RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Austria)

28.3.2013 - (COM(2013)0119 – C7‑0059/2013 – 2013/2048(BUD))

Eelarvekomisjon
Arvamuse koostaja: Frédéric Daerden

Menetlus : 2013/2048(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0134/2013
Esitatud tekstid :
A7-0134/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Austria)

(COM(2013)0119 – C7‑0059/2013 – 2013/2048(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0119 – C7‑0059/2013),

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1], eriti selle punkti 28,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2],

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0134/2013),

A.  arvestades, et Euroopa Liit on Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondiga (edaspidi „fond”) loonud õigusnormi ja eelarvevahendi, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on jäänud töötuks maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tulemusena, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009. aastal kuni 31. detsembrini 2011. aastal esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C.  arvestades, et vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, peaks koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu rahaline abi olema dünaamiline, see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt ning fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks arvesse võtta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et Austria esitas taotluse EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, et saada fondist rahalist toetust seoses 320 töötaja koondamisega Austria ettevõttes Austria Tabak GmbH ning tema 14 tarneettevõttes ja tootmisahela järgmise etapi tootja juures, taotledes abi 270-le 20. augustist 19. detsembrini 2011. aastal kestnud neljakuulise vaatlusperioodi jooksul koondatud töötajale, kelle kõigi puhul taotletakse fondi kaasrahastamist;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 2 punktis c sätestatud tingimused on täidetud ja Austrial on seetõttu õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib kahetsusega, et Austria ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 20. detsembril 2011. aastal ning komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 7. märtsil 2013. aastal; peab pikka 15-kuulist hindamisaega kahetsusväärseks; kutsub komisjoni üles viima hindamisetapp lõpule ja esitama lõpuks otsuse ettepanekud 2011. aastal esitatud ülejäänud juhtumite kohta;

3.  märgib, et koondamised põhjustas firma Austria Tabak viimase säilinud tootmisüksuse sulgemine Bruck an der Leitha piirkonnas Hainburgis (Alam-Austria) pärast omanikfirma Japan Tobacco International (JTI)[3] vastavat otsust 2011. aasta mais; märgib, et nimetatud sigaretivabriku järkjärguline sulgemine toimus 2011. aasta teisest poolest kuni 2012. aasta keskpaigani ja sellega kaotas töö ühtekokku 320 töötajat;

4.  rõhutab asjaolu, et firma Austria Tabak, Bruck an der Leitha piirkonnas tollal suuruselt teise tööandja, kellega olid seotud paljud väikeettevõtted, sulgemine on seadnud selle piirkonna väga raskesse olukorda; märgib, et 2011. aasta septembriks oli eelnenud aasta septembriga võrreldes vabade töökohtade arv vähenenud peaaegu kaks korda (47%), samas kui Alam-Austrias (NUTS II tasandil) ja riigis tervikuna oli kahanemine palju väiksem (vastavalt -4% ja -7%); lisaks osutab statistikale, mille kohaselt juba aastatest 2006–2010 alates on selle piirkonna tööpuuduse näitajad olnud Alam-Austria seitsme NUTS III tasandi piirkonna seas kõige kõrgemad[4], mistõttu teistesse piirkondadesse kolimine ei ole koondatud töötajatele kerge, ning asjaolu, et paljud neist olid suhteliselt madalapalgalised töötajad, muudab uuesti otsast peale hakkamise veelgi raskemaks;

5.  tuletab meelde, et Alam-Austria liidumaa NUTS II tasandi piirkondi on tabanud ka muud massilised koondamised, mille puhul komisjonile esitati avaldusi fondi toetuse saamiseks: 704 metallitööstuse töötaja koondamine 2009. aastal[5] ja maanteetranspordi sektoriga seotud 1 274 töötaja koondamine 2010. aastal[6];

6.  väljendab heameelt selle üle, et töötajate kiireks abistamiseks otsustasid Austria ametiasutused algatada individuaalsete meetmete rakendamise 15. novembril 2011. aastal, aegsasti enne lõpliku otsuse saamist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

7.  märgib, et kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab 270 töötaja tööturule tagasitoomiseks selliseid meetmeid nagu kutsenõustamine, abi tööotsimisel, juhendamine, mitmesugused koolitus- ja kutsekvalifikatsiooni tõstmise meetmed, sealhulgas kutseõpe kutsekoolides ja tehnikakõrgkoolides, õppe- ja tööpraktika ettevõtetes, praktiline väljaõpe töökohal, enam kui 50-aastaste töötajate aktiivne toetamine ning koolitus- ja toimetulekutoetused väljaõppe ja aktiivsete tööotsingute ajal;

8.  on rahul asjaoluga, et fondi kooskõlastatud meetmete paketi kavandamisel konsulteeriti sotsiaalpartneritega ning et fondi rakendamise ja selle vahendite kättesaadavaks muutmise eri etappidel kohaldati ja kohaldatakse ka edaspidi sugupoolte võrdsuse poliitikat ja mittediskrimineerimise põhimõtet;

9.  tunneb heameelt selle üle, et fondist toetatavates meetmetes on töötajatel võimalik osaleda tööhõivefondi kaudu, mis loodi tööturu osapooltega kokku lepitud sotsiaalkava osana; tuletab meelde, et tööhõivefondid on asutused, mille on rajanud valdkondlikud tööturu osapooled eesmärgiga toetada tööstuse muutustest mõjutatud töötajaid koolitusmeetmetega nende tööalase konkurentsivõime suurendamiseks; tuletab ka meelde, et see aktiivsete tööturu meetmete mudel oli minevikus väga edukas, mis puudutab töötajate tagasipöördumist tööturule ja fondi vahendite kasutamist sellel eesmärgil;

10.  kutsub Austria ametiasutusi üles kasutama fondi toetust kogu selle võimaluste piires ja julgustama võimalikult paljusid töötajaid meetmetes osalema;

11.  peab tervitatavaks komisjoni ettepanekus esitatud individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti ja meetmete üksikasjalikke kirjeldusi; tunneb heameelt asjaolu üle, et pakutav koolitus on seotud piirkonna majanduse tulevikuväljavaadetega ning tulevikus vajatavate oskuste ja kvalifikatsioonidega;

12.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri kestel omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale vastavaks;

13.  juhib tähelepanu koolitusel osalevatele ja tööd otsivatele töötajatele ette nähtud päevarahale, mis kavandatult moodustab 1000 eurot töötaja kohta kuus (arvutatud 13 kuuks, töötushüvitis peatatakse selleks ajaks), millele lisandub koolitustoetus 200 eurot töötaja kohta kuus; tuletab meelde, et fondi vahendeid tuleks tulevikus eraldada peamiselt koolituseks ja tööotsinguteks, samuti kutseorientatsiooni programmideks ning et sellepoolne hüvitiste rahastamine peaks olema alati täiendava iseloomuga ja toimuma paralleelselt sellega, mis on kättesaadav koondatud töötajatele riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt;

14.  peab kahetsusväärseks, et paketist, mille kogumaksumus on 5 864 615 eurot, on 4 266 000 eurot mõeldud eri finantsabiks, mis tähendab, et osakaal on sama mis varasematel juhtudel; soovitab, et fondi vahendite edaspidise kasutuselevõtmise korral tuleks eraldada proportsionaalne summa koolitusega seotud meetmeteks;

15.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

16.  palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke parandusi menetlus- ja eelarvekorras, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on vastuseks parlamendi nõudmisele kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse eesmärgiga esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos ettepanekuga fondi kasutuselevõtmiseks ka komisjoni hinnang fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta; loodab, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi uues määruses (2014–2020) tehakse menetlusse täiendavaid parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

17.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada sujuv ja kiire menetluskord fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks, et anda individuaalset ühekordset ja ajaliselt piiratud toetust eesmärgiga aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab rolli, mida fond võib täita koondatud töötajate tööturule tagasipöördumisel;

18.  toonitab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisiseste õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

19.  tunneb heameelt selle üle, et vastavalt Euroopa Parlamendi nõudmistele on 2013. aasta eelarves fondi eelarvereale 04 05 01 kantud 50 000 000 euro ulatuses maksete assigneeringud; tuletab meelde, et fond loodi eraldi erivahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad ning millele tuleks seetõttu eraldada omaette vahendid, et võimalikult vältida assigneeringute ümberpaigutamist muudelt eelarveridadelt − nagu varem on juhtunud −, sest see võib raskendada fondi poliitiliste eesmärkide saavutamist;

20.  peab kahetsusväärseks nõukogu otsust mitte laiendada pärast 31. detsembrit 2011. aastat esitatud taotlustele kriisi tõttu tehtud erandit, millega lubati lisaks töötajatele, kes on kaotanud töö maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel, toetada rahaliselt ka neid, kes on kaotanud töö praeguse majanduskriisi tagajärjel, ning millega lubati suurendada liidupoolset osa programmide kaasrahastamises 65 protsendini; palub nõukogul see meede viivitamata uuesti kasutusele võtta;

21. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

22. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

 • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
 • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
 • [3]  Genfis paikneva peakorteriga JTI kuulub Jaapani firmale Japan Tobacco Inc. ja on üks maailma suurimaid tubakafirmasid (2007. aastal 10,8% maailmaturust) – temast eespool on riiklik China National Tobacco Corporation (2007. aastal 32 %), Philip Morris International (2007. aastal 18,7 %) ja British American Tobacco (2007. aastal 17,1 %). JTI tegutseb praegu 120 riigis ja ettevõttes töötab 25 000 inimest.
 • [4]  Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch 2012.
 • [5]  EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich, ELT L 263, 7.10.2011 lk 9.
 • [6]  EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich, ELT L 317, 30.11.2011 lk 28.

LISA. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

...

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Austria)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1], eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2], eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut[3]

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 kuni 30. detsembrini 2011 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel.

(3)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)      Austria esitas 20. detsembril 2011 taotluse fondi kasutamiseks seoses koondamistega ettevõttes Austria Tabak GmbH ning 14 tema tarnija või tootmisahela järgmise etapi tootja juures ning täiendas taotlust lisateabega 9. oktoobrini 2012. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 3 941 999 euro eraldamiseks.

(5)      Seepärast tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et rahastada Austria taotluses nimetatud meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 3 941 999 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

 • [1]               ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
 • [2]               ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
 • [3]               ELT C […], […], lk […].

SELETUSKIRI

I Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärgede all.

Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)[1] punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/2006[2] artiklile 12 ei tohi fondi maht ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis on tekkinud eelnenud aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelnenud aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohane summa kantakse eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks tehtud.

Korra kohaselt esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamise taotluse. Samal ajal võidakse korraldada kolmepoolne menetlus, et leppida kokku fondi kasutamises ja vajalikes summades. Kolmepoolne menetlus võib toimuda lihtsustatud kujul.

II Firma Austria Tabak taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 7. märtsil 2013 heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Austriale vahendite eraldamiseks, et toetada maailma kaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

See on teine taotlus, mida tuleb 2013. aasta eelarve raames käsitleda, ja see puudutab fondist Austria kasuks kokku 3 941 999 euro kasutuselevõtmist. Taotlus on seotud 320 töötaja koondamisega ettevõttes Austria Tabak GmbH ning tema 14 tarneettevõttes ja tootmisahela järgmise etapi tootja juures, kusjuures abi taotletakse 270-le 20. augustist kuni 19. detsembrini 2011. aastal kestnud neljakuulise vaatlusperioodi jooksul koondatud töötajale, kelle kõigi puhul taotletakse fondi kaasrahastamist. Neist 210 koondamist määrati kindlaks määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 teise lõigu esimese taande ja 110 koondamist sama lõigu teise taande kohaselt. Veel 22 firma Austria Tabak töötajat lahkusid tööturult, kuna otsustasid varakult pensionile jääda ja kõnealuses fondile esitatud taotluses neid ei käsitleta. Lisaks arvestati, et firma Austria Tabak Viini peakorteris kaotab töö veel 80 töötajat, kuid et osa neist koondamistest toimub väljaspool vaatlusperioodi, ei puuduta kõnealune taotlus neid 80 töötajat.

Taotlus saadeti komisjonile 20. detsembril 2011 ning sellele lisati täiendavat teavet kuni 9. oktoobrini 2012. Komisjon leidis, et taotlus vastab määruses (EÜ) nr 1927/2006 sätestatud fondi kasutuselevõtmise tingimustele.

Austria ametiasutuste väitel on sigarettide jt tubakatoodete tootmist ELis tõsiselt mõjutanud maailmakaubanduses toimunud muutused, eeskätt ELi turuosa märgatav vähenemine ja tootmise kolmandatesse riikidesse üleviimine. Need muutused peegeldavad viimasel kümnendil Euroopas, USAs ja Jaapanis peamiselt tubakatoodete kontrollimeetmete ja maksude tõstmise tõttu toimunud sigarettide tarbimise vähenemist. Austria toetab oma väiteid Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO)[3] ning maailma kopsufondi ja Ameerika vähiühingu avaldatud tubakaatlase[4] andmetega. Nende kohaselt toimub ja jätkub tubakatoodete nõudluse järsk kasv tärkava turumajandusega Aasia riikides ja Venemaal. Selliste arengute tõttu on 2007. aastal Austria Tabaki omandanud Japan Tobacco International (JTI) sarnaselt teiste suuremate tubakatootjatega vähendanud oma tootmisüksuste arvu ja viinud tootmise üle neile tärkavatele turgudele.

Austria esitas oma taotluse määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis c sätestatud sekkumiskriteeriumide alusel. Nimetatud säte lubab vabastada taotlejad sama artikli punktide a ja b nõuete täitmisest väikestel tööturgudel või eriolukorras, kui koondamistel on tööhõivele ja kohalikule majandusele tõsised tagajärjed.

Austria põhjendab fondi toetuse taotlemist ja erakorraliste asjaolude kriteeriumi kasutamist koondamiste asukohaks oleva piiriala eriolukorraga ning koondamiste ränga mõjuga piirkonna ja kohalikule majandusele ja tööturule. Hainburg on üks Austria idapoolsemaid linnu, mis asub Slovakkia piiri ääres struktuurilises mõttes nõrgas Bruck an der Leitha piirkonnas. Paljud Slovakkia ja ka Ungari töötajad tulevad piiri taha Austriasse tööle, sest siin on palgad kõrgemad kui nende koduriikides. Austria ametivõimud rõhutavad, et Austria Tabaki Hainburgi vabriku sulgemine seadis Bruck an der Leitha piirkonna eriti raskesse olukorda. 2011. aasta septembriks oli seal eelnenud aasta septembriga võrreldes vabade töökohtade arv vähenenud peaaegu kaks korda (47%), samas kui Alam-Austrias (NUTS II tasandi piirkonnad) ja riigis tervikuna oli kahanemine palju väiksem (vastavalt -4% ja -7%).

Lisaks tabasid Alam-Austria liidumaa NUTS II tasandi piirkondi ka muud massilised koondamised, mille puhul esitati avaldused fondi toetuse saamiseks: 704 metallitööstuse töötaja koondamine 2009. aastal[5] ja 1 274 koondamist maanteetranspordi sektoris 2010. aastal[6].

Komisjoni talitused on seisukohal, et töökohtade kaotusest mõjutatud ala eriolukord koostoimes Austria ametiasutuste kirjeldatud ränga mõjuga piirkonna majandusele ja tööturule vastab määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis c sätestatud erakorraliste asjaolude kriteeriumile. Kuna Austria Tabak oli piirkonna suuruselt teine tööandja, kellega oli seotud palju väikeettevõtteid, oli selle sulgemise mõju kohalikul tasandil eriti ränk.

Kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab 270 töötaja tööturule tagasitoomiseks selliseid meetmeid nagu kutsenõustamine, abi tööotsimiseks, tööalane juhendamine, mitmesugused koolitus- ja kutsekvalifikatsiooni tõstmise meetmed, sealhulgas kutseõpe kutsekoolides ja tehnikakõrgkoolides, õppe- ja tööpraktika ettevõtetes, praktiline väljaõpe töökohal, enam kui 50-aastaste töötajate aktiivne toetamine ning koolitus- ja toimetulekutoetused väljaõppe ja aktiivsete tööotsingute ajal.

Austria ametiasutuste arvates moodustavad eelnimetatud, 15. novembril 2011. aastal algatatud meetmed üheskoos kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi ja kujutavad endast aktiivseid tööturumeetmeid, mille eesmärk on aidata töötajatel naasta tööturule.

Seoses määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 6 sätestatud kriteeriumidega on Austria ametiasutused taotluses

· kinnitanud, et fondist saadav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mis on riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute vastutusalas;

· tõendanud, et kavandatud meetmed on ette nähtud töötajate toetamiseks ja neid ei kasutata ettevõtete või sektorite ümberstruktureerimiseks;

· kinnitanud, et eelnimetatud toetuskõlblikke meetmeid ei toetata muudest ELi rahastamisvahenditest.

Seoses haldus- ja kontrollisüsteemidega kinnitab Austria, et rahalist toetust haldavad samad asutused, kes haldavad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid: EGFi finantskontrolli asutus on aga ESFi omast erinev: BMASKi (töö-, sotsiaalküsimuste ja tarbijakaitse ministeeriumi) osakond VI/S/5a võtab endale selle ülesande EGFi nimel.

III Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele ümberpaigutamise taotluse kokku 3 941 999 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale 04 05 01.

Tegemist on teise ettepanekuga, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise kohta 2013. aastal esitatud. Kavandatava rahalise toetuse puhul jääb enam kui 25% fondi aastasest maksimumsummast kasutamiseks aasta viimasel neljal kuul kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 12 lõikega 6.

Kolmepoolne menetlus seoses komisjoni ettepanekuga võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud kujul, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

 • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
 • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
 • [3]             http://www.who.int/tobacco/en/atlas5.pdf
 • [4]             http://www.tobaccoatlas.org. ajakohastatud 2012. aasta (neljas) väljaanne.
 • [5]             EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich, ELT L 263, 7.10.2011.
 • [6]             EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich, ELT L 317, 30.11.2011.

II LISA. TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

EK/ic

D(2013)16209

M. Alain Lamassoure

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 13E158

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta taotluse EGF/2011/011 AT/Austria Tabak (Austria) korral (COM(2013)0119 final)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2011/011 AT/Austria Tabak puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning fondi käsitlev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete ümberpaigutamist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et taotlus põhineb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artikli 2 punktil c ja et selle eesmärk on toetada 270 töötajat 320st, kes koondati 20. augustist 2011 kuni 19. detsembrini 2011 kestnud vaatlusperioodil äriühingus Austria Tabak ja selle 14 tarnija juures;

B)  arvestades, et Austria ametiasutuste väitel on koondamiste põhjus maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suured struktuurimuutused, mille tagajärjel on tubakatooteid hakatud rohkem tarbima ja tootma kolmandates riikides, mis on põhjustanud ELi turuosa järsu vähenemise;

C)  arvestades, et Austria ametiasutuste väitel on sigarettide tarbimine ELis vähenenud ja väheneb veelgi ning nõudlus on siirdunud kiiresti areneva majandusega Aasia riikidesse ja Venemaale;

D)  arvestades, et selliste suundumuste tõttu vähendas Austria Tabaki omanik Japan Tobacco International tootmist Euroopas ja viis tootmise üle kiiresti arenevatele turgudele ja seetõttu tuli Hainburgi tootmiskoht 2011. aastal sulgeda;

E)  arvestades, et Austria ametiasutuste väitel on neil koondamistel suur mõju väikestele piiriülestele aladele ning seetõttu taotlevad nad erandit artikli 2 punktist a, milles on tavaliseks künniseks seatud 500 koondamist nelja kuu jooksul;

F)  arvestades, et töötajatest, kellele kõnealused meetmed on suunatud, on 83,3% mehed ja 16,7% naised; arvestades, et 73,7% töötajatest on vanuses 24–54 eluaastat ja 17,4% on noored vanuses 15–24 eluaastat;

G)  arvestades, et 67,4% koondatud töötajatest olid lihttöölised ning 19,6% olid seadme- ja masinaoperaatorid ja montöörid;

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Austria taotlust käsitleva resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse (1927/2006) artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Austrial õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib kahetsusega, et Austria ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 20. detsembril 2011. aastal ning komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 7. märtsil 2013. aastal; peab pikka 15-kuulist hindamisaega kahetsusväärseks; kutsub komisjoni üles viima hindamisetapp lõpule ja esitama lõpuks otsuse ettepanekud 2011. aastal esitatud ülejäänud juhtumite kohta;

3.  tuletab meelde, et fondist on juba toetatud töötajaid, kes koondati Alam-Austrias 2009. ja 2010. aastal metallitööstuses ja maanteetranspordisektoris toimunud massiliste koondamiste käigus (EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich ja EGF/2011/001/AT/Niederösterreich-Oberösterreich);

4.  väljendab heameelt asjaolu üle, et selleks, et töölised saaksid kiiret abi, otsustasid Austria ametiasutused algatada meetmete rakendamise 15. novembril 2011. aastal, varakult enne lõpliku otsuse saamist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

5.  tunneb heameelt selle üle, et fondist toetatavates meetmetes on töötajatel võimalik osaleda tööhõivefondi kaudu, mis loodi tööturu osapooltega kokku lepitud sotsiaalkava osana; tuletab meelde, et tööhõivefondid on asutused, mille on rajanud valdkondlikud tööturu osapooled eesmärgiga toetada tööstuse muutustest mõjutatud töötajaid koolitusmeetmetega nende tööalase konkurentsivõime suurendamiseks; tuletab ka meelde, et see aktiivsete tööturu meetmete mudel oli minevikus väga edukas, mis puudutab töötajate tagasipöördumist tööturule ja fondi vahendite kasutamist sellel eesmärgil;

6.  kutsub Austria ametiasutusi üles kasutama fondi toetust kogu selle võimaluste piires ja julgustama võimalikult paljusid töötajaid meetmetes osalema;

7.  peab tervitatavaks komisjoni ettepanekus esitatud individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti ja meetmete üksikasjalikke kirjeldusi; tunneb heameelt asjaolu üle, et pakutav koolitus on seotud piirkonna majanduse tulevikuväljavaadetega ning tulevikus vajatavate oskuste ja kvalifikatsioonidega;

8.  juhib tähelepanu koolitusel osalevatele ja tööd otsivatele töötajatele ette nähtud päevarahale, mis kavandatult moodustab 1000 eurot töötaja kohta kuus (arvutatud 13 kuuks, töötushüvitis peatatakse selleks ajaks), millele lisandub koolitustoetus 200 eurot töötaja kohta kuus; tuletab meelde, et fondi vahendeid tuleks tulevikus eraldada peamiselt koolituseks ja tööotsinguteks, samuti kutseorientatsiooni programmideks ning et fondipoolne hüvitiste rahastamine peaks olema alati täiendava iseloomuga ja toimuma paralleelselt sellega, mis on koondatud töötajatele kättesaadav siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt;

9.  peab kahetsusväärseks, et paketist, mille kogumaksumus on 5 864 615 eurot, on 4 266 000 eurot mõeldud eri finantsabiks, mis tähendab, et osakaal on sama mis varasematel juhtudel; soovitab, et fondi vahendite edaspidise kasutuselevõtmise korral tuleks eraldada proportsionaalne summa koolitusega seotud meetmeteks.

Lugupidamisega

Pervenche Berès

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

26.3.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

François Alfonsi, Burkhard Balz, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann