ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби

28.3.2013 - (COM(2012)0118 – C7‑0082/2012 – 2012/0055(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Carl Schlyter


Процедура : 2012/0055(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0132/2013
Внесени текстове :
A7-0132/2013
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби

(COM(2012)0118 – C7‑0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0118),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0082/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 юли 2012 г.[1],

–   след като се консултира с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0132/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно рециклирането на кораби

относно екологосъобразното рециклиране и третиране на кораби и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Регламент (ЕО) № 1013/2006

Обосновка

В настоящия регламент „рециклирането на кораби“ се определя като разглобяването на кораби в съоръжение за рециклиране на кораби, без да се включва последващата обработка на получените отпадъци. В предложението за регламент на Комисията обаче се включва и последващата обработка на отпадъците. Това следва да се отрази и в заглавието.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Преобладаващо използваният метод за разглобяване на кораби, т.нар. разглобяване „на морския бряг“, не е и не може да бъде безопасно и надеждно рециклиране, поради което не следва да се толерира повече.

Обосновка

В своята резолюция от 21 май 2008 г. относно Зелената книга за подобряване на разглобяването на кораби за скрап Европейският парламент посочи, че „от етична гледна точка е неприемливо да се допуска разглобяването на кораби за скрап да продължава при тези унизителни за хората и пагубни за околната среда условия“ (параграф 1), и заяви, че изключва извеждането на брега като метод, подходящ за разглобяване на кораби за скрап (параграф 12). В своята резолюция от 26 май 2009 г. Европейският парламент призова за „изрична забрана на разрушаването на излезли от употреба кораби посредством „бреговия“ метод“ (параграф 6). Това следва да послужи като основа и за настоящия регламент.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Текущият капацитет за рециклиране на кораби в страни от ОИСР, който е законно достъпен за корабите, плаващи под знамето на държава членка, е недостатъчен. Безопасният и надежден капацитет за рециклиране, който вече е наличен в държави, които не са членки на ОИСР, е достатъчен за обработване на всички кораби, плаващи под знамето на държава — членка на ЕС, и се очаква да нараства до 2015 г. в резултат от предприетите действия за изпълнение на изискванията по Конвенцията от Хонконг от страна на държави, в които се извършва рециклиране.

(3) Текущият капацитет за рециклиране на кораби в страни от ОИСР, който е законно достъпен за корабите, които представляват опасни отпадъци за износ, се използва непълноценно. Няма единомислие относно достъпа до съоръженията за рециклиране на кораби в САЩ и техния капацитет. Независимо от положението в САЩ в това отношение съществува значителен потенциален капацитет в някои държави — членки на ЕС, и държави – членки на ОИСР, който би могъл да бъде почти достатъчен за третирането на корабите, плаващи под знамето на държава членка (кораби от ЕС), ако се мобилизира напълно. Заедно с наличния и потенциалния безопасен и надежден капацитет за рециклиране в държавите, които не са членки на ОИСР, следва да има достатъчен капацитет за обработване на всички кораби от ЕС.

Обосновка

Важно е да се посочи значителният потенциален капацитет в Европа и държавите – членки на ОИСР. Според проучване на Европейската комисия от 2007 г. могат да се мобилизират до 1 милион тона водоизместване при празен кораб годишно в държавите членки и до 600 000 тона водоизместване при празен кораб годишно в Турция в сравнение с тогавашния капацитет от 200 000 тона в Европа и от 50 000 тона в Турция. Очакваното търсене е между 1,6 и 2 милиона тона водоизместване при празен кораб на година. В някои страни, които не са членки на ОИСР, може да се установи безопасен и надежден капацитет за рециклиране от над 1 милиона тона водоизместване при празен кораб на година.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Текущото положение с рециклирането на кораби се характеризира с изключително екстернализиране на разходите. Съоръженията за рециклиране на кораби с никакви или почти никакви стандарти за защита на работниците, човешкото здраве и околната среда предлагат най-висока цена за бракуваните кораби. В резултат на това по-голямата част от световния флот, изпратен за рециклиране, се разглобява на бреговете на определени държави при унизителни за хората и пагубни за околната среда условия, които са неприемливи. Целесъобразно е да се създаде финансов механизъм, приложим по отношение на всички кораби, които посещават пристанища на ЕС, независимо от това под чие знаме плават, който да компенсира това положение, като допринесе за повишаването на конкурентоспособността на безопасното и екологосъобразно рециклиране на кораби, които представляват опасни отпадъци, спрямо дейностите, при които не се спазват стандартите.

Обосновка

Основната причина за текущото разглобяване на голяма част от корабите при невъобразими условия е безспорната неефективност на пазара: разходите във връзка с човешкото здраве и околната среда са напълно екстернализирани, като се създава порочен стимул корабособствениците да продават кораби на дружествата за рециклиране, прилагащи най-ниски стандарти. Ако този проблем не бъде решен незабавно, настоящото положение ще се запази, особено ако спазването на правните изисквания може лесно да се заобикаля чрез смяна на знамето, какъвто е случаят с предложението на Комисията.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) С оглед на принципа „замърсителят плаща“ разходите за екологосъобразното рециклиране и третиране на кораби следва да се покриват от корабособствениците. В полза на защитата на човешкото здраве и околната среда следва да се въведе финансов механизъм, чрез който да се набират средства, благодарение на които екологосъобразното рециклиране и третиране на кораби от ЕС и на кораби, които не са от ЕС, в изброени съоръжения в ЕС да стане икономически конкурентоспособно. Всички кораби, които посещават пристанища и места за заставане на котва в ЕС, следва да участват в разходите за екологосъобразното рециклиране и третиране на кораби от ЕС, така че да се противодейства на икономическите стимули кораби от ЕС да се обработват, без да се спазват стандартите, и да се осигури и отрицателен стимул във връзка със смяната на знамето. Корабите, които депозират финансова гаранция като гаранция, че ще прибегнат до услугите на изброени съоръжения в ЕС за рециклиране и третиране, следва да бъдат освободени от такса за рециклиране. Таксата за рециклиране и финансовата гаранция следва да бъдат справедливи, недискриминацонни и прозрачни.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Международната конвенция от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби („Конвенцията от Хонконг“) е приета на 15 май 2009 г. под егидата на Международната морска организация по искане на страните по Базелската конвенция. Конвенцията от Хонконг ще влезе в сила едва 24 месеца след датата на ратификация от не по-малко от 15 държави, чийто комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 40 % от брутния тонаж на корабите от световния търговски флот и чийто общ максимален годишен обем на рециклиране на кораби през предходните 10 години представлява не по-малко от 3 процента от брутния тонаж на корабите от комбинирания търговски флот на същите държави. Държавите членки следва да ратифицират Конвенцията възможно най-скоро, за да се ускори влизането й в сила. Конвенцията обхваща проектирането, строежа, експлоатацията и подготовката на корабите с оглед улесняване на безопасното и екологосъобразното им рециклиране, без рискове за безопасността и експлоатационната ефективност на корабите; тя обхваща и експлоатацията на съоръженията за рециклиране на кораби по безопасен и екологосъобразен начин, както и създаването на подходящ механизъм за правоприлагане при рециклирането на кораби.

(4) Международната конвенция от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби („Конвенцията от Хонконг“) е приета на 15 май 2009 г. под егидата на Международната морска организация. Конвенцията от Хонконг ще влезе в сила едва 24 месеца след датата на ратификация от не по-малко от 15 държави, чийто комбиниран търговски флот съставлява най-малко 40 % от брутния тонаж на корабите от световния търговски флот и чийто общ максимален годишен обем на рециклиране на кораби през предходните 10 години представлява не по-малко от 3 процента от брутния тонаж на корабите от комбинирания търговски флот на същите държави. Конвенцията обхваща използването на опасни материали в корабите с оглед улесняване на безопасното и екологосъобразното им рециклиране, без рискове за безопасността и експлоатационната ефективност на корабите; тя обхваща също така, чрез насоки, експлоатацията на съоръженията за рециклиране на кораби и включва механизъм за правоприлагане при рециклирането на кораби. Конвенцията от Хонконг не се прилага по отношение на кораби, които са държавна собственост, по отношение на кораби с тегло под 500 бруто тона, нито по отношение на кораби, експлоатирани през целия им жизнен цикъл само във води, намиращи се под суверенитета или юрисдикцията на тяхната държава на знамето. Конвенцията от Хонконг не обхваща и действителното рециклиране на стоманата, получена в съоръжението за рециклиране на кораби, нито дейностите на съоръженията, които боравят с отпадъците надолу по веригата спрямо първоначалното съоръжение за рециклиране на кораби. Конвенцията от Хонконг не се стреми да предотвратява износа на кораби, които представляват опасни отпадъци, за държави, които не са членки на ОИСР — практика, която понастоящем е забранена с Регламент (ЕО) № 1013/2006. Очаква се, че ще минат до десет години, преди Конвенцията от Хонконг да влезе в сила.

Обосновка

Конвенцията от Хонконг следва да бъде правилно отразена. Тя не засяга всъщност проектирането, строежа или експлоатацията на корабите, а само някои изисквания във връзка с използваните опасни материали. Изявленията относно ратификацията следва да се включат в отделния доклад по темата. Конвенцията не гарантира екологосъобразно обработване по смисъла на стандартите на ЕС и остава да се види дали механизмът по правоприлагането е целесъобразен. Следва да се споменат и ограниченията на Конвенцията.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Конвенцията от Хонконг предвижда изрично страните по нея да предприемат по-строги мерки в съответствие с международното право по отношение на безопасното и екологосъобразно рециклиране на кораби, с цел предотвратяване, намаляване или свеждане до минимум на всякакви неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Установяването на европейски списък на съоръжения за рециклиране на кораби, които отговарят на изискванията по настоящия регламент, ще допринесе за постигането на тази цел, както и за по-доброто правоприлагане чрез улесняване на контрола върху корабите, предназначени за рециклиране от страна на държавите на знамето. Тези изисквания към съоръженията за рециклиране на кораби следва да се основават на изискванията на Конвенцията от Хонконг.

(5) Конвенцията от Хонконг предвижда изрично страните по нея да могат да предприемат по-строги мерки в съответствие с международното право по отношение на безопасното и екологосъобразно рециклиране на кораби, с цел предотвратяване, намаляване или свеждане до минимум на всякакви неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Установяването на европейски списък на съоръжения за рециклиране на кораби, които отговарят на изискванията по настоящия регламент, следва да допринесе за постигането на тази цел, както и за по-доброто правоприлагане чрез улесняване на контрола върху корабите, предназначени за рециклиране от страна на държавите на знамето. Тези изисквания към съоръженията за рециклиране на кораби следва да се основават на изискванията на Конвенцията от Хонконг, но да имат по-широк обхват от тях, за да се постигне степен на защита на човешкото здраве и околната среда, която е общо взето равностойна на защитата на Съюза. Това следва също да допринесе за увеличаването на конкурентоспособността на екологосъобразното и безопасно рециклиране и третиране на кораби в европейски съоръжения.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Корабите, които не са обхванати от приложното поле на Конвенцията от Хонконг и на настоящия регламент, следва да продължат да бъдат рециклирани в съответствие с изискванията съответно на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви,

(7) Корабите, които не са обхванати от приложното поле на Конвенцията от Хонконг, корабите, които не могат да плават на собствен ход, освен ако имат валиден договор за основен ремонт, и корабите, които не отговарят на приложимите разпоредби на правото на Съюза и на международното право по отношение на безопасността, когато се бракуват на територия под юрисдикцията на държава членка, следва да продължат да бъдат рециклирани в съответствие с изискванията съответно на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Необходимо е да се уточни съответното приложно поле на настоящия регламент, на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и на Директива 2008/98/ЕО с цел да се избегне дублиране на регулаторните инструменти, които имат същата цел.

(8) Необходимо е да се уточни приложното поле съответно на настоящия регламент, на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и на Директива 2008/98/ЕО с цел да се избегне прилагането на различни правни изисквания в една и съща ситуация.

Обосновка

Проблемът в случая не е в дублирането на различните правни инструменти, а в установяването на правилните връзки между тях.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Прилагането на настоящия регламент следва да зачита правата на транзитните държави съгласно международното право.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Държавите членки следва да предприемат мерки за бърза ратификация на Международната конвенция на ММО от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби с цел подобряване на практиките и условията за рециклиране на кораби.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Държавите членки следва да установят правила относно приложимите санкции при нарушения на настоящия регламент и да гарантират, че тези санкции се прилагат така, че да се предотврати заобикалянето на разпоредбите за рециклиране на кораби. Санкциите, които могат да имат гражданскоправен или административен характер, следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(11) Държавите членки следва да установят правила относно приложимите санкции при нарушения на настоящия регламент и да гарантират, че тези санкции се прилагат така, че да се предотврати заобикалянето на разпоредбите за рециклиране на кораби. Санкциите, които могат да имат наказателен, гражданскоправен или административен характер, следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

Обосновка

Съгласно Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателното право, незаконният превоз на отпадъци, когато е извършен умишлено или най-малкото при груба небрежност, съставлява престъпление. Това следва да бъде отразено в санкциите.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Тъй като целта за предотвратяване, намаляване или премахване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, причинено от рециклирането, експлоатацията и поддръжката на плаващи под знамето на държава членка кораби, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки поради международния характер на корабоплаването и рециклирането на кораби, и следователно може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

(14) Тъй като целта за предотвратяване, намаляване или премахване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, причинено от рециклирането и третирането на кораби от ЕС невинаги може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки поради международния характер на корабоплаването и рециклирането на кораби, и следователно в някои случаи може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, въпреки че с ратификацията на Конвенцията от Хонконг правомощието на ЕС да урежда въпросите във връзка с рециклирането на кораби ще се прехвърли обратно на държавите членки, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

Обосновка

Настоящият регламент урежда преди всичко рециклирането и третирането на бракувани кораби и в много по-малка степен тяхната експлоатация или поддръжка, поради което е много по-подходящо в този контекст да се посочи третирането.

Изменение 14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Целта на настоящия регламент е да предотврати, намали или премахне неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве и околната среда, причинени от рециклирането, експлоатацията и поддръжката на кораби, плаващи под знамето на държава членка.

1. Целта на настоящия регламент е да предотврати, намали максимално и доколкото е възможно премахне произшествията, нараняванията и други неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, причинени от рециклирането и третирането на кораби от ЕС, inter alia чрез рециклирането им в изброени съоръжения, намиращи се в или извън Съюза, и да подобри условията за рециклиране на кораби, които не са от ЕС.

 

Целта на настоящия регламент е също да намали съществуващите неравенства между операторите от страните от ЕС, ОИСР и операторите от някои трети държави по отношение на здравеопазването и безопасността на работното място и екологичните стандарти.

 

Настоящият регламент цели също да улесни ратификацията на Конвенцията от Хонконг.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. „кораб от ЕС“ означава кораб, който плава под знамето на държава членка или се експлоатира под нейна юрисдикция;

Обосновка

Редакторско предложение за опростяване на изготвянето на текста навсякъде в регламента.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. „кораб, който не е от ЕС“ означава кораб, който плава под знамето на трета държава;

Обосновка

Редакторско предложение за опростяване на изготвянето на текста навсякъде в регламента.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. „отпадък“ означава отпадък по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО;

Обосновка

Определението за „отпадък“ съгласно Рамковата директива за отпадъците следва да се прилага и за настоящия регламент.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. „опасни отпадъци“ означава отпадъци по смисъла на член 3, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО;

Обосновка

Определението за „опасни отпадъци“ съгласно Рамковата директива за отпадъците следва да се прилага и за настоящия регламент.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в. „третиране“ означава третиране по смисъла на член 3, параграф 14 от Директива 2008/98/ЕО;

Обосновка

Определението за „третиране“ съгласно Рамковата директива за отпадъците следва да се прилага и за настоящия регламент.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3г. „екологосъобразно управление“ означава екологосъобразно управление по смисъла на член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1013/2006;

Обосновка

Определението за „екологосъобразно управление“ съгласно Регламента за превоз на отпадъци следва да се прилага и за настоящия регламент.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. „рециклиране на кораби“ означава дейност по пълно или частично разглобяване на кораби за скрап в съоръжение за рециклиране на кораби с цел оползотворяване на елементи и материали за преработване и повторна употреба, при едновременно третиране на опасни и други материали, като тази дейност включва свързани с нея операции като складиране и третиране на компоненти и материали на място, но не включва тяхната допълнителна преработка или обезвреждане в отделни съоръжения;

5. „рециклиране на кораби“ означава дейност по пълно или частично разглобяване на кораби за скрап в съоръжение за рециклиране на кораби с цел оползотворяване на елементи и материали за преработване и повторна употреба, при едновременно третиране на опасни и други материали, като тази дейност включва свързани с нея операции като складиране и третиране на компоненти и материали на място, но не включва тяхното допълнително третиране в отделни съоръжения; значението на термина „рециклиране“ в контекста на настоящия регламент е следователно различно от определението съгласно член 3, параграф 17 от Директива 2008/98/ЕО;

Обосновка

Терминът „третиране“ по смисъла на Рамковата директива за отпадъците обхваща обработването и обезвреждането и следва да се използва, за да се осигури последователност. Следва изрично да се поясни, че значението на термина „рециклиране“ в контекста на настоящия регламент относно рециклирането на кораби се различава от общото определение на рециклирането в Рамковата директива за отпадъците поради различното значение на термина „рециклиране“ в Конвенцията от Хонконг.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. „съоръжение за рециклиране на кораби“ означава определена зона, представляваща площадка, режище или инсталация, намиращи се в държава членка или в трета държава и използвани за рециклиране на кораби;

6. „съоръжение за рециклиране на кораби“ означава определена зона, представляваща изградено за целта режище или инсталация, намиращи се в държава членка или в трета държава и използвани за рециклиране на кораби;

Обосновка

Съоръжението за рециклиране на кораби не следва никога да бъде просто „площадка“, тъй като това би могло да включва брегове. Съоръженията за рециклиране на кораби следва да бъдат изградени за целта режища или инсталации.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. рециклиращо предприятие“ означава собственикът на съоръжение за рециклиране на кораби, или друга организация или лице, които са поели от собственика на съоръжение за рециклиране на кораби отговорността за извършване на рециклирането на кораби;

7. „предприятие за рециклиране на кораби“ означава собственикът на съоръжение за рециклиране на кораби, или друга организация или лице, които са поели от собственика на съоръжение за рециклиране на кораби отговорността за извършване на рециклирането на кораби;

Обосновка

Езикова поправка.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a. „транзит“ означава движение на кораб към местоназначението за рециклиране в съответствие с настоящия регламент през територия на държава, различна от държавата на изпращане или местоназначение, която има право да се противопостави на такова движение съгласно международното право.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 20 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) „изоставен кораб“ означава кораб, който е оставен без надзор и напуснат в пристанище на ЕС от последния си регистриран собственик;

Изменение   26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за кораби, които имат право да плават под знамето на държава членка или се експлоатират под нейна юрисдикция.

1. Настоящият регламент се прилага за кораби от ЕС.

 

Член 5а, член 5б,член 11б, член 23, параграф 1 и член 29, параграф 1 от настоящия регламент се прилагат и за кораби, които не са от ЕС и които посещават пристанище или застават на котва на територията на държава членка, за да извършат взаимодействие кораб/пристанище.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – букви в а) (нова) и в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) корабите, които не могат да плават на собствен ход и поради това съставляват отпадъци по смисъла на Регламент (ЕО) № 1013/2006, независимо от знамето, под което плават, освен ако имат валиден договор за основен ремонт;

 

вб) кораби, които не отговарят на приложимите разпоредби съгласно правото на Съюза и международното право по отношение на безопасността.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Контрол на опасни материали

Контрол на опасни материали със забранена или ограничена употреба

Обосновка

Настоящият член се отнася само за опасните материали, чиято употреба е била забранена или ограничена. На борда на корабите има много други опасни материали, които все още не са забранени, но които също трябва да бъдат контролирани в процеса на рециклиране — причина да се изисква в инвентарния опис да се описват не само веществата със забранена или ограничена употреба. В този смисъл следва да се поясни, че настоящият член се отнася единствено за контрола на материалите със забранена или ограничена употреба.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. На корабите се забранява новото нанасяне на противообрастващи системи, съдържащи органокалаени съединения в качеството на биоцид, или други противообрастващи системи, чието приложение или използване е забранено от Конвенцията за контрол по използването на противообрастващи покрития на корабите.

Обосновка

Забраната на съдържащи трибутилкалай бои също следва да се включи.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Инвентарен опис на опасни материали

Инвентарен опис на опасни материали

1. На борда на всеки нов кораб се съхранява инвентарен опис на опасните материали.

1. Държавите членки гарантират, че на борда на всеки нов кораб от ЕС се съставя и държи на разположение инвентарен опис на опасните материали.

2. Инвентарният опис на опасните материали се съставя преди даден кораб да бъде предаден за рециклиране, като се съхранява на борда на кораба.

2. Държавите членки гарантират, че за корабите от ЕС в експлоатация инвентарният опис на опасните материали се съставя в съответствие със сроковете, посочени в параграф 2а, или преди даден кораб да бъде предаден за рециклиране, според това коя дата настъпи първа, като се държи на разположение на борда на кораба.

 

2a. За съставянето на инвентарен опис се прилагат следните срокове:

 

– за кораби на повече от 25 години на … * ;

 

– за кораби на повече от 20 години на … **;

 

– за кораби на повече от 15 години на … ***;

 

– за кораби на по-малко от 15 години на … ****.

 

____________________

 

* OВ: моля, въведете дата: една година след влизането в сила на настоящия регламент.

 

** OВ: моля, въведете дата: две години след влизането в сила на настоящия регламент.

 

*** OВ: моля, въведете дата: три години след влизането в сила на настоящия регламент.

 

**** OВ: моля, въведете дата: четири години след влизането в сила на настоящия регламент.

3. Съществуващите кораби, регистрирани под знамето на трета държава и които подават заявление да бъдат регистрирани под знамето на държава членка, гарантират, че на борда се съхранява инвентарен опис на опасните материали.

заличава се

4. Инвентарният опис на опасните материали:

4. Инвентарният опис на опасните материали:

a) е специфичен за всеки кораб;

a) е специфичен за всеки кораб;

б) предоставя доказателство, че корабът отговаря на изискването за забрана или на ограниченията за инсталиране или използване на опасни материали в съответствие с член 4;

б) предоставя доказателство, че корабът отговаря на изискването за забрана или на ограниченията за инсталиране или използване на опасни материали в съответствие с член 4;

в) посочва, най-малко, опасните материали по приложение І, които се съдържат в конструкцията или оборудването на кораба, тяхното разположение и приблизителните количества.

в) за нови кораби посочва, най-малко, опасните материали по приложение І, които се съдържат в конструкцията или оборудването на кораба, тяхното разположение и точните количества;

 

ва) за кораби, които вече са в експлоатация, посочва най-малко опасните материали по приложение І, които се съдържат в конструкцията или оборудването на кораба, тяхното разположение и количества, като данните са възможно най-точни;

 

вб) отчита насоките, разработени от ММО;

5. Освен предвиденото по параграф 4, за съществуващите кораби се изготвя план, описващ огледа/проверката с вземане на проба, чрез които е определен инвентарният опис на опасните материали.

5. Освен предвиденото по параграф 4, за съществуващите кораби се изготвя план, описващ огледа/проверката с вземане на проба, чрез които е бил определен инвентарният опис на опасните материали.

6. Инвентарният опис на опасните материали се състои от три части:

6. Инвентарният опис на опасните материали се състои от три части:

a) списък на опасните материали, посочени в приложение І и съдържащи се в конструкцията или оборудването на кораба, тяхното разположение и приблизителните количества (Част I);

a) списък на опасните материали, посочени в приложение І и съдържащи се в конструкцията или оборудването на кораба, тяхното разположение и количества (Част I) в съответствие с параграф 4, буква в);

б) списък на отпадъците, налични на борда на кораба, включително отпадъците, генерирани по време на експлоатация на кораба (Част ІІ);

б) списък на отпадъците (опасни и неопасни), налични на борда на кораба, включително отпадъците, генерирани по време на експлоатация на кораба, и техните приблизителни количества (Част ІІ);

7. Част I от инвентарния опис на опасните материали се поддържа и актуализира по подходящ начин през целия експлоатационен срок на кораба, като отразява нови инсталации, съдържащи някой от опасните материали по приложение I, както и съответните промени в структурата и оборудването на кораба.

7. Част I от инвентарния опис на опасните материали се поддържа и актуализира по подходящ начин през целия експлоатационен срок на кораба, като отразява нови инсталации, съдържащи някой от опасните материали по приложение I, както и съответните промени в структурата и оборудването на кораба.

8. Преди рециклирането, в допълнение към поддържаната и актуализирана по подходящ начин Част I, в инвентарния опис се включват Част II за отпадъците, генерирани по време на експлоатацията, и Част III за складовете, и описът се проверява от държавата членка, под чието знаме плава корабът.

8. Преди рециклирането, в допълнение към поддържаната и актуализирана по подходящ начин Част I, в инвентарния опис се включват Част II за отпадъците, генерирани по време на експлоатацията, и Част III за складовете, и описът се проверява от държавата членка, под чието знаме плава корабът.

9. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 във връзка с актуализирането на списъка с позиции за инвентарния опис на опасните материали в приложение I.

9. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 във връзка с актуализирането на списъка с позиции за инвентарния опис на опасните материали в приложение I, за да гарантира, че в списъка са включени поне веществата, изброени в Допълнения I и II към Конвенцията от Хонконг, и да се вземе предвид съответното законодателство на Съюза относно постепенното извеждане от употреба или ограничаване на използването или инсталирането на опасни материали.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5a

 

Финансов механизъм за екологосъобразно рециклиране и третиране на кораби от ЕС и кораби, които не са от ЕС

 

1. Комисията определя юридическо лице, отговарящо за управлението на Фонда за рециклиране, не по-късно от... *.

 

2. Целта на Фонда за рециклиране е:

 

- за кораби от ЕС: да допринася за икономическата жизнеспособност на тяхното рециклиране в съответствие с настоящия регламент;

 

- за кораби, които не са от ЕС: да допринася за икономическата жизнеспособност на тяхното рециклиране, ако за него са избрани изброени съоръжения на ЕС.

 

3. Фондът за рециклиране се управлява без поемане на рискове. Освен разходите за неговото администриране, средствата на фонда се използват единствено за отпускане на премиите, посочени в параграфи 11 и 12.

 

4. Държавите членки гарантират, че пристанищните органи събират такса за рециклиране за всяко посещение на кораби от ЕС и кораби, които не са от ЕС, с изключение на кораби, които са платили годишна такса за рециклиране по параграфи 5а и 7 или са депозирали финансова гаранция в съответствие с член 5б. Таксата за рециклиране се събира, считано от... **.

 

5. Комисията оценява доколко е подходящо да се компенсират пристанищните органи за действителната допълнителна административна работа, свързана със събирането и прехвърлянето на таксите за рециклиране. Ако тя счете това за уместно, не по-късно от ... ** Комисията решава чрез акт за изпълнение подходящото равнище на административната такса, която да се добави към таксата за рециклиране на посещение на пристанище. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27.

 

6. Държавите членки гарантират, че годишната такса за рециклиране се заплаща пряко на Фонда за рециклиране.

 

7. Таксата за рециклиране се определя първоначално на 0,05 EUR на брутен тон.

 

8. Годишната такса за рециклиране се определя така, че 20 равни годишни плащания да водят до общо 50 EUR на тон водоизместване при празен кораб. Корабите, за които са извършени 20 годишни плащания, се освобождават от по-нататъшни плащания.

 

9. Държавите членки гарантират, че при получаване на годишната такса за рециклиране пристанищните органи издават сертификат за съответния кораб като доказателство за получаването на годишното плащане.

 

 

10. При получаване на годишната такса за рециклиране Фондът за рециклиране издава сертификат за съответния кораб като доказателство за получаването на годишното плащане.

 

11. Фондът за рециклиране издава сертификат за пълно плащане на кораби, изплатили 20 годишни такси за рециклиране.

 

12. Фондът за рециклиране предоставя премия на включени в европейския списък съоръжения за рециклиране на кораби за рециклирането на кораби от ЕС и кораби, които не са от ЕС, изплатили поне две годишни такси за рециклиране.

 

13. Фондът за рециклиране предоставя също премия на включени в европейския списък съоръжения за рециклиране на кораби за рециклирането на изоставени кораби на територията на ЕС за най-малко две години, при условие че след полагането на всички разумни усилия не е било възможно идентифицирането и подвеждането под отговорност на собственика.

 

14. Първоначално таксата се определя на 35 EUR на тон водоизместване при празен кораб за съоръжения за рециклиране на кораби, включени в европейския списък.

 

15. Съоръжения за рециклиране на кораби могат да кандидатстват за премията във връзка с договори, подписани след ...*** .

 

16. Премията за включени в европейския списък съоръжения за рециклиране на кораби се изплаща от Фонда за рециклиране не по-късно от два месеца след получаването на доклада за извършването на корабното рециклиране от съоръжение за рециклиране на кораби в съответствие с формуляра, посочен в приложение III, както и инвентарния опис на кораба, доклада за документиране на обработените количества отпадъци и съответните процеси на обработка, както е посочено в член 13, параграф 5, буква ва).

 

Изплащането на премията подлежи на проверка на точността на съдържащата се в посочените в първа алинея доклади и документи информация от страна на Фонда за рециклиране. Премията не се изплаща, в случай че проверката покаже, че операциите по рециклирането не са били извършени в съответствие с настоящия регламент.

 

17. В срок до 1 април всяка година Фондът за рециклиране докладва публично относно своите приходи, диференциалните разходи за екологосъобразното рециклиране и третиране на кораби, получателите на изплатените премии и сумите на тези премии.

 

18. Въз основа на доклада на Фонда за рециклиране и в срок до 1 юли всяка година Комисията извършва оценка дали е необходимо адаптиране на таксите за рециклиране и на премиите и дали е имало опити за неправомерно облагодетелстване от системата.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за коригирането на размера на таксата за рециклиране и на премията, когато това е необходимо за постигане на целта на Фонда за рециклиране.

 

На Комисията се предоставя също така правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за намаляване или отказ на плащания в случай на злоупотреба с Фонда за рециклиране.

 

19. Комисията оценява не по-късно от ...*** ползите и разходите, свързани с диференцирането на таксата за рециклиране, въз основа на информацията в инвентарния опис на опасните материали. Ако ползите са по-големи от разходите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 относно диференцирането на таксата за рециклиране въз основа на информацията в инвентарния опис на опасните материали, като същевременно се запазва достатъчно финансиране за Фонда за рециклиране.

 

________________________

 

*ОВ Моля, въведете дата: шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент

 

**ОВ Моля, въведете дата: една година след влизането в сила на настоящия регламент.

 

***ОВ Моля, въведете дата: две години след влизането в сила на настоящия регламент.

 

***ОВ Моля, въведете дата: пет години след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5б

 

Финансова гаранция

 

1. Държавите членки гарантират, че корабите се освобождават от плащането на посочените в член 5а такси за рециклиране, ако са депозирали финансова гаранция във Фонда за рециклиране посредством еднократно плащане, съответстващо на 35 EUR на тон водоизместване при празен кораб.

 

2. Фондът за рециклиране издава сертификат за всеки кораб, депозирал финансова гаранция.

 

3. Финансовата гаранция се освобождава не по-късно от два месеца след получаването на доклада за извършването на корабното рециклиране от съоръжение за рециклиране на кораби в европейския списък, в съответствие с формуляра, посочен в приложение III, както и с инвентарния опис на кораба, доклада за документиране на обработените количества отпадъци и съответните процеси на обработка, както е посочено в член 13, параграф 5, буква ва).

 

Освобождаването на финансовата гаранция подлежи на проверка на точността на съдържащата се в посочените в първа алинея доклади и документи информация от страна на Фонда за рециклиране. Финансовата гаранция не се освобождава, в случай че проверката покаже, че операциите по рециклирането не са били извършени в съответствие с настоящия регламент.

 

4. Въз основа на посочения в член 5а, параграф 16 доклад на Фонда за рециклиране в срок до 1 юли всяка година Комисията извършва оценка дали е необходимо адаптиране на финансовата гаранция.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за коригирането на размера на финансовата гаранция, в случай че диференциалните разходи за екологосъобразното рециклиране и третиране на кораби са се променили значително.

 

5. Комисията оценява не по-късно от ...* ползите и разходите, свързани с диференцирането на финансовата гаранция, въз основа на информацията в инвентарния опис на опасните материали. Ако ползите са по-големи от разходите, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 26 относно диференцирането на финансовата гаранция въз основа на информацията в инвентарния опис на опасните материали.

 

___________________

 

*ОВ Моля, въведете дата: пет години след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подготовка за рециклиране: общи изисквания

Общи изисквания за корабособствениците

Обосновка

Тъй като настоящият член засяга единствено задължения на корабособствениците, това е целесъобразно да се отрази в заглавието.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) преди публикуването на Европейския списък, се рециклират само в съоръжения за рециклиране на кораби, които се намират в Съюза или в страна, членка на ОИСР. ;

a) преди публикуването на Европейския списък, се рециклират само в съоръжения за рециклиране на кораби, които са получили надлежно разрешение от компетентните органи в Съюза или в страна, членка на ОИСР; ;

Обосновка

Трябва да се избегне правният вакуум преди публикуването на европейския списък.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Преди всякакво рециклиране на кораби се разработва специфичен за кораба план за корабно рециклиране.

1. За всеки по-стар от 20 години кораб от ЕС или преди всякакво рециклиране на кораби, в зависимост от това кой момент настъпва по-рано, но не по-късно от ...* се разработва специфичен за кораба план за корабно рециклиране.

 

________________

 

* ОВ: моля, въведете дата: 30 месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Средната възраст на корабите, изпращани за рециклиране, зависи почти изцяло от икономическото положение в сектора на товарните превози и търсенето на стомана за скрап. През 90те години средната възраст беше 26 години, а по време на финансовия бум през средата на първото десетилетие на ХХІ век достигна 32 години, като обаче е малко вероятно да спадне отново значително поради големия свръхкапацитет и икономическата криза. План за корабно рециклиране следва да е задължителен за всички кораби, които са по-стари от 20 години, така че собствениците да мислят навреме за своята отговорност.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) се разработва от съоръжението за рециклиране на кораби като се взема предвид информацията, предоставена от корабособственика в съответствие с член 9, параграф 3, буква б);

a) преди публикуването на европейския списък, се разработва от съоръжение за рециклиране на кораби, разположено в Съюза или в държава – членка на ОИСР, като се взема предвид информацията, предоставена от корабособственика в съответствие с член 9, параграф 3, буква б);

Обосновка

С цел последователност с член 6, параграф 1, буква а) следва да се уточни, че преди публикуването на европейския списък планът за корабно рециклиране трябва да бъде разработен от съоръжение в ЕС или в държава от ОИСР.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) след публикуването на европейския списък се разработва от съоръжение за рециклиране на кораби, включено в европейския списък, като се взема предвид информацията, предоставена от корабособственика в съответствие с член 9, параграф 3, буква б);

Обосновка

След публикуването на европейския списък единствено съоръжения, включени в него, следва да имат право да предоставят планове за рециклиране на кораби.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) включва информация за вида и количеството на опасните материали и отпадъци, получени от рециклирането на конкретния кораб, включително материалите, посочени в описа на опасните материали, както и за това как тези опасни материали и отпадъци ще бъдат управлявани в съоръжението и в последващите съоръжения за управление на отпадъци;

г) включва информация за вида и количеството на опасните материали и отпадъци, получени от рециклирането на конкретния кораб, включително материалите и отпадъците, посочени в описа на опасните материали, както и за това как тези опасни материали и тези отпадъци ще бъдат третирани в съоръжението и в последващите съоръжения за третиране на отпадъци;

Обосновка

Езикови корекции с цел последователност. Не толкова управлението на отпадъците е релевантно в случая, колкото третирането на практика на тези отпадъци.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) се осъвременява в срок до шест месеца след преглед при подновяване или допълнителен преглед.

Обосновка

Съгласно член 5, параграф 7 инвентарните описи трябва да бъдат осъвременявани през целия период на експлоатация на корабите. Съблюдаването на изискванията на регламента в инвентарния опис се проверява посредством преглед при подновяване на всеки пет години и чрез допълнителни прегледи, когато това е целесъобразно. Плановете за корабно рециклиране следва поради тази причина да се осъвременяват след съответните прегледи.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Корабособствениците, които продават кораб от ЕС, по-стар от 20 години, на нов собственик, който възнамерява да плава под знамето на трета държава, гарантират, че в договора с новия корабособственик е записано, че новият собственик и всички последващи собственици поемат отговорността за разработването на план за корабно рециклиране, в случай че те желаят да посетят или да застанат на котва в пристанища на ЕС.

Обосновка

Изискването за корабите, по-стари от 20 години, да бъде разработен план за корабно рециклиране следва да бъде прехвърлено от собствениците, продаващи кораб от ЕС на нов собственик, който възнамерява да плава под знамето на трета държава.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7a

 

Намерение за рециклиране

 

Най-малко три месеца преди плануваното рециклиране собственикът на кораба уведомява съответното съоръжение за рециклиране на кораби, включено в европейския списък, относно своето намерение.

 

Съоръжението за рециклиране на кораби довършва и одобрява плана за корабно рециклиране и уведомява съответните компетентни органи.

 

В случаи, в които собственикът на кораба не е поддържал актуален план за корабно рециклиране или инвентарен опис на опасните материали, съоръжението за рециклиране на кораби уведомява компетентните органи. В такъв случай на собственика на кораба може да се наложи да извърши плащане съгласно член 5 относно финансовата гаранция.

Обосновка

Процесът на уведомяване на съоръжението за рециклиране на кораби и на компетентните органи следва да бъде опростен, за да се намали административната тежест.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Извършват се прегледи от служители на администрацията или от призната организация, действаща от името на администрацията.

1. Извършват се прегледи от служители на националните компетентни органи или от призната организация, действаща от името на администрацията.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Първоначалният преглед се извършва преди корабът да бъде пуснат в експлоатация или преди да бъде издадено свидетелството за инвентарния опис. Служителите, които извършват този преглед, проверяват дали част I от описа на опасните материали е в съответствие с изискванията на настоящия регламент.

3. Първоначалният преглед на нов плавателен съд се извършва преди той да бъде пуснат в експлоатация. За съществуващите плавателни съдове се извършва първоначален преглед до пет години след влизане в сила на настоящия регламент. Служителите, които извършват този преглед, проверяват дали част I от описа на опасните материали е в съответствие с изискванията на настоящия регламент.

Обосновка

Трябва да бъде ясно посочено кога трябва да се извършат прегледите на нови и съществуващи плавателни съдове.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Допълнителният преглед, общ или частичен, може да бъде извършван по искане на корабособственика след промяна, замяна или значителен ремонт на конструкцията, оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите. Служителите, които извършват прегледа, трябва да гарантират, че такава промяна, значителен ремонт или замяна, е била направена по начин, който позволява корабът да бъде в съответствие с изискванията на настоящия регламент и те трябва да се уверят, че част I от описа на опасните материали е съответно изменена.

5. Корабособственикът изисква допълнителен преглед, общ или частичен, след значителна промяна, замяна или ремонт на конструкцията, оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите. Служителите, които извършват прегледа, трябва да гарантират, че такава значителна промяна, ремонт или замяна, е била направена по начин, който позволява корабът да бъде в съответствие с изискванията на настоящия регламент и те трябва да се уверят, че част I от описа на опасните материали е съответно изменена.

Обосновка

Не е целесъобразно допълнителният преглед да се оставя на усмотрението на корабособственика. Допълнителен преглед следва да бъде задължителен всеки път при възникването на съществена промяна.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6 – алинея 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) корабът е бил предварително почистен съгласно член 6, параграф 1, буква в);

Обосновка

Съгласно член 6, параграф 1, буква в) корабите трябва да провеждат операции, преди да влязат в съоръжение за корабно рециклиране, за да намалят количеството оставащ мазут и генерираните от кораба отпадъци (например, наред с другото, нефтени утайки). Съгласно работния документ на службите на Комисията, съпътстващ Зелената книга от 22 май 2007 г. за подобряване на разглобяването на кораби за скрап, нефтените утайки съставляват 88 %, а маслата – 10 % от общото количество опасни отпадъци от излезлите от употреба кораби. Поради това е от изключително значение да се провери дали корабите отговарят на задължението за предварително почистване като част от окончателния преглед.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. Служителите, които извършват прегледите, могат по всяко време или при надлежно обосновано искане от страна на пристанищната администрация, която има сериозни опасения относно състоянието на даден акостирал кораб, да решат да проведат внезапна инспекция, за да установят дали корабът отговаря на изискванията на настоящия регламент.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Договорът влиза в сила не по-късно от момента на искането за окончателния преглед, посочен в член 8, параграф 1, буква г), и важи до приключване на рециклирането.

Договорът влиза в сила не по-късно от момента на искането за окончателния преглед, посочен в член 8, параграф 6, и важи до приключване на рециклирането.

Обосновка

Следва да се предостави правилно позоваване.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да предостави на съоръжението за рециклиране на кораби цялата свързана с кораба информация, необходима за разработването на плана за корабно рециклиране, изискван съгласно член 7;

б) най-малко четири месеца преди планираната за рециклирането на кораба дата да предостави на съоръжението за рециклиране на кораби цялата свързана с кораба информация, необходима за разработването на плана за корабно рециклиране, изискван съгласно член 7, или в случаи, в които собственикът на кораба не разполага с такава информация, да уведоми съоръжението за рециклиране на кораби и да си сътрудничи с тях, за да се гарантира, че пропуските биват адекватно отстранени;

Обосновка

Тъй като планът за корабно рециклиране изисква одобрение, съоръжението за рециклиране на кораби трябва да бъде навременно информирано, така че да разполага с достатъчно време, за да разработи подходящ план за корабно рециклиране. В някои случаи собственикът на кораба може да не разполага с всичката необходима информация за разработването на план за корабно рециклиране. Съоръжението за рециклиране на кораби често ще има повече експертен опит в това отношение и насърчаването на сътрудничеството ще допринесе за разрешаване на неуредени въпроси.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) да предостави на съоръжението за рециклиране на кораби екземпляр от свидетелството за годност за рециклиране, издадено в съответствие с член 10;

Обосновка

Съоръжението за рециклиране на кораби следва да получи екземпляр от свидетелството за годност за рециклиране като доказателство за успешното завършване на окончателния преглед.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) да изпраща кораб за корабно рециклиране единствено когато планът за корабно рециклиране е бил изрично одобрен от компетентния орган съгласно член 7, параграф 2, буква б);

Обосновка

За постигане на последователност с изискването за изрично одобрение на плана за корабно рециклиране.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да вземе обратно кораба преди започването на рециклирането или след започването на рециклирането, когато това е технически осъществимо, в случай че съдържанието на опасни материали на борда съществено се различава от посоченото в инвентарния опис на опасните материали и не дава възможност за подходящо рециклиране на кораба;

в) да вземе обратно кораба преди започването на рециклирането или след започването на рециклирането, когато това е технически осъществимо, ако предвиденото корабно рециклиране не е практично или би накърнило безопасността или закрилата на околната среда поради пропуск при доброто описание на кораба в инвентарния опис или на друго място;

Обосновка

Обратното вземане на кораба е последствие, което следва да се прилага единствено в много специфични обстоятелства. Предлаганата от Комисията разпоредба е комбинация от два критерия, един от които се отнася до „подходящото рециклиране”, за което обаче не се дава определение. По-добре би било да се въведат два ясни и независими критерия, които биха довели до последствие като обратното вземане. Следва да се въведе отделна клауза, ако количествата опасни материали са по-високи от посочените в инвентарния опис – вж. следващото изменение.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) да покрие действителните допълнителни разходи, в случай че съдържанието на опасни материали на борда е значително по-високо от посоченото в инвентарния опис на опасните химикали, но не прави предвижданото корабно рециклиране непрактично или не накърнява безопасността или опазването на околната среда.

Обосновка

Ако съдържанието на опасни материали е значително по-високо от посоченото в инвентарния опис, но не накърнява действията по рециклиране или безопасността взети заедно, следва да се разясни, че корабособственикът ще трябва да заплати допълнителните разходи, действително произтичащи от този факт.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да разработи, в сътрудничество с корабособственика, специфичен за кораба план за корабно рециклиране в съответствие с член 7;

a) да разработи, в сътрудничество с корабособственика, специфичен за кораба план за корабно рециклиране в съответствие с член 7 в рамките на един месец от получаването на цялата съответна информация съгласно параграф 3, буква б);

Обосновка

На съоръжението за рециклиране на кораби следва да се постави краен срок, така че корабособственикът да може да поиска навременно от своите компетентни органи одобрение на плана за корабно рециклиране.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да забрани започването на всякакво рециклиране на кораба преди представянето на доклада, посочен в буква б);

в) да откаже започването на всякакво рециклиране на кораба преди представянето на доклада, посочен в буква б) и преди одобряването на плана за корабно рециклиране от своя компетентен орган;

Обосновка

Съоръжението за рециклиране на кораби не може само да си забрани да извърши нещо, а може да откаже да извърши това нещо. То следва да започне рециклирането, едва когато е готово във всички аспекти (= доклада по точка б) и когато планът за корабно рециклиране е бил одобрен от компетентния му орган.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) при подготовката за получаване на кораб за рециклиране, да уведоми писмено най-малко 14 дни преди планираното започване на рециклирането съответните компетентни органи за намерението си да рециклира въпросния кораб:

г) при подготовката за получаване на кораб за рециклиране, да уведоми писмено най-малко три месеца преди планираното започване на рециклирането съответните компетентни органи за намерението си да рециклира въпросния кораб:

Обосновка

За уведомлението следва да се дадат поне два месеца преди планираното начало на рециклирането, за да има достатъчно време за органите да извършат необходимата работа.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Корабособственикът предоставя екземпляр от договора на компетентния орган.

Обосновка

Трябва да има контрол върху договорните задължения между корабособственици и съоръжения за рециклиране на кораби. Съгласно член 18, параграф 2 от Регламента за превози на отпадъци, компетентният орган може да изиска екземпляр от договора между лицето, което урежда превоза, и съоръжението за оползотворяване. В такъв случай екземпляр следва да се предоставя при всички положения.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След приключване на първоначален преглед или на преглед при подновяване, или на допълнителен преглед, извършен по искане на корабособственика, държавата членка издава свидетелството за инвентарния опис в съответствие с формуляра, предвиден в приложение IV. Това свидетелство се допълва с част I от инвентарния опис на опасните материали.

1. След успешно приключване на първоначален преглед или на преглед при подновяване или на допълнителен преглед държавата членка, под чието знаме плава корабът, издава свидетелството за инвентарния опис в съответствие с формуляра, предвиден в приложение IV. Това свидетелство се допълва с част I от инвентарния опис на опасните материали.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 във връзка с актуализирането на формуляра за свидетелството за инвентарния опис, предвиден в приложение IV.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 във връзка с актуализирането на формуляра за свидетелството за инвентарния опис, предвиден в приложение IV.

Обосновка

Свидетелство следва да се издава единствено след успешно приключване на съответните прегледи в съответствие с формулировката, съдържаща се в член 10, параграф 2 от предложението на Комисията, във връзка с окончателния преглед. По-целесъобразно е да се използва стандартната номенклатура „администрация на призната организация, действаща от нейно име”.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. След успешното приключване на окончателен преглед в съответствие с член 8, параграф 6, администрацията издава свидетелство за годност за рециклиране в съответствие с формуляра, предвиден в приложение V. Това свидетелство се допълва с инвентарния опис на опасните материали и плана за корабно рециклиране.

2. След успешното приключване на окончателен преглед в съответствие с член 8, параграф 6, администрацията издава свидетелство за годност за рециклиране в съответствие с формуляра, предвиден в приложение V, ако счита, че планът за корабно рециклиране отговаря на изискванията на настоящия регламент. Това свидетелство се допълва с инвентарния опис на опасните материали и плана за корабно рециклиране.

Обосновка

Сертификат за годност за рециклиране следва да се издава от администрацията само ако планът за корабно рециклиране отговаря на изискванията на настоящия регламент.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Инспекции

 

Държавите членки прилагат контролни разпоредби за кораби от ЕС, еквивалентни на тези, изложени в Директива № 2009/16/EО, в съответствие със своето национално законодателство. Извършва се по-подробен преглед, като се вземат предвид насоките, разработени от ММО, в случаите когато инспекция разкрие, че кораб не отговаря на изискванията, определени в член 4, параграфи 1—3а и членове 5 и 7, или не притежава валидно свидетелство за инвентарния опис в съответствие с член 10, параграф 1, или когато след инспекция има ясни причини да се предположи, че:

 

– състоянието на кораба или на неговото оборудване не отговаря на изискванията, определени в член 4, параграфи 1—3а или в значителна степен не съответства на данните, посочени в свидетелството, и/или на инвентарния опис на опасните материали, или

 

– на борда на кораба не се прилага процедура за водене на инвентарния опис на опасните материали.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11б

 

Разпоредби, приложими по отношение на корабите, които не са от ЕС, в допълнение към член 5а, член 5б и член 23, параграф 1 и член 29, параграф 1

 

1. Държавите членки гарантират, че корабите, които не са от ЕС, спазват изискванията, посочени в член 4, параграфи 1—3а, без да се засягат изискванията на други законодателни норми на Съюза, които могат да изискват допълнителни мерки. Държавите членки забраняват инсталирането или използването на материалите, посочени в член 4, параграфи 1—3а, върху кораби, които не са от ЕС, докато са в пристанища, места за заставане на котва, корабостроителници, кораборемонтни предприятия или морски терминали на ЕС.

 

2. Нови кораби, които не са от ЕС, които влизат в пристанище или в място за заставане на котва в дадена държава членка, поддържат на разположение на борда валиден инвентарен опис на опасните материали.

 

3. Съществуващи кораби, които не са от ЕС, които влизат в пристанище или в място за заставане на котва в дадена държава членка, поддържат на разположение на борда инвентарен опис на опасните материали съгласно сроковете, посочени в член 5, параграф 2а. Инвентарният опис изпълнява изискванията, посочени в член 5, параграфи 4—7.

 

4. Корабите, които не са от ЕС, които влизат в пристанище или в място за заставане на котва в дадена държава членка, представят свидетелство, издадено от администрацията на кораба или от призната организация, действаща от нейно име, с което се потвърждава, че корабът отговоря на разпоредбите на параграфи 1—3.

 

5. Кораби, които не са от ЕС, които са били купени от собственик, плаващ под флага на държава — членка на ЕС, когато корабът е бил на повече от 20 години, когато влизат в пристанище или в място за заставане на котва в дадена държава членка, поддържат на разположение на борда план за корабно рециклиране в съответствие с член 7, параграф 2, буква г).

 

6. Извършва се по-подробна инспекция, когато инспекция разкрие, че кораб, който не е от ЕС, не отговаря на изискванията, посочени в параграфи 1—5, или всеки път, когато след инспекция има ясни основания да се счита, че:

 

– състоянието на кораба или на неговото оборудване не отговаря на изискванията на параграф 1 или в значителна степен не съответства на данните, посочени в свидетелството, или на инвентарния опис на опасните материали, или

 

– на борда на кораба не се прилага процедура за поддръжка на инвентарния опис на опасните материали.

 

7. Държавите членки гарантират, че ефективни, пропорционални и възпиращи санкции са приложими за собственици на кораби, които не са от ЕС, които не отговарят на разпоредбите на настоящия член.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да бъде включено в Европейския списък, едно съоръжение за рециклиране на кораби трябва да отговаря на следните изисквания:

За да бъде включено в Европейския списък, едно съоръжение за рециклиране на кораби трябва да отговаря на следните изисквания, като се вземат предвид съответните насоки на ММО, МОТ и други международни насоки:

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) да функционира от постоянни изградени структури (сухи докове, кейове или бетонни хелинги);

Обосновка

Функционирането от постоянни изградени структури следва да представлява минимално изискване, което да позволява затварянето на опасни материали. Това се добавя с цел да се поясни, че площадките, използващи настоящия и все още преобладаващ метод „на морския бряг“, не биха отговаряли на условията за включване в европейския списък на съоръжения за рециклиране на кораби.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб) да имат достатъчно кранове на разположение за повдигане на части, които са отделени от даден кораб;

Обосновка

Наличността на достатъчно кранове за повдигане следва да представлява минимално изискване за безопасното разглобяване на кораби. Това се добавя с цел да се поясни, че настоящият и все още преобладаващ метод „на морския бряг“, при който не се използват кранове, а единствено гравитация, не би отговарял на условията за включване в европейския списък.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да създаде системи за управление и наблюдение, процедури и техники, които не пораждат рискове за здравето на работниците и на населението в близост до съоръжението за рециклиране на кораби и които да предотвратят, намалят, сведат до минимум и доколкото е възможно да премахнат вредните въздействия за околната среда, причинявани от рециклирането на кораби;

б) да създаде системи за управление и наблюдение, процедури и техники, които гарантират, че не се пораждат рискове за здравето на работниците и на населението в близост до съоръжението за рециклиране на кораби и които да предотвратят, намалят, сведат до минимум и доколкото е възможно да премахнат вредните въздействия за околната среда, причинявани от рециклирането на кораби;

Обосновка

Езикова поправка: системите за управление и наблюдение обикновено не пораждат риск за здравето сами по себе си, а се използват с цел да се гарантира, че не се пораждат рискове за здравето.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) да разработи и приеме план на съоръжението за рециклиране на кораби;

(Не се отнася до българския текст.)

Обосновка

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) да осигури достъп за оборудване за реагиране в извънредни ситуации, като например противопожарно оборудване и превозни средства, линейки и кранове, до всички места на съоръжението за рециклиране на кораби;

й) да осигури бърз достъп за оборудване за реагиране в извънредни ситуации, като например противопожарно оборудване и превозни средства, линейки и кранове, до кораба и до всички места на съоръжението за рециклиране след започване на работата по рециклиране на кораба;

Обосновка

Достъпът трябва да бъде осигурен незабавно, а също така е необходим достъп до кораба, дори при прилив. Това също така ще помогне да се избегнат опасни операционни платформи като разглобяване „на морския бряг“.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) да осигури затваряне на всички опасни материали, които се намират на борда на кораба по време на процеса на рециклиране, за да се предотврати всякакво изпускане на тези опасни материали в околната среда, и по-специално в приливни зони;

к) да осигури затваряне на всички опасни материали, които се намират на борда на кораба по време на процеса на рециклиране, за да се предотврати всякакво изпускане на тези опасни материали в околната среда, и по-специално в приливни зони, особено чрез отрязване на долната част в постоянен или плаващ сух док;

Обосновка

Следва да се уточни по-добре как трябва да се постигне затварянето на опасните материали. Докато горните части на кораб следва да бъдат отрязани единствено от постоянни структури (вж. член 12, параграф 2, буква аа) нова), долната част с всички масла и утайки следва да се отреже на постоянен или плаващ сух док с цел да се гарантира затваряне на всички опасни материали.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м) да извършва манипулации с опасни материали и отпадъци само върху непромокаеми подове с ефективни системи за оттичане;

м) без да се засягат разпоредбите на буква к), да извършва манипулации с опасни материали и отпадъци само върху непромокаеми подове с ефективни системи за оттичане;

Обосновка

Пояснение, че системите за оттичане трябва все пак да затварят всички опасни материали и отпадъци.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква м а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ма) да гарантира, че всички отпадъци, подготвени за рециклиране, се прехвърлят само към съоръжения за рециклиране, на които е разрешено да извършват тяхното рециклиране, без да застрашават човешкото здраве и по екологосъобразен начин;

Обосновка

Отпадъците от стомана за рециклиране често са замърсени с опасни материали, които могат да застрашат човешкото здраве и околната среда, ако се рециклират по неправилен начин. Следователно всички отпадъци за рециклиране следва да отиват само към съоръжения, на които е разрешено да извършват тяхното рециклиране.

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква м б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

мб) да осигури подходящи складове за разкомплектовани резервни части, включително непромокаеми складове за замърсени с нефт резервни части;

Обосновка

Необходими са по-конкретни насоки, за да се насърчат по-безопасните и по-екологични операции по рециклиране на кораби, с цел премахване на неподходящите условия на труд и предотвратяване на опасностите за околната среда.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква м в) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

мв) да осигури функционираща апаратура за третиране на водата, включително дъждовната вода, в съответствие със здравните и екологични норми;

Обосновка

Необходими са по-конкретни насоки, за да се насърчат по-безопасните и по-екологични операции по рециклиране на кораби с цел премахване на неподходящите условия на труд и предотвратяване на опасностите за околната среда.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква м г) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

мг) да осигури подходящо складиране на взривоопасните и леснозапалими материали и газове, включително предотвратяване на опасност от пожар и прекомерно натрупване на запаси;

Обосновка

Необходими са по-конкретни насоки, за да се насърчат по-безопасните и по-екологични операции по рециклиране на кораби с цел премахване на неподходящите условия на труд и предотвратяване на опасностите за околната среда.

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква м д) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

мд) да осигури подходящи непромокаеми и закрити складове и място за съхранение на твърди и течни отпадъци и материали, съдържащи полихлорирани бифенили и терфенили.

Обосновка

Необходими са по-конкретни насоки, за да се насърчат по-безопасните и по-екологични операции по рециклиране на кораби с цел премахване на неподходящите условия на труд и предотвратяване на опасностите за околната среда.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква м е) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ме) да гарантира, че всичкият материал, съдържащ полихлорирани бифенили и терфенили, бива обработен съгласно задълженията и насоките на Стокхолмската конвенция.

Обосновка

Необходими са по-конкретни насоки, за да се насърчат по-безопасните и по-екологични операции по рециклиране на кораби с цел премахване на неподходящите условия на труд и предотвратяване на опасностите за околната среда.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква н)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н) да гарантира, че всички отпадъци, получени от дейността по рециклиране, се прехвърлят само към съоръжения за управление на отпадъци, на които е разрешено да процедират с тяхното третиране и обезвреждане, без да застрашават човешкото здраве и по екологосъобразен начин.

н) да гарантира, че всички отпадъци, получени от дейността по рециклиране, се прехвърлят само към съоръжения за управление на отпадъци, на които е разрешено да процедират с тяхното третиране и обезвреждане, без да застрашават човешкото здраве и по екологосъобразен начин. Съответно да изготви списък на подизпълнителите, работещи на основното съоръжение, като включи информация относно техните методи и капацитет за управление на отпадъци;

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) набележи разрешителното, лицензията или разрешението, издавано от съответните компетентни власти за извършване на рециклиране на кораби и укаже ограниченията за размера (максимална дължина, широчина и водоизместване при празен кораб) на корабите, за които има разрешение за рециклиране, както и всякакви приложими ограничения;

(1) набележи разрешителното, лицензията или разрешението, издавано от съответните компетентни власти за извършване на рециклиране на кораби и укаже ограниченията за размера (максимална дължина, широчина и водоизместване при празен кораб) на корабите, за които има разрешение за рециклиране, както и всякакви приложими ограничения и условия;

Обосновка

Следва да се установят и приложими условия, тъй като те не се обхващат непременно от „ограничения“.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. представи доказателства, че съоръжението за рециклиране на кораби отговаря на всички разпоредби за здравето и безопасността съгласно законодателството на тази държава;

Обосновка

Здравето и безопасността на работниците са основни въпроси в контекста на рециклирането на кораби. Съоръжението следва да представи доказателства за това че спазва разпоредбите, свързани с тях.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. установи всички подизпълнители, които участват пряко в процеса на рециклиране на кораби, и да представи доказателства за техните разрешения;

Обосновка

Подизпълнителите, които участват пряко в дейността по рециклиране на кораби, могат да създадат допълнителни рискове за нея, или самите те да бъдат изложени на специален риск, ако не са правилно обучени. С цел да се гарантира безопасност на дейността по рециклиране и на подизпълнителите, те следва да бъдат установени и следва да се представят доказателства за техните разрешения.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – точка 5 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) кой процес на управление на отпадъците ще бъде приложен в съоръжението: изгаряне, депониране или друг метод за третиране на отпадъци, и се представят доказателства, че прилаганият процес ще се извършва, без да се застрашава човешкото здраве, без да се вреди на околната среда, и по-конкретно:

б) кой процес на третиране на отпадъците ще бъде приложен в съоръжението: (например депониране, неутрализация на киселини, химическо унищожаване) или друг метод за третиране на отпадъци за всички материали, посочени в приложение І, и се представят доказателства, че прилаганият процес ще се извършва в съответствие с установените най-добри практики, световни норми и закони, без да се застрашава човешкото здраве, без да се вреди на околната среда, и по-конкретно:

Обосновка

Това е необходимо за всички материали от приложение І, а също така са необходими доказателства, че тези методи са основани на най-добрите налични технологии и практики.

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – точка 5 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) кой процес за управление на отпадъците ще се прилага ако опасните материали се отправят към последващо съоръжение за третиране на отпадъци извън съоръжението за рециклиране на кораби. за всяко последващо съоръжение за третиране на отпадъци се предоставя следната информация:

в) кой процес за третиране на отпадъците ще се прилага ако опасните материали се отправят към последващо съоръжение за третиране на отпадъци извън съоръжението за рециклиране на кораби. за всяко последващо съоръжение за третиране на отпадъци се предоставя следната информация:

Обосновка

Използваната терминология следва да бъде последователна.

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – точка 5 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) доказателства, че съоръжението за третиране на отпадъци има разрешение за третиране на опасния материал;

ii) доказателства, че съоръжението за третиране на отпадъци има разрешение за третиране на опасния материал от съответния компетентен орган;

Обосновка

Следва да се уточни кой трябва да даде разрешението.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – точка 5 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) има действаща система за документиране на действителните количества опасни материали, отстранени от всеки кораб, в сравнение с инвентарния опис на опасни материали и съответните процеси на третиране, прилагани в рамките на съоръжението и извън него за тези материали;

Обосновка

Важно е да е възможно проследяването на опасните материали от инвентарния опис до действителното третиране. Подобни системи за проследяване вече се прилагат в няколко държави.

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. има подходяща застраховка, която да обхваща отговорностите за здравето и безопасността и разходите за ремедиация на околната среда при спазване на съответното законодателство на държавата членка или на трета държава, в която се намира съоръжението;

Обосновка

Настоящата разпоредба е включена като минимална норма за съоръженията за рециклиране на кораби в стратегията на Обединеното кралство за рециклиране на кораби от февруари 2007 г.

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б. провежда редовен мониторинг на водата и утайките в близост до съоръжението за рециклиране на кораби с цел проверка за замърсяване на околната среда.

Обосновка

Тази разпоредба представлява ограничена разпоредба спрямо това, което е било включено като минимална норма за съоръженията за рециклиране на кораби в стратегията на Обединеното кралство за рециклиране на кораби от февруари 2007 г.

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентните органи разрешават на съоръженията за рециклиране на кораби, намиращи се на тяхната територия и отговарящи на изискванията, формулирани в член 12, да извършват рециклиране на кораби. Това разрешение може да бъде дадено на съответните съоръжения за рециклиране на кораби за срок от максимум пет години.

1. Без да се нарушават други разпоредби на законодателството на ЕС в областта на здравеопазването и околната среда, компетентните органи разрешават на съоръженията за рециклиране на кораби, намиращи се на тяхната територия и отговарящи на изискванията, формулирани в член 12, да извършват рециклиране на кораби. Това разрешение може да бъде дадено на съответните съоръжения за рециклиране на кораби за срок от максимум пет години.

 

При условие че се придържат към целите на настоящия регламент и изискванията, посочени в настоящия член, разрешенията, издадени съгласно други национални правила или правила на ЕС, могат да бъдат комбинирани с разрешителното, издадено съгласно настоящия член, за да образуват едно разрешително, когато това ще избегне ненужно дублиране на информацията и на работата за оператора или компетентния орган. В такива случаи разрешителното може да бъде удължено съгласно режима за издаване на разрешителни, посочен по-горе.

Обосновка

Трябва да се избягва ненужното дублиране на формалности, вземайки предвид, че съоръженията в ЕС вече са предмет на редица задължения, наложени съгласно други законови текстове на ЕС, които надхвърлят изискванията съгласно предложението за регламент относно корабното рециклиране.

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Това искане се придружава от информацията и подкрепящите доказателства, изисквани по член 13 и приложение VI, че съоръжението за рециклиране на кораби отговаря на изискванията, формулирани в член 12.

2. Това искане се придружава от информацията и подкрепящите доказателства, изисквани по член 13 и приложение VI, че съоръжението за рециклиране на кораби отговаря на изискванията, формулирани в член 12.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 във връзка с актуализирането на формуляра за идентифицирането на съоръжението за рециклиране на кораби, предвиден в приложение VІ.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 във връзка с актуализирането на формуляра за идентифицирането на съоръжението за рециклиране на кораби, предвиден в приложение VІ.

Обосновка

Поправка на погрешно номериране в предложението на Комисията.

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Заявявайки включване в Европейския списък, съоръженията за рециклиране на кораби приемат възможността да бъдат обект на проверка на място от Комисията или от представители, действащи от нейно име, преди или след включването си в Европейския списък, с цел проверка на съответствието с изискванията, формулирани в член 12.

3. С цел да бъдат включени в Европейския списък, съоръженията за рециклиране на кораби се одитират от международен екип от експерти, номинирани от Комисията, преди включването им в Европейския списък с оглед проверяване на съответствието им с изискванията, формулирани в член 12, и след това веднъж на всеки две години. Съоръжението за рециклиране на кораби също изразява съгласие относно това, че може да подлежи на допълнителни внезапни инспекции на място от страна на международен екип. Международният екип от експерти си сътрудничи с компетентните органи на държавата членка или на третата държава, в която е разположено съоръжението, с цел провеждане на такива инспекции на място.

Обосновка

Рециклирането на кораби включва големи количества опасни материали. Ако по изключение легализираме износа на кораби под флага на ЕС от ЕС към държави, които не са членки на ОИСР, за скрап поради специалния им характер, то трябва да сме сигурни, че третирането се извършва в съответствие с настоящия регламент. Редовните инспекции като такива следва да бъдат предпоставка за това всяко съоръжение да отговаря на условията за включване в списъка на ЕС. Това би гарантирало равно третиране на всички съоръжения, като международният характер на екипа и сътрудничеството със съответния компетентен орган следва да водят до общо приемане.

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Европейският списък се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и на интернет страницата на Комисията най-късно тридесет и шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2. Европейският списък се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и на интернет страницата на Комисията най-късно двадесет и четири месеца след … *. Той бива разделен на два подсписъка, включващи съответно съоръжения за корабно рециклиране от ЕС/ОИСР и такива от държави извън ОИСР.

 

* OВ, моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Две години след влизането в сила следва да бъде напълно достатъчен период, с цел Комисията да установи първия европейски списък.

Изменение  89

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Европейският списък включва следната информация относно съоръжението за рециклиране на кораби:

 

a) метода на рециклиране;

 

б) вида и размера на корабите, които са подходящи за рециклиране; както и

 

в) всякакви ограничения, съгласно които съоръжението извършва дейност, включително по отношение на управлението на опасни отпадъци.

Обосновка

За собствениците на кораби би било важно да имат тази информация по отношение на съоръженията за рециклиране на кораби, включени в европейския списък, така че да са в състояние да избират между подходящите съоръжения.

Изменение  90

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Европейският списък посочва датата на включване на съоръжението за рециклиране на кораби. Включването е валидно за максимален период от пет години и подлежи на подновяване.

Обосновка

Включването в европейския списък следва единствено да бъде валидно за пет години за даден период, но да подлежи на подновяване. Това би гарантирало предоставянето на актуализирана информация от страна на съоръженията.

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. В случай на съществени промени в информацията, предоставена на Комисията, дружествата за рециклиране на кораби, включени в европейския списък, незабавно представят актуализирани доказателства. Във всеки случай три месеца преди изтичането на всеки петгодишен период на включване в европейския списък дружеството за рециклиране на кораби декларира, че:

 

a) доказателството, което е представило, е пълно и актуализирано;

 

б) съоръжението за рециклиране на кораби продължава и ще продължи да спазва изискванията на член 12.

Обосновка

Задълженията на дружествата за рециклиране на кораби по отношение на актуализирането на тяхната информация трябва да бъдат пояснени.

Изменение  92

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) за включване на съоръжение за рециклиране на кораби в Европейския списък във всеки от следните случаи:

a) за включване на съоръжение за рециклиране на кораби в Европейския списък, когато включването му в Европейския списък е решено в съответствие с член 15, параграф 4;

(i) когато му е дадено разрешение съгласно член 13;

 

(ii) когато включването му в Европейския списък е решено в съответствие с член 15, параграф 4;

 

Обосновка

Не е необходимо позоваване на член 13, тъй като всички съответни разпоредби са в член 15, параграф 4.

Изменение  93

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 – буква б) – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) когато съоръжението за рециклиране на кораби е включено в списъка за повече от пет години и не е представило доказателства, че все още отговаря на изискванията, формулирани в член 12.

(2) когато съоръжението за рециклиране на кораби, три месеца преди изтичането на петгодишния период на включване, не е представило доказателства, че все още отговаря на изискванията, формулирани в член 12.

Обосновка

Следва да съществува ясен срок, до който дадено съоръжение за рециклиране на кораби трябва да представи актуализирани доказателства, че продължава да отговаря на посочените в член 12 изисквания, така че да продължи да бъде включено в списъка. Дадено съоръжение следва да бъде премахнато от европейския списък, ако не е представило доказателства три месеца преди изтичането на петгодишния период.

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 – буква б) – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a) когато съоръжението за корабно рециклиране се намира в държава, която прилага забрани или дискриминационни мерки спрямо кораби, плаващи под флага на държава членка.

Обосновка

Въз основа на член 4, параграф 2 от Договора за ЕС („Съюзът зачита равенството на държавите членки пред Договорите...“)

Изменение  95

Предложение за регламент

Член 21 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) уведомява писмено администрацията най-малко 14 дни преди планираното започване на рециклирането за намерението си да рециклира кораб, за да даде възможност на администрацията да се подготви за прегледа и освидетелстването, изисквани съгласно настоящия регламент;

a) уведомява писмено администрацията най-малко три месеца преди планираното започване на рециклирането за намерението си да рециклира кораб, за да даде възможност на администрацията да се подготви за прегледа и освидетелстването, изисквани съгласно настоящия регламент; той едновременно обявява намерението си да рециклира кораб пред администрацията на държавата, под чиято юрисдикция се намира по това време;

Обосновка

Две седмици са прекалено кратък период за уведомяване на администрацията. С цел съгласуваност с предложението за представяне на плана за рециклиране на кораби два месеца преди планираната дата на демонтиране за одобрение от страна на компетентните органи (вж. член 7, параграф 2а), уведомлението следва да бъде изпратено в същото време (вж. също следващото изменение).

С цел гарантиране на правилното прилагане на настоящия регламент е важно собствениците на кораби да уведомят и администрацията на държавата, под чиято юрисдикция се намират в този момент, за да се позволи добро сътрудничество.

Изменение  96

Предложение за регламент

Член 21 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) предава на администрацията списък с държавите, през които е предвидено да премине транзитно корабът на път за съоръжението за рециклиране на кораби;

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) информация относно незаконно рециклиране и последващи действия, предприети от държавата членка.

в) информация относно незаконно рециклиране и последващи действия, предприети от държавата членка, включително подробности относно санкциите, установени съгласно член 23.

Обосновка

Държавите членки следва също да докладват относно санкциите, които са приложили. Това е важно с цел да се гарантира, че те са ефективни, съразмерни и възпиращи, както изисква член 23.

Изменение  98

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка държава членка предава доклада до 31 декември 2015 г. и на всеки две години след това.

2. Всяка държава членка предава доклада до 31 декември 2015 г. и всяка година след това.

Обосновка

С цел по-добър преглед относно правилното прилагане на настоящия регламент, държавите членки следва да докладват всяка година на Комисията.

Изменение  99

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Комисията въвежда тази информация в електронна база данни, която е постоянно достъпна за обществеността.

Обосновка

Информацията, докладвана от държавите членки, следва да бъде събрана от Комисията в електронна база данни, която следва да бъде постоянно достъпна за обществеността, така че да съществува прозрачност по отношение на действителното положение на прилагането на настоящия регламент в държавите членки.

Изменение  100

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че ефективни, пропорционални и възпиращи санкции са приложими за кораби, които:

1. Държавите членки гарантират, че ефективни, пропорционални и възпиращи санкции са приложими и ефективно се налагат на собственици на кораби от ЕС и на кораби, които не са от ЕС, които:

 

a) не спазват забраните за някои опасни материали съгласно член 4 и член 11б.

г) не разполагат на борда с инвентарен опис на опасните материали, изискван съгласно членове 5 и 28;

б) не разполагат на борда с валиден инвентарен опис на опасните материали съгласно членове 5 и 11б;

 

в) не разполагат на борда с план за рециклиране на кораба съгласно членове 7 и 11б;

д) са изпратени за рециклиране, без да отговарят на общите изисквания за подготовката, формулирани в член 6;

заличава се

е) са изпратени за рециклиране без свидетелството за инвентарния опис, изисквано съгласно член 6;

заличава се

ж) са изпратени за рециклиране без свидетелство за годност за рециклиране, съгласно изискванията на член 6;

заличава се

з) са изпратени за рециклиране без писмено уведомяване на администрацията съгласно изискванията на член 21;

заличава се

и) са рециклирани по начин, който не съответства на плана за корабно рециклиране, изискван съгласно член 7.

заличава се

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Държавите членки гарантират, че санкциите съгласно Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право са приложими за собствениците на кораби от ЕС, които:

 

a) са били изпратени за рециклиране, без да спазват общите изисквания съгласно член 6 от настоящия регламент;

 

б) са били изпратени за рециклиране без свидетелство за инвентарен опис съгласно член 10, параграф 1 от настоящия регламент;

 

в) са били изпратени за рециклиране без договор съгласно член 9 от настоящия регламент;

 

г) са били изпратени за рециклиране без писмено уведомяване на администрацията съгласно член 21 от настоящия регламент;

 

д) са били рециклирани без одобрение на плана за рециклиране на кораби от компетентния орган съгласно член 7, параграф 2, буква б) от настоящия регламент или по начин, който не е бил в съответствие с плана за рециклиране на кораби съгласно член 7 от настоящия регламент.

 

___________________

 

ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Санкциите трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. По-специално, когато даден кораб е изпратен за рециклиране в съоръжение за рециклиране на кораби, което не е включено в Европейския списък, приложимите санкции трябва като минимум да съответстват на цената, платена на корабособственика за неговия кораб.

2. Без да се засяга прилагането на член 5 от Директива 2008/99/ЕО, по-специално, когато даден кораб е изпратен за рециклиране в съоръжение за рециклиране на кораби, което не е включено в Европейския списък, приложимите санкции трябва като минимум да съответстват на двойния размер на цената, платена на корабособственика за неговия кораб.

Изменение  103

Предложение за регламент

Член 23 – параграфи 5 и 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато един кораб се продава и, в рамките на по-малко от шест месеца след продажбата, е изпратен за рециклиране в съоръжение, което не е включено в Европейския списък, санкциите:

5. Когато един кораб се продава и, в рамките на по-малко от дванайсет месеца след продажбата, е изпратен за рециклиране в съоръжение, което не е включено в Европейския списък, санкциите:

a) се налагат съвместно на последния и предпоследния собственик ако корабът все още плава под знамето на държава членка на ЕС;

a) се налагат на последния собственик, ако корабът все още плава под знамето на държава членка;

б) се налагат само на предпоследния собственик, ако даден кораб вече не плава под знамето на държава членка на ЕС.

б) се налагат на последния собственик, който е плавал под знамето на държава членка през този двугодишен период, ако корабът вече не плава под знамето на държава членка.

6. Изключения от санкциите, посочени в параграф 5, могат да бъдат въведени от държавите членки в случай, че корабособственикът не е продал своя кораб с намерението да бъде рециклиран. В този случай държавите членки изискват доказателство в подкрепа на иска на корабособственика, включително копие от договора за продажба.

6. Изключения от санкциите, посочени в параграф 5, могат да бъдат въведени от държавите членки само в случай, че корабособственикът не е продал своя кораб с намерението да бъде рециклиран. В този случай държавите членки изискват от корабособственика доказателство в подкрепа на иска му, включително копие от договора за продажба със съответните текстове и информация относно бизнес модела на купувача.

Изменение  104

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато искането за предприемане на действия и придружаващите го забележки показват убедително, че е налице нарушение на регламента, компетентният орган разглежда всички забележки и това искане за предприемане на действия. При такива обстоятелства компетентният орган дава на рециклиращото предприятие възможност да изложи своите виждания по отношение на искането за предприемане на действия и придружаващите го забележки.

3. Когато искането за предприемане на действия и придружаващите го забележки показват убедително, че е налице нарушение на регламента, компетентният орган разглежда всички забележки и това искане за предприемане на действия. При такива обстоятелства компетентният орган дава на корабособственика и на рециклиращото предприятие възможност да изложат своите виждания по отношение на искането за предприемане на действия и придружаващите го забележки.

Обосновка

Тъй като не само дружеството за рециклиране на кораби може да наруши разпоредбите на настоящия регламент, а това може да стори и корабособственикът, и на последния следва да се предостави възможност да изложи своите виждания.

Изменение  105

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите членки могат да решат да не прилагат параграфи 1 и 4 в случаи на непосредствена опасност от извършване на нарушение на настоящия регламент.

заличава се

Обосновка

Не съществува основание за отмяна на прилагането на параграфи 1 и 4 във връзка с непосредствена опасност от извършване на нарушения на разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение  106

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 9, 10 и 15, се предоставя на Комисията за неограничен период от време, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 9, 10 и 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от …*. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощие не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощие се подновява мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

____________________

 

* ОВ: Моля посочете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Делегирането на правомощия не следва да бъде предоставено на Комисията за неограничен период от време, а за ограничен срок, който се подновява мълчаливо. Това се превърна в стандартната формула в законодателството в областта на околната среда, което се приема след влизането в сила на Договора от Лисабон.

Изменение  107

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За всички кораби се съставя инвентарен опис на опасните материали не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент.

заличава се

Обосновка

Изменение  108

Предложение за регламент

Член 28 а (нов)

Директива 2009/16/ЕО

Приложение IV – точка 45 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 28а

 

Изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол

 

В приложение IV към Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол1, се добавя следната точка:

 

„45. Свидетелство за инвентарния опис на опасни материали съгласно Регламент (ЕС) № XX [вмъкнете пълното заглавие на настоящия регламент]*“

 

_____________________

 

OВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57.

 

* ОВ L […], […] г., стр. [..]“

Обосновка

Най-елегантният начин да се гарантира, че всички кораби, които посещават пристанище на ЕС или застават на котва в ЕС, ефективно са установили инвентарен опис, както се изисква от член 5 във вида, в който е изменен, е чрез добавянето на свидетелството за инвентарния опис към списъка на свидетелствата и документите, които трябва да бъдат проверени като минимум от всеки инспектор съгласно Директивата за държавния пристанищен контрол в случай на инспекция.

Изменение  109

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 1013/2006

Член 1 – параграф 3 – буква i)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

'(i) Кораби, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № XX [вмъкнете пълното заглавие на настоящия регламент].

'(i) Кораби, които са доставени в съоръжение за рециклиране на кораби от Европейския списък съгласно Регламент (ЕС) № XX [вмъкнете пълното заглавие на настоящия регламент].

Изменение  110

Предложение за регламент

Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 29а

 

Транзит

 

1. Държавите членки гарантират, че съответната администрация или друг правителствен орган,нотифицира компетентния органи или органи по транзита в срок от 7 дена от получаването на нотификацията от корабособственика.

 

2. Компетентния орган или органи по транзита разполагат със срок от 60 дена, считано от датата на нотифицирането, посочено в параграф 1, в който да:

 

a) изрази съгласие за транзитното преминаване на кораба през териториалните си води, с или без условия; или

 

б) откаже съгласие за транзитно преминаване на кораба през териториалните си води.

 

Съответните държави членки уведомяват незабавно корабособственика за решението на компетентния орган или органи по транзита.

 

3. В случай че съгласието по параграф 2 е било отказано или е придружено от условия, които не са приемливи за корабособственика, корабособственикът може да изпрати кораба за рециклиране транзитно само през държавите, които не са се противопоставили.

 

4. При липса на отговор в рамките на 60-дневния период, посочен в параграф 2, се счита, че компетентният орган по транзита отказва съгласие.

 

5. Независимо от параграф 4, в съответствие с член 6, параграф 4 от Базелската конвенция, по всяко време, ако компетентен орган по транзита е решил да не изисква предварително писмено съгласие по принцип или при конкретни условия, се счита, че компетентният орган по транзита е дал съгласието си, ако не е получен отговор от съответната държава членка в срок от 60 дни от предаването на нотификацията на компетентния орган по транзита.

 

 

Изменение  111

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията следва да преразгледа настоящия регламент не по-късно от две години след датата на влизане в сила на Конвенцията от Хонконг. Това преразглеждане следва да отчита включването на съоръжения, разрешени от страните по Конвенцията от Хонконг, в Европейския списък на съоръженията за рециклиране на кораби, с цел да се избегне дублирането на работа и административната тежест.

Комисията следва да преразгледа настоящия регламент не по-късно от две години след датата на влизане в сила на Конвенцията от Хонконг. Това преразглеждане следва да отчита дали включването на съоръжения, разрешени от страните по Конвенцията от Хонконг, в Европейския списък на съоръженията за рециклиране на кораби спазва изискванията на настоящия регламент.

Обосновка

С оглед на доста по-ниските стандарти на Конвенцията от Хонконг за съоръженията за рециклиране на кораби, както и на факта, че Конвенцията от Хонконг не разглежда третирането на отпадъци извън съоръжението за рециклиране на кораби, всички съоръжения, които имат разрешения от страните по Конвенцията от Хонконг, трябва да бъдат оценявани по отношение на разпоредбите на настоящия регламент, ако желаят да бъдат включени в европейския списък.

Изменение  112

Предложение за регламент

Член 31 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на триста шейсет и петия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се, считано от ...*.

 

____________

 

* ОВ Моля, въведете дата - една година след влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Идентично с разпоредбите на Регламента за превози на отпадъци. Няма причина за отклоняване от него. Бързото влизане в сила гарантира правна сигурност. Едногодишен преходен период следва да се предостави на държавите членки, корабособствениците и съоръженията за рециклиране на кораби до действителното прилагане на новите разпоредби.

Изменение  113

Предложение за регламент

Приложение IV – подзаглавие 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВНЕЗАПЕН ПРЕГЛЕД

 

При внезапен преглед в съответствие с член 8 от Регламента бе установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби на Регламента.

 

Подпис: (подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)

 

Място: .......................................................................................................

 

Дата (дд/мм/гггг):…

 

(печат или щемпел на органа, според случая)

 • [1]  ОВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 158.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

„Счита, че от етична гледна точка е неприемливо да се допуска разглобяването на кораби за скрап да продължава при тези унизителни за хората и пагубни за околната среда условия …“

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2008 г. относно Зелената книга за подобряване на разглобяването на кораби за скрап[1]

1. Контекст

Съгласно Регламента на ЕС за превоз на отпадъци износът на опасни отпадъци от ЕС към държави, които не са членки на ОИСР, е забранен от 1998 г. насам. Тази забрана прилага на европейско равнище т.нар. „Изменение за забрана“ към Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

Поради многобройните опасни материали на борда на даден кораб, всеки кораб от ЕС, предназначен за разглобяване, представлява опасни отпадъци — и следователно понастоящем може да бъде разглобяван законно само в рамките на ОИСР. Това законодателство обаче почти систематично се заобикаля. Съгласно оценката на въздействие на Комисията „през 2009 г. над 90 % от корабите, плаващи под знамето на ЕС, в действителност са били разглобени извън ОИСР, предимно в Южна Азия (Индия, Пакистан и Бангладеш) посредством т.нар. метод „на морския бряг“ и със съществени последици за околната среда и здравето.“

Какво представлява методът „на морския бряг“? Корабите се доближават във възможно най-голяма степен до морския бряг по време на прилив и обикновено засядат в крайбрежни плитчини в покривания от приливните води район. Те се разрязват вертикално на много големи части без други помощни средства освен горелки и гравитацията, като след това частите падат в крайбрежните плитчини. Работниците са изложени на голям риск, както остър, така и хроничен, като правилното затваряне на опасните материали е невъзможно, а частта от опасните материали, която се изважда отделно, не се третира по подходящ начин.

Става въпрос за капитализъм в най-тежката му форма: по-голямата част от последните корабособственици се опитват да извлекат в максимална степен печалби като продават своя кораб на площадки с ниски или липсващи стандарти за защита на работниците и опазване на околната среда, като по тази причина са в състояние да предложат най-високата цена. Изправени сме пред очевиден неуспех на пазара вследствие на „крайно екстернализиране на разходите[2], за сметка на здравето на работниците и на околната среда.

За корабите, предназначени за скрап/които ще бъдат предназначени за скрап между 2006 и 2015 г. „приблизително 5,5 милиона тона вредни за околната среда материали ще се озоват в режищата (по-точно нефтени утайки, масла, бои, PVC и азбест)“ [3]..

Комисията дава три довода за това почти цялостно неспазване:

-          липса на капацитет за рециклиране в ОИСР, по-специално за най-големите кораби,

-          ожесточена и несправедлива конкуренция между извършващите рециклиране предприятия в основните държави, в които се извършва рециклиране — Бангладеш, Индия и Пакистан, и конкуренти с по-високи технически стандарти (ЕС, Турция, Китай),

-          настоящото законодателство не е адаптирано към специфичните особености на корабите: трудно е да се определи това кога корабите се превръщат в отпадъци; корабите могат да избегнат правните задължения чрез смяна на знамето.

Разглобяването на кораби за скрап в световен план се е увеличило шест пъти от 2007 до 2009 г. (от 4,2 млн. брутен тонаж до 24,9 млн. брутен тонаж), засилено от ускореното изваждане от експлоатация на еднокорпусни танкери, икономическата криза и основен свръхкапацитет (световният флот почти се е удвоил през последните 10 години: от 574 млн. брутен тонаж през 2001 г. до 1043 млн. брутен тонаж през 2011 г.) [4].. То ще продължи да се увеличава не само поради условията на пазара (свръхкапацитет и ниско търсене на превози на товари), но и поради предстоящото влизане в сила на Конвенцията за водния баласт на Международната морска организация. При сегашното положение вместо да инвестират в скъпа модернизация на корабите си, изисквана съгласно въпросната Конвенция, много корабособственици могат да решат вместо това да бракуват корабите си.

2. Конвенцията от Хонконг

С цел подобряване на положението Международната морска организация разработи специфична конвенция. Международната конвенция от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби беше приета през 2009 г., но ще трябва да бъде ратифицирана от основните държави на знамето и държави, в които се извършва рециклиране, за да влезе в сила и да започне на произвежда действие. Не се очаква Конвенцията да влезе в сила преди 2020 г.

На международно равнище продължава да съществува важно противоречие що се отнася до еквивалентността на Конвенцията от Хонконг (КХ) и Базелската конвенция (БК). Макар че Комисията ги счита за еквивалентни [5] — ключово основание за нейното предложение за освобождаване на кораби, които попадат в приложното поле на новия регламент, от Регламента за превоз на отпадъци — други страни по БК не са съгласни с това[6]. Съпоставката между двете конвенции — едната вече в сила, а за другата ще изминат години преди влизането й в сила — е сложен въпрос. При все това е ясно, че те се различават най-малко по отношение на:

-          приложното поле: КХ включва фазата на използване на даден кораб, но за разлика от БК не включва действителното третиране на отпадъци надолу по веригата на площадката за разглобяване,

-          стандарти: КХ не изключва метода „на морския бряг“, докато насоките на БК не приемат метода „на морския бряг“ като приемлив метод за разглобяване,

-          правоприлагане: КХ предвижда възможността за инспекции на кораби, но не и на депа за рециклиране и само предвижда нормални санкции, докато БК би изисквала разрешение за депата за рециклиране и счита незаконния трафик на опасни отпадъци за престъпление.

3. Предложението на Комисията

Съгласно Комисията целта на предложението за Регламент относно рециклирането на кораби е да се намалят значително отрицателните въздействия, свързани с рециклирането на плаващи под знамето на държава — членка на ЕС, кораби, особено в Южна Азия, без да се създават ненужни икономически тежести.

Приложното поле на предложението на Комисията се ограничава до плаващи под знамето на държава — членка на ЕС, кораби. В него се предлага създаването на европейски списък на съоръжения за рециклиране навсякъде по света, ако те отговарят на определени стандарти (малко над разпоредбите на HKC, например опасните материали трябва да се третират върху непромокаеми подове, съоръженията за третиране на отпадъци надолу по веригата трябва да функционират в съответствие със стандартите на ЕС за защита на човешкото здраве и опазване на околната среда), но без задължителни проверки. Корабите, плаващи под знамето на държава — членка на ЕС, вече няма да попадат в приложното поле на Регламента за превози на отпадъци, а ще им бъде разрешено да използват изброени съоръжения за разглобяване. Държавите членки ще трябва да установят санкции, а НПО могат да изискват мерки за процесуална принуда, включително достъп до съд.

4. Реакция от ключови заинтересовани страни

Асоциацията на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) приветства предложението на Комисията, но счита, „че то не би спомогнало за включването на елементи, излизащи извън рамките на изискванията на Международната морска организация, тъй като това ще причини объркване и следователно ще засегне по неблагоприятен начин усилията, полагани за подобряване на практиките и условията за рециклиране на кораби.“ [7]

Платформата на НПО за демонтиране на кораби остро критикува предложението на Комисията, тъй като то „би могло ефективно да легализира износа на бракувани кораби, съдържащи опасни отпадъци, от ЕС към развиващите се страни“ и призовава за разглобяване на всички кораби, плаващи под знамето на държава — членка на ЕС и притежавани в ЕС, в държави, които са членки на ОИСР [8].

5. Резолюции на Европейския парламент от 2008 и 2009 г.

Европейският парламент прие две резолюции относно разглобяването на кораби за скрап — едната в отговор на зелената книга на Комисията през 2008 г. [9], а другата — в отговор на стратегията на Комисията през 2009 г.[10].

И в двете резолюции Парламентът зае ясна позиция, като призова за пълно прилагане на забраната за износ на опасни отпадъци и за бракувани кораби, изрична забрана за метода „на морския бряг“, инвентарен опис на опасни материали за всички кораби, които посещават пристанища на ЕС, както и фонд, основан на задължителни вноски от корабната промишленост с цел гарантиране на екологосъобразно рециклиране.

6. Ключови предложения на докладчика

Първоначалното намерение на докладчика беше разширяването на приложното поле на регламента с цел да обхване всички кораби, притежавани в ЕС, но докладчикът трябваше да потърси други решения за укрепване на предложението на Комисията в контекста на становището на Правната служба, че на националността на корабособственика не може да се разчита като на критерий за приложното поле на регламента.

Докладчикът предлага въвеждането на следните ключови изменения в предложението на Комисията:

a)        финансов механизъм за финансиране на екологосъобразно рециклиране на кораби,

б)        инвентарен опис на опасни материали за всички кораби, които посещават пристанища на ЕС,

в)        план за рециклиране на кораби за всички кораби от ЕС, които отиват за рециклиране или са по-стари от 20 години, който трябва да бъде одобрен от компетентните органи,

г)        по-изрични изисквания за съоръженията за рециклиране на кораби, особено с цел изключване на метода „на морския бряг“, както и одит и редовна инспекция на тези съоръжения,

д)        наказателни санкции за някои нарушения.

По отношение на а) основната причина за проблема е действащият погрешен стимул за корабособствениците да използват площадки с най-ниските стандарти, тъй като те плащат най-високата цена. Следва да бъде въведен финансов механизъм за финансиране на екологосъобразно рециклиране на кораби. Всички кораби, ползващи пристанищата на ЕС, следва да заплащат такса според своя тонаж. Таксите ще се събират във фонд, който изплаща премии за действителното рециклиране от съоръженията за рециклиране на кораби, които отговарят на разпоредбите на настоящия регламент, с оглед тяхната конкурентоспособност. Премия ще се изплаща само за корабно рециклиране на кораби, които плават под знаме на държава от ЕС от поне две години. Това би увеличило стойността на кораби от ЕС — изброените съоръжения биха могли да предложат по-висока цена на последния корабособственик и като такива да действат като възпиращ фактор за смяна на знамето от страна на корабособствениците, като същевременно се гарантира липсата на поощряване на смяна на знамето в последния момент.

По отношение на б) изрядният инвентарен опис е ключова предпоставка за изрядното рециклиране на кораба. Секторът на корабоплаването пое официално ангажимент през 2009 г. за съставянето на инвентарни описи за новите кораби и корабите, които вече са в експлоатация. [11] За съжаление само малък брой корабособственици се присъединиха към този ангажимент. Всички корабособственици, които посещават пристанища на ЕС, следва да установят инвентарен опис. Това ще ускори в голяма степен ключова разпоредба в HKC.

По отношение на в) План за рециклиране на кораба, установен въз основа на правилен инвентарен опис, представлява друга предпоставка за изрядното рециклиране на кораба. Средната възраст на кораб, изпратен за рециклиране, варираше между 26 години през 90-те години на миналия век и 32 години по време на финансовия бум през средата на първото десетилетие на 21 век, като обаче е вероятно да спадне отново значително поради големия свръхкапацитет и икономическата криза. План за корабно рециклиране следва да е задължителен за всички кораби, които са по-стари от 20 години, така че собствениците да мислят навреме за своята отговорност. Подобен план следва да бъде одобрен от компетентните органи.

По отношение на г) няколко допълнителни разпоредби следва да бъдат установени с цел да се гарантира, че рециклирането ни третирането на отпадъци се извършват по екологосъобразен начин (постоянни и изградени структури с достатъчно кранове на разположение с цел да се поясни, че площадките, използващи метода „на морския бряг“, не биха отговаряли на условията за включване в европейския списък; установяване на всички съответни подизпълнители; система за проследяване на опасни материали, отстранени от корабите; подходящо застрахователно покритие; мониторинг за замърсяване на околната среда).

По отношение на д) Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателно право установява наказателни санкции за незаконен превоз на отпадъци. Подобни санкции следва също да бъдат приложими за нарушения на настоящия регламент, които биха могли да водят до ненадеждно рециклиране.

 • [1]  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0222+0+DOC+XML+V0//BG(първи параграф)
 • [2]  Зелена книга на Комисията за подобряване на разглобяването на кораби за скрап, COM(2007) 269 окончателен, стр. 7)
 • [3]  Зелена книга на Комисията за подобряване на разглобяването на кораби за скрап, COM(2007) 269 окончателен, стр. 2)
 • [4]  Съобщение лично от Nikos Mikelis, ММО, основано на данни от IHS Fairplay
 • [5]  Съобщение COM(2010) 88 окончателен.
 • [6]  BC-10/17 Екологосъобразно демонтиране на кораби, доклад на конференцията на страните по Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане от десетото й заседание, 17-21 октомври 2011 г., стр. 53, http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/28e.pdf
 • [7]  http://www.ecsa.eu/files/EU_Ship_Recycling_Reg_proposal_COM2012-118_ECSA_Position_Paper_v21_05_2012.doc
 • [8]  http://www.shipbreakingplatform.org/media-alert-ngos-call-on-progressive-eu-governments-to-protect-developing-countries-against-hazardous-shipbreaking-waste/
 • [9]             Вж. бележка под линия 1.
 • [10]  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0195+0+DOC+XML+V0//BG
 • [11]  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_117945.pdf.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Рециклиране на кораби

Позовавания

COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD)

Дата на представяне на ЕП

16.3.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

29.3.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

29.3.2012 г.

TRAN

29.3.2012 г.

JURI

29.3.2012 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

23.4.2012 г.

TRAN

23.4.2012 г.

JURI

25.4.2012 г.

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Carl Schlyter

29.5.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.11.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

26.3.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

60

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Владко Тодоров Панайотов, Gilles Pargneaux, Антония Първанова, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, José Manuel Fernandes, Christofer Fjellner, Julie Girling, Jutta Haug, Georgios Koumoutsakos, Jiří Maštálka, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Marita Ulvskog, Владимир Уручев, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zuzana Brzobohatá, Jörg Leichtfried

Дата на внасяне

28.3.2013 г.