Betänkande - A7-0134/2013Betänkande
A7-0134/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/010 AT/Austria Tabak från Österrike)

28.3.2013 - (COM(2013)0119 – C7‑0059/2013 – 2013/2048(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Frédéric Daerden

Förfarande : 2013/2048(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0134/2013
Ingivna texter :
A7-0134/2013
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/010 AT/Austria Tabak från Österrike)

(COM(2013)0119 – C7‑0059/2013 – 2013/2048(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0119 – C7‑0059/2013),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2],

–   med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006,

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0134/2013), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen har med sin fond för justering för globaliseringseffekter (EGF) inrättat ett lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som har sagts upp till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och mellan den 1 maj 2009 och den 31 december 2011 var det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

D. Österrike lade fram ansökan EGF/2011/010 AT/Austria Tabak om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av 320 uppsägningar vid företaget Austria Tabak GmbH och hos 14 av företagets underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, av vilka 270 arbetstagare omfattas av åtgärder medfinansierade av fonden under referensperioden på fyra månader från den 20 augusti 2011 till den 19 december 2011.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 2 c i EGF‑förordningen är uppfyllda och att Österrike därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar med besvikelse att de österrikiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 20 december 2011 och att Europeiska kommissionen gjorde sin bedömning tillgänglig den 7 mars 2013. Parlamentet beklagar den utdragna bedömningsperioden på 15 månader. Parlamentet uppmanar kommissionen att slutföra bedömningsfasen och slutligen lägga fram förslag till beslut om de återstående ansökningar som lämnades in 2011.

3.  Europaparlamentet konstaterar att uppsägningarna orsakades av att Austria Tabak stängde sin sista kvarvarande produktionsenhet i Hainburg i distriktet Bruck an der Leitha (Niederösterreich) efter ett beslut av ägaren, Japan Tobacco International (JTI)[3] i maj 2011. Parlamentet noterar att produktionen vid denna cigarrettfabrik stegvis trappats ned från andra halvåret 2011 till mitten av 2012 och medfört att totalt 320 arbetstagare blivit uppsagda.

4.  Europaparlamentet betonar att eftersom Austria Tabak var områdets näst största arbetsgivare i distriktet Bruck an der Leitha, med många små företag kopplade till företaget, hade nedläggningen av företaget särskilt svåra följder på lokal nivå. Parlamentet konstaterar att i september 2011 hade antalet lediga tjänster nästan halverats (-47 %) jämfört med samma månad föregående år, medan motsvarande minskning i Niederösterreich (Nuts II-nivå) och på nationell nivå var mycket lägre (-4 % respektive -7 %). Dessutom visar statistiken att regionen redan mellan 2006 och 2010 hade den största arbetslösheten bland de sju Nuts III-regionerna i Niederösterreich[4]. Att flytta till ett annat område är därför inte ett enkelt alternativ för de uppsagda arbetstagarna, och det faktum att många av dem hade relativt lågavlönade anställningar gör det ännu svårare att börja om på nytt.

5.  Europaparlamentet påminner om att på Nuts II-nivå har Niederösterreich också drabbats av andra massuppsägningar för vilka ansökningar till fonden har lämnats in till kommissionen: 704 uppsägningar inom metallsektorn 2009[5] och 1 274 uppsägningar relaterade till vägtransportsektorn 2010[6].

6.  Europaparlamentet ser positivt på att de österrikiska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 15 november 2011 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

7.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster som ska medfinansieras för att återintegrera 270 arbetstagare på arbetsmarknaden och som omfattar åtgärder såsom yrkesvägledning, hjälp med jobbsökande, jobbmentorskap, olika typer av utbildnings- och yrkeskvalifikationsåtgärder, bland annat deltagande i högre teknisk eller yrkesmässig utbildning, praktikutbildning/företagspraktik, utbildning på arbetsplatsen, intensivt stöd för arbetstagare över 50 år samt utbildningsbidrag och bidrag för uppehälle under tiden för utbildning och aktivt arbetssökande.

8.  Europaparlamentet välkomnar att åtgärderna utformades i samråd med arbetsmarknadens parter och att Österrike har tillämpat en politik för jämställdhet och icke-diskriminering, och att man kommer att fortsätta med det under de olika etapperna av genomförandet av fonden och särskilt i samband med de åtgärder som finansieras genom denna.

9.  Europaparlamentet välkomnar att de åtgärder som får stöd genom fonden kommer att tillhandahållas arbetstagarna genom en arbetsstiftelse som inrättades som en del av den sociala plan som man kom överens om tillsammans med arbetsmarknadens parter. Parlamentet påminner om att arbetsstiftelserna är institutioner som inrättats av arbetsmarknadens parter på sektorsnivå för att stödja arbetstagare i samband med industriella förändringar genom utbildningsåtgärder som ökar deras anställbarhet. Parlamentet påpekar vidare att denna modell för aktiva arbetsmarknadsåtgärder tidigare haft stora framgångar när det gäller arbetstagarnas återinträde på arbetsmarknaden och utnyttjandet av fondens medel i detta avseende.

10. Europaparlamentet uppmanar de österrikiska myndigheterna att utnyttja fondstödets fulla potential och att uppmuntra ett så stort antal arbetstagare som möjligt att delta i åtgärderna.

11. Europaparlamentet välkomnar det föreslagna samordnade paketet med individanpassade tjänster och de detaljerade beskrivningarna av åtgärderna i kommissionens förslag. Parlamentet gläder sig över att den utbildning som erbjuds kombineras med de framtida ekonomiska utsikterna och kommande kompetens- och kvalifikationsbehov i regionen.

12. Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och att erkänna de färdigheter och den kompetens som förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas behov utan också till näringslivets nuvarande situation.

13. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid bidraget till uppehälle för arbetstagare under utbildning och arbetssökning, som ska uppgå till 1 000 euro per arbetstagare och månad (budgeterat för 13 månader, arbetslöshetsersättningen bortfaller under den perioden) och som ska kombineras med ett utbildningsbidrag på 200 euro per arbetstagare och månad. Parlamentet påminner om att stöd från fonden i framtiden främst bör beviljas till utbildning och arbetssökning samt till yrkesorienteringsprogram, och att det ekonomiska stödet för bidrag alltid bör vara av kompletterande art och parallellt med vad som ställs till förfogande för uppsagda arbetstagare enligt nationell lagstiftning och kollektivavtal.

14. Europaparlamentet beklagar att 4 266 000 euro av de totala kostnaderna för paketet på 5 864 615 euro har avsatts för olika ekonomiska bidrag, dvs. en liknande andel som för tidigare ärenden. Parlamentet rekommenderar att ett proportionerligt belopp ska avsättas för utbildningsrelaterade åtgärder i samband med framtida utnyttjanden av fonden.

15. Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan unionsfinansierade tjänster.

16. Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen efter parlamentets begäran om att man ska påskynda frigörandet av bidrag så att kommissionens bedömning av ansökningar om medel kan läggas fram för budgetmyndigheten tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet hoppas att ytterligare förbättringar av förfarandena ska integreras i den nya förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och att fondens effektivitet, transparens och tydlighet därmed ska förbättras.

17. Europaparlamentet påminner om att institutionerna har åtagit sig att se till att förfarandet för antagande av beslut om utnyttjande av fonden går smidigt och snabbt, så att ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär kan ges för att hjälpa arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av globaliseringen och den ekonomiska krisen. Parlamentet understryker att fonden kan spela en viktig roll för att återintegrera uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden.

18. Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i EGF-förordningen bör säkerställas att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får medfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

19. Europaparlamentet välkomnar att budgeten för 2013, efter krav från parlamentet, innehåller betalningsbemyndiganden på 50 000 000 euro för budgetpost 04 05 01 som avser fonden. Parlamentet påminner om att fonden skapades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och därför förtjänar ett eget anslag, som innebär att man undviker överföringar från andra budgetposter, vilket skedde tidigare och som kunde inverka negativt på uppfyllandet av fondens mål.

20. Europaparlamentet beklagar rådets beslut att blockera förlängningen av ”krisundantaget”, som gör det möjligt att ge ekonomiskt stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av den nuvarande ekonomiska krisen, utöver de arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av strukturförändringar inom världshandeln, och som gör det möjligt att för ansökningar som lämnats in efter tidsfristen den 31 december 2011 öka unionens andel av medfinansieringen till 65 % av kostnaderna för programmen. Parlamentet uppmanar rådet att omedelbart återinföra denna åtgärd.

21. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

 • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
 • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
 • [3]  Geneve-baserade JTI ägs av Japan Tobacco Inc. (Japan) och är ett av världens största tobaksföretag (2007: 10,8 % av världsmarknaden) efter statsägda China National Tobacco Corporation (2007: 32 %), Philip Morris International (2007: 18,7 %), och British American Tobacco (2007: 17,1 %). JTI har för närvarande verksamhet i 120 länder och 25 000 anställda.
 • [4]  Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch 2012.
 • [5]  EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich (EUT L 263, 7.10.2011, s. 9).
 • [6]  EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich (EUT L 317, 30.11.2011, s 28).

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den …

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/010 AT/Austria Tabak från Österrike)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2], särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag[3],

och av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och mellan den 1 maj 2009 och den 30 december 2011 var det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3)      Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner euro per år.

(4)      Mot bakgrund av uppsägningarna vid företaget Austria Tabak GmbH och 14 av dess underleverantörer och producenter i efterföljande led lämnade Österrike in en ansökan om att utnyttja fonden den 20 december 2011. Ansökan kompletterades med ytterligare information fram till den 9 oktober 2012. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 3 941 999 euro ska anslås.

(5)      Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd Österrike ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 3 941 999 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2013.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

 • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
 • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
 • [3]  EUT C […], […], s. […].

MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1] och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006[2], får det årliga belopp som avsätts för fonden inte överstiga 500 miljoner euro som tas från eventuella marginaler under det samlade utgiftstaket för det föregående året och/eller från annullerade åtagandebemyndiganden under de två senaste åren, med undantag för sådana som ingår under rubrik 1b. De lämpliga anslagen förs in i budgeten i form av en avsättning så snart man har funnit tillräckliga marginaler och/eller annullerade åtaganden.

När det gäller förfarandet ska kommissionen, för att fonden ska kunna tas i anspråk, efter en positiv prövning av ansökan, lägga fram ett förslag till budgetmyndigheten om utnyttjande av fonden tillsammans med en motsvarande begäran om överföring. Parallellt kan ett trepartsförfarande anordnas för att nå en överenskommelse om utnyttjande av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet kan ske i förenklad form.

II. Ansökan från Austria Tabak och kommissionens förslag

Den 7 mars 2013 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Österrike medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen.

Detta är den andra ansökan som behandlas under budgetåret 2013, och den innebär att totalt 3 941 999 euro ur fonden tas i anspråk för Österrikes del. Ansökan avser 320 uppsägningar hos Austria Tabak GmbH och 14 underleverantörer och producenter i efterföljande led med 270 arbetstagare som omfattas av åtgärder som medfinansieras av fonden under referensperioden på fyra månader mellan den 20 augusti 2011 och den 19 december 2011. Av dessa har 210 uppsägningar beräknats enligt första strecksatsen och 110 enligt den andra strecksatsen i artikel 2 andra stycket i förordning (EG) nr 1927/2006. Ytterligare 22 tidigare anställda hos Austria Tabak lämnade arbetsmarknaden genom förhandspensionering (ingår inte i denna EGF-ansökan). Dessutom förväntades 80 ytterligare anställda mista sin anställning vid Austria Tabaks huvudkontor i Wien, men eftersom en del av dessa uppsägningar skulle ha skett utanför referensperioden omfattade ansökan inte heller dessa 80 anställda.

Ansökan skickades till kommissionen den 20 december 2011 och kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 9 oktober 2012. Kommissionen kom fram till att ansökan uppfyller villkoren för att fonden ska kunna utnyttjas enligt förordning (EG) nr 1927/2006.

Österrike hävdar att industrin för tillverkning av cigarretter och tobaksprodukter i EU har drabbats allvarligt av strukturförändringarna inom världshandeln, i synnerhet en betydande minskning av EU:s marknadsandel och omlokalisering av produktionen till tredjeländer. Dessa strukturförändringar inom handeln beror på den minskade cigarrettkonsumtionen i Europa samt i USA och Japan under det senaste årtiondet (främst på grund av kontrollåtgärder och ökande beskattning). Som stöd för sina argument hänvisar Österrike till uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO)[3] och rapporten Tobacco Atlas som offentliggörs av World Lung Foundation/American Cancer Society[4]. Dessa visar att det sker och kommer att ske en stark ökning av efterfrågan på tobaksvaror i de asiatiska tillväxtländerna och i Ryssland. Som svar på denna utveckling har Japan Tobacco International (JTI), som 2007 tog över Austria Tabak, i likhet med andra större tobaksföretag minskat sina produktionsenheter och flyttat produktionen till dessa tillväxtmarknader.

Österrikes ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 2 c i förordning (EG) nr 1927/2006. Enligt denna bestämmelse beviljas sökande undantag till kraven i artikel 2 a och 2 b när det gäller mindre arbetsmarknader eller särskilda omständigheter om uppsägningarna har allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin.

Österrike motiverar ansökan om stöd från fonden och hänvisningen till särskilda kriterier med den specifika situation som gäller i gränsområdet där uppsägningarna har gjorts och deras allvarliga följder för sysselsättningen och de lokala och regionala ekonomierna och arbetsmarknaderna. Kommunen Hainburg är en av de längst österut liggande städerna i Österrike, på gränsen till Slovakien i det strukturellt svaga distriktet Bruck an der Leitha. Många arbetstagare från Slovakien (och även Ungern) arbetar på den österrikiska sidan av gränsområdet eftersom lönenivåerna där är högre än hemma. De österrikiska myndigheterna betonar att nedläggningen av Austria Tabak i Hainburg har fått särskilt svåra följder på lokal nivå (distriktet Bruck an der Leitha). I september 2011 hade antalet lediga tjänster nästan halverats (-47 %) jämfört med samma månad föregående år, medan motsvarande minskning i Niederösterreich (Nuts II-nivå) och på nationell nivå var mycket lägre ( -4 % respektive -7 %). Dessutom har Niederösterreich på Nuts II-nivå också drabbats av andra massuppsägningar för vilka ansökningar till fonden har lämnats in till kommissionen: 704 uppsägningar inom metallsektorn 2009[5] och 1 274 uppsägningar relaterade till vägtransportsektorn 2010[6].

Kommissionens administration anser att de särskilda omständigheter som gäller för området som påverkas av de förlorade arbetstillfällena och de allvarliga följder för de lokala och regionala ekonomierna och arbetsmarknaderna som de österrikiska myndigheterna har beskrivit, tillsammans uppfyller kriteriet om särskilda omständigheter enligt artikel 2 c i förordning (EG) nr 1927/2006. Eftersom Austria Tabak var områdets näst största arbetsgivare, med många små företag kopplade till företaget, hade nedläggningen av företaget särskilt svåra följder på lokal nivå.

Det samordnade paketet av individanpassade tjänster som ska medfinansieras för att återintegrera 270 arbetstagare på arbetsmarkanden och som omfattar åtgärder såsom yrkesvägledning, hjälp med jobbsökande, jobbmentorskap, olika typer av utbildnings- och yrkeskvalifikationsåtgärder, bland annat deltagande i högre teknisk eller yrkesmässig utbildning, praktikutbildning/företagspraktik, utbildning på arbetsplatsen, intensivt stöd för arbetstagare över 50 år samt utbildningsbidrag och bidrag för uppehälle under tiden för utbildning och aktivt arbetssökande.

Enligt de österrikiska myndigheterna kommer de ovan nämnda åtgärderna som inleddes den 15 november 2011 att tillsammans bilda ett samordnat paket med individanpassade tjänster och aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att återintegrera arbetstagarna på arbetsmarknaden.

Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de österrikiska myndigheterna i sin ansökan

· bekräftat att det ekonomiska stödet från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inte ersätter de åtgärder som företagen är skyldiga att vidta till följd av den nationella lagstiftningen eller kollektivavtal,

· visat att åtgärderna ger stöd till enskilda arbetstagare och inte ska användas för omstrukturering av företag eller sektorer,

· bekräftat att de åtgärder som avses ovan inte får stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument.

När det gäller förvaltnings- och kontrollsystemen har Österrike bekräftat att det ekonomiska bidraget kommer att förvaltas av samma organ som förvaltar Europeiska socialfonden (ESF). Myndigheten för finansiell kontroll av fonden är däremot inte densamma som för ESF, utan enhet VI/S/5a inom BMASK kommer att sköta denna uppgift för fonden.

III. Förfarande

För att ta fonden i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran om överföring till budgetmyndigheten av ett sammanlagt belopp på 3 941 999 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 05 01).

Detta är det andra förslaget om utnyttjande av fonden som lämnats in till budgetmyndigheten under 2013. Det föreslagna stödbeloppet innebär att över 25 % av det högsta tillåtna årliga belopp som öronmärkts för fonden är tillgängligt under årets sista fyra månader, enligt kraven i artikel 12.6 i förordning (EG) nr 1927/2006.

Trepartsmötet om kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan ske i förenklad form, enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

 • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
 • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
 • [3]  http://www.tobaccoatlas.org: uppdaterad (fjärde) utgåva 2012.
 • [4]  http://www.tobaccoatlas.org: uppdaterad (fjärde) utgåva 2012.
 • [5]  EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich, EUT L 263, 7.10.2011.
 • [6]  EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich, EUT L 317, 30.11.2011.

BILAGA II: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

EK/ic

D(2013)16209

Alain Lamassoure

Ordförande för budgetutskottet

ASP 13E158

Ärende:         Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i ärende EGF/2011/011 AT/Austria Tabak från Österrike (COM(2013)0119)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2011/011 AT/Austria Tabak och antagit följande yttrande:

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Ansökan grundar sig på artikel 2 c i EGF-förordningen och syftar till att stödja 270 av de sammanlagt 320 arbetstagare som sades upp under referensperioden mellan den 20 augusti 2011 och den 19 december 2011 vid Austria Tabak och hos 14 underleverantörer.

B)  De österrikiska myndigheterna hävdar att uppsägningarna orsakades av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och som har lett till en omlokalisering av konsumtionen och produktionen av tobaksprodukter till tredjeländer. Detta har lett till en betydande minskning av EU:s marknadsandel.

C)  De österrikiska myndigheterna hävdar att cigarrettkonsumtionen i EU har minskat och kommer att fortsätta att minska och att efterfrågan i ökande grad kommer från de asiatiska tillväxtländerna och Ryssland.

D)  Som ett resultat av denna tendens har Japan Tobacco International, som äger Austria Tabak, minskat sin produktion i Europa och flyttat sina enheter till tillväxtmarknaderna. Enheten i Hainburg var därför tvungen att stängas 2011.

E)  De österrikiska myndigheterna hävdar att dessa uppsägningar kommer att ge betydande effekter för den lilla gränsregionen och söker därför undantag från artikel 2 a enligt vilken den normala gränsen är 500 uppsägningar under perioden på fyra månader.

F)  83,3 procent av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är män och 16,7 procent är kvinnor. 73,7 procent av arbetstagarna är i åldern 24–54 år och 17,4 procent är unga arbetstagare i åldern 15-25 år.

G)  67,4 % av de uppsagda arbetstagarna utförde basuppgifter och 19,6 % var process- och maskinoperatörer och montörer.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Österrikes ansökan:

1.  Europaparlamentet instämmer med kommissionen att villkoren enligt artikel 2 c i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (1927/2006) är uppfyllda och att Österrike därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt förordningen.

2.  Europaparlamentet noterar med besvikelse att de österrikiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 20 december 2011 och att Europeiska kommissionen gjorde sin bedömning tillgänglig den 7 mars 2013. Parlamentet beklagar den utdragna bedömningsperioden på 15 månader. Parlamentet uppmanar kommissionen att slutföra bedömningsfasen och slutligen lägga fram förslag till beslut om de återstående ansökningar som lämnades in 2011.

3.  Europaparlamentet erinrar om att fonden redan har gett stöd till arbetstagare som sagts upp i regionen Niederösterreich, som drabbades av massuppsägningar under 2009 och 2010 inom metall- och vägtransportsektorerna (EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich och EGF/2011/001/AT/Niederösterreich-Oberösterreich).

4.  Europaparlamentet ser positivt på att de österrikiska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 15 november 2011 beslutade att inleda åtgärderna, långt innan det slutliga beslutet fattades om att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

5.  Europaparlamentet välkomnar att de åtgärder som får stöd genom fonden kommer att tillhandahållas arbetstagarna genom en arbetsstiftelse som inrättades som en del av den sociala plan som man kom överens om tillsammans med arbetsmarknadens parter. Parlamentet påminner om att arbetsstiftelserna är institutioner som inrättats av arbetsmarknadens parter på sektorsnivå för att stödja arbetstagare i samband med industriella förändringar genom utbildningsåtgärder som ökar deras anställbarhet. Parlamentet påpekar vidare att denna modell för aktiva arbetsmarknadsåtgärder tidigare haft stora framgångar när det gäller arbetstagarnas återinträde på arbetsmarknaden och utnyttjandet av fondens medel i detta avseende.

6.  Europaparlamentet uppmanar de österrikiska myndigheterna att utnyttja fondstödets fulla potential och att uppmuntra ett så stort antal arbetstagare som möjligt att delta i åtgärderna.

7.  Europaparlamentet välkomnar det föreslagna samordnade paketet med individanpassade tjänster och de detaljerade beskrivningarna av åtgärderna i kommissionens förslag. Parlamentet gläder sig över att den utbildning som erbjuds kombineras med de framtida ekonomiska utsikterna och kommande kompetens- och kvalifikationsbehov i regionen.

8.  Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid bidraget till uppehälle för arbetstagare under utbildning och arbetssökning, som ska uppgå till 1 000 euro per arbetstagare och månad (budgeterat för 13 månader, arbetslöshetsersättningen bortfaller under den perioden) och som ska kombineras med ett utbildningsbidrag på 200 euro per arbetstagare och månad. Parlamentet påminner om att stöd från fonden i framtiden främst bör beviljas till utbildning och arbetssökning samt till yrkesorienteringsprogram, och att det ekonomiska stödet för bidrag alltid bör vara av kompletterande art och parallellt med vad som ställs tillförfogande för uppsagda arbetstagare enligt nationell lagstiftning och kollektivavtal.

9.  Europaparlamentet beklagar att 4 266 000 euro av de totala kostnaderna för paketet på 5 864 615 euro har avsatts för olika ekonomiska bidrag, dvs. en liknande andel som för tidigare ärenden. Parlamentet rekommenderar att ett proportionerligt belopp ska avsättas för utbildningsrelaterade åtgärder i samband med framtida utnyttjanden av fonden.

Pervenche Berès

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

26.3.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Burkhard Balz, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann