MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Itävalta)

28.3.2013 - (COM(2013)0119 – C7‑0059/2013 – 2013/2048(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Frédéric Daerden

Menettely : 2013/2048(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0134/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0134/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Itävalta)

(COM(2013)0119 – C7‑0059/2013 – 2013/2048(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0119 – C7‑0059/2013),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] ja erityisesti sen 28 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006[2],

–   ottaa huomioon 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa tarkoitetun kolmikantamenettelyn,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0134/2013),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut Euroopan globalisaatiorahastonsa (EGR) kautta käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka on sanottu irti maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksena, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa on laajennettu niin, että tukea on voinut 1. toukokuuta 2009 – 31. joulukuuta 2011 hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena;

C. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

D. ottaa huomioon, että Itävalta toimitti hakemuksen EGF/2011/010 AT/Austria Tabak EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun Austria Tabak GmbH ja sen neljätoista toimittajaa ja jatkojalostajaa olivat sanoneet neljän kuukauden viiteajanjakson aikana 20. elokuuta 2011 – 19. joulukuuta 2011 irti 320 työntekijää, joista 270 on EGR:sta yhteisrahoitettavien toimenpiteiden kohteena;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että Itävalta on näin ollen on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  pitää valitettavana, että Itävallan viranomaiset toimittivat EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 20. joulukuuta 2011 ja että Euroopan komissio antoi siitä arvionsa 7. maaliskuuta 2013; on tyytymätön arviointijakson pitkään, viidentoista kuukauden kestoon; kehottaa komissiota saattamaan arviointijakson päätökseen ja antamaan viimein ehdotukset päätöksiksi jäljellä olevista vuonna 2011 toimitetuista hakemuksista;

3.  toteaa, että irtisanomisten syynä oli Austria Tabakin viimeisen jäljellä olevan tuotantolaitoksen sulkeminen Hainburgissa Bruck an der Leithan piirikunnassa (Niederösterreich/Ala-Itävalta) omistajan eli Japan Tobacco International (JTI) -yrityksen toukokuussa 2011 tekemän päätöksen johdosta[3]; huomauttaa, että tämä savuketehdas ajettiin alas asteittain alkaen vuoden 2011 jälkipuoliskolta aina vuoden 2012 puoliväliin ja yhteensä 320 työntekijää irtisanottiin;

4.  korostaa, että Austria Tabak oli Bruck an der Leithan piirikunnan toiseksi suurin työnantaja ja sen yhteydessä toimi monia pieniä yrityksiä, joten sulkeminen on saattanut piirikunnan erityisen vaikeaan tilanteeseen; toteaa, että syyskuussa 2011 avoimien työpaikkojen määrä oli lähes puolittunut (–47 %) verrattuna samaan kuukauteen edellisenä vuonna, kun Ala-Itävallassa (NUTS II -taso) ja kansallisella tasolla tämä lasku oli paljon vähäisempää (–4 % ja –7 %); katsoo lisäksi, että tilastotiedot osoittavat, että jo vuodesta 2006 vuoteen 2010 tällä alueella oli Ala-Itävallan seitsemästä NUTS III ‑alueesta korkeimmat työttömyysluvut[4], joten muille alueille siirtyminen ei sen vuoksi ole helppo vaihtoehto irtisanotuille työntekijöille, ja uusi alku on sitäkin vaikeampaa, kun otetaan huomioon, että monilla heistä oli suhteellisen matalapalkkainen työpaikka;

5.  palauttaa mieliin, että NUTS II -tasolla Ala-Itävallan osavaltioon ovat vaikuttaneet myös muut työntekijöiden joukkoirtisanomiset, joista komissiolle on toimitettu EGR‑tukihakemukset: metallialalla sanottiin vuonna 2009 irti 704 työntekijää[5] ja maantieliikenteen alalla sanottiin vuonna 2010 irti 1 274 työntekijää[6];

6.  panee tyytyväisenä merkille, että antaakseen työntekijöille nopeaa apua Itävallan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten toimenpiteiden toteuttamisen 15. marraskuuta 2011 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

7.  toteaa, että yhteisrahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti sisältää toimenpiteitä, joilla edistetään 270 työntekijän paluuta työmarkkinoille ja joita ovat uraneuvonta, työnhakuneuvonta, työnohjaus, erilaiset koulutus- ja pätevöitymistoimenpiteet, kuten ammatillinen koulutus korkea-asteen teknisissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa, harjoittelu yrityksissä koulutuksen aikana, työpaikkakoulutus, intensiivinen tuki yli 50-vuotiaille työntekijöille sekä koulutusavustus ja päiväraha koulutukseen ja aktiivisiin työnhakutoimenpiteisiin osallistumisen aikana;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että työmarkkinaosapuolia kuultiin EGR:stä yhteisrahoitettujen toimenpiteiden koordinoitua pakettia koskevasta suunnitelmasta ja miesten ja naisten välisen tasa-arvon sekä syrjimättömyyden politiikkaa on sovellettu ja sovelletaan jatkossa EGR:n toteuttamisen eri vaiheissa ja haettaessa siitä tukea;

9.  on tyytyväinen, että EGR:stä tuettuja toimia tarjotaan työntekijöille osana työmarkkinaosapuolten hyväksymää sosiaalista suunnitelmaa perustetun tukisäätiön kautta; muistuttaa, että tukisäätiöt ovat alakohtaisten työmarkkinaosapuolten perustamia laitoksia, jotka pyrkivät parantamaan elinkeinoelämän muutosten koettelemien työntekijöiden työllistyvyyttä koulutustoimenpitein; muistuttaa myös, että tämänkaltaiset aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat aikaisemminkin auttaneet integroimaan työntekijöitä menestyksekkäästi uudelleen työmarkkinoille ja käyttämään tähän tarkoitukseen varatut EGR-varat;

10. kehottaa Itävallan viranomaisia käyttämään kaikkia EGR:n tuen tarjoamia mahdollisuuksia ja kannustamaan mahdollisimman monia työntekijöitä osallistumaan toimenpiteisiin;

11. suhtautuu myönteisesti ehdotettuun yksilöllisten palveluiden koordinoituun pakettiin sekä komission ehdotuksessa esiteltyjen toimenpiteiden yksityiskohtaisiin kuvauksiin; on tyytyväinen siihen, että koulutustarjonnassa on otettu huomioon alueen talousnäkymät sekä ammattitaitoa ja -pätevyyksiä koskevat tulevat tarpeet;

12. palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

13. pyytää kiinnittämään huomiota työntekijöille koulutuksen ja työnhaun aikana maksettavaan toimeentulokorvaukseen, jonka määräksi on ilmoitettu 1 000 euroa kuukaudessa työntekijää kohden (ja jota maksetaan 13 kuukauden jaksolta, jonka aikana ei makseta työttömyyskorvausta) ja jonka lisäksi maksetaan koulutusavustusta 200 euroa kuukaudessa työntekijää kohden; muistuttaa, että tulevaisuudessa EGR:n varoja olisi osoitettava ensisijaisesti koulutukseen ja työnhakuun sekä ammatinvalinnanohjauksen ohjelmiin ja että sen osuuden avustuksista olisi aina oltava luonteeltaan täydentävää ja vastattava korvauksia, joita maksetaan irtisanotuille työntekijöille kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaisesti;

14. pitää valitettavana, että 5 864 615 euron kokonaiskustannuksista 4 266 000 euron osuus osoitetaan erilaisiin taloudellisiin avustuksiin, ja toteaa, että osuus on sama kuin aikaisemmissakin hakemuksissa; suosittelee kohdistamaan oikeasuhteisen määrän koulutukseen liittyviin toimenpiteisiin, kun rahaston varoja otetaan tulevaisuudessa käyttöön;

15. toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

16. pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen ja talousarviojärjestelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; panee tyytyväisenä merkille, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jossa se esittää arvionsa EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta budjettivallan käyttäjälle samassa yhteydessä kuin EGR:n varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksensa; toivoo, että uudessa, vuosia 2014–2020 koskevassa Euroopan globalisaatiorahastoasetuksessa menettelyyn tehdään muitakin parannuksia ja että rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä kyetään parantamaan;

17. palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista, ajallisesti rajoitettua ja yksilöllistä tukea; korostaa, että EGR:n rooli voi olla tärkeä edistettäessä irtisanottujen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille;

18. korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden paluuta työmarkkinoille; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

19. panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin pyyntöjen jälkeen vuoden 2013 talousarviossa EGR:n budjettikohdassa 04 05 01 on maksumäärärahoja 50 000 000 euroa; palauttaa mieliin, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omat määrärahat, jotta määrärahoja ei tarvitse entiseen tapaan siirtää muista budjettikohdista, ellei se ole aivan välttämätöntä, koska tästä saattaisi koitua haittaa EGR:n tavoitteiden saavuttamiselle;

20. ottaa huomioon kriisiin liittyvän poikkeuksen, joka on mahdollistanut rahoitustuen tarjoamisen myös nykyisen talouskriisin vuoksi irtisanotuille työntekijöille maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten vuoksi työttömäksi jääneiden lisäksi ja unionin yhteisrahoitusosuuden nostamisen 65 prosenttiin ohjelman kustannuksista, ja pitää valitettavana, että neuvosto päätti lopettaa poikkeuksen soveltamisen määräajan 31. joulukuuta 2011 jälkeen toimitettuihin hakemuksiin; kehottaa neuvostoa ottamaan tämän mahdollisuuden viipymättä uudelleen käyttöön;

21. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

22. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

 • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
 • [2]  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
 • [3]  Geneveen sijoittautunut JTI kuuluu Japan Tobacco Inc., Japan -yritykseen ja on yksi maailman suurimmista tupakkayhtiöistä (vuonna 2007: 10,8 % maailmanmarkkinoista) seuraavien yhtiöiden jälkeen: valtio-omisteinen China National Tobacco Corporation (vuonna 2007: 32 %), Philip Morris International (vuonna 2007: 18,7 %) ja British American Tobacco (vuonna 2007: 17,1 %). JTI toimii nykyisin 120 maassa ja työllistää 25 000 henkeä.
 • [4]  Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch 2012.
 • [5]  EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich (EUVL L 263, 7.10.2011, s. 9).
 • [6]  EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich (EUVL L 317, 30.11.2011, s. 28).

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty...,

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Itävalta)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006[2] ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen[3]

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2)      EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että 1 päivän toukokuuta 2009 ja 30 päivän joulukuuta 2011 välillä toimitettujen hakemusten johdosta tukea voidaan myöntää myös työntekijöille, jotka on vähennetty maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena.

(3)      Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti EGR:n varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(4)      Itävalta toimitti 20 päivänä joulukuuta 2011 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön Austria Tabak GmbH -yrityksen ja sen 14 toimittajan ja jatkojalostajan toteuttamien työntekijävähennysten vuoksi ja täydensi hakemustaan lisätiedoilla 9 päivään lokakuuta 2012 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 3 941 999 euroa.

(5)      EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Itävallan hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) otetaan käyttöön 3 941 999 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2013 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

 • [1]               EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
 • [2]               EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
 • [3]               EUVL C […], […], s. […].

PERUSTELUT

I. Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] 28 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006[2] 12 artiklan mukaisesti rahaston varojen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa, joka voidaan ottaa edellisen vuoden kokonaismenojen enimmäismäärään nähden jäljellä olevasta liikkumavarasta ja/tai kahden edellisen vuoden aikana peruutetuista maksusitoumusmäärärahoista lukuun ottamatta rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 B liittyviä tällaisia määrärahoja. Asianmukaiset määrät otetaan talousarvioon varauksena heti, kun on löydetty riittävästi liikkumavaraa ja/tai peruutettuja määrärahoja.

Menettely, jolla rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön, etenee siten, että arvioituaan hakemuksen täyttävän vaaditut edellytykset komissio tekee budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi ja samalla vastaavan siirtopyynnön. Tässä yhteydessä voidaan järjestää kolmikantakokous, jonka tavoitteena on päästä sopimukseen rahaston ja tarvittavien summien käytöstä. Kolmikantakokous voidaan järjestää yksinkertaistetussa muodossa.

II. Austria Tabakin hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 7. maaliskuuta 2013 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Itävallan hyväksi, jotta voidaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömäksi jääneiden työntekijöiden palaamista työmarkkinoille.

Tämä on toinen vuoden 2013 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee yhteensä 3 941 999 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Itävallan hyväksi. Hakemuksessa on kyse siitä, että Austria Tabak GmbH ja sen neljätoista toimittajaa ja jatkojalostajaa irtisanoivat neljän kuukauden viiteajanjakson aikana 20. elokuuta 2011 – 19. joulukuuta 2011 320 työntekijää, joista 270 on EGR:sta yhteisrahoitettavien toimenpiteiden kohteena. Irtisanomisista 210 on laskettu asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan toisen kohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja 110 toisen luetelmakohdan säännösten mukaisesti. Lisäksi 22 entistä Austria Tabakin työntekijää poistui työmarkkinoilta, koska he valitsivat varhaiseläkkeen (eivätkä he ole tämän EGR-hakemuksen kohteena). Lisäksi 80 muun työntekijän odotettiin menettävän työpaikkansa Austria Tabakin Wienin pääkonttorissa, mutta koska osa näistä irtisanomisista tapahtuisi viiteajanjakson ulkopuolella, myöskään näitä 80:tä työntekijää ei sisällytetty tähän EGR-hakemukseen.

Hakemus esitettiin komissiolle 20. joulukuuta 2011, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 9. lokakuuta 2012 asti. Komissio totesi, että hakemus täyttää asetuksessa (EY) N:o 1927/2006 esitetyt EGR:n rahoitustuen myöntämisen edellytykset.

Itävallan viranomaisten mukaan maailmankaupan rakenteelliset muutokset ovat vaikuttaneet vakavasti savukkeita ja tupakkatuotteita valmistavaan teollisuuteen EU:ssa ja erityisesti pienentäneet EU:n markkinaosuutta merkittävästi ja aiheuttaneet tuotannon siirtämistä kolmansiin maihin. Nämä kaupan rakenteelliset muutokset heijastavat savukkeiden kulutuksen laskua Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa ja Japanissa viime vuosikymmenen aikana (pääasiassa tupakoinnin torjuntatoimien ja lisääntyneen verotuksen vuoksi). Itävalta esittää kannanottojensa tueksi viittauksia tietoihin, jotka ovat peräisin Maailman terveysjärjestöltä (WHO)[3] ja Tobacco Atlas -teoksesta, jonka julkaisija on World Lung Foundation/American Cancer Society[4]. Nämä osoittavat, että tupakkatuotteiden kysyntä kasvaa ja tulee kasvamaan voimakkaasti Aasian nousevan talouden maissa ja Venäjällä. Tämän kehityssuuntauksen johdosta Japan Tobacco International (JTI) on muiden suurten tupakkayhtiöiden tavoin vähentänyt tuotantolaitoksiaan ja siirtänyt tuotantoa kehittyville markkinoille.

Itävallan hakemus perustuu asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdan toimintakriteeriin. Hakijat voivat kyseisen säännöksen nojalla poiketa 2 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdan vaatimuksista pienillä työmarkkinoilla tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos vähentämisillä on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen talouteen.

Itävalta perustelee EGR-tuen hakemista ja vetoamista poikkeuksellisiin olosuhteisiin sillä, että irtisanomiset ovat tapahtuneet rajaseutualueella, jonka tilanne on erityinen, ja irtisanomisilla on ollut vakava vaikutus paikalliseen ja alueelliseen talouteen ja työmarkkinoihin. Hainburgin kunta on yksi Itävallan itäisimmistä kaupungeista Slovakian rajalla, ja se sijaitsee rakenteellisesti heikossa Bruck an der Leithan piirikunnassa. Monet Slovakiasta (ja myös Unkarista) tulevat työntekijät ottavat vastaan työtä Itävallan puolelta rajaseutualuetta, koska palkkataso on korkeampi kuin kotona. Itävalta toteaa, että Austria Tabakin Hainburgin tuotantolaitoksen sulkeminen on saattanut Bruck an der Leithan piirikunnan erityisen vaikeaan tilanteeseen. Syyskuussa 2011 avoimien työpaikkojen määrä oli lähes puolittunut (‑47 %) verrattuna samaan kuukauteen edellisenä vuonna, kun Ala-Itävallassa (NUTS II ‑taso) ja kansallisella tasolla tämä lasku oli paljon vähäisempää (–4 % ja –7 %). Lisäksi NUTS II -tasolla Ala-Itävallan osavaltioon ovat vaikuttaneet myös muut työntekijöiden joukkoirtisanomiset, joista komissiolle on toimitettu EGR-tukihakemukset: metallialalla sanottiin vuonna 2009 irti 704 työntekijää[5] ja maantieliikenteen alalla vuonna 2010 sanottiin irti1 274 työntekijää[6].

Komission yksiköiden näkemyksen mukaan työpaikkojen menetyksistä kärsivän alueen erityistilanne ja Itävallan viranomaisten kuvaama vakava vaikutus paikalliseen ja alueelliseen talouteen ja työmarkkinoihin täyttävät yhdessä asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa tarkoitetun poikkeuksellisten olosuhteiden kriteerin. Koska Austria Tabak oli alueen toiseksi suurin työnantaja, ja monet pienet yritykset olivat yhteydessä yritykseen, yrityksen sulkemisen vaikutus oli erityisen ankara paikallisella tasolla.

Yhteisrahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti sisältää toimenpiteitä, joilla edistetään 270 työntekijän paluuta työmarkkinoille ja joita ovat uraneuvonta, työnhakuneuvonta, työnohjaus, erilaiset koulutus- ja pätevöitymistoimenpiteet, kuten ammatillinen koulutus korkea-asteen teknisissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa, harjoittelu yrityksissä koulutuksen aikana, työpaikkakoulutus, intensiivinen tuki yli 50-vuotiaille työntekijöille sekä koulutusavustus ja päiväraha koulutukseen ja aktiivisiin työnhakutoimenpiteisiin osallistumisen aikana.

Itävallan viranomaisten mukaan kaikki edellä mainitut, 15. marraskuuta 2011 käynnistetyt toimet yhdessä muodostavat yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin ja ne ovat aktiivisia työmarkkinatoimia, joilla työntekijät pyritään integroimaan uudelleen työmarkkinoille.

Itävallan viranomaisten hakemuksessa esitettiin seuraavat tiedot asetuksen (EY) N:o 1927/2006 6 artiklassa säädettyjen perusteiden täyttymisestä:

· vahvistettiin, ettei EGR:stä saatavalla rahoitustuella korvata toimenpiteitä, jotka kuuluvat yritysten vastuualaan kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla

· osoitettiin, että suunnitelluilla toimilla tuetaan yksittäisiä työntekijöitä eikä niitä käytetä yritysten tai toimialojen rakenneuudistukseen

· vahvistettiin, ettei edellä tarkoitetuille tukikelpoisille toimille saada avustusta muista EU:n rahoitusvälineistä.

Itävalta on ilmoittanut hallinnointi- ja valvontajärjestelmien osalta, että rahoitustukea hallinnoi sama elin, joka hallinnoi myös Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoja. EGR:n varainhoidon valvonnasta vastaava viranomainen on kuitenkin eri kuin ESR:n osalta: BMASK:n yksikkö VI/S/5a hoitaa tämän tehtävän EGR:n osalta.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 3 941 999 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 05 01).

Tämä on toinen budjettivallan käyttäjälle vuonna 2013 tehty ehdotus EGR:n varojen käyttöönotosta. Ehdotettu rahoitustuen määrä jättää yli 25 prosenttia EGR:lle varatusta vuosittaisesta enimmäismäärästä käytettäväksi vuoden viimeisinä neljänä kuukautena, kuten asetuksen (EY) N:o 1927/2006 12 artiklan 6 kohdassa edellytetään.

Kolmikantakokous komission ehdotuksesta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, paitsi jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

 • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
 • [2]  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
 • [3]             http://www.who.int/tobacco/en/atlas5.pdf
 • [4]             http://www.tobaccoatlas.org: vuonna 2012 ajantasaistettu (neljäs) laitos.
 • [5]             EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich, EUVL L 263, 7.10.2011.
 • [6]             EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich, EUVL L 317, 30.11.2011.

LIITE II: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

EK/ic

D(2013)16209

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

Alain Lamassoure

ASP 13E158

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta hakemuksen EGF/2011/011 AT/Austria Tabak, Itävalta (COM(2013)0119 lopullinen) perusteella

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2011/011 AT/Austria Tabak perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita, mutta ei halua kyseenalaistaa maksumäärärahojen siirtoa.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Hakemus perustuu EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohtaan, ja se koskee 270 työntekijän tukemista kaikkiaan 320 työntekijästä, jotka irtisanottiin viiteajanjakson aikana 20. elokuuta 2011 – 19. joulukuuta 2011 Austria Tabakin ja sen neljäntoista toimittajan palveluksesta.

B)  Itävallan viranomaisten mukaan irtisanomisten syynä olivat globalisaatiosta johtuvat maailmankaupan huomattavat rakenteelliset muutokset, joiden vuoksi tupakkatuotteiden kulutus ja tuotanto ovat siirtyneet kolmansiin maihin ja EU:n markkinaosuus on pienentynyt merkittävästi.

C)  Itävallan viranomaiset väittävät, että savukkeiden kulutus EU:ssa on laskenut ja laskee edelleen ja kysyntä on siirtynyt Aasian nousevan talouden maihin sekä Venäjälle.

D)  Tämän kehityssuuntauksen johdosta Austria Tabakin omistajan Japan Tobacco International on vähentänyt tuotantoaan Euroopassa ja siirtänyt sitä kehittyville markkinoille, ja näin ollen se joutui sulkemaan Hainburgin tuotantolaitoksensa vuonna 2011.

E)  Itävallan viranomaiset väittävät, että irtisanomisten vaikutus on huomattava pienellä raja-alueella, ja hakevat siten poikkeusta 2 artiklan a alakohtaan, jonka mukaan tavallinen kynnysmäärä on vähintään 500 irtisanottua työntekijää neljän kuukauden aikana.

F)  Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 83,3 prosenttia on miehiä ja 16,7 prosenttia naisia. Työntekijöistä 73,7 prosenttia on 24–54-vuotiaita ja 17,4 prosenttia 15–24-vuotiaita nuoria.

G)  Irtisanotuista työntekijöistä 67,4 prosenttia oli ns. muita työntekijöitä ja 19,6 prosenttia oli prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Itävallan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen (asetus 1927/2006) 2 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Itävalta on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitusta;

2.  pitää valitettavana, että Itävallan viranomaiset toimittivat EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 20. joulukuuta 2011 ja että Euroopan komission arvio siitä oli käytettävissä 7. maaliskuuta 2013; on tyytymätön arviointijakson pitkään, viidentoista kuukauden kestoon; kehottaa komissiota saattamaan arviointijakson päätökseen ja antamaan viimein ehdotukset päätöksiksi jäljellä olevista vuonna 2011 toimitetuista hakemuksista;

3.  palauttaa mieliin, että EGR:stä on tuettu jo aiemmin Ala-Itävallan alueella vuonna 2009 ja 2010 joukkoirtisanottuja metalli- ja maantieliikennealan työntekijöitä (EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich ja EGF/2011/001/AT/Niederösterreich-Oberösterreich);

4.  panee tyytyväisenä merkille, että antaakseen työntekijöille nopeaa apua Itävallan viranomaiset päättivät aloittaa toimenpiteiden toteuttamisen 15. marraskuuta 2011 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

5.  on tyytyväinen, että EGR:stä tuettuja toimia tarjotaan työntekijöille osana työmarkkinaosapuolten hyväksymää sosiaalista suunnitelmaa perustetun tukisäätiön kautta; muistuttaa, että tukisäätiöt ovat alakohtaisten työmarkkinaosapuolten perustamia laitoksia, jotka pyrkivät parantamaan elinkeinoelämän muutosten koettelemien työntekijöiden työllistyvyyttä koulutustoimenpitein; muistuttaa myös, että tämänkaltaiset aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat aikaisemminkin auttaneet integroimaan työntekijöitä menestyksekkäästi uudelleen työmarkkinoille ja käyttämään tähän tarkoitukseen varatut EGR-varat;

6.  kehottaa Itävallan viranomaisia käyttämään kaikkia EGR:n tuen tarjoamia mahdollisuuksia ja kannustamaan mahdollisimman monia työntekijöitä osallistumaan toimenpiteisiin;

7.  suhtautuu myönteisesti ehdotettuun yksilöllisten palveluiden koordinoituun pakettiin sekä komission ehdotuksessa esiteltyjen toimenpiteiden yksityiskohtaisiin kuvauksiin; on tyytyväinen siihen, että koulutustarjonnassa on otettu huomioon alueen talousnäkymät sekä ammattitaitoa ja -pätevyyksiä koskevat tulevat tarpeet;

8.  pyytää kiinnittämään huomiota työntekijöille koulutuksen ja työnhaun aikana maksettavaan toimeentulokorvaukseen, jonka määräksi on ilmoitettu 1 000 euroa kuukaudessa työntekijää kohden (ja jota maksetaan 13 kuukauden jaksolta, jonka aikana ei makseta työttömyyskorvausta) ja jonka lisäksi maksetaan koulutusavustusta 200 euroa kuukaudessa työntekijää kohden; muistuttaa, että tulevaisuudessa EGR:n varoja olisi osoitettava ensisijaisesti koulutukseen ja työnhakuun sekä ammatinvalinnanohjauksen ohjelmiin ja että sen osuuden avustuksista olisi aina oltava luonteeltaan täydentävä ja sitä olisi tarjottava rinnakkain niiden korvausten kanssa, joita irtisanotuille työntekijöille maksetaan kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaisesti;

9.  pitää valitettavana, että 5 864 615 euron kokonaiskustannuksista 4 266 000 euron osuus osoitetaan erilaisiin taloudellisiin avustuksiin, ja toteaa, että osuus on sama kuin aikaisemmissakin hakemuksissa; suosittelee kohdistamaan oikeasuhteisen määrän koulutukseen liittyviin toimenpiteisiin, kun rahaston varoja otetaan tulevaisuudessa käyttöön;

Kunnioittavasti

Pervenche Berès

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.3.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Burkhard Balz, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann