ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία

27.3.2013 - (COM(2012)0136 – C7‑0087/2012 – 2012/0066(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Vladko Todorov Panayotov


Διαδικασία : 2012/0066(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0131/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0131/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία

(COM(2012)0136 – C7‑0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0136),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C7-0087/2012),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με τη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 24 Μαΐου 2012[1],

–   κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37α του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0131/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω•

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο

Αιτιολόγηση

Παρόλο που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής, η αναθεώρηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ αποτελεί ευκαιρία για να αφαιρεθεί μια εξαίρεση που σήμερα είναι σαφώς ανεπίκαιρη: η δυνατότητα να περιέχουν ακόμα υδράργυρο τα στοιχεία-κουμπιά. Σε έκθεση που εκπονήθηκε με εντολή της Επιτροπής (BIOIS 2012) [2] αναφέρεται ότι η καλύτερη επιλογή πολιτικής, από περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιά, είναι η απαγόρευση της διάθεσης στοιχείων-κουμπιών που περιέχουν υδράργυρο στην αγορά της ΕΕ, με στόχο να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες λόγω της χρήσης υδραργύρου στα προϊόντα αυτά.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή εξαίρεση θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να επιτρέψει στη βιομηχανία να προσαρμόσει περαιτέρω τις σχετικές τεχνολογίες.

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή εξαίρεση θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να επιτρέψει στους παραγωγούς, στη βιομηχανία ανακύκλωσης και στους καταναλωτές σε ολόκληρη την αλυσίδα της παραγωγής να προσαρμόσουν περαιτέρω τις σχετικές υποκατάστατες τεχνολογίες σε όλες τις περιοχές της Ένωσης με ενιαίο τρόπο.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Η οδηγία 2006/66/ΕΚ απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά όλων των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ανεξάρτητα εάν είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές, που περιέχουν περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου κατά βάρος. Εντούτοις, τα στοιχεία-κουμπιά με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2% κατά βάρος εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή. Είναι σημαντικό να μειωθεί ο κίνδυνος ελευθέρωσης υδραργύρου στο περιβάλλον, διότι τα στοιχεία-κουμπιά διαφεύγουν εύκολα από τη χωριστή συλλογή. Στην αγορά στοιχείων-κουμπιών της Ένωσης παρατηρείται ήδη μεταστροφή προς τα στοιχεία-κουμπιά χωρίς υδράργυρο. Οι εκδοχές χωρίς υδράργυρο διατίθενται πλέον στο εμπόριο για όλες τις εφαρμογές και έχουν σχεδόν τις ίδιες παραμέτρους απόδοσης με τις εκδοχές με υδράργυρο, όπως επιβεβαιώνεται και από το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας. Κρίνεται, επομένως, σκόπιμη η απαγόρευση της εμπορίας στοιχείων-κουμπιών με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που υπερβαίνει το 0,0005% κατά βάρος. Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας απαγόρευσης, αναμένεται ότι οι χώρες που εξάγουν μεγάλες ποσότητες στοιχείων-κουμπιών στην αγορά της Ένωσης θα ενθαρρυνθούν να επιταχύνουν τη μετάβαση στην παραγωγή στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο, πράγμα που μπορεί να έχει παγκόσμιο αντίκτυπο όσον αφορά τη χρήση υδράργυρου σε αυτόν τον τομέα της βιομηχανίας.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Για να συμπληρώνει ή να τροποποιεί την οδηγία 2006/66/ΕΚ, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά το παράρτημα ΙΙΙ σχετικά με τις απαιτήσεις για την επεξεργασία και την ανακύκλωση, τα κριτήρια για την αξιολόγηση των ισοδυνάμων συνθηκών όσον αφορά την επεξεργασία και την ανακύκλωση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καταχώριση των παραγωγών, τη σήμανση της δυναμικότητας των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, καθώς και τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις επισήμανσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση κατ'εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(6) Για να συμπληρώνει ή να τροποποιεί την οδηγία 2006/66/ΕΚ, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε τελικούς χρήστες, το παράρτημα ΙΙΙ σχετικά με τις απαιτήσεις για την επεξεργασία και την ανακύκλωση, τα κριτήρια για την αξιολόγηση των ισοδυνάμων συνθηκών όσον αφορά την επεξεργασία και την ανακύκλωση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καταχώριση των παραγωγών, τη σήμανση της δυναμικότητας των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, καθώς και τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις επισήμανσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Οι απαιτήσεις και το υπόδειγμα της καταχώρισης των παραγωγών πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις και το υπόδειγμα καταχώρισης που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 3 και του Παραρτήματος Χ, μέρος Α της οδηγίας 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της 4ης Ιουλίου 20121.

 

Οι απαιτήσεις και το υπόδειγμα της καταχώρισης των παραγωγών πρέπει να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και το υπόδειγμα της καταχώρισης που θεσπίζει η απόφαση της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2009 (2009/603/EΚ), για καθορισμό απαιτήσεων για την καταχώριση παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

____________

 

1 ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές εντάσσονται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, είναι φυσικό να ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τη διαδικασία καταχώρισης των παραγωγών. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται για τους παραγωγούς χρόνος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση της παραγωγής. Οι απαιτήσεις καταχώρισης για τις ηλεκτρικές στήλες θεσπίστηκαν με απόφαση της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2009 (2009/603/EΚ). Υπάρχουν συστήματα καταχώρισης στην ΕΕ όχι μόνο για ηλεκτρικές στήλες που είναι ενσωματωμένες σε εξοπλισμό αλλά και για στήλες που πωλούνται χωριστά. Οι απαιτήσεις της απόφασης της Επιτροπής 2009/603/EΚ πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Για να διασφαλισθούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με ελάχιστα ποσοστά συλλογής, μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε τελικούς χρήστες, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα για τις εθνικές εκθέσεις εφαρμογής. Οι εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(7) Για να διασφαλισθούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με ελάχιστα ποσοστά συλλογής, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα για τις εθνικές εκθέσεις εφαρμογής. Οι εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση για την αιτιολογική σκέψη 6.

Τροπολογία 7  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

Άρθρο 3 – σημείο 13 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Στο άρθρο 3, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο (13 α):

 

'(13 α) «κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προσφορά ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν·'

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1α. Στο άρθρο 3, το σημείο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

'(14) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής κυκλοφορεί στην αγορά της Ένωσης·'

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1β. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 στοιχείο α) δεν ισχύει για στοιχεία-κουμπιά με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.»

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Το άρθρο 4 παράγραφος 4 διαγράφεται,

Αιτιολόγηση

Μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης καδμίου, δεν θα είναι πλέον αναγκαία η επανεξέταση της εξαίρεσης των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το άρθρο 6 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

'2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι δεν διατίθενται στην αγορά ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας […].

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι δεν διατίθενται πλέον στην αγορά ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας τρία έτη μετά την αντίστοιχη ημερομηνία κατάργησης.

 

Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και διατίθενται στην αγορά μετά τις αντίστοιχες ημερομηνίες κατάργησης, αποσύρονται από την αγορά».

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστικές πράξεις κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2007. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24 παράγραφος 2.

Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23α, με στόχο την καθιέρωση ή την τροποποίηση της κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες.»·

Αιτιολόγηση

Η απόφαση 2008/763/ΕΚ της Επιτροπής ορίζει την κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες. Οι τροποποιήσεις επί της κοινής μεθοδολογίας, με γενική ισχύ κατά την έννοια του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ, πρέπει να θεσπίζονται με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

Άρθρο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Αφαίρεση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι κατασκευαστές σχεδιάζουν συσκευές έτσι ώστε οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να μπορούν να αφαιρούνται εύκολα. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η αφαίρεση από τον τελικό χρήστη, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι κατασκευαστές σχεδιάζουν συσκευές έτσι ώστε οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να μπορούν να αφαιρούνται εύκολα από επαγγελματίες που είναι ανεξάρτητοι από τον κατασκευαστή. Οι συσκευές στις οποίες ενσωματώνονται ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές συνοδεύονται από οδηγίες με τις οποίες υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αφαιρούνται ασφαλώς από τον τελικό χρήστη ή από ανεξάρτητους επαγγελματίες. Ανάλογα με την περίπτωση, οι οδηγίες ενημερώνουν επίσης τον τελικό χρήστη για το είδος των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που ενσωματώθηκαν. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται οσάκις, για λόγους ασφάλειας ή αποδοτικότητας, για ιατρικούς λόγους ή για λόγους ακεραιότητας δεδομένων, η συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι αναγκαία και απαιτείται η συνεχής σύνδεση μεταξύ της συσκευής και της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή.»

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

Άρθρο 12 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το άρθρο 12 παράγραφος 7 διαγράφεται,

4. Το άρθρο 12 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Η Επιτροπή, πριν τροποποιήσει ή συμπληρώσει το παράρτημα ΙΙΙ, συμβουλεύεται τους σχετικούς παράγοντες, ιδίως τους παραγωγούς, τους φορείς συλλογής, τους φορείς ανακύκλωσης, τους φορείς επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις οργανώσεις καταναλωτών και τις οργανώσεις εργαζομένων[...].»·

Αιτιολόγηση

Διατηρείται η προϋπόθεση της διαβούλευσης στην υφιστάμενη οδηγία. Ο συνυπολογισμός της γνώμης των άμεσα εμπλεκομένων θα διασφαλίσει την αξιοποίηση της εργασίας με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες στην πράξη.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 10

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

Άρθρο 23α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το δικαίωμα εξουσιοδότησης που αναφέρεται στα άρθρα 12 παράγραφος 6, 15 παράγραφος 3, το άρθρο 17 και τα άρθρα 21 παράγραφος 2 και 21 παράγραφος 7, εκχωρείται επ'αορίστω στην Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Το δικαίωμα εξουσιοδότησης που αναφέρεται στα άρθρα 10 παράγραφος 4, 12 παράγραφος 6, 15 παράγραφος 3, το άρθρο 17 και τα άρθρα 21 παράγραφος 2 και 21 παράγραφος 7, εκχωρείται για περίοδο πέντε ετών στην Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Τα άλλα νομοθετικά όργανα της ΕΕ πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στην Ένωση και σχετικά με τα αποτελέσματα των πράξεων αυτών.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 10

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

Άρθρο 23α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το δικαίωμα εξουσιοδότησης που αναφέρεται στα άρθρα 12 παράγραφος 6, 15 παράγραφος 3, το άρθρο 17 και τα άρθρα 21 παράγραφος 2 και 21 παράγραφος 7 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η ανακλητήρια απόφαση αίρει την εξουσιοδότηση που ορίζει η εν λόγω απόφαση και τίθεται σε ισχύ την επόμενη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αργότερα σε ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Ανάλογη απόφαση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ'εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Το δικαίωμα εξουσιοδότησης που αναφέρεται στα άρθρα 10 παράγραφος 4, 12 παράγραφος 6, 15 παράγραφος 3, το άρθρο 17 και τα άρθρα 21 παράγραφος 2 και 21 παράγραφος 7 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η ανακλητήρια απόφαση αίρει την εξουσιοδότηση που ορίζει η εν λόγω απόφαση και τίθεται σε ισχύ την επόμενη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αργότερα σε ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Ανάλογη απόφαση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 10

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

Άρθρο 23α – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κάθε κατ'εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 12 παράγραφος 6, 15 παράγραφος 3, το άρθρο 17 και τα άρθρα 21 παράγραφος 2 και 21 παράγραφος 7 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εαν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα έχουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία επιτρέπεται να παραταθεί κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 10 παράγραφος 4, 12 παράγραφος 6, 15 παράγραφος 3, το άρθρο 17 και τα άρθρα 21 παράγραφος 2 και 21 παράγραφος 7 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα έχουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία επιτρέπεται να παραταθεί κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας το αργότερο εντός [18 μηνών από τη θέση της σε ισχύ]. Ανακοινώνουν πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 1 παράγραφος 1 και το άρθρο 1 παράγραφος 1β το αργότερο εντός 12 μηνών από τη θέση της παρούσας οδηγίας σε ισχύ. Ανακοινώνουν πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έναρξη ισχύος

Έναρξη ισχύος και ενοποίηση

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενοποιημένη μορφή της οδηγίας 2006/66/ΕΚ καταρτίζεται μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή:

Η οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[1] απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων σε εφαρμογές, που περιέχουν περισσότερο από 0,002% καδμίου κατά βάρος. Εξαιρούνται, ωστόσο, τα συστήματα έκτακτης ανάγκης και τα συστήματα συναγερμού, συμπεριλαμβανομένων του φωτισμού έκτακτης ανάγκης, του ιατρικού εξοπλισμού και των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων.

Το άρθρο 4 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ ορίζει ότι η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εξαίρεση των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων. Η υφιστάμενη πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση της οδηγίας, ούτως ώστε να περιοριστεί η εξαίρεση όσον αφορά τη χρήση καδμίου σε φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία στο χρονικό διάστημα μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2015. Η πρόταση της Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτη, δεδομένων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης καδμίου.

Η Επιτροπή επέλεξε την τελική ημερομηνία μετά την κατάρτιση εκτίμησης επιπτώσεων, στην οποία συνυπολογίστηκαν η κοινωνικοοικονομική και η περιβαλλοντική διάσταση της κατάργησης των ηλεκτρικών στηλών νικελίου-καδμίου στα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, συγκρίνοντας τις γενικές επιπτώσεις της κατάργησης της εξαίρεσης του καδμίου σε βάθος χρόνου. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, στα συμπεράσματά της σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τριών ειδών ηλεκτρικών στηλών (NiCd, NiMH και Li-ion), δεν παρουσιάζει αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης σε επίπεδο κύκλου ζωής των φορτιστών για τις διάφορες ηλεκτρικές στήλες, αλλά δίνει έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ίδιων των συστοιχιών στηλών. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τριών ειδών ηλεκτρικών στηλών (συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των φορτιστών τους), όπως αναφέρει το παράρτημα 13, μέρος 2, της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προς ενημέρωση, αποδεικνύουν ότι ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη έρευνα και ανάπτυξη, προκειμένου να βελτιωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα, το αποτύπωμα των υλικών και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ιδιαίτερα εξειδικευμένων φορτιστών για ηλεκτρικές στήλες Li-ion, συγκριτικά με τις ήδη ώριμες τεχνολογίες που διατίθενται για τις στήλες NiCd και NiMH.

Ο εισηγητής προτείνει την παράταση της εξαίρεσης για τις ηλεκτρικές στήλες NiCd για άλλο ένα έτος, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να παρέχεται περισσότερος χρόνος για να μπορούν όλοι οι οικονομικοί φορείς κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας να προσαρμόσουν περαιτέρω τις σχετικές υποκατάστατες τεχνολογίες σε όλες τις περιοχές της Ένωσης με ενιαίο τρόπο και σύμφωνα με το φυσικό οικονομικό κύκλο των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων.

1. Στοιχεία για τις ηλεκτρικές στήλες και τα μερίδια αγοράς

Τρία είδη επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών στηλών χρησιμοποιούνται στα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία: οι στήλες νικελίου-καδμίου(NiCd), υβριδίου νικελίου-μετάλλου(NiMH) και ιόντων λιθίου(Li-Ion).

Το συνολικό μερίδιο των στηλών NiHM στην αγορά ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων της ΕΕ είναι σχετικά μικρό συγκριτικά με το μερίδιο των στηλών NiCd και Li-Ion, και οι στήλες NiHM χρησιμοποιούνται κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες. Για το λόγο αυτό, η έκθεση επικεντρώνεται στη σύγκριση των στηλών NiCd και Li-Ion, προκειμένου να προσδιοριστεί η κατάλληλη ημερομηνία για την απόσυρση της εξαίρεσης.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Δίκτυο Τεχνολογικής Αξιολόγησης, το 40% του συνόλου των ηλεκτρικών εργαλείων το 2011 ήταν φορητά ηλεκτρικά εργαλεία. Από αυτό το 40%, το 70% αντιστοιχεί στη χρήση ηλεκτρικών στηλών Li-Ion και το 27% στη χρήση ηλεκτρικών στηλών NiCd (ενώ μόνο το 3% στη χρήση NiMH). Οι στήλες Li-Ion παρουσιάζουν αυξητική τάση, ενώ οι NiCd παρουσιάζουν πτωτική τάση, οδεύοντας προς τη φυσική εξαφάνιση από την αγορά.

Εντούτοις, τα ισχύοντα στοιχεία για τα μερίδια αγοράς αντιστρέφονται για τα ανατολικά κράτη μέλη, και η αγορά καδμίου θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να εξαφανιστεί πλήρως στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με το σενάριο συνήθους τακτικής. Οι ετήσιες πωλήσεις ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων με στήλες NiCd εξακολουθούν να ανέρχονται στα 4 εκατομμύρια, με πωλήσεις κυρίως στην ανατολική Ευρώπη, σε μια συνολική αγορά 16 εκατομμυρίων ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων ετησίως. Είναι γεγονός ότι οι ηλεκτρικές στήλες Li-Ion εξακολουθούν να είναι ακριβότερες συγκριτικά με τις στήλες NiCd, πράγμα που δικαιολογεί την βραδεία εισχώρησή τους στο ανατολικό τμήμα της ΕΕ, όπου η αγοραστική δύναμη του πληθυσμού τείνει να είναι χαμηλότερη σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών. Η παράταση ενός έτους θα ωφελήσει τους καταναλωτές όσον αφορά τη σταδιακή προσαρμογή των προτιμήσεών τους στις σχετικές υποκατάστατες τεχνολογίες που διατίθενται στην αγορά σε όλες τις περιοχές της ΕΕ με περισσότερο ενιαίο τρόπο.

2. Σύγκριση καδμίου και λιθίου

Το κάδμιο περιλαμβάνεται σε όλους τους κανονισμούς που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και χημικά (REACH, RoHS, ELV), εξαιτίας των αρνητικών του επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το κάδμιο είναι τοξικό σε κάθε του συσσώρευση στο περιβάλλον και στο ανθρώπινο σώμα, διότι διατηρείται για άγνωστο χρονικό διάστημα και μπορεί να προκαλέσει συχνά μη αναστρέψιμες βλάβες.

Το κάδμιο μπορεί να διαρρεύσει στο περιβάλλον λόγω κακής διαχείρισης των απόβλητων φορητών ηλεκτρικών στηλών. Εντούτοις, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι ηλεκτρικές στήλες NiCd ευθύνονται για πολύ μικρό ποσοστό των εκπομπών καδμίου στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα. Οι αποτεφρωτήρες και η υγειονομική ταφή των αστικών στέρεων αποβλήτων συμβάλλουν μόνο κατά 2,6% στις συνολικές εκπομπές καδμίου στην ατμόσφαιρα και κατά 2,3% στις συνολικές εκπομπές καδμίου στα ύδατα, σε σύγκριση με τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα από την καύση πετρελαίου και άνθρακα (43,5%) και τις εκπομπές στα ύδατα από τη σιδηρουργία και τη χαλυβουργία (40%), καθώς και τις εκπομπές από λιπάσματα και από την ιλύ επεξεργασίας λυμάτων. [2] Το σχετικό ποσοστό των εκπομπών καδμίου στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα που προέρχεται από αστικά στέρεα απόβλητα λόγω των ηλεκτρικών στηλών NiCd ανέρχεται, τελικά, συνολικά μόνο στο 1%.

Ο κανονισμός για τα λιπάσματα και η οδηγία περί της ιλύος καθαρισμού λυμάτων είναι πεπαλαιωμένα μέσα και πρέπει να αναθεωρηθούν σύντομα, αλλά το κάδμιο υφίσταται σε πολλές ακόμη μορφές και ουσίες, στις οποίες οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένοι, πέρα από τις ηλεκτρικές στήλες των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων (όπως είναι οι χρωστικές, η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, οι ημιαγωγοί και τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, τα λιπάσματα και τα φαρμακευτικά προϊόντα).

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το κάδμιο που περιέχουν τα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να ανακυκλωθεί σε ποσοστό 100%, εφόσον εφαρμόζονται ορθά συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης, και ότι η βιομηχανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά το κλείσιμο του κύκλου του καδμίου στις ηλεκτρικές στήλες. Κατ' αυτόν τον τρόπο περιορίζονται σημαντικά οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Λαμβάνοντας, επομένως, υπόψη τη δυνατότητα ανακύκλωσης 100% των συλλεγόμενων ηλεκτρικών στηλών NiCd, ο εισηγητής θεωρεί ότι ο κίνδυνος για το περιβάλλον και την υγεία είναι μικρός και μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Οι ηλεκτρικές στήλες Li-Ion έχουν πολλά τεχνολογικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις στήλες NiCd, πράγμα που δικαιολογεί την ταχεία εισχώρησή τους και το αυξημένο μερίδιο τους στην αγορά. Οι ηλεκτρικές στήλες Li-Ion είναι ελαφρύτερες, έχουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, διαθέτουν υψηλή εκφόρτιση ισχύος και αργή αυτοεκφόρτιση όταν δεν είναι σε χρήση, ενώ, ταυτόχρονα, δεν παρουσιάζουν φαινόμενο μνήμης. Ωστόσο, οι ηλεκτρικές στήλες Li-ion ενδέχεται να εκραγούν εάν θερμανθούν υπερβολικά ή εάν φορτιστούν σε υπερβολικά υψηλή τάση, και μπορεί να υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη εάν εκφορτιστούν κάτω από ορισμένη τάση. Παράλληλα, χρειάζονται περισσότερο εξειδικευμένους φορτιστές, συγκριτικά με τις στήλες NiCd, και έχουν σχεδόν δύο φορές μικρότερη διάρκεια ζωής συγκριτικά με τις στήλες NiCd (4 έτη έναντι 8 ετών αντίστοιχα). Οι ηλεκτρικές στήλες Li-ion είναι σήμερα ακριβότερες από τις στήλες NiCd, δεν έχουν την ίδια απόδοση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και, προς το παρόν, δεν υπάρχουν αρκετά οικονομικά κίνητρα για να αναπτυχθούν υποδομές ανακύκλωσης μεγάλης κλίμακας για αυτές: οι πρώτες ύλες είναι σχετικά φθηνές και διαθέσιμες, ενώ οι ποσότητες των απόβλητων ηλεκτρικών στηλών Li-ion δεν είναι αρκετά μεγάλες για να δικαιολογήσουν την ανάπτυξη διαδικασιών ανακύκλωσης σε μεγάλη κλίμακα. Η αναμενόμενη αύξηση της παρουσίας ηλεκτρικών στηλών Li-ion στην αγορά, υπό το πρίσμα της μελλοντικής απαγόρευσης της χρήσης καδμίου στις ηλεκτρικές στήλες, ενδέχεται να μεταβάλει τις ισορροπίες και να αυξήσει την αποδοτικότητα της ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών Li-ion. Η ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών Li-ion βρίσκεται ακόμα υπό εξέλιξη, σε αντίθεση με τις ήδη ώριμες τεχνολογίες ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών NiCd και NiMH στην ΕΕ, αλλά οι τεχνολογικές εξελίξεις και η καινοτομία στον τομέα αυτόν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να καταστήσει οικονομικά βιώσιμη την ανάπτυξη διαδικασιών ανακύκλωσης των ηλεκτρικών στηλών Li-ion, υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ποσότητας αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών Li-ion.

Ως εκ τούτου, η παράταση της εξαίρεσης για άλλο ένα έτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, θα αποτελέσει μια λογική συμβιβαστική λύση, η οποία θα προστατεύει μεν τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας και θα διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, ενώ θα παρέχει πρόσθετο χρόνο για τεχνολογικές εξελίξεις, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καινοτομία στον τομέα.

3. Η εξάντληση των αποθεμάτων και των ανταλλακτικών

Η συντήρηση των προϊόντων που θα έχουν ήδη τοποθετηθεί στην αγορά κατά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης, και ιδίως τα ανταλλακτικά που ίσως χρειάζονται ακόμα, αποτελεί ένα ζήτημα που τίθεται συχνά.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι ανάντη διανομείς θα έχουν ήδη προβλέψει την απαγόρευση των ηλεκτρικών στηλών NiCd, επομένως κατά την απόσυρση της εξαίρεσης θα διατίθενται στην αγορά μόνο μικρές ποσότητες αυτών, εάν υπάρχουν. Η λήψη μέτρων, όπως είναι η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για ορισμένο διάστημα μετά την απόσυρση της εξαίρεσης, ενδεχομένως να μειώσει ελαφρώς τον αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο για τους τελικούς καταναλωτές, ιδίως στον μη επαγγελματικό τομέα, οι οποίοι ενδέχεται να μην μπορούν να απορροφήσουν τόσο άμεσα τις δαπάνες που προκύπτουν από τη μετάβαση από τη μία τεχνολογία στην άλλη. Ωστόσο, τα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία με ηλεκτρικές στήλες NiCd μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα βραχυπρόθεσμα, αν και με μεγαλύτερο κόστος, με ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία με στήλες NiMH, διότι οι φορτιστές που χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρικές στήλες NiMH μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φόρτιση και των δύο τύπων εργαλείων με τις αντίστοιχες ηλεκτρικές στήλες. Ο άμεσος αντίκτυπος της απαγόρευσης στους τελικούς καταναλωτές μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις ήδη διαθέσιμες τεχνολογίες. Η ύπαρξη αυτής της εναλλακτικής επιλογής μπορεί να μετριάσει περαιτέρω μια πιθανή ξαφνική αύξηση των αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης των ηλεκτρικών στηλών NiCd.

Οι τεχνολογικές και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα των ενδεχόμενων μεγαλύτερων ποσοτήτων αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού, λόγω της αναγκαίας απόρριψης εξοπλισμού για τον οποίο δεν θα διατίθενται πλέον ανταλλακτικά, μπορούν να αντιμετωπιστούν τεχνικά εφόσον υπάρχει η επιλογή της τεχνολογίας NiMH. Όσον αφορά την ανακύκλωση των απόβλητων ηλεκτρικών στηλών, η βιομηχανία μπορεί να επωφεληθεί από τον πρόσθετο χρόνο, προκειμένου να μπορεί να διαχειριστεί την ενδεχόμενη αύξηση των αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης των ηλεκτρικών στηλών NiCd. Οι εταιρείες ανακύκλωσης λαμβάνουν ήδη μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση, εξελίσσοντας τις δυνατότητές τους για την ανακύκλωση των αυξανόμενων ποσοτήτων ηλεκτρικών στηλών Li-ion και NiMH που αναμένονται μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης των ηλεκτρικών στηλών NiCd. Σε κάθε περίπτωση, ο ευρωπαίος νομοθέτης πρέπει να στείλει ένα ηχηρό και σαφές μήνυμα στους κατάντη διανομείς όσον αφορά την ημερομηνία της πραγματικής απαγόρευσης. Εάν οι παραγωγοί γνωρίζουν ως οριστική ημερομηνία για την πλήρη ισχύ της κατάργησης την 31η Δεκεμβρίου 2016, δεν θα έχουν κίνητρο για να υπερτροφοδοτήσουν την αγορά με αποθέματα το διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος της απόσυρσης.

4. Επέκταση πεδίου εφαρμογής - Υδράργυρος στα στοιχεία-κουμπιά

Παρόλο που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής, η αναθεώρηση της εξαίρεσης του καδμίου αποτελεί ευκαιρία για να αφαιρεθεί μια εξαίρεση που σήμερα είναι σαφώς ανεπίκαιρη: η δυνατότητα να περιέχουν ακόμα υδράργυρο τα στοιχεία-κουμπιά. Η έκθεση που εκπονήθηκε με εντολή της Επιτροπής (BIOIS 2012) αποδεικνύει την ανάγκη να μειωθεί ο κίνδυνος ελευθέρωσης υδραργύρου στο περιβάλλον, δεδομένου ότι τα στοιχεία-κουμπιά διαφεύγουν εύκολα από τη χωριστή συλλογή αποβλήτων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί στοιχείων-κουμπιών έχουν αλλάξει την τεχνολογία που χρησιμοποιούν, η εξαίρεση αυτή καθίσταται παρωχημένη και παρατηρείται ήδη μεταστροφή προς τα στοιχεία-κουμπιά χωρίς υδράργυρο στην αγορά στοιχείων-κουμπιών της ΕΕ. Τα στοιχεία-κουμπιά χωρίς υδράργυρο αντιστοιχούν σήμερα περίπου στο 39% της αγοράς στοιχείων-κουμπιών της ΕΕ. Οι εκδοχές χωρίς υδράργυρο διατίθενται πλέον στο εμπόριο για όλες τις εφαρμογές και έχουν τις ίδιες παραμέτρους απόδοσης με τις εκδοχές με υδράργυρο, όπως επιβεβαιώνεται και από το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας[3].

Μια τέτοιου είδους απόφαση θα ενθάρρυνε τις χώρες που εξάγουν μεγάλες ποσότητες στοιχείων-κουμπιών στην αγορά της ΕΕ, όπως την Κίνα, να επιταχύνουν τη μετάβαση στην παραγωγή στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο, πράγμα που θα μπορούσε να έχει παγκόσμιο αντίκτυπο όσον αφορά τη χρήση υδράργυρου σε αυτόν τον τομέα της βιομηχανίας. Εάν δεν αποσυρθεί άμεσα η εξαίρεση, η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με την αναθεώρηση της οδηγίας, η οποία προβλέπεται για το 2016, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου 2,4-3,9 τόνοι υδραργύρου ετησίως, που περιέχονται στα στοιχεία-κουμπιά, θα συνεχίσουν να διαφεύγουν από τη χωριστή συλλογή αποβλήτων και είναι εξαιρετικά πιθανό να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ έχουν ήδη απαγορεύσει τη χρήση στοιχείων-κουμπιών με υδράργυρο.

Με βάση τα ανωτέρω, για να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες λόγω της χρήσης υδραργύρου στα προϊόντα αυτά και για να μειωθεί η συμμετοχή τους στο γενικό πρόβλημα της ρύπανσης υδραργύρου, και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική βιωσιμότητα, ο εισηγητής θεωρεί ότι η διάθεση στοιχείων-κουμπιών με υδράργυρο στην αγορά πρέπει να απαγορευτεί από τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Συμπερασματικά, ο εισηγητής προτείνει την παράταση της εξαίρεσης των ηλεκτρικών στηλών NiCd για ένα επιπλέον έτος, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα της 100% ανακύκλωσης των συλλεγόμενων ηλεκτρικών στηλών NiCd, ο εισηγητής θεωρεί ότι ο κίνδυνος είναι μικρός και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η παράταση της εξαίρεσης για άλλο ένα έτος θα αποτελέσει μια λογική συμβιβαστική λύση, η οποία θα προστατεύει μεν τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας και θα διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, ενώ θα παρέχει πρόσθετο χρόνο για τεχνολογικές εξελίξεις, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καινοτομία στον τομέα.

 • [1]  ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2008/103/ΕΚ (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 7–8).
 • [2]  Τελική έκθεση EURAS με θέμα «Συμβολή των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών στις ροές μετάλλων των αστικών στέρεων αποβλήτων», Οκτώβριος 2005
 • [3]  Catherine Galligan, Gregory Morose: Έρευνα για τις εναλλακτικές των ηλεκτρικών στηλών μικρών διαστάσεων που περιέχουν υδράργυρο, 17 Δεκεμβρίου 2007, εκπονηθείσα για το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας του Maine, Κέντρο Lowell για τη Βιώσιμη Παραγωγή, Πανεπιστήμιο Lowell Μασαχουσέτης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

κ. Matthias Groote

Πρόεδρος

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας

και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:             Γνωμοδότηση που εκπονήθηκε βάσει του άρθρου 37α του Κανονισμού σχετικά με τη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, στο πλαίσιο του ελέγχου εκ μέρους του Κοινοβουλίου της τροποποίησης της οδηγίας 2006/66/ΕΚ (διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία) (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 3ης Δεκεμβρίου 2012, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να γνωμοδοτήσει, βάσει του άρθρου 37α του Κανονισμού, σχετικά με τις διατάξεις της προαναφερθείσας πρότασης, με τις οποίες ανατίθενται νομοθετικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, και τις διατάξεις με τις οποίες ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ.

