ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kuģu pārstrādi

28.3.2013 - (COM(2012)0118 – C7‑0082/2012 – 2012/0055(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Carl Schlyter


Procedūra : 2012/0055(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0132/2013

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kuģu pārstrādi

(COM(2012)0118 – C7‑0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0118),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0082/2012),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. jūlija atzinumu[1],

–   pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7-0132/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt Parlamentam vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par kuģu pārstrādi

par kuģu videi drošu pārstrādi un apstrādi, ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK un Regulu (EK) Nr. 1013/2006

Pamatojums

„Kuģu pārstrāde" šajā regulā ir definēta kā „demontāža kuģu pārstrādes rūpnīcā”, bet šajā definīcijā nav iekļauta šīs pārstrādes rezultātā radušos atkritumu sekojošā apstrāde. Tomēr šī regula, kā to ierosinājusi Komisija, attiecas arī uz radīto atkritumu turpmāku apstrādi. Tāpēc tas ir jānorāda arī virsrakstā.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Tā kā visbiežāk izmantotā kuģu demontāžas metode — tā sauktā sēkļa metode — nav uzskatāma un nevar tikt uzskatīta par drošu un saprātīgu pārstrādi, un to turpmāk vairs nevar pieļaut.

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2008. gada 21. maija rezolūcijā par Zaļo grāmatu par kuģu labāku demontāžu pauda uzskatu, ka „turpmākas kuģu demontāžas pieļaušana cilvēciski degradējošos un videi kaitīgos apstākļos no morāles viedokļa nav attaisnojama” (1. punkts) un, ka demontāža ar sēkļa metodi nav piemērota demontāžas metodoloģija (12. punkts). Eiropas Parlaments 2009. gada 26. marta rezolūcijā prasīja pilnībā aizliegt nolietotu kuģu demontāžu ar „sēkļa” metodi (6. punkts). Šādai pieejai jābūt arī šīs regulas pamatā.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Kuģu pārstrādes jaudas ESAO valstīs, kurās ir likumīgi atļauts nodot dalībvalstu karoga kuģus, ir nepietiekamas. Drošas un nekaitīgas pārstrādes jaudas, kas izvietotas valstīs, kuras nav ESAO locekles, ir pietiekamas, lai pārstrādātu visus ES dalībvalstu karoga kuģus, un paredzams, ka līdz 2015. gadam šīs jaudas vēl palielināsies, jo pārstrādājošās valstis būs veikušas pasākumus, lai izpildītu Honkongas konvencijas prasības.

(3) Kuģu pārstrādes jaudas ESAO valstīs, kurās ir likumīgi atļauts nodot eksportam kuģus, kas ir bīstami atkritumi, nav pienācīgi izmantotas. Ir pretrunas attiecībā uz kuģu pārstrādes rūpnīcu pieejamību un jaudu ASV. Bet, neraugoties uz situāciju ASV, dažas dalībvalstis un ESAO valstis potenciāli varētu nodrošināt jaudu, kas gandrīz būtu pietiekama dalībvalstu karoga kuģu (ES kuģu) apstrādei, ja šo valstu jauda tiktu pilnībā mobilizēta. Kopā ar pašreizējām un potenciālām drošas un nekaitīgas pārstrādes jaudām valstīs, kuras nav ESAO locekles, būtu nodrošinātas pietiekamas iespējas, lai pārstrādātu visus ES dalībvalstu karoga kuģus.

Pamatojums

Ir svarīgi minēt nozīmīgo potenciālo jaudu Eiropā un ESAO valstīs. Eiropas Komisijas 2007. gada pētījumā noskaidrots, ka līdz pat 1 miljonam LDT gadā būtu iespējams mobilizēt dalībvalstīs un līdz pat 600 000 LDT gadā Turcijā, salīdzinājumā ar tajā laikā pieejamo jaudu — 200 000 ES un 50.000 Turcijā. Paredzamais pieprasījums ir no 1,6 miljoniem līdz 2 miljoniem LDT gadā. Drošas un nekaitīgas pārstrādes jaudu vairāk nekā 1 miljona LDT apmērā varētu izveidot dažās valstīs, kas nav ESAO dalībvalstis.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Pašreizējā situācija kuģu pārstrādē ir raksturojama ar izmaksu galēju eksternalizāciju. Augstāko cenu par nolietotajiem kuģiem piedāvā kuģu pārstrādes rūpnīcas, kurām ir ļoti zemi darbinieku aizsardzības, veselības un vides standarti vai to nav vispār. Tā rezultātā lielākā daļa pārstrādāšanai paredzēto pasaules kuģu tiek demontēti dažās valstīs uz sēkļiem — cilvēka cieņu pazemojošos un vidi postošos nepieņemamos apstākļos. Ir pienācīgi izveidot finanšu mehānismu, kas būtu piemērojams visiem kuģiem, kas ienāk ES ostās, neatkarīgi no to karoga valsts, lai normalizētu šo situāciju, atbalstot videi drošu pārstrādi un apstrādi kuģiem, kas rada bīstamos atkritumus, tādējādi nodrošinot konkurētspēju ar uzņēmumiem, kas neievēro standartus.

Pamatojums

Galvenais iemesls, kāpēc liela daļa kuģu tiek demontēti neiedomājamos apstākļos, ir tirgus nepareiza darbība — veselības un vides izmaksas tiek pilnībā eksternalizētas, radot perversus stimulus kuģu īpašniekiem, lai pārdotu kuģus tiem pārstrādātājiem, kuru standarti ir viszemākie. Ja šī problēma netiks nekavējoties risināta, situācija turpināsies, jo īpaši tāpēc, ka tiesiskās prasības var viegli apiet, nomainot karogu, kā tas būtu Komisijas priekšlikuma gadījumā.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b) Ņemot vērā principu „piesārņotājs maksā”, izmaksas par kuģu videi drošu pārstrādi un apstrādi ir jāuzņemas kuģu īpašniekiem. Lai aizsargātu cilvēka veselību un vidi, ir jāizveido finanšu mehānismi, kas ģenerētu līdzekļus, ar kuriem atbalstīt kuģu videi drošas pārstrādes un apstrādes ekonomisko konkurētspēju ES sarakstā iekļautajās rūpnīcās attiecībā gan uz ES kuģiem, gan ES nepiederošiem kuģiem. Visiem kuģiem, kas ienāk ES ostās un enkurvietās būtu jādod savs ieguldījums kuģu videi drošas pārstrādes un apstrādes izmaksu segšanā, lai tādējādi samazinātu ekonomiskos stimulus pārstrādei standartiem neatbilstošos apstākļos, kā arī novērstu stimulus karoga maiņai. Kuģi, kuri nodrošina finansiālu garantiju tam, ka to pārstrāde un apstrāde notiks ES sarakstā iekļautajās rūpnīcās, ir jāatbrīvo no pārstrādes nodevas. Pārstrādes nodevai, kā arī finansiālajai garantijai vajadzētu būt taisnīgai, nediskriminējošai un pārredzamai.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Honkongas starptautiskā konvencija par kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi ("Honkongas konvencija") pieņemta 2009. gada 15. maijā Starptautiskās jūrniecības organizācijas paspārnē pēc Bāzeles konvencijas pušu lūguma. Honkongas konvencija stāsies spēkā tikai 24 mēnešus pēc tam, kad to ratificējušas vismaz 15 valstis, kuru kopējā tirdzniecības flotes bruto tilpība ir vismaz 40 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības un kuru ikgadējā pārstrādāto kuģu bruto tilpība pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz 3 % no šo valstu kopējās tirdzniecības flotes bruto tilpības. Dalībvalstīm vajadzētu pēc iespējas drīzāk ratificēt šo konvenciju, lai paātrinātu tās stāšanos spēkā. Konvencija attiecas uz kuģu projektēšanu, būvi, ekspluatāciju un sagatavošanu, lai atvieglotu drošu un videi nekaitīgu kuģu pārstrādi, tajā pašā laikā nekaitējot kuģu drošībai un ekspluatācijas efektivitātei; tā attiecas arī uz kuģu pārstrādes rūpnīcu drošu un videi nekaitīgu ekspluatāciju un uz pienācīga izpildes mehānisma izveidošanu attiecībā uz kuģu pārstrādi.

(4) Honkongas starptautiskā konvencija par kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi ("Honkongas konvencija") pieņemta 2009. gada 15. maijā Starptautiskās jūrniecības organizācijas paspārnē. Honkongas konvencija stāsies spēkā tikai 24 mēnešus pēc tam, kad to ratificējušas vismaz 15 valstis, kuru kopējā tirdzniecības flotes bruto tilpība ir vismaz 40 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības un kuru ikgadējā pārstrādāto kuģu bruto tilpība pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz 3 % no šo valstu kopējās tirdzniecības flotes bruto tilpības. Konvencija attiecas uz bīstamu materiālu izmantošanu kuģos, lai atvieglotu drošu un videi nekaitīgu kuģu pārstrādi, tajā pašā laikā nekaitējot kuģu drošībai un ekspluatācijas efektivitātei; , nosakot vadlīnijas, attiecas arī uz kuģu pārstrādes rūpnīcām un tajā noteikts arī izpildes mehānisms attiecībā uz kuģu pārstrādi. Honkongas konvencija neattiecas nedz uz kuģiem, kas ir valdības īpašumā, nedz arī uz kuģiem, kas ir mazāki par 500 tonnām bruto tilpības (BT), nedz arī uz kuģiem, kas visā ekspluatācijas laikā tiek izmantoti tikai tās valsts suverēnajos vai tās jurisdikcijā esošajos ūdeņos, ar kuras karogu tiem ir tiesības kuģot. Honkongas konvencija neattiecas arī uz tā tērauda otrreizēju pārstrādi, kas atgūts kuģu pārstrādes rūpnīcā, vai to rūpnīcu darbībām, kas apstrādā atkritumus, kas nāk no sākotnējās kuģu pārstrādes rūpnīcām. Honkongas konvencijas mērķis nav novērst to kuģu, kas veido bīstamus atkritumus, eksportu uz valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis — praksi, kas patlaban ir aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1013/2006. Tiek paredzēts, ka līdz Honkongas konvencijas spēkā stāšanās dienai būtu jāgaida līdz pat desmit gadiem.

Pamatojums

Honkongas konvencija ir pienācīgi jāatspoguļo. Patiesībā tā neattiecas uz kuģu projektēšanu, būvi vai ekspluatāciju, bet tikai uz noteiktām prasībām attiecībā uz izmantotajiem bīstamajiem materiāliem. Paziņojumus par ratifikāciju tāpēc būtu jāizsaka atsevišķā ziņojumā. Konvencija nenodrošina ES izpratnē kuģu videi drošu apstrādi, un vēl ir jāpārliecinās vai īstenošanas mehānisms ir atbilstīgs. Ir jāpiemin arī Konvenciju ierobežojošie nosacījumi.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Honkongas konvencijā nepārprotami noteikts, ka tās pusēm ir jāveic stingrāki, starptautiskajām tiesībām atbilstoši pasākumi attiecībā uz kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi, lai nepieļautu, vājinātu vai samazinātu jebkādu negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Izveidojot to Eiropas kuģu pārstrādes rūpnīcu sarakstu, kas atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, tiktu sekmēta gan minētā mērķa sasniegšana, gan labāka izpilde, jo karoga valstīm būtu vieglāk kontrolēt kuģus, kas nolemti pārstrādei. Šīm prasībām par kuģu pārstrādi būtu jābalstās uz Honkongas konvencijas prasībām.

(5) Honkongas konvencijā noteikts, ka tās pusēm ir jāspēj veikt stingrākus, starptautiskajām tiesībām atbilstošus pasākumus attiecībā uz kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi, lai nepieļautu, vājinātu vai samazinātu jebkādu negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Izveidojot to Eiropas kuģu pārstrādes rūpnīcu sarakstu, kas atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, būtu jāsekmē gan minētā mērķa sasniegšana, gan labāka izpilde, jo karoga valstīm būtu vieglāk kontrolēt kuģus, kas nolemti pārstrādei. Šīm prasībām par kuģu pārstrādi būtu jābalstās uz Honkongas konvencijas prasībām, bet jāiet tālāk par tām, lai panāktu tādu cilvēka veselības un vides aizsardzības līmeni, kas visumā atbilstu Savienības līmenim. Tam būtu arī jādod savs ieguldījums Eiropas rūpnīcu konkurētspējas veicināšanā, tajās droši un nekaitīgi pārstrādājot un apstrādājot kuģus.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Kuģus, uz kuriem neattiecas Honkongas konvencija un šī regula, arī turpmāk vajadzētu pārstrādāt saskaņā ar prasībām attiecīgi Regulā (EK) Nr. 1013/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.

(7) Kuģus, uz kuriem neattiecas Honkongas konvencija, kuģus, kuri nevar pārvietoties, izņemot gadījumus, ja attiecībā uz tiem ir noslēgts līgums par kapitālremontu, un kuģus, kas neatbilst piemērojamajiem noteikumiem saskaņā ar Savienības un starptautiskajiem tiesību aktiem attiecībā uz to drošumu, ja tie kļūst ekspluatācijai nederīgi teritorijā, kas ir dalībvalsts jurisdikcijā, arī turpmāk vajadzētu pārstrādāt saskaņā ar prasībām attiecīgi Regulā (EK) Nr. 1013/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Ir jāprecizē šīs regulas, Regulas (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvas 2008/98/EK darbības joma, lai novērstu vairāku tādu regulatīvo instrumentu savstarpējo pārklāšanos, kam ir viens mērķis.

(8) Ir jāprecizē attiecīgi šīs regulas, Regulas (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvas 2008/98/EK darbības joma, lai novērstu atšķirīgu juridisku prasību piemērošanu vienādās situācijās.

Pamatojums

Jautājums nav par dažādu tiesisko instrumentu pārklāšanos, bet par pienācīgu savstarpējo sasaisti starp tiem.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Piemērojot šo regulu ir jāievēro starptautiskajos tiesību aktos noteiktās tranzīta valstu tiesības.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Dalībvalstīm būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai bez kavēšanās ratificētu SJO Honkongas starptautisko konvenciju par kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi, lai uzlabotu kuģu pārstrādes praksi un nosacījumus.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sodiem, kas piemērojami šīs regulas pārkāpšanas gadījumā, kā arī būtu jānodrošina šo sodu piemērošana, lai nepieļautu kuģu pārstrādes noteikumu apiešanu. Sodiem, kas var būt civiltiesiski un administratīvi sodi, vajadzētu būt efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

(11) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sodiem, kas piemērojami šīs regulas pārkāpšanas gadījumā, kā arī būtu jānodrošina šo sodu piemērošana, lai nepieļautu kuģu pārstrādes noteikumu apiešanu. Sodiem, kas var būt kriminālsodi, civiltiesiski un administratīvi sodi, vajadzētu būt efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību nelegāli atkritumu pārvadājumi, kas veikti tīši, vai vismaz rupjas nevērības rezultātā, ir krimināli sodāms pārkāpums. Tas sodu uzskaitījumā būtu jāatspoguļo.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Ņemot vērā to, ka mērķi, proti, nepieļaut, samazināt vai izskaust negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, ko rada dalībvalstu karoga kuģu pārstrāde, ekspluatācija un apkope, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs kuģošanas un kuģu pārstrādes starptautiskā rakstura dēļ, un to, ka šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

(14) Ņemot vērā to, ka mērķi, proti, nepieļaut, samazināt vai izskaust negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, ko rada ES kuģu pārstrāde un apstrāde, nevar vienmēr pietiekami labi sasniegt atsevišķa dalībvalsts kuģošanas un kuģu pārstrādes starptautiskā rakstura dēļ, un to, ka šo mērķi dažos gadījumos var labāk sasniegt Savienības līmenī, lai gan, ratificējot Honkongas konvenciju, Savienības kompetence kuģu pārstrādes regulējuma jomā tiktu atkal nodota ES dalībvalstīm, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

Pamatojums

Šī regula risina jautājumus, kas saistīti ar nolietotu kuģu pārstrādi un apstrādi, un tikai nedaudz pieskaras jautājumiem par ekspluatāciju un apkopi, tāpēc piemērotāk šajā kontekstā ir minēt apstrādi.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šīs regulas mērķis ir nepieļaut, samazināt vai izskaust kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, ko rada dalībvalstu karoga kuģu pārstrāde, ekspluatācija un apkope.

1. Šīs regulas mērķis ir nepieļaut, samazināt līdz minimumam un pēc iespējas izskaust negadījumus, kaitējumus un citu negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, ko rada ES kuģu pārstrāde un apstrāde, cita starpā nodrošinot, ka tās tiek veiktas ES sarakstā iekļautajās rūpnīcās, kas atrodas Savienībā vai ārpus Savienības, kā arī uzlabot apstākļus to kuģu pārstrādei, kas nav ES kuģi.

 

Šīs regulas mērķis arī ir palīdzēt samazināt pašreizējo nevienlīdzību starp operatoriem Savienībā, ESAO valstīs un attiecīgās trešās valstīs attiecībā uz standartiem arodveselības un drošības, kā arī vides jomā.

 

Šīs regulas mērķis ir arī veicināt Honkongas konvencijas ratifikāciju.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1a. „ES kuģis” ir kuģis, kas kuģo ar dalībvalsts karogu vai darbojas tās pakļautībā;

Pamatojums

Ieteikums attiecībā uz redakciju, lai vienkāršotu tekstu visā šajā regulā.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1b. „ES nepiederošs kuģis" ir kuģis, kas kuģo ar trešās valsts karogu;

Pamatojums

Ieteikums attiecībā uz redakciju, lai vienkāršotu tekstu visā šajā regulā.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3a. „atkritumi” ir atkritumi, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 1. punktā;

Pamatojums

„Atkritumu” definīcija, kā tā noteikta Atkritumu pamatdirektīvā, ir jāpiemēro arī šajā regulā.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 3.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3b. „bīstamie atkritumi” ir bīstamie atkritumi, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 2. punktā;

Pamatojums

„Bīstamo atkritumu” definīcija, kā tā noteikta Atkritumu pamatdirektīvā ir jāpiemēro arī šajā regulā.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 3.c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3c. „apstrāde” ir apstrāde, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 14. punktā;

Pamatojums

„Apstrādes” definīcija, kā tā noteikta Atkritumu pamatdirektīvā, ir jāpiemēro arī šajā regulā.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 3.d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3d. „apsaimniekošana videi drošā veidā” ir apsaimniekošana videi drošā veidā, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1013/2006 2. panta 8. punktā

Pamatojums

„Apsaimniekošanas videi drošā veidā” definīcija, kā tā noteikta regulā par atkritumu sūtījumiem, ir jāpiemēro arī šajā regulā.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. "kuģu pārstrāde" ir kuģa pilnīga vai daļēja demontāža kuģu pārstrādes rūpnīcā, lai atgūtu detaļas un materiālus pārstrādāšanai un atkārtotai izmantošanai, tajā pašā laikā apsaimniekojot bīstamus un citus materiālus, un tas ietver arī saistītās darbības, piemēram, detaļu un materiālu glabāšanu un apstrādi rūpnīcā, taču neietver to tālāku apstrādi vai apglabāšanu citos uzņēmumos;

5. "kuģu pārstrāde" ir kuģa pilnīga vai daļēja demontāža kuģu pārstrādes rūpnīcā, lai atgūtu detaļas un materiālus pārstrādāšanai un atkārtotai izmantošanai, tajā pašā laikā apsaimniekojot bīstamus un citus materiālus, un tas ietver arī saistītās darbības, piemēram, detaļu un materiālu glabāšanu un apstrādi rūpnīcā, taču neietver to tālāku apstrādi citos uzņēmumos; šīs regulas kontekstā „pārstrādes” definīcija atšķiras no Direktīvas 2008/98/EK 3.panta 17. punktā noteiktās definīcijas;

Pamatojums

Termins „apstrāde” atkritumu pamatdirektīvas izpratnē attiecas uz reģenerāciju un apglabāšanu, un tas jāizmanto, lai nodrošinātu saskaņotību. Ir skaidri jānorāda, ka „pārstrāde" šīs regulas par kuģu pārstrādi kontekstā atšķiras no „pārstrādes” vispārējās definīcijas atkritumu pamatdirektīvā, jo Honkongas konvencijā terminam „pārstrāde” tika piešķirta cita nozīme.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. "kuģu pārstrādes rūpnīca" ir noteikta teritorija, kas ir objekts, laukums vai iekārta, ko izmanto kuģu pārstrādei un kas atrodas dalībvalstī vai trešā valstī;

6. "kuģu pārstrādes rūpnīca" ir noteikta teritorija, kas ir izbūvēts laukums vai iekārta, ko izmanto kuģu pārstrādei un kas atrodas dalībvalstī vai trešā valstī;

Pamatojums

Kuģu pārstrādes rūpnīca nedrīkst būt vienkārši „objekts”, jo tas varētu nozīmēt arī sēkļus. Kuģu pārstrādes rūpnīcām ir jābūt izbūvētiem laukumiem vai iekārtām.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. "pārstrādes uzņēmums" ir kuģu pārstrādes rūpnīcas īpašnieks vai jebkura cita persona vai organizācija, kas atbildību par kuģu pārstrādi ir pārņēmusi no kuģu pārstrādes rūpnīcas īpašnieka;

7. "kuģu pārstrādes uzņēmums" ir kuģu pārstrādes rūpnīcas īpašnieks vai jebkura cita persona vai organizācija, kas atbildību par kuģu pārstrādi ir pārņēmusi no kuģu pārstrādes rūpnīcas īpašnieka;

Pamatojums

Lingvistisks labojums.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 9.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9a. „tranzīts” ir kuģa pārvietošanās uz tā pārstrādes galamērķi saskaņā ar šo regulu caur tādas valsts teritoriju, kas nav nodošanas vai galamērķa valsts, un kurai saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem ir tiesības iebilst pret šādu pārvietošanu.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 20.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

20a. „pamests kuģis” ir kuģis, kuru tā pēdējais reģistrētais īpašnieks ir atstājis bez uzraudzības un pametis ES ostā;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šī regula attiecas uz kuģiem, kam ir tiesības kuģot ar kādas dalībvalsts karogu vai kas darbojas šīs dalībvalsts pakļautībā.

1. Šo regulu piemēro ES kuģiem.

 

Šīs regulas 5.a pants, 5.b pants, 11.b pants un 23. panta 1. punkts, kā arī 29. panta 1. punkts attiecas arī uz ES nepiederošiem kuģiem, kas ienāk dalībvalstu ostās vai enkurvietās, lai notiktu kuģa/ostas mijiedarbība.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ca un cb apakšpunkts (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) neatkarīgi no to karoga — kuģiem, kas nav spējīgi patstāvīgi pārvietoties, un tādējādi uzskatāmi par atkritumiem Regulas (EK) Nr. 1013/2006 izpratnē, izņemot gadījumus, ja tie var uzrādīt derīgu līgumu par kapitālremontu;

 

(cb) kuģiem, kuri neatbilst piemērojamo Savienības un starptautisko tiesību aktu noteikumu prasībām attiecībā uz drošību.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Bīstamo materiālu kontrole

Aizliegto vai ierobežoto bīstamo materiālu kontrole

Pamatojums

Šis pants attiecas vienīgi uz tādiem bīstamajiem materiāliem, kuru izmantošana ir aizliegta vai ierobežota. Uz kuģiem atrodas daudzi citi bīstamie materiāli, kas vēl nav aizliegti, bet tie arī jākontrolē pārstrādes procesā, tāpēc uzskaitē ir jāmin ne tikai aizliegtās/ierobežotās vielas. Attiecīgi ir jāprecizē, ka šis pants attiecas vienīgi uz to bīstamo materiālu kontroli, kuri ir aizliegti, vai attiecībā uz kuriem noteikti ierobežojumi.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3a. Ir aizliegts no jauna uzklāt pretapaugšanas sistēmas, kas satur alvorganiskos savienojumus, kā biocīdu, vai jebkuru citu pretapaugšanas sistēmu, kuras uzklāšana vai izmantošana ir aizliegta ar Starptautisko konvenciju par kuģu kaitīgo pretapaugšanas sistēmu kontroli.

Pamatojums

Ir jāmin arī aizliegums izmantot tributilalvas krāsas.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Bīstamo materiālu uzskaitījums

Bīstamo materiālu uzskaitījums

1. Katrā jaunā kuģī atrodas bīstamo materiālu uzskaitījums.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka katrā jaunā ES kuģī tiek izstrādāts un ir pieejams bīstamo materiālu uzskaitījums.

2. Bīstamo materiālu uzskaitījumu sagatavo pirms kuģa nodošanas pārstrādei, un tas atrodas uz kuģa.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka katrā pašreizējā ES kuģī saskaņā ar termiņiem, kas noteikti 2.a pantā vai pirms kuģa nodošanas pārstrādei, atbilstīgi tajā gadījumā, kas notiek agrāk, tiek izstrādāts un ir pieejams bīstamo materiālu uzskaitījums.

 

2a. Uzskaitījuma izstrādei tiek noteikti šādi termiņi:

 

– kuģiem, kas vecāki par 25 gadiem ... * ;

 

– kuģiem, kas vecāki par 20 gadiem ...**;

 

– kuģiem, kas vecāki par 15 gadiem ... ***;

 

– kuģiem, kas jaunāki par 15 gadiem ... ****;

 

____________________

 

*OV, lūdzu ievietot datumu: viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas

 

**OV, lūdzu ievietot datumu: divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas

 

***OV, lūdzu ievietot datumu: trīs gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas

 

****OV, lūdzu ievietot datumu: četri gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas

3. Zem trešās valsts karoga reģistrēti esošie kuģi, kas iesniedz pieteikumu par reģistrāciju zem dalībvalsts karoga, nodrošina, ka uz kuģa atrodas bīstamo materiālu uzskaitījums.

svītrots

4. Bīstamo materiālu uzskaitījums:

4. Bīstamo materiālu uzskaitījums:

(a) ir specifisks katram kuģim;

(a) ir specifisks katram kuģim;

(b) sniedz pierādījumus, ka kuģis atbilst bīstamo materiālu uzstādīšanas vai izmantošanas aizliegumam vai ierobežojumiem saskaņā ar 4. pantu;

(b) sniedz pierādījumus, ka kuģis atbilst bīstamo materiālu uzstādīšanas vai izmantošanas aizliegumam vai ierobežojumiem saskaņā ar 4. pantu;

(c) tajā ir identificēti vismaz tie bīstamie materiāli, kas minēti I pielikumā un kas ir kuģa konstrukcijā vai iekārtās, kā arī to atrašanās vieta un aptuvenais daudzums.

(c) jaunu kuģu gadījumā tajā ir identificēti vismaz tie bīstamie materiāli, kas minēti I pielikumā un kas ir kuģa konstrukcijā vai iekārtās, kā arī to atrašanās vieta un precīzais daudzums;

 

(ca) jau esošo kuģu gadījumā tajā ir identificēti vismaz tie bīstamie materiāli, kas minēti I pielikumā un kas ir kuģa konstrukcijā vai iekārtās, kā arī to atrašanās vieta un tik precīzs daudzums, cik vien tas ir praktiski iespējams;

 

(cb) ņem vērā SJO izstrādātās pamatnostādnes.

5. Papildus 4. punkta noteikumiem attiecībā uz esošajiem kuģiem sagatavo plānu, kurā apraksta vizuālu apskati/paraugu ņemšanu, ar kuras palīdzību izveido bīstamo materiālu uzskaitījumu.

5. Papildus 4. punkta noteikumiem attiecībā uz esošajiem kuģiem sagatavo plānu, kurā apraksta vizuālu apskati/paraugu ņemšanu, ar kuras palīdzību ticis izveidots bīstamo materiālu uzskaitījums.

6. Bīstamo materiālu uzskaitījumu veido trīs daļas:

6. Bīstamo materiālu uzskaitījumu veido trīs daļas:

(a) to I pielikumā minēto bīstamo materiālu uzskaitījums, ko satur kuģa konstrukcija vai iekārtas, kā arī to atrašanās vieta un aptuvenais daudzums (I daļa);

(a) to I pielikumā minēto bīstamo materiālu uzskaitījums, ko satur kuģa konstrukcija vai iekārtas, kā arī to atrašanās vieta un daudzums (I daļa), saskaņā ar 4. punkta c) apakšpunktu;

(b) uz kuģa esošo atkritumu saraksts, ieskaitot atkritumus, kas rodas kuģa ekspluatācijas laikā (II daļa);

(b) uz kuģa esošo atkritumu (gan bīstamo, gan nebīstamo) saraksts, ieskaitot atkritumus, kas rodas kuģa ekspluatācijas laikā, un to aptuvenos daudzumus (II daļa);

7. Bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļu pienācīgi uztur un atjaunina visā kuģa ekspluatācijas laikā, un tas atspoguļo, vai tiek no jauna uzstādīti kādi I pielikumā minētie bīstamie materiāli, kā arī attiecīgās izmaiņas kuģa konstrukcijā un iekārtās.

7. Bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļu pienācīgi uztur un atjaunina visā kuģa ekspluatācijas laikā, un tas atspoguļo, vai tiek no jauna uzstādīti kādi I pielikumā minētie bīstamie materiāli, kā arī attiecīgās izmaiņas kuģa konstrukcijā un iekārtās.

8. Pirms pārstrādes uzskaitījumā papildus pienācīgi uzturētajai un atjauninātajai I daļai iekļauj II daļu par atkritumiem, kas radušies ekspluatācijas laikā, un III daļu par krājumiem, un uzskaitījumu verificē tā dalībvalsts, ar kuras karogu kuģis kuģo.

