MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten kierrätyksestä

28.3.2013 - (COM(2012)0118 – C7‑0082/2012 – 2012/0055(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Carl Schlyter


Menettely : 2012/0055(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0132/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0132/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten kierrätyksestä

(COM(2012)0118 – C7‑0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0118),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0082/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–   on kuullut alueiden komiteaa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A7-0132/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Osasto

Komission teksti

Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

alusten kierrätyksestä

ympäristön kannalta asianmukaisesta alusten kierrätyksestä ja käsittelystä sekä direktiivin 2009/16/EY ja asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta

Perustelu

”Aluksen kierrätyksellä” tarkoitetaan tässä asetuksessa aluksen purkamista alusten kierrätyslaitoksella, mutta määritelmä ei kata purkamisen seurauksena syntyvän jätteen käsittelyä. Komission ehdotuksessa asetusta sovelletaan kuitenkin myös jätteen jatkokäsittelyyn. Tämän vuoksi myös otsikossa olisi viitattava siihen.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Niin kutsuttu ”rantaromutus”, joka on yleisimmin käytetty menetelmä aluksen purkamiseksi, ei edusta eikä se voi edustaa turvallista ja asianmukaista kierrätystä, ja siksi sitä ei enää pitäisi hyväksyä.

Perustelu

Parlamentti katsoi 21. toukokuuta 2008 laivanromutustoiminnan parantamista koskevasta vihreästä kirjasta antamassaan päätöslauselmassa, että on ”eettisesti vastuutonta antaa alusten romuttamiseen liittyvien ihmisarvoa alentavien ja ympäristöä tuhoavien olosuhteiden jatkua edelleen” (1 kohta) ja että ”rannalle ajaminen [olisi määriteltävä] kielletyksi romuttamismenetelmäksi” (12 kohta). Parlamentti vaati 26. maaliskuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa ”selkeästi kieltämään käytöstä poistettavien laivojen ’rantaromutuksen’” (6 kohta). Myös tämän asetuksen olisi perustuttava näihin kantoihin.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) OECD-maiden tämänhetkinen alusten kierrätyskapasiteetti, jota EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivat alukset voivat käyttää, on riittämätön. Turvallinen ja asianmukainen kierrätyskapasiteetti, jota jo on OECD:n ulkopuolisissa maissa, on riittävä kaikkien EU:n lipun alla purjehtivien alusten käsittelyyn, ja sen uskotaan laajentuvan edelleen vuoteen 2015 mennessä niiden toimien seurauksena, joita kierrätystä harjoittavat maat toteuttavat Hongkongin yleissopimuksen vaatimusten täyttämiseksi.

(3) OECD-maiden tämänhetkistä alusten kierrätyskapasiteettia, jota vientiin tarkoitetuksi vaaralliseksi jätteeksi katsottavat alukset voivat käyttää, ei hyödynnetä riittävästi. Yhdysvalloissa kiistellään parhaillaan maassa toimivien alusten kierrätyslaitosten käyttömahdollisuuksista ja kapasiteetista. Riippumatta tilanteesta, joka Yhdysvalloissa tältä osin vallitsee, eräissä jäsenvaltioissa ja OECD:n jäsenmaissa on merkittävästi potentiaalista kapasiteettia, joka saattaa lähes riittää EU:n jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten (EU:n alukset) käsittelemiseen, mikäli se otetaan kokonaan käyttöön. Kun tähän yhdistetään nykyinen ja mahdollinen OECD:n ulkopuolisten maiden turvallinen ja asianmukainen kierrätyskapasiteetti, sen pitäisi riittää kaikkien EU:n alusten käsittelemiseen.

Perustelu

On tärkeää viitata Euroopassa ja OECD-maissa olevaan merkittävään potentiaaliseen kapasiteettiin. Komission vuonna 2007 tekemän tutkimuksen mukaan jäsenvaltioissa voitaisiin ottaa käyttöön jopa miljoona kevytpainotonnia vuosittain ja Turkissa enintään 600 000 kevytpainotonnia, kun sen aikainen kapasiteetti oli 200 000 kevytpainotonnia EU:ssa ja 50 000 Turkissa. Kysynnän odotetaan nousevan 1,6–2,0 kevytpainotonniin vuosittain. Tietyissä OECD:n ulkopuolisissa maissa voitaisiin ottaa käyttöön yli miljoona kevytpainotonnia turvallista ja asianmukaista kierrätyskapasiteettia.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Alusten kierrätyksen nykytilanteelle on tunnusomaista kustannusten äärimmilleen viety ulkoistaminen. Korkeimman tarjouksen jätealuksista esittävät ne alusten kierrätyslaitokset, joissa ei juurikaan noudateta työntekijöiden, ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua koskevia normeja. Tämän seurauksena suurin osa maailman kierrätettäviksi tarkoitetuista aluksista puretaan tiettyjen valtioiden rannoilla ihmisarvoa alentavissa ja ympäristöä tuhoavissa olosuhteissa, joita ei voida hyväksyä. On asianmukaista luoda rahoitusväline, jota sovelletaan kaikkiin EU:n satamiin saapuviin aluksiin niiden lippuvaltiosta riippumatta ja jolla tämä tilanne korjataan tukemalla vaaralliseksi jätteeksi katsottavien alusten ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä ja käsittelyä tarjoavien laitosten kilpailukykyä heikkolaatuisiin toimijoihin nähden.

Perustelu

Se, että suurin osa aluksista romutetaan edelleen sanoinkuvaamattomissa olosuhteissa, johtuu ennen muuta markkinoiden toimimattomuudesta: Terveyteen ja ympäristöön liittyvät kustannukset on kokonaan ulkoistettu, jolloin alusten omistajia kannustetaan vääristyneellä tavalla myymään aluksensa kierrätyslaitokselle, joka soveltaa kaikkein löysimpiä normeja. Mikäli tilanteeseen ei puututa päättäväisesti, se jatkuu entisellään, erityisesti mikäli laillisten vaatimusten noudattaminen voidaan välttää helposti vaihtamalla lippuvaltiota, mikä on mahdollista komission ehdotuksen mukaan.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) ”Saastuttaja maksaa” -periaatteen mukaisesti olisi alusten omistajien vastattava ympäristön kannalta asianmukaisen alusten kierrätyksen kustannuksista. Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi olisi otettava käyttöön rahoitusjärjestelmä, jolla kerätään varoja unionin luetteloon sisällytetyissä laitoksissa kierrätettävien EU:n alusten ja muiden kuin EU:n alusten ympäristön kannalta asianmukaisen kierrätyksen ja käsittelyn taloudellisen kannattavuuden tukemiseen. Kaikkien EU:n satamiin ja ankkuripaikoille saapuvien alusten olisi osallistuttava ympäristön kannalta asianmukaisen alusten kierrätyksen ja käsittelyn kustannuksiin, jotta hillitään taloudellista kannustetta turvautua heikkolaatuisiin laitoksiin ja vähennetään toisen lipun alle siirtymisen houkuttelevuutta. Alukset, jotka antavat rahoitusvakuuden takuuksi siitä, että ne lähetetään unionin luetteloon sisällytettyihin laitoksiin kierrätettäviksi ja käsiteltäviksi, olisi vapautettava kierrätysmaksun suorittamisesta. Kierrätysmaksun ja rahoitusvakuuden olisi oltava oikeudenmukaisia, syrjimättömiä ja avoimia.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva Hongkongin kansainvälinen yleissopimus (jäljempänä ’Hongkongin yleissopimus’) hyväksyttiin 15 päivänä toukokuuta 2009 Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alaisuudessa Baselin yleissopimuksen pyynnöstä. Hongkongin yleissopimus tulee voimaan vasta 24 kuukautta sen jälkeen, kun sen ovat ratifioineet vähintään 15 valtiota, joiden kauppalaivasto yhteensä vastaa vähintään 40 prosenttia maailman kauppamerenkulun bruttovetoisuudesta ja joiden yhdistetty vuosittainen purettavien alusten enimmäismäärä edeltävien 10 vuoden aikana on ollut vähintään kolme prosenttia samojen valtioiden yhdistetyn kauppalaivaston bruttovetoisuudesta. Jäsenvaltioiden tulisi ratifioida yleissopimus mahdollisimman pian, jotta nopeutettaisiin sen voimaantuloa. Yleissopimus kattaa alusten suunnittelun, rakentamisen, toiminnan ja niiden valmistelun kierrätystä varten, ja tarkoituksena on helpottaa turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä ilman, että vaarannetaan alusten turvallisuus ja toiminnan tehokkuus. Yleissopimuksessa käsitellään myös kierrätyslaitosten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista toimintaa, ja asianmukaisen mekanismin luomista alusten kierrätystä koskevien määräysten valvomiseksi.

(4) Alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva Hongkongin kansainvälinen yleissopimus (jäljempänä ’Hongkongin yleissopimus’) hyväksyttiin 15 päivänä toukokuuta 2009 Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alaisuudessa. Hongkongin yleissopimus tulee voimaan vasta 24 kuukautta sen jälkeen, kun sen ovat ratifioineet vähintään 15 valtiota, joiden kauppalaivasto yhteensä vastaa vähintään 40:tä prosenttia maailman kauppamerenkulun bruttovetoisuudesta ja joiden yhdistetty vuosittainen purettavien alusten enimmäismäärä edeltävien 10 vuoden aikana on ollut vähintään kolme prosenttia samojen valtioiden yhdistetyn kauppalaivaston bruttovetoisuudesta. Yleissopimus kattaa vaarallisten aineiden käytön aluksissa, ja tarkoituksena on helpottaa turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä ilman, että vaarannetaan alusten turvallisuus ja toiminnan tehokkuus. Yleissopimuksessa käsitellään myös ohjeiden avulla kierrätyslaitosten toimintaa, ja siihen sisältyy myös mekanismi alusten kierrätystä koskevien määräysten valvomiseksi. Hongkongin yleissopimusta ei sovelleta valtioiden omistamiin aluksiin tai alle 500 bruttotonnin vetoisiin aluksiin tai aluksiin, jotka toimivat koko elinkaarensa ajan ainoastaan vesillä, jotka kuuluvat sen valtion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan, joiden lipun alla aluksella on oikeus purjehtia. Hongkongin yleissopimus ei myöskään koske alusten kierrätyslaitoksessa talteen otetun teräksen todellista kierrätystä tai sellaisten laitosten toimintaa, jotka jatkokäsittelevät jäteaineita alusten kierrätyslaitoksen jälkeen. Hongkongin yleissopimuksella ei pyritä ehkäisemään vaaralliseksi jätteeksi katsottavien alusten vientiä OECD:n ulkopuolisiin maihin, mikä käytäntö on nykyisin kielletty asetuksen (EY) N:o 1013/2006 nojalla. Hongkongin yleissopimuksen voimaantulon arvioidaan voivan kestää jopa kymmenen vuotta.

Perustelu

Hongkongin yleissopimus olisi otettava asianmukaisesti huomioon. Se ei varsinaisesti koske alusten suunnittelua, rakentamista tai toimintaa, vaan ainoastaan tiettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät aluksissa käytettyihin vaarallisiin aineisiin. Sen ratifiointia koskevat selitykset olisi käsiteltävä asiaan liittyvässä erillisessä mietinnössä. Yleissopimuksella ei taata ympäristön kannalta asianmukaista käsittelyä EU:ssa tarkoitetussa mielessä, ja jää nähtäväksi, toimiiko siihen sisältyvä mekanismi määräysten valvomiseksi asianmukaisesti. Myös yleissopimuksen puutteet olisi mainittava.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Hongkongin yleissopimuksessa edellytetään nimenomaisesti, että sen osapuolet toteuttavat kansainvälisen oikeuden mukaisia tiukempia toimenpiteitä ja varmistavat alusten turvallisen ja ympäristön kannalta asianmukaisen kierrätyksen, jotta ehkäistään, vähennetään ja minimoidaan mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Eurooppalaisen luettelon laatiminen kierrätyslaitoksista, jotka noudattavat tässä asetuksessa esitettyjä vaatimuksia, edistäisi tätä tavoitetta ja sekä määräysten noudattamisen parempaa valvontaa, koska se helpottaisi lippuvaltioiden mahdollisuutta valvoa kierrätettäväksi lähetettäviä aluksia. Näiden kierrätyslaitoksia koskevien vaatimusten olisi perustuttava Hongkongin yleissopimuksen vaatimuksille.

(5) Hongkongin yleissopimuksessa edellytetään nimenomaisesti, että sen osapuolet voivat toteuttaa kansainvälisen oikeuden mukaisia tiukempia toimenpiteitä ja varmistaa alusten turvallisen ja ympäristön kannalta asianmukaisen kierrätyksen, jotta ehkäistään, vähennetään ja minimoidaan mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Eurooppalaisen luettelon laatimisen kierrätyslaitoksista, jotka noudattavat tässä asetuksessa esitettyjä vaatimuksia, pitäisi edistää tätä tavoitetta sekä määräysten noudattamisen parempaa valvontaa, koska se helpottaisi lippuvaltioiden mahdollisuutta valvoa kierrätettäväksi lähetettäviä aluksia. Näiden kierrätyslaitoksia koskevien vaatimusten olisi perustuttava Hongkongin yleissopimuksen vaatimuksille, mutta niiden olisi oltava viime mainittuja tiukempia, jotta saavutetaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun taso, joka vastaa suurelta osin unionissa vaadittua tasoa. Tämän pitäisi osaltaan myös parantaa eurooppalaisissa laitoksissa kierrätettävien alusten ympäristön kannalta turvallisen ja asianmukaisen kierrätyksen ja käsittelyn kannattavuutta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Alukset, jotka eivät kuulu Hongkongin yleissopimuksen ja tämän asetuksen soveltamisalaan, olisi edelleen kierrätettävä asetuksen (EY) N:o 1013 sekä jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2008/98/EY vaatimusten mukaisesti.

(7) Alukset, jotka eivät kuulu Hongkongin yleissopimuksen soveltamisalaan, alukset, jotka eivät kykene kulkemaan omin voimin, paitsi jos niillä on voimassa oleva korjaussopimus, ja alukset, jotka eivät ole sovellettavien unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisten turvallisuussäännösten ja ‑määräysten mukaisia, kun niistä tulee jätettä jonkin jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella, olisi edelleen kierrätettävä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 sekä jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2008/98/EY vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) On tarpeen selventää tämän asetuksen, asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2008/98/EY soveltamisaloja, jotta vältetään päällekkäisyyttä samaan tavoitteeseen tähtäävien säädösten välillä.

(8) On tarpeen selventää tämän asetuksen, asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2008/98/EY soveltamisaloja, jotta vältetään erilaisten oikeudellisten vaatimusten soveltaminen samassa tilanteessa.

Perustelu

Tässä ei ole kyse oikeudellisten välineiden päällekkäisyydestä, vaan välineiden asianmukaisista keskinäisistä suhteista.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Tätä asetusta sovellettaessa olisi noudatettava kansainvälisen oikeuden mukaisia kauttakulkumaiden oikeuksia.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskevan IMO:n Hongkongin kansainvälisen yleissopimuksen nopeasta ratifioinnista parantaakseen alusten kierrätystä koskevia käytäntöjä ja edellytyksiä.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi annettava säännökset seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen rikkomuksiin, sekä varmistettava, että näitä seuraamuksia sovelletaan siten, että estetään alusten kierrätystä koskevien sääntöjen kiertäminen. Seuraamusten, jotka voivat olla luonteeltaan siviilioikeudellisia tai hallinnollisia, olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(11) Jäsenvaltioiden olisi annettava säännökset seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen rikkomuksiin, sekä varmistettava, että näitä seuraamuksia sovelletaan siten, että estetään alusten kierrätystä koskevien sääntöjen kiertäminen. Seuraamusten, jotka voivat olla luonteeltaan rikosoikeudellisia, siviilioikeudellisia tai hallinnollisia, olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Perustelu

Ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetun direktiivin 2008/99/EY nojalla tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin johdosta tehty jätteen laiton kuljetus on rikos. Tämä olisi otettava huomioon seuraamuksissa.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Jäsenvaltiot eivät merenkulun ja alusten kierrätyksen kansainvälisen luonteen vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli ehkäistä, vähentää tai poistaa haitallisia vaikutuksia, joita jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten kierrätyksestä, toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

(14) Jäsenvaltiot eivät merenkulun ja alusten kierrätyksen kansainvälisen luonteen vuoksi voi aina yksinään riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli ehkäistä, vähentää tai poistaa haitallisia vaikutuksia, joita EU:n alusten kierrätyksestä ja käsittelystä aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle, vaan se voidaan joissakin tapauksissa saavuttaa paremmin unionin tasolla, vaikka Hongkongin yleissopimuksen ratifiointi siirtäisikin unionin toimivallan säätää alusten kierrätystä koskevista kysymyksistä takaisin jäsenvaltioille, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

Perustelu

Tässä asetuksessa on kyse ennen muuta jätealusten kierrätyksestä ja käsittelystä ja hyvin vähän niiden toiminnasta ja ylläpidosta, joten tässä yhteydessä on asianmukaisempaa viitata käsittelyyn.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on ehkäistä, vähentää tai poistaa haitallisia vaikutuksia, joita jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten kierrätyksestä, toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on ehkäistä, vähentää minimiin ja poistaa siinä määrin kuin se on mahdollista onnettomuuksia, vammoja ja muita haitallisia vaikutuksia, joita EU:n alusten kierrätyksestä ja käsittelystä aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle, muun muassa kierrättämällä niitä unionin luetteloon sisällytetyissä, unionin alueella tai sen ulkopuolella sijaitsevissa laitoksissa, sekä parantaa muiden kuin EU:n alusten kierrätyksen edellytyksiä.

 

Tämän asetuksen tarkoituksena on myös vähentää unionin ja OECD:n sekä asianomaisten kolmansien maiden toimijoiden välillä vallitsevia eroja, jotka liittyvät työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä ympäristönormeihin.

 

Tällä asetuksella pyritään myös helpottamaan Hongkongin yleissopimuksen ratifiointia.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. ’EU:n aluksella’ alusta, joka purjehtii jäsenvaltion lipun alla tai joka toimii sen valvonnassa;

Perustelu

Toimituksellinen ehdotus koko asetustekstin sanamuodon selkeyttämiseksi.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b) ’muulla kuin EU:n aluksella’ alusta, joka purjehtii kolmannen maan lipun alla;

Perustelu

Toimituksellinen ehdotus koko asetustekstin sanamuodon selkeyttämiseksi.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. ’jätteellä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyä jätettä;

Perustelu

Jätepuitedirektiivissä vahvistettua jätteen määritelmää olisi sovellettava myös tässä asetuksessa.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. ’vaarallisella jätteellä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyä vaarallista jätettä;

Perustelu

Jätepuitedirektiivissä vahvistettua vaarallisen jätteen määritelmää olisi sovellettava myös tässä asetuksessa.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c. ’käsittelyllä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 14 kohdassa määriteltyä käsittelyä;

Perustelu

Jätepuitedirektiivissä vahvistettua käsittelyn määritelmää olisi sovellettava myös tässä asetuksessa.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 d. ’ympäristön kannalta hyväksyttävällä jätehuollolla’ asetuksen (EY) N:o 1013/2006 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyä ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa;

Perustelu

Jätteiden siirtoja koskevassa asetuksessa vahvistettua ympäristön kannalta hyväksyttävän jätehuollon määritelmää olisi sovellettava myös tässä asetuksessa.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5. ’aluksen kierrätyksellä’ toimintaa, jossa alus puretaan kokonaan tai osittain alusten kierrätyslaitoksella sellaisten osien ja materiaalien hyödyntämiseksi, jotka soveltuvat hyödyntämiseen tai uudelleenkäyttöön, samalla kun pidetään huolta vaarallisista ja muista materiaaleista, mukaan lukien osien ja materiaalien varastointi ja esikäsittely kierrätyslaitoksessa, mutta ei niiden lisäkäsittely tai loppukäsittely erillisissä laitoksissa;

5. ’aluksen kierrätyksellä’ toimintaa, jossa alus puretaan kokonaan tai osittain alusten kierrätyslaitoksella sellaisten osien ja materiaalien hyödyntämiseksi, jotka soveltuvat hyödyntämiseen tai uudelleenkäyttöön, samalla kun pidetään huolta vaarallisista ja muista materiaaleista, mukaan lukien osien ja materiaalien varastointi ja esikäsittely kierrätyslaitoksessa, mutta ei niiden lisäkäsittely erillisissä laitoksissa; käsitteen ’kierrätys’ merkitys poikkeaa tässä asetuksessa näin ollen direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 17 kohdassa annetusta määritelmästä;

Perustelu

Jätepuitedirektiivissä määritelty ”käsittely” kattaa käsittelyn ja loppukäsittelyn ja määritelmää olisi käytettävä johdonmukaisuuden vuoksi. Olisi todettava nimenomaisesti, että kierrätyksellä tarkoitetaan tässä alusten kierrätystä koskevassa asetuksessa eri asiaa kuin jätepuitedirektiivin yleisessä kierrätyksen määritelmässä, mikä johtuu Hongkongin yleissopimuksen mukaisesta erilaisesta kierrätyksen määritelmästä.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6.alusten kierrätyslaitoksella jäsenvaltiossa tai unionin ulkopuolisessa valtiossa sijaitsevaa alusten kierrätykseen käytettyä määrättyä paikkaa, telakkaa tai laitosta;

6. ’alusten kierrätyslaitoksella’ jäsenvaltiossa tai unionin ulkopuolisessa valtiossa sijaitsevaa alusten kierrätykseen käytettyä rakennettua telakkaa tai laitosta;

Perustelu

Alusten kierrätyslaitos ei saisi koskaan olla pelkkä ”paikka”, koska se tarkoittaisi myös rantaa. Alusten kierrätyslaitosten olisi aina oltava rakennettuja telakoita tai laitoksia.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7. ’kierrätysyrityksellä’ alusten kierrätyslaitoksen omistajaa tai muuta organisaatiota tai henkilöä, joka on ottanut kierrätyslaitoksen omistajalta vastuun laivojen kierrätyksen harjoittamisesta;

7. ’alusten kierrätysyrityksellä’ alusten kierrätyslaitoksen omistajaa tai muuta organisaatiota tai henkilöä, joka on ottanut kierrätyslaitoksen omistajalta vastuun laivojen kierrätyksen harjoittamisesta;

Perustelu

Kielellinen korjaus.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a. ’kauttakululla’ aluksen viemistä kierrätyspaikkaan tämän asetuksen mukaisesti sellaisen maan alueen kautta, joka ei ole lähettäjä- tai kohdemaa ja jolla on kansainvälisen oikeuden nojalla oikeus vastustaa aluksen viemistä;

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a) ’hylätyllä aluksella’ alusta, jonka viimeinen rekisteröity omistaja on jättänyt miehittämättömänä heitteille johonkin EU:n satamaan;

Tarkistus       26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan aluksiin, joilla on oikeus purjehtia jonkin jäsenvaltion lipun alla tai jotka toimivat sen valvonnassa.

1. Tätä asetusta sovelletaan EU:n aluksiin.

 

Tämän asetuksen 5 a ja 5 b artiklaa, 11 b artiklaa, 23 artiklan 1 kohtaa ja 29 artiklan 1 kohtaa artiklaa sovelletaan myös muihin kuin EU:n aluksiin, jotka käyvät jäsenvaltion satamassa tai ankkuripaikalla ja osallistuvat aluksen ja sataman vuorovaikutukseen.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c a–c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) aluksiin, jotka eivät kykene kulkemaan omin voimin, riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat, ja jotka täten ovat asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 tarkoitettua jätettä, paitsi jos niillä on voimassa oleva korjaussopimus;

 

c b) aluksiin, jotka eivät ole sovellettavien unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisten turvallisuussäännösten ja ‑määräysten mukaisia.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vaarallisten materiaalien valvonta

Kiellettyjen tai rajoitettujen vaarallisten materiaalien valvonta

Perustelu

Tämä artikla koskee vain vaarallisia materiaaleja, joiden käyttö on kielletty tai joiden käyttöä on rajoitettu. Aluksilla on monia muita vaarallisia materiaaleja, joita ei vielä ole kielletty, mutta myös niitä on valvottava kierrätyksen yhteydessä, minkä vuoksi luetteloon ei vaadita sisällytettäviksi ainoastaan kiellettyjä tai rajoitettuja materiaaleja. Näin ollen olisi selvennettävä, että tällä artiklalla tarkoitetaan ainoastaan kiellettyjen tai rajoitettujen materiaalien valvontaa.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Orgaanisia tinayhdisteitä sisältävien kiinnittymisenestojärjestelmien uusi käyttötapa biosidinä tai muun sellaisen kiinnittymisenestojärjestelmän käyttö, jonka käyttö on kielletty alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamista koskevan yleissopimuksen mukaisesti, kielletään aluksissa.

Perustelu

Tributyylitinaa sisältävien maalien käyttökielto olisi myös mainittava luettelossa.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Vaarallisten materiaalien luettelo

Vaarallisten materiaalien luettelo

1. Kussakin uudessa aluksessa on säilytettävä vaarallisten materiaalien luetteloa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kussakin uudessa EU:n aluksessa olevista vaarallisista materiaaleista laaditaan luettelo, jota pidetään saatavilla aluksessa.

2. Vaarallisten materiaalien luettelo on laadittava ennen kuin alus lähetetään kierrätettäväksi, ja sitä on säilytettävä aluksessa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että olemassa olevilla EU:n aluksilla laaditaan vaarallisten materiaalien luettelo 2 a kohdassa esitettyjen määräaikojen mukaisesti tai ennen kuin alus lähetetään kierrätettäväksi sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi, ja että luettelo pidetään saatavilla aluksessa.

 

2a. Luettelon laatimisessa on sovellettava seuraavia määräaikoja:

 

– yli 25 vuotta vanhat alukset ...*;

 

yli 20 vuotta vanhat alukset ...**;

 

yli 15 vuotta vanhat alukset ...***;

 

alle 15 vuotta vanhat alukset ...****.

 

____________________

 

* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.

 

** EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

 

*** EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

 

**** EUVL: lisätään päivämäärä, joka on neljä vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

3. EU:n ulkopuolisen maan lipun alle rekisteröityjen olemassa olevien alusten, jotka hakevat rekisteröintiä jonkin jäsenvaltion lipun alle, on varmistettava, että aluksella säilytetään luetteloa vaarallisista materiaaleista.

Poistetaan.

4. Vaarallisten materiaalien luettelon on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

4. Vaarallisten materiaalien luettelon on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

a) luettelo laaditaan erikseen jokaista alusta varten;

a) luettelo laaditaan erikseen jokaista alusta varten;

b) luettelo tarjoaa näyttöä siitä, että alus noudattaa vaarallisten materiaalien asentamista tai käyttämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia 4 artiklan mukaisesti;

b) luettelo tarjoaa näyttöä siitä, että alus noudattaa vaarallisten materiaalien asentamista tai käyttämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia 4 artiklan mukaisesti;

c) luettelossa mainitaan vähintään liitteessä I tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai laitteistoon sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden sijainti ja niiden arvioidut määrät.

c) luettelossa mainitaan uusien alusten osalta vähintään liitteessä I tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai laitteistoon sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden sijainti ja niiden tarkat määrät;

 

c a) luettelossa mainitaan olemassa olevien alusten osalta vähintään liitteessä I tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai laitteistoon sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden sijainti ja niiden määrät, jotka on ilmoitettava niin tarkasti kuin se on käytännössä mahdollista;

 

c b) luettelossa otetaan huomioon IMO:n laatimat ohjeet.

5. Edellä 4 kohdan lisäksi olemassa olevia aluksia varten laaditaan suunnitelma, jossa kuvataan visuaalinen tai pistokokeisiin perustuva tarkastus, jonka perusteella vaarallisten materiaalien luettelo laaditaan.

5. Edellä olevan 4 kohdan lisäksi olemassa olevia aluksia varten laaditaan suunnitelma, jossa kuvataan visuaalinen tai pistokokeisiin perustuva tarkastus, jonka perusteella vaarallisten materiaalien luettelo on laadittu.

6. Vaarallisten materiaalien luettelon on koostuttava kolmesta osasta:

6. Vaarallisten materiaalien luettelon on koostuttava kolmesta osasta:

a) luettelo, jossa esitetään I liitteessä tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai laitteistoon sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden sijainti ja niiden arvioidut määrät (osa I).

a) luettelo, jossa esitetään I liitteessä tarkoitetut ja aluksen rakenteeseen tai laitteistoon sisältyvät vaaralliset materiaalit, niiden sijainti ja niiden määrät (osa I) 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.

b) luettelo aluksella olevasta jätteestä, mukaan lukien aluksen toiminnan aikana syntyvä jäte (osa II);

b) luettelo, jossa esitetään aluksella oleva (sekä vaarallinen että vaaraton) jäte, mukaan lukien aluksen toiminnan aikana syntyvä jäte (osa II), ja sen arvioitu määrä;

7. Vaarallisten aineiden luettelon osaa I on ylläpidettävä asianmukaisesti ja sitä on päivitettävä aluksen koko toiminnan ajan siten, että otetaan huomioon liitteessä I tarkoitettuja vaarallisia materiaaleja sisältävät uudet asennukset sekä asiaan liittyvät muutokset aluksen rakenteessa ja laitteistossa.

7. Vaarallisten aineiden luettelon osaa I on ylläpidettävä asianmukaisesti ja sitä on päivitettävä aluksen koko toiminnan ajan siten, että otetaan huomioon liitteessä I tarkoitettuja vaarallisia materiaaleja sisältävät uudet asennukset sekä asiaan liittyvät muutokset aluksen rakenteessa ja laitteistossa.

8. Sen lisäksi, että osaa I ylläpidetään ja päivitetään asianmukaisesti, luetteloon on ennen kierrätystä lisättävä osa II toiminnassa syntyneistä jätteistä ja osa III varastoista, ja luettelo on tarkistutettava siinä jäsenvaltiossa, jonka lipun alla alus purjehtii.

8. Sen lisäksi, että osaa I ylläpidetään ja päivitetään asianmukaisesti, luetteloon on ennen kierrätystä lisättävä osa II toiminnassa syntyneistä jätteistä ja osa III varastoista, ja luettelo on tarkistutettava siinä jäsenvaltiossa, jonka lipun alla alus purjehtii.

9. Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti liitteessä I lueteltujen vaarallisten materiaalien luettelossa olevien kohtien päivittämistä varten.

9. Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti liitteessä I lueteltujen vaarallisten materiaalien luettelossa olevien kohtien päivittämistä varten, jotta varmistetaan, että luettelo sisältää ainakin Hongkongin yleissopimuksen liitteessä I ja II luetellut aineet ja jotta otetaan huomioon unionin asiaan liittyvä lainsäädäntö, joka koskee vaarallisten materiaalien käytön tai asentamisen vaiheittaista lopettamista tai rajoittamista.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Ympäristön kannalta asianmukaista EU:n ja muiden kuin EU:n alusten kierrätystä ja käsittelyä koskeva rahoitusjärjestelmä

 

1. Komissio nimeää viimeistään ... * oikeushenkilön, joka on vastuussa kierrätysrahaston hallinnoinnista.

 

2. Kierrätysrahaston tavoitteet ovat seuraavat:

 

– EU:n alukset: vaikuttaa siihen, että niiden kierrättäminen tämän asetuksen mukaisesti on taloudellisesti kannattavaa;

 

– muut kuin EU:n alukset: vaikuttaa siihen, että niiden kierrättäminen on taloudellisesti kannattavaa, jos ne päätetään kierrättää unionin luetteloon sisällytetyissä laitoksissa.

 

3. Kierrätysrahastoa hoidetaan riskejä välttäen. Sen varoja käytetään hallintokulujen kattamisen ohella yksinomaan 11 ja 12 kohdassa tarkoitettujen palkkioiden maksamiseen.

 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että satamaviranomaiset perivät satamakäyntikohtaisen kierrätysmaksun EU:n aluksilta ja muilta kuin EU:n aluksilta, lukuun ottamatta aluksia, jotka ovat maksaneet vuosittaisen kierrätysmaksun 5 a ja 7 kohdan mukaisesti tai ovat antaneet rahoitusvakuuden 5 b artiklan mukaisesti. Kierrätysmaksu peritään ... ** alkaen.

 

5. Komissio arvioi, onko satamaviranomaisille aiheellista myöntää korvaus todellisesta hallinnollisesta lisätyömäärästä, joka kierrätysmaksujen perimisestä ja siirtämisestä aiheutuu. Jos komissio katsoo sen aiheelliseksi, se päättää viimeistään ... ** täytäntöönpanosäädöksen avulla kierrätysmaksuun lisättävän satamakäyntikohtaisen hallinnollisen maksun asianmukaisesta tasosta. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 27 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vuosittainen kierrätysmaksu maksetaan suoraan kierrätysrahastoon.

 

7. Satamakäyntikohtaisen kierrätysmaksun suuruus on aluksi 0,05 euroa bruttotonnia kohden.

 

8. Vuosittaisen kierrätysmaksun suuruus on aluksi sellainen, että 20 samansuuruista vuosittaista maksua tekee yhteensä 50 euroa kevytpainotonnia (LDT) kohden. Alukset, jotka ovat suorittaneet 20 vuosittaista maksua, vapautetaan uusien maksujen suorittamisesta.

 

9. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että satamaviranomaiset antavat asianomaiselle alukselle vuosittaisen kierrätysmaksun saatuaan todistuksen saadusta vuosittaisesta maksusta.

 

10. Kierrätysrahasto antaa asianomaiselle alukselle vuosittaisen kierrätysmaksun saatuaan todistuksen saadusta vuosittaisesta maksusta.

 

11. Kierrätysrahasto antaa aluksille, jotka ovat maksaneet 20 vuosittaista kierrätysmaksua, todistuksen maksujen täysimääräisestä suorittamisesta.

 

12. Kierrätysrahasto maksaa palkkion eurooppalaiseen luetteloon sisällytetyille alusten kierrätyslaitoksille, kun ne kierrättävät EU:n aluksen tai muun kuin EU:n aluksen, joka on maksanut vähintään kaksi vuosittaista kierrätysmaksua.

 

13. Kierrätysrahasto maksaa lisäksi palkkion eurooppalaiseen luetteloon sisällytetyille alusten kierrätyslaitoksille, kun ne kierrättävät EU:ssa vähintään kaksi vuotta hylättynä olleen aluksen, edellyttäen, että aluksen omistajaa ei kaikkien kohtuullisten ponnistelujen jälkeen ole voitu yksilöidä ja saattaa vastuuseen.

 

14. Eurooppalaiseen luetteloon sisällytetyille kierrätyslaitoksille maksettavan palkkion suuruus on aluksi 35 euroa kevytpainotonnia kohden.

 

15. Alusten kierrätyslaitokset voivat hakea palkkiota sellaisten sopimusten osalta, jotka on allekirjoitettu ... *** jälkeen.

 

16. Kierrätysrahasto maksaa unionin luetteloon sisällytetyille alusten kierrätyslaitoksille palkkion kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut liitteessä III vahvistetun lomakkeen mukaisen selvityksen siitä, että aluksen kierrätyslaitos on saattanut aluksen kierrätystyön loppuun, sekä aluksen vaarallisten materiaalien luettelon ja 13 artiklan 5 kohdan c a alakohdassa tarkoitetun selvityksen jätteiden määristä ja niitä vastaavista käsittelyprosesseista.

 

Palkkio maksetaan sen jälkeen, kun kierrätysrahasto on tarkistanut ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa selvityksissä ja asiakirjoissa annettujen tietojen paikkansapitävyyden. Palkkiota ei makseta, jos tarkistuksessa ilmenee, että kierrätystä ei ole saatettu loppuun tämän asetuksen mukaisesti.

 

17. Kierrätysrahasto julkistaa vuosittain viimeistään 1 päivänä huhtikuuta kertomuksen rahaston tuloista, ympäristön kannalta asianmukaisen alusten kierrätyksen ja käsittelyn kustannuseroista, maksettujen palkkioiden saajista sekä kyseisten palkkioiden määristä.

 

18. Komissio arvioi vuosittain kierrätysrahaston kertomuksen perusteella 1 päivään heinäkuuta mennessä, onko kierrätysmaksuja ja palkkiota mukautettava ja onko järjestelmästä yritetty saada epäasianmukaista hyötyä.

 

Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti kierrätysmaksun ja palkkion suuruuden mukauttamiseksi, jos se on tarpeen kierrätysrahaston tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti maksujen supistamiseksi tai epäämiseksi, jos kierrätysrahastoa käytetään väärin.

 

19. Komissio arvioi viimeistään ...*** hyödyt ja kustannukset, joita syntyy, jos kierrätysmaksu eriytetään vaarallisia materiaaleja koskevan luettelon tietojen perusteella. Mikäli hyödyt ovat kustannuksia suuremmat, komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti kierrätysmaksun eriyttämiseksi vaarallisia materiaaleja koskevan luettelon tietojen perusteella varmistaen samalla kierrätysrahaston varojen riittävyyden.

 

________________________

 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.

 

** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.

 

*** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

 

*** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

5 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b artikla

 

Rahoitusvakuus

 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että alukset vapautetaan 5 a artiklassa tarkoitetun kierrätysmaksun suorittamisesta, jos ne ovat antaneet kierrätysrahastolle kertasuorituksena rahoitusvakuuden, joka on suuruudeltaan 35 euroa kevytpainotonnia kohden.

 

2. Kierrätysrahasto antaa kaikille rahoitusvakuuden antaneille aluksille todistuksen.

 

3. Rahoitusvakuus vapautetaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun on vastaanotettu liitteessä III vahvistetun lomakkeen mukainen selvitys siitä, että aluksen kierrätyslaitos on saattanut aluksen kierrätystyön loppuun, sekä aluksen vaarallisten materiaalien luettelo ja 13 artiklan 5 kohdan c a alakohdassa tarkoitettu selvitys jätteiden määristä ja niitä vastaavista käsittelyprosesseista.

 

Rahoitusvakuus vapautetaan sen jälkeen, kun kierrätysrahasto on tarkistanut ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa selvityksissä ja asiakirjoissa annettujen tietojen paikkansapitävyyden. Rahoitusvakuutta ei vapauteta, jos tarkistuksessa ilmenee, että kierrätystä ei ole saatettu päätökseen tämän asetuksen mukaisesti.

 

4. Komissio arvioi vuosittain 5 a artiklan 16 kohdassa tarkoitetun kierrätysrahaston kertomuksen perusteella 1 päivään heinäkuuta mennessä, onko rahoitusvakuutta mukautettava.

 

Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti rahoitusvakuuden tason mukauttamiseksi, jos ympäristön kannalta asianmukaisen alusten kierrätyksen ja käsittelyn kustannuserot ovat muuttuneet merkittävästi.

 

5. Komissio arvioi viimeistään ...* hyödyt ja kustannukset, joita syntyy, jos rahoitusvakuus eriytetään vaarallisia materiaaleja koskevan luettelon tietojen perusteella. Mikäli hyödyt ovat kustannuksia suuremmat, komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti rahoitusvakuuden eriyttämiseksi vaarallisia materiaaleja koskevan luettelon tietojen perusteella.

 

___________________

 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Alusten valmisteleminen kierrätystä varten: yleiset vaatimukset

Alusten omistajia koskevat yleiset vaatimukset

Perustelu

Koska tämä artikla koskee ainoastaan alusten omistajia, olisi tarkoituksenmukaista ottaa se huomioon otsikossa.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) ennen eurooppalaisen luettelon julkaisemista aluksia kierrätetään ainoastaan unionissa tai jossakin OECD-maassa sijaitsevissa alusten kierrätyslaitoksissa;

a) ennen eurooppalaisen luettelon julkaisemista aluksia kierrätetään ainoastaan alusten kierrätyslaitoksissa, joilla on unionin tai jonkin OECD-maan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä asianmukainen lupa;

Perustelu

Oikeudellista tyhjiötä ennen eurooppalaisen luettelon julkaisemista on vältettävä.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ennen aluksen kierrätystä kullekin alukselle on laadittava kierrätyssuunnitelma.

1. Kullekin yli 20 vuotta vanhalle EU:n alukselle on laadittava kierrätyssuunnitelma viimeistään ...* tai ennen aluksen kierrätystä sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

 

________________

 

* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on 30 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Kierrätettäväksi lähetettyjen alusten keskimääräinen ikä riippuu lähes täysin rahtialan taloudellisesta tilanteesta ja teräsromun kysynnästä. Keski-ikä oli 90-luvulla 26 vuotta, tämän jälkeen se nousi 32:een 2000-luvun puolivälin noususuhdanteessa, mutta se laskenee jälleen merkittävästi valtavan ylikapasiteetin ja talouskriisin johdosta. Aluksen kierrätyssuunnitelma pitäisi määrätä pakolliseksi kaikille yli 20 vuotta vanhoille aluksille, jotta niiden omistajat ottavat vastuunsa huomioon hyvissä ajoin.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) alusten kierrätyslaitos laatii suunnitelman ottaen huomioon tiedot, jotka aluksen omistaja toimittaa 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

a) ennen kuin eurooppalainen luettelo on julkaistu, unionin tai OECD:n jäsenvaltion alueella sijaitseva alusten kierrätyslaitos laatii suunnitelman ottaen huomioon tiedot, jotka aluksen omistaja toimittaa 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

Perustelu

Johdonmukaisuuden varmistamiseksi 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa olisi todettava, että ennen kuin eurooppalainen luettelo on julkaistu, EU:ssa tai OECD-maassa sijaitsevan alusten kierrätyslaitoksen on laadittava aluksen kierrätyssuunnitelma.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) sen jälkeen, kun eurooppalainen luettelo on julkaistu, luetteloon sisällytetty alusten kierrätyslaitos laatii suunnitelman ottaen huomioon tiedot, jotka aluksen omistaja toimittaa 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

Perustelu

Sen jälkeen, kun eurooppalainen luettelo on julkaistu, ainoastaan kyseisessä luettelossa olevat kierrätyslaitokset voivat laatia aluksen kierrätyssuunnitelman.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) kierrätyssuunnitelma sisältää tiedot tietyn laivan kierrätyksestä aiheutuvien vaarallisten materiaalien ja jätteiden tyypistä ja määrästä, mukaan lukien ne materiaalit, jotka on mainittu vaarallisten materiaalien luettelossa, sekä tiedot siitä, miten näitä vaarallisia materiaaleja ja jätteitä hoidetaan kierrätyslaitoksessa sekä sen jälkeen käytettävissä jätehuoltolaitoksissa;

d) kierrätyssuunnitelma sisältää tiedot tietyn laivan kierrätyksestä aiheutuvien vaarallisten materiaalien ja jätteiden tyypistä ja määrästä, mukaan lukien ne materiaalit ja jätteet, jotka on mainittu vaarallisten materiaalien luettelossa, sekä tiedot siitä, miten näitä vaarallisia materiaaleja ja jätteitä käsitellään kierrätyslaitoksessa sekä sen jälkeen käytettävissä jätteenkäsittelylaitoksissa;

Perustelu

Kielellisiä korjauksia johdonmukaisuuden vuoksi. Tärkeää ei ole niinkään jätteen hoitaminen, vaan kyseisten jätteiden varsinainen käsittely.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) kierrätyssuunnitelma on saatettava ajan tasalle kuuden kuukauden kuluessa määräaikaiskatsastuksesta tai lisäkatsastuksesta.

Perustelu

Asetuksen 5 artiklan 7 kohdan mukaisesti luettelot on pidettävä ajan tasalla aluksen koko toiminnan ajan. Viiden vuoden välein tehtävien määräaikaiskatsastusten sekä tarvittaessa lisäkatsastusten avulla tarkistetaan, että luettelo on asetuksen vaatimusten mukainen. Alusten kierrätyssuunnitelmat olisi siksi päivitettävä kyseisten katsastusten jälkeen.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Aluksen omistajan, joka myy yli 20 vuotta vanhan EU:n aluksen uudelle omistajalle, joka aikoo siirtää sen kolmannen valtion lipun alle, on varmistettava, että uuden omistajan kanssa tehtävässä sopimuksessa määrätään, että uusi omistaja ja mahdolliset seuraavat omistajat ottavat vastuun aluksen kierrätyssuunnitelman laatimisesta, mikäli ne aikoivat saapua EU:n satamaan tai ankkuripaikalle.

Perustelu

Vastuun siitä, että yli 20 vuotta vanhoille aluksille laaditaan kierrätyssuunnitelma, olisi siirryttävä EU:n aluksen uudelle omistajalle, joka aikoo siirtää aluksen kolmannen valtion lipun alle.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Kierrättämistä koskeva aikomus

 

Aluksen omistajan on ilmoitettava kierrätysaikomuksestaan eurooppalaiseen luetteloon sisällytetylle alusten kierrätyslaitokselle vähintään kolme kuukautta ennen aiottua kierrätystä.

 

Alusten kierrätyslaitos viimeistelee ja hyväksyy aluksen kierrätyssuunnitelman ja ilmoittaa asiasta toimivaltaisille viranomaisille.

 

Ellei aluksen omistaja ole pitänyt yllä ajantasaista aluksen kierrätyssuunnitelmaa tai vaarallisten materiaalien luetteloa, alusten kierrätyslaitos ilmoittaa asiasta toimivaltaisille viranomaisille. Aluksen omistajaa voidaan tällöin vaatia suorittamaan rahoitusvakuutta koskevan 5 artiklan mukainen maksu.

Perustelu

Alusten kierrätyslaitokselle ja toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista koskevaa prosessia pitäisi yksinkertaistaa byrokraattisen taakan keventämiseksi.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Hallinnon virkamiehet tai hallinnon puolesta toimivat hyväksytyt organisaatiot suorittavat alusten katsastukset.

1. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten virkamiehet tai hallinnon puolesta toimivat hyväksytyt organisaatiot suorittavat alusten katsastukset.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Peruskatsastus suoritetaan ennen aluksen asettamista liikenteeseen tai ennen inventaariotodistuksen myöntämistä. Katsastuksen suorittavien virkamiesten on varmistettava, että vaarallisten materiaalien luettelon osa I vastaa tämän asetuksen vaatimuksia.

3. Uuden aluksen peruskatsastus suoritetaan ennen aluksen asettamista liikenteeseen. Olemassa olevan aluksen peruskatsastus suoritetaan tämän asetuksen voimaantuloa seuraavien viiden vuoden aikana. Katsastuksen suorittavien virkamiesten on varmistettava, että vaarallisten materiaalien luettelon osa I vastaa tämän asetuksen vaatimuksia.

Perustelu

Uusien ja olemassa olevien alusten peruskatsastusten tekemiselle asetettavat määräajat on ilmoitettava täsmällisesti.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Lisäkatsastus, jossa katsastetaan alus joko kokonaan tai osittain, voidaan suorittaa aluksen omistajan pyynnöstä rakenteen, laitteiston, järjestelmien, asennusten, järjestelyjen ja materiaalien muutoksen, korvauksen tai merkittävän korjauksen jälkeen. Katsastuksen suorittavien viranomaisten on varmistettava, että kaikki tällaiset muutokset, korvaukset tai merkittävät korjaukset on tehty niin, että alus noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia, ja niiden on varmistettava, että vaarallisten aineiden luettelon osaa I on muutettu vastaavasti.

5. Aluksen omistajan on rakenteen, laitteiston, järjestelmien, asennusten, järjestelyjen ja materiaalien merkittävän muutoksen, korvauksen tai korjauksen jälkeen pyydettävä lisäkatsastusta, jossa katsastetaan alus joko kokonaan tai osittain. Katsastuksen suorittavien viranomaisten on varmistettava, että kaikki tällaiset merkittävät muutokset, korvaukset tai korjaukset on tehty niin, että alus noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia, ja niiden on varmistettava, että vaarallisten aineiden luettelon osaa I on muutettu vastaavasti.

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista jättää lisäkatsastusta aluksen omistajan harkinnan varaan. Lisäkatsastuksen olisi oltava pakollinen aina merkittävän muutoksen jälkeen.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) alus on esipuhdistettu 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti;

Perustelu

Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että ennen kuin alus saapuu alusten kierrätyslaitokseen, sitä on käytettävä siten, että minimoidaan jäljellä olevan polttoöljyn sekä aluksella jäljellä olevien aluksella syntyvien jätteiden määrä (muun muassa öljyliete). Vihreään kirjaan laivanromutustoiminnan parantamisesta (julkaistu 22. toukokuuta 2007) sisältyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan mukaan öljylietteen osuus kaikesta käytöstä poistettavien alusten sisältämästä vaarallisesta jätteestä on 88 prosenttia ja muiden öljyjen osuus on 10 prosenttia. Siksi on keskeisen tärkeää varmistaa, että alukset noudattavat esipuhdistusta koskevaa vaatimusta osana loppukatsastusta.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a. Katsastuksen suorittavat virkailijat voivat milloin tahansa tai satamaviranomaisten perustellusta pyynnöstä silloin, kun viranomaisilla on vakavia epäilyksiä vastaanottamansa aluksen kunnosta, päättää tehdä ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen, jolla varmistetaan, että alus vastaa tämän asetuksen vaatimuksia.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sopimuksen on tultava voimaan viimeistään silloin, kun tehdään 8 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua loppukatsastusta koskeva pyyntö, ja sen on oltava voimassa siihen saakka, kun alus on kokonaan kierrätetty.

Sopimuksen on tultava voimaan viimeistään silloin, kun tehdään 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua loppukatsastusta koskeva pyyntö, ja sen on oltava voimassa siihen saakka, kun alus on kokonaan kierrätetty.

Perustelu

Viittausten on pidettävä paikkansa.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) toimitettava alusten kierrätyslaitokselle kaikki alusta koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen 7 artiklan mukaista alusten kierrätyslaitoksen kehittämistä varten;

b) toimitettava alusten kierrätyslaitokselle vähintään neljä kuukautta ennen aluksen aiottua kierrättämispäivää kaikki alusta koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen 7 artiklan mukaista alusten kierrätyssuunnitelman laatimista varten, tai ellei aluksen omistajalla ole tällaisia tietoja, ilmoitettava asiasta alusten kierrätyslaitokselle ja tehtävä sen kanssa yhteistyötä, jotta kaikki puutteet saadaan ratkaistua asianmukaisesti;

Perustelu

Ottaen huomioon, että aluksen kierrätyssuunnitelma on hyväksyttävä, kierrätyslaitokselle on ilmoitettava asiasta hyvissä ajoin, jotta se ehtii laatia asianmukaisen kierrätyssuunnitelman sitä varten. Joissakin tapauksissa aluksen omistajalla ei välttämättä ole kaikkia keskeisiä tietoja aluksen kierrätyssuunnitelman laatimista varten. Aluksen kierrätyslaitoksella on usein enemmän asiaan liittyvää osaamista, ja yhteistyön edistäminen auttaa ratkaisemaan jäljellä olevat ongelmat.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) toimitettava alusten kierrätyslaitokselle jäljennös 10 artiklan mukaisesti myönnetystä kierrätyskelpoisuustodistuksesta;

Perustelu

Alusten kierrätyslaitokselle olisi annettava kopio kierrätyskelpoisuustodistuksesta, joka todistaa, että loppukatsastus on läpäisty hyväksyttävästi.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b) lähetettävä alus kierrätettäväksi vasta sitten, kun toimivaltainen viranomainen on nimenomaisesti hyväksynyt aluksen kierrätyssuunnitelman 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti;

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus aluksen kierrätyssuunnitelman yksiselitteistä hyväksymistä koskevan vaatimuksen kanssa.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) otettava alus takaisin ennen kierrätyksen alkamista tai kierrätyksen alkamisen jälkeen, jos se on teknisesti mahdollista, mikäli aluksella olevien vaarallisten materiaalien pitoisuus ei suurelta osin vastaa vaarallisten materiaalien luetteloa eikä salli aluksen asianmukaista kierrätystä.

c) otettava alus takaisin ennen kierrätyksen alkamista tai kierrätyksen alkamisen jälkeen, jos se on teknisesti mahdollista, mikäli aluksen suunniteltua kierrätystä ei ole mahdollista toteuttaa tai se vaarantaa turvallisuuden tai ympäristön suojelun sen seurauksena, että alusta ei ole kuvailtu asianmukaisesti vaarallisten materiaalien luettelossa tai muussa asiakirjassa.

Perustelu

Takaisinottoon olisi turvauduttava vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Komission ehdottamassa säännöksessä yhdistyy kaksi kriteeriä, jossa yhdessä viitataan ”asianmukaiseen kierrätykseen”, jota ei kuitenkaan ole määritelty. Olisi parempi ottaa käyttöön kaksi selvää ja toisistaan riippumatonta kriteeriä, joiden seurauksena on takaisinotto. Olisi otettava käyttöön erillinen lauseke siltä varalta, että vaarallisia materiaaleja on enemmän kuin luettelossa on ilmoitettu – katso seuraava tarkistus.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) vastattava tosiasiallisista ylimääräisistä kustannuksista, mikäli aluksella olevien vaarallisten materiaalien määrä on merkittävästi suurempi kuin vaarallisten materiaalien luettelossa on ilmoitettu mutta ei ole niin suuri, että se estää aluksen suunnitellun kierrätyksen tai vaarantaa turvallisuuden tai ympäristön suojelun.

Perustelu

Mikäli aluksella olevien vaarallisten materiaalien määrä on merkittävästi suurempi kuin vaarallisten materiaalien luettelossa on ilmoitettu mutta määrä ei vaaranna täysin kierrätystä tai sen turvallisuutta, olisi tehtävä selväksi, että omistajan kuuluu maksaa tästä tosiasiallisesti aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) laadittava yhdessä aluksen omistajan kanssa aluskohtainen aluksen kierrätyssuunnitelma 7 artiklan mukaisesti;

a) laadittava yhdessä aluksen omistajan kanssa aluskohtainen aluksen kierrätyssuunnitelma 7 artiklan mukaisesti kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki asiaankuuluvat alusta koskevat tiedot on saatu 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

Perustelu

Alusten kierrätyslaitokselle olisi asetettava määräaika, jotta aluksen omistaja voi pyytää ajoissa toimivaltaista viranomaista hyväksymään aluksen kierrätyssuunnitelman.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) estettävä aluksen kierrätyksen aloittaminen ennen b alakohdassa tarkoitetun raportin toimittamista;

c) kieltäydyttävä aluksen kierrätyksen aloittamisesta ennen b alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen toimittamista ja ennen kuin toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt aluksen kierrätyssuunnitelman;

Perustelu

Alusten kierrätyslaitos ei voi estää itseään tekemästä jotakin, mutta se voi kieltäytyä tekemästä jotakin. Sen tulisi aloittaa kierrätys vasta kun se on valmis siihen kaikilta osin (b alakohdassa tarkoitettu ilmoitus) ja kun toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt aluksen kierrätyssuunnitelman.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

d) valmistellessaan aluksen vastaanottamista kierrätystä varten ilmoitettava kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kierrätyksen suunniteltua alkua asiasta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille aikomuksesta kierrättää kyseinen alus ja seuraavat tiedot:

d) valmistellessaan aluksen vastaanottamista kierrätystä varten ilmoitettava kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen kierrätyksen suunniteltua alkua asiasta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille aikomuksesta kierrättää kyseinen alus ja seuraavat tiedot:

Perustelu

Ilmoitus olisi annettava vähintään kaksi kuukautta ennen kierrätyksen suunniteltua aloittamista, jotta viranomaisilla on riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat toimet.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Aluksen omistajan on toimitettava jäljennös sopimuksesta toimivaltaiselle viranomaiselle.

Perustelu

Aluksen omistajan ja alusten kierrätyslaitoksen väliseen sopimukseen sisältyviä velvoitteita olisi valvottava. Jätteiden siirtoja koskevan asetuksen 18 artiklan 2 kohdan nojalla toimivaltainen viranomainen voi pyytää saada jäljennöksen jätteiden siirron järjestävän henkilön ja alusten kierrätyslaitoksen välisestä sopimuksesta. Tässä tapauksessa jäljennös olisi toimitettava automaattisesti.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Saatettuaan päätökseen peruskatsastuksen, määräaikaiskatsastuksen tai aluksen omistajan pyynnöstä suoritetun lisäkatsastuksen, jäsenvaltion on myönnettävä inventaariotodistus liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti. Tätä todistusta täydennetään vaarallisten materiaalien luettelon osalla I.

1. Saatettuaan onnistuneesti päätökseen peruskatsastuksen, määräaikaiskatsastuksen tai lisäkatsastuksen, sen jäsenvaltion, jonka lipun alla alus purjehtii, on myönnettävä inventaariotodistus liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti. Tätä todistusta täydennetään vaarallisten materiaalien luettelon osalla I.

Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti liitteessä IV esitetyn inventaariotodistuksen mallin päivittämistä varten.

Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti liitteessä IV esitetyn inventaariotodistuksen mallin päivittämistä varten.

Perustelu

Todistus olisi myönnettävä vain, kun asiaan liittyvät katsastukset on saatettu onnistuneesti päätökseen, ottaen huomioon komission ehdotuksen sanamuoto loppukatsastusta koskevassa 10 artiklan 2 kohdassa. On asianmukaisempaa käyttää vakiokäsitettä ”hallinnon puolesta toimiva hyväksytty organisaatio”.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun loppukatsastus on saatu onnistuneesti päätökseen 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti, hallinnon on myönnettävä kierrätyskelpoisuustodistus liitteessä V esitetyn mallin mukaisesti. Tätä todistusta on täydennettävä vaarallisten materiaalien luettelolla ja aluksen kierrätyssuunnitelmalla.

2. Kun loppukatsastus on saatu onnistuneesti päätökseen 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti, hallinnon on myönnettävä kierrätyskelpoisuustodistus liitteessä V esitetyn mallin mukaisesti, mikäli se katsoo, että aluksen kierrätyssuunnitelma on tässä asetuksessa esitettyjen vaatimusten mukainen. Tätä todistusta on täydennettävä vaarallisten materiaalien luettelolla ja aluksen kierrätyssuunnitelmalla.

Perustelu

Hallinnon olisi myönnettävä kierrätyskelpoisuustodistus vasta silloin, kun aluksen kierrätyssuunnitelma on tämän asetuksen vaatimusten mukainen.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Tarkastukset

 

Jäsenvaltiot soveltavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti EU:n aluksia koskevia valvontasäännöksiä, jotka vastaavat direktiivin 2009/16/EY säännöksiä. Yksityiskohtaisempi tarkastus, jossa otetaan huomioon IMO:n laatimat ohjeet, suoritetaan mikäli tarkastuksessa käy ilmi, että alus ei täytä 4 artiklan 1–3 a kohdassa, 5 artiklassa ja 7 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia tai että sillä ei ole voimassa olevaa 10 artiklan 1 kohdan mukaista voimassa olevaa inventaariotodistusta, tai tarkastuksen jälkeen on perustellut syyt olettaa, että

 

– aluksen tai sen laitteiston kunto ei vastaa 4 artiklan 1–3 a kohdassa esitettyjä vaatimuksia tai se eroaa merkittävästi todistuksessa ja/tai vaarallisten materiaalien luettelossa esitetyistä tiedoista, tai

 

– aluksella ei ole pantu täytäntöön menettelyä vaarallisten materiaalien luettelon ylläpitämiseksi.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

11 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 b artikla

 

Muihin kuin EU:n aluksiin 5 a ja 5 b artiklan sekä 23 artiklan 1 kohdan ja 29 artiklan 1 kohdan lisäksi sovellettavat säännökset

 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että muut kuin EU:n alukset täyttävät 4 artiklan 1–3 a kohdassa esitetyt vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin lainsäädännössä säädettyjä muita mahdollisesti lisätoimia edellyttäviä vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 4 artiklan 1–3 a kohdassa tarkoitettujen materiaalien asentaminen tai käyttö muissa kuin EU:n aluksissa niiden ollessa jäsenvaltioiden satamissa, ankkuripaikoilla, telakoilla, laivojen korjaustelakoilla tai rannikon ulkopuolella sijaitsevissa ulkosatamissa.

 

2. Jäsenvaltion satamaan tai ankkuripaikalle saapuvien uusien muiden kuin EU:n alusten on pidettävä aluksella saatavilla voimassa oleva vaarallisten materiaalien luettelo.

 

3. Jäsenvaltion satamaan tai ankkuripaikalle saapuvien olemassa olevien muiden kuin EU:n alusten on pidettävä aluksella saatavilla vaarallisten materiaalien luettelo 5 artiklan 2 a kohdassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Luettelon on täytettävä 5 artiklan 4–7 kohdassa esitetyt vaatimukset.

 

4. Jäsenvaltion satamaan tai ankkuripaikalle saapuvien muiden kuin EU:n alusten on esitettävä aluksen hallinnon tai hallinnon puolesta toimivan hyväksytyn organisaation myöntämä vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa vahvistetaan, että alus on 1–3 kohdassa annettujen säännösten mukainen.

 

5. Muiden kuin EU:n alusten, jotka on ostettu EU:n lipun alla purjehtineelta omistajalta, kun alus oli yli 20 vuotta vanha, on saapuessaan EU:n jäsenvaltion satamaan tai ankkuripaikalle pidettävä aluksessa saatavilla 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukainen aluksen kierrätyssuunnitelma.

 

6. Yksityiskohtaisempi tarkastus suoritetaan, mikäli tarkastuksessa käy ilmi, että muu kuin EU:n alus ei täytä 1–5 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia, tai mikäli tarkastuksen jälkeen on perustellut syyt olettaa, että

 

– aluksen tai sen laitteiston kunto ei vastaa 1 kohdassa esitettyjä vaatimuksia tai se eroaa merkittävästi todistuksessa tai vaarallisten materiaalien luettelossa esitetyistä tiedoista, tai

 

– aluksella ei ole pantu täytäntöön menettelyä vaarallisten materiaalien luettelon ylläpitämiseksi.

 

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan säännöksiä rikkoviin muiden kuin EU:n alusten omistajiin sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jotta alusten kierrätyslaitos voidaan lisätä eurooppalaiseen luetteloon, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Jotta alusten kierrätyslaitos voidaan lisätä eurooppalaiseen luetteloon, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset ottaen huomioon asiaankuuluvat IMO:n ja ILO:n ohjeet sekä muut kansainväliset ohjeet:

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) alusten kierrätyslaitoksen on käytettävä toiminnassaan pysyviä rakenteita (kuivatelakoita, laitureita tai betoniramppeja);

Perustelu

Pysyviin rakenteisiin perustuvan toiminnan olisi oltava vähimmäisvaatimus sille, että vaarallisten materiaalien käsittely voidaan sallia. Tämä vaatimus on lisätty, jotta tehdään selväksi, että laitoksia, jotka käyttävät edelleen vallalla olevaa rantaromutusmenetelmää, ei hyväksytä alusten kierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) alusten kierrätyslaitoksella on oltava riittävästi nostureita aluksesta irrotettujen osien nostamiseksi;

Perustelu

Saatavilla olevien nostureiden riittävyyden pitäisi olla alusten turvallisen purkamisen ennakkoedellytys. Tämä vaatimus on lisätty, jotta tehdään selväksi, että laitoksia, jotka käyttävät edelleen vallalla olevaa rantaromutusmenetelmää, jossa turvaudutaan nostureiden sijaan painovoimaan, ei hyväksytä alusten kierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) alusten kierrätyslaitoksen on laadittava johto- ja seurantajärjestelmät, menetelmät ja tekniikat, jotka eivät aiheuta terveysriskejä työntekijöille tai kierrätyslaitoksen läheisyydessä asuvalle väestölle ja joilla ehkäistään, vähennetään, minimoidaan ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan alusten kierrätyksestä ympäristöön aiheutuvat haitalliset vaikutukset;

b) alusten kierrätyslaitoksen on laadittava johto- ja seurantajärjestelmät, menetelmät ja tekniikat, joilla varmistetaan, että työntekijöille tai kierrätyslaitoksen läheisyydessä asuvalle väestölle ei aiheudu terveysriskejä, ja joilla ehkäistään, vähennetään, minimoidaan ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan alusten kierrätyksestä ympäristöön aiheutuvat haitalliset vaikutukset;

Perustelu

Kielellinen korjaus: johto- ja seurantajärjestelmät eivät yleensä aiheuta itse terveysriskejä, vaan niiden avulla varmistetaan, että terveysriskejä ei aiheudu.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) kierrätyslaitoksesta laaditaan alusten kierrätyslaitoksen suunnitelma ja se hyväksytään;

d) kierrätyslaitoksesta laaditaan alusten kierrätyslaitoksen suunnitelma ja se otetaan käyttöön;

Perustelu

Kielellinen korjaus: hyväksyminen on toimivaltaisten viranomaisten tehtävä. Alusten kierrätyslaitos ottaa käyttöön alusten kierrätyslaitoksen suunnitelman.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j) kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että kierrätyslaitoksen kaikissa tiloissa on saatavilla hätätilanteessa tarvittavat laitteet, kuten palontorjuntalaitteet ja –ajoneuvot, ambulanssit ja nosturit;

j) kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että hätätilanteessa tarvittavat laitteet, kuten palontorjuntalaitteet ja –ajoneuvot, ambulanssit ja nosturit pääsevät nopeasti alukseen ja kierrätyslaitoksen kaikkiin tiloihin, kun työt aluksen kierrättämiseksi on aloitettu;

Perustelu

Hätätilanteessa tarvittavat laitteet on saatava välittömästi paikan päälle ja myös alukseen, vaikka se olisikin vuorovesillä. Tämä estää myös osaltaan toiminnan vaarallisilla alustoilla, kuten rantaromutuksen.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k) kierrätyslaitoksessa varmistetaan kaikkien aluksella kierrätyksen aikana esiintyvien vaarallisten materiaalien eristäminen niin, että estetään näiden vaarallisten materiaalien pääsy ympäristöön ja erityisesti vuorovesivyöhykkeille;

k) kierrätyslaitoksessa varmistetaan kaikkien aluksella kierrätyksen aikana esiintyvien vaarallisten materiaalien eristäminen niin, että estetään näiden vaarallisten materiaalien pääsy ympäristöön ja erityisesti vuorovesivyöhykkeille etenkin paloittelemalla aluksen alaosa pysyvällä tai kelluvalla kuivatelakalla;

Perustelu

Olisi täsmennettävä, miten vaaralliset materiaalit on tarkoitus eristää. Kun aluksen yläosat olisi leikattava ainoastaan pysyviltä rakenteilta käsin (katso 12 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi)), kaiken öljyn ja lietteen sisältävä alaosa olisi paloiteltava pysyvällä tai kelluvalla kuivatelakalla, jotta varmistetaan kaikkien vaarallisten materiaalien eristäminen.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m) vaarallisia aineita ja jätettä käsitellään ainoastaan läpäisemättömällä lattiapinnalla, ja tiloissa on tyhjennyslaitteet;

m) vaarallisia aineita ja jätettä käsitellään ainoastaan läpäisemättömällä lattiapinnalla, ja tiloissa on tyhjennyslaitteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta k alakohdan soveltamista;

Perustelu

Selvennys, jolla varmistetaan, että tyhjennyslaitteilla on silti voitava eristää kaikki vaaralliset materiaalit ja jätteet.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m a) kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että kaikki kierrätykseen tarkoitetut jätteet siirretään ainoastaan sellaisiin kierrätyslaitoksiin, joilla on lupa jätteiden kierrätykseen ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla ja siten, ettei ihmisten terveys vaarannu;

Perustelu

Kierrätykseen tarkoitettu teräsjäte on usein vaarallisten materiaalien pilaamaa ja voi siten vaarantaa ihmisten terveyden ja ympäristön, mikäli sitä ei käsitellä asianmukaisesti. Kaikki kierrätettävä jäte olisi siksi lähetettävä ainoastaan laitoksiin, joilla on lupa huolehtia niiden kierrätyksestä.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – m b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m b) kierrätyslaitoksessa varmistetaan purettujen varaosien tarkoituksenmukaiset varastointimahdollisuudet, mukaan lukien öljyn kyllästämien varaosien varastointi läpäisemättömillä pinnoilla;

Perustelu

Huonojen työolojen ja ympäristövaarojen torjumiseksi on edistettävä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää kierrätystoimintaa täsmällisemmillä ilmaisuilla.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – m c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m c) kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että käytössä on terveys- ja ympäristösäännösten mukaiset toimivat varusteet veden, myös sadeveden, käsittelyä varten;

Perustelu

Huonojen työolojen ja ympäristövaarojen torjumiseksi on edistettävä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää kierrätystoimintaa täsmällisemmillä ilmaisuilla.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – m d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m d) kierrätyslaitoksessa huolehditaan räjähdysherkkien ja/tai syttyvien materiaalien ja kaasujen tarkoituksenmukaisesta säilytystavasta, myös tulipalovaaran ja liiallisen varastoinnin ehkäisemisestä;

Perustelu

Huonojen työolojen ja ympäristövaarojen torjumiseksi on edistettävä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää kierrätystoimintaa täsmällisemmillä ilmaisuilla.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – m e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m e) kierrätyslaitoksessa huolehditaan kiinteän ja nestemäisen PCB-/PCT-pitoisen jätteen tai materiaalin tarkoituksenmukaisesta varastoinnista ja eristämisestä läpäisemättömillä pinnoilla ja suojatuissa olosuhteissa;

Perustelu

Huonojen työolojen ja ympäristövaarojen torjumiseksi on edistettävä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää kierrätystoimintaa täsmällisemmillä ilmaisuilla.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – m f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m f) kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että kaikkia PCB-/PCT-pitoisia materiaaleja käsitellään Tukholman yleissopimuksen vaatimusten ja suuntaviivojen mukaisesti;

Perustelu

Huonojen työolojen ja ympäristövaarojen torjumiseksi on edistettävä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää kierrätystoimintaa täsmällisemmillä ilmaisuilla.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n) kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että kaikki kierrätystoimissa syntyvät jätteet siirretään ainoastaan sellaisiin jätehuoltolaitoksiin, joilla on lupa jätteiden käsittelyyn ja niistä huolehtimiseen ympäristön kannalta järkevällä tavalla siten, ettei ihmisten terveys vaarannu.

n) kierrätyslaitoksessa varmistetaan, että kaikki kierrätystoimissa syntyvät jätteet siirretään ainoastaan sellaisiin jätehuoltolaitoksiin, joilla on lupa jätteiden käsittelyyn ja niistä huolehtimiseen ympäristön kannalta järkevällä tavalla siten, ettei ihmisten terveys vaarannu. Tätä varten laaditaan luettelo toissijaisista toimijoista, joiden kanssa ensisijainen laitos tekee yhteistyötä ja joka sisältää tiedot niiden jätteidenkäsittelykapasiteetista ja ‑menetelmistä.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1) määritettävä siitä vastaavan toimivaltaisten viranomaisten myöntämät luvat harjoittaa alusten kierrätystä ja ilmoitettava niiden alusten kokorajoitukset (enimmäispituus, leveys ja kevytpaino), joiden kierrätykseen sillä on lupa, sekä mahdolliset sovellettavat rajoitukset;

1) määritettävä siitä vastaavan toimivaltaisten viranomaisten myöntämät luvat harjoittaa alusten kierrätystä ja ilmoitettava niiden alusten kokorajoitukset (enimmäispituus, leveys ja kevytpaino), joiden kierrätykseen sillä on lupa, sekä mahdolliset sovellettavat rajoitukset ja ehdot;

Perustelu

Sovellettavat ehdot olisi myös yksilöitävä, sillä ne eivät välttämättä kuulu ”rajoitusten” piiriin.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. toimitettava näyttö siitä, että kierrätyslaitos noudattaa kaikkia asianomaisen maan lainsäädännön mukaisia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä;

Perustelu

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat keskeisiä kysymyksiä alusten kierrätysalalla. Laitoksen olisi todistettava noudattavansa asiaan liittyviä määräyksiä.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. yksilöitävä kaikki aluksen kierrätysprosessiin suoraan osallistuvat alihankkijat ja toimitettava näyttö siitä, että niillä on asianmukaiset luvat;

Perustelu

Aluksen kierrätystoimintaan suoraan osallistuvat alihankkijat voivat aiheuttaa lisäriskejä, tai ne voivat itse olla erityisessä vaarassa, jos ne eivät ole saaneet asianmukaista koulutusta. Jotta varmistetaan sekä kierrätystoiminnan että alihankkijoiden turvallisuus, nämä olisi nimettävä ja niiden luvista olisi toimitettava näyttöä.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b) mitä jätehuoltoprosessia kierrätyslaitoksessa sovelletaan: polttoa, kaatopaikalle toimittamista tai muuta jätteenkäsittelymenetelmää sekä toimitettava näytöt siitä, että sovellettavalla prosessilla varmistetaan, ettei ihmisten terveys vaarannu ja ettei ympäristölle aiheudu haittaa, erityisesti

b) mitä jätteenkäsittelyprosessia (esimerkiksi kaatopaikalle toimittaminen, happojen neutralointi tai kemiallinen tuhoaminen) tai muuta jätteenkäsittelymenetelmää kierrätyslaitoksessa sovelletaan, kunkin liitteessä I luetellun materiaalin osalta sekä toimitettava näytöt siitä, että sovellettava prosessi toteutetaan vakiintuneiden parhaiden käytäntöjen, yleisten normien ja lakien mukaisesti ja että sillä varmistetaan, ettei ihmisten terveys vaarannu ja ettei ympäristölle aiheudu haittaa, erityisesti

Perustelu

Tämä on tarpeen kaikkien liitteessä 1 mainittujen materiaalien osalta, ja lisäksi tarvitaan näyttöä siitä, että nämä menetelmät ovat parhaita saatavana olevia tekniikoita tai käytäntöjä.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

c) mitä jätehuoltoprosessia sovelletaan, jos vaaralliset aineet on tarkoitus toimittaa laitoksen ulkopuoliseen, sen jälkeen käytettävään jätehuoltolaitokseen. Kustakin jätehuoltolaitoksesta on toimitettava seuraavat tiedot:

c) mitä jätteenkäsittelyprosessia sovelletaan, jos vaaralliset aineet on tarkoitus toimittaa laitoksen ulkopuoliseen, sen jälkeen käytettävään jätehuoltolaitokseen. Kustakin jätehuoltolaitoksesta on toimitettava seuraavat tiedot:

Perustelu

Termien käytön olisi oltava johdonmukaista.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) näyttö siitä, että jätehuoltolaitoksella on lupa käsitellä vaarallisia materiaaleja;

ii) näyttö siitä, että jätehuoltolaitoksella on asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupa käsitellä vaarallisia materiaaleja;

Perustelu

Olisi täsmennettävä, kuka myöntää luvan.

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) sovellettava järjestelmää, jolla kirjataan kustakin aluksesta poistettujen vaarallisten materiaalien todelliset määrät ja verrataan niitä vaarallisten materiaalien luetteloon ja jolla kirjataan kyseisiin materiaaleihin laitoksessa ja laitoksen ulkopuolella sovelletut käsittelyprosessit;

Perustelu

On tärkeää voida jäljittää vaaralliset materiaalit luettelosta lopulliseen käsittelyyn. Tällaisia jäljitysjärjestelmiä on jo käytössä useissa maissa.

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. huolehdittava vakuutusturvan riittävyydestä terveys- ja turvallisuusvastuiden ja ympäristövahinkojen korjaamisesta johtuvien kustannusten kattamiseksi jäsenvaltion tai sen kolmannen valtion, jossa laitos sijaitsee, asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti;

Perustelu

Tämä säännös sisällytettiin alusten kierrätyslaitoksia koskevana vähimmäisvaatimuksena helmikuussa 2007 julkistettuun Yhdistyneen kuningaskunnan alusten kierrätysstrategiaan.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b. tarkastettava säännöllisesti alusten kierrätyslaitoksen läheisyydessä sijaitsevat vedet ja sedimentit saasteiden havaitsemiseksi.

Perustelu

Tämä on miedompi versio siitä säännöksestä, joka sisällytettiin alusten kierrätyslaitoksia koskevana vähimmäisvaatimuksena helmikuussa 2007 julkistettuun Yhdistyneen kuningaskunnan alusten kierrätysstrategiaan.

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä lupa harjoittaa alusten kierrätystä alueellaan sijaitseville alusten kierrätyslaitoksille, jotka täyttävät 12 artiklassa esitetyt vaatimukset. Lupa voidaan antaa alusten kierrätyslaitoksille enintään viideksi vuodeksi.

1. Rajoittamatta muuta EU:n terveys- ja ympäristöalan lainsäädäntöä toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä lupa harjoittaa alusten kierrätystä alueellaan sijaitseville alusten kierrätyslaitoksille, jotka täyttävät 12 artiklassa esitetyt vaatimukset. Lupa voidaan antaa alusten kierrätyslaitoksille enintään viideksi vuodeksi.

 

Edellyttäen, että noudatetaan asetuksen tavoitteita ja tässä artiklassa säädettyjä velvoitteita, muiden kansallisten tai unionin sääntöjen nojalla myönnetty lupa voidaan yhdistää tämän artiklan mukaisesti myönnettyyn lupaan yhden luvan muodostamiseksi silloin, kun näin voidaan välttää annettujen tietojen sekä käyttäjän tai toimivaltaisen viranomaisen tehtävien tarpeeton päällekkäisyys. Tällöin luvan voimassaoloaikaa voidaan jatkaa edellä mainittujen lupasääntöjen mukaisesti.

Perustelu

Muodollisuuksien tarpeetonta päällekkäisyyttä olisi vältettävä, koska eurooppalaisiin laitoksiin sovelletaan EU:n lainsäädännön nojalla jo useita velvoitteita, jotka ovat alusten kierrättämistä koskevan asetusluonnoksen vaatimuksia tiukempia.

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Pyyntöön on liitettävä 13 artiklassa ja liitteessä VI edellytetyt tiedot ja näytöt siitä, että kierrätyslaitos noudattaa 12 artiklassa esitettyjä vaatimuksia.

2. Pyyntöön on liitettävä 13 artiklassa ja liitteessä VI edellytetyt tiedot ja näytöt siitä, että kierrätyslaitos noudattaa 12 artiklassa esitettyjä vaatimuksia.

Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti liitteessä II esitetyn alusten kierrätyslaitoksen tunnistetietojen mallin päivittämistä varten.

Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 26 artiklan mukaisesti liitteessä II esitetyn alusten kierrätyslaitoksen tunnistetietojen mallin päivittämistä varten.

Perustelu

Korjataan komission ehdotuksen numerointivirhe.

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Hakiessaan sisällyttämistä eurooppalaiseen luetteloon kierrätyslaitokset hyväksyvät sen mahdollisuuden, että komissio tai sen valtuuttamat toimijat tekevät ennen kierrätyslaitoksen lisäämistä eurooppalaiseen luetteloon tai sen jälkeen paikan päällä tarkastuksen sen varmistamiseksi, että 12 artiklassa esitettyjä vaatimuksia noudatetaan.

3. Jotta kierrätyslaitokset voidaan sisällyttää eurooppalaiseen luetteloon, komission nimeämän kansainvälisen asiantuntijaryhmän on tarkastettava kierrätyslaitokset ennen niiden lisäämistä eurooppalaiseen luetteloon, jotta varmistetaan, että 12 artiklassa esitettyjä vaatimuksia noudatetaan, ja tämän jälkeen kahden vuoden välein. Alusten kierrätyslaitoksen on myös hyväksyttävä se mahdollisuus, että kansainvälinen ryhmä suorittaa paikalla ennalta ilmoittamattomia lisätarkastuksia. Kansainvälinen asiantuntijaryhmä tekee näiden tarkastusten suorittamiseksi yhteistyötä sen jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jossa kierrätyslaitos sijaitsee.

Perustelu

Aluksia kierrätettäessä käsitellään suuria määriä vaarallisia materiaaleja. Mikäli EU:n lipun alla purjehtivien alusten vienti EU:sta romutettaviksi OECD:n ulkopuolisiin maihin laillistetaan poikkeuksellisesti niiden erityisen luonteen perusteella, on varmistettava, että ne käsitellään tämän asetuksen säännöksiä noudattaen. Säännöllisten tarkastusten olisi oltava edellytys sille, että kierrätyslaitos hyväksytään eurooppalaiseen luetteloon. Näin varmistetaan kaikkien laitosten tasapuolinen kohtelu, ja yleinen hyväksyntä saavutettaneen tarkastusryhmän kansainvälisen luonteen sekä asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Eurooppalainen luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja komission internetsivustolla viimeistään 36 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Eurooppalainen luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja komission internetsivustolla viimeistään 24 kuukauden kuluttua ... *. Se jaetaan kahteen alaluetteloon, jotka sisältävät EU-/OECD-maissa sekä OECD-maiden ulkopuolella sijaitsevat alusten kierrätyslaitokset.

 

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Perustelu

Kaksi vuotta voimaantulon jälkeen lienee riittävä aika komissiolle laatia ensimmäinen eurooppalainen luettelo.

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Eurooppalaiseen luetteloon on sisällytettävä seuraavat alusten kierrätyslaitosta koskevat tiedot:

 

a) kierrätysmenetelmä;

 

b) kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi ja koko; sekä

 

c) kierrätyslaitoksen toimintaa rajoittavat tekijät, vaarallisten jätteiden huolto mukaan luettuna.

Perustelu

Alusten omistajille on tärkeää saada nämä tiedot eurooppalaiseen luetteloon kuuluvista alusten kierrätyslaitoksista, jotta he voivat tehdä valintansa asianmukaisten laitosten joukosta.

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Eurooppalaisessa luettelossa on ilmoitettava päivämäärä, jolloin alusten kierrätyslaitos sisällytettiin luetteloon. Sisällyttäminen luetteloon on voimassa enintään viiden vuoden ajan, ja se voidaan uusia.

Perustelu

Mukanaolo luettelossa saisi kestää vain viisi vuotta, mutta se voidaan uusia. Näin varmistettaisiin, että laitokset pitävät tietonsa ajan tasalla.

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c. Mikäli komissiolle toimitetut tiedot muuttuvat merkittävästi, eurooppalaiseen luetteloon sisällytettyjen alusten kierrätysyritysten on viipymättä toimitettava ajantasaistettu näyttö. Alusten kierrätysyrityksen on joka tapauksessa ilmoitettava kolme kuukautta ennen kunkin eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämistä koskevan viiden vuoden jakson päättymistä, että

 

a) se on toimittanut näytön täysimääräisenä ja että näyttö on ajan tasalla;

 

b) alusten kierrätyslaitos jatkaa toimintaansa ja täyttää edelleen 12 artiklassa esitetyt vaatimukset.

Perustelu

On tehtävä selväksi, mitkä ovat alusten kierrätysyritysten velvoitteet tietojensa ylläpidon suhteen.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) eurooppalaiseen luetteloon lisätään kierrätyslaitos jossakin seuraavista tapauksista:

a) eurooppalaiseen luetteloon päätetään lisätä kierrätyslaitos 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

i) kierrätyslaitos on saanut luvan 13 artiklan mukaisesti;

 

ii) kierrätyslaitoksen lisäämisestä eurooppalaiseen luetteloon on päätetty 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

 

Perustelu

On tarpeetonta viitata 13 artiklaan, kun kaikki asiaan liittyvät säännökset ovat 15 artiklan 4 kohdassa.

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2) alusten kierrätyslaitos on lisätty luetteloon useammaksi kuin viideksi vuodeksi eikä se ole toimittanut näyttöä siitä, että se edelleen täyttää 12 artiklassa esitetyt vaatimukset.

2) alusten kierrätyslaitos ei ole toimittanut kolme kuukautta ennen luetteloon sisällyttämistä koskevan viiden vuoden jakson päättymistä näyttöä siitä, että se edelleen täyttää 12 artiklassa esitetyt vaatimukset.

Perustelu

Olisi asetettava selkeä määräaika sille, mihin mennessä alusten kierrätyslaitoksen on toimitettava ajantasaisen näytön siitä, että se täyttää edelleen 12 artiklan vaatimukset, jotta se voi pysyä luettelossa. Kierrätyslaitos olisi poistettava eurooppalaisesta luettelosta, mikäli se ei ole toimittanut kyseistä näyttöä kolme kuukautta ennen viisivuotisen jakson päättymistä.

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta – b alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) aluksen kierrätyslaitos sijaitsee valtiossa, joka asettaa jäsenvaltion lipun alla purjehtiville aluksille kieltoja tai soveltaa niitä syrjiviä käytäntöjä.

Perustelu

Perustuu SEU:n 4 artiklan 2 kohtaan (”Unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden tasa-arvoa perussopimuksia sovellettaessa ...”).

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) ilmoitettava hallinnolle kirjallisesti ainakin 14 päivää ennen kierrätyksen alkamista aikomuksestaan kierrättää laiva, jotta hallinto voi valmistautua tässä asetuksessa edellytettyyn katsastukseen ja todistusten myöntämiseen;

a) ilmoitettava hallinnolle kirjallisesti ainakin kolme kuukautta ennen kierrätyksen alkamista aikomuksestaan kierrättää laiva, jotta hallinto voi valmistautua tässä asetuksessa edellytettyyn katsastukseen ja todistusten myöntämiseen; sen on samalla ilmoitettava aikomuksestaan kierrättää laiva sen maan hallinnolle, jonka lainkäyttövaltaan se sillä hetkellä kuuluu;

Perustelu

Kaksi viikkoa on liian lyhyt aika hallinnolle ilmoittamiseen. Jotta säännös on yhdenmukainen sen ehdotuksen kanssa, jonka mukaan aluksen kierrätyssuunnitelma olisi lähetettävä toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksyttäväksi kaksi kuukautta ennen purkamisen suunniteltua aloittamista (katso 7 artiklan 2 a kohta), olisi ilmoitus toimitettava samaan aikaan (katso myös seuraava tarkistus).

Tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tärkeää, että alusten omistajat ilmoittavat asiasta myös sen maan hallinnolle, jonka lainkäyttövallan piiriin ne kuuluvat kyseisellä hetkellä, jotta sujuva yhteistyö olisi mahdollista.

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) toimitettava hallinnolle luettelo valtioista, joiden kautta aluksen on tarkoitus kulkea matkallaan alusten kierrätyslaitokseen;

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) tiedot, jotka koskevat laitonta kierrätystä ja kyseessä olevan jäsenvaltion tämän johdosta suorittamia toimia.

c) tiedot, jotka koskevat laitonta kierrätystä ja kyseessä olevan jäsenvaltion tämän johdosta suorittamia toimia, mukaan luettuina yksityiskohtaiset tiedot 23 artiklan mukaisesti vahvistetuista seuraamuksista.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi myös kerrottava soveltamistaan seuraamuksista. Tämä on tärkeää sen varmistamiseksi, että ne ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, kuten 23 artiklassa määrätään.

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava kertomuksensa 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä ja joka toinen vuosi sen jälkeen.

2. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava kertomuksensa 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä ja joka vuosi sen jälkeen.

Perustelu

Jotta komissio saa paremman yleiskuvan tämän asetuksen asianmukaisesta soveltamisesta, jäsenvaltioiden olisi laadittava kertomus kerran vuodessa.

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Komissio tallentaa nämä tiedot sähköiseen tietokantaan, johon yleisöllä on pysyvä mahdollisuus tutustua.

Perustelu

Komission olisi koottava jäsenvaltioiden raportoimat tiedot sähköiseen tietokantaan, johon kansalaiset voivat tutustua milloin tahansa, jotta tämän asetuksen soveltamisen todellinen tilanne jäsenvaltioissa olisi avointa tietoa.

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sovelletaan aluksiin,

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sovelletaan EU:n ja muiden kuin EU:n alusten omistajiin,

 

a) jotka eivät noudata tiettyjä vaarallisia materiaaleja koskevia kieltoja 4 artiklan ja 11 b artiklan säännösten mukaisesti;

d) joilla ei ole aluksessa 5 ja 28 artiklan edellyttämää vaarallisten materiaalien luetteloa;

b) joilla ei ole aluksessa 5 ja 11 b artiklan mukaista voimassa olevaa vaarallisten materiaalien luetteloa;

 

c) joilla ei ole aluksessa 7 ja 11 b artiklan mukaista aluksen kierrätyssuunnitelmaa;

e) jotka on lähetetty kierrätettäväksi ilman, että ne noudattavat 6 artiklassa esitettyjä valmistelua koskevia vaatimuksia;

Poistetaan.

f) jotka on lähetetty kierrätettäväksi ilman 6 artiklassa edellytettyä inventaariotodistusta;

Poistetaan.

g) jotka on lähetetty kierrätettäväksi ilman 6 artiklassa edellytettyä kierrätyskelpoisuustodistusta;

Poistetaan.

h) jotka on lähetetty kierrätettäväksi ilman, että hallinnolle on lähetetty 21 artiklassa edellytetty kirjallinen ilmoitus;

Poistetaan.

i) jotka on kierrätetty tavalla, jotka eivät vastaa 7 artiklassa edellytettyä aluksen kierrätyssuunnitelmaa.

Poistetaan.

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/99/EY1 mukaisia seuraamuksia sovelletaan EU:n alusten omistajiin, joiden alukset

 

a) on lähetetty kierrätettäviksi noudattamatta tämän asetuksen 6 artiklassa vahvistettuja yleisiä vaatimuksia;

 

b) on lähetetty kierrätettäväksi ilman tämän asetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaista inventaariotodistusta;

 

c) on lähetetty kierrätettäväksi ilman tämän asetuksen 9 artiklan mukaista sopimusta;

 

d) on lähetetty kierrätettäväksi ilman, että hallinnolle on lähetetty tämän asetuksen 21 artiklan mukainen kirjallinen ilmoitus;

 

e) on kierrätetty ilman, että toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt aluksen kierrätyssuunnitelman tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, tai tavalla, joka ei vastaa tämän asetuksen 7 artiklan mukaista aluksen kierrätyssuunnitelmaa.

 

___________________

 

EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Erityisesti kun alus lähetetään kierrätettäväksi alusten kierrätyslaitokseen, jota ei mainita eurooppalaisessa luettelossa, sovellettavien seuraamusten on vastattava vähintään hintaa, joka aluksen omistajalle on maksettu aluksesta.

2. Erityisesti kun alus lähetetään kierrätettäväksi alusten kierrätyslaitokseen, jota ei mainita eurooppalaisessa luettelossa, sovellettavien seuraamusten on vastattava vähintään kaksi kertaa hintaa, joka aluksen omistajalle on maksettu aluksesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2008/99/EY 5 artiklan soveltamista.

Tarkistus  103

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 5–6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jos alus myydään ja lähetetään kuuden kuukauden kuluessa myynnistä kierrätettäväksi alusten kierrätyslaitokseen, jota ei mainita eurooppalaisessa luettelossa, seuraamukset:

5. Jos alus myydään ja lähetetään kahdentoista kuukauden kuluessa myynnistä kierrätettäväksi alusten kierrätyslaitokseen, jota ei mainita eurooppalaisessa luettelossa, seuraamukset:

a) asetetaan yhteisesti viimeiselle ja toiseksi viimeiselle omistajalle, jos alus purjehtii edelleen jonkin EU:n jäsenvaltion lipun alla;

a) asetetaan viimeiselle omistajalle, jos alus purjehtii edelleen jonkin jäsenvaltion lipun alla;

b) asetetaan ainoastaan toiseksi viimeiselle omistajalle, jos alus ei enää purjehdi jonkin EU:n jäsenvaltion purjeen alla.

b) asetetaan viimeiselle omistajalle, jonka omistuksessa alus purjehti EU:n jäsenvaltion lipun alla kyseisen vuoden aikana, jos alus ei enää purjehdi jonkin jäsenvaltion lipun alla.

6. Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 5 kohdassa mainittuihin seuraamuksiin siinä tapauksessa, että aluksen omistajan tarkoituksena ei ole ollut myydä alustaan kierrätettäväksi. Jäsenvaltion on tällöin pyydettävä aluksen omistajan väitteen tueksi näyttöä, mukaan lukien jäljennös myyntisopimuksesta.

6. Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 5 kohdassa mainittuihin seuraamuksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että aluksen omistajan tarkoituksena ei ole ollut myydä alustaan kierrätettäväksi. Jäsenvaltion on tällöin vaadittava aluksen omistajalta tämän esittämän väitteen tueksi näyttöä, mukaan lukien jäljennös myyntisopimuksesta vastaavine määräyksineen, ja tiedot ostajan liiketoimintamallista.

Tarkistus  104

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos toimintapyyntö ja siihen liittyvät havainnot osoittavat uskottavasti, että asetusta on rikottu, toimivaltaisen viranomaisen on tarkasteltava näitä havaintoja ja toimintapyyntöjä. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on annettava kierrätysyritykselle tilaisuus ilmoittaa näkemyksensä toimintapyynnöstä ja siihen liittyvistä havainnoista.

3. Jos toimintapyyntö ja siihen liittyvät havainnot osoittavat uskottavasti, että asetusta on rikottu, toimivaltaisen viranomaisen on tarkasteltava näitä havaintoja ja toimintapyyntöjä. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on annettava aluksen omistajalle ja kierrätysyritykselle tilaisuus ilmoittaa näkemyksensä toimintapyynnöstä ja siihen liittyvistä havainnoista.

Perustelu

Ottaen huomioon, että alusten kierrätysyrityksen ohella myös aluksen omistaja voi rikkoa tätä asetusta, myös viime mainitulle olisi annettava mahdollisuus esittää näkemyksensä.

Tarkistus  105

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltio voi päättää, ettei se sovella 1–4 kohdan säännöksiä tapauksiin, joissa on kyse tämän asetuksen välittömästi uhkaavasta rikkomisesta.

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole syytä jättää soveltamatta 1–4 kohtaa asetuksen välittömästi uhkaavan rikkomisen vuoksi.

Tarkistus  106

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 5, 9, 10 ja 15 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 5, 9, 10 ja 15 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä viideksi vuodeksi ...päivästä …kuuta …*. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta sen jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

____________________

 

* EUVL: pyydetään lisäämään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Perustelu

Valtaa antaa delegoituja säädöksi ei pitäisi antaa komissiolle määräämättömäksi ajaksi, vaan ainoastaan rajoitetuksi ajaksi, jota jatketaan ilman eri toimenpiteitä. Tästä on tullut vakiokäytäntö Lissabonin sopimuksen jälkeen hyväksytyssä ympäristölainsäädännössä.

Tarkistus  107

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kaikkia aluksia varten on laadittava vaarallisten materiaalien luettelo viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus  108

Ehdotus asetukseksi

28 a artikla (uusi)

Direktiivi 2009/16/EY

LIITE IV – 45 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

28 a artikla

 

Muutos satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annettuun direktiiviin 2009/16/EY

 

Lisätään seuraava kohta satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY1 liitteeseen IV:

 

”45. Asetuksen (EU) N:o XX [pyydetään lisäämään tämän asetuksen koko otsikko] mukainen todistus vaarallisten materiaalien luettelosta *”

 

_____________________

 

EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57.

 

* EUVL L […], […], s. [..].

Perustelu

Tyylikkäin tapa varmistaa, että kaikki EU:n satamaan tai ankkuripaikalle saapuvat alukset ovat tosiasiallisesti laatineet muutetun 5 artiklan mukaisen luettelon, on lisätä luetteloa koskeva todistus niiden todistusten ja asiakirjojen joukkoon, jotka tarkastajan on vähintään tarkistettava satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin mukaisesti tarkastuksen yhteydessä.

Tarkistus  109

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1013/2006

1 artikla – 3 kohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i) Alukset, jotka eivät kuulu asetuksen (EU) N:o XX [insert full title of this Regulation](*) soveltamisalaan

i) alukset, jotka toimitetaan eurooppalaiseen luetteloon sisällytettyyn alusten kierrätyslaitokseen asetuksen (EU) N:o XX [pyydetään lisäämään tämän asetuksen koko otsikko] mukaisesti.

Tarkistus  110

Ehdotus asetukseksi

29 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

29 a artikla

 

Kauttakulku

 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomainen hallinto tai muu valtion viranomainen ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tai viranomaisille kauttakulusta seitsemän päivän kuluessa siitä, kun aluksen omistajalta on saatu ilmoitus asiasta.

 

2. Kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on 60 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoittamispäivämäärästä

 

a) annettava suostumuksensa aluksen kulkemiseen sen vesien kautta tietyin ehdoin tai ehdoitta tai

 

b) evättävä suostumuksensa aluksen kulkemiseen sen vesien kautta.

 

Asianomaisen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava aluksen omistajalle kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten päätöksestä.

 

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettu suostumus evätään tai jos sille asetetaan ehtoja, joita aluksen omistaja ei voi hyväksyä, aluksen omistaja voi lähettää aluksen kierrätettäväksi ainoastaan sellaisten kauttakulkumaiden kautta, jotka eivät ole vastustaneet kauttakulkua.

 

4. Jollei vastausta ole saatu 2 artiklassa tarkoitetun 60 päivän kuluessa, kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen katsotaan evänneen suostumuksensa.

 

5. Sen estämättä, mitä 4 kohdassa säädetään, ja Baselin yleissopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jos kauttakulkumaan toimivaltainen viranomainen jossakin vaiheessa päättää, ettei se, yleisesti tai määrätyissä olosuhteissa, vaadi etukäteen annettua kirjallista suostumusta, kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen katsotaan antaneen suostumuksensa, jollei asianomainen jäsenvaltio ole saanut minkäänlaista vastausta 60 päivän kuluessa siitä, kun kauttakulkumaan toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettu ilmoitus kauttakulusta.

Tarkistus  111

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen kahden vuoden kuluessa Hongkongin yleissopimuksen voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa käsitellään sitä, lisätäänkö alukset, joille Hongkongin yleissopimuksen sopimuspuolet ovat myöntäneet luvan, alusten kiertämislaitosten eurooppalaiseen luetteloon kaksinkertaisen työn ja hallinnollisen taakan välttämiseksi.

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen kahden vuoden kuluessa Hongkongin yleissopimuksen voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa käsitellään sitä, täyttyvätkö tässä asetuksessa esitetyt vaatimukset, mikäli laitokset, joille Hongkongin yleissopimuksen sopimuspuolet ovat myöntäneet luvan, lisätään alusten kierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon.

Perustelu

Ottaen huomioon Hongkongin yleissopimuksen selvästi löysemmät normit alusten kierrätyslaitosten osalta ja se, että yleissopimuksessa ei käsitellä jätteiden huoltoa alusten kierrätyslaitosten ulkopuolella, on kaikki laitokset, joille Hongkongin yleissopimuksen sopimuspuolet ovat myöntäneet luvan, arvioitava tämän asetuksen säännöksiä vasten, mikäli ne halutaan liittää eurooppalaiseen luetteloon.

Tarkistus  112

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee 365 päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta …*.

 

____________

 

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Tämä vastaa jätteiden siirroista annetun asetuksen säännöksiä. Siitä ei ole syytä poiketa. Nopealla voimaantulolla varmistetaan oikeusvarmuus. Jäsenvaltioille, alusten omistajille ja alusten kierrätyslaitoksille olisi annettava vuoden pituinen siirtymäkausi ennen kuin uusia säännöksiä on tosiasiallisesti sovellettava.

Tarkistus  113

Ehdotus asetukseksi

LIITE IV – 5 a alaotsikko (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

VAHVISTUS ENNALTA ILMOITTAMATTOMASTA KATSASTUKSESTA

 

Asetuksen 8 artiklan mukaisesti suoritetussa ennalta ilmoittamattomassa katsastuksessa todettiin, että alus täyttää asetuksen asianomaisissa säännöksissä asetetut vaatimukset.

 

Allekirjoitus: (valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

 

Paikka: .......................................................................................................

 

Päivämäärä

(pp/kk/vvvv):...................................................................

 

(asiakirjan antavan viranomaisen sinetti tai leima)

  • [1]  EUVL C 299, 4.10.2012, s. 158.

PERUSTELUT

”toteaa, että on eettisesti vastuutonta antaa alusten romuttamiseen liittyvien ihmisarvoa alentavien ja ympäristöä tuhoavien olosuhteiden jatkua edelleen…”

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. toukokuuta 2008 laivanromutustoiminnan parantamista koskevasta vihreästä kirjasta[1]

1. Tausta

EU:n jätteensiirtoasetuksen mukaan vaarallisten jätteiden vienti EU:sta muihin kuin OECD-maihin on kielletty vuodesta 1998 lähtien. Tällä kiellolla pannaan EU:ssa täytäntöön vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen vientikieltomuutos (”Ban Amendment”).

Monenlaisten aluksella olevien vaarallisten materiaalien vuoksi kaikki EU:sta purettavaksi vietävät alukset ovat vaarallisia jätteitä – ja siksi ne voidaan nykyään purkaa lainmukaisesti ainoastaan OECD-maissa. Tätä lainsäädäntöä kierretään kuitenkin melko järjestelmällisesti. Komission vaikutusarvioinnin mukaan vuonna 2009 yli 90 prosenttia EU-maiden lippujen alla purjehtivista laivoista purettiin OECD:n ulkopuolella, pääasiassa Etelä-Aasiassa (Intia, Pakistan ja Bangladesh) niin sanottua rantaromutusmenetelmää käyttäen, millä oli huomattavia ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Mitä on rantaromutus? Alukset ajetaan mahdollisimman lähelle rantaa nousuveden aikana, jolloin ne jäävät tavallisesti kiinni rannan lähellä vuorovesialueella oleviin mutamatalikkoihin. Alukset leikataan sitten pystysuorasti hyvin suuriin osiin ainoastaan puhalluslamppujen ja painovoiman avulla, jolloin osat romahtavat mutamatalikoille. Työntekijät altistetaan huomattaville sekä akuuteille että kroonisille riskeille, vaarallisten aineiden asianmukainen varastointi on mahdotonta, ja erikseen poistettuja vaarallisia materiaaleja ei käsitellä asianmukaisesti.

Tämä on kapitalismia raaimmillaan. Useimmiten alusten viimeiset omistajat pyrkivät maksimoimaan voiton myymällä aluksensa laitoksille, joissa noudatetaan puutteellisesti tai ei lainkaan työntekijöiden terveyden ja ympäristön suojelua koskevia normeja ja jotka pystyvät siksi tarjoamaan korkeimman hinnan. Kärsimme selkeästi markkinoiden toimimattomuudesta kustannusten äärimmilleen viedyn ulkoistamisen vuoksi[2] työntekijöiden terveyden ja ympäristön kustannuksella.

Vuosina 2006–2015 romutettavista aluksista "romuttamoihin päätyy arviolta 5,5 miljoonaa tonnia aineita (erityisesti öljylietettä, öljyjä, maaleja, PVC:tä ja asbestia), joista saattaa aiheutua ympäristöhaittoja"[3].

Komissio esittää seuraavat kolme syytä tähän lähes täydelliseen vaatimusten noudattamatta jättämiseen:

–         erityisesti suurten alusten kierrätyskapasiteetin puute OECD:ssä,

–         tärkeimmissä kierrätysvaltioissa Bangladeshissa, Intiassa ja Pakistanissa toimivien kierrättäjien ja korkeampia teknisiä normeja noudattavien kilpailijoiden (EU, Turkki, Kiina) välinen kova ja epäreilu kilpailu,

–         tämänhetkinen lainsäädäntö ei vastaa alusten erityisominaisuuksia; sen määrittäminen, milloin aluksesta tulee jätettä, on vaikeaa; alukset voivat kiertää lainmukaisia velvoitteitaan lippuvaltiota vaihtamalla.

Alusten romuttaminen kuusinkertaistui maailmassa vuosina 2007–2009 (4,2 miljardista bruttotonnista 24,9, miljardiin bruttotonniin); vauhtia kiihdyttivät yksirunkoisten tankkerien nopeutettu käytöstä poisto, talouskriisi ja suuri ylikapasiteetti (maailman laivasto on lähes kaksinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana 574 miljardista bruttotonnista vuonna 2001 1043 miljardiin bruttotonniin vuonna 2011)[4]. Tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan edelleen ei pelkästään markkinatilanteen (ylikapasiteetti ja rahtikuljetusten vähäinen kysyntä) vaan myös tulevan IMO:n painolastivesiyleissopimuksen voimaan tulon vuoksi. Nykytilanteessa monet alusten omistajat saattavat päättää romuttaa aluksensa sen sijaan, että he investoisivat edellä mainitun yleissopimuksen edellyttämiin kalliisiin jälkiasennuksiin.

2. Hongkongin yleissopimus

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on laatinut erityisen yleissopimuksen tilanteen parantamiseksi. Alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva Hongkongin kansainvälinen yleissopimus hyväksyttiin vuonna 2009, mutta sen voimaantulo ja tuloksekas täytäntöönpano edellyttävät, että sen ratifioivat suuret lippuvaltiot ja kierrätysvaltiot. Arvioidaan, että yleissopimus ei kuitenkaan tule voimaan ennen vuotta 2020.

Kansainvälisellä tasolla vallitsee suuri hämmennys Hongkongin yleissopimuksen ja Baselin yleissopimuksen keskinäisestä vastaavuudesta. Komissio pitää niitä samanveroisina[5] – pääsyy siihen, että se ehdottaa poikkeuksen soveltamista aluksiin, jotka kuuluvat uuden jätteensiirtoasetuksen soveltamisalaan – mutta muut Baselin yleissopimuksen osapuolet ovat asiasta toista mieltä[6]. Näiden kahden yleissopimuksen vertaaminen – toisen voimassa olevan ja toisen, jonka voimaantulo ei ole odotettavissa moneen vuoteen – on monimutkaista. Ne eroavat kuitenkin toisistaan selvästi ainakin seuraavilta osin:

–         soveltamisala: Hongkongin yleissopimus kattaa aluksen käyttövaiheen, mutta toisin kuin Baselin yleissopimus, se ei kata purkamisen seurauksena syntyvän jätteen käsittelyä,

–         säännöt: Hongkongin yleissopimuksessa ei suljeta pois rantaromutusta, kun taas Baselin yleissopimuksen ohjeissa sitä ei pidetä hyväksyttävänä purkamismenetelmänä,

–         täytäntöönpano: Hongkongin yleissopimukseen sisältyy mahdollisuus alusten mutta ei romuttamoiden tarkastuksista, ja siinä määrätään vain tavanomaisista seuraamuksista, kun taas Baselin yleissopimuksessa romuttamoilta edellytetään lupia ja vaarallisten jätteiden kauppa katsotaan rikokseksi.

3. Komission ehdotus

Komission mukaan alusten kierrätyksestä ehdotetun asetuksen tavoitteena on vähentää merkittävästi negatiivisia vaikutuksia, joita liittyy EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten kierrätykseen erityisesti Etelä-Aasiassa. Samalla pyritään välttämään tarpeettomien taloudellisten rasitteiden luomista.

Komission ehdotus rajoittuu EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiviin aluksiin. Siinä ehdotetaan eurooppalaisen luettelon laatimista kaikista maailman alusten kierrätyslaitoksista, jotka täyttävät tietyt normit (jotka ovat hieman Hongkongin yleissopimuksen vaatimuksia tiukempia, esimerkiksi vaatimus vaarallisten materiaalien käsittelystä läpäisemättömällä lattiapinnalla ja vaatimus, että jätteen vastaanottava jätehuoltolaitos toimii ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua koskevien EU-normien mukaisesti), mutta eivät ole pakollisten tarkastusten alaisia. EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten ei tarvitsisi enää kuulua jätteensiirtoasetuksen soveltamisalaan, vaan ne olisi mahdollista kuljettaa luettelossa mainittuihin laitoksiin purkamista varten. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamuksista, ja kansalaisjärjestöt voivat vaatia niiden toimeenpanoa, mukaan lukien asian vireille panoa tuomioistuimessa.

4. Keskeisten sidosryhmien reaktiot

Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestö (ECSA) on tyytyväinen komission ehdotukseen mutta katsoo, että siihen ei pitäisi sisällyttää IMO:n vaatimuksia ylittäviä aineksia, koska se aiheuttaisi hämmennystä ja vaikuttaisi kielteisesti alusten kierrätystä koskevien käytäntöjen ja olosuhteiden parantamiseksi toteutettuihin toimiin.[7]

Shipbreaking Platform -kansalaisjärjestö arvostelee ankarasti komission ehdotusta, koska sen mielestä ehdotuksen nojalla on mahdollista tosiasiassa laillistaa elinkaarensa lopussa olevien vaarallisia jätteitä sisältävien alusten vienti EU:sta kehitysmaihin, ja kehottaa purkamaan kaikki EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivat ja niiden omistamat alukset OECD-maissa[8].

5. Euroopan parlamentin vuosina 2008 ja 2009 antamat päätöslauselmat

Euroopan parlamentti on antanut kaksi päätöslauselmaa alusten purkamisesta. Toinen niistä oli vastaus komission vihreään kirjaan vuonna 2008 toinen vastaus komission strategiaan vuonna 2009[9].

Molemmissa päätöslauselmissa parlamentti ilmaisi kantansa selkeästi ja kehotti panemaan täysimääräisesti täytäntöön vaarallisten jätteiden vientikiellon myös vaarallisia aineita sisältävien romutettavien alusten osalta, kieltämään yksiselitteisesti rannalle ajamisen, vaatimaan kaikkiin EU:n satamiin saapuvilta aluksilta vaarallisten aineiden luetteloinnin sekä luomaan rahaston, joka perustuu pakollisiin laivateollisuuden maksuihin ympäristön kannalta järkevän kierrätyksen varmistamiseksi.

6. Esittelijän keskeiset ehdotukset

Esittelijä aikoi alun perin ulottaa asetuksen kattamaan myös kaikki EU:n jäsenvaltioissa omistetut alukset, mutta hänen oli pyrittävä löytämään muita ratkaisuja komission ehdotuksen vahvistamiseksi, koska oikeudellisen yksikön lausunnon mukaan aluksen omistajan kansalaisuutta ei voida pitää perusteena asetuksen soveltamiselle.

Esittelijä ehdottaa seuraavia keskeisiä muutoksia komission ehdotukseen:

a)        rahoitusväline ympäristön kannalta asianmukaisen alusten kierrätysten rahoittamista varten,

b)        kaikkiin EU:n satamiin saapuvilta aluksilta vaadittava vaarallisten materiaalien luettelointi,

c)        kaikkia yli 20 vuotta vanhoja aluksia koskeva aluksen kierrätyssuunnitelma, joka on hyväksytettävä toimivaltaisilla viranomaisilla,

d)        selkeämmät vaatimukset alusten kierrätyslaitoksista, ainakin rantaromutuksen poissulkemisesta sekä näiden laitosten tarkastamisesta ja säännöllisistä tarkastuksista,

e)        rikosoikeudelliset seuraamukset tietyistä rikkomuksista.

ad a) Ongelman perussyy on nykyisin laivanomistajille tarjotut vääränlaiset kannustimet kaikkein heikoimpia normeja noudattavien laitosten valitsemiseksi niiden tarjoaman korkeimman hinnan vuoksi. Olisi otettava käyttöön rahoitusväline ympäristön kannalta asianmukaisen alusten kierrätyksen rahoittamista varten. Kaikkien EU:n satamia käyttävien alusten olisi suoritettava maksu tonnistonsa mukaan. Maksut olisi siirrettävä rahastoon, joka maksaisi palkkion tämän asetuksen säännöksiä noudattavien kierrätyslaitosten toteuttamasta tosiasiallisesta alusten kierrätyksestä kierrätyslaitosten kilpailukyvyn lisäämiseksi. Palkkio maksettaisiin ainoastaan sellaisten alusten kierrätyksestä, jotka ovat purjehtineet EU:n lipun alla vähintään kahden vuoden ajan. Tällä lisättäisiin EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien laivojen arvoa – luettelossa olevat laitokset voisivat tarjota korkeamman hinnan viimeisimmälle aluksen omistajalle ja kannustaa siten laivanomistajia pidättymään lippuvaltion vaihdosta varmistamalla samalla, että viime hetken lipunvaihto ei kannata.

ad b) Aluksen asianmukaisen kierrätyksen ennakkoehto on asianmukainen luettelo. Merenkulkuala sitoutui vuonna 2009 virallisesti luetteloiden laatimiseen uusiin ja olemassa oleviin aluksiin[10]. Valitettavasti vain harvat omistajat pitivät kiinni tuosta sitoumuksesta. Kaikkien EU:n satamissa käyvien alusten omistajien olisi tehtävä luettelo. Tällä vauhditettaisiin merkittävästi Hongkongin yleissopimuksen keskeisten määräysten täytäntöönpanoa.

ad c) Asianmukaiseen luetteloinnin perusteella laadittu aluksen kierrätyssuunnitelma on myös ennakkoehto aluksen kierrätykselle. Kierrätettäväksi lähetettyjen alusten keski-ikä on vaihdellut 26 vuodesta 90-luvulla 32 vuoteen 2000-luvun puolivälin noususuhdanteen aikana, mutta se laskenee jälleen merkittävästi valtavan ylikapasiteetin ja talouskriisin vuoksi. Aluksen kierrätyssuunnitelma pitäisi määrätä pakolliseksi kaikille yli 20 vuotta vanhoille aluksille, jotta niiden omistajat ottavat vastuunsa huomioon hyvissä ajoin. Tämä suunnitelma olisi hyväksytettävä toimivaltaisella viranomaisella.

ad d) Olisi annettava useita lisäsäännöksiä sen varmistamiseksi, että kierrätys ja jätteen käsittely tehdään ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla (pysyvät ja rakennetut alueet, joissa on riittävästi nostokurkia, jotta käy selvästi ilmi, että rantaromutusmenetelmää käyttävät laitokset eivät pääse alusten kierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon), kaikkien asiaan liittyvien alihankkijoiden yksilöinti, aluksista poistettujen vaarallisten materiaalien tunnistusjärjestelmä, riittävä vakuutusturva, pilaantumisen seuranta.

ad e) Ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetun direktiivin 2008/99/EY nojalla jätteen laittomasta kuljetuksista aiheutuu rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tämänkaltaisia seuraamuksia olisi määrättävä myös sellaisista tämän asetuksen rikkomisista, jotka voivat johtaa kestämättömään kierrätykseen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Alusten kierrätys

Viiteasiakirjat

COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

16.3.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

29.3.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

29.3.2012

TRAN

29.3.2012

JURI

29.3.2012

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

23.4.2012

TRAN

23.4.2012

JURI

25.4.2012

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Carl Schlyter

29.5.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.11.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.3.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

60

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Inés Ayala Sender, José Manuel Fernandes, Christofer Fjellner, Julie Girling, Jutta Haug, Georgios Koumoutsakos, Jiří Maštálka, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Zuzana Brzobohatá, Jörg Leichtfried

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.3.2013