Έχοντας υπόψη την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης της Επιτροπής ENVI και τη στάση του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόταση, το οποίο προτείνει την αντικατάσταση των διατάξεων της πρότασης που προβλέπουν την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων με διατάξεις που προβλέπουν την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης, καθώς και στις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται αυτή.

I - Ιστορικό

Βασικός στόχος της πρότασης είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ (εφεξής «οδηγία περί ηλεκτρικών στηλών») προκειμένου η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο να επεκταθεί και στα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης να προσαρμόσει στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ[1], τις διατάξεις της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών οι οποίες θεσπίζουν διαδικασίες στο πλαίσιο της καταργηθείσας πλέον απόφασης περί επιτροπών[2]

, και οι οποίες εισήχθησαν με την οδηγία 2008/12/ΕΚ[3].

Η Επιτροπή πρότεινε σε πέντε περιπτώσεις την αντικατάσταση διατάξεων που προβλέπουν την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ), με διατάξεις για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Πρότεινε επίσης την αντικατάσταση μιας διάταξης που προβλέπει την ΚΔΕ και δύο διατάξεων οι οποίες προβλέπουν την κανονιστική διαδικασία, με διατάξεις για τις εκτελεστικές πράξεις.

Σε συμβιβαστικό κείμενο της Προεδρίας που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο, διατυπώθηκε η άποψη ότι μια μόνο διάταξη η οποία προηγουμένως προέβλεπε την ΚΔΕ θα πρέπει να αντικατασταθεί με μια διάταξη που να προβλέπει την χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ενώ οι υπόλοιπες επτά προαναφερθείσες διατάξεις θα πρέπει να προβλέπουν την χρήση εκτελεστικών πράξεων.

ΙΙ - Το ιστορικό των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων

Η Ομάδα Εργασίας για την Απλούστευση της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης συνέστησε στην τελική της έκθεση ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί η ιεράρχηση των κοινοτικών κανόνων δικαίου οριοθετώντας, στο μέτρο του δυνατού, τα θέματα που εμπίπτουν στο νομοθετικό πεδίο, και προσθέτοντας μια νέα κατηγορία κανόνων δικαίου[4]:

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μηχανισμός που να επιτρέπει στο νομοθέτη ανάθεση του τεχνικού σκέλους της νομοθεσίας και συνάμα διατήρηση του ελέγχου αυτής της ανάθεσης. Όντως, σύμφωνα με τα ισχύοντα, ο νομοθέτης είναι αναγκασμένος είτε να προβεί σε εξονυχιστική ρύθμιση του εκάστοτε αντικειμένου, είτε να αναθέσει στην Επιτροπή το τεχνικό σκέλος και τις λεπτομέρειες της νομοθεσίας, σαν να επρόκειτο για εκτελεστικά μέτρα υποκείμενα στον έλεγχο των κρατών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 ΣΕΚ.»

Συνεπώς, η Ομάδα πρότεινε τη θέσπιση «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων», οι οποίες θα αναπτύσσουν λεπτομερώς ή θα τροποποιούν ορισμένα στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης, στο πλαίσιο εξουσιοδότησης που καθορίζεται από τον νομοθέτη, και «εκτελεστικών πράξεων», οι οποίες θα εφαρμόζουν τις νομοθετικές πράξεις. Με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, επαφίεται στο νομοθέτη να καθορίσει κατά πόσον και σε ποιο βαθμό καθίσταται αναγκαία η έκδοση σε επίπεδο Ένωσης πράξεων για την εφαρμογή νομοθετικών πράξεων και/ή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, και, όπου ενδείκνυται, να ορίσει τον μηχανισμό διαδικασίας επιτροπής (άρθρο 202 της ΣΕΚ), ο οποίος θα συνοδεύει την έγκριση τέτοιων πράξεων. Ως νομοθετικές πράξεις ορίστηκαν συνεπώς από την Ομάδα οι πράξεις που απορρέουν άμεσα από τη Συνθήκη και περιέχουν ουσιώδη στοιχεία και θεμελιώδεις πολιτικές επιλογές σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Οι εξουσίες που πρόκειται να εκχωρηθούν θα κυμαίνονται από κανόνες σχετικά με τα τεχνικά και λεπτομερή στοιχεία τα οποία αναπτύσσουν μια νομοθετική πράξη, έως τη μεταγενέστερη τροποποίηση ορισμένων τμημάτων της ίδιας της νομοθετικής πράξης. Ωστόσο, η Ομάδα θεώρησε ότι, σε περίπτωση που αποφασιστεί η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα μπορούσαν να απλουστευθούν ορισμένες διαδικασίες επιτροπής. Υπογράμμισε εντούτοις ότι τυχόν αλλαγή δεν θα πρέπει να πηγάζει άμεσα από τη Συνθήκη αλλά από το παράγωγο δίκαιο.

Οι εν λόγω συστάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την υποβολή προτάσεων για διατάξεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις στο πλαίσιο του σχεδίου συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη. Τελικώς, οι διατάξεις αυτές διατηρήθηκαν σχεδόν ανέπαφες στη Συνθήκη της Λισαβόνας: άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ.

Το άρθρο 290 ΣΛΕΕ ορίζει ότι (έμφαση του συντάκτη):

«1. Με νομοθετική πράξη μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης.

Οι νομοθετικές πράξεις οριοθετούν σαφώς τους στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης. Τα ουσιώδη στοιχεία ενός τομέα ρυθμίζονται αποκλειστικά με νομοθετική πράξη και δεν μπορούν, συνεπώς, να αποτελέσουν αντικείμενο εξουσιοδότησης.

2. Οι νομοθετικές πράξεις καθορίζουν σαφώς τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση, οι οποίες μπορούν να είναι οι εξής:

(α) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την ανάκληση της εξουσιοδότησης,

(β) η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που καθορίζει η νομοθετική πράξη.

Για τους σκοπούς των στοιχείων α) και β), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

3. Οι λέξεις «κατ’ εξουσιοδότηση» παρεμβάλλονται στον τίτλο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.»

Το άρθρο 291 ΣΛΕΕ ορίζει ότι (έμφαση του συντάκτη):

«1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα μέτρα εσωτερικού δικαίου που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης.

2. Όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, οι πράξεις αυτές αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ή, σε ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες και στις περιπτώσεις των άρθρων 24 και 26 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας, μέσω κανονισμών, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία θεσπίζουν εκ των προτέρων γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

4. Το επίθετο «εκτελεστικός» ή «εκτελεστική» παρεμβάλλεται στον τίτλο των εκτελεστικών πράξεων.»

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τη διαδικασία που ισχύει στο άρθρο 291 ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής, το άρθρο 290 ΣΛΕΕ δεν περιέχει μια νομική βάση για την έγκριση οριζόντιας πράξης - προαναφερθέντας κανονισμός περί εκτελεστικών πράξεων όσον αφορά το άρθρο 291 ΣΛΕΕ - η οποία θα θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν την εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να καθορίζονται σε κάθε βασική πράξη.

Η Δήλωση αριθ. 39 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχει την εξής διατύπωση:

«Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Η Διάσκεψη σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να εξακολουθήσει να διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία των σχεδίων πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της.» "

Κατά την προετοιμασία της πρακτικής εφαρμογής του άρθρου 290 ΣΛΕΕ η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, με εισηγητή τον József Szájer, ενέκρινε στις 23 Μαρτίου 2010 μια μη νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής εξουσιοδότησης[5]. Τα παρακάτω αποσπάσματα από το επεξηγηματικό υπόμνημα της έκθεσης, θέτουν το πλαίσιο οριοθέτησης μεταξύ κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων:

«Είναι λογικό οι εκχωρούμενες από το νομοθέτη αρμοδιότητες να αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα του νομοθέτη. Εξάλλου, οποιαδήποτε άλλη μορφή ελέγχου από οποιονδήποτε άλλον πλην του νομοθέτη θα ήταν καθεαυτή αντίθετη με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη, και κατά μείζονα λόγο οι επιτροπές που απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, δεν πρέπει να έχουν αρμοδιότητες στον τομέα αυτό.»

[...]

Είναι αναμφισβήτητο ότι τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Αυτό καθίσταται σαφές στο άρθρο 4 παράγραφος 3 εδάφιο 2 ΣΕΕ (πρώην άρθρο 10 ΣΕΚ - σύμφωνα με το οποίο «τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε (...) μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συνθήκες» και στο ίδιο το άρθρο 291 ΣΛΕΕ σύμφωνα με το οποίο («τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα μέτρα εσωτερικού δικαίου που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης»). Αυτό ίσχυε επίσης και πριν από την έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Ωστόσο, όταν ο νομοθέτης θεωρεί ότι απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, δεσμευτικές διατάξεις του παραγώγου δικαίου (νομοθετικές πράξεις ή μη) πρέπει να εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να εγκρίνει εκτελεστικά μέτρα. Το άρθρο 291 ΣΛΕΕ που αποτελεί άμεση απόρροια του μηχανισμού «επιτροπολογίας» βάσει του άρθρου 202 ΣΕΚ παρέχει μια βάση για την έγκριση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή, με την επιφύλαξη ορισμένων ελέγχων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής από τα κράτη μέλη[6]. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έχουν την κύρια ευθύνη εφαρμογής είναι φυσικό το άρθρο 291 να αναφέρεται σε αυτά και όχι στο νομοθέτη. Δεν υπάρχει θεμελιώδης ουσιαστική διαφορά μεταξύ του προηγούμενου συστήματος βάσει του άρθρου 202 ΣΕΚ και του μελλοντικού συστήματος βάσει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Είναι σαφές ότι ο νομοθέτης θεσπίζει τις προϋποθέσεις για την άσκηση των εν λόγω εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. Η θέσπιση ενός νέου νομικού πλαισίου για τις εκτελεστικές πράξεις είναι επείγουσα, δεδομένου ότι η ισχύουσα απόφαση της «επιτροπολογίας» είναι εν μέρει ασυμβίβαστη με το νέο καθεστώς που θεσπίζει το άρθρο 291 ΣΛΕΕ.»

Το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε τελικά στην ολομέλεια στις 5 Μαΐου 2010, περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις τελευταίες παραγράφους[7]:

«18. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να υποβάλει κατά προτεραιότητα τις νομοθετικές προτάσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή του κεκτημένου στις διατάξεις των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ· θεωρεί σε σχέση με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ότι η προσαρμογή αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί σε εκείνα τα μέτρα που ρυθμίζονταν στο παρελθόν στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο αλλά πρέπει να αφορά όλα τα κατάλληλα μέτρα γενικής ισχύος, ανεξάρτητα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή τη διαδικασία επιτροπολογίας που εφαρμοζόταν σε αυτά πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

19.   εμμένει ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η προσαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στους τομείς της πολιτικής που ρυθμίζονταν χωρίς συναπόφαση πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· ζητεί να εξετάζονται κατά περίπτωση προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, ιδίως όλα τα κατάλληλα μέτρα γενικής ισχύος που εγκρίνονταν μέχρι τώρα βάσει των άρθρων 4 και 5 [της απόφασης επιτροπολογίας], θα ορίζονται πλέον ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

20.   θεωρεί ότι, προκειμένου να διαφυλάσσονται πλήρως τα προνόμια του νομοθέτη, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική χρήση των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ και στις πρακτικές συνέπειες της προσφυγής στο ένα ή το άλλο άρθρο, είτε κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης προσαρμογής είτε κατά την εξέταση προτάσεων βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· επιμένει ότι οι συννομοθέτες έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίζουν ότι τα θέματα τα οποία προηγουμένως εγκρίνονταν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ) μπορούν να εγκριθούν είτε σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ είτε σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· »

Όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του άρθρου 290 ΣΛΕΕ, συμφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2011 μια Κοινή Συνεννόηση[8] μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής. Καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες και τις διευκρινίσεις και προτιμήσεις που συμφωνήθηκαν προκειμένου να εφαρμόζονται στην ανάθεση νομοθετικής εξουσίας. Παρέχει καθοδήγηση και πρότυπα διατυπώσεων για τον καθορισμό των στόχων, του περιεχομένου, της έκτασης και της διάρκειας της εξουσιοδότησης, αλλά δεν γίνεται καμία αναφορά ως προς την οριοθέτηση μεταξύ κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων.

Επιπλέον, ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει το νέο άρθρο 37α, το οποίο έχει την εξής διατύπωση:

«Εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων

1. Κατά τον έλεγχο πρότασης για νομοθετική πράξη που αναθέτει εξουσίες στην Επιτροπή, όπως προβλέπει το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους, στο περιεχόμενο, στην έκταση και στη διάρκεια της εξουσιοδότησης, καθώς και στις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται αυτή.

2. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής που είναι αρμόδια για την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

3. Η επιτροπή που είναι αρμόδια για την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης μπορεί επίσης, κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, να εξετάσει ερωτήσεις που αφορούν την ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει δεόντως την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.» »

ΙΙΙ - Η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ανάθεση της ασκήσεως νομοθετικής εξουσίας

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οριοθέτηση μεταξύ κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων έχει προκαλέσει διχογνωμίες σε μια σειρά νομοθετικών διαδικασιών. Το Συμβούλιο επιμένει στη χρήση εκτελεστικών πράξεων προκειμένου να έχει μεγαλύτερη επιρροή στο προπαρασκευαστικό στάδιο των πράξεων αυτών, μέσω των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών που μετέχουν στις αρμόδιες επιτροπές, βάσει του κανονισμού περί εκτελεστικών πράξεων. Κατά την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων οι εθνικοί εμπειρογνώμονες δεν διαδραματίζουν κάποιο επίσημο ρόλο. Επιπλέον, ο ρόλος, η επιρροή και τα προνόμια του Κοινοβουλίου είναι πολύ μεγαλύτερα όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, με τη δυνατότητα αμφισβήτησης μιας προτεινόμενης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης και ανάκλησης της εξουσιοδότησης να αποτελούν τα σημαντικότερα μέσα στη διάθεση του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις, οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου περιορίζονται στο δικαίωμα ελέγχου, ενώ η Επιτροπή μπορεί να προβεί στην έγκριση μιας προτεινόμενης εκτελεστικής πράξης παρά την όποια αντίρρηση από πλευράς Κοινοβουλίου.

Η επιλογή της ενδεδειγμένης πράξης έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνον όσον αφορά τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ασκήσει το δικαίωμα ελέγχου ή εμπεριστατωμένης εξέτασης, αλλά και για το κύρος της ίδιας της νομοθετικής πράξης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει επισημάνει ότι η οριοθέτηση μεταξύ εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δεν αποτελεί ζήτημα πολιτικής επιλογής, και ότι σημείο εκκίνησης οποιασδήποτε ανάλυσης θα πρέπει συνεπώς να είναι τα νομικά κριτήρια που τίθενται στα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ[9]. Η Επιτροπή επομένως ζήτησε από το Δικαστήριο της ΕΕ διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα της οριοθέτησης, σε μια υπόθεση στην οποία φρονεί ότι επελέγη ο λάθος τύπος πράξης[10].

Προκειμένου να καθιερωθεί μια οριζόντια πολιτική θέση σχετικά με το θέμα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ούτως ώστε να προστατευθούν τα προνόμια του Κοινοβουλίου και να αποφευχθεί ο επιπλέον κίνδυνος δημιουργίας νομικών προβλημάτων και ο κίνδυνος ακύρωσης νομοθετικών πράξεων λόγω λανθασμένης επιλογής μεταξύ κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων, η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε το 2012 την ακόλουθη προσέγγιση τεσσάρων βημάτων με στόχο να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να ασκήσει πλήρως τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί από τη Συνθήκη της Λισαβόνας[11]:

1. Επιλογή της κατάλληλης πράξης·

2. Ενίσχυση του ρόλου των κρατών μελών κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων·

3. Ενσωμάτωση στην βασική πράξη («συναπόφαση»)·

4. Έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου χωρίς συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.

Ως τελευταίο βήμα, σε περίπτωση που οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν μπόρεσαν να συμπεριληφθούν σε ένα συγκεκριμένο φάκελο, μολονότι είχε διαπιστωθεί ότι θα έπρεπε, απαιτείται για την εν λόγω προσέγγιση η άρνηση υποβολής του φακέλου καθεαυτού στην ολομέλεια, και η συνέχιση των οριζόντιων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.

ΙV - Ανάλυση

Επειδή δεν υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με το ζήτημα της οριοθέτησης μεταξύ κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, το σημείο εκκίνησης κάθε ανάλυσης πρέπει να είναι η διατύπωση της ίδιας της Συνθήκης. Το άρθρο 290 ΣΛΕΕ επιτρέπει την ανάθεση της ασκήσεως νομοθετικής εξουσίας μόνο για την έγκριση «μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης» (έμφαση του συντάκτη).

Για να εξεταστεί εν προκειμένω κατά πόσον πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, καθίσταται απαραίτητη η κατά περίπτωση εξέταση της φύσης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας.

Άρθρο 1, παράγραφος 2, όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με ελάχιστα ποσοστά συλλογής

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών, το οποίο βάσει της οδηγίας 2008/12/ΕΚ προβλέπει μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με ελάχιστα ποσοστά συλλογής ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, που θα θεσπίζονται με τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της απόφασης για την επιτροπολογία.

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο γ, του κανονισμού περί εκτελεστικών πράξεων, όταν η βασική πράξη, η οποία έχει εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού, παραπέμπει στο άρθρο 5 της απόφασης επιτροπολογίας, εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης του κανονισμού.

Ως εκ τούτου, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε εκτελεστικές πράξεις.

Άρθρο 1, παράγραφος 2, όσον αφορά μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών, το οποίο σύμφωνα με την οδηγία 2008/12/ΕΚ προβλέπει τη θέσπιση, μέσω της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (ΚΔΕ), μιας κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε τελικούς χρήστες, με στόχο την παρακολούθηση των ποσοστών συλλογής αποβλήτων. Προβλέπεται επίσης ότι το εν λόγω μέτρο «αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της».

Η εν λόγω διάταξη είναι γενικής ισχύος, εφόσον ο υπολογισμός των πωλήσεων «έχει εφαρμογή σε αντικειμενικά καθοριζόμενες καταστάσεις» [12]. Το γεγονός ότι το επίθετο «κοινή» προηγείται της φράσης «μεθοδολογία για τον υπολογισμό», ενισχύει περαιτέρω το συμπέρασμα αυτό.

Η αρχική διάταξη αναφέρει επίσης ότι το μέτρο που πρόκειται να ληφθεί αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της. Συνεπώς, η εν λόγω διάταξη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, προβλέποντας την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Ως εκ τούτου, είναι εσφαλμένη στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε εκτελεστικές πράξεις, και η διάταξη θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εξουσιοδότησης βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 1, παράγραφος 3, για την προσαρμογή ή συμπλήρωση του παραρτήματος III, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική ή επιστημονική πρόοδος

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 12, παράγραφος 6, της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών, το οποίο σύμφωνα με την οδηγία 2008/12/ΕΚ προβλέπει την προσαρμογή ή συμπλήρωση του παραρτήματος III της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών (σχετικά με τις λεπτομερείς απαιτήσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης), βάσει της ΚΔΕ, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική ή επιστημονική πρόοδος. Προβλέπεται επίσης ότι τα εν λόγω μέτρα «αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων, με συμπλήρωσή της».

Η εν λόγω διάταξη είναι γενικής ισχύος, εφόσον η τεχνική ή επιστημονική πρόοδος όταν πρόκειται για τις απαιτήσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών «απευθύνεται αφηρημένα σε αόριστες κατηγορίες προσώπων και εφαρμόζεται σε αντικειμενικά οριζόμενες καταστάσεις» [13].

Η αρχική διάταξη αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της. Συνεπώς, η εν λόγω διάταξη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, προβλέποντας την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Ως εκ τούτου, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Άρθρο 1, παράγραφος 5, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες οι οποίοι συμπληρώνουν τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των συνθηκών εκτός της Ένωσης

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 3, της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών, το οποίο σύμφωνα με την οδηγία 2008/12/ΕΚ προβλέπει τη θέσπιση, βάσει της ΚΔΕ, λεπτομερών κανόνων για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των συνθηκών των εργασιών ανακύκλωσης εκτός της Ένωσης, στο πλαίσιο των εξαγωγών. Προβλέπεται επίσης ότι τα εν λόγω μέτρα «αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της».

Η εν λόγω διάταξη είναι γενικής ισχύος, εφόσον οι κανόνες για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των συνθηκών των εργασιών που αφορούν την ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών «απευθύνονται αφηρημένα σε αόριστες κατηγορίες προσώπων και εφαρμόζονται σε αντικειμενικά οριζόμενες καταστάσεις».

Η αρχική διάταξη αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της. Συνεπώς, η εν λόγω διάταξη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, προβλέποντας την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Επισημαίνεται επίσης ότι το Κοινοβούλιο κατά τις εν εξελίξει διαδικασίες όσον αφορά την οδηγία περί λογιστικής και τον κανονισμό και οδηγία για την προστασία των δεδομένων, έχει υποστηρίξει τη θέση ότι ο καθορισμός των ισοδύναμων συνθηκών σε τρίτες χώρες δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί αντικείμενο ανάθεσης νομοθετικών αρμοδιοτήτων, και δεν συνδέεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο με τις ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής.

Ως εκ τούτου, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Άρθρο 1, παράγραφος 6, σχετικά με τις απαιτήσεις για την καταχώρηση παραγωγών

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 17 της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών, το οποίο σύμφωνα με την οδηγία 2008/12/ΕΚ προβλέπει τη θέσπιση διαδικαστικών απαιτήσεων για την καταχώρηση παραγωγών, βάσει της ΚΔΕ. Προβλέπεται επίσης ότι οι εν λόγω απαιτήσεις «αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της».

Η εν λόγω διάταξη είναι γενικής ισχύος εφόσον «απευθύνεται αφηρημένα σε αόριστες κατηγορίες προσώπων και εφαρμόζεται σε αντικειμενικά οριζόμενες καταστάσεις».

Η αρχική διάταξη αναφέρει επίσης ότι οι σχετικές απαιτήσεις αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της. Συνεπώς, η εν λόγω διάταξη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, προβλέποντας την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Ως εκ τούτου, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Άρθρο 1, παράγραφος 8, στοιχείο α, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες οι οποίοι συμπληρώνουν τη σήμανση της δυναμικότητας

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2, της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών, το οποίο σύμφωνα με την οδηγία 2008/12/ΕΚ προβλέπει τη θέσπιση, βάσει της ΚΔΕ, λεπτομερών κανόνων που θα διασφαλίζουν ότι το δυναμικό των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αναγράφεται επ’ αυτών κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Προβλέπεται επίσης ότι τα εν λόγω μέτρα «αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της».

Η εν λόγω διάταξη είναι γενικής ισχύος εφόσον «απευθύνεται αφηρημένα σε αόριστες κατηγορίες προσώπων και εφαρμόζεται σε αντικειμενικά οριζόμενες καταστάσεις».

Η αρχική διάταξη αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της. Συνεπώς, η εν λόγω διάταξη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, προβλέποντας την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Ως εκ τούτου, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Άρθρο 1, παράγραφος 8, στοιχείο β, σχετικά με τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις επισήμανσης

Η εν λόγω διάταξη αφορά το άρθρο 21, παράγραφος 7, της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών, το οποίο σύμφωνα με την οδηγία 2008/12/ΕΚ προβλέπει τη θέσπιση, βάσει της ΚΔΕ, εξαιρέσεων από τις απαιτήσεις επισήμανσης του άρθρου 21. Προβλέπεται επίσης ότι τα εν λόγω μέτρα «αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της».

Η εν λόγω διάταξη είναι γενικής ισχύος εφόσον «απευθύνεται αφηρημένα σε αόριστες κατηγορίες προσώπων και εφαρμόζεται σε αντικειμενικά οριζόμενες καταστάσεις».

Η αρχική διάταξη αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της. Συνεπώς, η εν λόγω διάταξη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, προβλέποντας την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Ως εκ τούτου, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Άρθρο 1, παράγραφος 9, σχετικά με το ερωτηματολόγιο που αποστέλλεται στα κράτη μέλη για λόγους υποβολής εκθέσεων

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 22, παράγραφος 2, της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών, το οποίο προβλέπει τη θέσπιση ενός ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 5 της απόφασης για την επιτροπολογία. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, τις οποίες τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλλουν κάθε τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο γ, του κανονισμού περί εκτελεστικών πράξεων, όταν η βασική πράξη, η οποία έχει εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού, παραπέμπει στο άρθρο 5 της απόφασης επιτροπολογίας, εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης του κανονισμού.

Ως εκ τούτου, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε εκτελεστικές πράξεις.

Στόχοι, περιεχόμενο, έκταση και διάρκεια των προτεινόμενων εξουσιοδοτήσεων

Όσον αφορά το στόχο, το περιεχόμενο και την έκταση των προτεινόμενων εξουσιοδοτήσεων, ουδεμία αλλαγή επήλθε σε σχέση με την οδηγία περί ηλεκτρικών στηλών, όπου αυτή παραπέμπει στην απόφαση επιτροπολογίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην προσαρμογή της οδηγίας στα άρθρα 290-291 ΣΛΕΕ. Συνεπώς, οι προτεινόμενες αλλαγές είναι διαδικαστικού και όχι ουσιαστικού χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν το στόχο, το περιεχόμενο και την έκταση των εξουσιοδοτήσεων.

Η τροπολογία αριθ. 12 του σχεδίου έκθεσης της Επιτροπής ENVI επιδιώκει να αλλάξει το άρθρο 1, παράγραφος 2, της πρότασης, σχετικά με μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων, ώστε να προβλέπεται η έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και όχι εκτελεστικών πράξεων. Πρόκειται για μια διαδικαστική αλλαγή η οποία δεν επηρεάζει το στόχο, το περιεχόμενο και την έκταση των προτεινόμενων εξουσιοδοτήσεων, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς επιτροπολογίας.

Όσον αφορά τη διάρκεια των προτεινόμενων εξουσιοδοτήσεων, η πρόταση της Επιτροπής εισάγει το νέο άρθρο 23α, με τίτλο «Άσκηση της εξουσιοδότησης», το οποίο συνάδει με το πρότυπο «άρθρο α» και την «επιλογή 1» της Κοινής Συνεννόησης, και προβλέπει εξουσιοδότηση αόριστης διάρκειας και μια περίοδο 2+2 μηνών για την έκφραση αντιρρήσεων από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η τροπολογία αριθ. 14 του σχεδίου έκθεσης της ENVI αποσκοπεί στην αντικατάσταση της «επιλογής 1» με την «επιλογή 2» της Κοινής Συνεννόησης, και προβλέπει περιόδους εξουσιοδότησης 5 ετών με την Επιτροπή να υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου, η οποία παρατείνεται σιωπηρώς εφόσον δεν διατυπωθεί σχετική αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.

Η προτεινόμενη τροπολογία εμπίπτει σαφώς εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων του νομοθέτη, και παρέχει το πρόσθετο όφελος του τακτικού ελέγχου της ανάθεσης εξουσιών.

Συμβιβαστικό κείμενο του Συμβουλίου

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2012, η Κυπριακή Προεδρία υπέβαλε ένα συμβιβαστικό κείμενο σχετικά με την πρόταση[14]. Το κείμενο αυτό διατηρεί τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για το άρθρο 1, παράγραφος 8, στοιχείο β, σχετικά με τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις επισήμανσης, αλλά προβλέπει την έκδοση εκτελεστικών πράξεων για όλες τις άλλες προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις.

V - Συμπέρασμα και σύσταση

Κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση[15]:

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί, με εξαίρεση το άρθρο 1, παράγραφος 2, της πρότασης, το οποίο αφορά μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων και για το οποίο θα πρέπει να προβλέπεται η έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και όχι εκτελεστικών πράξεων, ότι η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την προσαρμογή των διατάξεων επιτροπολογίας της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ, είναι ορθή. Ως προς τη διάρκεια της εξουσιοδότησης, ο νομοθέτης είναι ελεύθερος να επιλέξει την «επιλογή 2» της Κοινής Συνεννόησης.

Ενόψει των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών που ενέκρινε η Διάσκεψη των Προέδρων, και εφόσον πληρούνται προδήλως τα κριτήρια του άρθρου 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την κοινή μεθοδολογία του άρθρου 1, παράγραφος 2, της πρότασης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων πρέπει να επιμείνει στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την εν λόγω διάταξη, και πρέπει να υποστηρίξει την προσαρμογή που προτείνει η Επιτροπή για τις λοιπές σχετικές διατάξεις. Εάν το Συμβούλιο διατηρήσει το συμβιβαστικό του κείμενο και την άποψη ότι οι εκτελεστικές πράξεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτενέστερα, η επιτροπή οφείλει να ενημερώσει το Συμβούλιο ότι ο φάκελος ως έχει δεν θα κατατεθεί στην ολομέλεια, και αν το Συμβούλιο εξακολουθεί να επιμένει, η επιτροπή θα πρέπει να συστήσει την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου χωρίς συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.

Με εξαιρετική εκτίμηση

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  Ενώ το άρθρο 290 ΣΛΕΕ είναι αυτοδικαίως εκτελεστό, οι διατάξεις και γενικές αρχές που αφορούν το άρθρο 291 ΣΛΕΕ περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13).
 • [2]  Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
 • [3]  Οδηγία 2008/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008 για τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ (ΕΕ L 76, 19.3.2008, σ. 39).
 • [4]  Ομάδας Εργασίας ΙΧ για την απλοποίηση, Τελική Έκθεση της 29ης Νοεμβρίου 2002, σ. 8-12.
 • [5]  Έκθεση σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής εξουσιοδότησης (A7-0110/2010).
 • [6]             Οι διατάξεις και οι γενικές αρχές για τον έλεγχο από τα κράτη μέλη πρέπει ωστόσο να εγκριθούν υπό μορφή κανονισμών από τον νομοθέτη που αποφασίζει σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία - άρθρο 291 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.
 • [7]             Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής εξουσιοδότησης, P7_TA(2010)0127.
 • [8]  Κοινή Συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η οποία εγκρίθηκε στις 3 Μαρτίου 2011 από τη Διάσκεψη των Προέδρων.
 • [9]  Επιστολή της 3ης Φεβρουαρίου 2012 του Προέδρου Barroso προς τον Πρόεδρο Schulz.
 • [10]  Στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου προσφυγή κατά του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με στόχο την ακύρωση ενός άρθρου του κανονισμού για τα βιοκτόνα, το οποίο προβλέπει όσον αφορά τον καθορισμό των καταβλητέων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ) τελών, την έκδοση εκτελεστικής και όχι κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι εφόσον το συγκεκριμένο άρθρο αποσκοπεί να συμπληρώσει ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης, και λόγω της φύσης της εξουσιοδότησης και του σκοπού της πράξης που πρόκειται να εγκριθεί στο πλαίσιο των εν λόγω αρμοδιοτήτων, μια τέτοια πράξη θα πρέπει ως εκ τούτου να θεσπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ και όχι σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Υπόθεση C-427/12, Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • [11]  Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μια οριζόντια προσέγγιση εντός του Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (Επιστολή της 19ης Απριλίου του Προέδρου της Διάσκεψης των Προέδρων προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου).
 • [12]  βλ. υπόθεση C-263/02, Επιτροπή κατά Jégo-Quéré, Συλλογή 2004, σ. I-3425, σκέψη 43.
 • [13]  Ibid.
 • [14]  Έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 13763/12.
 • [15]  Παρόντες ήταν οι ακόλουθοι: Evelyn Regner (ασκούσα χρέη προέδρου), Raffaele Baldassarre (αντιπρόεδρος), Françoise Castex (αντιπρόεδρος), Francesco Enrico Speroni (εισηγητής), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Tροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ (διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

26.3.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

18.4.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

18.4.2012

IMCO

13.12.2012

JURI

18.4.2012

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

23.4.2012

IMCO

25.4.2012

JURI

25.4.2012

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Владко Тодоров Панайотов

25.5.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.11.2012

19.2.2013

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Κρίτων Αρσένης, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Minodora Cliveti, Julie Girling, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, James Nicholson, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Rebecca Taylor, Kathleen Van Brempt, Владимир Уручев

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ioan Enciu

Ημερομηνία κατάθεσης

28.3.2013