Procedūra : 2013/0802(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0138/2013

Pateikti tekstai :

A7-0138/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 21/05/2013 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0194

PRANEŠIMAS     *
PDF 153kWORD 74k
17.4.2013
PE 508.019v02-00 A7-0138/2013

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis, projekto

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Carlo Casini

(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis, projekto

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos projektą (07279/2013),

–   atsižvelgdamas į Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise(1) (toliau – Aktas dėl rinkimų), pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C7-0068/2013), 11 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų(2),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0138/2013),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir susipažinti – valstybių narių bei Kroatijos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

Aktas, pridėtas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 278, 1976 10 8, p. 1) su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 93/81/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 33, 1993 2 9, p. 15) ir Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0462.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo pranešimu įgyvendinamas reikalavimas konsultuotis su Taryba dėl sprendimo projekto, kuriuo siekiama pakeisti rinkimų laikotarpį, kuriuo paprastai turėtų būti rengiami kiti Europos Parlamento rinkimai, – t. y. laikotarpį nuo 2014 m. birželio 5 d., ketvirtadienio, iki birželio 8 d., sekmadienio, atsižvelgiant į pirmųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise datas (nuo 1979 m. birželio 9 d., ketvirtadienio, iki birželio 12 d., sekmadienio) pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (Aktas dėl rinkimų) 11 straipsnio 2 dalį.

Savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliucijoje(1) Europos Parlamentas ragino Tarybą (5 dalyje) „konsultuotis su Parlamentu dėl rinkimų surengimo 2014 m. gegužės 15–18 d. arba gegužės 22–25 d.“.

Šis raginimas pateiktas reaguojant į pageidavimą, kuris praeityje jau pareikštas keletą kartų, visų pirma 2012 m. vasario 1 d. Konstitucinių reikalų komitete priimtame pranešime(2) dėl pasiūlymo dėl Akto dėl rinkimų dalinio pakeitimo.

Atsižvelgdama į tai, kad daugelyje valstybių narių ilgasis Sekminių savaitgalis sutampa su datomis, kurios paprastai turėtų būti rinkimų datos, Taryba pareiškė nuomonę, kad rinkimus pageidautina rengti anksčiau, ir pasiūlė rinkimų laikotarpį nustatyti nuo 2014 m. gegužės 22 d., ketvirtadienio, iki gegužės 25 d., sekmadienio.

Siekiant palikti valstybėms narėms kuo daugiau laiko nuostatoms, kurių reikia šiems rinkimams rengti, priimti, svarbu, kad sprendimas dėl šių naujų datų būtų priimtas kuo greičiau.

Todėl supaprastintos procedūros, numatytos Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalyje, taikymas yra pagrįstas, nes Tarybos pasiūlyme pritariama minėtoje Parlamento rezoliucijoje pareikštam raginimui.

Taigi pranešėjas rekomenduoja Konstitucinių reikalų komitetui patvirtinti tokį pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, koks yra pateiktas.

(1)

P7_TA-PROV(2012)0462

(2)

A7-0027/2012


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis

Nuorodos

07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

Konsultacijos su EP data

15.3.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

15.4.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Carlo Casini

19.3.2013

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

19.3.2013

Svarstymas komitete

15.4.2013

 

 

 

Priėmimo data

15.4.2013

 

 

 

Pateikimo data

17.4.2013

Teisinė informacija - Privatumo politika