BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophugning af skibe

28.3.2013 - (COM(2012)0118 – C7‑0082/2012 – 2012/0055(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Carl Schlyter


Procedure : 2012/0055(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0132/2013

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophugning af skibe

(COM(2012)0118 – C7‑0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0118),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C7–0082/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. juli 2012[1],

–   efter høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0132/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ophugning af skibe

om miljømæssigt forsvarlig ophugning og behandling af skibe samt ændring af direktiv 2009/16/EF og forordning (EF) nr. 1013/2066

Begrundelse

Ophugning af skibe defineres i denne forordning som ophugning af skibe i et skibsophugningsanlæg, men omfatter ikke den efterfølgende behandling af det affald, der opstår i denne forbindelse. Forordningen som foreslået af Kommissionen omfatter imidlertid også den efterfølgende behandling af affald. Dette bør også afspejles i titlen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Den fremherskende metode til ophugning af skibe ved ophugning på strandværfter udgør ikke og kan ikke udgøre en sikker og forsvarlig ophugning og bør derfor ikke længere tolereres.

Begrundelse

Europa-Parlamentet anførte i sin beslutning af 21. maj 2008 om grønbogen om bedre skibsophugning, "at det etisk ikke kan forsvares fortsat at lade ophugningen af skibe finde sted under menneskeligt uværdige og miljømæssigt ødelæggende vilkår" (punkt 1), og at brug af strandværfter ikke kan betegnes som en passende metode til ophugning (punkt 12). I sin beslutning af 26. marts 2009 krævede Europa-Parlamentet "et udtrykkeligt forbud mod ophugning af udtjente skibe på strandværfter" (punkt 6). Dette bør også udgøre grundlaget for denne forordning.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Den nuværende skibsophugningskapacitet i OECD-landene, som skibe, der sejler under en medlemsstats flag, lovligt kan få adgang til, er utilstrækkelig. Den sikre og forsvarlige ophugningskapacitet, som allerede findes i lande uden for OECD, er tilstrækkelig til at håndtere alle skibe under EU-medlemsstaternes flag og forventes at vokse inden 2015 som følge af de foranstaltninger, som ophugningslandene har gennemført for at opfylde kravene i Hongkongkonventionen.

(3) Den nuværende skibsophugningskapacitet i OECD-landene, som skibe, der udgør farligt affald til eksport, lovligt kan få adgang til, udnyttes ikke tilstrækkeligt. Der er uenighed om adgang til og kapacitet for skibsophugningsanlæg i USA. Uanset situationen i USA i denne henseende er der en betydelig potentiel kapacitet i visse medlemsstater og OECD-lande, som næsten ville kunne være tilstrækkelig for skibe, der sejler under en medlemsstats flag (EU-skibe), hvis den blev udnyttet fuldt ud. Sammen med den eksisterende og potentielt sikre og forsvarlige ophugningskapacitet i lande, som ikke er medlem af OECD, burde der være tilstrækkelig kapacitet til at behandle alle EU-skibe.

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne den betydelige potentielle kapacitet i Europa og i OECD-landene. Ifølge en undersøgelse fra Europa-Kommissionen fra 2007 ville der kunne mobiliseres op til 1 mio. LDT årligt i medlemsstaterne og op til 600.000 LDT årligt i Tyrkiet, i forhold til en kapacitet på daværende tidspunkt på 200.000 i EU og 50.000 i Tyrkiet. Den forventede efterspørgsel er på mellem 1,6 og 2 mio. LDT årligt. Der ville kunne etableres sikker og forsvarlig ophugningskapacitet på over 1 mio. LDT i visse ikke-OECD-lande.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) I dag er situationen inden for skibsophugning præget af en ekstrem eksternalisering af omkostningerne. Skibsophugningsanlæg med lave eller ikkeeksisterende standarder for beskyttelse af arbejdstagerne, menneskers sundhed og miljøet tilbyder de højeste priser for udtjente skibe. Dette fører til, at langt størstedelen af den globale flåde, som sendes til ophugning, ophugges på strande i visse lande under menneskeligt nedværdigende og miljømæssigt ødelæggende forhold, som er uacceptable. Det er hensigtsmæssigt at oprette en finansiel mekanisme, som skal gælde for alle skibe, der anløber EU's havne, uanset hvilket flag de sejler under, for at opveje denne situation ved at bidrage til at gøre miljømæssigt forsvarlig ophugning og behandling af skibe, som udgør farligt affald, konkurrencedygtig i forhold til metoder, som ikke opfylder standarderne.

Begrundelse

Hovedårsagen til, at langt de fleste skibe fortsat ophugges under ubegribelige forhold, er et klart markedssvigt: Sundheds- og miljøomkostninger eksternaliseres fuldstændig, hvilket skaber et uheldigt incitament for skibsejerne til at sælge skibene til de ophuggere, som har de ringeste standarder. Hvis der ikke gribes direkte ind mod dette, vil den nuværende situation fortsætte, navnlig hvis det er let at undgå lovkrav ved at omflage skibene, som det er tilfældet med Kommissionens forslag.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) I henhold til princippet om, at forureneren betaler, bør udgifterne til miljømæssigt forsvarlig ophugning og behandling af skibe afholdes af skibsejerne. For at beskytte menneskers helbred og miljøet bør der indføres en finansiel mekanisme, der kan tilvejebringe midler, som kan bidrage til at gøre miljømæssigt forsvarlig ophugning og behandling af både EU-skibe og ikke-EU-skibe på anlæg, der er opført på en EU-liste, økonomisk konkurrencedygtig. Alle skibe, som anløber EU's havne og ankerpladser, bør bidrage til omkostningerne ved en miljømæssigt forsvarlig ophugning og behandling af skibe for at modvirke det økonomiske incitament til at ty til operatører, som ikke opfylder standarderne, og gøre det mindre attraktivt at omflage. Skibe, som deponerer en finansiel sikkerhedsstillelse som garanti for, at de vil benytte anlæg på EU-listen til ophugning og behandling, bør fritages for ophugningsgebyret. Ophugningensgebyret samt den finansielle sikkerhedsstillelse bør være rimelig, ikke-diskriminerende og gennemsigtig.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Hongkongkonventionen om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe ("Hongkongkonventionen") blev vedtaget den 15. maj 2009 af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) på foranledning af Baselkonventionens parter. Hongkongkonventionen træder først i kraft 24 måneder, efter at den er ratificeret af mindst 15 lande, hvis kombinerede handelsflåde repræsenterer mindst 40 % af den globale handelsflådes bruttotonnage, og hvis kombinerede maksimale årlige ophugningsmængde i de foregående 10 år udgør mindst 3 % af de samme landes kombinerede handelsflådes bruttotonnage. Medlemsstaterne bør ratificere konventionen så hurtigt som muligt for at sætte skub i dens ikrafttræden. Konventionen omhandler udvikling, bygning, drift og klargøring af skibe med henblik på at lette sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning, uden at der gås på kompromis med skibenes sikkerhed og driftseffektivitet. Den omfatter også bestemmelser, som sikrer, at skibsophugningsanlæg drives på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde, og at der tilvejebringes en passende kontrol- og håndhævelsesmekanisme for skibsophugning.

(4) Hongkongkonventionen om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe ("Hongkongkonventionen") blev vedtaget den 15. maj 2009 af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO). Hongkongkonventionen træder først i kraft 24 måneder, efter at den er ratificeret af mindst 15 lande, hvis kombinerede handelsflåde repræsenterer mindst 40 % af den globale handelsflådes bruttotonnage, og hvis kombinerede maksimale årlige ophugningsmængde i de foregående 10 år udgør mindst 3 % af de samme landes kombinerede handelsflådes bruttotonnage. Konventionen omhandler brug af farlige materialer i skibe med henblik på at lette sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning, uden at der gås på kompromis med skibenes sikkerhed og driftseffektivitet. Den omfatter også, i form af retningslinjer, drift af skibsophugningsanlæg og omfatter en håndhævelsesmekanisme for skibsophugning. Hongkongkonventionen gælder ikke for statsejede skibe eller fartøjer under 500 bruttotons (BT) eller for skibe, som i hele deres levetid kun opererer i farvande, som er underlagt flagstatens suverænitet eller jurisdiktion. Hongkongkonventionen dækker heller ikke den faktiske genanvendelse af stål, som er indsamlet på ophugningsanlægget, eller driften af anlæg, som efterfølgende behandler affald fra skibsophugningsanlægget. Hongkongkonventionen har ikke til formål at forhindre eksport af skibe, som udgør farligt affald, til ikke-OECD-lande – en praksis, som i dag er forbudt i henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006. Det forventes, at der vil gå op til et årti, før Hongkongkonventionen træder i kraft.

Begrundelse

Hongkongkonventionen bør omhandles korrekt. Den vedrører egentlig ikke udformning, bygning eller drift af skibe, men kun visse krav med hensyn til de farlige materialer, der anvendes. Erklæringer om ratifikationen bør overlades til den særskilte rapport herom. Konventionen sikrer ikke miljømæssigt korrekt behandling i EU-forstand, og det kan endnu ikke vurderes, om håndhævelsesmekanismen fungerer efter hensigten. Konventionens begrænsninger bør også nævnes.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I Hongkongkonventionen fastlægges det udtrykkeligt, at parterne skal indføre strengere foranstaltninger i overensstemmelse med international ret, for så vidt angår sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe, med det formål at forebygge, reducere eller minimere negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Oprettelsen af en europæisk liste over skibsophugningsanlæg, der opfylder denne forordnings krav, vil bidrage til opfyldelsen af dette mål og til bedre håndhævelse ved at lette flagstaternes kontrol af skibe, der sendes til ophugning. Disse krav til skibsophugningsanlæg bør baseres på kravene i Hongkongkonventionen.

(5) I Hongkongkonventionen fastlægges det udtrykkeligt, at parterne skal være i stand til at indføre strengere foranstaltninger i overensstemmelse med international ret, for så vidt angår sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe, med det formål at forebygge, reducere eller minimere negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Oprettelsen af en europæisk liste over skibsophugningsanlæg, der opfylder denne forordnings krav, bør bidrage til opfyldelsen af dette mål og til bedre håndhævelse ved at lette flagstaternes kontrol af skibe, der sendes til ophugning. Disse krav til skibsophugningsanlæg bør baseres på kravene i Hongkongkonventionen, men bør være mere vidtgående for at opnå et beskyttelsesniveau for menneskers helbred og miljøet, som i store træk svarer til beskyttelsesniveauet i EU. Dette bør også bidrage til at øge konkurrencen inden for miljømæssigt forsvarlig og sikker ophugning og behandling af skibe på europæiske anlæg.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Skibe, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for Hongkongkonventionen og denne forordning, bør fortsat ophugges i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver.

(7) Skibe, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for Hongkongkonventionen, skibe, der ikke er i stand til at sejle ved egen kraft, medmindre de har en gyldig kontrakt om fuldstændig reparation, og skibe, der ikke er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i EU's og i international lovgivning med hensyn til sikkerhed, når de bliver til affald inden for et territorium under en medlemsstats jurisdiktion, bør fortsat ophugges i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det er nødvendigt at præcisere anvendelsesområdet for henholdsvis denne forordning, forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2008/98/EF for at undgå overlapninger mellem retsakter, der har samme mål.

(8) Det er nødvendigt at præcisere anvendelsesområdet for henholdsvis denne forordning, forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2008/98/EF for at undgå at anvende forskellige lovgivningsmæssige krav i samme situation.

Begrundelse

Problemet her er ikke overlapning mellem forskellige retlige instrumenter, men den rette indbyrdes forbindelse mellem dem.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Anvendelsen af denne forordning bør respektere transitlandes rettigheder i henhold til international ret.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Medlemsstaterne bør sørge for en hurtig ratificering af IMO's Hongkongkonvention for sikker og miljømæssigt forsvarlig skibsophugning for at forbedre praksis og betingelser i forbindelse med skibsophugning.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner, der pålægges ved overtrædelse af denne forordning, og sikre, at de anvendes, med henblik på at hindre omgåelse af skibsophugningsreglerne. Sådanne sanktioner kan være af civilretlig eller administrativ art og bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(11) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner, der pålægges ved overtrædelse af denne forordning, og sikre, at de anvendes, med henblik på at hindre omgåelse af skibsophugningsreglerne. Sådanne sanktioner kan være af strafferetlig, civilretlig eller administrativ art og bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Begrundelse

I henhold til direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet udgør ulovlig forsendelse af affald, som begås bevidst eller i det mindste under udvisning af grov uagtsomhed, en overtrædelse af straffeloven. Dette bør være afspejlet i sanktionerne.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Eftersom målet om at forebygge, reducere eller fjerne negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet forårsaget af ophugning, drift og vedligeholdelse af skibe, der sejler under en medlemsstats flag, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på grund af den internationale karakter af skibsfart og skibsophugning og derfor bedre kan opfyldes på EU-niveau, kan EU vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

(14) Eftersom målet om at forebygge, reducere eller fjerne negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet forårsaget af ophugning og behandling af EU-skibe, der sejler under en medlemsstats flag, ikke altid i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne alene på grund af den internationale karakter af skibsfart og skibsophugning og derfor i nogle tilfælde bedre kan opfyldes på EU-niveau, på trods af at ratificeringen af Hongkongkonventionen ville føre Unionens kompetence til at regulere skibsophugningssager tilbage til EU-medlemsstaterne, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

Begrundelse

Denne forordning omhandler primært ophugning og behandling af udtjente skibe og kun i meget lille omfang deres drift eller vedligeholdelse, så det er mere passende at henvise til behandling i denne kontekst.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Formålet med denne forordning er at forebygge, reducere eller fjerne negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet forårsaget af ophugning, drift og vedligeholdelse af skibe, der sejler under en medlemsstats flag.

1. Formålet med denne forordning er at forebygge, reducere til et minimum og så vidt muligt fjerne ulykker, personskader og andre negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet forårsaget af ophugning og behandling af EU-skibe, bl.a. ved at ophugge dem på anlæg, der er opført på en EU-liste og placeret i eller uden for Unionen, og at forbedre betingelserne for ophugning af ikke-EU-skibe.

 

Formålet med denne forordning er også at mindske forskellene mellem operatører i Unionen, i OECD-lande og i relevante tredjelande med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og miljøstandarder.

 

Denne forordning har ligeledes til formål at lette ratificeringen af Hongkongkonventionen.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. "EU-skib": et skib, som sejler under en medlemsstats flag, eller som opererer under dens myndighed

Begrundelse

Redaktionelt forslag for at forenkle teksten i hele forordningen.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. "ikke-EU-skib": et skib, som sejler under et tredjelands flag

Begrundelse

Redaktionelt forslag for at forenkle teksten i hele forordningen.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. "affald": affald som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF

Begrundelse

Definitionen af affald i affaldsrammedirektivet bør også gælde for denne forordning.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. "farligt affald": farligt affald som defineret i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2008/98/EF

Begrundelse

Definitionen af farligt affald i affaldsrammedirektivet bør også gælde for denne forordning.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c. "behandling": behandling som defineret i artikel 3, stk. 14, i direktiv 2008/98/EF

Begrundelse

Definitionen af behandling i affaldsrammedirektivet bør også gælde for denne forordning.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3d. "miljømæssigt forsvarlig forvaltning": miljømæssigt forsvarlig forvaltning som defineret i artikel 2, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1013/2006

Begrundelse

Definitionen af miljømæssigt forsvarlig forvaltning i forordningen om overførsel af affald bør også gælde for denne forordning.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. "skibsophugning": den form for virksomhed, der består i hel eller delvis ophugning af et skib på et skibsophugningsanlæg med henblik på at nyttiggøre dele og materialer til oparbejdning og genanvendelse, herunder behandling af farlige materialer og andre materialer, og som omfatter tilhørende aktiviteter, som f.eks. lagring og behandling af dele og materialer på pladsen, men ikke deres videre oparbejdning eller bortskaffelse på separate anlæg

5. "skibsophugning": den form for virksomhed, der består i hel eller delvis ophugning af et skib på et skibsophugningsanlæg med henblik på at nyttiggøre dele og materialer til oparbejdning og genanvendelse, herunder behandling af farlige materialer og andre materialer, og som omfatter tilhørende aktiviteter, som f.eks. lagring og behandling af dele og materialer på pladsen, men ikke deres videre behandling på separate anlæg; betydningen af begrebet "genanvendelse"(ophugning) i denne forordning afviger derfor fra definitionen i artikel 3, stk. 17, i direktiv 2008/98/EF

Begrundelse

Definitionen af behandling i affaldsrammedirektivet omfatter oparbejdning og bortskaffelse og bør anvendes af hensyn til kohærensen. Det bør også præciseres, at betydningen af ordet "genanvendelse" (ophugning) i denne forordning om skibsophugning afviger fra den almindelige definition af genanvendelse i affaldsrammedirektivet som følge af den betydning, som ordet har i Hongkongkonventionen.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. "skibsophugningsanlæg": et defineret område, dvs. en plads, et værft eller et anlæg, som er beliggende i en medlemsstat eller et tredjeland, og som anvendes til ophugning af skibe

6. "skibsophugningsanlæg": et defineret område, dvs. et opført værft eller et anlæg, som er beliggende i en medlemsstat eller et tredjeland, og som anvendes til ophugning af skibe

Begrundelse

Et skibsophugningsanlæg bør aldrig blot kaldes en "plads", da dette kunne omfatte strande. Skibsophugningsanlæg bør være opførte værfter eller anlæg.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. "ophugningsvirksomhed": ejeren af skibsophugningsanlægget eller en anden organisation eller person, der har overtaget ansvaret for driften af skibsophugningen fra ejeren af skibsophugningsanlægget

7. "skibsophugningsvirksomhed": ejeren af skibsophugningsanlægget eller en anden organisation eller person, der har overtaget ansvaret for driften af skibsophugningen fra ejeren af skibsophugningsanlægget

Begrundelse

Sproglig rettelse

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a. "transit": bevægelse af et skib til dets ophugningsdestination i overensstemmelse med denne forordning gennem et territorium, der tilhører et andet land, som ikke er udsendelses- eller destinationslandet, og som er berettiget til at modsætte sig denne flytning i henhold til international ret

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) "forladt skib": et skib, som af den seneste registrerede ejer er blevet efterladt uden opsyn og opgivet i en EU-havn.

Ændringsforslag       26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning gælder for skibe, der har ret til at sejle under en medlemsstats flag, eller som opererer under dens myndighed.

1. Denne forordning gælder for EU-skibe.

 

Artikel 5a, 5b og 11b, artikel 23, stk. 1, og artikel 29, stk. 1, i denne forordning gælder også for ikke-EU-skibe, som anløber en medlemsstats havn eller ankerplads for at indgå i en grænseflade mellem skib og havn.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt) og c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) skibe, som ikke er i stand til at sejle ved egen kraft, uanset hvilket flag de sejler under, og som dermed udgør affald ifølge forordning (EF) nr. 1013/2006, uanset om de har en gyldig aftale om en fuldstændig reparation

 

cb) skibe, som ikke opfylder de gældende bestemmelser i henhold til EU-lovgivningen og international ret med hensyn til sikkerhed

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontrol med farlige materialer

Kontrol med forbudte eller begrænsede farlige materialer

Begrundelse

Denne artikel omhandler kun farlige materialer, hvis anvendelse er blevet forbudt eller begrænset. Der er mange andre farlige materialer om bord på et skib, som endnu ikke er forbudt, men som også bør kontrolleres under ophugning – dette er årsagen til, at fortegnelsen ikke kun bør omfatte forbudte/begrænsede stoffer. Det bør derfor præciseres, at denne artikel kun omhandler kontrol med forbudte eller begrænsede materialer.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Ny anvendelse af antifouling-systemer, som indeholder organiske tinforbindelser som biocid, eller andet antifouling-system, hvis anvendelse er forbudt i henhold til konventionen om begrænsning af skadelige antifouling-systemer, er forbudt på skibe.

Begrundelse

Forbud mod TBT-malinger bør også opføres på listen.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fortegnelse over farlige materialer

Fortegnelse over farlige materialer

1. Der opbevares en fortegnelse over farlige materialer om bord på alle nye skibe.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes en fortegnelse over farlige materialer, som opbevares tilgængeligt om bord på alle nye EU-skibe.

2. Der oprettes en fortegnelse over farlige materialer, inden et skib sendes til ophugning, og fortegnelsen opbevares om bord.

2. Medlemsstaterne sikrer, at der for eksisterende EU-skibe udarbejdes en fortegnelse over farlige materialer i overensstemmelse med tidsfristerne i stk. 2, litra a, eller inden et skib sendes til ophugning, alt efter hvad der kommer først, og fortegnelsen opbevares tilgængeligt om bord.

 

2a. For udarbejdelsen af en fortegnelse gælder følgende tidsfrister:

 

– for skibe, der er ældre end 25 år den …*;

 

– for skibe, der er ældre end 20 år den …**;

 

– for skibe, der er ældre end 15 år den …***;

 

– for skibe, der er yngre end 15 år den …****.

 

____________________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen: et år efter denne forordnings ikrafttræden.

 

** EUT: Indsæt venligst datoen: to år efter denne forordnings ikrafttræden.

 

*** EUT: Indsæt venligst datoen: tre år efter denne forordnings ikrafttræden.

 

**** EUT: Indsæt venligst datoen: fire år efter denne forordnings ikrafttræden.

3. Eksisterende skibe, der er registreret under et tredjelands flag, og som ansøger om registrering under en medlemsstats flag, sikrer, at en fortegnelse over farlige materialer opbevares om bord.

udgår

4. Fortegnelsen over farlige materialer skal:

4. Fortegnelsen over farlige materialer skal:

a) være specifik for hvert skib

a) være specifik for hvert skib

b) dokumentere, at skibet overholder forbuddet mod eller begrænsningerne for montering eller brug af farlige materialer i overensstemmelse med artikel 4

b) dokumentere, at skibet overholder forbuddet mod eller begrænsningerne for montering eller brug af farlige materialer i overensstemmelse med artikel 4

c) som minimum identificere de farlige materialer, der er anført i bilag I, og som findes i skibets konstruktion eller udstyr, samt deres placering og omtrentlige mængder.

c) for nye skibe som minimum identificere de farlige materialer, der er anført i bilag I, og som findes i skibets konstruktion eller udstyr, samt deres placering og nøjagtige mængder

 

ca) for eksisterende skibe som minimum identificere de farlige materialer, der er anført i bilag I, og som findes i skibets konstruktion eller udstyr, samt deres placering og mængder så nøjagtigt, som det lader sig gøre

 

cb) tage hensyn til de retningslinjer, som IMO har udarbejdet.

5. I tillæg til stk. 4 udarbejdes der for eksisterende skibe en plan, som beskriver den visuelle/stikprøvebaserede inspektion, som udformningen af fortegnelsen over farlige materialer er baseret på.

5. I tillæg til stk. 4 udarbejdes der for eksisterende skibe en plan, som beskriver den visuelle/stikprøvebaserede inspektion, som udarbejdelsen af fortegnelsen over farlige materialer er baseret på.

6. Fortegnelsen over farlige materialer består af tre dele:

6. Fortegnelsen over farlige materialer består af tre dele:

a) en liste over farlige materialer, der er anført i bilag I, og som findes i skibets konstruktion eller udstyr, samt deres placering og omtrentlige mængder (del I)

a) en liste over farlige materialer, der er anført i bilag I, og som findes i skibets konstruktion eller udstyr, samt deres placering og mængder (del I) i overensstemmelse med stk. 4, litra c

b) en liste over affald, der findes om bord på skibet, herunder affald, der opstår under driften af skibet (del II)

b) en liste over (farligt og ufarligt) affald, der findes om bord på skibet, herunder affald, der opstår under driften af skibet, og dets omtrentlige mængde (del II).

7. Del I i fortegnelsen over farlige materialer vedligeholdes og ajourføres i hele skibets levetid, så ny montering, der indeholder farlige materialer, som er anført i bilag I, og relevante ændringer i skibets konstruktion og udstyr afspejles.

7. Del I i fortegnelsen over farlige materialer vedligeholdes og ajourføres i hele skibets levetid, så ny montering, der indeholder farlige materialer, som er anført i bilag I, og relevante ændringer i skibets konstruktion og udstyr afspejles.

8. I tillæg til den vedligeholdte og ajourførte del I suppleres fortegnelsen inden ophugning af skibet med del II for driftsaffald og del III for last, og den verificeres af den medlemsstat, under hvis flag skibet sejler.

8. I tillæg til den vedligeholdte og ajourførte del I suppleres fortegnelsen inden ophugning af skibet med del II for driftsaffald og del III for last, og den verificeres af den medlemsstat, under hvis flag skibet sejler.

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med hensyn til ajourføring af listen over punkter til fortegnelsen over farlige materialer i bilag I.

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med hensyn til ajourføring af listen over punkter til fortegnelsen over farlige materialer i bilag I med henblik på at sikre, at listen mindst indeholder de stoffer, der er anført i bilag I og II til Hongkongkonventionen, og for at tage højde for relevant EU-lovgivning, som fastlægger udfasning eller begrænsning af anvendelsen eller monteringen af farlige materialer.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Finansiel mekanisme til miljømæssigt forsvarlig ophugning og behandling af EU- og ikke-EU-skibe

 

1. Kommissionen udpeger en juridisk enhed som ansvarlig for forvaltningen for en ophugningsfond senest den …*.

 

2. Målsætningen for ophugningsfonden er:

 

– for EU-skibe: at bidrage til at gøre ophugningen af dem i overensstemmelse med denne forordning økonomisk bæredygtig

 

– for ikke-EU-skibe: at bidrage til at gøre ophugningen af dem økonomisk bæredygtig, hvis de vælger at blive ophugget på anlæg, der er opført på EU-listen.

 

3. Ophugningsfonden forvaltes på en risikosky måde. Bortset fra udgifterne til administration af fonden anvendes fondens midler udelukkende til at udbetale de i stk. 11 og 12 omhandlede præmier.

 

4. Medlemsstaterne sikrer, at havnemyndighederne opkræver et ophugningsgebyr for hver gang, EU-skibe og ikke-EU-skibe anløber en havn; dette gælder dog ikke for skibe, der har betalt et årligt ophugningsgebyr i overensstemmelse med stk. 5a og 7, eller som har deponeret en finansiel garanti i overensstemmelse med artikel 5b. Ophugningsgebyret opkræves fra …**.

 

5. Kommissionen vurderer, om der er behov for at kompensere havnemyndighederne for det faktiske administrative arbejde i forbindelse med opkrævning og overførsel af ophugningsgebyrer. I givet fald træffer Kommissionen senest den … afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om den passende størrelse for en administrationsafgift, der lægges til ophugningsgebyret pr. havneanløb. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i overensstemmelse med den i artikel 27 omhandlede undersøgelsesprocedure.

 

6. Medlemsstaterne sikrer, at det årlige ophugningsgebyr betales direkte til ophugningsfonden.

 

7. Ophugningsgebyret pr. havneanløb fastsættes til en begyndelse til 0,05 EUR pr. bruttoton.

 

8. Det årlige ophugningsgebyr fastsættes til en begyndelse således, at 20 identiske årlige betalinger resulterer i i alt 50 EUR pr. Light Displacement Tonnage (LDT). Skibe, der har foretaget 20 årlige betalinger, friholdes for yderligere betalinger.

 

9. Medlemsstaterne sikrer, at havnemyndighederne efter at have modtaget det årlige ophugningsgebyr udsteder et certifikat for det pågældende skib som bevis for modtagelse af den årlige betaling.

 

10. Ophugningsfonden udsteder efter at have modtaget det årlige ophugningsgebyr et certifikat for det pågældende skib som bevis for modtagelse af den årlige betaling.

 

11. Ophugningsfonden udsteder et certifikat for den fulde betaling til skibe, som har betalt 20 årlige ophugningsgebyrer.

 

12. Ophugningsfonden udbetaler en præmie til skibophugningsanlæg, der er opført på den europæiske liste, for ophugning af EU- og ikke-EU-skibe, som har betalt mindst to årlige ophugningsgebyrer.

 

13. Ophugningsfonden udbetaler en præmie til skibsophugningsanlæg, der er opført på den europæiske liste, for ophugning af skibe, der har været forladt i EU i mindst to år, såfremt det trods alle bestræbelser ikke har været muligt at finde frem til ejeren og drage denne til ansvar.

 

14. Præmien fastsættes til en begyndelse til 35 EUR pr. LDT for skibsophugningsanlæg, der er opført på den europæiske liste.

 

15. Ophugningsanlæg kan ansøge om præmien i forbindelse med kontrakter, som er indgået efter …***.

 

16. Præmien til skibsophugningsanlæg, der er opført på EU-listen, udbetales af ophugningsfonden senest to måneder efter modtagelse af en meddelelse om færdiggørelse af en skibsophugning fra skibsophugningsanlægget i overensstemmelse med den i bilag III fastsatte formular samt af skibets fortegnelse, rapporten om de behandlede affaldsmængder og de relevante tilknyttede behandlingsprocesser som fastsat i artikel 13, stk. 5, litra ca).

 

Udbetaling af præmien er betinget af, at ophugningsfonden har kontrolleret de oplysningers nøjagtighed, der er indeholdt i de i stk. 1 omtalte rapporter og dokumenter. Præmien udbetales ikke, hvis kontrollen viser, at en ophugning ikke er færdiggjort i overensstemmelse med denne forordning.

 

17. Ophugningsfonden offentliggør hvert år pr. 1. april en rapport om sine indtægter, forskellige omkostninger ved miljøforsvarlig ophugning og behandling af skibe, modtagerne af de udbetalte præmier og størrelsen af disse præmier.

 

18. Kommissionen vurderer på grundlag af rapporten fra ophugningsfonden pr. 1. juli hvert år, om ophugningsgebyrerne og præmien bør justeres, og om der er nogen forsøg på uretmæssigt at drage fordel af ordningen.

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 vedrørende tilpasning af ophugningsafgiftens størrelse, hvis det er nødvendigt for at opfylde ophugningsfondens målsætning.

 

Kommissionen tillægges ligeledes beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 vedrørende reducering eller nægtelse af betaling i tilfælde af misbrug af ophugningsfonden.

 

19. Kommissionen foretager senest den …**** en vurdering af fordele og udgifter forbundet med at differentiere ophugningsgebyret på grundlag af oplysningerne i fortegnelsen over farlige materialer. Hvis fordelene opvejer udgifterne, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 vedrørende differentieringen af ophugningsafgiften på grundlag af oplysningerne i fortegnelserne over farlige materialer, idet der skal sikres tilstrækkelig finansiering af ophugningsfonden.

 

________________________

 

* EUT: Indsæt venligst dato: seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

 

** EUT: indsæt venligst datoen: et år efter denne forordnings ikrafttræden.

 

*** EUT: indsæt venligst datoen: to år efter denne forordnings ikrafttræden.

 

**** EUT: indsæt venligst datoen: fem år efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5b

 

Finansiel sikkerhedsstillelse

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at skibe fritages for at betale ophugningsgebyr som omtalt i artikel 5a, hvis de har deponeret en finansiel garanti hos ophugningsfonden i form af en enkeltbetaling svarende til 35 EUR pr. LDT.

 

2. Ophugningsfonden udsteder et certifikat for hvert skib, der har deponeret en finansiel garanti.

 

3. Den finansielle garanti frigives senest to måneder efter modtagelse af en meddelelse om færdiggørelse af en skibsophugning fra et skibophugningsanlæg, der er opført på den europæiske liste, i overensstemmelse med den i bilag III fastsatte formular, samt skibets fortegnelse, rapporten om de behandlede affaldsmængder og de tilknyttede behandlingsprocesser som fastsat i artikel 13, stk. 5, litra ca).

 

Frigivelse af den finansielle garanti er betinget af, at ophugningsfonden har kontrolleret de oplysningers nøjagtighed, der er indeholdt i de i stk. 1 omtalte rapporter og dokumenter. Den finansielle garanti frigives ikke, hvis kontrollen viser, at en ophugning ikke er færdiggjort i overensstemmelse med denne forordning.

 

4. Kommissionen vurderer hvert år pr. 1. juli på grundlag af den i artikel 5a, stk. 16, omtalte rapport fra ophugningsfonden, om den finansielle garanti bør justeres.

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 vedrørende tilpasning af størrelsen af den finansielle garanti, hvis de forskellige omkostninger til miljøforsvarlig ophugning og behandling af skibe er ændret væsentligt.

 

5. Kommissionen foretager senest den …* en vurdering af fordele og udgifter ved at differentiere finansgarantien på grundlag af oplysningerne i fortegnelsen over farlige materialer. Hvis fordelene opvejer udgifterne, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 vedrørende differentiering af den finansielle garanti på grundlag af oplysningerne i fortegnelsen over farlige materialer.

 

___________________

 

* EUT: Indsæt venligst dato: fem år efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forberedelse til ophugning: generelle krav

Generelle krav til skibsredere

Begrundelse

Da denne artikel kun omhandler forpligtelser for skibsredere, vil det være passende at vise dette i titlen.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) inden offentliggørelsen af den europæiske liste kun ophugges på skibsophugningsanlæg, der er beliggende i EU eller i et land, der er medlem af OECD;

a) inden offentliggørelsen af den europæiske liste kun ophugges på skibsophugningsanlæg, der har den nødvendige tilladelse fra de kompetente myndigheder i EU eller i et land, der er medlem af OECD;

Begrundelse

Det skal undgås, at der opstår et lovmæssigt tomrum før offentliggørelsen af den europæiske liste.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der udformes en skibsspecifik ophugningsplan inden ophugning af et skib.

1. Der udformes en skibsspecifik ophugningsplan for ethvert EU-skib, som er over 20 år gammelt, eller inden ophugning af et skib, alt efter hvad der kommer først, dog senest den …*.

 

________________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen: 30 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

Gennemsnitsalderen for skibe, der sendes til ophugning, afhænger næsten fuldstændig af den økonomiske situation i fragtsektoren og efterspørgslen efter stålskrot. Gennemsnitsalderen lå i 1990'erne på 26 og steg derefter til 32 under det økonomiske opsving i midten af 2000'erne, men den forventes at falde markant igen som følge af en enorm overkapacitet og den økonomiske krise. Skibsophugningsplanen skal være obligatorisk for alle skibe, som er over 20 år gamle, så rederne tænker på deres ansvar i tide.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) udarbejdes af skibsophugningsanlægget på baggrund af de oplysninger, skibsrederen har givet i henhold til artikel 9, stk. 3, litra b)

a) forud for offentliggørelsen af den europæiske liste udarbejdes af et skibsophugningsanlæg, som er beliggende i EU eller i et OECD-medlemsland, på baggrund af de oplysninger, skibsrederen har givet i henhold til artikel 9, stk. 3, litra b)

Begrundelse

For at sikre sammenhængen med artikel 6, stk. 1, litra a), bør det specificeres, at skibsophugningsplanen forud for offentliggørelsen af den europæiske liste skal udformes af et anlæg i EU eller i et OECD-land.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) udarbejdes efter offentliggørelsen af den europæiske liste af et skibsophugningsanlæg, som er optaget på den europæiske liste, under hensyntagen til de oplysninger, skibsrederen har givet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, litra b)

Begrundelse

Efter offentliggørelsen af den europæiske liste bør kun skibsophugningsanlæg, der er optaget på den europæiske liste, have ret til at udforme skibsophugningsplanen.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) indeholder oplysninger om typen og mængden af farlige materialer og affald, der frembringes ved ophugningen af det specifikke skib, herunder de materialer, der er identificeret i fortegnelsen over farlige materialer, og oplysninger om, hvordan disse farlige materialer og dette affald håndteres på anlægget og på efterfølgende affaldsbehandlingsanlæg

d) indeholder oplysninger om typen og mængden af farlige materialer og affald, der frembringes ved ophugningen af det specifikke skib, herunder de materialer og det affald, der er identificeret i fortegnelsen over farlige materialer, og oplysninger om, hvordan disse farlige materialer og dette affald behandles på anlægget og på efterfølgende affaldsbehandlingsanlæg

Begrundelse

Sproglige ændringer for at sikre sammenhængen. Det er ikke så meget håndteringen af affaldet, der er relevant, men den faktiske behandling af dette affald.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) opdateres senest seks måneder efter et fornyelsessyn eller et supplerende syn.

Begrundelse

Jf. artikel 5, stk. 7, bør fortegnelser ajourføres i hele et skibs levetid. Fortegnelsens overensstemmelse med kravene i denne forordning kontrolleres gennem fornyelsessyn hvert femte år og gennem supplerende syn, når det er relevant. Skibsophugningsplanerne bør derfor opdateres efter de relevante syn.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Skibsredere, som sælger et EU-skib, der er over 20 år gammelt, til en ny ejer, som agter at sejle under et tredjelands flag, skal sikre sig, at kontrakten med den nye skibsreder fastsætter, at den nye ejer og eventuelle efterfølgende ejere overtager ansvaret for at udarbejde en skibsophugningsplan, hvis de ønsker at anløbe EU-havne eller ankerpladser.

Begrundelse

Kravet om, at der skal udformes en skibsophugningsplan for skibe, som er over 20 år gamle, bør videregives fra redere, som sælger et EU-skib, til en ny ejer, som agter at sejle under et tredjelands flag.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Hensigt om ophugning

 

Mindst tre måneder inden den ophugning, som skibsrederen har til hensigt at lade gennemføre, underretter skibsrederen det relevante skibsophugningsanlæg på den europæiske liste om denne hensigt.

 

Dette anlæg færdiggør og godkender skibsophugningsplanen og underretter de relevante kompetente myndigheder herom.

 

I de tilfælde hvor skibsrederen ikke har vedligeholdt en opdateret skibsophugningsplan eller fortegnelse over farlige materialer, skal skibsophugningsanlægget underrette de kompetente myndigheder herom. Skibsrederen kan i så fald blive afkrævet en betaling i henhold til artikel 5 vedrørende finansiel sikkerhedsstillelse.

Begrundelse

Processen med at underrette skibsophugningsanlægget og de relevante myndigheder skal forenkles for at mindske den bureaukratiske byrde.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Syn gennemføres af inspektører tilknyttet administrationen eller en anerkendt organisation, som handler på vegne af administrationen.

1. Syn gennemføres af inspektører tilknyttet de nationale kompetente myndigheder eller en anerkendt organisation, som handler på vegne af administrationen.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Førstegangssynet gennemføres, inden skibet sættes i drift, eller inden overensstemmelsescertifikatet udstedes. De inspektører, der gennemfører dette syn, verificerer, at del I i fortegnelsen over farlige materialer er i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

3. Førstegangssynet af et nyt skib gennemføres, inden skibet sættes i drift. For eksisterende skibe gennemføres førstegangssynet senest fem år efter nærværende forordnings ikrafttrædelse. De inspektører, der gennemfører dette syn, verificerer, at del I i fortegnelsen over farlige materialer er i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

Begrundelse

Fristerne for gennemførelse af førstegangssyn af såvel eksisterende som nye skibe skal fremgå klart af teksten.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Det yderligere syn, enten generelt eller delvist, kan gennemføres efter skibsrederens anmodning efter en ændring, udskiftning eller væsentlig reparation af skibets konstruktion, udstyr, systemer, anordninger, arrangementer og materialer. De inspektører, der gennemfører dette syn, sikrer, at enhver sådan ændring, erstatning eller væsentlig reparation er gennemført på en sådan måde, at skibet overholder kravene i denne forordning, og de verificerer, at del I i fortegnelsen over farlige materialer er ændret tilsvarende.

5. Skibsrederen skal anmode om et yderligere syn, enten generelt eller delvist, efter en væsentlig ændring, udskiftning eller reparation af skibets konstruktion, udstyr, systemer, anordninger, arrangementer og materialer. De inspektører, der gennemfører dette syn, sikrer, at enhver sådan væsentlig ændring, erstatning eller reparation er gennemført på en sådan måde, at skibet overholder kravene i denne forordning, og de verificerer, at del I i fortegnelsen over farlige materialer er ændret tilsvarende.

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at overlade det yderligere syn til skibsrederens skøn. Et yderligere syn bør være obligatorisk, når der sker en væsentlig ændring.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) skibet forinden er blevet rengjort i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c)

Begrundelse

Ifølge artikel 6, stk. 1, litra c), skal skibe i perioden, inden de afleveres til skibsophugningsanlægget, gennemføre operationer på en sådan måde, at mængden af resterende brændstof og skibsaffald om bord (dvs. bl.a. olieslam) minimeres. Ifølge det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som ledsagede grønbogen af 22. maj 2007 om forbedret ophugning af skibe, udgør olieslam 88 % og olie 10 % af den samlede mængde farligt affald fra udrangerede skibe. Det er derfor meget vigtigt at verificere, at skibene opfylder forpligtelsen til forudgående rensning som en del af det endelige syn.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. De inspektører, der gennemfører syn, kan til enhver tid eller på behørigt begrundet anmodning fra havnemyndigheder, der nærer alvorlige bekymringer vedrørende tilstanden af et skib, som er anløbet havnen, træffe beslutning om uanmeldt syn for at afgøre, hvorvidt skibet overholder nærværende forordning.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kontrakten gælder senest fra tidspunktet for anmodningen om det endelige syn, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra d), og indtil ophugningen er afsluttet.

Kontrakten gælder senest fra tidspunktet for anmodningen om det endelige syn, der er nævnt i artikel 8, stk. 6, og indtil ophugningen er afsluttet.

Begrundelse

Henvisningen skal være korrekt.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) forsyne skibsophugningsanlægget med alle de skibsrelevante oplysninger, som er nødvendige for udformningen af den ophugningsplan, der kræves i henhold til artikel 7

b) mindst fire måneder forud for den planlagte dato for skibsophugningen forsyne skibsophugningsanlægget med alle de skibsrelevante oplysninger, som er nødvendige for udformningen af den ophugningsplan, der kræves i henhold til artikel 7, eller i tilfælde, hvor skibsrederen ikke råder over sådanne oplysninger, underrette skibsophugningsanlægget herom og samarbejde med dem for at sikre, at eventuelle huller bliver lukket på passende vis

Begrundelse

Da skibsophugningsplanen skal godkendes, skal skibsophugningsanlægget underrettes i tide, så det har tilstrækkelig tid til at udarbejde en korrekt skibsophugningsplan. I nogle tilfælde er skibsrederen måske ikke i besiddelse af alle de relevante oplysninger, som er nødvendige for udarbejdelsen af ophugningsplanen. Skibsophugningsanlægget har ofte større erfaring på dette område, og et forbedret samarbejde kan bidrage til at løse eventuelle problemer.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) forsyne skibsophugningsanlægget med en kopi af ophugningscertifikatet udstedt i henhold til artikel 10

Begrundelse

Skibsophugningsanlægget bør have en kopi af ophugningscertifikatet som dokumentation for, at det endelige syn er gennemført korrekt.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) kun at sende et skib til ophugning, hvis skibsophugningsplanen er udtrykkeligt godkendt af den kompetente myndighed i henhold til artikel 7, stk. 2, litra b)

Begrundelse

For at opnå sammenhæng med kravet om udtrykkelig godkendelse af skibsophugningsplanen.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) tage skibet tilbage, inden ophugningen indledes, eller efter at ophugningen er indledt, hvis det er teknisk muligt, hvis forekomsten af farlige materialer om bord ikke væsentligt svarer til fortegnelsen over farlige materialer og ikke tillader hensigtsmæssig ophugning af skibet.

c) tage skibet tilbage, inden ophugningen indledes, eller efter at ophugningen er indledt, hvis det er teknisk muligt, hvis den planlagte ophugning af skibet ikke kan gennemføres eller ville undergrave sikkerheden eller miljøbeskyttelsen, fordi skibet ikke er beskrevet korrekt, enten i fortegnelsen eller andetsteds

Begrundelse

Tilbagetagelse er en konsekvens, som kun bør gøre sig gældende under meget specifikke forhold. Den bestemmelse, som Kommissionen har foreslået, er en kombination af to kriterier, hvoraf det ene henviser til "hensigtsmæssig ophugning", som imidlertid ikke er defineret. Det ville være bedre at indføre to klare og uafhængige kriterier, som ville føre til tilbagetagelse som konsekvens. Der bør indføres en separat bestemmelse for tilfælde, hvor mængden af farlige materialer er større end anført i fortegnelsen – se næste ændringsforslag.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) dække de faktiske ekstraudgifter i tilfælde af, at mængden af farlige materialer om bord er væsentligt større end anført i fortegnelsen over farlige kemikalier, men hverken gør det umuligt at ophugge skibet eller undergraver sikkerheden eller miljøbeskyttelsen

Begrundelse

Hvis mængden af farlige materialer er væsentligt større end anført i fortegnelsen, men ikke undergraver ophugningen eller sikkerheden, bør det præciseres, at skibsrederen skal betale de ekstra udgifter, der opstår af denne grund.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) i samarbejde med skibsrederen at udforme en skibsspecifik ophugningsplan i overensstemmelse med artikel 7

a) i samarbejde med skibsrederen at udforme en skibsspecifik ophugningsplan i overensstemmelse med artikel 7 senest en måned efter modtagelsen af alle relevante oplysninger i henhold til stk. 3, litra b

Begrundelse

Der bør sættes en frist for skibsophugningsanlægget, så skibsrederen kan anmode om godkendelse af skibsophugningsplanen hos de kompetente myndigheder i tide.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at forbyde iværksættelse af ophugning af skibet inden indgivelse af den meddelelse, der er nævnt i litra b)

c) at nægte iværksættelse af ophugning af skibet inden indgivelse af den meddelelse, der er nævnt i litra b), og inden den kompetente myndigheds godkendelse af skibsophugningsplanen

Begrundelse

Skibsophugningsanlægget kan ikke forbyde sig selv at gøre noget, det kan kun nægte at gøre noget. Det bør først indlede ophugningen, når det er klar i enhver henseende (= rapport i henhold til litra b)), og når skibsophugningsplanen er godkendt af den kompetente myndighed.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – litra d – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) når modtagelsen af et skib til ophugning forberedes, skriftligt og mindst 14 dage inden den planlagte start på ophugningen at underrette den relevante kompetente myndighed om planen om at ophugge det pågældende skib:

d) når modtagelsen af et skib til ophugning forberedes, skriftligt og mindst tre måneder inden den planlagte start på ophugningen at underrette den relevante kompetente myndighed om planen om at ophugge det pågældende skib:

Begrundelse

Underretningen bør ske mindst tre måneder inden den planlagte start på ophugningen, så myndighederne har tilstrækkelig tid til at udføre det nødvendige arbejde.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Skibsrederen giver den kompetente myndighed en kopi af kontrakten.

Begrundelse

Det er nødvendigt at have kontrol med de aftalemæssige forpligtelser mellem skibsredere og skibsophugningsanlægget. Jf. artikel 18, stk. 2, i forordningen om overførsel af affald kan den kompetente myndighed anmode om en kopi af kontrakten mellem den person, som arrangerer overførslen, og genvindingsanlægget. I dette tilfælde bør en kopi altid fremlægges.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når et førstegangssyn, et periodisk syn eller et yderligere syn på skibsrederens foranledning er gennemført, udsteder en medlemsstat et overensstemmelsescertifikat ved brug af formularen i bilag IV. Dette certifikat suppleres af del I i fortegnelsen over farlige materialer.

1. Når et førstegangssyn, et periodisk syn eller et yderligere syn på skibsrederens foranledning er gennemført og bestået, udsteder den medlemsstat, under hvis flag skibet sejler, et overensstemmelsescertifikat ved brug af formularen i bilag IV. Dette certifikat suppleres af del I i fortegnelsen over farlige materialer.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med hensyn til opdateringen af formularen til overensstemmelsescertifikatet i bilag IV.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med hensyn til opdateringen af formularen til overensstemmelsescertifikatet i bilag IV.

Begrundelse

Der bør kun udstedes et certifikat, hvis de relevante syn i henhold til ordlyden i Kommissionens forslag i artikel 10, stk. 2, vedrørende det endelige syn er gennemført med positivt resultat. Det er mere passende at bruge standardnomenklaturen "administrationen eller en anerkendt organisation, som handler på vegne af administrationen".

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Efter gennemførelse af det endelige syn i overensstemmelse med artikel 8, stk. 6, udsteder administrationen et ophugningscertifikat ved brug af formularen i bilag V. Dette certifikat suppleres af fortegnelsen over farlige materialer og skibets ophugningsplan.

2. Efter gennemførelse med positivt resultat af det endelige syn i overensstemmelse med artikel 8, stk. 6, udsteder administrationen et ophugningscertifikat ved brug af formularen i bilag V, hvis den anser, at skibsophugningsplanen opfylder kravene i denne forordning. Dette certifikat suppleres af fortegnelsen over farlige materialer og skibets ophugningsplan.

Begrundelse

Et ophugningscertifikat bør kun udstedes af administrationen, hvis skibsophugningsplanen opfylder kravene i denne forordning.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Inspektioner

 

Medlemsstaterne gennemfører kontrolbestemmelser for EU-skibe svarende til bestemmelserne i direktiv 2009/16/EF i overensstemmelse med deres nationale lovgivning. Der gennemføres en grundigere inspektion, hvor retningslinjerne fra IMO tages i betragtning, hvis en inspektion afslører, at et skib ikke opfylder kravene i artikel 4, stk. 1-3a, artikel 5 og artikel 7, at et skib ikke medfører et gyldigt fortegnelsescertifikat i henhold til artikel 10, stk. 1, eller der efter en inspektion er klare grunde til at tro, at

 

– skibets eller dets udstyrs tilstand ikke opfylder kravene i artikel 4, stk. 1-3a eller ikke væsentligt svarer til oplysningerne i certifikatet og/eller fortegnelsen over farlige materialer, eller

 

– der ikke er en procedure om bord på skibet for vedligeholdelse af fortegnelsen over farlige materialer.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11b

 

Bestemmelser, der gælder for ikke-EU-skibe, lige som artikel 5a og 5b, artikel 23, stk. 1, og artikel 29, stk. 1

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at ikke-EU-skibe opfylder de i artikel 4, stk. 1-3a fastsatte krav, uden at dette berører krav i anden EU-lovgivning, som måtte kræve yderligere foranstaltninger. Medlemsstaterne forbyder montering eller brug af de i artikel 4, stk. 1-3a, omhandlede materialer på ikke-EU-skibe, mens de ligger i havn, for anker, på skibsværft eller ved offshoreterminal.

 

2. Nye ikke-EU-skibe, som anløber en havn eller ankerplads i en medlemsstat, skal medføre en gyldig fortegnelse over farlige materialer.

 

3. Eksisterende ikke-EU-skibe, som anløber en havn eller ankerplads i en medlemsstat, skal medføre en fortegnelse over farlige materialer inden udløbet af tidsfristerne i artikel 5, stk. 2a. Fortegnelsen skal opfylde kravene i artikel 5, stk. 4-7.

 

4. Ikke-EU-skibe, som anløber en havn eller ankerplads i en medlemsstat, skal fremlægge en overensstemmelseserklæring udstedt af skibets administration eller en anerkendt organisation, som handler på vegne af administrationen, som bekræfter, at skibet opfylder bestemmelserne i stk. 1-3.

 

5. Ikke-EU-skibe, som er købt af en reder, der sejlede under et EU-flag, da skibet var over 20 år gammelt, skal, når de anløber en havn eller ankerplads i en medlemsstat, medføre en tilgængelig ophugningsplan i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, litra d).

 

6. Der gennemføres en grundigere inspektion, hvis en inspektion afslører, at et skib ikke opfylder kravene i stk. 1-5, eller der efter en inspektion er klare grunde til at tro, at

 

– skibets eller dets udstyrs tilstand ikke opfylder kravene i stk. 1 eller ikke væsentligt svarer til oplysningerne i certifikatet og/eller fortegnelsen over farlige materialer eller

 

– der ikke er en procedure om bord på skibet for vedligeholdelse af fortegnelsen over farlige materialer.

 

 

 

7. Medlemsstaterne sikrer, at der anvendes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, over for ejere af ikke-EU-skibe, som ikke opfylder bestemmelserne i denne artikel.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at et skibsophugningsanlæg kan blive optaget på den europæiske liste, skal det:

For at et skibsophugningsanlæg kan blive optaget på den europæiske liste, skal det under hensyntagen til relevante IMO-, ILO- og andre internationale retningslinjer:

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) drives fra permanente bygningsstrukturer (tørdokker, kajer eller betonbeddinger)

Begrundelse

Drift fra permanente bygningsstrukturer bør være et mindstekrav for at gøre det muligt at opsamle farlige materialer. Dette tilføjes for at præcisere, at anlæg, der drives som strandværfter, hvilket stadig er en almindelig og fremherskende metode, ikke kan optages på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) have rådighed over tilstrækkelige kraner til at løfte dele, som er skåret af et skib

Begrundelse

Rådighed over tilstrækkelige kraner til løfteopgaver bør være et mindstekrav for sikker ophugning af skibe. Dette tilføjes for at præcisere, at anlæg, der drives som strandværfter, hvilket stadig er en almindelig og fremherskende metode, og som ikke anvender kraner, men kun tyngdekraften, ikke kan optages på den europæiske liste.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) fastlægge håndterings- og kontrolsystemer, ‑procedurer og ‑teknikker, der ikke medfører sundhedsrisici for de berørte arbejdere og befolkningen i nærheden af skibsophugningsanlægget, og som forebygger, reducerer, minimerer og så vidt muligt fjerner negative virkninger på miljøet forårsaget af skibsophugning

b) fastlægge håndterings- og kontrolsystemer, ‑procedurer og ‑teknikker, der sikrer, at der ikke opstår sundhedsrisici for de berørte arbejdere og befolkningen i nærheden af skibsophugningsanlægget, og som forebygger, reducerer, minimerer og så vidt muligt fjerner negative virkninger på miljøet forårsaget af skibsophugning

Begrundelse

Sproglig rettelse: Håndterings- og kontrolsystemer medfører normalt ikke en sundhedsrisiko som sådan, men anvendes til at sikre, at der ikke opstår sundhedsrisici.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) udvikle og godkende en skibsophugningsplan for anlægget

d) udvikle og vedtage en skibsophugningsplan for anlægget

Begrundelse

Sproglig rettelse: Godkendelse er en opgave for kompetente myndigheder. Et skibsophugningsanlæg vedtager en skibsophugningsplan for anlægget.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) sikre, at nødhjælpsudstyr, som f.eks. brandslukningsudstyr og køretøjer, ambulancer og kraner, kan få adgang til alle områder af skibsophugningsanlægget

j) sikre, at nødhjælpsudstyr, som f.eks. brandslukningsudstyr og køretøjer, ambulancer og kraner, hurtigt kan få adgang til skibe og alle områder af skibsophugningsanlægget, så snart ophugningsarbejdet er påbegyndt

Begrundelse

Adgangen skal øjeblikkeligt gøres mulig, og det er ligeledes nødvendigt at have adgang til skibet, selv om der er tidevand. Dette er ligeledes med til at forhindre farlige driftsplatforme såsom strandværfter.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) sikre indeslutning af alle farlige materialer, der findes om bord på et skib, under ophugningsprocessen med henblik på at forhindre udslip af disse farlige materialer til miljøet, navnlig i tidevandsområder

k) sikre indeslutning af alle farlige materialer, der findes om bord på et skib, under ophugningsprocessen med henblik på at forhindre udslip af disse farlige materialer til miljøet, navnlig i tidevandsområder, især ved at opskære bunden i en permanent eller flydende tørdok

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at specificere, hvordan indeslutningen af farlige materialer skal opnås. Mens den øvre del af et skib kun bør opskæres fra permanente strukturer (se artikel 12, stk. 2, litra aa) (ny)), bør bunden med olie og olieslam opskæres i en permanent eller flydende tørdok for at sikre indeslutning af alle farlige materialer.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m) udelukkende håndtere farlige materialer og farligt affald på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem

m) uden at det berører litra k) udelukkende håndtere farlige materialer og farligt affald på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem

Begrundelse

Præcisering af, at afløbssystemer stadig skal indeslutte alle farlige materialer og affald.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ma) sikre, at affald, der forberedes til genvinding, udelukkende overføres til genvindingsanlæg, der er godkendt til at genvinde sådant affald uden risiko for menneskers sundhed og på en miljømæssigt forsvarlig måde

Begrundelse

Stålaffald til genvinding er ofte forurenet med farlige materialer, som kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og miljøet, hvis det ikke genvindes korrekt. Alt affald til genvinding bør derfor kun tilgå anlæg, som har godkendt til at håndtere denne genvinding.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra m b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

mb) sikre passende lagerplads til afmonterede reservedele, herunder et areal med impermeabel belægning til oplagring af olieforurenede reservedele

Begrundelse

Der skal være mere specificerede krav for at fremme sikrere og grønnere skibsophugningsprocesser med henblik på at fjerne arbejdsbetingelser, der ikke lever op til betingelserne, og forhindre miljøfarer.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra m c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

mc) sikre funktionsdygtigt udstyr til behandling af afløbsvand, herunder regnvand, i overensstemmelse med gældende sundheds- og miljøbestemmelser

Begrundelse

Der skal være mere specificerede krav for at fremme sikrere og grønnere skibsophugningsprocesser med henblik på at fjerne arbejdsbetingelser, der ikke lever op til betingelserne, og forhindre miljøfare.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra m d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

md) sikre passende lagerplads til eksplosivt og/eller brændbart materiale eller gas, herunder forebyggelse af brandfare og unødvendig store lagerbeholdninger

Begrundelse

Der skal være mere specificerede krav for at fremme sikrere og grønnere skibsophugningsprocesser med henblik på at fjerne arbejdsbetingelser, der ikke lever op til betingelserne, og forhindre miljøfare.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra m e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

me) sikre passende uigennemtrængelig og afskærmet lagerplads og oplagring til fast og flydende PCB/PCT-affald eller ‑materiale

Begrundelse

Der skal være mere specificerede krav for at fremme sikrere og grønnere skibsophugningsprocesser med henblik på at fjerne arbejdsbetingelser, der ikke lever op til betingelserne, og forhindre miljøfare.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra m f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

mf) sikre, at alle materialer med PCB/PCT forvaltes i henhold til kravene og forpligtelserne i Stockholmkonventionen.

Begrundelse

Der skal være mere specificerede krav for at fremme sikrere og grønnere skibsophugningsprocesser med henblik på at fjerne arbejdsbetingelser, der ikke lever op til betingelserne, og forhindre miljøfare.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n) sikre, at affald, der frembringes på skibsophugningsanlægget, udelukkende overføres til affaldsbehandlingsanlæg, der er godkendt af den kompetente myndighed til at håndtere og bortskaffe sådant affald uden risiko for menneskers sundhed og på en miljømæssigt forsvarlig måde.

n) sikre, at affald, der frembringes på skibsophugningsanlægget, udelukkende overføres til affaldsbehandlingsanlæg, der er godkendt af den kompetente myndighed til at håndtere og bortskaffe sådant affald uden risiko for menneskers sundhed og på en miljømæssigt forsvarlig måde. Derfor skal det udarbejde et register over sekundære operatører, som arbejder på det primære anlæg, herunder med oplysninger om deres affaldsbehandlingskapacitet og ‑metode.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) angive den tilladelse, licens eller godkendelse til at ophugge skibe, som dets kompetente myndighed har udstedt, og angive størrelsesbegrænsninger (maksimal længde, bredde og letvægt) for de skibe, det har godkendelse til at ophugge, samt alle gældende begrænsninger

1) angive den tilladelse, licens eller godkendelse til at ophugge skibe, som dets kompetente myndighed har udstedt, og angive størrelsesbegrænsninger (maksimal længde, bredde og letvægt) for de skibe, det har godkendelse til at ophugge, samt alle gældende begrænsninger og betingelser

Begrundelse

Gældende betingelser bør også angives, da dette ikke nødvendigvis er omfattet af "begrænsninger".

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) dokumentere, at skibsophugningsanlægget overholder alle nationale sundheds- og sikkerhedsbestemmelser

Begrundelse

Arbejdstagernes sundhed og sikkerhed er vigtige spørgsmål i forbindelse med skibsophugning. Anlægget bør dokumentere, at det overholder disse bestemmelser.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. angive identiteten på alle underentreprenører, som er direkte involveret i skibsophugningen, og fremlægge dokumentation for deres tilladelser

Begrundelse

Underentreprenører, som er direkte involveret i skibsophugningen, kan skabe yderligere risici for denne eller selv være særlig udsat for risici, hvis de ikke er korrekt uddannet. Af hensyn til sikkerheden for såvel selve ophugningen som underentreprenørerne bør de identificeres, og der bør fremlægges dokumentation for deres tilladelser.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – nr. 5 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvilken affaldshåndteringsproces der anvendes på anlægget (forbrænding, deponering eller anden affaldshåndteringsmetode), og dokumentere, at den anvendte proces gennemføres, uden at menneskers sundhed bringes i fare, uden at miljøet skades, og navnlig:

b) hvilken affaldsbehandlingsproces der anvendes på anlægget (f.eks. deponering, syreneutralisering, kemisk nedbrydning) eller anden affaldsbehandlingsmetode for hvert af de materialer, der er anført i bilag I, og dokumentere, at den anvendte proces gennemføres i overensstemmelse med de fastsatte bedste praksisser, globale standarder og love, uden at menneskers sundhed bringes i fare, uden at miljøet skades, og navnlig:

Begrundelse

Dette er nødvendigt for alle materialer anført i bilag I, og der er også brug for at se dokumentation for, at disse metoder er de bedste tilgængelige teknologier eller praksisser.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – nr. 5 – litra c – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) hvilken affaldshåndteringsproces der anvendes, hvis de farlige materialer sendes til et efterfølgende affaldshåndteringsanlæg uden for skibsophugningsanlægget. Der skal gives følgende oplysninger for hvert efterfølgende affaldshåndteringsanlæg:

c) hvilken affaldsbehandlingsproces der anvendes, hvis de farlige materialer sendes til et efterfølgende affaldsbehandlingsanlæg uden for skibsophugningsanlægget. Der skal gives følgende oplysninger for hvert efterfølgende affaldshåndteringsanlæg:

Begrundelse

Den anvendte terminologi bør være konsistent.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – nr. 5 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) dokumentation for, at affaldshåndteringsanlægget er godkendt til at håndtere de farlige materialer

ii) dokumentation for, at affaldsbehandlingsanlægget er godkendt af den relevante kompetente myndighed til at behandle de farlige materialer

Begrundelse

Det bør specificeres, hvem der skal give godkendelsen.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – nr. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) have indført et system til at dokumentere de faktiske mængder af farlige materialer, som er fjernet fra hvert enkelt skib, sammenholdt med fortegnelsen over farlige materialer og de respektive behandlingsprocesser, som anvendes i og uden for anlægget til disse materialer

Begrundelse

Det er vigtigt at kunne spore de farlige materialer fra fortegnelsen til den faktiske behandling. Sådanne sporbarhedssystemer anvendes allerede i flere lande.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. have passende forsikring til at dække sundheds- og sikkerhedsforpligtelser og udgifterne til genopretning af miljøet i henhold til den relevante lovgivning i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor anlægget er beliggende

Begrundelse

Denne bestemmelse blev medtaget som et mindstekrav for skibsophugningsanlæg i Det Forenede Kongeriges skibsophugningsstrategi fra februar 2007.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b. gennemføre regelmæssig overvågning af vand og sedimenter i nærheden af skibsophugningsanlægget for at tjekke for forurening

Begrundelse

Dette er en reduceret bestemmelse i forhold til den, der blev medtaget som et mindstekrav for skibsophugningsanlæg i Det Forenede Kongeriges skibsophugningsstrategi fra februar 2007.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kompetente myndigheder godkender skibsophugningsanlæg, der er beliggende inden for deres territorium, som overholder krav, der er omhandlet i artikel 12, til at foretage skibsophugning. Godkendelsen kan gives til det pågældende skibsophugningsanlæg for en periode på højst fem år.

1. Uden at dette berører anden EU-lovgivning vedrørende miljø og sundhed, godkender kompetente myndigheder skibsophugningsanlæg, der er beliggende inden for deres territorium, som overholder krav, der er omhandlet i artikel 12, til at foretage skibsophugning. Godkendelsen kan gives til det pågældende skibsophugningsanlæg for en periode på højst fem år.

 

Under forudsætning af overensstemmelse med målsætningerne i nærværende forordning og forpligtelserne i nærværende artikel kan enhver anden tilladelse, der er udstedt i henhold til andre nationale eller europæiske bestemmelser, kombineres med den godkendelse, som er udstedt i henhold til nærværende artikel, til én kombineret tilladelse, for så vidt dette forhindrer unødig dobbelt information og/eller dobbelt arbejde for indehaveren eller den kompetente myndighed. I så fald kan godkendelsen udvides i overensstemmelse med den ovennævnte tilladelsesordning.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at undgå unødige dobbelte formaliteter, når de europæiske instanser allerede har utallige forpligtelser i medfør af andre europæiske bestemmelser, der er mere omfattende end kravene i forslaget til forordning om ophugning af skibe.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Denne ansøgning ledsages af de oplysninger og den dokumentation, der kræves i henhold til artikel 13 og bilag VI, med henblik på at dokumentere, at skibsophugningsanlægget opfylder kravene i artikel 12.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 med hensyn til opdateringen af formularen til identifikation af skibsophugningsanlægget i bilag VI.

 

Begrundelse

Rettelse af fejlagtig nummerering i Kommissionens forslag på engelsk.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved at ansøge om optagelse på den europæiske liste accepterer skibsophugningsanlægget muligheden for at blive genstand for en inspektion af anlægget foretaget af Kommissionen eller agenter, der handler på dennes vegne, eller efter optagelse på den europæiske liste med henblik på at bekræfte, at de overholder kravene i artikel 12.

3. For at blive optaget på den europæiske liste vurderes et skibsophugningsanlæg af et internationalt hold af eksperter udpeget af Kommissionen forud for dets optagelse på den europæiske liste med henblik på at bekræfte, at de overholder kravene i artikel 12, og derefter hvert andet år. Skibsophugningsanlægget skal også acceptere, at det kan blive genstand for yderligere uanmeldte inspektioner på pladsen foretaget af et internationalt team. Det internationale eksperthold samarbejder med de kompetente myndigheder i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor anlægget er beliggende, med henblik på at gennemføre sådanne inspektioner på stedet.

Begrundelse

Skibsophugning involverer store mængder farlige materialer. Hvis vi undtagelsesvis vil lovliggøre eksport af skibe under EU-flag fra EU til lande, der ikke er medlem af OECD, med henblik på ophugning på grund af deres særlige karakter, skal vi sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med denne forordning. Jævnlige inspektioner bør derfor være en forudsætning for, at et anlæg kan optages på EU-listen. Dette ville sikre ligebehandling af alle anlæg, og holdets internationale sammensætning samt samarbejdet med den relevante kompetente myndighed burde føre til generel accept.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den europæiske liste offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på Kommissionens websted senest 36 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2. Den europæiske liste offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på Kommissionens websted senest 24 måneder efter ...*. Den opdeles i to underlister, herunder henholdsvis EU/OECD- og ikke-OECD-skibsophugningsanlæg.

 

* EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

To år efter ikrafttrædelsen bør være fuldt tilstrækkeligt til, at Kommissionen kan udarbejde den første europæiske liste.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Den europæiske liste skal indeholde følgende oplysninger om skibsophugningsanlægget:

 

a) ophugningsmetoden

 

b) arten og størrelsen af de skibe, som er egnede til ophugning, og

 

c) eventuelle begrænsninger for anlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald.

Begrundelse

Det vil være vigtigt for skibsrederne at have disse oplysninger om skibsophugningsanlæggene på den europæiske liste, så de kan vælge mellem egnede anlæg.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Den europæiske liste skal indeholde datoen for skibsophugningsanlæggets optagelse på listen. En optagelse gælder i en periode på maksimum fem år og skal kunne fornyes.

Begrundelse

En optagelse på den europæiske liste bør kun gælde i fem år, men bør kunne fornyes. Dette vil sikre, at anlæggene indsender ajourførte oplysninger.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c. I tilfælde af væsentlige ændringer i de oplysninger, der er indsendt til Kommissionen, indsender skibsophugningsanlæggene på den europæiske liste omgående ajourført dokumentation. Under alle omstændigheder erklærer skibsophugningsanlægget tre måneder før udløbet af maksimumsperioden på fem år, at

 

a) den fremsendte dokumentation er fuldstændig og ajourført, og at

 

b) skibsophugningsanlægget opfylder og fortsat vil opfylde kravene i artikel 12.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere skibsophugningsvirksomhedernes forpligtelser til at ajourføre deres oplysninger.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) med henblik på at optage et skibsophugningsanlæg på den europæiske liste i følgende tilfælde:

a) med henblik på at optage et skibsophugningsanlæg på den europæiske liste, når dets optagelse på den europæiske liste er vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 4

i) når det er blevet godkendt i henhold til artikel 13

 

ii) når dets optagelse på den europæiske liste er vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 4

 

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at henvise til artikel 13, da alle de relevante bestemmelser findes i artikel 15, stk. 4.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – litra b – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) hvis anlægget har været optaget på listen i mere end fem år og ikke har dokumenteret, at det stadig opfylder kravene i artikel 12.

(2) hvis anlægget tre måneder før udløbet af maksimumsperioden på fem år ikke har dokumenteret, at det stadig opfylder kravene i artikel 12.

Begrundelse

Der bør være en klar frist for, hvornår et skibsophugningsanlæg skal indsende ajourført dokumentation for, at det fortsat opfylder kravene i artikel 12, for at det kan blive på listen. Et anlæg bør fjernes fra listen, hvis det ikke har indsendt dokumentation tre måneder før udløbet af maksimumsperioden på fem år.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – litra b – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) hvis skibsophugningsanlægget ligger i en stat, som pålægger skibe, som sejler under en medlemsstats flag, forbud eller diskriminerende foranstaltninger.

Begrundelse

Med udgangspunkt i artikel 4, stk. 2, i EU-traktaten ("Unionen respekterer medlemsstaternes lighed over for traktaterne …").

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 21 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) underretter skriftligt administrationen senest 14 dage inden den planlagte start på ophugningen om hensigten om at ophugge et skib, således at administrationen kan forberede det syn og den certificering, der kræves i henhold til denne forordning

a) underretter skriftligt administrationen senest tre måneder inden den planlagte start på ophugningen om hensigten om at ophugge et skib, således at administrationen kan forberede det syn og den certificering, der kræves i henhold til denne forordning; skibsrederen underretter samtidig administrationen i det land, under hvis jurisdiktion skibet befinder sig på det pågældende tidspunkt, om hensigten om at ophugge et skib

Begrundelse

To uger er for kort tid i forbindelse med underretningen af administrationen. For at sikre sammenhængen med forslaget om at indsende skibsophugningsplanen tre måneder før den planlagte ophugningsdato til godkendelse ved de kompetente myndigheder (se artikel 7, stk. 2a), bør underretningen ske samtidigt (se også efterfølgende ændringsforslag).

For at sikre korrekt gennemførelse af denne forordning er det vigtigt, at skibsredere også underretter administrationen i det land, under hvis jurisdiktion skibet er på det pågældende tidspunkt, for at fremme et godt samarbejde.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 21 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) fremsender til administrationen en liste over de stater, som skibet ifølge planen vil bevæge sig igennem på vej til skibsophugningsanlægget

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) oplysninger om ulovlig ophugning og opfølgende foranstaltninger, som medlemsstaten har iværksat.

c) oplysninger om ulovlig ophugning og opfølgende foranstaltninger, som medlemsstaten har iværksat, herunder oplysninger om de sanktioner, der er fastsat i henhold til artikel 23.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør også indberette de sanktioner, de har anvendt. Dette er vigtigt for at sikre, at de er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen, og har en afskrækkende virkning, som det kræves i artikel 23.

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat indgiver rapporten senest den 31. december 2015 og derefter hvert andet år.

2. Hver medlemsstat indgiver rapporten senest den 31. december 2015 og derefter hvert år.

Begrundelse

For at få et bedre overblik over den korrekte anvendelse af forordningen bør medlemsstaterne indgive en rapport til Kommissionen hvert år.

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Kommissionen samler disse oplysninger i en elektronisk database, som til stadighed er tilgængelig for offentligheden.

Begrundelse

De oplysninger, som indberettes af medlemsstaterne, bør af Kommissionen samles i en elektronisk database, som til stadighed bør være offentligt tilgængelig, så der sikres gennemsigtighed med hensyn til den faktiske gennemførelse af denne forordning i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes sanktioner, som er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, mod skibe, som:

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes sanktioner, som er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og at de anvendes effektivt mod ejere af EU-skibe og ikke-EU-skibe, som

 

-a) ikke overholder forbuddene mod visse farlige materialer i henhold til artikel 4 og 11b

a) ikke om bord medbringer en fortegnelse over farlige materialer som fastsat i artikel 5 og 28

a) ikke om bord medbringer en gyldig fortegnelse over farlige materialer i henhold til artikel 5 og 11b

 

aa) ikke om bord medbringer en skibsophugningsplan i henhold til artikel 7 og 11b

b) er sendt til ophugning uden at overholde de generelle krav til forberedelse af ophugning som omhandlet i artikel 6

udgår

c) er sendt til ophugning uden et overensstemmelsescertifikat som fastsat i artikel 6

udgår

d) er sendt til ophugning uden et ophugningscertifikat som fastsat i artikel 6

udgår

e) er sendt til ophugning uden skriftlig underretning af administrationen som fastsat i artikel 21

udgår

f) er blevet ophugget på en måde, der ikke er i overensstemmelse med skibsophugningsplanen som fastsat i artikel 7.

udgår

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne sikrer, at sanktioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. oktober 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet1 finder anvendelse på ejere af de EU-skibe, som:

 

a) er sendt til ophugning uden at overholde de generelle krav som omhandlet i artikel 6 i denne forordning

 

b) er sendt til ophugning uden et overensstemmelsescertifikat som omhandlet i artikel 10, stk. 1, i denne forordning

 

c) er sendt til ophugning uden en kontrakt som omhandlet i artikel 9 i denne forordning

 

d) er sendt til ophugning uden skriftlig underretning af administrationen som omhandlet i artikel 21 i denne forordning

 

e) er ophugget uden den kompetente myndigheds godkendelse af skibsophugningsplanen i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, litra b), i denne forordning eller på en måde, som ikke var i overensstemmelse med skibsophugningsplanen som omhandlet i artikel 7 i denne forordning.

 

___________________

 

1 EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28.

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Hvis et skib er sendt til ophugning på et skibsophugningsanlæg, der ikke er optaget på den europæiske liste, skal de anvendte sanktioner svare til den pris, som skibsrederen har modtaget for det pågældende skib.

2. Hvis et skib er sendt til ophugning på et skibsophugningsanlæg, der ikke er optaget på den europæiske liste, skal de anvendte sanktioner svare til den pris, som skibsrederen har modtaget for det pågældende skib, uden at dette berører anvendelsen af artikel 5 i direktiv 2008/99/EF.

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5 og 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hvis et skib sælges og inden for seks måneder efter dets salg sendes til ophugning på et skibsophugningsanlæg, der ikke er optaget på den europæiske liste, skal de anvendte sanktioner:

5. Hvis et skib sælges og inden for tolv måneder efter dets salg sendes til ophugning på et skibsophugningsanlæg, der ikke er optaget på den europæiske liste, skal de anvendte sanktioner:

a) i fællesskab pålægges den sidste og næstsidste ejer af skibet, hvis skibet stadig sejler under en EU-medlemsstats flag

a) pålægges den sidste ejer af skibet, hvis skibet stadig sejler under en medlemsstats flag

b) kun pålægges den næstsidste ejer af skibet, hvis skibet ikke længere sejler under en EU-medlemsstats flag.

b) pålægges den sidste ejer af skibet, som sejlede under en medlemsstats flag i den etårige periode, hvis skibet ikke længere sejler under en medlemsstats flag.

6. Medlemsstaterne kan vedtage undtagelser for sanktionerne i stk. 5, hvis skibsrederen ikke har solgt sit skib med henblik på at få det ophugget. I det tilfælde skal medlemsstaterne forlange dokumentation for skibsrederens påstand, herunder en kopi af salgskontrakten.

6. Medlemsstaterne kan kun vedtage undtagelser for sanktionerne i stk. 5, hvis skibsrederen ikke har solgt sit skib med henblik på at få det ophugget. I det tilfælde skal medlemsstaterne af skibsrederen forlange dokumentation for skibsrederens påstand, herunder en kopi af salgskontrakten indeholdende bestemmelser herom, og oplysninger om købers forretningsmodel.

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis anmodningen om foranstaltninger og de ledsagende bemærkninger viser, at det er sandsynligt, at der foreligger en overtrædelse af forordningen, tager den kompetente myndighed sådanne bemærkninger og anmodninger i betragtning. Under disse omstændigheder giver den kompetente myndighed ophugningsvirksomheden lejlighed til at udtale sig om anmodningen om foranstaltninger og de ledsagende bemærkninger.

3. Hvis anmodningen om foranstaltninger og de ledsagende bemærkninger viser, at det er sandsynligt, at der foreligger en overtrædelse af forordningen, tager den kompetente myndighed sådanne bemærkninger og anmodninger i betragtning. Under disse omstændigheder giver den kompetente myndighed skibsrederen og ophugningsvirksomheden lejlighed til at udtale sig om anmodningen om foranstaltninger og de ledsagende bemærkninger.

Begrundelse

Da det ikke kun er skibsophugningsvirksomheden, der kan overtræde denne forordning, men også skibsrederen, bør sidstnævnte også have mulighed for at udtale sig.

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende stk. 1 og 4 i tilfælde af overhængende overtrædelse af denne forordning.

udgår

Begrundelse

Der er ingen grund til at dispensere fra anvendelsen af stk. 1 og 4 for overhængende overtrædelse af denne forordning.

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, 9, 10 og 15, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2. Beføjelsen til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, 9, 10 og 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den …*. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

____________________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden

Begrundelse

Kommissionen bør ikke tillægges beføjelser for en ubegrænset periode, men for en begrænset periode, som forlænges stiltiende. Dette er blevet standardproceduren inden for miljølovgivning, som er vedtaget efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse.

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En fortegnelse over farlige materialer skal være oprettet for alle skibe senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Artikel 28 a (ny)

Direktiv 2009/16/EF

Bilag IV – nr. 45 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 28a

 

Ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol

 

I bilag IV i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol1 tilføjes følgende nr.:

 

"45) Certifikat for fortegnelsen over farlige materialer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX [indsæt denne forordnings fulde titel]*

 

_____________________

 

1 EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57.

 

* EUT L […] af […], s. [..]."

Begrundelse

Den mest elegante måde at sikre, at alle skibe, som anløber en EU-havn eller ‑ankerplads, faktisk har udarbejdet en fortegnelse som omhandlet i artikel 5 som ændret, er ved at føje certifikatet for fortegnelsen til listen over de certifikater og dokumenter, der som minimum skal kontrolleres af enhver inspektør i henhold til direktivet om havnestatskontrol i tilfælde af en inspektion.

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 1 – stk. 3 – litra i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"i) skibe, der er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. XX [indsæt denne forordnings fulde titel](*).

"i) skibe, der indleveres til et skibsophugningsanlæg opført på den europæiske liste som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX [indsæt denne forordnings fulde titel](*).

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29a

 

Transit

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den relevante administration eller en anden statslig myndighed underretter den eller de kompetente myndigheder om en transit senest 7 dage efter modtagelsen af meddelelsen fra skibsrederen.

 

2. Den eller de kompetente myndigheder i transitlandet har 60 dage fra datoen for den i stk. 1 nævnte underretning til at:

 

a) give samtykke til skibets transit gennem landets farvande, med eller uden betingelser, eller

 

b) nægte at give samtykke til skibets transit gennem landets farvande.

 

Den berørte medlemsstat underretter straks skibsrederen om den eller de kompetente myndigheders afgørelse vedrørende transitten.

 

3. Såfremt det i stk. 2 omhandlede samtykke nægtes eller gøres afhængigt af opfyldelse af betingelser, som er uacceptable for skibsrederen, kan skibsrederen kun sende skibet til ophugning via transitlande, som ikke har gjort indvendinger.

 

4. Udebliver svaret i den i stk. 2 nævnte periode på 60 dage, antages den kompetente transitmyndighed at have nægtet at give sit samtykke.

 

5. Uden at det berører stk. 4, og i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i Baselkonventionen anses en kompetent transitmyndighed, hvis den på et hvilket som helst tidspunkt har besluttet ikke at kræve forudgående skriftligt samtykke enten generelt eller under bestemte betingelser, for at have givet sit samtykke, hvis den berørte medlemsstat ikke har modtaget noget svar senest 60 dage efter underretningen af den kompetente transitmyndighed.

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tager denne forordnings bestemmelser op til revision senest to år efter datoen for Hongkongkonventionens ikrafttræden. Denne revision omfatter optagelse af anlæg, som er godkendt af Hongkongkonventionens parter, på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg med henblik på at undgå dobbeltarbejde og administrative byrder.

Kommissionen tager denne forordnings bestemmelser op til revision senest to år efter datoen for Hongkongkonventionens ikrafttræden. Denne revision omfatter, hvorvidt optagelse af anlæg, som er godkendt af Hongkongkonventionens parter, på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg er i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

Begrundelse

I lyset af de langt svagere standarder for skibsophugning i Hongkongkonventionen og den kendsgerning, at Hongkongkonventionen ikke omhandler behandling af affald uden for skibsophugningsanlægget, skal alle anlæg, som er godkendt af Hongkongkonventionens parter, vurderes i forhold til bestemmelserne i denne forordning, hvis de ønsker optagelse på den europæiske liste.

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Artikel 31 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på den 365. dag efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på den tredje dag efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den ...*.

 

____________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen et år efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Dette er identisk med bestemmelserne i forordningen om overførsel af affald. Der er ingen grund til at afvige fra den. En hurtig ikrafttrædelse sikrer retssikkerheden. Der bør gives en overgangsperiode på et år for medlemsstaterne, skibsrederne og skibsophugningsanlæggene, før de nye bestemmelser faktisk finder anvendelse.

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Bilag IV – overskrift 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

PÅTEGNING OM UANMELDT SYN

 

Ved et uanmeldt syn i henhold til forordningens artikel 8 blev det konstateret, at skibet er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordningen.

 

Underskrift: ….................................... (den påtegningsberettigedes underskrift)

 

Sted: .......................................................................................................

 

Dato: (dd/mm/åååå)...................................................................

 

(den udstedende myndigheds stempel)

  • [1]  EUT C 299 af 4.10.2012, s. 158.

BEGRUNDELSE

"mener, at det etisk ikke kan forsvares fortsat at lade ophugningen af skibe finde sted under menneskeligt uværdige og miljømæssigt ødelæggende vilkår…"

Europa-Parlamentets beslutning af 21. maj 2008 om grønbog om forbedret ophugning af skibe[1].

1. Baggrund

I henhold til EU's forordning om overførsel af affald har eksport af farligt affald fra EU til ikke-OECD-lande været forbudt siden 1998. Ved dette forbud gennemføres på europæisk niveau den såkaldte "Ban Amendment" til Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf.

På grund af de mange farlige materialer om bord på skibe udgør ethvert skib, som går fra EU til ophugning, farligt affald, og de kan derfor i dag kun ophugges legalt inden for OECD. Imidlertid bliver denne lovgivning omgået næsten systematisk. Ifølge Kommissionens konsekvensvurdering blev "i 2009 over 90 % af de skibe, der havde sejlet under EU-flag, faktisk ophugget uden for OECD, primært i Sydasien (Indien, Pakistan og Bangladesh) på såkaldte strandværfter og med betydelige miljømæssige og helbredsmæssige konsekvenser".

Hvad er strandværfter? Skibene føres så tæt på en strand som muligt under højvande og strander normalt på mudderbankerne nær stranden i tidevandsområdet. De opskæres vertikalt i meget store dele uden anden hjælp end skærebrændere og tyngdekraften, idet delene styrter ned på mudderbankerne. Arbejdstagerne udsættes for meget store risici, både akut og kronisk, korrekt indeslutning af farlige materialer er umulig, og den del af de farlige materialer, der udtages separat, behandles ikke korrekt.

Det vi ser her er kapitalisme i dens mest rå form: De fleste af de sidste skibsredere forsøger at maksimere deres profit ved at sælge deres skibe til anlæg med lave eller ingen standarder for beskyttelse af arbejdstagerne og miljøet, som derfor kan tilbyde den højeste pris. Vi står over for et klart markedssvigt som følge af en "ekstrem eksternalisering af udgifterne"[2] på bekostning af arbejdstagernes helbred og miljøet.

For de skibe, der tages ud af tjeneste mellem 2006 og 2015, "anslås det, at ca. 5,5 mio. tons potentielt miljøfarlige materialer vil ende på ophugningsstederne (det gælder navnlig olieslam, olie, maling, PVC og asbest)"[3].

Kommissionen anfører tre årsager til denne næsten totale ikke-overholdelse:

–         manglende ophugningskapacitet i OECD, navnlig for de største skibe

–         hård og unfair konkurrence mellem ophuggere i de største ophugningsstater Bangladesh, Indien og Pakistan og konkurrenter med højere tekniske standarder (EU, Tyrkiet, Kina)

–         den nuværende lovgivning er ikke tilpasset de særlige forhold i forbindelse med skibe: det er vanskeligt at præcisere, hvornår et skib bliver til affald; skibene kan undslippe lovkravene ved at udflage.

Den globale skibsophugning øgedes med en faktor seks fra 2007 til 2009 (fra 4,2 mio. BT til 24,9 mio. BT), stimuleret af den fremskyndede udfasning af enkeltskrogede tankskibe, den økonomiske krise og en stor overkapacitet (verdensflåden er næsten fordoblet i de sidste 10 år, fra 574 mio. BT i 2001 til 1.043 mio. BT i 2011)[4]. Og den forventes at vokse yderligere, ikke kun på grund af markedssituationen (overkapacitet og lav efterspørgsel på fragt), men også på grund af den kommende ikrafttrædelse af IMO's konvention om vandballast. I den nuværende situation vil mange skibsredere vælge at ophugge deres skibe i stedet for at investere i dyr eftermontering af deres skibe i henhold til konventionens krav.

2. Hongkongkonventionen

For at forbedre situationen har IMO udarbejdet en specifik konvention. Hongkongkonventionen for sikker og miljømæssigt forsvarlig skibsophugning blev vedtaget i 2009, men skal ratificeres af de store flag- og ophugningsstater for at træde i kraft og føre til resultater. Det forventes ikke, at konventionen vil træde i kraft før 2020.

På internationalt niveau er der fortsat stor uenighed om Hongkongkonventionens ækvivalens i forhold til Baselkonventionen. Kommissionen anser dem for ækvivalente[5] – det er hovedårsagen til dens forslag om at undtage skibe, som hører under den nye forordning, fra forordningen om overførsel af affald – men andre af Baselkonventionens parter er uenige[6]. Det er kompliceret at sammenligne de to konventioner, hvoraf den ene allerede er i kraft, mens den anden er år fra at træde i kraft. Det står imidlertid klart, at de mindst er forskellige med hensyn til:

–         anvendelsesområde: Hongkongkonventionen omfatter et skibs anvendelsesperiode, men den omfatter i modsætning til Baselkonventionen ikke den faktiske affaldsbehandling efter ophugningsværftet

–         standarder: Hongkongkonventionen udelukker ikke anvendelse af strandværfter, hvorimod Baselkonventionens retningslinjer ikke accepterer strandværfter som en acceptabel ophugningsmetode

–         retshåndhævelse: Hongkongkonventionen indeholder muligheden for inspektion af skibe, men ikke af ophugningsværfter, og den indeholder kun normale sanktioner, mens Baselkonventionen kræver godkendelse af ophugningsværfter og anser ulovlig handel med farligt affald for en strafbar handling.

3. Kommissionens forslag

Ifølge Kommissionen er formålet med forslaget til forordningen om ophugning af skibe i betydelig grad at mindske de negative indvirkninger af ophugning af skibe under EU-medlemsstaters flag, navnlig i Sydasien, uden at skabe unødvendige økonomiske byrder.

Anvendelsesområdet for Kommissionens forslag er begrænset til skibe, som sejler under EU-flag. Kommissionen foreslår at oprette en europæisk liste over ophugningsanlæg i hele verden, hvis de opfylder visse standarder (noget over bestemmelserne i Hongkongkonventionen, f.eks. skal farlige materialer behandles på uigennemtrængelige gulve, efterfølgende affaldsbehandlingsanlæg skal operere i overensstemmelse med EU's standarder for beskyttelse af menneskers helbred og miljøet), men uden obligatoriske kontroller. Skibe under EU-flag ville ikke længere høre under forordningen om overførsel af affald, men have lov til at anvende anlæg, der er registreret på listen, til ophugning. Medlemsstaterne ville skulle indføre sanktioner, og ngo'er kan anmode om håndhævelse, herunder adgang til en domstol.

4. Reaktion fra centrale interessenter

European Community Ship owners' Associations (ECSA) hilser Kommissionens forslag velkommen, men mener, "at det ikke vil være gavnligt at medtage elementer, som går videre end IMO's krav, da dette vil skabe forvirring og dermed have en negativ indvirkning på bestræbelserne for at forbedre praksis og vilkår for skibsophugning"[7].

Ngo'en Shipbreaking Platform kritiserer Kommissionens forslag stærkt, da det "kunne ende med at legalisere eksport af udtjente skibe indeholdende farligt affald fra EU til udviklingslande", og kræver, at alle skibe under EU-flag og alle EU-ejede skibe ophugges i OECD-lande[8].

5. Europa-Parlamentets beslutninger fra 2008 og 2009

Europa-Parlamentet har vedtaget to beslutninger om skibsophugning – en som svar på Kommissionens grønbog i 2008[9], en som svar på Kommissionens strategi i 2009[10].

I begge beslutninger indtog Parlamentet en klar holdning og krævede fuld gennemførelse af forbuddet mod eksport af farligt affald også for udtjente skibe, et udtrykkeligt forbud mod strandværfter, en fortegnelse over farlige materialer for alle skibe, som anløber EU-havne, samt en fond baseret på obligatoriske bidrag fra skibsbranchen for at sikre miljømæssigt forsvarlig ophugning.

6. Ordførerens centrale forslag

Ordføreren ville oprindeligt udvide anvendelsesområdet for forordningen til alle EU-ejede skibe, men måtte søge andre løsninger for at styrke Kommissionens forslag, da Juridisk Tjeneste mente, at man ikke kunne lægge skibsrederens nationalitet til grund som kriterium for forordningens anvendelsesområde.

Ordføreren foreslår følgende centrale ændringer af Kommissionens forslag:

a)        en finansiel mekanisme til finansiering af miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe

b)        en fortegnelse over farlige materialer for alle skibe, der anløber EU-havne

c)        en skibsophugningsplan for alle skibe, der skal ophugges eller er over 20 år gamle, som skal godkendes af den kompetente myndighed

d)        mere eksplicitte krav til skibsophugningsanlæg, ikke mindst for at udelukke strandværfter, samt revision og regelmæssig inspektion af disse anlæg

e)        strafferetlige sanktioner for visse overtrædelser.

ad a) Den grundlæggende årsag til problemet er det nuværende uheldige incitament for skibsrederne til at vælge de anlæg, der har de laveste standarder, da de betaler den højeste pris. Der bør indføres en finansiel mekanisme til finansiering af miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe. Alle skibe, som anløber EU-havne, bør betale en afgift baseret på tonnagen. Afgifterne skal gå til en fond, som skal udbetale præmier til skibsophugningsfaciliteter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning, når de ophugger skibe, så de kan blive konkurrencedygtige. Der udbetales kun præmie til ophugning af skibe, som har sejlet under EU-flag i mindst to år. Dette vil øge værdien af EU-skibe, og anlæg, der er optaget på listen, ville kunne tilbyde en højere pris til den sidste skibsreder og dermed gøre det mindre attraktivt for rederne at udflage, samtidig med at det sikres, at udflagning i sidste øjeblik ikke betaler sig.

ad b) En korrekt fortegnelse er en central forudsætning for korrekt skibsophugning. Skibsindustrien forpligtede sig i 2009 formelt til at oprette fortegnelser for nye og eksisterende skibe[11]. Desværre har kun få skibsredere levet op til denne forpligtelse. Alle skibsredere, som anløber EU-havne, bør udarbejde en fortegnelse. Dette vil i høj grad fremskynde en central bestemmelse i Hongkongkonventionen.

ad c) En skibsophugningsplan udarbejdet på grundlag af en korrekt fortegnelse er en anden forudsætning for korrekt skibsophugning. Gennemsnitsalderen for, hvornår et skib sendes til ophugning, har svinget mellem 26 i 1990'erne og 32 under det økonomiske opsving i midten af 2000'erne, men den forventes at falde markant igen som følge af en enorm overkapacitet og den økonomiske krise. Skibsophugningsplanen skal være obligatorisk for alle skibe, som er over 20 år gamle, så rederne tænker på deres ansvar i tide. Planen bør godkendes af de kompetente myndigheder.

ad d) Der bør indføres flere supplerende bestemmelser for at sikre, at ophugning og affaldsbehandling sker på en miljømæssigt forsvarlig måde (permanente bygningsstrukturer med tilstrækkelige kraner til rådighed for at præcisere, at strandværfter ikke kan optages på den europæiske liste; identificering af alle relevante underentreprenører; et sporbarhedssystem for de farlige materialer, der fjernes fra skibene; passende forsikringsdækning; overvågning af forurening).

Direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet indfører strafferetlige sanktioner for ulovlig overførsel af affald. Sådanne sanktioner bør også finde anvendelse for overtrædelser af denne forordning, som kunne føre til uhensigtsmæssig ophugning.

PROCEDURE

Titel

Ophugning af skibe

Referencer

COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD)

Dato for høring af EP

16.3.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

29.3.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

29.3.2012

TRAN

29.3.2012

JURI

29.3.2012

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

23.4.2012

TRAN

23.4.2012

JURI

25.4.2012

 

Ordfører

       Dato for valg

Carl Schlyter

29.5.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

28.11.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.3.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

60

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Inés Ayala Sender, José Manuel Fernandes, Christofer Fjellner, Julie Girling, Jutta Haug, Georgios Koumoutsakos, Jiří Maštálka, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Zuzana Brzobohatá, Jörg Leichtfried

Dato for indgivelse

28.3.2013