8. Pirms pārstrādes uzskaitījumā papildus pienācīgi uzturētajai un atjauninātajai I daļai iekļauj II daļu par atkritumiem, kas radušies ekspluatācijas laikā, un III daļu par krājumiem, un uzskaitījumu verificē tā dalībvalsts, ar kuras karogu kuģis kuģo.

9. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu par I pielikumā minēto bīstamo materiālu uzskaitījuma atjaunināšanu.

9. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu par I pielikumā minēto bīstamo materiālu uzskaitījuma atjaunināšanu, lai nodrošinātu, ka sarakstā ir iekļautas vismaz tās vielas, kas uzskaitītas Honkongas Konvencijas I un II pielikumā, kā arī, lai ņemtu vērā Savienības attiecīgos tiesību aktus, kuros paredzēti noteikumi par bīstamo materiālu izmantošanas vai uzstādīšanas aizliegšanu vai ierobežošanu.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Finanšu mehānismi ES kuģu un ES nepiederošo kuģu videi drošai pārstrādei un apstrādei

 

1. Komisija ne vēlāk kā ...* ieceļ juridisku vienību, kas atbildīga par Pārstrādes fonda pārvaldību.

 

2. Pārstrādes fonda mērķis ir:

 

– attiecība uz ES kuģiem — atbalstīt to, ka šīs regulas prasībām atbilstoša šo kuģu pārstrāde ir ekonomiski dzīvotspējīga;

 

– attiecība uz ES nepiederošiem kuģiem — atbalstīt šo kuģu pārstrādes ekonomisko dzīvotspēju, ja tie izvēlas veikt pārstrādi kādā no ES sarakstā iekļautajām rūpnīcām.

 

3. Pārstrādes fondu pārvalda, izvairoties no riska, izņemot administrācijas izmaksas, fonda līdzekļus izmanto vienīgi tam, lai piešķirtu 11. un 12.  punktā minētās piemaksas.

 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka ostas iestādes iekasē pārstrādes nodevu par katru ES kuģa un ES nepiederoša kuģa ienākšanu ostā, izņemot kuģus, kas samaksājuši pārstrādes nodevu par gadu saskaņā ar 5.a un 7.punktu, vai iesnieguši finansiālu garantiju saskaņā ar 5.b pantu. Pārstrādes nodevu iekasē sākot no ...**.

 

5. Komisija izvērtē vai ir atbilstīgi piešķirt kompensāciju ostas iestādēm par reālu papildu administratīvu darbu saistībā ar pārstrādes nodevu iekasēšanu un tālāknodošanu. Ja tā konstatē, ka kompensācija būtu jāpiešķir, Komisija ne vēlāk kā ...**pieņem lēmumu ar īstenošanas aktu par administratīvās maksas pienācīgu līmeni, kas jāpievieno pārstrādes nodevai ikreiz, kad kuģi ienāk ostā. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 27. pantā minēto pārbaudes procedūru.

 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka pārstrādes nodeva, kas tiek maksāta par gadu, tiek iemaksāta tieši Pārstrādes fondā.

 

7. Pārstrādes nodeva par katru ienākšanu ostā tiek noteikta EUR 0,05 apmērā par bruto tonnu.

 

8. Pārstrādes nodeva par gadu sākotnēji tiek noteikta tā, lai 20 gada maksājumu rezultātā, tiktu saņemti 50 EUR par katru bezkravas ūdensizspaida tonnu (LDT). Kuģi, kas iemaksājuši 20 gada maksājumus ir atbrīvoti no jebkādiem turpmākiem maksājumiem.

 

9. Dalībvalstis nodrošina, ka ostas iestādes, saņemot gada pārstrādes nodevas maksājumu, izsniedz attiecīgajam kuģim sertifikātu, kas apliecina gada maksājuma saņemšanu.

 

10. Pārstrādes fonds, saņemot gada pārstrādes nodevas maksājumu, izsniedz attiecīgajam kuģim sertifikātu, kas apliecina gada maksājuma saņemšanu.

 

11. Pārstrādes fonds izsniedz kuģiem, kas samaksājuši 20 gada pārstrādes nodevas, sertifikātu par nodevu pilnīgu nomaksu.

 

12. Pārstrādes fonds nodrošina piemaksas Eiropas sarakstā minētajām kuģu pārstrādes rūpnīcām, kas paredzētas to ES kuģu un ES nepiederošo kuģu pārstrādei, kas samaksājuši vismaz divas gada pārstrādes nodevas.

 

13. Pārstrādes fonds nodrošinās arī piemaksas Eiropas sarakstā minētajām kuģu pārstrādes rūpnīcām par to kuģu pārstrādi, kas pamesti ES teritorijā vismaz divus gadus, ar nosacījumu, ka, piemērojot visus saprātīgi iespējamos centienus, nav bijis iespējams identificēt īpašnieku un saukt pie atbildības.

 

14. Piemaksa Eiropas sarakstā iekļautajām pārstrādes rūpnīcām sākotnēji ir noteikta 35 EUR apmērā par LDT.

 

15. Kuģu pārstrādes rūpnīcas var iesniegt piemaksas pieteikumu saistībā ar līgumiem, kas parakstīti pēc ...***.

 

16. Piemaksu ES sarakstā iekļautajām pārstrādes rūpnīcām Pārstrādes fonds izmaksā divu mēnešu laikā pēc ziņojuma par kuģa pārstrādes pabeigšanu kuģu pārstrādes rūpnīcā saņemšanas saskaņā ar III pielikumā noteikto veidlapu, kā arī pēc tam, kad ir saņemts kuģa materiālu uzskaitījums, ziņojums, kurā norādīts apsaimniekoto atkritumu apjoms un attiecīgi apstrādes procesi, kā noteikts 13. panta 5. punkta ca) apakšpunktā.

 

Piemaksas izmaksa ir atkarīga no Pārstrādes fonda pārbaudes par tās informācijas pareizību, kas norādīta pirmajā apakšpunktā minētajos ziņojumos un dokumentos. Piemaksu neizmaksā, ja šādā pārbaudē noskaidrojas, ka pārstrādes darbības nav veiktas saskaņā ar šo regulu.

 

17. Ik gadu līdz 1. aprīlim Pārstrādes fonds sniedz publisku ziņojumu par saviem ienākumiem, kuģu videi drošas pārstrādes un apstrādes diferencētajām izmaksām, izsniegto piemaksu saņēmējiem un šo piemaksu apjomu.

 

18. Pamatojoties uz pārstrādes fonda ziņojumu, Komisija ik gadu līdz 1. jūlijam novērtē, vai pārstrādes nodevas un piemaksas būtu jāpielāgo, kā arī izvērtē, vai ir bijuši centieni negodīgā veidā gūt ienākumus no šīs sistēmas.

 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai nepieciešamības gadījumā pielāgotu pārstrādes nodevas un piemaksas apjomu Pārstrādes fonda mērķu sasniegšanas nodrošināšanai.

 

Komisija ir arī pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai samazinātu, vai atteiktu maksājumus gadījumos, ja Pārstrādes fonds tiek izmantots ļaunprātīgi.

 

19. Komisija ne vēlāk kā ...**** novērtē ieguvumus un izmaksas pārstrādes nodevas diferencēšanai atkarībā no uzskaitījumā sniegtās informācijas par bīstamajiem materiāliem. Ja ieguvumi pārsniedz izmaksas, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu attiecībā uz pārstrādes nodevas diferencēšanu atkarībā no uzskaitījumā sniegtās informācijas par bīstamajiem materiāliem, vienlaikus saglabājot Pārstrādes fonda pienācīgu finansēšanu.

 

________________________

 

*OV, lūdzu ievietot datumu: seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

 

**OV, lūdzu ievietot datumu: viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas

 

***OV, lūdzu ievietot datumu: divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas

 

****OV, lūdzu ievietot datumu: pieci gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b pants

 

Finanšu garantija

 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no jebkādas 5.a pantā minētās pārstrādes nodevas ir atbrīvoti tie kuģi, kas iesnieguši Pārstrādes fondam finanšu garantiju kā vienreizēju maksājumu, kas atbilst 35 EUR par LDT.

 

2. Pārstrādes fonds izsniedz sertifikātu ikvienam kuģim, kas nodrošinājis finanšu garantiju.

 

3. Finanšu garantija tiek atbrīvota divu mēnešu laikā pēc ziņojuma par kuģa pārstrādes pabeigšanu Eiropas sarakstā iekļautā kuģu pārstrādes rūpnīcā saņemšanas saskaņā ar III pielikumā noteikto veidlapu, kā arī pēc tam, kad ir saņemts kuģa materiālu uzskaitījums, ziņojums, kurā norādīts apsaimniekoto atkritumu apjoms un attiecīgi apstrādes procesi, kā noteikts 13. panta 5. punkta ca) apakšpunktā.

 

Finanšu garantijas atbrīvošana ir atkarīga no Pārstrādes fonda pārbaudes par tās informācijas pareizību, kas norādīta pirmajā apakšpunktā minētajos ziņojumos un dokumentos. Finanšu garantiju neatbrīvo, ja šādā pārbaudē noskaidrojas, ka pārstrādes darbības nav veiktas saskaņā ar šo regulu.

 

4. Ik gadu līdz 1. jūlijam Komisija, pamatojoties uz pārstrādes fonda ziņojumu, kas minēts 5.a panta 16. punktā izvērtē, vai finanšu garantijas apjoms būtu jāpielāgo.

 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai pielāgotu finanšu garantijas apjomu, ja kuģu videi drošas pārstrādes un apstrādes diferencētās izmaksas ir būtiski mainījušās.

 

5. Komisija ne vēlāk kā ...* novērtē ieguvumus un izmaksas finanšu garantijas diferencēšanai atkarībā no uzskaitījumā sniegtās informācijas par bīstamajiem materiāliem. Ja ieguvumi pārsniedz izmaksas, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu attiecībā uz finanšu garantijas diferencēšanu atkarībā no uzskaitījumā sniegtās informācijas par bīstamajiem materiāliem.

 

___________________

 

*OV, lūdzu ievietot datumu: pieci gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sagatavošana pārstrādei: vispārīgās prasības

Vispārīgās prasības kuģu īpašniekiem

Pamatojums

Tā kā šis pants attiecas vienīgi uz kuģu īpašnieku pienākumiem, būtu atbilstīgi to atspoguļot arī virsrakstā.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) pirms Eiropas saraksta publicēšanas kuģi tiek pārstrādāti tikai kuģu pārstrādes rūpnīcās, kas atrodas Savienībā vai valstī, kas ir ESAO locekle;

(a) pirms Eiropas saraksta publicēšanas kuģi tiek pārstrādāti tikai kuģu pārstrādes rūpnīcās, kuras ir attiecīgi pilnvarojušas kompetentās iestādes Savienībā vai valstī, kas ir ESAO locekle;

Pamatojums

Pirms Eiropas saraksta publicēšanas ir jāizvairās no juridiskā vakuuma.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pirms kuģa pārstrādes izstrādā katram kuģim specifisku kuģa pārstrādes plānu.

1. Ne vēlāk kā ...* attiecībā uz ikvienu kuģi, kas vecāks par 20 gadiem vai pirms kuģa pārstrādes, izvēloties to gadījumu, kurš iestājas agrāk, izstrādā katram kuģim specifisku kuģa pārstrādes plānu.

 

________________

 

*OV , lūdzu ievietot datumu: 30 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Vidējais kuģa mūža ilgums līdz nosūtīšanai uz pārstrādi ir gandrīz pilnībā atkarīgs no ekonomiskās situācijas pārvadājumu nozarē un pieprasījuma pēc tērauda lūžņiem. Vidējais kalpošanas ilgums deviņdesmitajos gados bija 26 gadi, tad finansiālā uzplaukuma laikā 21. gs. pirmās desmitgades vidū tas paaugstinājās līdz 32 gadiem, bet sagaidāms, ka tas atkal strauji saruks, jo ir ļoti daudz liekas jaudas, un ekonomiskās krīzes dēļ. Pārstrādes plāna sagatavošanai ir jābūt obligātai attiecībā uz visiem kuģiem, kas vecāki par 20 gadiem, lai īpašnieki laikus atcerētos par saviem pienākumiem.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) tiek izstrādāts kuģu pārstrādes rūpnīcā, ņemot vērā informāciju, ko kuģu īpašnieks sniedzis saskaņā ar 9. panta 3. punkta b) apakšpunktu;

(a) pirms Eiropas saraksta publicēšanas, tiek izstrādāts kuģu pārstrādes rūpnīcā, kas atrodas Savienībā vai ESAO dalībvalstī, ņemot vērā informāciju, ko kuģu īpašnieks sniedzis saskaņā ar 9. panta 3. punkta b) apakšpunktu;

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai panāktu saskaņotību ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir jāprecizē, ka pirms Eiropas saraksta publicēšanas kuģu pārstrādes plānus izstrādā kuģu pārstrādes rūpnīca, kas atrodas ES vai jebkurā ESAO dalībvalstī.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) pēc Eiropas saraksta publicēšanas, tiek izstrādāts kuģu pārstrādes rūpnīcā, kas ir minēta Eiropas sarakstā, ņemot vērā informāciju, ko kuģu īpašnieks sniedzis saskaņā ar 9. panta 3. punkta b) apakšpunktu;

Pamatojums

Pēc Eiropas saraksta publicēšanas kuģu pārstrādes plānus var atļaut izstrādāt vienīgi tajā minētajām kuģu pārstrādes rūpnīcām.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) ietver informāciju par bīstamo materiālu un atkritumu veidu un daudzumu, ko rada konkrētā kuģa pārstrāde, ieskaitot materiālus, kas minēti bīstamo materiālu uzskaitījumā, un informāciju par to, kā šie bīstamie materiāli tiks apsaimniekoti gan kuģu pārstrādes rūpnīcā, gan pēc tam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos;

(d) ietver informāciju par bīstamo materiālu un atkritumu veidu un daudzumu, ko rada konkrētā kuģa pārstrāde, ieskaitot materiālus un atkritumus, kas minēti bīstamo materiālu uzskaitījumā, un informāciju par to, kā šie bīstamie materiāli un šie atkritumi tiks apstrādāti gan kuģu pārstrādes rūpnīcā, gan pēc tam atkritumu apstrādes uzņēmumos;

Pamatojums

Lingvistisks labojums, lai panāktu saskaņotību. Svarīgākais nav atkritumu apsaimniekošana, bet gan tas, kā šie atkritumi tiek apstrādāti.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea) tiek atjaunināts sešu mēnešu laikā pēc periodiskās apskates vai papildu apskates.

Pamatojums

Saskaņā ar 5. panta 7. punktu uzskaitījumus pienācīgi uztur un atjaunina visā kuģa ekspluatācijas laikā. Uzskaitījuma atbilstība šīs regulas prasībām tiek pārbaudīta ar periodiskām apskatēm ik pēc pieciem gadiem, vai ar papildu apskatēm, kad tas ir atbilstīgi. Tāpēc kuģu pārstrādes plānus būtu jāatjaunina pēc attiecīgajām apskatēm.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2a. Kuģa īpašnieks, kurš pārdod ES kuģi, kas ir vecāks par 20 gadiem, jaunam īpašniekam, kurš paredzējis ar to kuģot zem trešās valsts karoga, nodrošina, ka līgumā ar jauno kuģa īpašnieku ir noteikts, ka jaunais īpašnieks un visi turpmākie īpašnieki turpina pildīt saistības izstrādāt kuģa pārstrādes plānu gadījumā, ja viņi vēlas ienākt ES ostās un enkurvietās.

Pamatojums

Prasība par pārstrādes plānu attiecībā uz kuģiem, kas vecāki par 20 gadiem ir jānodod tālāk, ja ES kuģis tiek pārdots jaunam īpašniekam, kurš paredzējis ar to kuģot zem trešās valsts karoga.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Nodoms pārstrādāt

 

Vismaz trīs mēnešus pirms paredzētās pārstrādes kuģa īpašnieks paziņo Eiropas sarakstā iekļautajai attiecīgajai pārstrādes rūpnīcai par šādu nodomu.

 

Šī rūpnīca pabeidz un apstiprina kuģa pārstrādes plānu un informē attiecīgo kompetento iestādi.

 

Gadījumā, ja kuģa īpašniekam nav atjaunināta kuģa pārstrādes plāna vai bīstamo materiālu uzskaitījuma, kuģu pārstrādes rūpnīca par to informē attiecīgās kompetentās iestādes. Šajā saistībā kuģa īpašniekam var pieprasīt samaksu saskaņā ar 5. pantu par finanšu garantiju.

Pamatojums

Ir jāvienkāršo kuģu pārstrādes rūpnīcas un attiecīgo iestāžu informēšanas kārtība, lai samazinātu birokrātisko slogu.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Apskates veic administrācijas darbinieki vai tādas atzītas drošības organizācijas darbinieki, kura rīkojas administrācijas vārdā.

1. Apskates veic valsts kompetento iestāžu darbinieki vai tādas atzītas drošības organizācijas darbinieki, kura rīkojas administrācijas vārdā.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Sākotnējo apskati veic pirms kuģa nodošanas ekspluatācijā vai pirms uzskaitījuma sertifikāta izdošanas. Darbinieki, kas veic apskati, verificē bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļas atbilstību šīs regulas prasībām.

3. Sākotnējo apskati jaunam kuģim veic pirms kuģa nodošanas ekspluatācijā. Esošo kuģu gadījumā sākotnējo apskati veic piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Darbinieki, kas veic apskati, verificē bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļas atbilstību šīs regulas prasībām.

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, kad ir jāveic jaunu vai esošo kuģu sākotnējā apskate.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Vispārēju vai daļēju papildu apskati pēc kuģu īpašnieka pieprasījuma var veikt pēc konstrukciju, iekārtu, sistēmu, palīgierīču, aprīkojuma un materiālu nomaiņas, aizstāšanas vai nozīmīga remonta. Darbinieki, kas veic apskati, nodrošina, ka šāda nomaiņa, aizstāšana vai nozīmīgs remonts tiek veikts tā, lai kuģis atbilstu šīs regulas prasībām, un pārbauda, vai ir attiecīgi grozīta bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļa.

5. Kuģa īpašnieks pieprasa vispārēju vai daļēju papildu apskati pēc nozīmīgas konstrukciju, iekārtu, sistēmu, palīgierīču, aprīkojuma un materiālu nomaiņas, aizstāšanas vai remonta. Darbinieki, kas veic apskati, nodrošina, ka šāda nozīmīga nomaiņa, aizstāšana vai remonts tiek veikts tā, lai kuģis atbilstu šīs regulas prasībām, un pārbauda, vai ir attiecīgi grozīta bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļa.

Pamatojums

Atstāt papildu apskati kuģa īpašnieka ziņā nav saprātīgi. Ja pārmaiņas ir nozīmīgas, papildu apskatei ir jābūt obligātai.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

8. pants – 6. punkts – 2. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) kuģis ir iepriekš iztīrīts saskaņā ar 6. panta 1. panta c) apakšpunkta prasībām;

Pamatojums

Saskaņā ar 6. panta 1. panta c) apakšpunkta prasībām periodā pirms nonākšanas kuģu pārstrādes rūpnīcā kuģis tiek ekspluatēts tā, lai līdz minimumam samazinātu kravu pārpalikumu, atlikušās degvielas un uz kuģa esošo atkritumu daudzumu (tostarp naftas nosēdumus); Saskaņā ar Komisijas 2007. gada 22. maija darba dokumentu, kas tika iesniegts kopā ar Zaļo grāmatu par kuģu labāku demontāžu, naftas nosēdumi ir 88 % un eļļas — 10 % no kopējā bīstamo atkritumu daudzuma nolietotos kuģos. Tāpēc ir izšķiroši svarīgi nobeiguma apskatē pārliecināties, ka ir izpildītas prasības par kuģa iztīrīšanu.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

8. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7a. Darbinieki, kuri veic apskati, var jebkurā laikā vai pēc pienācīgi pamatota to ostas iestāžu pieprasījuma, kuras pauž nopietnas bažas par ostā ienākuša kuģa stāvokli, nolemj veikt iepriekš neizziņotu pārbaudi, lai noteiktu, vai kuģis atbilst šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Līgums stājas spēkā ne vēlāk kā brīdī, kas tiek pieprasīts veikt 8. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto nobeiguma apskati, un ir spēkā līdz brīdim, kad pārstrāde ir pabeigta.

Līgums stājas spēkā ne vēlāk kā brīdī, kad tiek pieprasīts veikt 8. panta 6. punktā minēto nobeiguma apskati, un ir spēkā līdz brīdim, kad pārstrāde ir pabeigta.

Pamatojums

Atsaucei ir jābūt pareizai.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) sniegt kuģu pārstrādes rūpnīcai visu informāciju par kuģi, kas nepieciešama, lai izstrādātu 7. pantā minēto kuģa pārstrādes plānu;

(b) vismaz četrus mēnešus pirms kuģa pārstrādes plānotā datuma sniegt kuģu pārstrādes rūpnīcai visu informāciju par kuģi, kas nepieciešama, lai izstrādātu 7. pantā minēto kuģa pārstrādes plānu, vai gadījumā, ja kuģa īpašnieka rīcībā nav šādas informācijas, informēt kuģu pārstrādes rūpnīcu un sadarboties ar to, lai pienācīgi novērstu jebkādas nepilnības;

Pamatojums

Tā kā kuģa pārstrādes plānam ir jāsaņem apstiprinājums, kuģa pārstrādes rūpnīca ir jāinformē laicīgi, lai tā varētu izstrādāt pienācīgu kuģa pārstrādes plānu.Dažos gadījumos kuģu īpašnieku rīcībā nav visa attiecīgā informācija, lai izstrādātu kuģa pārstrādes plānu. Bieži vien kuģu pārstrādes rūpnīcām šajā jomā ir lielāka kompetence, un, ciešāk sadarbojoties, būtu vieglāk atrisināt jebkādas problēmas.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) iesniegt kuģu pārstrādes rūpnīcai saskaņā ar 10. pantu izsniegta sertifikāta par gatavību pārstrādei kopiju;

Pamatojums

Kuģu pārstrādes rūpnīcai jāsaņem sertifikāta par gatavību pārstrādei kopija kā pierādījums tam, ka nobeiguma apskate ir veiksmīgi pabeigta.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb) nosūtīt kuģi pārstrādei vienīgi pēc tam, kad kuģa pārstrādes plānu ir nepārprotami apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar 7. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

Pamatojums

Lai panāktu saskaņotību ar prasību par to, ka kuģa pārstrādes plānam ir jāsaņem nepārprotams apstiprinājums.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) ja bīstamo materiālu saturs uz kuģa būtiski atšķiras no bīstamo materiālu uzskaitījuma un tāpēc nav iespējama kuģa pienācīga pārstrāde, pieņemt kuģi atpakaļ pirms pārstrādes uzsākšanas vai — ja tas tehniski iespējams — pēc pārstrādes uzsākšanas.

(c) ja kuģa paredzētā pārstrāde nav praktiski iespējama vai varētu apdraudēt vides drošību vai aizsardzību tāpēc, ka uzskaitījumā vai citos dokumentos par kuģi nav sniegta pienācīga informācija, pieņemt kuģi atpakaļ pirms pārstrādes uzsākšanas vai — ja tas tehniski iespējams — pēc pārstrādes uzsākšanas.

Pamatojums

Atpakaļpieņemšana ir jāpiemēro tikai ļoti īpašos gadījumos. Komisijas ierosinātajos noteikumos ir apvienoti divi kritēriji, no kuriem vienā ir atsauce uz „pienācīgu apstrādi”, kas tā arī nav definēta. Tāpēc būtu labāk noteikt divus skaidrus un nesaistītus kritērijus, saskaņā ar kuriem varētu notikt atpakaļpieņemšana. Ir jāparedz atsevišķa klauzula gadījumiem, kad bīstamo materiālu daudzums ir lielāks nekā norādīts uzskaitījumā — skatīt nākamo grozījumu.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) apmaksāt reālos papildizdevumus gadījumos, ja bīstamo materiālu daudzums uz kuģa ir nozīmīgi lielāks nekā norādīts bīstamo vielu uzskaitījumā, bet tas nepadara paredzēto kuģa pārstrādi praktiski neiespējamu vai neapdraud vides drošību vai aizsardzību.

Pamatojums

Gadījumos, ja bīstamo materiālu daudzums uz kuģa ir būtiski lielāks nekā norādīts bīstamo vielu uzskaitījumā, bet tas neapdraud pārstrādes procesu vai tā drošību, ir jāprecizē, ka kuģa īpašniekam ir jāsedz šī iemesla dēļ radušās papildizmaksas.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) sadarbībā ar kuģu īpašnieku izstrādāt konkrētā kuģa pārstrādes plānu saskaņā ar 7. pantu;

(a) viena mēneša laikā pēc visas 3. punkta b) apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas sadarbībā ar kuģu īpašnieku izstrādāt konkrētā kuģa pārstrādes plānu saskaņā ar 7. pantu;

Pamatojums

Kuģu pārstrādes rūpnīcai jānosaka termiņš, lai kuģa īpašnieks varētu savlaicīgi pieprasīt kompetentajai iestādei kuģa pārstrādes plāna apstiprinājumu.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) aizliegt kuģa pārstrādes uzsākšanu, iekams nav iesniegts b) apakšpunktā minētais paziņojums;

(c) atteikties sākt kuģa pārstrādi, iekams nav iesniegts b) apakšpunktā minētais paziņojums un kompetentā iestāde nav apstiprinājusi kuģa pārstrādes plānu;

Pamatojums

Kuģu pārstrādes rūpnīca nevar sev kaut ko aizliegt, tā var tikai atteikties kaut ko darīt. Tai būtu jāsāk pārstrāde vienīgi tad, kad tā ir pilnībā tam sagatavojusies (=paziņojums saskaņā ar b) apakšpunktu), un kad kuģa pārstrādes plānu ir apstiprinājusi kompetentā iestāde.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) gatavojoties pieņemt kuģi pārstrādei, rakstveidā vismaz 14 dienas pirms pārstrādes plānotās uzsākšanas attiecīgajai kompetentajai iestādei paziņot par nodomu kuģi pārstrādāt, norādot šādas ziņas:

(d) gatavojoties pieņemt kuģi pārstrādei, rakstveidā vismaz trīs mēnešus pirms pārstrādes plānotās uzsākšanas attiecīgajai kompetentajai iestādei paziņot par nodomu kuģi pārstrādāt, norādot šādas ziņas:

Pamatojums

Jāpaziņo būtu vismaz divus mēnešus pirms plānotā pārstrādes sākuma, lai iestādēm būtu pietiekami daudz laika nepieciešamo pienākumu veikšanai.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Kuģa īpašnieks iesniedz līguma kopiju kompetentajai iestādei.

Pamatojums

Kuģa īpašnieka un kuģu pārstrādes rūpnīcas līgumsaistības ir jākontrolē. Saskaņā ar atkritumu nosūtīšanas regulas 18. panta 2. punktu kompetentā iestāde var pieprasīt līguma kopiju, kas noslēgts starp personu, kas organizē nosūtīšanu un pārstrādes uzņēmumu. Šajā gadījumā kopija būtu noteikti jāiesniedz.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kad pabeigta sākotnējā apskate, periodiskā apskate vai papildu apskate pēc kuģa īpašnieka pieprasījuma, dalībvalsts izdod uzskaitījuma sertifikātu atbilstīgi IV pielikumā iekļautajai paraugveidlapai.

1. Kad sekmīgi pabeigta sākotnējā apskate vai periodiskā apskate, vai papildu apskate, dalībvalsts, ar kuras karogu kuģis kuģo, izdod uzskaitījuma sertifikātu atbilstīgi IV pielikumā iekļautajai paraugveidlapai.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu par IV pielikumā ietvertā uzskaitījuma sertifikāta paraugveidlapas atjaunināšanu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu par IV pielikumā ietvertā uzskaitījuma sertifikāta paraugveidlapas atjaunināšanu.

Pamatojums

Sertifikātu var izsniegt vienīgi pēc tam, kad veiksmīgi pabeigtas attiecīgās apskates saskaņā ar Komisijas priekšlikuma formulējumu 10. panta 2. punktā saistībā ar nobeiguma apskati. Ir atbilstīgāk izmantot standarta nomenklatūru „administrācija, vai atzīta organizācija, kas rīkojas administrācijas vārdā”.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kad sekmīgi pabeigta nobeiguma apskate saskaņā ar 8. panta 6. punktu, administrācija izdod sertifikātu par gatavību pārstrādei saskaņā ar V pielikuma paraugveidlapu. Sertifikātam pievieno bīstamo materiālu uzskaitījumu un kuģa pārstrādes plānu.

2. Kad sekmīgi pabeigta nobeiguma apskate saskaņā ar 8. panta 6. punktu, administrācija izdod sertifikātu par gatavību pārstrādei saskaņā ar V pielikuma paraugveidlapu, ja tā uzskata, ka kuģa pārstrādes plāns atbilst šīs regulas prasībām. Sertifikātam pievieno bīstamo materiālu uzskaitījumu un kuģa pārstrādes plānu.

Pamatojums

Sertifikātu par gatavību pārstrādei administrācijai būtu jāizsniedz vienīgi gadījumā, ja kuģa pārstrādes plāns atbilst šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a pants

 

Inspekcijas

 

Dalībvalstis ES kuģiem piemēro kontroles noteikumus, kas līdzvērtīgi tiem, kuri noteikti Direktīvā 2009/16/EK, saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Kuģim veic detalizētāku inspekciju, ņemot vērā SJO pamatnostādnes, ja inspekcijas gaitā noskaidrojas, ka kuģis neatbilst prasībām, kas noteiktas 4. panta 1.–3.a punktā, 5. un 7. pantā, vai kuģim nav derīga uzskaitījuma sertifikāta atbilstīgi 10. panta 1. punkta prasībām, vai jebkurā gadījumā, ja pēc inspekcijas pabeigšanas ir pamats uzskatīt, ka:

 

– kuģa vai tā aprīkojuma stāvoklis neatbilst prasībām, kas noteiktas 4. panta 1.–3.a punktā, vai ir būtiskas atšķirības no sertifikāta un/vai bīstamo materiālu uzskaitījuma informācijas, vai

 

– uz kuģa netiek īstenota procedūra bīstamo materiālu uzskaitījuma uzturēšanai.

 

 

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

11.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.b pants

 

Līdztekus 5.a pantam, 5.b pantam, 23. panta 1. punktam un 29. panta 1. punktam piemērojamie noteikumi attiecībā uz ES nepiederošiem kuģiem

 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ES nepiederošie kuģi atbilst prasībām, kas noteiktas 4. panta 1.–3.a punkta, neskarot citu Savienības tiesību aktu prasības, kas varētu noteikt vēl citus pasākumus. Dalībvalstis aizliedz 4. panta 1.–3.a punktā minēto materiālu uzstādīšanu vai izmantošanu ES nepiederošos kuģos, kamēr tie atrodas tās ostās, enkurvietās, kuģu būvētavās, kuģu remonta rūpnīcās vai termināļos atklātā jūrā.

 

2. Jauni ES nepiederoši kuģi, kas ienāk dalībvalstu ostās vai enkurvietās, tur uz kuģa pieejamu derīgu uzskaitījumu attiecībā uz bīstamajiem materiāliem.

 

3. Esošie ES nepiederošie kuģi, kas ienāk dalībvalstu ostās vai enkurvietās, saskaņā ar 5. panta 2.a punktā noteiktajiem termiņiem nodrošina, ka uz kuģa ir pieejams derīgs bīstamo materiālu uzskaitījums. Uzskaitījums atbilst no 5. panta 4. –7. punktā noteiktajām prasībām.

 

4. ES nepiederošie kuģi, kas ienāk dalībvalstu ostās vai enkurvietās, uzrāda kuģa administrācijas vai atzītas organizācijas, kas darbojas tās vārdā, paziņojumu par atbilstību, kas apstiprina, ka kuģis atbilst 1.–3. punktā noteiktajām prasībām.

 

5. ES nepiederoši kuģi, kas nopirkti no īpašnieka, kas kuģojis ar ES dalībvalsts karogu, kad kuģa vecums pārsniedza 20 gadus, ienākot dalībvalsts ostā vai enkurvietā tur uz kuģa pieejamu pārstrādes plānu saskaņā ar 7. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

 

6. Kuģim veic detalizētāku inspekciju, ja inspekcijas gaitā noskaidrojas, ka ES nepiederošais kuģis neatbilst prasībām, kas noteiktas 1.–5. punktā, vai jebkurā gadījumā, ja pēc inspekcijas pabeigšanas ir skaidrs pamats uzskatīt, ka:

 

– kuģa vai tā aprīkojuma stāvoklis neatbilst prasībām, kas noteiktas 1. punktā, vai ir būtiskas atšķirības no sertifikāta vai bīstamo materiālu uzskaitījuma informācijas, vai

 

– uz kuģa netiek īstenota procedūra bīstamo materiālu uzskaitījuma uzturēšanai.

 

 

 

7. Dalībvalstis nodrošina, ka efektīvi, samērīgi un preventīvi sodi ir piemērojami ES nepiederošo kuģu īpašniekiem, kuru kuģi neatbilst šā panta prasībām.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai kuģu pārstrādes rūpnīca tiktu iekļauta Eiropas sarakstā, tā atbilst šādām prasībām:

Lai kuģu pārstrādes rūpnīca tiktu iekļauta Eiropas sarakstā, tā atbilst šādām prasībām, ņemot vērā attiecīgās SJO, SDO un citas starptautiskās pamatnostādnes:

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) tā darbojas pastāvīgās izbūvētās struktūrās (sausie doki, piestātnes vai betona slīdceļi);

Pamatojums

Darbībai no pastāvīgām izbūvētām struktūrām ir jābūt obligātai prasībai, lai dotu iespēju savākt bīstamos materiālus. Šis punkts pievienots, lai skaidri noteiktu, ka rūpnīcas, kuras joprojām pārsvarā izmanto sēkļa metodi, nav iespējams iekļaut kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstā.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab) to rīcībā ir pietiekams daudzums celtņu, lai paceltu no kuģa atgrieztās daļas;

Pamatojums

Prasībai par pietiekamu celtņu daudzumu ir jābūt obligātai, lai nodrošinātu kuģu drošu demontāžu. Šis punkts pievienots, lai skaidri noteiktu, ka joprojām dominējošā sēkļa metode, kurā neizmanto celtņus, bet tikai gravitāciju, nav pieļaujama Eiropas sarakstā.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) tajā ir vadības un monitoringa sistēmas, procedūras un metodes, kas nerada veselības apdraudējumu ne attiecīgajiem strādniekiem, ne iedzīvotājiem kuģu pārstrādes rūpnīcas tuvumā, un kas nepieļauj, vājina, samazina un iespēju robežās novērš kuģu pārstrādes nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;

(b) tajā ir vadības un monitoringa sistēmas, procedūras un metodes, kas nodrošina, ka netiek radīts veselības apdraudējums ne attiecīgajiem strādniekiem, ne iedzīvotājiem kuģu pārstrādes rūpnīcas tuvumā, un kas nepieļauj, vājina, samazina un iespēju robežās novērš kuģu pārstrādes nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;

Pamatojums

Lingvistisks labojums — Pārvaldības un uzraudzības sistēmas pašas parasti nerada veselības apdraudējumu, bet tās izmanto, lai nodrošinātu, ka tāds nerodas.

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) tā izstrādā un apstiprina kuģu pārstrādes rūpnīcas plānu;

(d) tā izstrādā un pieņem kuģu pārstrādes rūpnīcas plānu;

Pamatojums

Lingvistisks labojums — apstiprināšana ir kompetentās iestādes pienākums. Kuģu pārstrādes rūpnīca pieņem kuģu pārstrādes rūpnīcas plānu.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j) nodrošina, ka visai kuģu pārstrādes rūpnīcas teritorijai var piekļūt ar avārijas aprīkojumu, piemēram, ugunsdzēsības aprīkojumu un transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem un celtņiem;

(j) nodrošina, ka kuģim un visai pārstrādes rūpnīcas teritorijai var ātri piekļūt ar avārijas aprīkojumu, piemēram, ugunsdzēsības aprīkojumu un transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem un celtņiem, kad ir sākta kuģa pārstrāde;

Pamatojums

Piekļuve ir jānodrošina nekavējoties, un ir arī jābūt iespējai piekļūt kuģim, pat plūdmaiņu gadījumā. Tādējādi var arī izvairīties no bīstamu darbības platformu, piemēram, sēkļa metodes izmantošanas.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k) tā nodrošina visu uz kuģa esošo bīstamo materiālu savākšanu pārstrādes procesa laikā, lai nepieļautu šo bīstamo materiālu nonākšanu vidē, jo īpaši plūdmaiņu zonā;

(k) tā nodrošina visu uz kuģa esošo bīstamo materiālu savākšanu pārstrādes procesa laikā, lai nepieļautu šo bīstamo materiālu nonākšanu vidē, jo īpaši plūdmaiņu zonā, proti, atgriežot kuģa apakšdaļu pastāvīgā vai peldošā sausajā dokā;

Pamatojums

Ir skaidrāk jānosaka, kā panākama bīstamo materiālu savākšana. Tā kā kuģa augšdaļa būtu jāgriež vienīgi pastāvīgās struktūrās (skatīt 12. panta 2. punkta aa)apakšpunktu (jauns)), apakšdaļa ar visām eļļām un nosēdumiem būtu jāgriež vienīgi pastāvīgā vai peldošā sausajā dokā, lai nodrošinātu visu bīstamo materiālu savākšanu.

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m) tā ar bīstamiem materiāliem un atkritumiem darbojas tikai uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar efektīvu kanalizācijas sistēmu;

(m) neskarot k) punkta prasības, tā ar bīstamiem materiāliem un atkritumiem darbojas tikai uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar efektīvu kanalizācijas sistēmu;

Pamatojums

Precīzāk noteikts, ka kanalizācijas sistēmām tik un tā ir jānodrošina visu bīstamo materiālu un atkritumu savākšana.

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – ma punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ma) tā nodrošina, ka visus atkritumus, kas sagatavoti pārstrādei, nosūta vienīgi uz tādiem pārstrādes uzņēmumiem, kam ir atļauts nodarboties ar šo atkritumu pārstrādi, neapdraudot cilvēka veselību un nenodarot kaitējumu videi.

Pamatojums

Pārstrādei paredzētie tērauda atkritumi parasti ir piesārņoti ar bīstamiem materiāliem, kas var apdraudēt cilvēku veselību un vidi, ja tos pārstrādā nepareizi. Visi pārstrādāšanai paredzētie atkritumi tāpēc jānosūta vienīgi uz tādiem pārstrādes uzņēmumiem, kam ir atļauts nodarboties ar šo atkritumu pārstrādi.

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – mb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(mb) tā nodrošina izjaukto rezerves detaļu atbilstošu uzglabāšanu, tostarp ar eļļām piesārņotu rezerves detaļu uzglabāšanu necaurlaidības apstākļos;

Pamatojums

Šis nosacījums ir jāprecizē, lai veicinātu drošāku un videi nekaitīgāku kuģa pārstrādi, lai novērstu draudus videi un standartiem neatbilstošus apstākļus.

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – mc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(mc) tā nodrošina ūdens attīrīšanas iekārtas, tostarp lietus ūdens attīrīšanas iekārtas, darbību atbilstīgi veselības un vides aizsardzības noteikumiem;

Pamatojums

Šis nosacījums ir jāprecizē, lai veicinātu drošāku un videi nekaitīgāku kuģa pārstrādi, lai novērstu draudus videi un standartiem neatbilstošus apstākļus.

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – md punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(md) tā nodrošina sprāgstvielu un/vai viegli uzliesmojošu materiālu un gāzes atbilstošu uzglabāšanu, tostarp preventīvus pasākumus ugunsgrēku novēršanai un uzkrājumu limita ievērošanai;

Pamatojums

Šis nosacījums ir jāprecizē, lai veicinātu drošāku un videi nekaitīgāku kuģa pārstrādi, lai novērstu draudus videi un standartiem neatbilstošus apstākļus.

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – me punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(me) tā nodrošina piemērotu uzglabāšanu necaurlaidības apstākļos un zem nojumes, un cieto un šķidro PCB/PCT atkritumu vai materiālu savākšanu;

Pamatojums

Šis nosacījums ir jāprecizē, lai veicinātu drošāku un videi nekaitīgāku kuģa pārstrādi, lai novērstu draudus videi un standartiem neatbilstošus apstākļus.

Grozījums Nr.  74

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – mf punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(mf) tā nodrošina, ka visus PCB/PCT saturošos materiālus apsaimnieko atbilstīgi saistībām un Stokholmas konvencijas pamatnostādnēm;

Pamatojums

Šis nosacījums ir jāprecizē, lai veicinātu drošāku un videi nekaitīgāku kuģa pārstrādi, lai novērstu draudus videi un standartiem neatbilstošus apstākļus.

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa – n punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(n) tā nodrošina, ka visus atkritumus, kas radušies pārstrādes gaitā, nosūta uz tādiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kam ir atļauts nodarboties ar šo atkritumu apstrādi un apglabāšanu, neapdraudot cilvēka veselību un nenodarot kaitējumu videi.

(n) tā nodrošina, ka visus atkritumus, kas radušies pārstrādes gaitā, nosūta uz tādiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kam ir atļauts nodarboties ar šo atkritumu apstrādi un apglabāšanu, neapdraudot cilvēka veselību un nenodarot kaitējumu videi. Tādēļ tā sagatavo galvenajā rūpnīcā strādājošo sekundāro operatoru reģistru, iekļaujot arī informāciju par to atkritumu apsaimniekošanas metodēm un jaudu;

Grozījums Nr.  76

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) norāda atļauju, licenci vai pilnvarojumu, ko kompetentās iestādes tai piešķīrušas, lai nodarbotos ar kuģu pārstrādi, un norāda izmēru ierobežojumus (maksimālais garums, platums un tukša kuģa svars) kuģiem, ko tai ir atļauts pārstrādāt, kā arī jebkādus piemērojamos ierobežojumus;

(1) norāda atļauju, licenci vai pilnvarojumu, ko kompetentās iestādes tai piešķīrušas, lai nodarbotos ar kuģu pārstrādi, un norāda izmēru ierobežojumus (maksimālais garums, platums un tukša kuģa svars) kuģiem, ko tai ir atļauts pārstrādāt, kā arī jebkādus piemērojamos ierobežojumus un nosacījumus;

Pamatojums

Jānorāda arī piemērojamie nosacījumi, jo tie var nebūt tikai „ierobežojumi”.

Grozījums Nr.  77

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a sniedz pierādījumus, ka kuģu pārstrādes rūpnīca nodrošina atbilstību visiem attiecīgās valsts veselības un drošības noteikumiem;

Pamatojums

Saistībā ar kuģu pārstrādi vislielākā problēma ir strādnieku veselība un drošība. Rūpnīcai jāsniedz pierādījumi, ka noteikumi šajā jomā tiek ievēroti.

Grozījums Nr.  78

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a norāda visus apakšuzņēmējus, kas ir tieši iesaistīti kuģu pārstrādes procesā un sniedz apliecinājumu, ka šiem apakšuzņēmējiem ir attiecīgās atļaujas;

Pamatojums

Kuģu pārstrādes darbībās tieši iesaistītie apakšuzņēmēji varētu radīt papildu risku, vai paši būt apdraudēti, ja nav pienācīgi apmācīti. Lai nodrošinātu gan pārstrādes darbību, gan apakšuzņēmēju drošību, tie ir jānorāda un jāapliecina, ka viņiem ir attiecīgās atļaujas.

Grozījums Nr.  79

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) kuru atkritumu apsaimniekošanas procesu rūpnīcā izmantos: sadedzināšanu, apglabāšanu poligonā vai citus atkritumu apstrādes paņēmienus, un sniedz pierādījumus, ka attiecīgais process tiks īstenots, neapdraudot cilvēka veselību, nenodarot kaitējumu videi un jo īpaši

(b) kuru atkritumu apstrādes procesu rūpnīcā izmantos: (piemēram, apglabāšanu poligonā, skābju neitralizēšanu, ķīmisku iznīcināšanu) vai citus atkritumu apstrādes paņēmienus katram I pielikumā minētajam materiālu veidam, un sniedz pierādījumus, ka attiecīgais process tiks īstenots saskaņā ar paraugpraksi un starptautiskiem normatīviem un tiesību aktiem, neapdraudot cilvēka veselību, nenodarot kaitējumu videi un jo īpaši:

Pamatojums

Šis nosacījums ir jāattiecina uz visiem 1. pielikumā minētajiem materiāliem, un ir arī vajadzīgi pierādījumi, ka šīs metodes ir vislabākās pieejamās tehnoloģijas vai paņēmieni.

Grozījums Nr.  80

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) kāds atkritumu apsaimniekošanas process tiks izmantots, ja bīstamos materiālus paredzēts nosūtīt uz atkritumu tālākās apstrādes uzņēmumu ārpus kuģu pārstrādes rūpnīcas. Par katru atkritumu tālākās apstrādes uzņēmumu sniedz šādu informāciju:

(c) kāds atkritumu apstrādes process tiks izmantots, ja bīstamos materiālus paredzēts nosūtīt uz atkritumu tālākās apstrādes uzņēmumu ārpus kuģu pārstrādes rūpnīcas. Par katru atkritumu tālākās apstrādes uzņēmumu sniedz šādu informāciju:

Pamatojums

Terminoloģijas izmantojumam ir jābūt konsekventam.

Grozījums Nr.  81

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii) pierādījumi, ka atkritumu apstrādes uzņēmumam ir atļauts apsaimniekot bīstamos materiālus;

(ii) pierādījumi, ka atkritumu apstrādes uzņēmumam attiecīgā kompetentā iestāde ir atļāvusi apsaimniekot bīstamos materiālus;

Pamatojums

Ir precīzāk jānorāda, kas izsniedz atļauju.

Grozījums Nr.  82

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) ka ir ieviesta sistēma, lai reģistrētu no kuģiem noņemto bīstamo materiālu reālo daudzumu salīdzinājumā ar bīstamo materiālu uzskaitījumā norādīto daudzumu, kā arī, lai reģistrētu attiecīgos apstrādes procesus, kas piemēroti šiem materiāliem rūpnīcā un ārpus tās;

Pamatojums

Ir svarīgi izsekot bīstamo materiālu gaitai no uzskaitījuma līdz reālai apstrādei. Šādas izsekojamības sistēmas vairākās valstīs jau tiek piemērotas.

Grozījums Nr.  83

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a apliecina, ka tai ir atbilstīga apdrošināšana, lai segtu atbildību veselības un drošības jomā, kā arī atbildību par vides atveseļošanu saskaņā ar tās dalībvalsts vai trešās valsts tiesību aktiem, kurā rūpnīca atrodas;

Pamatojums

Šāds noteikums tika iekļauts Apvienotās Karalistes obligātajos standartos kuģu pārstrādes rūpnīcām 2007. gada februārī pieņemtajā kuģu pārstrādes stratēģijā.

Grozījums Nr.  84

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. daļa – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b veic regulāru ūdens un nogulumu monitoringu kuģu pārstrādes rūpnīcas tuvumā, lai atklātu piesārņojumu.

Pamatojums

Šis noteikums nav tik stingrs, kā tas, kas iekļauts Apvienotās Karalistes obligātajos standartos kuģu pārstrādes rūpnīcām 2007. gada februārī pieņemtajā kuģu pārstrādes stratēģijā.

Grozījums Nr.  85

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kompetentās iestādes kuģu pārstrādes rūpnīcām, kas atrodas to teritorijā un atbilst 12. pantā izklāstītajām prasībām, izsniedz atļauju nodarboties ar kuģu pārstrādi. Atļauju attiecīgajām kuģu pārstrādes rūpnīcām izsniedz uz ne vairāk kā pieciem gadiem.

1. Neskarot citus ES tiesību aktus veselības un vides aizsardzības jomā, kompetentās iestādes kuģu pārstrādes rūpnīcām, kas atrodas to teritorijā un atbilst 12. pantā izklāstītajām prasībām, izsniedz atļauju nodarboties ar kuģu pārstrādi. Atļauju attiecīgajām kuģu pārstrādes rūpnīcām izsniedz ne vairāk kā uz pieciem gadiem.

 

Ja atļaujas, kas ir izsniegtas saskaņā ar citiem valsts vai ES noteikumiem, atbilst šīs regulas mērķiem un šajā pantā minētajām prasībām, tās var kombinēt ar atļauju, kas izsniegta saskaņā ar šo pantu, veidojot vienotu atļauju, ja tādējādi var izvairīties no informācijas un operatora vai kompetentās iestādes darba nevajadzīgas dublēšanās. Tādos gadījumos atļauju var pagarināt saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Pamatojums

Ir jānovērš formalitāšu nevajadzīga dublēšanās, jo ES rūpnīcām saskaņā ar citiem ES tiesību aktiem ir noteiktas jau vairākas prasības, kas ir stingrākas par tām, kas noteiktas regulas par kuģu pārstrādi priekšlikumā.

Grozījums Nr.  86

Regulas priekšlikums

15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Pieteikumam pievieno 13. pantā un VI pielikumā minēto informāciju un pierādījumus, ka kuģu pārstrādes rūpnīca atbilst 12. panta prasībām.

2. Pieteikumam pievieno 13. pantā un VI pielikumā minēto informāciju un pierādījumus, ka kuģu pārstrādes rūpnīca atbilst 12. panta prasībām.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu par VI pielikumā ietverto kuģu pārstrādes rūpnīcas identificēšanas paraugveidlapas atjaunināšanu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu par VI pielikumā ietverto kuģu pārstrādes rūpnīcas identificēšanas paraugveidlapas atjaunināšanu.

Pamatojums

Kļūdas labojums Komisijas priekšlikuma numerācijā.

Grozījums Nr.  87

Regulas priekšlikums

15. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Iesniedzot pieteikumu par iekļaušanu Eiropas sarakstā, kuģu pārstrādes rūpnīcas piekrīt iespējamām inspekcijām uz vietas, ko Komisija vai pārstāvji, kas rīkojas Komisijas vārdā, veic pirms vai pēc iekļaušanas Eiropas sarakstā, lai pārliecinātos par atbilstību 12. panta prasībām.

3. Lai kuģu pārstrādes rūpnīcas tiktu iekļautas Eiropas sarakstā, Komisijas iecelta starptautiska ekspertu komanda pirms to iekļaušanas Eiropas sarakstā veic šajās rūpnīcās revīziju, lai pārliecinātos par atbilstību 12. panta prasībām, kā arī turpmāk revīzija tiek veikta ik pēc diviem gadiem. Kuģu pārstrādes rūpnīca arī piekrīt, ka starptautiska komanda tajā var veikt iepriekš neizziņotas papildu inspekcijas. Lai veiktu šādas inspekcijas, starptautiskā ekspertu komanda sadarbojas ar tās dalībvalsts vai trešās valsts kompetento iestādi, kurā atrodas attiecīgā rūpnīca.

Pamatojums

Kuģu pārstrāde ir saistīta ar lieliem bīstamo materiālu daudzumiem. Ja mēs gribam izņēmuma kārtā legalizēt ES dalībvalstu karoga kuģu eksportu pārstrādei no ES uz valsti, kas nav ESAO dalībvalsts, ņemot vērā tās īpašās iezīmes, tad mums ir jābūt pārliecinātiem, ka apstrāde notiek saskaņā ar šo regulu. Tāpēc regulāras inspekcijas būtu priekšnoteikums, lai jebkura rūpnīca vispār kvalificētos ES sarakstam. Tas nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām rūpnīcām un komandas starptautiskais sastāvs, kā arī sadarbība ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm nodrošinātu, ka šādas inspekcijas būtu vispārēji atzītas.

Grozījums Nr.  88

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Eiropas sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Komisijas tīmekļa vietnē vismaz trīsdesmit sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. Eiropas sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Komisijas tīmekļa vietnē vēlākais divdesmit četru mēnešu laikā pēc...* To sadala divos sarakstos, kuros attiecīgi ir uzskaitītas kuģu pārstrādes rūpnīcas ES/ESAO dalībvalstīs un kuģu pārstrādes rūpnīcas, kas neatrodas ESAO dalībvalstīs.

 

* OV: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās dienu.

Pamatojums

Divi gadi pēc spēkā stāšanās būtu pietiekami ilgs laiks, lai Komisija izveidotu pirmo Eiropas sarakstu.

Grozījums Nr.  89

Regulas priekšlikums

16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Eiropas sarakstā iekļauj šādu informāciju par kuģu pārstrādes rūpnīcu:

 

(a) pārstrādes metode;

 

(b) pārstrādāto kuģu veids un izmērs; kā arī

 

(c) jebkuri ierobežojumi rūpnīcas darbībai, tostarp attiecībā uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai kuģu īpašniekiem būtu informācija par Eiropas saraksta kuģu pārstrādes rūpnīcām, un tie varētu izvēlēties starp piemērotākajām.

Grozījums Nr.  90

Regulas priekšlikums

16. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Eiropas sarakstā norāda datumu, kad kuģu pārstrādes rūpnīca ir tikusi iekļauta. Sarakstā iekļauj uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un šo termiņu var atjaunot.

Pamatojums

Iekļaušana Eiropas sarakstā katru reizi ir derīga tikai uz pieciem gadiem, bet to var atjaunot. Tas nodrošinātu, ka rūpnīcas sniedz atjauninātu informāciju.

Grozījums Nr.  91

Regulas priekšlikums

16. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c Ja attiecībā uz Komisijai iesniegto informāciju ir lielas izmaiņas, Eiropas sarakstā iekļautā kuģu pārstrādes rūpnīca nekavējoties iesniedz atjaunināto informāciju. Jebkurā gadījumā trīs mēnešus pirms tam, kad beidzas kārtējais Eiropas sarakstā iekļaušanas piecu gadu periods, kuģu pārstrādes uzņēmums deklarē, ka

 

(a) tā iesniegtie apliecinājumi ir pilnīgi un nav novecojuši;

 

(b) kuģu pārstrādes rūpnīca atbilst un turpmāk atbildīs 12. panta prasībām.

Pamatojums

Ir skaidrāk jānosaka informācijas atjaunošanas prasības kuģu pārstrādes uzņēmumiem.

Grozījums Nr.  92

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) lai Eiropas sarakstā iekļautu kuģu pārstrādes rūpnīcu kādā no šādiem gadījumiem:

(a) lai Eiropas sarakstā iekļautu kuģu pārstrādes rūpnīcu, ja saskaņā ar 15. panta 4. punktu ir nolemts rūpnīcu iekļaut Eiropas sarakstā;

(i) rūpnīca ir saņēmusi atļauju saskaņā ar 13. pantu,

 

(ii) saskaņā ar 15. panta 4. punktu ir nolemts rūpnīcu iekļaut sarakstā;

 

Pamatojums

Nav vajadzības atsaukties uz 13. pantu, jo visi attiecīgie noteikumi ir minēti 15. panta 4. punktā.

Grozījums Nr.  93

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) kuģu pārstrādes rūpnīca ir iekļauta sarakstā ilgāk par pieciem gadiem un nav iesniegusi pierādījumus tam, ka tā vēl aizvien atbilst 12. panta prasībām.

(2) kuģu pārstrādes rūpnīca trīs mēnešus pirms piecu gadu iekļaušanas termiņa beigām nav iesniegusi pierādījumus tam, ka tā vēl aizvien atbilst 12. panta prasībām.

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktiem termiņiem, kad kuģu pārstrādes rūpnīcai, lai paliktu sarakstā, jāiesniedz atjaunināti pierādījumi tam, ka tā vēl aizvien atbilst 12. panta prasībām. Rūpnīca ir jāsvītro no Eiropas saraksta, ja tā trīs mēnešus pirms kārtējā Eiropas sarakstā iekļaušanas piecu gadu perioda beigām nav sniegusi attiecīgos pierādījumus.

Grozījums Nr.  94

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) kuģu pārstrādes rūpnīca atrodas valstī, kas visiem kuģiem, kuri kuģo ar dalībvalsts karogu, nosaka aizliegumus vai piemēro diskriminējošus pasākumus.

Pamatojums

Grozījums pamatojas uz ES Līguma („Savienība respektē dalībvalstu vienlīdzību saistībā ar Līgumiem...”) 4. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.  95

Regulas priekšlikums

21. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) vismaz 14 dienas pirms pārstrādes plānotās uzsākšanas rakstveidā paziņo administrācijai par nodomu kuģi pārstrādāt, lai administrācija varētu sagatavoties šajā regulā paredzētajai apskatei un sertificēšanai;

(a) vismaz divus mēnešus pirms pārstrādes plānotās uzsākšanas rakstveidā paziņo administrācijai par nodomu kuģi pārstrādāt, lai administrācija varētu sagatavoties šajā regulā paredzētajai apskatei un sertificēšanai; par nodomu pārstrādāt kuģi viņš vienlaicīgi rakstveidā paziņo tās valsts administrācijai, kuras jurisdikcijā kuģis tajā brīdī atrodas;

Pamatojums

Divas nedēļas ir pārāk īss paziņošanas termiņš administrācijai. Lai nodrošinātu atbilstību ierosinājumam, ka kuģa pārstrādes plāns ir jāiesniedz apstiprinājumam kompetentajām iestādēm divus mēnešus pirms plānotā demontāžas datuma (skatīt 7. panta 2.a punktu), paziņojums jānosūta tajā pašā laikā (skatīt arī nākošo grozījumu).

Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu piemērošanu, ir svarīgi, lai kuģa īpašnieks vienlaicīgi rakstveidā paziņo tās valsts administrācijai, kuras jurisdikcijā kuģis tajā brīdī atrodas, lai tādējādi nodrošinātu veiksmīgu sadarbību.

Grozījums Nr.  96

Regulas priekšlikums

21. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) nodod administrācijai to valstu sarakstu, kuras kuģis plāno šķērsot ceļā uz kuģu pārstrādes rūpnīcu;

Grozījums Nr.  97

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) informācija par nelikumīgu pārstrādi un dalībvalsts veiktie attiecīgie pasākumi.

(c) informācija par nelikumīgu pārstrādi un dalībvalsts veiktie attiecīgie pasākumi, tostarp sīki izstrādāta informācija par 23. pantā noteiktajiem sodiem.

Pamatojums

Dalībvalstīm jāziņo arī par sodiem, ko tās piemērojušas. Ir svarīgi pārliecināties, ka tie ir efektīvi, samērīgi un preventīvi, kā noteikts 23. pantā.

Grozījums Nr.  98

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Katra dalībvalsts ziņojumu nosūta līdz 2015. gada 31. decembrim un pēc tam reizi divos gados.

2. Katra dalībvalsts ziņojumu nosūta līdz 2015. gada 31. decembrim un pēc tam reizi gadā.

Pamatojums

Lai gūtu labāku priekšstatu, vai regula tiek pienācīgi piemērota, dalībvalstīm ir jāziņo Komisijai katru gadu.

Grozījums Nr.  99

Regulas priekšlikums

22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Komisija ievada šo informāciju elektroniskā datu bāzē, kura ir pastāvīgi pieejama sabiedrībai.

Pamatojums

Dalībvalstu ziņotā informācija Komisijai būtu jāapkopo elektroniskā datu bāzē, kurai vajadzētu būt pastāvīgi pieejamai sabiedrībai, lai nodrošinātu pārredzamību par reālo situāciju dalībvalstīs regulas piemērošanas jomā.

Grozījums Nr.  100

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka efektīvi, samērīgi un preventīvi sodi ir piemērojami kuģiem:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka efektīvi, samērīgi un preventīvi sodi ir piemērojami un tos efektīvi piemēro ES kuģu un ES nepiederošo kuģu īpašniekiem, kuru kuģi:

 

(a) neatbilst bīstamo vielu aizliegumu nosacījumiem saskaņā ar 4. un 11.b pantu;

(d) uz kuriem neatrodas 5. un 28. pantā paredzētais bīstamo materiālu uzskaitījums;

(b) uz kuriem neatrodas derīgs 5. un 11.b pantā paredzētais bīstamo materiālu uzskaitījums;

 

(c) uz kuriem neatrodas 7. un 11.b pantā paredzētais kuģa pārstrādes plāns;

(e) kas nosūtīti pārstrādei, neizpildot vispārīgās prasības par sagatavošanu pārstrādei, kas minētas 6. pantā;

svītrots

(f) kas nosūtīti pārstrādei bez 6. pantā paredzētā uzskaitījuma sertifikāta;

svītrots

(g) kas nosūtīti pārstrādei bez 6. pantā paredzētā sertifikāta par gatavību pārstrādei;

svītrots

(h) kas nosūtīti pārstādei bez 21. pantā paredzētā rakstiskā paziņojuma administrācijai;

svītrots

(i) kas pārstrādāti tādā veidā, kas neatbilst 7. pantā paredzētajam kuģa pārstrādes plānam.

svītrots

Grozījums Nr.  101

Regulas priekšlikums

23. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka sodi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvā 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību1, tiek piemēroti to ES kuģu īpašniekiem, kuru kuģi:

 

(a) nosūtīti pārstrādei, neizpildot vispārīgās prasības, kas noteiktas šīs regulas 6. pantā;

 

(b) nosūtīti pārstrādei bez šīs regulas 10. panta 1. punktā paredzētā uzskaitījuma sertifikāta;

 

(c) nosūtīti pārstrādei bez šīs regulas 9. pantā paredzētā līguma;

 

(d) nosūtīti pārstādei bez šīs regulas 21. pantā paredzētā rakstiskā paziņojuma administrācijai;

 

(e) tikuši pārstrādāti bez kompetentās iestādes apstiprinājuma kuģa pārstrādes plānam, kas paredzēts šīs regulas 7. panta 2. punkta b) apakšpunktā, vai tikuši pārstrādāti neatbilstoši kuģa pārstrādes plānam, kā noteikts šīs regulas 7. pantā.

 

___________________

 

1 OV L 328, 6.12.2008., 28. lpp.

Grozījums Nr.  102

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Minētie sodi ir iedarbīgi, samērīgi un preventīvi. Konkrētāk, ja kuģi nosūta pārstrādei uz kuģu pārstrādes rūpnīcu, kas nav iekļauta Eiropas sarakstā, piemērojamais sods vismaz nav mazāks par cenu, kas kuģa īpašniekam par kuģi samaksāta.

2. Neskarot direktīvas 2008/99/EK 5. panta piemērošanu, konkrētāk, gadījumos, kad kuģi nosūta pārstrādei uz kuģu pārstrādes rūpnīcu, kas nav iekļauta Eiropas sarakstā, piemērojamais sods vismaz nav mazāks par cenu, kas kuģa īpašniekam par kuģi samaksāta.

Grozījums Nr.  103

Regulas priekšlikums

23. pants – 5. un 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ja kuģis tiek pārdots un mazāk kā sešu mēnešu laikā pēc pārdošanas tiek nosūtīts pārstrādei uz rūpnīcu, kas nav iekļauta Eiropas sarakstā, sodus:

5. Ja kuģis tiek pārdots un mazāk kā divpadsmit mēnešu laikā pēc pārdošanas tiek nosūtīts pārstrādei uz rūpnīcu, kas nav iekļauta Eiropas sarakstā, sodus:

(a) uzliek kuģa pēdējam un priekšpēdējam īpašniekam, ja kuģis vēl aizvien kuģo ar Eiropas dalībvalsts karogu;

(a) uzliek kuģa pēdējam īpašniekam, ja kuģis vēl aizvien kuģo ar dalībvalsts karogu;

(b) uzliek tikai kuģa priekšpēdējam īpašniekam, ja kuģis vairs nekuģo ar Eiropas dalībvalsts karogu.

(b) uzliek kuģa pēdējam īpašniekam, kurš kuģoja ar dalībvalsts karogu attiecīgā viena gada laikposmā, ja kuģis vairs nekuģo ar dalībvalsts karogu.

6. Dalībvalstis var noteikt izņēmumus 5. punktā minētajiem sodiem, ja kuģa īpašnieks kuģi nav pārdevis ar nodomu pārstrādāt. Tādā gadījumā dalībvalstis pieprasa pierādījumus, kas apstiprina kuģa īpašnieka apgalvojumu, tostarp pārdošanas līguma kopiju.

6. Dalībvalstis var noteikt izņēmumus 5. punktā minētajiem sodiem vienīgi tad, ja kuģa īpašnieks kuģi nav pārdevis ar nodomu pārstrādāt. Tādā gadījumā dalībvalstis prasa kuģa īpašniekam sniegt pierādījumus, kas apstiprina kuģa īpašnieka apgalvojumu, tostarp pārdošanas līguma kopiju ar attiecīgām norādēm, un informāciju par pircēja uzņēmējdarbības modeli.

Grozījums Nr.  104

Regulas priekšlikums

24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja prasība rīkoties un pievienotie apsvērumi ticami liecina, ka pastāv regulas pārkāpums, kompetentā iestāde izskata visus šādus apsvērumus un prasības rīkoties. Šādos apstākļos kompetentā iestāde dod iespēju pārstrādes uzņēmumam paust savu nostāju attiecībā uz prasību rīkoties un pievienotajiem apsvērumiem.

3. Ja prasība rīkoties un pievienotie apsvērumi ticami liecina, ka pastāv regulas pārkāpums, kompetentā iestāde izskata visus šādus apsvērumus un prasības rīkoties. Šādos apstākļos kompetentā iestāde dod iespēju kuģa īpašniekam un pārstrādes uzņēmumam paust savu nostāju attiecībā uz prasību rīkoties un pievienotajiem apsvērumiem.

Pamatojums

Tā kā šīs regulas noteikumus var pārkāpt ne tikai kuģu pārstrādes rūpnīca, bet arī kuģa īpašnieks, ir jādod viņam iespēja paust savu viedokli.

Grozījums Nr.  105

Regulas priekšlikums

24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot 1. un 4. punktu nenovēršamu regulas pārkāpumu gadījumos.

svītrots

Pamatojums

Nav nekāda pamata atcelt 1.–4. punkta piemērošanu nenovēršamu regulas pārkāpumu gadījumos.

Grozījums Nr.  106

Regulas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 5., 9., 10. un 15. pantā minētos deleģētos aktus uz nenoteiktu laiku pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. Pilnvaras pieņemt 5., 9., 10. un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ..*. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu, vēlākais, trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

____________________

 

*OV: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās dienu.

Pamatojums

Pilnvaru deleģējumam Komisijai nevajadzētu būt uz nenoteiktu laiku, bet gan uz ierobežotu laiku, ko var pagarināt. Šis ir kļuvis par standartformulējumu vides tiesību aktos, kas pieņemti kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  107

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Visiem kuģiem bīstamo materiālu uzskaitījumu sagatavo ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

svītrots

Pamatojums

Grozījums Nr.  108

Regulas priekšlikums

28.a pants (jauns)

Direktīva 2009/16/EK

IV pielikums – 45. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

28.a pants

 

Grozījums Direktīvā 2009/16/EK par ostas valsts kontroli

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli1 IV pielikumā pievieno šādu punktu:

 

‘45. Bīstamo materiālu uzskaitījuma sertifikāts kuģiem, uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. XX [šīs regulas pilns nosaukums]*’

 

_____________________

 

1 OV L 131, 28.5.2009., 57. lpp.

 

* OV L […], […], [..]. lpp.

Pamatojums

Vienkāršākais un prātīgākais veids, kā nodrošināt, ka visi kuģi, kas ienāk ES ostās, ir efektīvi izveidojuši uzskaitījumu, kā to nosaka grozītais 5. pants, ir pievienot uzskaitījuma sertifikātu to sertifikātu un dokumentu sarakstam, kas inspekcijas gadījumā obligāti katram inspektoram ir jāpārbauda saskaņā ar Direktīvu par ostas valsts kontroli.

Grozījums Nr.  109

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. daļa

Regula (EK) Nr. 1013/2006

1. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

'(i) kuģiem, uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. XX [šīs regulas pilns nosaukums].

'(i) kuģiem, kuri tiek nogādāti uz Eiropas sarakstā iekļautu pārstrādes rūpnīcu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XX [šīs regulas pilns nosaukums].

Grozījums Nr.  110

Regulas priekšlikums

29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

29.a pants

 

Tranzīts

 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgā administrācija vai cita pārvaldes iestāde informē kompetento tranzīta iestādi vai iestādes 7 dienu laikā pēc kuģa īpašnieka paziņojuma saņemšanas.

 

2. Kompetentā tranzīta iestāde vai iestādes 60 dienu laikā pēc 1. punktā minētās informācijas saņemšanas:

 

(a) piekrīt kuģa tranzītam tās ūdeņos ar vai bez nosacījumiem; vai

 

(b) nepiekrīt kuģa tranzītam tās ūdeņos.

 

Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē kuģa īpašnieku par kompetentās tranzīta iestādes vai iestāžu lēmumu.

 

3. Ja 2. punktā minētā piekrišana netiek dota, vai tiek izvirzīti kuģa īpašniekam nepieņemami nosacījumi, kuģa īpašnieks var kuģi nosūtīt pārstrādei vienīgi pa tām tranzītvalstīm, kas tranzītam ir piekritušas.

 

4. Ja kompetentā tranzīta iestāde atbildi nav devusi 2. punktā minētajā 60 dienu termiņā, tiek uzskatīts, ka piekrišana nav dota.

 

5. Neskarot 4. punktu un saskaņā ar Bāzeles konvencijas 6. panta 4. punktu, ja kompetentā tranzīta iestāde jebkurā laikā pieņem lēmumu nepieprasīt iepriekšēju rakstisku piekrišanu vispār vai izvirzot konkrētus nosacījumus, uzskata, ka kompetentā tranzīta iestāde piekrišanu ir devusi gadījumā, kad attiecīgā dalībvalsts nav saņēmusi atbildi 60 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas kompetentajai tranzīta iestādei.

 

 

Grozījums Nr.  111

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pārskata šo regulu ne vēlāk kā divus gadus pēc tam, kad spēkā stājusies Honkongas konvencija. Pārskatīšanā apsver, vai kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstā iekļaut rūpnīcas, kam atļauju izsniegušas Honkongas konvencijas puses, lai izvairītos no divkārša darba un administratīvā sloga.

Komisija pārskata šo regulu ne vēlāk kā divus gadus pēc tam, kad spēkā stājusies Honkongas konvencija. Pārskatīšanā apsver, vai to kuģu pārstrādes rūpnīcu iekļaušana Eiropas sarakstā, kam atļauju izsniegušas Honkongas konvencijas puses, atbilst šīs regulas prasībām.

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka Honkongas Konvencijas standarti kuģu pārstrādes rūpnīcām ir daudz zemāki, un ņemot vērā, ka Honkongas konvencija neattiecas uz atkritumu apstrādi ārpus kuģu pārstrādes rūpnīcas, visas rūpnīcas, ko ir apstiprinājušas Honkongas konvencijas puses, ir jānovērtē atbilstīgi šīs regulas noteikumiem gadījumā, ja tās vēlas tikt iekļautas Eiropas sarakstā.

Grozījums Nr.  112

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā 365. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no …

 

____________

 

* OV: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās dienu.

Pamatojums

Tas ir identiski kā Regulā par atkritumu sūtījumiem. Nav nekāda pamata no tā atkāpties. Strauja stāšanās spēkā nodrošina juridisko noteiktību. Dalībvalstīm, kuģu īpašniekiem un kuģu pārstrādes rūpnīcām būtu jādod vienu gadu ilgs pārejas periods līdz jauno noteikumu pilnīgai piemērošanai.

Grozījums Nr.  113

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 5.a apakšvirsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

IEPRIEKŠ NEIZZIŅOTAS APSKATES SERTIFIKĀTS

 

Iepriekš neizziņotā apskatē saskaņā ar regulas 8. pantu ir konstatēts, ka kuģis atbilst attiecīgajiem regulas noteikumiem.

 

Paraksts ..................................... (attiecīgi pilnvarotas amatpersonas paraksts)

 

Vieta .......................................................................................................

 

Datums (dd/mm/gggg)...................................................................................

 

(Iestādes zīmogs vai spiedogs)

 • [1]  OV C 299, 4.10.2012., 158. lpp.

PASKAIDROJUMS

„Uzskata, ka turpmākas kuģu demontāžas pieļaušana cilvēciski degradējošos un videi kaitīgos apstākļos no morāles viedokļa nav attaisnojama (..)”

Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. maija rezolūcija par Zaļo grāmatu par kuģu labāku demontāžu[1]

1. Vispārīgā informācija

Saskaņā ar ES regulu par atkritumu sūtījumiem bīstamo atkritumu eksports no ES dalībvalstīm uz valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis, ir aizliegts kopš 1998. gada. Ar šo aizliegumu Eiropas līmenī tiek īstenots tā sauktais „aizlieguma grozījums” Bāzeles Bīstamo atkritumu starptautisko pārvadājumu un to apglabāšanas kontroles konvencijā (BK).

Ņemot vērā, ka uz kuģa ir milzīgs daudzums bīstamo materiālu, jebkurš kuģis, kas atstāj ES, lai tiktu demontēts, ir uzskatāms par bīstamajiem atkritumiem, un tādējādi tā legāla demontāža var tikt veikta vienīgi ESAO valstī. Tomēr šī norma tiek teju sistemātiski apieta. Saskaņā ar Komisijas veiktā ietekmes novērtējuma rezultātiem — „2009. gadā vairāk nekā 90 % ES karoga kuģu tika demontēti ārpus ESAO, lielākoties Dienvidāzijā (Indijā, Pakistānā un Bangladešā), izmantojot tā saukto sēkļa metodi un nodarot būtisku kaitējumu videi un cilvēku veselībai.”

Kas ir sēkļa metode? Paisuma laikā kuģus piedzen cik vien iespējams tuvu krastam, un parasti tie uzsēžas uz dubļu terasēm krasta tuvumā plūdmaiņu zonā. Tos sagriež vertikāli ļoti lielos gabalos, izmantojot vienīgi lodlampas un gravitāciju — kuģu daļas vienkārši sakrīt uz dubļu grunts. Strādnieki ir pakļauti ļoti lielam apdraudējumam — gan tūlītējam, gan hroniskam, — bīstamo materiālu savākšana nav iespējama, un daļa bīstamo materiālu, kas tiek atsevišķi izcelta no kuģa, netiek pienācīgi apstrādāta.

Tas, ko šeit redzam, ir kapitālisms tā visprimitīvākajā izpausmē — lielākā daļa kuģu pēdējo īpašnieku cenšas cik vien iespējams iedzīvoties, pārdodot savus kuģus demontēšanas uzņēmumiem, kuriem ir ļoti zemi darba drošības un vides aizsardzības standarti vai to nav vispār, tāpēc tie var piedāvāt augstāko cenu. Mēs saskaramies ar pilnīgu tirgus fiasko, jo notiek „ārkārtēja izmaksu eksternalizācija”[2], upurējot strādnieku veselību un vidi.

Tiek lēsts, ka no kuģiem, ko sagrieza/sagriezīs lūžņos no 2006. līdz 2015. gadam, „5,5 miljoni tonnu videi potenciāli kaitīgo materiālu nonāks demontāžas novietnēs (jo īpaši naftas nosēdumi, eļļas, krāsas, polivinilhlorīds un azbests)”[3].

Komisija min trīs iemeslus, kāpēc gandrīz nemaz netiek ievērotas prasības:

-          ESAO dalībvalstīs pieejamās pārstrādes jaudas trūkums, jo īpaši attiecībā uz lielāku kuģu pārstrādi,

-          nežēlīga un negodīga konkurence starp pārstrādātājiem no galvenajām pārstrādes valstīm — Bangladešā, Indijā un Pakistānā — ar konkurentiem (ES, Turcijā, Ķīnā), kuri ievēro augstākus tehniskos standartus,

-          pašreizējie tiesību akti nav pielāgoti kuģu specifikai — ir grūti noteikt, kurā brīdī kuģi kļūst par atkritumiem; kuģi var izvairīties no saistībām, nomainot karogu.

Visā pasaulē laikā no 2007. līdz 2009. gadam kuģu nodošana lūžņos ir pieaugusi seškārtīgi (no 4,2 miljoniem bruto tonnu (BT) līdz 24,9 miljoniem BT), kam par iemeslu bija vienkorpusa naftas tankkuģu aizliegšana, ekonomikas krīze un liels jaudas pārpalikums (pasaules flote ir gandrīz dubultojusies pēdējo 10 gadu laikā — no 574 miljoniem BT 2001. gadā līdz 1043 miljoniem BT 2011. gadā)[4]. Un nodošana lūžņos pieaugs vēl vairāk, ne tikai tirgus situācijas dēļ (jaudas pārpalikums un zems pārvadājumu pieprasījums), bet arī sakarā ar SJO Balasta konvenciju. Pašreizējā situācijā daudzi kuģu īpašnieki izvēlēsies labāk nodot kuģus lūžņos nekā ieguldīs to ļoti dārgajā pielāgošanā konvencijas prasībām.

2. Honkongas konvencija

Lai uzlabotu šo situāciju, SJO izstrādāja īpašu konvenciju. Honkongas starptautisko konvenciju par kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi pieņēma 2009. gadā, bet tā vēl ir jāratificē galvenajām karoga valstīm un pārstrādātājām valstīm, lai tā varētu stāties spēkā un sākt uzlabot situāciju. Sagaidāms, ka Konvencija nestāsies spēkā līdz 2020. gadam.

Starptautiskā līmenī joprojām nav vienprātības par to, vai Honkongas (HKC) un Bāzeles konvencijas ir ekvivalentas(BK). Komisija uzskata tās par ekvivalentām[5] — tas ir galvenais iemesls tās priekšlikumam atbrīvot kuģus, uz kuriem attiecas jaunās regulas darbības joma no Atkritumu sūtīšanas regulas prasību ievērošanas, bet citas BK puses tam nepiekrīt[6]. Salīdzināt šīs abas konvencijas — vienu spēkā esošu, otru piemērojamu vēl pēc daudziem gadiem — ir sarežģīts uzdevums. Tomēr ir skaidras šādas atšķirības:

-          darbības joma — HKC darbības joma attiecas arī uz kuģa izmantošanas posmu, bet, pretēji BK, tā neattiecas uz atkritumu apstrādi pēc pārstrādes rūpnīcas,

-          standarti — HKC neizslēdz sēkļa metodi, savukārt BK pamatnostādnēs noteikts, ka sēkļa metodi nedrīkst uzskatīt par pieņemamu metodi,

-          izpilde — HCK paredz kuģu inspekciju iespēju, bet ne pārstrādes rūpnīcu inspekcijas, un paredz vienīgi parastas sankcijas, savukārt BK pieprasa atļauju izsniegšanu pārstrādes uzņēmumiem un uzskata nelegālus bīstamo atkritumu pārvadājumus par krimināli sodāmu pārkāpumu.

3. Komisijas priekšlikums

Atbilstīgi Komisijas viedoklim ierosinātās Kuģu pārstrādes regulas mērķis ir būtiski samazināt negatīvo ietekmi, kas saistīta ar ES dalībvalstu karoga kuģu pārstrādi (īpaši Dienvidāzijā), tajā pašā laikā neradot lieku ekonomisko slogu.

Komisijas priekšlikuma darbības joma attiecas tikai uz kuģiem ar ES dalībvalsts karogu. Tajā ir ierosināts izveidot kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu, kas varētu atrasties jebkur pasaulē, ja tās atbilst noteiktiem standartiem (kas ir nedaudz stingrāki kā HKC noteiktie, piemēram, bīstamie materiāli ir jāapstrādā uz necaurlaidīgām virsmām, turpmākajiem atkritumu apsaimniekotājiem jāstrādā atbilstīgi ES cilvēka veselības un vides aizsardzības standartiem), bet priekšlikumā nav noteiktas obligātas pārbaudes. Uz ES kuģiem vairs neattieksies regula par atkritumu sūtījumiem, bet tos varēs nodot demontāžai sarakstā uzskaitītajās rūpnīcās. Dalībvalstīm ir jānosaka sodi, un NVO var pieprasīt izpildes darbības, tostarp vēršoties tiesā.

4. Galveno ieinteresēto personu reakcija

Eiropas Kopienas kuģu īpašnieku asociācija (ECSA) atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, bet uzskata, „ka nebūtu lietderīgi iekļaut prasības, kas būtu stingrākas par SJO noteiktajām, jo tas izraisītu apjukumu un negatīvi ietekmētu centienus uzlabot kuģu pārstrādes praksi un nosacījumus.”[7]

NVO platforma kuģu demontāžas jomā asi kritizē Komisijas priekšlikumu, jo tas „varētu efektīvi legalizēt bīstamos atkritumus saturošu nolietotu kuģu eksportu no ES uz jaunattīstības valstīm”, un prasa, lai kuģi ar ES karogu un ES piederošie kuģi tiktu demontēti vienīgi ESAO valstīs[8].

5. Eiropas Parlamenta 2008. un 2009. gada rezolūcijas

Eiropas Parlaments ir pieņēmis divas rezolūcijas par kuģu demontāžu — vienu sakarā ar Komisijas Zaļo grāmatu 2008. gadā[9] un otru 2009. gadā sakarā ar Komisijas stratēģiju[10].

Abās rezolūcijās Parlaments pauda nepārprotamu stingru nostāju, prasot pilnībā īstenot bīstamo atkritumu eksporta aizliegumu arī attiecībā uz nolietotiem kuģiem, viennozīmīgi aizliegt sēkļa metodi, ieviest bīstamo materiālu uzskaitījumus uz visiem kuģiem, kas ienāk ES ostās, kā arī izveidot fondu, no līdzekļiem, kas obligātu iemaksu veidā iekasēti no kuģniecības nozares, lai nodrošinātu videi drošu pārstrādi.

6. Referenta galvenie ierosinājumi

Referents sākotnēji paredzēja paplašināt šīs regulas darbības jomu uz visiem ES piederošiem kuģiem, bet bija spiests meklēt citus risinājumus, lai padarītu Komisijas priekšlikumu stingrāku, jo Juridiskais dienests sniedza atzinumu, ka kuģa īpašnieka valstiskā piederība, nebūtu uzskatāma par kritēriju šīs regulas darbības jomas noteikšanai.

Referents ierosina ieviest šādas galvenās izmaiņas Komisijas priekšlikumā:

a)        izveidot finanšu mehānismu, lai finansētu kuģu videi drošu pārstrādi,

b)        noteikt, ka bīstamo materiālu uzskaitījumam jābūt uz visiem kuģiem, kas ienāk ES ostās,

c)        noteikt, ka ES kuģiem, kas tiek nodoti pārstrādei, vai vecāki par 20 gadiem, ir jābūt kompetento iestāžu apstiprinātam pārstrādes plānam,

d)        noteikt daudz nepārprotamākas prasības kuģu pārstrādes rūpnīcām, ne tikai lai izslēgtu sēkļa metodes izmantošanu, bet arī lai noteiktu revīzijas un regulāras šo rūpnīcu inspekcijas,

e)        noteikt kriminālsodus par konkrētiem pārkāpumu veidiem.

a) — Galvenā problēma, kuras dēļ kuģu īpašniekiem ir izdevīgāk izvēlēties pārstrādes rūpnīcas ar viszemākajiem standartiem, ir perversais stimuls, ka šādas rūpnīcas maksā visaugstāko cenu. Ir jāievieš finanšu mehānisms, lai finansētu kuģu videi drošu pārstrādi. Nodeva atkarībā no tonnāžas ir jāmaksā visiem kuģiem, kas izmanto ES ostas. Iekasētā nauda nonāktu fondā, no kura izmaksātu piemaksas par konkrētu pārstrādi tām kuģu pārstrādes rūpnīcām, kas ievēro šīs regulas noteikumus, tādējādi veicinot to konkurētspēju. Piemaksu maksātu tikai par to kuģu pārstrādi, kas vismaz pēdējos divus gadus ir kuģojuši zem ES dalībvalsts karoga. Tas paaugstinātu ES kuģu vērtību — sarakstā iekļautās rūpnīcas varētu piedāvāt augstāku cenu pēdējam kuģa īpašniekam, un tādējādi kuģu īpašniekiem vairs nebūtu izdevīgi mainīt karogu, kā arī nodrošinātu, ka pēdējā brīža karoga maiņa uz ES dalībvalsts karogu arī nebūtu izdevīga.

b) — Pienācīga uzskaite ir galvenais priekšnosacījums pienācīgai kuģu pārstrādei. Kuģniecības nozare 2009. gadā oficiāli apņēmās izstrādāt uzskaitījumus jauniem un jau esošiem kuģiem[11]. Diemžēl tikai ļoti nedaudzi īpašnieki izpildīja šo apņemšanos. Visiem to kuģu īpašniekiem, kas ienāk ES ostās ir jāizstrādā uzskaitījums katram šādam kuģim. Tas ļoti atbalstīs HKC galveno noteikumu īstenošanu.

c) — Kuģa pārstrādes plāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz pareizu uzskaitījumu, ir vēl viens priekšnoteikums pienācīgai kuģu pārstrādei. Kuģa vidējais kalpošanas ilgums līdz nodošanai pārstrādei deviņdesmitajos gados bija 26 gadi, tad finansiālā uzplaukuma laikā 21. gs. pirmās desmitgades vidū tas bija 32 gadi, bet sagaidāms, ka tas atkal strauji saruks, jo ir ļoti daudz liekas jaudas, kā arī ekonomiskās krīzes dēļ. Pārstrādes plāna sagatavošanai ir jābūt obligātai attiecībā uz visiem kuģiem, kas vecāki par 20 gadiem, lai īpašnieki laikus atcerētos par saviem pienākumiem. Šis plāns ir jāapstiprina kompetentajām iestādēm.

d) — ir jāizstrādā vairāki papildu noteikumi, lai nodrošinātu, ka pārstrāde un atkritumu apstrāde notiek videi drošā veidā (prasība par pastāvīgām un izbūvētām struktūrām, pietiekamu celtņu daudzumu, lai novāktu atkritumus, tādējādi skaidri nosakot, ka sēkļa metodes izmantotāji nekad nevarētu nonākt Eiropas sarakstā; prasība par visu attiecīgo apakšuzņēmēju norādīšanu; izsekojamības sistēma attiecībā uz bīstamajiem materiāliem, kas izņemti no kuģiem; pienācīga apdrošināšana; piesārņojuma monitorings).

e) — Direktīva 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību paredz kriminālsodus par nelegāliem atkritumu pārvadājumiem. Šādi sodi ir piemērojami arī par šīs regulas pārkāpumiem, kas var novest pie bīstamas pārstrādes.

 • [1]  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2008-0222%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN (pirmais punkts)
 • [2]  Komisijas Zaļā grāmata par kuģu labāku demontāžu, COM(2007)269 galīgā redakcija, 7. lpp.
 • [3]  Komisijas Zaļā grāmata par kuģu labāku demontāžu, COM(2007)269 galīgā redakcija, 2. lpp.
 • [4]  SJO pārstāvja Nikos Mikelis personīgs paziņojums, pamatojoties uz IHS Fairplay datiem.
 • [5]  COM(2010)88 galīgā redakcija.
 • [6]  BC-10/17 Environmentally Sound Dismantling of Ships, Bāzeles Bīstamo atkritumu starptautisko pārvadājumu un to apglabāšanas kontroles konvencijas pušu ziņojums 10. sanāksmē 2011.gada 17.–21. oktobrī, 53. lpp, http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/28e.pdf
 • [7]  http://www.ecsa.eu/files/EU_Ship_Recycling_Reg_proposal_COM2012-118_ECSA_Position_Paper_v21_05_2012.doc
 • [8]  http://www.shipbreakingplatform.org/media-alert-ngos-call-on-progressive-eu-governments-to-protect-developing-countries-against-hazardous-shipbreaking-waste/
 • [9]          Skatīt 1. zemsvītras piezīmi.
 • [10]  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2009-0195%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
 • [11]  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_117945.pdf

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kuģu pārstrāde

Atsauces

COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

16.3.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

29.3.2012

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

29.3.2012

TRAN

29.3.2012

JURI

29.3.2012

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

23.4.2012

TRAN

23.4.2012

JURI

25.4.2012

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Carl Schlyter

29.5.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

28.11.2012

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.3.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

60

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, José Manuel Fernandes, Christofer Fjellner, Julie Girling, Jutta Haug, Georgios Koumoutsakos, Jiří Maštálka, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zuzana Brzobohatá, Jörg Leichtfried

Iesniegšanas datums

28.3.2013