Процедура : 2013/0802(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0138/2013

Внесени текстове :

A7-0138/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/05/2013 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0194

ДОКЛАД     *
PDF 165kWORD 73k
17.4.2013
PE 508.019v02-00 A7-0138/2013

относно проекта за решение на Съвета за определяне на периода за осмите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Карло Казини

(Опростена процедура - член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за определяне на периода за осмите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Съвета (07279/2013),

–   като взе предвид член 11, параграф 2, алинея 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори(1) (наричан по-долу „Акт за избирането на членове на ЕП“), съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0068/2013),

–   като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно изборите за Европейски парламент през 2014 г.(2),

–   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0138/2013),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, както и за сведение на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Хърватия.

(1)

Акт, приложен към Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом от 20 септември 1976 г. (ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1), изменено с Решение на Съвета 93/81/Евратом, ЕОВС, ЕИО (OВ L 33, 9.2.1993 г., стр. 15.) и с Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом (OВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1).

(2)

Приети текстове от тази дата, P7_TA(2012)0462.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладът е изготвен в отговор на искане за консултация от страна на Съвета относно проект за решение с цел изменение на изборния период, през който обичайно следва да се проведат следващите избори за Европейски парламент, а именно – съгласно член 11, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори („Акт за избирането на членове на ЕП“) – от четвъртък, 5 юни, до неделя, 8 юни 2014 г., по аналогия с датите, на които са проведени първите преки всеобщи избори за Европейски парламент (от четвъртък, 9 юни, до неделя, 12 юни 1979 г.).

В своята резолюция от 22 ноември 2012 г.(1) Европейският парламент отправи искане до Съвета (в параграф 5) „да се консултира с Парламента относно провеждането на изборите или от 15 до 18 май, или от 22 до 25 май 2014 г.“.

Искането отразява едно желание, изразявано многократно в миналото, и по-специално в доклада, приет от комисията по конституционни въпроси на 1 февруари 2012 г.(2), относно предложението за изменение на Акта за избирането на членове на ЕП.

Като се има предвид фактът, че в повечето държави членки датите, на които обичайно следва да се проведат следващите избори, съответстват на дългия уикенд по повод Петдесетница, Съветът счете, че е за предпочитане изборите да се проведат по-рано, като предложи изборният период да се определи, както следва: от четвъртък, 22 май, до неделя, 25 май 2014 г.

За да се предостави на държавите членки максимален срок за приемането на разпоредбите, необходими за организирането на изборите, е важно решението за новите дати да бъде взето възможно най-бързо.

Това дава основание за използването на опростената процедура, предвидена в член 46, параграф 1 от Правилника за дейността на ЕП, още повече, че предложението на Съвета съответства на искането, изразено в цитираната по-горе резолюция на Парламента.

Следователно докладчикът препоръчва на комисията по конституционни въпроси да одобри предложението за решение на Съвета в непроменен вид.

(1)

P7_TA-PROV(2012)0462

(2)

A7-0027/2012


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Период за осмите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

Позовавания

07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

Дата на консултация с ЕП

15.3.2013 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

15.4.2013 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Carlo Casini

19.3.2013 г.

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

19.3.2013 г.

Разглеждане в комисия

15.4.2013 г.

 

 

 

Дата на приемане

15.4.2013 г.

 

 

 

Дата на внасяне

17.4.2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност