Postup : 2013/0802(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0138/2013

Předložené texty :

A7-0138/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 21/05/2013 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0194

ZPRÁVA     *
PDF 162kWORD 70k
17. 4. 2013
PE 508.019v02-00 A7-0138/2013

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: Carlo Casini

(Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Rady (07279/2013),

–   s ohledem na čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách(1) (dále jen „akt o volbách“), na jehož základě konzultovala Rada Parlament (C7–0068/2013),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014(2),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0138/2013),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala Parlament, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě a pro informaci rovněž vládám a parlamentům členských států a Chorvatské republiky.

(1)

Akt přiložený k rozhodnutí Rady ze dne 20. září 1976 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1) ve znění rozhodnutí Rady 93/81/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0462.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tato zpráva byla vypracována v reakci na žádost Rady, která s Parlamentem konzultovala návrh rozhodnutí, jímž se mění volební období, které by se mělo normálně uplatnit pro příští volby do EP, tj. – v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (aktu o volbách) – od čtvrtka 5. do neděle 8. června 2014, v návaznosti na data, kdy proběhly první všeobecné a přímé volby (od čtvrtka 9. do neděle 12. června 1979).

V bodu 5 svého usnesení ze dne 22. listopadu 2012(1) Evropský parlament požádal Radu, aby „konzultovala Parlament ohledně uspořádání voleb buď 15.–18. května nebo 22.–25. května 2014“.

Tento požadavek odpovídá přání, které již Parlament v minulosti několikrát vyjádřil, a to mj. také ve zprávě přijaté Výborem pro ústavní záležitosti dne 1. února 2012(2) o návrhu změny aktu o volbách.

Vzhledem ke skutečnosti, že dlouhý víkend o svatodušních svátcích připadá ve většině členských států na data, která by se standardně měla uplatnit, domnívá se Rada, že by bylo vhodné přesunout volby na dřívější období, a navrhuje stanovit volební období na lhůtu mezi čtvrtkem 22. a nedělí 25. května 2014.

Aby bylo členským státům ponecháno co nejvíce času na přijetí ustanovení nezbytných pro zorganizování těchto voleb, je třeba, aby bylo o těchto nových datech rozhodnuto co nejdříve.

Tato skutečnost opodstatňuje uplatnění zjednodušeného postupu podle čl. 46 odst. 1 jednacího řádu, a to tím spíše, že návrh Rady odpovídá požadavku, který Parlament vyjádřil ve výše uvedeném usnesení.

Zpravodaj tudíž Výboru pro ústavní záležitosti navrhuje, aby návrh rozhodnutí Rady přijal v navrženém znění.

(1)

P7_TA-PROV(2012)0462.

(2)

A7-0027/2012.


POSTUP

Název

Doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

Referenční údaje

07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

Datum konzultaceEP

15.3.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

15.4.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Carlo Casini

19.3.2013

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

19.3.2013

Projednání ve výboru

15.4.2013

 

 

 

Datum přijetí

15.4.2013

 

 

 

Datum předložení

17.4.2013

Právní upozornění - Ochrana soukromí