JELENTÉS a közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időpontjának kitűzéséről szóló tanácsi határozattervezetről

  17.4.2013 - (07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(NLE)) - *

  Alkotmányügyi Bizottság
  Előadó: Carlo Casini
  (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

  Eljárás : 2013/0802(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0138/2013
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0138/2013
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időpontjának kitűzéséről szóló tanácsi határozattervezetről

  (07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(NLE))

  (Konzultáció)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Tanács tervezetére (07279/2013),

  –   tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog útján történő megválasztásáról szóló okmány[1] (a továbbiakban: választási okmány) 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0068/2013),

  –   tekintettel a 2014. évi európai parlamenti választásokról szóló, 2012. november 22-i állásfoglalására[2],

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

  –   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7–0138/2013),

  1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

  2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, valamint tájékoztatásul a tagállamok és a Horváti Köztársaság kormányának és parlamentjének.

  • [1]  A 93/81/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) és a 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.) módosított 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozat (HL L 278., 1976.10.8.,. 1. o.) mellékletét képező okmány.
  • [2]  Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0462.

  INDOKOLÁS

  E jelentés válasz a Tanács által kért konzultációra, amelynek tárgya a soron következő európai választások esetében rendesen alkalmazandó – azaz az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog útján történő megválasztásáról szóló okmány (választási okmány) 11. cikke (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban az első választások időpontjának (1979. június 9., csütörtöktől június 12., vasárnapig) megfelelően a 2014. június 5., csütörtöktől június 8., vasárnapig tartó – választási időszak módosítására irányuló határozattervezet.

  A Parlament 2012. november 22-i állásfoglalásában[1] arra kérte a Tanácsot (az 5. bekezdésben) hogy „konzultáljon a Parlamenttel a választások 2014. május15–18-i vagy május 22–25-i megtartásáról”.

  E kérés egy már korábban többször, többek között az Alkotmányügyi Bizottság 2012. február 1-jei, a választási okmány módosítására irányuló javaslatról szóló jelentésében[2] is megfogalmazott kívánságot tükröz.

  Mivel a rendesen alkalmazandó időszaknak a legtöbb tagállamban a pünkösdi hosszú hétvége felel meg, a Tanács úgy vélte, hogy indokolt lenne az időpont előbbre hozatala, és az alábbi periódust javasolta választási időszaknak: 2014. május 22., csütörtöktől május 25., vasárnapig.

  Annak érdekében, hogy az e választások megszervezéséhez szükséges intézkedések meghozatalához a tagállamok számára a lehető legtöbb idő rendelkezésre álljon, fontos, hogy az új dátumokra vonatkozó határozat minél előbb elkészüljön.

  Mindez indokolttá teszi az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdésében foglalt egyszerűsített eljárás alkalmazását, annál is inkább, mivel a Tanács javaslata megegyezik az említett parlamenti állásfoglalásban megfogalmazott kéréssel.

  Az előadó ennélfogva javasolja, hogy az Alkotmányügyi Bizottság jelenlegi formájában hagyja jóvá a tanácsi határozattervezetet.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal történő megválasztásának időpontja

  Hivatkozások

  07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  15.3.2013

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AFCO

  15.4.2013

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Carlo Casini

  19.3.2013

   

   

   

  Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

  19.3.2013

  Vizsgálat a bizottságban

  15.4.2013

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  15.4.2013

   

   

   

  Benyújtás dátuma

  17.4.2013