Ziņojums - A7-0134/2013Ziņojums
A7-0134/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Austrijas pieteikums EGF/2011/010 AT/Austria Tabak)

28.3.2013 - (COM(2013)0119 – C7‑0059/2013 – 2013/2048(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Frédéric Daerden

Procedūra : 2013/2048(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0134/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0134/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Austrijas pieteikums EGF/2011/010 AT/Austria Tabak)

(COM(2013)0119 – C7‑0059/2013 – 2013/2048(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0119 – C7‑0059/2013),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] un jo īpaši tā 28. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi[2],

–   ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā paredzēto trīspusēju sarunu procedūru,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0134/2013),

A.  tā kā Eiropas Savienība, izveidojot Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF), ir radījusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kuri atlaisti no darba saistībā ar lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem atgriezties darba tirgū;

B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti no 2009. gada 1. maija līdz 2011. gada 31. decembrim, tika paplašināta EGF darbības joma, iekļaujot tajā atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, lēmumu pieņemšanā par EGF izmantošanu pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

D.  tā kā Austrija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2011/010 AT/Austria Tabak par EGF finansiālo ieguldījumu pēc tam, kad četru mēnešu pārskata periodā no 2011. gada 20. augusta līdz 2011. gada 19. decembrim no darba uzņēmumā Austria Tabak GmbH un 14 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos tika atlaisti 320 darbinieki (EGF līdzfinansēti pasākumi paredzēti 270 darbiniekiem);

E.  tā kā šis pieteikums ir saskaņā ar EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka ir ievēroti EGF regulas 2. panta c) apakšpunktā paredzētie nosacījumi un ka līdz ar to Austrija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  ar nožēlu konstatē, ka pieteikumu EGF finansiālā atbalsta saņemšanai Austrijas iestādes iesniedza 2011. gada 20. decembrī un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2013. gada 7. martā; pauž nožēlu par to, ka novērtēšana ilga 15 mēnešus; aicina Komisiju pabeigt novērtēšanas posmu un beidzot iesniegt lēmumu priekšlikumus par atlikušajiem 2011. gadā iesniegtajiem pieteikumiem;

3.  norāda, ka atlaišanas gadījumu iemesls bija uzņēmuma Austria Tabak pēdējās ražotnes slēgšana Hainburg pilsētā, Bruck an der Leitha rajonā, Lejasaustrijā (Niederösterreich) atbilstīgi īpašnieka Japan Tobacco International (JTI) 2011. gada maija lēmumam[3]; norāda arī, ka šīs cigarešu rūpnīcas jauda samazināta vairākos posmos no 2011. gada otrās puses līdz 2012. gada vidum, un tā rezultātā tika atlaisti 320 darbinieki;

4.  uzsver, ka, slēdzot uzņēmumu Austria Tabak, kas tolaik bija otrais lielākais darba devējs Bruck an der Leitha rajonā un kam bija piesaistīti daudzi mazi uzņēmumi, minētajā rajonā situācija ir īpaši pasliktinājusies; norāda, ka 2011. gada septembrī darba piedāvājumu skaits bija samazinājies gandrīz uz pusi (-47 %), salīdzinot ar to pašu mēnesi iepriekšējā gadā, lai gan Lejasaustrijā (NUTS II līmenis) un valsts mērogā kritums bija daudz mazāks (attiecīgi -4 % un -7 %); turklāt norāda uz statistikas datiem, kas liecina, ka no septiņiem Lejasaustrijas NUTS III līmeņa reģioniem šajā reģionā jau laikā no 2006. līdz 2010. gadam bija visaugstākais bezdarba rādītājs[4], tādēļ pārcelšanās uz citurieni atlaistajiem darbiniekiem nav vienkāršs risinājums, un tas, ka daudzi no viņiem strādāja salīdzinoši zemi atalgotos darbos, vēl vairāk sarežģī iespējas atsākt strādāt;

5.  atgādina, ka NUTS II līmenī Lejasaustrijas reģionu ietekmējuši arī citi masveida atlaišanas gadījumi, par ko Komisijai tika iesniegti pieteikumi EGF finansējuma saņemšanai: 704 atlaišanas gadījumi metālu ražošanas nozarē 2009. gadā[5] un 1274 atlaišanas gadījumi, kas saistīti ar sauszemes transporta nozari 2010. gadā[6];

6.  atzinīgi vērtē to, ka Austrijas iestādes, vēloties pēc iespējas ātrāk palīdzēt darbiniekiem, individualizēto pasākumu īstenošanu nolēma sākt 2011. gada 15. novembrī — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

7.  norāda, ka līdzfinansējamo individualizēto pakalpojumu saskaņotais kopums ietver pasākumus 270 darbinieku atkārtotai iekļaušanai darba tirgū, piemēram, konsultācijas karjeras veidošanā, palīdzību darba meklēšanā, darbaudzināšanu, dažādus apmācības un kvalifikācijas iegūšanas pasākumus, tostarp profesionālo apmācību augstākās tehniskās apmācības vai arodapmācības skolās, māceklības/prakses programmas uzņēmumos, intensīvu atbalstu darbiniekiem, kas vecāki par 50 gadiem, kā arī apmācības un iztikas pabalstu, ko piešķir apmācības un aktīvas darba meklēšanas laikā;

8.  atzinīgi vērtē to, ka ar sociālajiem partneriem apspriedās par saskaņotajā EGF pasākumu kopumā ietilpstošo pasākumu koncepciju un ka tika piemērota dzimumu līdztiesības politika un nediskriminēšanas princips, un tos piemēros arī turpmāk EGF dažādajos īstenošanas posmos un attiecībā uz piekļuvi EGF līdzekļiem;

9.  atzinīgi vērtē to, ka ar EGF līdzekļiem finansētie pasākumi darba ņēmējiem tiks piedāvāti, izveidojot nodarbinātības fondu kā daļu no sociālā plāna, par kuru tika panākta vienošanās ar sociālajiem partneriem; atgādina, ka nodarbinātības fondi ir iestādes, ko izveidojuši nozaru sociālie partneri, lai nodrošinātu apmācību darba ņēmējiem, kuriem nākas mainīt profesiju, un tādējādi uzlabotu viņu nodarbinātības iespējas; turklāt atgādina, ka šis aktīvo darba tirgus pasākumu īstenošanas veids iepriekš sniedzis labus rezultātus attiecībā uz darba ņēmēju atkārtotu iekļaušanu darba tirgū un šim nolūkam paredzētā EGF finansējuma izmantošanu;

10. aicina Austrijas iestādes pilnībā izmantot EGF atbalsta piedāvātās iespējas un mudināt pēc iespējas lielāku skaitu darbinieku piedalīties pasākumos;

11. atzinīgi vērtē ierosināto saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu un Komisijas priekšlikumā izklāstīto pasākumu detalizēto aprakstu; atzinīgi vērtē to, ka piedāvātā apmācība atbilst prognozētajām ekonomikas tendencēm, kā arī prasmēm un kvalifikācijām, kas turpmāk būs vajadzīgas reģionā;

12. atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; sagaida, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

13. vērš uzmanību uz to, ka darba ņēmējiem apmācības un darba meklēšanas laikā tiks piešķirts iztikas pabalsts, kura likme saskaņā ar sniegto informāciju būs EUR 1000 mēnesī vienam darba ņēmējam (aprēķināts 13 mēnešu periodam, kura laikā tiks pārtraukta bezdarbnieka pabalsta izmaksāšana), un papildus šim iztikas pabalstam tiks piešķirts mācību pabalsts EUR 200 apmērā vienam darba ņēmējam mēnesī; atgādina, ka turpmāk EGF līdzekļi galvenokārt būtu jāparedz apmācībai un darba meklēšanai, kā arī profesionālās orientācijas programmām, un ka EGF finanšu ieguldījumam pabalstos vienmēr vajadzētu būt papildinošam un piešķirtam līdztekus atbalstam, kas atlaistajiem darbiniekiem ir pieejams saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

14. pauž nožēlu par to, ka EUR 4 266 000 no visiem pasākumu kopumam atvēlētajiem EUR 5 864 615 ir paredzēti dažādiem finansiāliem pabalstiem, un līdzīgs līdzekļu proporcionālais sadalījums bija vērojams arī iepriekšējās EGF lietās; iesaka nākamajās reizēs, kad tiks izmantoti fonda līdzekļi, paredzēt proporcionālu summu ar apmācību saistītiem pasākumiem;

15. norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai pilnībā tiktu ievēroti spēkā esošie noteikumi un novērsta iespējamība, ka Savienības finansētie pakalpojumi tiek sniegti divreiz;

16. prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, kas ļautu uzlabot ar procedūru un budžetu saistīto kārtību, lai paātrinātu EGF līdzekļu izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu, lai tā savu novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību budžeta lēmējinstitūcijai iesniegtu kopā ar priekšlikumu EGF līdzekļu izmantošanai; pauž cerību, ka jaunajā Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda regulā (2014–2020) tiks iekļauti turpmāki procedūras uzlabojumi un ka tiks palielināta EGF efektivitāte, pārredzamība un pamanāmība;

17. atgādina, ka iestādes ir apņēmušās nodrošināt netraucētu un ātru procedūru lēmumu pieņemšanai par EGF līdzekļu izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, terminētu un individuālu atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar globalizāciju un ekonomikas krīzi; uzsver, ka EGF var būt liela nozīme atlaisto darbinieku atkārtotai iekļaušanai darba tirgū;

18. uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts tiek izmantots, lai konkrētiem no darba atlaistiem darbiniekiem palīdzētu atgriezties darba tirgū; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai tādu aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

19. atzinīgi vērtē to, ka pēc Parlamenta pieprasījumiem 2013. gada budžetā EGF budžeta pozīcijā (04 05 01) ir iekļautas maksājumu apropriācijas EUR 50 000 000 apmērā; atgādina, ka EGF tika izveidots kā atsevišķs, specifisks instruments ar konkrētiem mērķiem un termiņiem un ka līdz ar to tam ir vajadzīgs atsevišķs piešķīrums, tādējādi iespēju robežās novēršot vajadzību pārvietot līdzekļus no citām budžeta pozīcijām, kā tas noticis iepriekš un kas varētu apgrūtināt EGF politikas mērķu sasniegšanu;

20. pauž nožēlu par Padomes lēmumu bloķēt t. s. krīzes laiku izņēmuma režīma (kas ļāva sniegt finanšu atbalstu ne vien tiem darbiniekiem, kuri atlaisti sakarā ar pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, bet arī tiem, kuri atlaisti pašreizējās ekonomikas krīzes dēļ, un kas ļāva palielināt Savienības līdzfinansējuma īpatsvaru līdz 65 % no programmas izmaksām) piemērošanas pagarināšanu attiecībā uz pieteikumiem, kuri iesniegti pēc 2011. gada 31. decembra; aicina Padomi nekavējoties atjaunot šo izņēmuma režīmu;

21. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

22. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
  • [2]  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
  • [3]  Ženēvā reģistrētais uzņēmums JTI pieder Japānas korporācijai Japan Tobacco Inc., kas ir viena no pasaulē lielākajām tabakas izstrādājumu korporācijām (2007. gadā — 10,8 % pasaules tirgus daļas) aiz valstij piederošās China National Tobacco Corporation (2007. gadā — 32 %), Philip Morris International (2007. gadā — 18,7 %) un British American Tobacco (2007. gadā — 17,1 %). JTI šobrīd darbojas 120 valstīs, un tajā strādā 25 000 darbinieki.
  • [4]  Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch 2012.
  • [5]  EGF/2010/007 AT/Steiermark un Niederösterreich, (OV L 263, 7.10.2011., 9. lpp.)
  • [6]  EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich, (OV L 317, 30.11.2011., 28. lpp)

I PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(...)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Austrijas pieteikums EGF/2011/010 AT/Austria Tabak)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENÎBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi[1] un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu[2],

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir saistīta ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem atkal iesaistīties darba tirgū.

(2)      Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti no 2009. gada 1. maija līdz 2011. gada 30. decembrim, EGF darbības joma ir paplašināta, iekļaujot tajā atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi.

(3)      Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF var izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu, kas ir EUR 500 miljoni gadā.

(4)      Austrija 2011. gada 20. decembrī iesniedza pieteikumu par EGF izmantošanu attiecībā uz atlaišanas gadījumiem uzņēmumā Austria Tabak GmbH un 14 tā piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, un līdz 2012. gada 9. oktobrim tika iesniegta papildu informācija. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. panta prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu. Tādēļ Komisija ierosina izmantot līdzekļus EUR 3 941 999 apmērā.

(5)      Tāpēc būtu jāizmanto EGF, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Austrijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF), lai piešķirtu EUR 3 941 999 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

  • [1]               OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
  • [2]               OV C […], […], […]. lpp.

PASKAIDROJUMS

I. Vispārīga informācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda — ja pieteikums novērtēts pozitīvi, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu izmantot EGF līdzekļus un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Līdztekus var rīkot trīspusējas sarunas, lai vienotos par EGF līdzekļu izmantošanu un pieprasītajām summām. Trīspusējās sarunas var rīkot vienkāršotā veidā.

II. Uzņēmuma Austria Tabak pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2013. gada 7. martā apstiprināja priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Austrijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kas atlaisti no darba, jo globalizācijas ietekmē ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Šis ir otrais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2013. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Austrijai par kopējo summu EUR 3 941 999. Pieteikums iesniegts saistībā ar 320 atlaišanas gadījumiem uzņēmumā Austria Tabak GmbH un 14 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos (EGF līdzfinansēti pasākumi paredzēti 270 darbiniekiem) četru mēnešu pārskata periodā no 2011. gada 20. augusta līdz 2011. gada 19. decembrim. No šiem atlaišanas gadījumiem 210 gadījumi tika aprēķināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta otrās daļas pirmo ievilkumu un 110 — saskaņā ar otro ievilkumu. Vēl 22 bijušie uzņēmuma Austria Tabak darbinieki pameta darba tirgu, izvēloties priekšlaicīgu pensionēšanos (neietilpst šajā EGF pieteikumā). Bija gaidāms, ka vēl 80 darbinieki paliks bez darba uzņēmuma Austria Tabak galvenajā birojā Vīnē, taču šie darbinieki netika iekļauti EGF pieteikumā, jo daži no atlaišanas gadījumiem nebūtu notikuši pārskata periodā.

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2011. gada 20. decembrī, un līdz 2012. gada 9. oktobrim tika nosūtīta papildu informācija. Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst Regulā (EK) Nr. 1927/2006 izklāstītajiem nosacījumiem par EGF līdzekļu izmantošanu.

Austrijas iestādes apgalvo, ka cigarešu un tabakas izstrādājumu ražošanas nozari ES ir būtiski ietekmējušas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, jo īpaši būtisks ES tirgus daļas samazinājums un ražošanas pārcelšana uz trešām valstīm. Šīs pārmaiņas tirdzniecības modeļos atspoguļo cigarešu patēriņa sarukumu pēdējās desmitgades laikā Eiropas valstīs, ASV un Japānā (galvenokārt tabakas kontroles pasākumu un nodokļu palielināšanas dēļ). Lai pamatotu savus apgalvojumus, Austrija citē Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datus[1] un izdevumu Tobacco Atlas, ko publicējis Pasaules Plaušu slimību fonds (World Lung Foundation) kopā ar Amerikas Vēža biedrību (American Cancer Society)[2]. Šie dati liecina, ka Āzijas jaunietekmes valstīs un Krievijā ir pieprasījums pēc tabakas izstrādājumiem, un tas strauji palielināsies. Reaģējot uz šīm norisēm, korporācija Japan Tobacco International (JTI) (kas pārņēma Austria Tabak 2007. gadā) līdzīgi kā citas lielas tabakas izstrādājumu korporācijas, ir samazinājusi ražotņu skaitu un pārcēlusi ražošanu uz jaunietekmes tirgiem.

Austrija iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta c) apakšpunktā paredzēto intervences kritēriju. Šis noteikums ļauj pieteikuma iesniedzējiem atkāpties no 2. panta a) un b) apakšpunkta prasībām mazos darba tirgos vai izņēmuma gadījumos, kad atlaišanas gadījumi nopietni ietekmē nodarbinātību un vietējo ekonomiku.

Austrija pamato pieteikumu par EGF atbalstu un izņēmuma gadījuma kritērija izmantošanu ar specifisko situāciju pārrobežu reģionā, kurā šie atlaišanas gadījumi notika, un to radīto nopietno ietekmi uz vietējo un reģiona ekonomiku un darba tirgu. Hainburg pašvaldība ir viena no pilsētām Austrijas attālākajā austrumu daļā pie Slovākijas robežas, strukturāli neattīstītajā Bruck an der Leitha rajonā. Šajā pārrobežu rajonā daudzi darbinieki no Slovākijas (arī no Ungārijas) strādā Austrijā, jo algas līmenis ir augstāks nekā viņu valstīs. Austrijas iestādes uzsver, ka uzņēmuma Austria Tabak ražotnes slēgšana Hainburg pilsētā ir īpaši pasliktinājusi situāciju Bruck an der Leitha rajonā. Salīdzinot ar to pašu mēnesi iepriekšējā gadā, 2011. gada septembrī darba piedāvājumu skaits bija samazinājies gandrīz uz pusi (−47 %), lai gan Lejasaustrijā (NUTS II līmenis) un valsts mērogā kritums bija daudz mazāks (attiecīgi -4 % un -7 %). Turklāt NUTS II līmenī Lejasaustrijas reģionu ietekmējuši arī citi masveida atlaišanas gadījumi, par ko Komisijai tika iesniegti EGF pieteikumi: 704 atlaišanas gadījumi metālu ražošanas nozarē 2009. gadā[3] un 1274 atlaišanas gadījumi sauszemes transporta nozarē 2010. gadā[4].

Komisijas dienesti uzskata, ka specifiskā situācija teritorijā, kurā zudušas darba vietas, un nopietnā ietekme uz vietējo un reģiona ekonomiku un darba tirgu, kā to aprakstījušas Austrijas iestādes, kopumā atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta c) apakšpunktā paredzētajam izņēmuma gadījuma kritērijam. Uzņēmums Austria Tabak bija otrais lielākais darba devējs šajā teritorijā, un tam bija piesaistīti daudzi mazi uzņēmumi, tāpēc šā uzņēmuma slēgšana bija īpaši smagi jūtama vietējā mērogā.

Līdzfinansējamo individualizēto pakalpojumu saskaņotais kopums ietver pasākumus 270 darbinieku atkārtotai iekļaušanai darba tirgū, piemēram, konsultācijas karjeras veidošanā, palīdzību darba meklēšanā, darbaudzināšanu, dažādus apmācības un kvalifikācijas iegūšanas pasākumus, tostarp profesionālo apmācību augstākās tehniskās apmācības vai arodapmācības skolās, māceklības/prakses programmas uzņēmumos, intensīvu atbalstu darbiniekiem, kas vecāki par 50 gadiem, kā arī apmācības un iztikas pabalstu, ko piešķir apmācības un aktīvas darba meklēšanas laikā.

Saskaņā ar Austrijas iestāžu sniegto informāciju iepriekš minētie pasākumi, kuru īstenošana sākās 2011. gada 15. novembrī, kopā veido individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu un ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas veicami, lai palīdzētu darbiniekiem no jauna atgriezties darba tirgū.

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1927/2006 6. pantā noteiktajiem kritērijiem Austrijas iestādes savā pieteikumā:

· apstiprināja, ka ar EGF finansiālo ieguldījumu netiek aizstāti pasākumi, par kuriem saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi;

· parādīja, ka, veicot attiecīgās darbības, tiek sniegts atbalsts konkrētiem darbiniekiem un ka šīs darbības nav paredzēts izmantot uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanai;

· apstiprināja, ka iepriekš minētās kritērijiem atbilstošās darbības netiek finansētas no citiem ES finanšu instrumentiem.

Attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmām Austrija ir apstiprinājusi, ka finansiālo ieguldījumu pārvaldīs tā pati struktūra, kas pārvalda no Eiropas Sociālā fonda (ESF) piešķirtos līdzekļus. Tomēr EGF finanšu kontroli nenodrošinās tā pati iestāde, kas atbild par ESF finanšu kontroli: šo funkciju attiecībā uz EGF pildīs BMASK pakļautībā esošā VI/S/5a nodaļa.

III. Procedūra

Lai varētu izmantot EGF, Komisija budžeta lēmējinstitūcijai ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu par kopējo summu EUR 3 941 999, kas no EGF rezerves (40 02 43) pārvietojama uz EGF budžeta pozīciju (04 05 01).

Šis ir otrais EGF izmantošanas priekšlikums, kas 2013. gadā iesniegts budžeta lēmējinstitūcijai. Ņemot vērā ierosināto finansiālā ieguldījuma apjomu, vairāk nekā 25 % no EGF maksimālā gada apjoma būs pieejami piešķīrumiem pēdējos četros gada mēnešos, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1927/2006 12. panta 6. punktā.

Trīspusējās sarunas par Komisijas priekšlikumu lēmumam par EGF līdzekļu izmantošanu var rīkot vienkāršotā veidā, kā paredzēts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā, izņemot gadījumus, kad Parlaments un Padome nav panākuši vienošanos.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai nodrošinātu konstruktīvu atbalstu EGF līdzekļu izmantošanas pieteikuma izvērtēšanai un sniegtu ieguldījumu šajā procesā.

II PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

EK/ic

D(2013)16209

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Alain Lamassoure

ASP 13E158

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Austrijas pieteikumu EGF/2011/010 AT/ Austria Tabak (COM(2013)0119 final)

God. priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL), kā arī tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF līdzekļu izmantošanu lietā EGF/2011/010 AT/Austria Tabak un pieņēma šādu atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Šajā sakarībā EMPL komiteja ir sagatavojusi dažas piezīmes, neapšaubot maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā šis pieteikums ir sagatavots, pamatojoties uz EGF regulas 2. panta c) apakšpunktu, un tā mērķis ir sniegt atbalstu 270 no kopumā 320 darbiniekiem, kuri pārskata periodā no 2011. gada 20. augusta līdz 2011. gada 19. decembrim tika atlaisti no darba uzņēmumā Austria Tabak un 14 piegādes uzņēmumos;

B)  tā kā Austrijas iestādes norāda, ka darbinieki tika atlaisti tādēļ, ka globalizācijas ietekmē ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos un tabakas izstrādājumu patēriņš un ražošana ir pārvietojušies uz trešām valstīm, liekot ievērojami samazināties ES tirgus daļai;

C)  tā kā Austrijas iestādes apgalvo, ka cigarešu patēriņš Eiropas Savienībā ir samazinājies un turpinās samazināties un lielāks pieprasījums ir vērojams Āzijas jaunajās tirgus ekonomikas valstīs un Krievijā;

D)  tā kā šīs tendences dēļ uzņēmuma Austria Tabak īpašnieks — korporācija Japan Tobacco International — samazināja ražošanu Eiropā un pārvietoja ražotnes uz jaunietekmes tirgiem, un tādēļ 2011. gadā bija jāslēdz tās ražotne Hainburg pilsētā;

E)  tā kā Austrijas iestādes apgalvo, ka šie atlaišanas gadījumi nopietni ietekmēs nelielo pārrobežu reģionu, un tādēļ prasa piemērot atkāpi no 2. panta a) apakšpunkta, kurā paredzēts, ka četru mēnešu laikā jānotiek vismaz 500 atlaišanas gadījumiem;

F)  tā kā 83,3 % darbinieku, kuriem paredzēti atbalsta pasākumi, ir vīrieši un 16,7 % — sievietes; tā kā 73,7 % šo darbinieku ir vecumā no 24 līdz 54 gadiem, bet 17,4 % — jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem;

G)  tā kā 67,4 % no atlaistajiem darbiniekiem bija vienkāršo profesiju pārstāvji un 19,6 % darbinieku strādāja kā iekārtu un mašīnu operatori un montieri,

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Austrijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka ir izpildīti EGF regulas Nr. 1927/2006 2. panta c) apakšpunktā paredzētie nosacījumi un ka tādēļ Austrija ir tiesīga saņemt šajā regulā paredzēto finansiālo ieguldījumu;

2.  ar nožēlu konstatē, ka pieteikumu EGF finansiālā atbalsta saņemšanai Austrijas iestādes iesniedza 2011. gada 20. decembrī un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2013. gada 7. martā; pauž nožēlu par to, ka novērtēšana ilga 15 mēnešus; aicina Komisiju pabeigt novērtēšanas posmu un beidzot iesniegt lēmumu priekšlikumus par atlikušajiem 2011. gadā iesniegtajiem pieteikumiem;

3.  atgādina, ka ar EGF līdzekļiem ir sniegts atbalsts darbiniekiem, kas atlaisti no darba Lejasaustrijas reģionā, kurš 2009. un 2010. gadā pieredzēja darbinieku masveida atlaišanu metālu ražošanas un sauszemes transporta nozarēs (EGF/2010/007 AT/Steiermark un Niederösterreich un EGF/2011/001/AT/Niederösterreich-Oberösterreich);

4.  atzinīgi vērtē to, ka Austrijas iestādes, vēloties pēc iespējas ātrāk palīdzēt darbiniekiem, pasākumu īstenošanu nolēma sākt 2011. gada 15. novembrī — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

5.  atzinīgi vērtē to, ka ar EGF līdzekļiem finansētie pasākumi darba ņēmējiem tiks piedāvāti, izveidojot nodarbinātības fondu kā daļu no sociālā plāna, par kuru tika panākta vienošanās ar sociālajiem partneriem; atgādina, ka nodarbinātības fondi ir iestādes, ko izveidojuši nozaru sociālie partneri, lai nodrošinātu apmācību darba ņēmējiem, kuriem nākas mainīt profesiju, un tādējādi uzlabotu viņu nodarbinātības iespējas; turklāt atgādina, ka šis aktīvo darba tirgus pasākumu īstenošanas veids iepriekš sniedzis labus rezultātus attiecībā uz darba ņēmēju atkārtotu iekļaušanu darba tirgū un šim nolūkam paredzētā EGF finansējuma izmantošanu;

6.  aicina Austrijas iestādes pilnībā izmantot EGF atbalsta piedāvātās iespējas un mudināt pēc iespējas lielāku skaitu darbinieku piedalīties pasākumos;

7.  atzinīgi vērtē ierosināto saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu un Komisijas priekšlikumā izklāstīto pasākumu detalizēto aprakstu; atzinīgi vērtē to, ka piedāvātā apmācība atbilst prognozētajām ekonomikas tendencēm, kā arī prasmēm un kvalifikācijām, kas turpmāk būs vajadzīgas reģionā;

8.  vērš uzmanību uz to, ka darba ņēmējiem apmācības un darba meklēšanas laikā tiks piešķirts iztikas pabalsts, kura likme saskaņā ar sniegto informāciju būs EUR 1000 mēnesī vienam darba ņēmējam (aprēķināts 13 mēnešu periodam, kura laikā tiks pārtraukta bezdarbnieka pabalsta izmaksāšana), un papildus šim iztikas pabalstam tiks piešķirts mācību pabalsts EUR 200 apmērā vienam darba ņēmējam mēnesī; atgādina, ka turpmāk EGF līdzekļi galvenokārt būtu jāparedz apmācībai un darba meklēšanai, kā arī profesionālās orientācijas programmām, un ka EGF finanšu ieguldījumam pabalstos vienmēr vajadzētu būt papildinošam un piešķirtam līdztekus atbalstam, kas atlaistajiem darbiniekiem ir pieejams saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

9.  pauž nožēlu par to, ka EUR 4 266 000 no visa pasākumu kopumam paredzētā finansējuma EUR 5 864 615 apmērā ir paredzēti dažādiem finansiāliem pabalstiem, un līdzīgs līdzekļu proporcionālais sadalījums bija vērojams arī iepriekšējās EGF lietās; iesaka nākamajās reizēs, kad tiks izmantoti fonda līdzekļi, paredzēt proporcionālu summu ar apmācību saistītiem pasākumiem.

Cieņā

Pervenche Berès

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

26.3.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Burkhard Balz, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann