ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας

28.3.2013 - (2012/2259(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Herbert Reul


Διαδικασία : 2012/2259(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0135/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0135/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας

(2012/2259(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας» και τα σχετικά έγγραφα εργασίας (COM(2012)0271),

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 194, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885),

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ[1],

–    έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (SEC(2008)0057),

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας[2],

–    σχετικά με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ[3],

–    σχετικά με την οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ[4],

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0135/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) επί του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος παρουσιάζει βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αύξηση και ότι οι ΑΠΕ συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στον ασφαλή, ανεξάρτητο, διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό στην Ευρώπη με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πανευρωπαϊκό δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον ενεργειακό εφοδιασμό δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί στο έπακρο·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επί του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος καθιστά αναγκαία την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών δικτύου και ΤΠ·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ εξαρτάται από ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρική, γεωθερμική, ηλιακή, θαλάσσια και αιολική ενέργεια, αντλίες θερμότητας, βιομάζα, βιοκαύσιμα) βάσει των οποίων παρέχονται διάφορες υπηρεσίες σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης καθώς και λύσεις για τον τομέα των μεταφορών·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή πολιτική πρέπει πάντα να εφαρμόζεται τηρώντας την ισορροπία μεταξύ των εξής στόχων: ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ανταγωνιστικότητα, οικονομική αποδοτικότητα και οικολογική συμβατότητα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, η ΕΕ εξαρτάται από τις ενεργειακές εισαγωγές για να καλύψει περισσότερο από το ήμισυ της τελικής κατανάλωσης ενέργειας·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ άλλων στόχων, την προώθηση της ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης και βελτίωσης του περιβάλλοντος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση, έως το 2014, της εσωτερικής αγοράς ενέργειας θα πρέπει να διευκολύνει την είσοδο νέων και περισσότερων συμμετεχόντων στην αγορά, μεταξύ άλλων από τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερο στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απελευθέρωση και ο ανταγωνισμός έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο στη μείωση των τιμών της ενέργειας για όλους τους καταναλωτές της ΕΕ·

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών τους πόρων, την επιλογή τους μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού τους εφοδιασμού, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός χάρτης πορείας της Επιτροπής μέχρι το 2050 καταλήγει ότι, οποιοδήποτε σενάριο για το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης προϋποθέτει σημαντικά υψηλότερο μερίδιο των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ΕΕ έχει δρομολογήσει επιτυχώς τον στόχο της να εξασφαλίσει έως το 2020 παραγωγή ενέργειας σε ποσοστό 20% από ΑΠΕ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει τα τελευταία χρόνια σημειωθεί τεχνολογική πρόοδος και ότι η Ευρώπη έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στον εν λόγω τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και κρίση χρέους στην Ευρώπη δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα, και ότι οι κρατικοί προϋπολογισμοί και η εμπιστοσύνη των επενδυτών αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για την πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας με σκοπό τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις απελευθερωμένες ενεργειακές αγορές της Ευρώπης, η ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εξαρτάται από τις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους βασίζονται στη σταθερότητα της πολιτικής για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές χρειάζονται ασφάλεια και συνέχεια για τις μελλοντικές επενδύσεις τους και μετά το 2020·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση και να αυξηθεί η αποδοτικότητα της ενεργειακής παραγωγής, μεταφοράς και χρήσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση και ψύξη θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός χάρτης πορείας αναγνωρίζει ότι το φυσικό αέριο είναι καίριας σημασίας όσον αφορά τον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος, με την παροχή μεταβλητού και βασικού φορτίου για τη στήριξη των ΑΠΕ·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υπολογίσει ότι με το βέλτιστο επίπεδο εμπορίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα ήταν δυνατόν να εξοικονομούνται ετησίως έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες νομικές πράξεις για τη δασική διαχείριση παρέχουν επαρκές πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται η απόδειξη της βιωσιμότητας όσον αφορά τη δασική βιομάζα που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την ενεργειακή απόδοση και την ευέλικτη και έξυπνη υποδομή αποτελούν τις ασφαλείς επιλογές που έχει εντοπίσει η Επιτροπή, και ότι μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα όσο και για τη θέρμανση (που αντιστοιχεί περίπου στο μισό της συνολικής ζήτησης ενέργειας στην ΕΕ) και την ψύξη, καθώς και για τον τομέα των μεταφορών, μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από συμβατικές πηγές ενέργειας· συμπληρώνει ότι μέχρι το 2050 πρέπει να διαμορφωθούν συγκεκριμένα ορόσημα και να τεθούν στόχοι, προκειμένου να υπάρξει μια αξιόπιστη προοπτική για το μέλλον όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει ότι όλα τα σενάρια που εξετάζονται στον «ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050» της Επιτροπής υποθέτουν την αύξηση του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επί της κατανάλωσης του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ που θα ανέρχεται σε 30% περίπου το 2030· συνεπώς, υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει ακόμη υψηλότερο μερίδιο· καλεί την Επιτροπή θα αξιολογήσει το κόστος και τα οφέλη από την καθιέρωση υποχρεωτικού σε επίπεδο ΕΕ στόχου για ΑΠΕ μέχρι το 2030, τα αμοιβαίας αλληλεπίδρασης αποτελέσματα με τους άλλους εν δυνάμει κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους, ιδίως όσον αφορά τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της ΕΕ, όπου περιλαμβάνονται και οι βιομηχανικής τομείς των ΑΠΕ·

2.   υπογραμμίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι μόνο συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, αλλά επίσης προσφέρουν σημαντικά πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της παραγωγής αποβλήτων και της κατανάλωσης ύδατος, καθώς και των περαιτέρω κινδύνων που είναι εγγενείς σε άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας·

3.   υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας επιτάσσει έναν ασφαλή, σίγουρο, οικονομικά προσιτό και περιβαλλοντικά βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει ότι θα πρέπει, κατά την επόμενη δεκαετία, να αντικατασταθούν περίπου οι μισές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται η αναμόρφωση και ευελιξία του συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού προκειμένου να ανταποκριθεί στην αναμενόμενη αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ· επισημαίνει ότι το μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτρική ενέργεια, τη θέρμανση και ψύξη και τις μεταφορές πρέπει να αυξηθεί κατά αποδοτικό οικονομικά τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη και το πλήρες κόστος των ΑΠΕ, όπου περιλαμβάνεται και το κόστος του συστήματος, και χωρίς να επηρεαστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού· αναγνωρίζει την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας και τονίζει ότι οι ΑΠΕ και οι συναφείς βιομηχανίες καθαρής τεχνολογίας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αύξησης της ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας τεράστιες δυνατότητες για θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη νέων βιομηχανιών και εξαγωγικών αγορών·

4.   διαπιστώνει ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αναμένεται μεγαλύτερη αξιοποίηση της ενεργειακής βιομάζας, η οποία καθιστά αναγκαία την ολοκληρωμένη εκπόνηση κριτηρίων βιωσιμότητας για τη στερεή και την αέρια βιομάζα·

5.   τονίζει ότι, στον τομέα των ΑΠΕ, θα πρέπει να διασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή της τρέχουσας και της αναμενόμενης συνεισφοράς της βιομάζας και των άλλων ελεγχόμενων ενεργειακών πόρων στους ενδιαφερόμενους παράγοντες ώστε να ενθαρρυνθεί μια δίκαιη και ισορροπημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

6.   καλεί την ΕΕ να εγγυηθεί ότι η προώθηση ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή και χρήση ενέργειας δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων ή την γεωργική ανταγωνιστικότητα·

7.   παρατηρεί ότι ορισμένα στοιχεία του επισιτιστικού συστήματος είναι επιρρεπή σε υψηλότερες ενεργειακές δαπάνες, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως αρνητικές επιπτώσεις για παραγωγούς και καταναλωτές·

8.   αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της αύξησης της χρήσης του βιομεθάνιου από τα οχήματα που καλύπτουν μικρές και μεγάλες αποστάσεις, ιδίως στην περίπτωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας από τα οχήματα που κινούνται εντός των πόλεων και καλύπτουν μικρές αποστάσεις·

9.   είναι πεπεισμένο ότι η αξιοποίηση των αποβλήτων είναι μια ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ενέργεια·

10. σημειώνει ότι ορισμένες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως οι γεωθερμικές, μπορούν να παράγουν θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια σε τοπικό επίπεδο και σε συνεχή βάση· έχει την άποψη ότι οι εν λόγω τοπικές πηγές ενέργειας αυξάνουν την ενεργειακή ανεξαρτησία, μεταξύ άλλων και για τις απομονωμένες κοινότητες·

11. υπογραμμίζει ότι η υδροηλεκτρική αειφόρος ενέργεια στο σύνολό της συμβάλλει στη μελλοντική προοπτική της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι, πέραν της παραγωγής ενέργειας, εκτελεί και άλλες πολύτιμες λειτουργίες, όπως η προστασία από πλημμύρες και η συμβολή στην παροχή ασφαλών πόσιμων υδάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πολλαπλή χρησιμότητα της υδροηλεκτρικής ενέργειας·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο αναξιοποίητο δυναμικό των ΑΠΕ στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μιας αύξησης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφενός και της εφαρμογής της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αφετέρου, καθώς και στις δυνατότητες που σχετίζονται με αυτές·

13. επισημαίνει το δυναμικό εξοικονόμησης που θα προκύψει από την ενσωμάτωση πτυχών όπως η ηλιακή πορεία και οι διαφορετικές ζώνες ώρας της Ευρώπης, στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

14. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο που προβλέπει η οδηγία 2009/28/EΚ της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επί του παρόντος λειτουργούν ανεξάρτητα για την προώθηση των ΑΠΕ εκτός εθνικών διοικητικών υπηρεσιών που διαφέρουν σημαντικά, και ότι αυτό επιδεινώνει την άνιση ανάπτυξη τους, ενώ οι δυνατότητες για ανάπτυξη των ΑΠΕ ποικίλλει αναλόγως των τεχνικών, μη τεχνικών και φυσικών συνθηκών, λόγω και των ποικίλων περιφερειακών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων· τονίζει ότι μια λειτουργική εσωτερική αγορά θα καθιστούσε δυνατή τη συνολική αντιστάθμιση των διαλειπουσών ΑΠΕ και της ανομοιόμορφης κατανομής του φυσικού πλούτου· πιστεύει ότι οι περισσότερες περιοχές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των ΑΠΕ· επισημαίνει ωστόσο την ανάγκη να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις σε ΑΠΕ εκεί όπου διαθέτουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες, με σκοπό να διασφαλισθεί η αποδοτική χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης·

15. σημειώνει ότι τα επίπεδα δημόσιας και πολιτικής αποδοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαφέρει, όπως συμβαίνει και με τις περισσότερες μορφές παραγωγής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών· διαπιστώνει ότι ποικίλλει έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη των ΑΠΕ· τονίζει ότι ποικίλλει έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη των ΑΠΕ, ιδίως λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης που για τους επενδυτές συνεπάγεται σημαντική διάχυση κεφαλαίων· πιστεύει ότι, όταν υφίστανται δυσλειτουργίες στην αγορά ή οι παραγωγοί δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από την αγορά, θα πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση σε περισσότερο προσιτά κεφάλαια για επενδύσεις σε ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τους εθνικούς δημόσιους οργανισμούς τις δυνατότητες χορήγησης πόρων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, στο πλαίσιο του τρέχοντος και μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ, στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμης ενέργειας·

16. επισημαίνει ότι, μέχρι σήμερα, ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας είναι ήδη ανταγωνιστικό στην αγορά, ενώ άλλες τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα, οικονομικά βιώσιμα, μέσα για την περαιτέρω προώθηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των ΑΠΕ στην αγορά·

17. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να καταργηθούν σταδιακά τόσο οι επιβλαβείς για τον ανταγωνισμό επιδοτήσεις όσο και οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα που βλάπτουν το περιβάλλον·

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

18. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2014 και θα είναι καίριας σημασίας για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και θα συμβάλει με οικονομικά αποδοτικό τρόπο στην εξισορρόπηση της μεταβαλλόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας· χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την υλοποίηση της τρίτης δέσμης· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, ακόμη και την παραπομπή των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την ακατάλληλη συγκέντρωση της αγοράς που παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά ενέργειας, ανάπτυξη των διασυνδέσεων και εξάλειψη των ενεργειακών νησίδων και των εμποδίων·

19. επισημαίνει ότι, σε αντιστοιχία με τις διάφορες εθνικές αγορές και τεχνολογίες, της διάφορες δυνατότητες και τα διαφορετικά επίπεδα τεχνολογίας και ωριμότητας, σήμερα συνυπάρχει ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ένωσης· τονίζει ότι η ποικιλία αυτή επιδεινώνει τα προβλήματα για την εσωτερική αγορά ενέργειας, δημιουργώντας επί παραδείγματι αδυναμίες στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας· καλωσορίζει την καθοδήγηση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση των καθεστώτων στήριξης·

20. επισημαίνει ότι αυτοί που θα επωφεληθούν περισσότερο από την ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ σε μακροχρόνιο ορίζοντα και αφού έχουν καταστεί εμπορεύσιμες, δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας και τη μείωση του κόστους· υπογραμμίζει ότι το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελεγχόμενες τιμές σε επίπεδο λιανικής δεν επιτρέπει στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις επιλογές τους·

21. σημειώνει ότι οι μηχανισμοί συνεργασίας που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έχουν αξιοποιηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα, ωστόσο επισημαίνει ότι επί του παρόντος σχεδιάζεται μια σειρά από καθεστώτα συνεργασίας· επισημαίνει τις διαπιστώσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων συνεργασίας θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως η ενίσχυση του εμπορίου· επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής ότι θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία εντός της ΕΕ, οι οποίες θα περιγράφουν την πρακτική εφαρμογή των δυνατοτήτων συνεργασίας, θα καθορίζουν και θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με αυτές· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ θα εφαρμόζονται στα κράτη μέλη· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ερμηνεία του άρθρου 13 της οδηγίας για τις ΑΠΕ (2009/28), προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη και να αποφευχθεί η χρήση των διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης από τις δημόσιες αρχές κατά τρόπο που προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού· καλεί στη συνέχεια τα κράτη μέλη να αξιοποιούν κατά περίπτωση καλύτερα τους μηχανισμούς και να εντείνουν επίσης την επικοινωνία μεταξύ τους·

22. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι μέθοδοι πρόβλεψης για τη διάθεση παραγωγικής ικανότητας αιολικής ενέργειας στις ημερήσιες αγορές έχουν βελτιωθεί επιτρέποντας την καλύτερη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από μεταβλητές ΑΠΕ· επικροτεί επίσης τους νέους κωδικούς δικτύων που απαιτούνται βάσει της 3ης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας που εκπονούνται επί του παρόντος από τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι οποίοι οδηγούν σε σταθεροποιημένη συχνότητα, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην καλύτερη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ·

23. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των ΑΠΕ όσο το δυνατόν ταχύτερα και σταδιακά στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες και καθήκοντα σε σχέση με τη σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τα εγγενή χαρακτηριστικά τους· επισημαίνει τα πολλά υποσχόμενα παραδείγματα τέτοιων αγορών στην ΕΕ· ζητεί, εν προκειμένω, να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις θετικές και αρνητικές, άμεσες και έμμεσες συνέπειες των ΑΠΕ στον προγραμματισμό και την εφαρμογή, ιδίως σε σχέση με υφιστάμενες υποδομές όπως τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, καθώς και στη φύση, στη βιοποικιλότητα και στην προστασία των ειδών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ·

24. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, με βάση ανάλυση κόστους ωφέλειας, τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές νομοθεσίες, όπως, για παράδειγμα, η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα ή η οδηγία για την προστασία των πτηνών, ως προς τις αλληλεπιδράσεις τους σε σχέση με την ανάπτυξη των ΑΠΕ·

Προδιαγραφές υποδομών

25. επισημαίνει ότι η παροχή ενέργειας από ΑΠΕ, δεδομένου ότι είναι περισσότερο αποκεντρωμένη, απομακρυσμένη και εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες, απαιτεί υποδομή διαφορετική από ό,τι η υφιστάμενη, η οποία αναπτύχθηκε αποκλειστικά με βάση τις συμβατικές πηγές ενέργειας· τονίζει, την ανάγκη εκσυγχρονισμού και επέκτασης του ενεργειακού δικτύου ώστε να αφομοιώσει τις αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και εξισορρόπησης στο πλαίσιο του συνολικού ενεργειακού συστήματος· υπογραμμίζει ότι ορισμένες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, μπορούν να εξισορροπήσουν τις μεταβλητές πηγές ενέργειας και, ως εκ τούτου, να αντισταθμίσουν την ανάγκη για πρόσθετες υποδομές δικτύων· τονίζει ότι η ανάπτυξη της υποδομής είναι θέμα επείγον και καίριας σημασίας για την επιτυχία της ενιαίας αγοράς και την ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· η έγκαιρη υιοθέτηση των νομοθετικών προτάσεων της δέσμης μέτρων για τις ενεργειακές υποδομές είναι καίριας σημασίας εν προκειμένω, ιδίως για την επίσπευση της κατασκευής νέας υποδομής με διασυνοριακό αντίκτυπο· υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης των έργων ενεργειακών υποδομών·

26. επισημαίνει ότι πολλές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές δεν χρησιμοποιούνται στον βαθμό των δυνατοτήτων που προέβλεπε ο σχεδιασμός τους διότι το δίκτυο δεν μπορεί να απορροφήσει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται κατά τον τρόπο αυτόν·

27. επισημαίνει ότι, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με μεταβλητή παραγωγή ενέργειας πρέπει να υποστηρίζεται με περαιτέρω ισχύ εξισορρόπησης, η οποία μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω διασυνοριακού εμπορίου, ευέλικτων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διαχείρισης από την πλευρά της ζήτησης και αποθήκευσης της ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο τίθεται ζήτημα ικανότητας παραγωγής στην ΕΕ και να προσδιορίσει τη σταθερή ικανότητα παραγωγής που μπορούν να παράσχουν οι μεταβλητές ΑΠΕ σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, καθώς και τις δυνητικά θετικές επιπτώσεις στην επάρκεια της ηλεκτροπαραγωγής· συμφωνεί με την ανάλυση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η δημιουργία εφεδρικής ικανότητας παραγωγής θα είχε σημαντικό κόστος και θα στρέβλωνε το μήνυμα των τιμών σε κλίμακα· επισημαίνει ότι διογκώνεται ολοένα η απαίτηση ενός σταθερού πολιτικού πλαισίου για την οικονομική διασφάλιση των εν λόγω αποθεμάτων καθώς και υπηρεσιών συστήματος και εξισορρόπησης· απορρίπτει τον έννοια του ανταγωνισμού ως προς τις επιδοτήσεις μεταξύ ενεργειακών πηγών και ζητεί να σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά τρόπο που να προσανατολίζεται σε μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης στον τομέα της πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, και να διευκολύνει την ενσωμάτωση των τεχνολογιών ΑΠΕ, που έχουν καταστεί εμπορεύσιμες, στην εσωτερική αγορά ενέργειας αλλά αναγνωρίζει ότι, ιστορικά, οι κρατικές ενισχύσεις ήταν αναγκαίες για την ανάπτυξη όλων των ενεργειακών πηγών·

28. τονίζει τη σημασία της οικονομικά αποδοτικής αξιοποίησης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας ενός υπερδικτύου και του παράκτιου δικτύου της Βορείου Θάλασσας· επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της Πρωτοβουλίας των παράκτιων χωρών της Βόρειας Θάλασσας για Υπεράκτιο Σύστημα (NSCOGI) δεδομένου ότι έχουν ανακοινωθεί έργα ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια ισχύος άνω των 140 GW· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν περαιτέρω την NSCOGI·

29. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των επενδύσεων σε νέες μορφές ηλεκτροπαραγωγής κατά την τελευταία δεκαετία και ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται· τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις για τις υφιστάμενες υποδομές και ότι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών θα χρειαστούν επενδύσεις· επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, στα οποία η αυξημένη τροφοδοσία με ενέργεια από ΑΠΕ δεν συνοδεύτηκε από την ταυτόχρονη επέκταση των ενεργειακών υποδομών, περιορίζεται σημαντικά η ενεργειακή ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το δίκτυο ENTSO-E, σημαντικά τμήματα της συνολικής συμφόρησης σε ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα συνδέονται με την τροφοδοσία από ΑΠΕ· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στα δίκτυα διανομής, οι οποίες δεν συνεπάγονται πάντα την επέκταση και την ενίσχυση του δικτύου· πιστεύει ότι η αναβάθμιση των ευρωπαϊκών δικτύων έχει καταστεί αναγκαία κυρίως λόγω της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάγκης για αυξημένη ασφάλεια κατά τον εφοδιασμό καθώς και ότι τα οφέλη της αναβάθμισης του ευρωπαϊκού δικτύου θα αντισταθμίσουν το κόστος καθιστώντας μακράν πιο αποτελεσματική τη λειτουργία του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ· ζητεί από τους διαχειριστές συστημάτων διανομής να αναπροσαρμόσουν τις πολιτικές που ακολουθούν για την ανάπτυξη του συστήματος ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν τις ικανότητες παραγωγής από ΑΠΕ διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού και να ενισχύσουν τη συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης του συστήματος διανομής·

30. επισημαίνει ότι πολλές από τις καλύτερες και πλέον ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα κατανάλωσης, γεγονός που σημαίνει ότι οι εν λόγω τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας· σημειώνει επίσης τα πλεονεκτήματα της αποκεντρωμένης παροχής ανανεώσιμης ενεργείας πλησίον των κέντρων κατανάλωσης· τονίζει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους, σε μείωση της ανάγκης επέκτασης του δικτύου και αποφυγή των συμφορήσεων εφόσον εξασφαλιστεί επαρκής υποδομή· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία μοντελοποίησης για τον προσδιορισμό του βέλτιστου συνδυασμού αποκεντρωμένων, μεγάλης κλίμακας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και εγκαταστάσεων σε επίπεδο διανομής· επισημαίνει την οικονομική αποδοτικότητα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για το σύστημα ενέργειας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας· επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η πολύ μικρής κλίμακας παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η γεωθερμική θέρμανση και η ηλιακή ενέργεια σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής·

31. επισημαίνει ότι η ανεπαρκής ικανότητα των δικτύων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς μπορεί να προκαλέσουν ασυντόνιστες διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα κράτη μέλη (loop flows) και μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές επείγουσες καταστάσεις σε άλλα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο φορτίο των εν λόγω κρατών ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη δεν έχει συνοδευτεί από την απαραίτητη επέκταση του δικτύου (π.χ έλεγχος θερμοκρασίας γραμμής) και ανάπτυξη του δικτύου στα εν λόγω κράτη μέλη· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση της ανάπτυξης και συντήρησης των υποδομών δικτύου στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να πιέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής και να προαγάγουν την ενισχυμένη συνεργασία των φορέων εκμετάλλευσης των δικτύων μεταφοράς·

32. ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν βραχυπρόθεσμο μηχανισμό αντιστάθμισης ροών ενέργειας βάσει του οποίου θα παρέχεται στα κράτη μέλη που έχουν υποστεί απώλειες μια μεθοδολογία δίκαιου καταμερισμού του κόστους μέχρις ότου ολοκληρωθούν η απαιτούμενη ανάπτυξη του δικτύου και η ζεύξη των αγορών με βάση τη ροή·

33. υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα έξυπνα δίκτυα, τα εργαλεία διαχείρισης από την πλευρά της ζήτησης και οι τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό εφοδιασμό αφενός για να διευκολύνει την βέλτιστη δυνατή η ενσωμάτωση των ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για να αποκαταστήσει τις διακυμάνσεις δικτύου· υπενθυμίζει ότι απαιτείται επειγόντως περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας με άντληση· επισημαίνει ότι ιδίως τα μέσα αποθήκευσης με μεταβαλλόμενη ταχύτητα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, διότι επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη ρύθμιση της ταχύτητας αποθήκευσης και, συνεπώς, διευκολύνουν την ταχύτερη και περισσότερο στοχευμένη ενεργοποίηση· καλεί τα κράτη μέλη να αποφύγουν τη διπλή φορολόγηση των φορέων αποθήκευσης ενέργειας·

34. θεωρεί ότι είναι αναγκαία η δημιουργία διασυνοριακών αγορών για υπηρεσίες δικτύου στον τομέα της ενέργειας εξισορρόπησης, και η ταχεία επέκταση του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς σε σχέση με τη διασυνοριακή ολοκλήρωση της αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως στη Σκανδιναβία, τις Άλπεις και τα Πυρηναία·

35. υπογραμμίζει ότι για την προβλεπόμενη ανάπτυξη των ΑΠΕ, ιδίως η υδροηλεκτρική ενέργεια πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, κυρίως για την αντιστάθμιση της αυξανόμενης ασταθούς παραγωγής ΑΠΕ, καθώς και για την επίλυση του ζητήματος της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση αντλησιοταμιευτήρων· τονίζει ότι, ως εκ τούτου, τα δεδομένα δυναμικά ανάπτυξης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και των αντλησιοταμιευτήρων στην ΕΕ, πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο·

36. αναγνωρίζει ότι η υποδομή φυσικού αερίου θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι το βιοαέριο, ως ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, μπορεί επί του παρόντος να διοχετευθεί με ευκολία, όπως και το βιομεθάνιο, στην υφιστάμενη υποδομή δικτύου αερίου και ότι οι νέες τεχνολογίες όπως η ενέργεια από υδρογόνο και η ενέργεια από αέριο, θα αποκομίσουν περισσότερα οφέλη στο πλαίσιο της μελλοντικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες και τις νέες υποδομές που πρέπει να προωθηθούν και να αναπτυχθούν·

37. υποστηρίζει ότι οι ΑΠΕ θα συμβάλουν στο μέλλον στη διαχείριση της προσφοράς και ζήτησης ενεργείας και θα καταστήσουν τους καταναλωτές πιο ενεργούς στην αγορά αυτή· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις για την ανάπτυξη, την προώθηση και την τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις πιθανές συνέργειες όσον αφορά την αξιοποίηση, την ανάπτυξη και τη συντήρηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και στα ενεργειακά δίκτυα· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει ιδιαίτερα την έρευνα και ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα· τονίζει ότι εκτός από την ασφάλεια του προγραμματισμού από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο πρέπει να διαδραματίζουν επίσης τόσο η ασφάλεια σχεδιασμού από πλευράς παρόχου όσο και η αποδοχή από τους καταναλωτές, οι οποίοι πρέπει να είναι οι κύριοι δικαιούχοι των ευφυών μετρητών, ενώ παράλληλα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με την νέα οδηγία περί προστασίας των δεδομένων· παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις εθνικές αναλύσεις κόστους ωφέλειας της εξάπλωσης των ευφυών μετρητών και ιδίως την αξιολόγηση του αντικτύπου τους στις διάφορες ομάδες καταναλωτών· αναγνωρίζει ότι η επιλογή και η δέσμευση του καταναλωτή αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη επιτυχή εξάπλωση των ευφυών μετρητών·

38. σημειώνει ότι ο τομέας ΤΠΕ, ως σημαντικός καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας με κέντρα δεδομένων στην ΕΕ που καταναλώνουν το 1,5% της συνολικής ενέργειας και λόγω του ότι οι καταναλωτές καθίστανται ολοένα και περισσότερο ενήμεροι για το αποτύπωμα άνθρακα της ΤΠ και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους που χρησιμοποιούν, μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την προώθηση των ΑΠΕ·

39. τονίζει ότι σε ορισμένες περιοχές, ιδίως σε μικρές κοινότητες και νησιά, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συλλεκτών έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των πολιτών· υπογραμμίζει ότι οι ανεμογεννήτριες και οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες θεωρείται ότι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο καθώς και στο τοπίο της υπαίθρου/των νησιών·

40. τονίζει ότι στις περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι πολίτες παράγουν ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια βάσει συνεταιριστικών ή κοινοτικών καθεστώτων· παρατηρείται μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή, η οποία μειώνει τον χρόνο προγραμματισμού για την εφαρμογή και την προώθηση της καλύτερης δημόσιας κατανόησης της ενεργειακής μετάβασης από τους πολίτες·

41. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και η οικοδόμηση όλων των άλλων εγκαταστάσεων και υποδομών παραγωγής ενέργειας, θα προκαλέσει αλλαγές στο φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επιμένει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν θα προκαλέσει οικολογική βλάβη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και δεν θα μεταβάλει μόνιμα το προστατευμένο τοπίο· επισημαίνει ότι η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς και συντονισμένες διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων και αδειοδοτήσεων στο πλαίσιο υποχρεωτικών και έγκαιρων δημόσιων διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή όλων των φορέων εξαρχής, συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού επιπέδου· επισημαίνει ότι η συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως των συνεταιρισμών, μπορεί να συμβάλει στο να κερδηθεί η δημόσια υποστήριξη, όπως και εν δυνάμει οφέλη για τις τοπικές οικονομίες μπορεί να προκύψουν και από την επικοινωνία·

Ενδυνάμωση των καταναλωτών

42. θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δράση προκειμένου να αυξηθεί η κοινωνική αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επισημαίνει ωστόσο ότι η αποτελεσματική δράση σε αυτόν τον τομέα συνίσταται στην ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης για τον παραγωγό-καταναλωτή, ο οποίος θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται συνειδητά τη διαδικασία κατανάλωσης ενέργειας·

43. αναγνωρίζει τη σημασία των ΑΠΕ μικρής κλίμακας για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· αναγνωρίζει ότι η αξιοποίηση των ΑΠΕ μικρής κλίμακας είναι μια ευκαιρία για τα μεμονωμένα νοικοκυριά, τους βιομηχανικούς κλάδους και τις κοινότητες να καταστούν παραγωγοί ενέργειας, ανακαλύπτοντας έτσι αποδοτικούς τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας· τονίζει τη σημασία της παραγωγής πολύ μικρής κλίμακας για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας· τονίζει ότι η αξιοποίηση των ΑΠΕ μικρής κλίμακας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και θέσεων εργασίας·

44. επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της παρότρυνσης των τοπικών συνεταιρισμών ανανεώσιμης ενέργειας να αυξήσουν τη συμμετοχή των πολιτών, της αύξησης της προσβασιμότητας της ανανεώσιμης ενέργειας και της πραγματοποίησης επενδύσεων·

45. τονίζει ότι ένας έξυπνος συνδυασμός ΑΠΕ μικρής κλίμακας, αποθήκευσης, διαχείρισης από την πλευρά της ζήτησης και ενεργειακής απόδοσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη χρήση των τοπικών δικτύων κατά τις ώρες αιχμής, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το συνολικό κόστος επένδυσης για τους διαχειριστές συστημάτων διανομής·

46. επισημαίνει ότι προϋπόθεση της αποδοτικής τοπικής κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας, τόσο για τους παραγωγούς-καταναλωτές όσο και για το δίκτυο διανομής, είναι η εξάπλωση των ευφυών μετρητών και γενικότερα των έξυπνων δικτύων·

47. επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι θα εκδώσει ανακοίνωση για τις τεχνολογίες και την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας με έμφαση στην παραγωγή πολύ μικρής κλίμακας·

48. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ καλείται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην ενεργειακή απόδοση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης και στον τομέα των υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και των υπηρεσιών μεταφοράς ενέργειας· χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμβολή της πολιτικής συνοχής και της περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά με στόχο οι ΑΠΕ να συμβάλλουν πλήρως στους στόχους της διασφάλισης της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό ο προσανατολισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής να εξασφαλίζει επαρκές ποσοστό χρηματοδότησης την προσεχή περίοδο 2014-2020·

49. στηρίζει την πολυμερή διακυβέρνηση και την αποκεντρωμένη προσέγγιση της ενεργειακής πολιτικής και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Σύμφωνο των Δημάρχων και η περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για τις Έξυπνες Πόλεις, καθώς και η προώθηση βέλτιστων λύσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω ενημερωτικών εκστρατειών·

50.  παρατηρεί ότι η γεωργία και η ύπαιθρος έχουν την δυνατότητα να παράσχουν σημαντικό ποσοστό της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι η νέα πολιτική για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου οφείλει να προάγει την παραγωγή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

51.  αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η προαγωγή και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης πηγών εναλλακτικής ενέργειας εντός των αγροκτημάτων, ιδίως σε μικρή κλίμακα, καθώς και η διάδοση των σχετικών μεθόδων σε γεωργούς και καταναλωτές εξίσου·

52.  επισημαίνει τη συμβολή που θα έχει ενδεχομένως η συνεργασία μεταξύ γεωργών στην προσπάθεια να είναι θετικός ο απολογισμός της πολιτικής για την προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

53.  καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συστήσει κεφάλαια ανανέωσης μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για την παροχή των αναγκαίων κεφαλαίων εκκίνησης, καθώς και τεχνικής υποστήριξης, για έργα παραγωγής ηλεκτρισμού και θέρμανσης, πολύ μικρής και μικρής κλίμακας, εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά κοινοτικής ιδιοκτησίας, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κέρδη των οποίων μπορούν να επανεπενδυθούν σε πρόσθετα έργα·

Διεθνής συνεργασία και εμπόριο

54. υπενθυμίζει ότι το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ που οφείλεται σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, και ότι η εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα συνεπάγεται ολοένα αυξανόμενους πολιτικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους· υπογραμμίζει σχετικά τον ρόλο των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και την επαναποκατάσταση θετικού εμπορικού ισοζυγίου με τις χώρες εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι πηγές αυτές πρέπει να διαδραματίσουν σπουδαιότερο ρόλο στην επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας στην ΕΕ·

55. γνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές ΑΠΕ αναπτύσσονται, με θετικά αποτελέσματα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τις τιμές και την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων και νέων τεχνολογιών παγκοσμίως και στην ΕΕ, εφόσον το πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις ΑΠΕ και καθαρής τεχνολογίας που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ να διατηρούν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα έναντι των αντίστοιχων επιχειρήσεων παγκοσμίως· αναγνωρίζει τις χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ ως σημαντικούς εμπορικούς εταίρους για το μέλλον δεδομένου ότι διαθέτουν σημαντικό δυναμικό ΑΠΕ·

56. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι αποδεκτές, καθώς μόνο ο θεμιτός ανταγωνισμός εξασφαλίζει διαχρονικά στην ΕΕ ένα εύλογο επίπεδο τιμών για τις τεχνολογίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες διαδικασίες για τις αθέμιτες πρακτικές· τονίζει ότι οι ελεύθερες και ανοιχτές παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να προχωρήσει περισσότερο η άρση των φραγμών στο εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να μην θέσει νέους φραγμούς στο εμπόριο για έτοιμα προϊόντα ή συστατικά τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις εταιρείες της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές εκτός ΕΕ καθώς και να αντιμετωπίσουν τις εικαζόμενες στρεβλώσεις στον τομέα του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων κρατικών ενισχύσεων·

57. παροτρύνει την Επιτροπή επίσης να παρακολουθεί ενεργά τη χρήση αδικαιολόγητων μη δασμολογικών φραγμών, επιδοτήσεων και μέτρων ντάμπινγκ από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ στον τομέα αυτό·

58. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και να διερευνήσει τις δυνατότητες δρομολόγησης μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών στον τομέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, που θα θεσπίζει εμπόριο χωρίς δασμούς για τα προϊόντα περιβαλλοντικής τεχνολογίας·

59. τονίζει ότι η στρατηγική αυτή θα έπρεπε επίσης να ενθαρρύνει τη διευκόλυνση του εμπορίου προκειμένου να στηρίζονται οι προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών στον συγκεκριμένο τομέα και να είναι εφικτή η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ως εμπορικών αγαθών·

60. τονίζει ότι το εμπόριο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η παραγωγή και η χρηματοδότηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι βιώσιμη· υπενθυμίζει ότι η εισαγόμενη βιοενέργεια και τα αγροκαύσιμα πρέπει να πληρούν τα ενωσιακά κριτήρια βιωσιμότητας τα οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς· ενθαρρύνει, προς τούτο, την Επιτροπή να καθιερώσει ως πρόσθετο κριτήριο την έμμεση χρήση της γης· συνιστά να περιέχουν οι εμπορικές συμφωνίες διατάξεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της αποδάσωσης και της υποβάθμισης των δασών και να παρέχουν κίνητρα για τη χρηστή διαχείριση της γης και των υδάτινων πόρων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για εθελοντικές συμφωνίες συνεργασίας (VPA) με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες για την απαγόρευση της παράνομης υλοτομίας·

61. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, όπου περιλαμβάνεται και ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, με τις γειτονικές χώρες, καθώς και την ανάγκη εκμετάλλευσης των εμπορικών δυνατοτήτων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα· επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης της αναγκαίας υποδομής που διευκολύνει τη συνεργασία, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και με γειτονικές χώρες· επισημαίνει ότι η συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών πρέπει να ενσωματώνει τους αντίστοιχους στόχους πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι, ειδικότερα, στην περιοχή της Μεσογείου προσφέρονται μεγάλες ευκαιρίες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ· υπενθυμίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν έργα όπως τα Desertec, Medgrid και Ήλιος, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Νορβηγία και την Ελβετία· επισημαίνει την ανάγκη για σημαντική τοπική προστιθέμενη αξία για αυτά τα μεγάλα έργα που αφορούν ΑΠΕ·

62. επισημαίνει ότι η διεθνής συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε υγιές ρυθμιστικό πλαίσιο και στο κεκτημένο της Ένωσης σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως στο υφιστάμενο πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας, προκειμένου να είναι περισσότερο σταθερή και αξιόπιστη·

63. ζητεί συντονισμένη δράση με άλλες ηγεμονικές δυνάμεις στον τομέα της τεχνολογίας (ΗΠΑ και Ιαπωνία) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αναδυόμενες προκλήσεις, όπως η έλλειψη πρώτων υλών και σπάνιων γαιών, που επηρεάζουν την αξιοποίηση των τεχνολογιών για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

64. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει στενή επιστημονική συνεργασία και σαφή πολιτική για συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας με διεθνείς εταίρους στον τομέα των ΑΠΕ, ιδίως με τις χώρες BRICS·

Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη και βιομηχανική πολιτική

65. επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες στο πλαίσιο των βιομηχανικών της ικανοτήτων και των ικανοτήτων της στον τομέα Ε&Α εάν θέλει να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο από τεχνολογική άποψη στον τομέα των ΑΠΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τη λειτουργία και τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και καταβολής προσπαθειών για μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων· υπογραμμίζει ότι μόνο η καινοτομία μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης μπορεί να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή τεχνολογική υπεροχή στις αγορές για τεχνολογίες ΑΠΕ· επισημαίνει ότι οι ιδιώτες επενδυτές έχουν ανάγκη από ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να χαράξει βιομηχανική στρατηγική για τις τεχνολογίες ενέργειας, όπου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα οι τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να διασφαλίσει την ηγετική θέση της ΕΕ στις ενεργειακές τεχνολογίες και ιδίως στη διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας στον τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

66. υπογραμμίζει τη βιομηχανική υπεροχή της ΕΕ όσον αφορά τις χερσαίες αιολικές τεχνολογίες και τις μεγάλες δυνατότητες της ευρωπαϊκής υπεράκτιας αιολικής βιομηχανίας για την επανεκβιομηχάνιση των κρατών μελών που συνορεύουν με τη Βαλτική και τη Βόρειο Θάλασσα·

67. τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι ικανά να παράξουν ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και την επόμενη γενιά επιστημόνων και εφευρετών στον τομέα των τεχνολογιών ΑΠΕ αποτελούν βασική προτεραιότητα· εν προκειμένω, υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας στη γεφύρωση του κενού μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και εφαρμογής στον τομέα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

68. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών μηχανισμών κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πολύτιμη διανοητική ιδιοκτησία που παραμένει αναξιοποίητη· επισημαίνει την ανάγκη δραστηριοποίησης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά προτεραιότητα στον τομέα των ΑΠΕ·

69. πιστεύει ότι η στοχευμένη Ε&Α με χρήση των υφιστάμενων μέσων πρέπει να καταστεί αποτελεσματικότερη και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η έρευνα και η ανάπτυξη παραμελήθηκαν σε ορισμένους τομείς του κλάδου των ΑΠΕ, γεγονός που προκάλεσε δυσκολίες κατά την εμπορευματοποίησή τους· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στην περαιτέρω ανάπτυξη αναδυόμενων και υφισταμένων τεχνολογιών καθώς και η ολοκλήρωση των συστημάτων μεταφορών και ενέργειας, με στόχο τη διατήρηση ή την επίτευξη ανταγωνιστικότητας και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υφιστάμενες τεχνολογίες θα παραμείνουν βιώσιμες καθ’ όλον τον κύκλο ζωής τους· επισημαίνει τις επενδύσεις σε Ε&Α στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως στον τομέα της ικανότητας παραγωγής ενέργειας, της απόδοσης και της μείωσης του χωροταξικού αποτυπώματος·

70. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην έρευνα που βασίζεται στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με βιομηχανικές εφαρμογές, για παράδειγμα στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας·

71. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων τμημάτων του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακής τεχνολογίας (ΣΕΤ) να εστιάσει στις τεχνολογίες που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας και την ενσωμάτωσή τους στο ενεργειακό σύστημα, όπως τη διαχείριση δικτύου, τις τεχνολογίες αποθήκευσης ή τις ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης, χωρίς όμως διακρίσεις σε βάρος των αποδεδειγμένα νέων τεχνολογιών ΑΠΕ που χρησιμοποιούνται επί σειρά ετών·

72. υπογραμμίζει ότι η έρευνα έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη και τον οικονομικά προσιτό χαρακτήρα των νέων και καθαρών τεχνολογιών· πιστεύει ότι το σχέδιο ΣΕΤ μπορεί να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στο να καταστούν προσιτές και ανταγωνιστικές οι τεχνολογίες που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

73. τονίζει ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν σήμερα ένα ευρύ φάσμα συστημάτων προώθησης· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει προκαλέσει υγιή ανάπτυξη, ιδίως όταν τα σχέδια στήριξης έχουν σχεδιαστεί επαρκώς, υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης ήταν κακοσχεδιασμένα και δεν αποδείχτηκαν αρκετά ευέλικτα, ώστε να προσαρμοστούν στο μειούμενο κόστος ορισμένων τεχνολογιών και απέκτησαν ενίοτε υπερβάλλουσες ικανότητες, οι οποίες επιβαρύνουν ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε σημαντικό βαθμό, χωρίς αυτοί να έχουν επιλογή επί του θέματος· με ικανοποίηση επισημαίνει ότι χάρη στις εν λόγω επιδοτήσεις, οι ΑΠΕ στάθηκε μέχρι σήμερα δυνατόν να καταστούν ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις συμβατικές πηγές παραγωγής ενέργειας μόνο σε επιμέρους τομείς, επί παραδείγματι, σε προνομιακές γεωγραφικές θέσεις, όταν υπάρχει καλή πρόσβαση σε κεφάλαιο και η χαμηλότερη δυνατή διοικητική επιβάρυνση, ή με οικονομίες κλίμακας·

74. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι τιμές του ρεύματος για τους τελικούς καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι συγκριτικά υψηλές λόγω παραγόντων, όπως οι αυξανόμενες τιμές των ορυκτών καυσίμων και η κρατική επιρροή· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργεία πρέπει να είναι προσιτή σε όλους και δεν πρέπει να πληγεί η ικανότητα ανταγωνισμού της βιομηχανίας· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος προστατεύονται αποτελεσματικά, αυξάνοντας τη συνειδητοποίηση του κοινού στις δυνατότητες των μέτρων για ενεργειακή οικονομία και αποδοτικότητα· συμπληρώνει επίσης ότι η μείωση των τιμών χονδρικής πρέπει να είναι προς όφελος των καταναλωτών·

75. προειδοποιεί ότι οι υπερβολικά υψηλές επιδοτήσεις μέσω υπερβολικά υψηλών αποζημιώσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν την τεχνολογική πρόοδο και να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς, δεδομένου ότι μειώνουν το κίνητρο για την ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά προσιτών προϊόντων· σημειώνει ότι ο ευφυής σχεδιασμός των μηχανισμών στήριξης, που παρέχει απαντήσεις στα σημάδια της αγοράς, έχει οικονομική σημασία για την αποτροπή των υπερβολικών επιδοτήσεων· πιστεύει ότι η ταχεία μετακίνηση προς ένα σύστημα στο οποίο οι παραγωγοί θα είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο των αγοραίων τιμών, ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα της τεχνολογίας και διευκολύνει την ενσωμάτωση στην αγορά·

76. είναι πεπεισμένο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά τον εντοπισμό των πλέον οικονομικά αποδοτικών ΑΠΕ και του τρόπου βέλτιστης υλοποίησης του δυναμικού τους· υπενθυμίζει ότι οι βέλτιστες από άποψη κόστους πολιτικές διαφέρουν ανάλογα με το πρότυπο της ζήτησης, τις δυνατότητες της προσφοράς και το οικονομικό πλαίσιο σε τοπικό επίπεδο·

77. επικροτεί τη δεδηλωμένη πρόθεση της Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα διάφορα εθνικά καθεστώτα δεν προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν δημιουργούν φραγμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, προκειμένου να ενθαρρύνει την προβλεψιμότητα και την αποδοτικότητα από απόψεως κόστους και να αποφύγει τις υπερβολικές επιδοτήσεις· παροτρύνει σε σχέση με αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το κεκτημένο σχετικά με την εσωτερική αγορά τηρείται στο έπακρο από τα κράτη μέλη· είναι πεπεισμένο ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές πρακτικές συνιστούν σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση μιας λειτουργικής ενιαίας αγοράς ενέργειας και πιστεύει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να συμπληρωθούν σε εθνικό επίπεδο από αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ισχυόντων εθνικών καθεστώτων ενίσχυσης· ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο κράτους μέλους θα έχει καίρια σημασία προκειμένου τα εθνικά καθεστώτα ενίσχυσης να μην τροποποιηθούν αναδρομικά και να μην ανασταλούν, δεδομένου ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά μηνύματα στους επενδυτές, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσε να προξενήσει σημαντική οικονομικό πλήγμα στους ιδιώτες που έχουν επενδύσει σε ΑΠΕ με βάση τα καθεστώτα αυτά· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη, ενώ πρέπει να επιτρέπεται στα τελευταία να επιβάλουν περαιτέρω κανονιστικές ρυθμίσεις σε σχέση με τις ενισχύσεις, που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τοπικών και περιφερειακών πόρων·

78. πιστεύει, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό των υφιστάμενων συστημάτων ενίσχυσης στα κράτη μέλη, ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσει η συζήτηση σχετικά με την ευρύτερη σύγκλιση και ένα κατάλληλο ευρωπαϊκό σύστημα στήριξης για μετά το 2020· είναι πεπεισμένο ότι, μακροπρόθεσμα, ένα πιο ολοκληρωμένου σύστημα προώθησης των ΑΠΕ σε επίπεδο ΕΕ, που θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις περιφερειακές και γεωγραφικές διαφορές και τις υφιστάμενες ή εθνικές πρωτοβουλίες και το οποίο θα αποτελεί μέρος μιας συνολικής προσπάθειας για την κατάργηση των εκπομπών άνθρακα, θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού οικονομικά πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επίτευξη ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των οποίων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές τους· σημειώνει ότι η υφιστάμενη οδηγία για τις ανανεώσιμες ενέργειες παρέχει στις κυβερνήσεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν κοινά καθεστώτα στήριξης· επισημαίνει ότι η γνώση που αποκτήθηκε σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, καταδεικνύει με επιτυχία πώς μια κοινή προσέγγιση στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει αμοιβαία επωφελείς καινοτομίες μεταξύ εθνικών συστημάτων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, εντός νομοθετικού πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020, εάν ένα ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα επέτρεπε στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους σε ένα οικονομικά αποδοτικότερο πλαίσιο και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η σταδιακή σύγκλιση·

79. επισημαίνει τα οφέλη της ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τους μηχανισμούς στήριξης· τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία ανακοίνωσαν πρόσφατα αλλαγή στα καθεστώτα στήριξής τους από σύστημα ποσοστώσεων σε σύστημα τιμολογίων τροφοδότησης, διότι τα στοιχεία από παρόμοιες γεωγραφικές περιοχές υποδεικνύουν ότι τα μοντέλα στήριξης της τροφοδότησης ενέχουν μικρότερο κόστος· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτές τις πτυχές στην τρέχουσα ανάλυσή[5] της και την επικείμενη πρόταση κατευθυντήριων γραμμών της·

80. προτείνει να δοθεί συνέχεια σε πρωτοβουλίες, όπως το κοινό καθεστώς ενίσχυσης που εφαρμόζουν η Νορβηγία και η Σουηδία, με σκοπό τη σταδιακή, κατά περίπτωση, ανάπτυξη των περιφερειακών κοινών καθεστώτων ενίσχυσης γύρω από κοινές αγορές ενέργειας, όπως η Nord Pool·

81. καλεί την αρχή του προϋπολογισμού να παράσχει στον Οργανισμό Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) τα μέσα για να υλοποιήσει τα καθήκοντά του και να επιτύχει τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό σχετικά με την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην ενεργειακή αγορά χονδρικής· σημειώνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να περατωθεί μια ολοκληρωμένη και διαφανής εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και αερίου μέχρι το 2014.

82. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  EE L140, 5.6.2009, σ. 16.
  • [2]  ΕΕ L326 της 8.12.2011, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ L211, 14.8.2009, σ. 55.
  • [4]  ΕΕ L211, 14.8.2009, σ. 94.
  • [5]  COM(2012)0271 και συνοδευτικά έγγραφα· SEC 2008/57· Μελέτες IEE, «Reshaping, Quo(ta) vadis, Europe?»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (11.3.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας
2012/2259(INI)

Συντάκτης γνωμοδότησης: Yannick Jadot

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας ωφέλησε την οικονομία της και συνέβαλε στη δημιουργία περισσότερων από 500.000 θέσεων εργασίας σε εσωτερικό επίπεδο[1]· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να ακολουθεί μια φιλόδοξη αλλά διαρθρωμένη και μακρόπνοη προσέγγιση σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές, η οποία θα περιλαμβάνει μηχανισμούς στήριξης χρηματοδοτούμενους με βιώσιμο τρόπο, ευπροσάρμοστους και κατάλληλους σε σχέση με τον βαθμό ωρίμανσης των τεχνολογιών, μέτρα προώθησης της τεχνολογικής καινοτομίας, ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών στην αγορά ενέργειας και στο ενεργειακό μίγμα, την απαιτούμενη ικανότητα μεταφοράς και τον εντοπισμό νέων στρατηγικών τομέων· τονίζει ότι η στρατηγική αυτή θα έπρεπε επίσης να ενθαρρύνει τη διευκόλυνση του εμπορίου προκειμένου να στηρίζονται οι προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών στον συγκεκριμένο τομέα και να είναι εφικτή η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ως εμπορικών αγαθών·

2.  τονίζει ότι η στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας κοινής και φιλόδοξης βιομηχανικής πολιτικής, που θα καλύπτει τα πάντα από την έρευνα και την ανάπτυξη έως τη χρηματοδότηση, δεδομένου ότι τούτο είναι αναγκαίο για την κατοχύρωση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον τομέα αυτό·

3.  επισημαίνει ότι η ηγετική θέση της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών έχει σήμερα τρωθεί, μεταξύ άλλων από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ορισμένων αναδυόμενων οικονομιών· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να κάνει στρατηγική, ταχεία και αποτελεσματική χρήση αμυντικών εμπορικών μέσων και του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ προκειμένου να αντιμετωπίσει τις παράνομες αυτές πρακτικές, σε στενή συνεργασία με τις εταιρείες που πλήττονται από αυτές·

4.  παροτρύνει την Επιτροπή επίσης να παρακολουθεί ενεργά τη χρήση αδικαιολόγητων μη δασμολογικών φραγμών, επιδοτήσεων και μέτρων ντάμπινγκ από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ στον τομέα αυτό·

5.  υπενθυμίζει τη στήριξη της Επιτροπής στην τοπική διάσταση της παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, περιλαμβανομένης της χρήσης τοπικών πηγών ενέργειας με την παράλληλη ενίσχυση της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και της συνοχής μέσω της εξασφάλισης πηγών εισοδήματος και της δημιουργίας απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, ενώ μειώνει ταυτόχρονα την εξάρτηση ορισμένων περιφερειών της ΕΕ από προμηθευτές ενέργειας από τρίτες χώρες· τονίζει ότι στην περίπτωση που οι ανανεώσιμες πηγές αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους, είναι αναγκαίο να παρασχεθούν κίνητρα για τη χρήση τοπικών πόρων στο μέτρο του οικονομικώς εφικτού, με τις δημόσιες προμήθειες να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό, όπου κρίνεται αναγκαίο·

6.  τονίζει ότι το εμπόριο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η παραγωγή και η χρηματοδότηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι βιώσιμη· υπενθυμίζει ότι η εισαγόμενη βιοενέργεια και τα αγροκαύσιμα πρέπει να πληρούν τα ενωσιακά κριτήρια βιωσιμότητας τα οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς· ενθαρρύνει, προς τούτο, την Επιτροπή να καθιερώσει ως πρόσθετο κριτήριο την έμμεση χρήση της γης· συνιστά να περιέχουν οι εμπορικές συμφωνίες διατάξεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της αποδάσωσης και της υποβάθμισης των δασών και να παρέχουν κίνητρα για τη χρηστή διαχείριση της γης και των υδάτινων πόρων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για εθελοντικές συμφωνίες συνεργασίας (VPA) με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες για την απαγόρευση της παράνομης υλοτομίας·

7.  υπενθυμίζει ότι το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ που οφείλεται σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, και ότι η εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα συνεπάγεται ολοένα αυξανόμενους πολιτικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους· υπογραμμίζει σχετικά τον ρόλο των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και την αποκατάσταση θετικού εμπορικού ισοζυγίου με τις χώρες εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι πηγές αυτές πρέπει να διαδραματίσουν σπουδαιότερο ρόλο στην επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας στην ΕΕ·

8.  χαιρετίζει τον πυλώνα για τη διεθνή συνεργασία· αναγνωρίζει τις δυνατότητες που αντιπροσωπεύουν οι γειτονικές χώρες και κυρίως οι χώρες της Νότιας Μεσογείου όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι οι προτεινόμενες από την ΕΕ συμφωνίες για ευρείες και ολοκληρωμένες ζώνες ελευθέρων συναλλαγών θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο μέσο για την ένταξη των χωρών της περιοχής αυτής στην αγορά ενέργειας της ΕΕ και για επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξή τους κατά τρόπο επωφελή για τη βιωσιμότητα των οικονομιών τους, στη βάση μιας γνήσιας συνεργασίας·

9.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, πρέπει να ενσωματώσουν τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ενεργειακές και εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες·

10. εκτιμά ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι μηχανισμοί συνεργασίας και το εμπόριο με τρίτες χώρες με στόχο την καλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών και ότι τούτο θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των απαιτήσεων σε υποδομές για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εθνικών συστημάτων ηλεκτροδότησης, καθώς και το κόστος για τις χώρες διέλευσης·

11. τονίζει ότι ο στόχος για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και με τις γειτονικές χώρες, πρέπει να συνοδεύεται από την ανάπτυξη των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών·

12. τονίζει ότι ένα αποτελεσματικό, δίκαιο και ελεύθερο εμπόριο μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη και οικονομικά αποδοτικότερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των τεχνολογιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης·

13. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και να διερευνήσει τις δυνατότητες δρομολόγησης μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών στον τομέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, που θα θεσπίζει εμπόριο χωρίς δασμούς για τα προϊόντα περιβαλλοντικής τεχνολογίας·

14. υπενθυμίζει τη συμφωνία σε επίπεδο G20 για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τάχιστα προτάσεις για ένα χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση του συνόλου των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα που χορηγούν όργανα όπως τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν δημόσια στήριξη από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη·

15. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πρωτόκολλο μετά το Κιότο που θα δημιουργήσει μια πιο ισότιμη βάση σε διεθνές επίπεδο για την ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία·

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις μιας περαιτέρω αποβιομηχάνισης της ΕΕ και τη μετεγκατάσταση της εντατικής παραγωγής CO2 σε τρίτες χώρες, κατά την εκπόνηση της μελλοντικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 στην ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Syed Kamall, Jörg Leichtfried, Tokia Saïfi

Αναπληρωτές (άρθρο 187 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Σπύρος Δανέλλης

  • [1]  Eurostat, 2010.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (25.2.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας
(2012/2259(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Zofija Mazej Kukovič

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι μόνο συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, αλλά επίσης προσφέρουν σημαντικά πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της παραγωγής αποβλήτων και της κατανάλωσης ύδατος, καθώς και των περαιτέρω κινδύνων που είναι εγγενείς σε άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι τους για το 2020 που έχουν καθορισθεί από την οδηγία της ΕΕ περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με σκοπό να εξασφαλίσει συνέχεια και σταθερότητα·

3.  επισημαίνει ότι οι δεσμευτικοί στόχοι στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2020 ενθάρρυναν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ και δημιούργησαν ένα σταθερό επενδυτικό κλίμα, δίνοντας στην ΕΕ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον εν λόγω τομέα, γεγονός το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

4.  επισημαίνει ότι η ενωσιακή ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη, εξέλιξη και διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ότι απαιτούνται περισσότερο φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τα κράτη μέλη για το 2030 και μετά από αυτό, με σκοπό να επιτευχθεί μία οικονομία που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050·

5.  επισημαίνει το εμπορικό δυναμικό των πράσινων τεχνολογιών και υπογραμμίζει ότι αυτές θα πρέπει να θεωρούνται ως μια ευκαιρία ενίσχυσης των ενωσιακών βιομηχανιών·

6.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι με ισχυρή ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030 θα ήταν δυνατό να δημιουργηθούν περισσότερες από τρία εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης·

7.  επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αναπτύσσονται ξεχωριστά, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης αποκεντρωμένων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά επίσης ως τμήμα του γενικότερου ενεργειακού συστήματος· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επενδύσεις από ιδιωτικές και δημόσιες πηγές όπως το πρόγραμμα Connecting Europe, ώστε να χρηματοδοτείται η ανάπτυξη υποδομών στον τομέα της ενέργειας και έξυπνων δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό, με αποτελεσματικότητα από απόψεως κόστους και με ασφάλεια στην αγορά ενέργειας, και να βελτιωθεί η σταθερότητα των συστημάτων μεταφοράς και διανομής με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας εφοδιασμού· υπογραμμίζει την ανάγκη να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με την προσφορά περισσότερων δυνατοτήτων σε επίπεδο ανάπτυξης υποδομών·

8.  επισημαίνει ότι τα διάφορα συστήματα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) εγγυώνται ότι τα διαφορετικά δυναμικά και οι τεχνολογικές τάσεις των κρατών μελών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των καθεστώτων ενίσχυσης, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχαία κέρδη και να αντανακλάται το πραγματικό κόστος της τεχνολογίας· επικροτεί, παράλληλα, την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα καθεστώτα στήριξης·

9.  πιστεύει ότι πριν τις απαιτήσεις για τη θέσπιση ενός ενωσιακού καθεστώτος ενίσχυσης θα πρέπει να εξεταστεί εάν ένα ευρωπαϊκό σύστημα για την υποστήριξη της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα προσέφερε ένα αποτελεσματικότερο, από απόψεως κόστους, πλαίσιο για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· αναγνωρίζει ότι η μακροπρόθεσμη βεβαιότητα συμπεριλαμβανομένου ενός στόχου για το 2030 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα προωθούσε τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα μείωνε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε ανανεώσιμες ενέργειες·

10. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευθεί να καταργήσουν σταδιακά τις επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις μέχρι το 2020, όπως εκφράστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης κορυφής της Ναγκόγια για τη βιοποικιλότητα, και τη συνάντηση κορυφής των G-20 του Πίτσμπουργκ, στον οδικό χάρτη για μία αποτελεσματική Ευρώπη στη χρησιμοποίηση πόρων της Επιτροπής καθώς και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο· καλεί ως εκ τούτου για συντονισμένη δράση που θα αποσκοπεί στην αναγνώριση και σταδιακή εξάλειψη όλων των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας έως το 2020·

11. είναι πεπεισμένο ότι τα σταθερά και μακροπρόθεσμα πλαίσια πολιτικής διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη μείωση του κόστους της αβεβαιότητας και στη βελτίωση της πρόσβασης στο κεφάλαιο, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως μία αποτελεσματική από απόψεως κόστους και επιτυχή μετάβαση για την κοινωνία·

12. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα οικονομική κρίση ως μία ευκαιρία για να προβεί σε επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες με σκοπό να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη·

13. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται μακροπρόθεσμες στρατηγικές και μέτρα υποστήριξης, καθώς και ένα σταθερό ρυθμιστικό και δημοσιονομικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να υπάρξει εξασφάλιση για την προβλεψιμότητα όσον αφορά τους επενδυτές και ουσιαστική προώθηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός κάθε κράτους μέλους·

14. υπογραμμίζει ότι η ουσιαστική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επιτρέψει να απελευθερωθεί το δυναμικό των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την επίτευξη μιας οικονομίας απεξαρτημένης από τον άνθρακα·

15. διαπιστώνει ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν έχει παγιωθεί ακόμη επαρκώς ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος τους νόμους της αγοράς και πιστεύει ως εκ τούτου ότι απαιτούνται ακόμη ενισχύσεις, οι οποίες θα αποτελούν αντικείμενο διαφανούς και αυστηρής διαχείρισης με σκοπό να ενισχυθεί ο εν λόγω τομέας και να υλοποιήσει η ΕΕ τα σχέδιά της για ένα μέλλον απεξαρτημένο από τον άνθρακα·

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις απότομες αλλαγές που καταγράφονται σε επίπεδο εθνικών μηχανισμών υποστήριξης των ανανεώσιμων ενεργειών, ειδικότερα με τη μορφή αλλαγών με αναδρομική ισχύ ή του παγώματος της ενίσχυσης· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή ένα σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που θα περιλαμβάνει την εξέταση σε τακτικά διαστήματα των καθεστώτων υποστήριξης και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών·

17. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να χορηγηθούν περαιτέρω πιστώσεις στην έρευνα για τις τεχνολογίες που συνδέονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπογραμμίζει ότι οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας απαιτούνται, ώστε να ενσωματωθούν οι αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο δίκτυο της διανομής· υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται βάσει του προγράμματος Ορίζοντας 2020 ώστε να διοχετεύονται οικονομικοί πόροι για την ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να εξερευνήσει πλήρως, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα εθνικά δημόσια θεσμικά όργανα, τις δυνατότητες χορήγησης πιστώσεων από τον σημερινό και τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ για τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών·

18. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πράσινων τεχνολογιών θα επιτρέψει όχι μόνο να επιτευχθούν οι στόχοι στον τομέα μείωσης των εκπομπών, αλλά επίσης να βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να μειωθεί η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα·

19. εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα στοχοθετημένων δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης μέσω υφιστάμενων μηχανισμών και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι παρόμοιες προσπάθειες έχουν παραμεληθεί σε ορισμένα τμήματα του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πράγμα που ·εχει προκαλέσει δυσκολίες στην εμπορία τους· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία που θα επικεντρώνονται στη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης και την αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων – συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων από τρόφιμα και απορριμμάτων που ανακτώνται από το θαλάσσιο περιβάλλον – για την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου και θερμότητας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές από την άποψη της τήρησης των στόχων για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αποδοτικότητα των πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας που καθορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, καθώς και από την άποψη της αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας· σημειώνει επίσης ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί έναν εξαιρετικά μεγάλο καταναλωτή ορυκτών καυσίμων και ότι, ως εκ τούτου, η έρευνα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μείωσης των εκπομπών CO2 στον τομέα των μεταφορών θα έχει θετική επίπτωση·

20. επισημαίνει ότι η χρήση υφιστάμενων τεχνολογιών μπορεί να επιτρέψει να υλοποιηθούν πολλά, και με την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και με την αντικατάσταση ξεπερασμένων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από πιο σύγχρονες και λιγότερο ρυπαντικές τεχνολογίες·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στη χρήση της βιομάζας και των βιοκαυσίμων, ειδικότερα σε επίπεδο των επιπτώσεών τους στο κλίμα καθώς και την άμεση και έμμεση επίδρασή τους στη βιοποικιλότητα·

22. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι τιμές για τους καταναλωτές, τόσο σε επίπεδο νοικοκυριών όσο και σε επίπεδο βιομηχανίας, παραμένουν προσιτές και διατηρούνται σε διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα·

23. καλεί την αρχή του προϋπολογισμού να παράσχει στον Οργανισμό Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) τα μέσα για να υλοποιήσει τα καθήκοντά του και να επιτύχει τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό σχετικά με την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην ενεργειακή αγορά χονδρικής· σημειώνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να περατωθεί μια ολοκληρωμένη και διαφανής εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και αερίου μέχρι το 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

64

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Minodora Cliveti, Christofer Fjellner, Gaston Franco, Rebecca Harms, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Birgit Schnieber-Jastram, Alda Sousa, Νικος Χρυσόγελος

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Konrad Szymański, Jacek Włosowicz

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (27.2.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Riikka Manner

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αξιοποίησή τους θα προαγάγει την οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της ΕΕ· επιπλέον, θα εξασφαλίσει τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και θα περιορίσει την εξάρτηση της ΕΕ από τη συμβατική ενέργεια, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας, ανταγωνιστικότητα και εδαφική και κοινωνική συνοχή·

2.  σημειώνει ότι στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργήθηκαν περίπου 500.000 θέσεις εργασίας και ότι η εντατικότερη ανάπτυξη του τομέα αναμένεται ότι θα δημιουργήσει άλλα τρία εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2030·

3.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να προάγουν τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην επίτευξη ενεργειακής σύγκλισης και αποδοκιμάζει την τάση κατάργησης των κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπέρ άλλων πηγών ενέργειας, λιγότερο φιλοπεριβαλλοντικών και βιώσιμων από κοινωνικοοικονομική άποψη·

4.  θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ καλείται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην ενεργειακή απόδοση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης και στον τομέα των υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και των υπηρεσιών μεταφοράς ενέργειας· χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή και της περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά με σκοπό οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συμβάλλουν πλήρως στους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό ο προσανατολισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής να εξασφαλίζει επαρκές ποσοστό χρηματοδότησης την προσεχή περίοδο 2014-2020· λαμβάνει υπόψη πόσο σημαντικοί είναι οι φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά το 2020 προκειμένου να προαχθεί η παραγωγή καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

5.  εκτιμά ότι, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απαιτείται στενότερη συνεργασία στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση υπέρ των νέων τεχνολογιών·

6.  εκτιμά ότι η ευφυής χρήση των κοινοτικών κονδυλίων για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, 2014-2020, θα επιτρέψει να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 20% και, μαζί με αυτόν, οι στόχοι της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

7.  υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και στην αξιοποίηση του δυναμικού τους όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση· εφιστά την προσοχή στη σημασία των δημόσιων και ιδιωτικών –και κυρίως των ευρωπαϊκών– επενδύσεων καθώς και των καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων· χωρίς να παραγνωρίζει τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που στηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδίως όσα εκτελούνται σε επίπεδο βάσης, επισημαίνει τον ρόλο του «Ορίζοντα 2020» για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τομέα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και για την αντιμετώπιση ειδικών εδαφικών προκλήσεων· υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα τους έναντι άλλων –περισσότερο παραδοσιακών– πηγών ενέργειας·

8.  επισημαίνει τη σημασία των ευφυών δικτύων στο μέλλον –όπως τα οραματίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο προσχέδιο για την ενεργειακή πολιτική– για την αντιμετώπιση της ανισορροπίας ως προς τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας που είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την ΕΕ και για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, ικανής να εφοδιάζει όλες τις περιφέρειες με τις εν λόγω μορφές ενέργειας·

9.  υπογραμμίζει ότι η χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να βελτιστοποιηθεί με βάση τη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή· υπογραμμίζει ότι η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα δημιουργήσει προκλήσεις για τη λειτουργική ετοιμότητα των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών, καθώς οι πηγές είναι συχνά απομακρυσμένες και, ως εκ τούτου, απαιτούνται μείζονα έργα ανάπτυξης για τις γραμμές μεταφοράς και διανομής· εκτιμά ότι, με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα χρειαστούν στην ΕΕ προσαρμογές στις υποδομές, σε επίπεδο μεταφοράς και διανομής, και ότι η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών προγραμματισμού, δεδομένου ότι συχνά απαιτείται αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων επιπέδων σχεδιασμού· υπογραμμίζει τη σημασία τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής χρηματοδότησης όσον αφορά τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος στην ανάπτυξη και την επέκταση μιας ενωσιακής εσωτερικής αγοράς ενέργειας· επισημαίνει το δυναμικό των διαρθρωτικών ταμείων όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των τρεχουσών ενεργειακών υποδομών και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο καλά συνδεδεμένων ευρωπαϊκών υποδομών, προκειμένου να ενσωματωθούν οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας· τονίζει επίσης τη σημασία που έχει η δημιουργία ευφυών δικτύων ενέργειας· υποστηρίζει, ωστόσο, ότι το ποσό της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης για νέες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας είναι μάλλον χαμηλό· θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA) θα πρέπει να στηρίζει αποτελεσματικότερα μεγάλης κλίμακας, αλλά και αποκεντρωμένα, επενδυτικά προγράμματα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της περαιτέρω ανάπτυξης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και τη μεγαλύτερη υποστήριξη κοινών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεταξύ μικρών κοινοτήτων, μεταξύ άλλων στις αγροτικές περιοχές·

10. διαπιστώνει ότι οι πλέον αποδοτικές και ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ βρίσκονται ορισμένες φορές σε σημαντική γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα κατανάλωσης και ότι, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν κατάλληλα δίκτυα για τη μεταφορά καθαρής ενέργειας· τονίζει ότι η αποδοτική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τοπικό επίπεδο πρέπει επίσης να προωθείται με στόχο τη μείωση των απωλειών κατά τη μεταφορά, την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και την προώθηση της ενεργειακής αυτάρκειας των περιφερειών·

11. στηρίζει την πολυμερή διακυβέρνηση και την αποκεντρωμένη προσέγγιση της ενεργειακής πολιτικής και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το Σύμφωνο των Δημάρχων και η περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για τις Έξυπνες Πόλεις, καθώς και η προώθηση βέλτιστων λύσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω ενημερωτικών εκστρατειών·

12. υπογραμμίζει τη σημασία της αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ καθώς και τον καίριο ρόλο των ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις περιφερειακές οικονομίες· τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη μετάβαση από την ενέργεια από ορυκτές ύλες και την εισαγόμενη ενέργεια στις ευρωπαϊκές ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής και περιφερειακής παραγωγής, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών έργων, είναι σημαντικές μακροπρόθεσμα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη στρατηγική Ευρώπη 2020· με αυτό τον τρόπο παρέχεται πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες· εκφράζει τη λύπη του επειδή η αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα καθιστά τις ευρωπαϊκές περιφέρειες ευάλωτες σε κρίσεις και στον ανταγωνισμό·

13. εκτιμά ότι οι περιφέρειες της Ευρώπης χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να προσαρμοστούν και να επωφεληθούν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι διαθέσιμες στις περιοχές αυτές, γεγονός που συνεπάγεται την πλήρη αξιοποίηση της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαφορές και να αξιοποιηθούν εκεί όπου η διαθεσιμότητα είναι μεγαλύτερη· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω αποκεντρωμένης προσέγγισης που θα εστιάζει στα ευφυή δίκτυα και στην ευφυή τεχνολογία και θα προάγει με τον κατάλληλο τρόπο τη σύνδεση μεταξύ καινοτομίας και επένδυσης·

14. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη συμμετοχή των περιφερειακών φορέων στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν διαφορετικά προτερήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι τούτο οφείλεται σε γεωγραφικές διαφορές· επισημαίνει ότι η πολιτική για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί να είναι απαράλλακτη για κάθε περιφέρεια και ότι απαιτείται, ως εκ τούτου, ευελιξία· εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα προτερήματα μιας περιφέρειας θα εντοπίζονται και θα χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο· υπενθυμίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και πόροι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ανάπτυξη του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προώθηση της ενεργειακής διαχείρισης, της οικονομικής μεγέθυνσης και της ζωτικότητας των περιφερειών, ιδίως των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών, των αραιοκατοικημένων περιφερειών και των αγροτικών περιοχών· εκτιμά ότι η χρηματοδότηση του κοινού στρατηγικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να συμβάλλει στην περιφερειακή διανομή της παραγόμενης ενέργειας και σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας· επισημαίνει τον σπουδαίο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πολιτική για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

15. σημειώνει ότι για την τόνωση της χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας είναι αναγκαία μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε περιφερειακό επίπεδο· θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχουν διάφοροι παράγοντες στη διαμόρφωση των υποδομών, χωρίς να προστεθούν επιπλέον επίπεδα γραφειοκρατίας·

16. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά ή στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· εφιστά την προσοχή στη σημασία των διασυνοριακών ενεργειακών έργων και εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας και το ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας, πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο την προώθηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας· υπογραμμίζει ότι οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να ανταλλάσσονται και να αξιοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών· υποστηρίζει την αξιοποίηση των πόρων της περιφερειακής και της ενεργειακής πολιτικής για διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας με τρίτες χώρες εταίρους και συνδέσεις μεταξύ των εθνικών δικτύων στο πλαίσιο της 3ης δέσμης μέτρων για την ενέργεια· επισημαίνει ότι οι εξωτερικές παραμεθόριες περιοχές πρέπει να συνδεθούν κατά το δυνατόν στο δίκτυο της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη εκατέρωθεν των συνόρων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ύπαρξη πολλών διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κράτη μέλη προκαλεί ορισμένες αδυναμίες, ιδίως στις παραμεθόριες περιφέρειες·

17. τονίζει τη σημασία της σταδιακής επίτευξης μιας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλες τις πηγές ενέργειάς τους, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να γίνουν ανταγωνιστικές σε βιώσιμη βάση·

18. σημειώνει ότι η ενσωμάτωση και επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί σημαντική συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους των συμβατικών πηγών ενέργειας, μέσω της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και ότι θα πρέπει ως εκ τούτου να αναπτυχθούν, με παράλληλη προσοχή στον σεβασμό της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας·

19. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η επιμονή, η καινοτομία και η βιωσιμότητα αποτελούν βασικά στοιχεία της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ 2020 και να αυξηθεί ο εφοδιασμός σε ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές έως το 2050· επισημαίνει ότι η νομοθεσία που περιορίζει την αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας μπορεί, στη χειρότερη περίπτωση, να δυσχεράνει την επίτευξη των στόχων και ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις περιφερειακές οικονομίες·

20. υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της συντονισμένης στήριξης σε αυτό τον τομέα για συγκεκριμένες και στοχευμένες ενημερωτικές εκστρατείες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας και περιλαμβάνουν παρουσίαση των αποτελεσμάτων, καταδεικνύοντας έτσι τα οφέλη τα οποία αποκόμισε η περιφέρεια από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

21. υπογραμμίζει την πολύτιμη πείρα που αποκτήθηκε σε τοπικό επίπεδο για την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας με την τόνωση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· συνιστά την προώθηση του χωριού ανανεώσιμης ενέργειας και των ενεργειακών συνεταιρισμών και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της δικτύωσης ώστε να κεφαλαιοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο τα επιτυχημένα μοντέλα·

22. σημειώνει ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των πλέον αναγκαίων καινοτομιών στον τομέα της ενέργειας, εάν η ΕΕ θέλει να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, και ότι θα πρέπει να έχουν πραγματικά την ευκαιρία να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών· ενθαρρύνει μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που στοχεύει στη στενή και αποτελεσματική σύνδεση εθνικών σχεδίων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και περιφερειακών στρατηγικών χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ότι, για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, χρειάζονται διαφανείς διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων των φορέων·

23. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τη διαδικασία έγκρισης, να δημιουργήσουν ένα σταθερό και απλό κανονιστικό πλαίσιο, να μειώσουν τους σύνθετους φραγμούς στην αγορά, να δημιουργήσουν κίνητρα και να απλουστεύσουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πράγμα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συγχρηματοδότηση χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή με κονδύλια της Τράπεζας Επενδύσεων·

24. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προώθησης δράσεων για την αξιοποίηση του δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, των νησιών και άλλων απομακρυσμένων περιοχών, όπου η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα επιδεινώνεται λόγω της απόστασης και της γεωγραφικής απομόνωσης· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κατά το παράδειγμα των προγραμμάτων POSEI, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των μοναδικών δυνατοτήτων των εδαφών αυτών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Νίκος Χρυσόγελος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Cornelia Ernst, Karin Kadenbach, László Surján, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marit Paulsen, Britta Reimers

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (12.3.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας
2012/2259(INI)

Συντάκτης γνωμοδότησης: Σπύρος Δανέλλης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει την σημαντική θέση που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και τάσσεται υπέρ της προαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή·

2.  επισημαίνει ότι η εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα συνεπάγεται ολοένα αυξανόμενους πολιτικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, ότι η απόκτησή τους γίνεται ολοένα πιο δαπανηρή για τα κράτη μέλη και τους καταναλωτές και εκτιμά ότι η ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται στην Ευρώπη θα πρέπει συνεπώς να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην προσπάθεια εξασφάλισης ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

3.  επισημαίνει την σημασία που έχει η ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε προσιτές τιμές, δεδομένων των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα· εκτιμά ότι τόσο η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού όσο και η κλιματική μεταβολή έχουν επιπτώσεις για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει για τα κράτη μέλη της νέους, δεσμευτικούς στόχους περί ανανεώσιμης ενέργειας για την περίοδο μετά το 2020·

5.  παρατηρεί ότι η παροχή κινήτρων για την ανανεώσιμη ενέργεια και η στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα αυτό προάγει την διεθνή ανταγωνιστικότητα του εν λόγω κλάδου·

6.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η σταδιακή ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές κατά τρόπο βιώσιμο· εκτιμά ότι η ενίσχυση για τις ανανεώσιμες πηγές πρέπει να είναι περιορισμένης διάρκειας και υποκείμενη σε προσαρμογές σε συνάρτηση με το βαθμό ωριμότητας των διαφόρων τεχνολογιών·

7.  τονίζει, ωστόσο, τα προβλήματα που συνεπάγεται η προαγωγή και η επίτευξη μιας βιώσιμης χρήσης των ανανεώσιμων πηγών που συνάδουν με τους στόχους για το κλίμα, την απόδοση των πόρων, την βιολογική ποικιλία και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» της ΕΕ, καθώς και με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις συγκεκριμένων τόπων·

8   τονίζει ότι η πολιτική για την ενέργεια δεν πρέπει να προωθεί την παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε βάρος της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· επισημαίνει την σημασία της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων στην κατανάλωση ενέργειας και στην παραγωγή σε επίπεδο αγροκτήματος· υπενθυμίζει την δυνατότητα ανάπτυξης συστημάτων βιοαερίου για κτηνοτροφικές μονάδες με βάση τα βιολογικά απόβλητα·

9.  επισημαίνει ότι η πολιτική για την ενέργεια δεν πρέπει να προωθεί την παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εις βάρος της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

10 καλεί την ΕΕ να εγγυηθεί ότι η προώθηση ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή και χρήση ενέργειας δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια, την βιώσιμη παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων ή την γεωργική ανταγωνιστικότητα·

11. αντιλαμβάνεται ως μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας την ανάγκη εντοπισμού εκείνων των μέτρων για την κλιματική μεταβολή που όχι μόνο δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγή τροφίμων αλλά έχουν επιπλέον θετική επίδραση

12. επισημαίνει την σημασία που έχουν η έρευνα και η τεχνολογική πρόοδος στην προσπάθεια ενθάρρυνσης της παραγωγής βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς· επισημαίνει ότι η σπουδαιότητα τέτοιων βιοκαυσίμων έγκειται στην πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στις αγορές τροφίμων·

13. καλεί την ΕΕ να μεριμνήσει ώστε τα μέτρα στον τομέα της ενέργειας για την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων δεν αντιβαίνουν, άμεσα ή έμμεσα, στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και δεν εκθέτουν την ΕΕ σε κίνδυνο αντιποίνων·

14. παρατηρεί ότι ορισμένα στοιχεία του επισιτιστικού συστήματος είναι επιρρεπή σε υψηλότερες ενεργειακές δαπάνες, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως αρνητικές επιπτώσεις για παραγωγούς και καταναλωτές·

15. επισημαίνει ότι μια ορθή στρατηγική στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας οφείλει να αντιμετωπίζει την μείωση των λυμάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας ως θεμελιώδεις στόχους, επιπλέον του στόχου για καλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

16. έχει επίγνωση του ρόλου που οι διατάξεις περί καινοτομίας οι οποίες περιέχονται στις προτάσεις μεταρρύθμισης της ΚΓΠ σχετικά με την ανάπτυξη της υπαίθρου οφείλουν να διαδραματίσουν στην έρευνα και στη διάδοση τεχνικών βιώσιμης παραγωγής και αξιοποίησης της ανανεώσιμης ενέργειας και των αποβλήτων·

17. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη πολιτικών για την προβλεψιμότητα και συνεκτικότητα των ενεργειακών παραγωγών·

18. αντιλαμβάνεται την σημασία που έχει η προαγωγή και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης πηγών εναλλακτικής ενέργειας εντός των αγροκτημάτων, ιδίως σε μικρή κλίμακα, καθώς και η διάδοση των σχετικών μεθόδων σε γεωργούς και καταναλωτές εξίσου·

19. επισημαίνει την συμβολή που θα έχει ενδεχομένως η συνεργασία μεταξύ γεωργών στην προσπάθεια να είναι θετικός ο απολογισμός της πολιτικής για την προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

20. καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συστήσει κεφάλαια ανανέωσης μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για την παροχή των αναγκαίων κεφαλαίων εκκίνησης, καθώς και τεχνικής υποστήριξης, για έργα παραγωγής ηλεκτρισμού και θέρμανσης, πολύ μικρής και μικρής κλίμακας, εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά κοινοτικής ιδιοκτησίας, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κέρδη των οποίων μπορούν να επανεπενδυθούν σε πρόσθετα έργα·

21. επισημαίνει ότι οι στόχοι για την ανανεώσιμη ενέργεια για το 2020, όπως ορίζονται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο για ολόκληρη την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη, έχουν δώσει ώθηση στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο· είναι της άποψης ότι η ΕΕ, προκειμένου να είναι σε θέση να θεσπίσει μακροπρόθεσμες πολιτικές και να ενισχύσει την ασφάλεια των επενδύσεων, οφείλει να ορίσει το ταχύτερο δυνατό στόχους και για την περίοδο μετά το 2020·

22. παρατηρεί ότι η γεωργία και η ύπαιθρος έχουν την δυνατότητα να παράσχουν σημαντικό ποσοστό της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι η νέα πολιτική για την γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου οφείλει να προάγει την παραγωγή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

23. παρατηρεί ότι είναι ανάγκη να εξαλειφθούν τα εμπόδια για μια πιο διαδεδομένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Γεώργιος Παπαστάμκος, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Ewald Stadler, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Σπύρος Δανέλλης, Esther de Lange, Kent Johansson, Christa Klaß, Astrid Lulling, Riikka Manner

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.3.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Владко Тодоров Панайотов