Διαδικασία : 2013/0802(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0138/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0138/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2013 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0194

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 161kWORD 73k
17.4.2013
PE 508.019v02-00 A7-0138/2013

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των όγδοων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Carlo Casini

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 46 παράγραφος 1, του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των όγδοων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (07279/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, της Πράξεως περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(1) (εφεξής «Εκλογική πράξη»), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0068/2013),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014(2),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0138/2013),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, καθώς επίσης, προς ενημέρωση, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κροατίας.

(1)

Προσαρτημένη πράξη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου στης 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1), που τροποποιήθηκε από την απόφαση 93/81/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 9.2.1993, σ. 15), και από την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ίδια ημερομηνία, P7_TA(2012)0462.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση ανταποκρίνεται σε αίτημα διαβούλευσης του Συμβουλίου σχετικά με σχέδιο απόφασης για την τροποποίηση της εκλογικής περιόδου, απόφαση η οποία θα έπρεπε κανονικά να εφαρμοσθεί για τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές, και συγκεκριμένα – σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της Πράξης για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία («εκλογική πράξη») – από Πέμπτη 5 έως Κυριακή 8 Ιουνίου 2014, με αναφορά στις ημερομηνίες κατά τις οποίες διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές με άμεση και καθολική ψηφοφορία (Πέμπτη 9 έως Κυριακή 12 Ιουνίου 1979).

Στο ψήφισμά του στις 22 Νοεμβρίου 2012(1), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από το Συμβούλιο (στην παράγραφο 5), να «συμβουλευτεί το Κοινοβούλιο σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών είτε κατά το διάστημα 15-18 Μαΐου είτε μεταξύ 22-25 Μαΐου 2014».

Το αίτημα αυτό αντανακλούσε επιθυμία που είχε εκφρασθεί επανειλημμένως κατά το παρελθόν και κυρίως στην έκθεση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων την 1η Φεβρουαρίου 2012(2) σχετικά με πρόταση τροποποίησης της εκλογικής πράξης.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το μακρύ σαββατοκύριακο της Πεντηκοστής αντιστοιχεί στην πλειοψηφία των κρατών μελών στις ημερομηνίες που πρέπει κανονικά να ισχύσουν, το Συμβούλιο έκρινε ότι θα ήταν προτιμότερο να μετατεθούν προτείνοντας να ορισθεί ως εξής η προεκλογική περίοδος: από Πέμπτη 22 έως Κυριακή 25 Μαΐου 2014.

Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη ο μεγαλύτερος δυνατός χρόνος ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την διοργάνωση των εκλογών αυτών, θα πρέπει να ληφθεί το ταχύτερο δυνατό η απόφαση για τις νέες αυτές ημερομηνίες.

Τούτο δικαιολογεί την προσφυγή στην απλοποιημένη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού, δεδομένου ότι η πρόταση του Συμβουλίου ανταποκρίνεται στο αίτημα που διατυπώθηκε στο προαναφερόμενο ψήφισμα του Κοινοβουλίου.

Ο εισηγητής σας συνιστά ως εκ τούτου στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να εγκρίνει ως έχει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου.

(1)

P7_TA-PROV(2012)0462.

(2)

A7-0027/2012


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Καθορισμός της χρονικής περιόδου των όγδοων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία

Έγγραφα αναφοράς

07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

15.3.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

15.4.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Carlo Casini

19.3.2013

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

19.3.2013

Εξέταση στην επιτροπή

15.4.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.4.2013

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

17.4.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου