SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy)

28.3.2013 - (COM(2013)0120 – C7‑0060/2013 – 2013/2049(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawczyni: Angelika Werthmann

Procedura : 2013/2049(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0133/2013
Teksty złożone :
A7-0133/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy)

(COM(2013)0120 – C7‑0060/2013 – 2013/2049(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0120 – C7–0300/2013),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1], w szczególności jego pkt 28,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji[2],

–   uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.,

–   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0133/2013),

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że zakres działań Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) został rozszerzony w odniesieniu do wniosków przedłożonych w okresie od dnia 1 maja 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. i obejmuje pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,

C.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

D.  mając na uwadze, że Włochy złożyły wniosek EGF/2011/016 IT/Agile w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 1 257 pracowników w Agile S.r.l. w okresie referencyjnym od dnia 22 września 2011 r. do 22 grudnia 2011 r., przy czym wobec 856 pracowników przewidziano środki współfinansowane z EFG,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Włochy mają prawo do pomocy finansowej na mocy wspomnianego rozporządzenia;

2.  z ubolewaniem zauważa, że władze Włoch przedłożyły wniosek o uruchomienie środków finansowych z EFG w dniu 30 grudnia 2011 r., a ocenę tego wniosku Komisja udostępniła w dniu 7 marca 2013 r.; ubolewa nad długim procesem sporządzania oceny trwającym 15 miesięcy; wzywa Komisję do zakończenia etapu oceny i ostatecznego przedstawienia wniosków w sprawie decyzji w czterech pozostałych sprawach zgłoszonych w 2011 r.;

3.  zauważa, że powodem zwolnienia 1 257 pracowników w Agile S.r.l., przedsiębiorstwie prowadzącym działalność w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we Włoszech, było poważniejsze niż się spodziewano pogorszenie koniunktury w sektorze IT oraz zaostrzenie warunków kredytowych w następstwie kryzysu gospodarczego i finansowego, będące dodatkowym obciążeniem na przedsiębiorstwa, któremu nie udało się wypracować rozwiązania pozwalającego na utrzymanie rentowności i które rozpoczęło w 2010 r. postępowanie upadłościowe;

4.  przypomina, że Komisja uznała już, że sektor ICT został już w przeszłości dotknięty kryzysem, jako że ze środków EFG wspierano pracowników zwolnionych w sektorze ICT w Holandii (sprawa EGF/2010/012 Noord Holland)[3];

5.  podkreśla fakt, że zwolnienia w Agile nastąpiły na prawie całym obszarze Włoch i dotyczą one 12 z 19 włoskich regionów: Piemontu, Lombardii, Veneto, Emilii-Romagni, Toskanii, Umbrii, Lazio, Kampanii, Puglii, Basilicaty oraz Kalabrii i Sycylii;

6.  zauważa, że w ciągu trzech lat (2008–2010) stopa bezrobocia we Włoszech wzrosła od 6,8 % do 8,5 % oraz że w ośmiu z dwunastu dotkniętych regionów wzrost był wyższy niż średnia krajowa i oscylował między 1,9 % a 2,6 %; podkreśla, że zwolnienia w Agile jeszcze bardziej pogorszą obecną trudną sytuację w zatrudnieniu, szczególnie w regionach południowych, gdzie możliwości ożywienia gospodarczego przedstawiają się mniej optymistycznie;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, włoskie władze postanowiły rozpocząć wdrażanie zindywidualizowanych środków w dniu 15 marca 2012 r., jeszcze na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

8.  wzywa włoskie władze do wykorzystania w pełni wsparcia w ramach EFG oraz do zachęcania jak największej liczby pracowników do skorzystania z tych środków; przypomina, że pierwsze interwencje w ramach EFG charakteryzowały się stosunkowo niskim poziomem wdrażania środków budżetowych, głównie z powodu niewielkiej skali korzystania ze środków;

9.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje reintegrację na rynku pracy 856 pracowników za pomocą doradztwa zawodowego, oceny umiejętności, monitorowania zwolnień oraz wsparcia w poszukiwaniu pracy, szkoleń zawodowych, podnoszenia kwalifikacji, kształcenia podyplomowego, wspierania przedsiębiorczości i wkładu w założenie działalności gospodarczej, a także dopłat za zatrudnienie, opieki mentorskiej po reintegracji na rynku pracy, dodatków na poszukiwanie pracy, wsparcia finansowego na wydatki specjalne, jak wsparcie dla opiekunów osób pozostających na utrzymaniu, wsparcie na koszty dojazdów oraz wkład w wydatki na zmianę miejsca zamieszkania w celu podjęcia nowej pracy;

10. z zadowoleniem przyjmuje włączenie do skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług modułu „Opieka mentorska po reintegracji na rynku pracy”, który ma na celu dopilnowanie, by powrót pracowników na rynek pracy odbywał się w sposób zrównoważony;

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład w wydatki na zmianę miejsca zamieszkania jest wypłacany jednorazowo za okazaniem dowodu poniesionych kosztów;

12. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie finansowe na wydatki specjalne, jak wsparcie dla opiekunów mające na celu umożliwienie pracownikom opiekującym się osobami pozostającymi na utrzymaniu (jak dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne) dalszą nad nimi opiekę, tak aby pracownicy biorący udział w tym programie mogli pogodzić szkolenie i poszukiwanie pracy z obowiązkami rodzinnymi;

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że z partnerami społecznymi przeprowadzono konsultacje w sprawie kształtu środków w ramach skoordynowanego pakietu EFG, a w szczególności, iż na szczeblu lokalnym zaangażowano w ten proces związki zawodowe, oraz że na kolejnych etapach wdrażania EFG i w zakresie dostępu do EFG wdrażana będzie polityka równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

14. przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie przez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

15. zwraca się do Komisji o szczegółowe podanie w przyszłych wnioskach następujących informacji: jakie rodzaje szkoleń będą udostępniane, w jakich sektorach pracownicy prawdopodobnie będą mogli znaleźć zatrudnienie, oraz zwraca się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy oferowane szkolenie dopasowane jest do prognoz gospodarczych i zapotrzebowania na rynku pracy w regionach dotkniętych problemem zwolnień; z zadowoleniem przyjmuje jednak ścisłe powiązanie bonu z uzgodnioną z każdym pracownikiem ścieżką powrotu na rynek pracy;

16. zauważa, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Włoch potwierdziły, że działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

17. podkreśla wagę prawidłowej i sprawnej współpracy Komisji z państwami członkowskimi przy przygotowywaniu wniosków w ramach oczekiwanego nowego rozporządzenia w sprawie EFG w celu szybkiego udzielania pomocy z EFG;

18. zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych celem szybszego uruchamiania środków z EFG; docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wsparcie z EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie środków; wyraża nadzieję, że zostaną uwzględnione dalsze usprawnienia procedury oraz że uda się osiągnąć większą skuteczność, przejrzystość i rozpoznawalność EFG;

19. podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał reintegrację na rynku pracy poszczególnych zwolnionych pracowników w ramach stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że w ramach pomocy z EFG można współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

20. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s.1.
  • [2]  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  Dyrektywa 2011/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 41 z 15.2.2011, s. 8)

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia …

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1], w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji[2], a w szczególności art. 12 ust. 3 tego rozporządzenia,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej[3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy;

(2)      Zakres EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 30 grudnia 2011 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego;

(3)      Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. EFG można uruchomić w ramach rocznego pułapu 500 mln EUR;

(4)      W dniu 30 grudnia 2011 r. Włochy przedłożyły wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Agile S.r.l. i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 2 października 2012 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego. Komisja wnosi więc o uruchomienie kwoty 3 689 474 EUR;

(5)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla niniejszego wniosku złożonego przez Włochy,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 uruchamia się kwotę z 3 689 474 EUR z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

  • [1]               Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s.1.
  • [2]               Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
  • [3]               Dz.U. C [...] z [...], s. [...].

UZASADNIENIE

I. Przebieg procedury

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielania dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] oraz w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[2] fundusz nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 mln EUR, która pochodzi z marginesu w ramach ogólnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub z anulowanych środków na zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyłączeniem środków powiązanych z działem 1b. Odpowiednie kwoty są ujmowane w budżecie jako rezerwa natychmiast po określeniu wystarczających marginesów lub anulowanych zobowiązań.

Jeżeli chodzi o procedurę, w celu sięgnięcia po środki EFG Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedstawia władzy budżetowej wniosek w sprawie uruchomienia środków z EFG, składając jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. Równolegle mogą odbywać się rozmowy trójstronne w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wykorzystania EFG i wnioskowanych kwot. Rozmowy te mogą odbywać się w trybie uproszczonym.

II. Wniosek w sprawie Agile i wniosek Komisji

W dniu 7 marca 2013 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Włoch w celu wsparcia reintegracji na rynku pracy pracowników zwolnionych na skutek istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją.

Jest to trzeci wniosek analizowany w ramach budżetu na 2013 r. i dotyczy on uruchomienia całkowitej kwoty 3 689 474 EUR z EFG na rzecz Włoch. Dotyczy on zwolnienia 1 257 pracowników w Agile S.r.l., przedsiębiorstwie będącym dostawcą technologii informacyjno-komunikacyjnych, przy czym środki współfinansowane z EFG przewidziano wobec 856 pracowników w okresie referencyjnym od dnia 22 września 2011 r. do 22 grudnia 2011 r. Liczbę wszystkich zwolnień obliczono zgodnie z art. 2 akapit drugi tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Wniosek skierowano do Komisji w dniu 30 grudnia 2011 r. i uzupełniano go informacjami dodatkowymi do dnia 2 października 2012 r. Komisja stwierdziła, że przedmiotowy wniosek spełnia warunki wypłaty środków z EFG ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006.

Władze włoskie argumentują, że według dostępnych danych[3] kryzys finansowy, w szczególności w latach 2008–2009, przyczynił się znacząco do spowolnienia w sektorze ICT. Między rokiem 2005 a 2008 rynek ICT w UE rósł w tempie przewyższającym 3 % rocznie (w 2007 r. wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 6,8 %), podczas gdy w 2009 r. tendencja odwróciła się, doprowadzając do negatywnego wzrostu - 2,4 %. Ta tendencja spadkowa utrzymywała się w 2010 r. (- 1 %). Włoski sektor ICT podlegał tym samym trendom, co cała UE. Kryzys miał jednak bardzo duży wpływ na sektor i negatywny wzrost osiągnął w porównaniu z odpowiednimi poprzednimi latami - 4,2 % w 2009 r. i - 2,5 % w 2010 .

Skutki globalnego kryzysu gospodarczego i finansowego były dla unijnego rynku technologii informacyjnych wyjątkowo dotkliwe. W 2009 r. wielkość wymiany handlowej zmalała o 20 mld EUR, co odpowiada - 5,4 % w porównaniu z rokiem poprzednim. W porównaniu z 2008 r. podsektory pomocy technicznej i związanej ze sprzętem zmalały w 2009 r. o 7,6 % na poziomie UE i o 10 % we Włoszech, a podsektory oprogramowania i usług o 4 % w UE i o 5,6 % we Włoszech.

Władze włoskie przekonują, że pogorszenie sytuacji sektora ICT we Włoszech dotknęło szczególnie mocno Agile S.r.l. Skutki globalnego kryzysu gospodarczego i finansowego dały się odczuć w momencie, kiedy Agile było w trakcie zmiany swojej strategii handlowej, odchodząc od oferowania na szczeblu lokalnym usług typu „call center” na rzecz zintegrowanych usług w dziedzinie technologii informacyjnych na szczeblu multiregionalnym. Wobec pogorszenia sytuacji wysiłki przedsiębiorstwa i niezbędne inwestycje okazały się niewystarczające do osiągnięcia obranych przez przedsiębiorstwo celów wzrostu, co doprowadziło do poważnych strat i do niewypłacalności, a w rezultacie do zwolnień.

Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje reintegrację na rynku pracy 856 pracowników za pomocą doradztwa zawodowego, oceny umiejętności, monitorowania zwolnień oraz wsparcia w poszukiwaniu pracy, szkoleń zawodowych, podnoszenia kwalifikacji, kształcenia podyplomowego, wspierania przedsiębiorczości i wkładu w założenie działalności gospodarczej, a także dopłat za zatrudnienie, opieki mentorskiej po reintegracji na rynku pracy, dodatków na poszukiwanie pracy, wsparcia finansowego na wydatki specjalne, jak wsparcie dla opiekunów osób pozostających na utrzymaniu, wsparcie na koszty dojazdów oraz wkład w wydatki na zmianę miejsca zamieszkania w celu podjęcia nowej pracy;

Według władz włoskich wszystkie środki uruchomione w dniu 15 marca 2012 r. składają się na skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług i stanowią aktywne środki na rynku pracy mające na celu ponowną integrację pracowników na rynku pracy.

Jeżeli chodzi o spełnienie kryteriów określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, władze Włoch we wniosku:

· potwierdziły, że wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za które zgodnie z prawem krajowym lub układami zbiorowymi odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;

· wykazały, że działania te mają na celu udzielenie pomocy poszczególnym pracownikom i nie zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów gospodarki;

· potwierdziły, że działania kwalifikowalne, o których mowa powyżej, nie są objęte pomocą z innych instrumentów finansowych UE.

Jeżeli chodzi o systemy zarządzania i kontroli, Włochy powiadomiły Komisję, że zarządzanie wkładem finansowym będzie realizowane w następujący sposób: Ministerio del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le Politiche attive e Passive del lavoro (MLPS – DG PAPL) będzie instytucją zarządzającą, certyfikującą i audytową, (z MLPS – DG PAPL Ufficio A jako instytucją zarządzającą, MLPS – DG PAPL Ufficio B jako instytucją certyfikującą i MLPS – DG PAPL Ufficio C jako instytucją audytową).. Osiem organów władzy na szczeblu regionalnym (tj. w Emilii-Romagni, Lazio, Lombardii, Piemoncie, Toskanii, Umbrii, Veneto i na Sycylii) będzie dla instytucji zarządzającej pełniło rolę instytucji pośredniczących.

III. Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 3 689 474 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) w linii budżetowej EFG (04 05 01).

Jest to trzeci wniosek o uruchomienie funduszu przedstawiony władzy budżetowej w roku 2013. Po udzieleniu pomocy we wnioskowanej wysokości do dyspozycji pozostanie jeszcze ponad 25 % maksymalnej rocznej kwoty zarezerwowanej dla EFG do wykorzystania na przydział środków w ostatnich czterech miesiącach roku, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 12 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu środków z EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym, chyba że Parlament i Rada nie osiągną porozumienia.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o pomoc z EFG.

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s.1.
  • [2]  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  Assinform – Italian Association of Information & Communications Technologies (www.assinform.it)

ZAŁĄCZNIK II: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

EK/ic

D(2013)16210

Sz.P. Alain Lamassoure

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 13E158

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dot. sprawy EGF/2011/016 IT/Agile z Włoch (COM(2013)0120 final)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), a także jej grupa robocza ds. EFG, dokonały analizy wniosku Włoch o uruchomienie EFG w sprawie EGF/2011/016 IT/Agile i przyjęły następującą opinię:

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przekazaniu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG i ma na celu uzyskanie wsparcia dla 856 z ogółem 1 257 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Agile w okresie referencyjnym od 22 września 2011 r. do 22 grudnia 2011 r.;

B)  mając na uwadze, że władze Włoch argumentują, że zwolnienia zostały spowodowane globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym, w związku z którym w roku 2009 i 2010 doszło do spadku wzrostu w sektorze ICT;

C)  mając na uwadze, że władze Włoch twierdzą, że koniunktura pogorszyła się zwłaszcza w podsektorze związanym ze sprzętem i pomocą techniczną (10% spadek odnotowany we Włoszech w 2009 r.), a także w podsektorze oprogramowania i usług (5,6% spadek odnotowany we Włoszech w 2009 r.);

D)  mając na uwadze, iż władze Włoch przekonują, iż kryzys dotknął szczególnie mocno przedsiębiorstwo Agile, gdyż spowolnienie w sektorze nastąpiło właśnie w momencie wprowadzania głębokich zmian w strategii handlowej Agile (przechodzenie na zintegrowane usługi IT) oraz ze względu na to, że niemożliwe okazało się pokrycie kosztów inwestycji poprzez zmniejszenie zysków, co doprowadziło do niewypłacalności;

E)  mając na uwadze, że zwolnienia w Agile nastąpiły prawie na całym obszarze Włoch i dotyczyły 12 z 19 włoskich regionów;

F)  mając na uwadze, że 70,72% pracowników przewidzianych do objęcia omawianymi środkami to mężczyźni, a 29,28% to kobiety; mając na uwadze, że 75,23% pracowników ma od 24 do 54 lat, a 23,87% jest w wieku powyżej 55 lat;

G)  mając na uwadze, że zwolnieni pracownicy należą do różnych kategorii – 36,36 % zwolnionych pracowników to technicy i podobni fachowcy, 29,99 % określa się jako specjalistów, a 20,92 % należy do kategorii pracowników biurowych;

W związku z tym Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących sugestii dotyczących wniosku Włoch:

1.  zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane postanowieniami art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG (1927/2006) zostały spełnione i że w związku z tym Włochy mają prawo do pomocy finansowej na mocy tego rozporządzenia;

2.  z ubolewaniem zauważa, że władze Włoch przedłożyły wniosek o uruchomienie środków finansowych z EFG w dniu 30 grudnia 2011 r., a ocenę tego wniosku Komisja udostępniła w dniu 7 marca 2013 r.; ubolewa nad długim procesem sporządzania oceny trwającym 15 miesięcy; wzywa Komisję do zakończenia etapu oceny i ostatecznego przedstawienia wniosków w sprawie decyzji w pozostałych sprawach zgłoszonych w 2011 r.;

3.  przypomina, że Komisja uznała już, że sektor ICT już w przeszłości został dotknięty kryzysem, jako że ze środków EFG wspierano pracowników zwolnionych w sektorze ICT w Holandii (sprawa EGF/2010/012 Noord Holland);

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, włoskie władze postanowiły rozpocząć wdrażanie środków w dniu 15 marca 2012 r., jeszcze na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

5.  wzywa włoskie władze do wykorzystania w pełni wsparcia w ramach EFG oraz do zachęcania jak największej liczby pracowników do skorzystania z tych środków; przypomina, że pierwsze interwencje w ramach EFG charakteryzowały się stosunkowo niskim poziomem wdrażania środków budżetowych, głównie z powodu niewielkiej skali korzystania ze środków;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przy opracowywaniu środków konsultowano się z partnerami społecznymi na szczeblu lokalnym;

7.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie do skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług modułu „Opieka mentorska po reintegracji na rynku pracy”, który ma na celu dopilnowanie, by powrót pracowników na rynek pracy odbywał się w sposób zrównoważony;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład w wydatki na zmianę miejsca zamieszkania jest wypłacany jednorazowo za okazaniem dowodu poniesionych kosztów;

9.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie finansowe na wydatki specjalne przeznaczone dla opiekunów i mające na celu umożliwienie im pogodzenia szkolenia i poszukiwania pracy z obowiązkami rodzinnymi;

10.  zwraca się do Komisji o szczegółowe podanie w przyszłych wnioskach następujących informacji: jakie rodzaje szkoleń będą udostępniane, w jakich sektorach pracownicy prawdopodobnie będą mogli znaleźć zatrudnienie, oraz zwraca się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy oferowane szkolenie dopasowane jest do prognoz gospodarczych i zapotrzebowania na rynku pracy w regionach dotkniętych problemem zwolnień; z zadowoleniem przyjmuje jednak ścisłe powiązanie bonu z uzgodnioną z każdym pracownikiem ścieżką powrotu na rynek pracy;

11.  podkreśla wagę prawidłowej i sprawnej współpracy Komisji z państwami członkowskimi przy przygotowywaniu wniosków w ramach oczekiwanego nowego rozporządzenia w sprawie EFG w celu szybkiego udzielania pomocy z EFG.

Z wyrazami szacunku

Pervenche Berès

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

26.3.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann