RAPORT Nõukogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks tähtaeg esindajate kaheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti

17.4.2013 - (07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(NLE)) - *

Põhiseaduskomisjon
Raportöör: Carlo Casini
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

Menetlus : 2013/0802(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0138/2013
Esitatud tekstid :
A7-0138/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega määratakse kindlaks tähtaeg esindajate kaheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu eelnõu (07279/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti[1] (edaspidi „valimisi käsitlev akt”) artikli 11 lõike 2 teist lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0068/2013),

–   võttes arvesse oma 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste kohta[2],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ning artikli 46 lõiget 1,

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0138/2013),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ning teavitamise eesmärgil liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Horvaatia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

  • [1]  Akt, mis on lisatud nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT L 278, 8.10.1976, lk 1), mida on muudetud nõukogu otsusega 93/81/Euratom, ESTÜ, EMÜ (EÜT L 33, 9.2.1993, lk 15) ja nõukogu otsusega 2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 283, 21.10.2002, lk 1).
  • [2]  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0462.

SELETUSKIRI

Käesolev raport on koostatud vastuseks nõukogu konsulteerimistaotlusele otsuse eelnõu osas, mille eesmärk on muuta eelseisvate Euroopa Parlamendi liikmete valimiste tavapärast tähtaega, mis vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti („valimisi käsitlev akt”) artikli 11 lõikele 2 oleks olnud neljapäev, 5. juuni – pühapäev, 8. juuni 2014, lähtudes ajavahemikust, mil toimusid esimesed Euroopa Parlamendi liikmete otsesed ja üldised valimised (9.–12. juuni 1979).

Oma 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni[1] punktis 5 palus Euroopa Parlament „nõukogul konsulteerida Euroopa Parlamendiga küsimuses, kas korraldada valimised 15.–18. mail või 22.–25. mail 2014. aastal”.

Euroopa Parlament on seda soovi mitmeid kordi avaldanud ka varem, sealhulgas põhiseaduskomisjoni 1. veebruaril 2012. aastal vastu võetud raportis[2] ettepaneku kohta muuta valimisi käsitlevat akti.

Arvestades, et enamikus liikmesriikides oleks valimiste tavapärane tähtaeg langenud kokku nelipühade nädalavahetusega, jõudis nõukogu seisukohale, et valimised tuleks korraldada varem, ning tegi ettepaneku määrata valimisteks ajavahemik neljapäev, 22. mai – pühapäev, 25. mai 2014.

Otsus valimiste uue tähtaja kohta tuleks vastu võtta võimalikult kiiresti, et liikmesriikidel jääks piisavalt aega valimiste korraldamiseks.

Seetõttu tuleks kasutada kodukorra artikli 46 lõike 1 kohast lihtsustatud menetlust, eriti arvestades asjaolu, et nõukogu ettepanek lähtub soovist, mida Euroopa Parlament avaldas eespool nimetatud resolutsioonis.

Raportöör soovitab seetõttu põhiseaduskomisjonil nõukogu ettepanek muudatusteta heaks kiita.

MENETLUS

Pealkiri

Tähtaeg esindajate kaheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti

Viited

07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

15.3.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFCO

15.4.2013

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Carlo Casini

19.3.2013

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

19.3.2013

Arutamine parlamendikomisjonis

15.4.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.4.2013

 

 

 

Esitamise kuupäev

17.4.2013