ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

  17. 4. 2013 - (07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS)) - *

  Výbor pro ústavní záležitosti
  Zpravodaj: Carlo Casini
  (Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu)

  Postup : 2013/0802(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0138/2013
  Předložené texty :
  A7-0138/2013
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

  (07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

  (Konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Rady (07279/2013),

  –   s ohledem na čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách[1] (dále jen „akt o volbách“), na jehož základě konzultovala Rada Parlament (C7–0068/2013),

  –   s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014[2],

  –   s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0138/2013),

  1.  schvaluje návrh Rady;

  2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala Parlament, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a pro informaci rovněž vládám a parlamentům členských států a Chorvatské republiky.

  • [1]  Akt přiložený k rozhodnutí Rady ze dne 20. září 1976 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1) ve znění rozhodnutí Rady 93/81/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).
  • [2]  Přijaté texty, P7_TA(2012)0462.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Tato zpráva byla vypracována v reakci na žádost Rady, která s Parlamentem konzultovala návrh rozhodnutí, jímž se mění volební období, které by se mělo normálně uplatnit pro příští volby do EP, tj. – v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (aktu o volbách) – od čtvrtka 5. do neděle 8. června 2014, v návaznosti na data, kdy proběhly první všeobecné a přímé volby (od čtvrtka 9. do neděle 12. června 1979).

  V bodu 5 svého usnesení ze dne 22. listopadu 2012[1] Evropský parlament požádal Radu, aby „konzultovala Parlament ohledně uspořádání voleb buď 15.–18. května nebo 22.–25. května 2014“.

  Tento požadavek odpovídá přání, které již Parlament v minulosti několikrát vyjádřil, a to mj. také ve zprávě přijaté Výborem pro ústavní záležitosti dne 1. února 2012[2] o návrhu změny aktu o volbách.

  Vzhledem ke skutečnosti, že dlouhý víkend o svatodušních svátcích připadá ve většině členských států na data, která by se standardně měla uplatnit, domnívá se Rada, že by bylo vhodné přesunout volby na dřívější období, a navrhuje stanovit volební období na lhůtu mezi čtvrtkem 22. a nedělí 25. května 2014.

  Aby bylo členským státům ponecháno co nejvíce času na přijetí ustanovení nezbytných pro zorganizování těchto voleb, je třeba, aby bylo o těchto nových datech rozhodnuto co nejdříve.

  Tato skutečnost opodstatňuje uplatnění zjednodušeného postupu podle čl. 46 odst. 1 jednacího řádu, a to tím spíše, že návrh Rady odpovídá požadavku, který Parlament vyjádřil ve výše uvedeném usnesení.

  Zpravodaj tudíž Výboru pro ústavní záležitosti navrhuje, aby návrh rozhodnutí Rady přijal v navrženém znění.

  POSTUP

  Název

  Doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

  Referenční údaje

  07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

  Datum konzultaceEP

  15.3.2013

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  AFCO

  15.4.2013

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Carlo Casini

  19.3.2013

   

   

   

  Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

  19.3.2013

  Projednání ve výboru

  15.4.2013

   

   

   

  Datum přijetí

  15.4.2013

   

   

   

  Datum předložení

  17.4.2013