Procedūra : 2013/0802(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0138/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0138/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 21/05/2013 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0194

ZIŅOJUMS     *
PDF 158kWORD 71k
17.4.2013
PE 508.019v02-00 A7-0138/2013

par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka laikposmu astotajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Referents: Carlo Casini

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 46. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka laikposmu astotajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes projektu (07279/2013),

–   ņemot vērā Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās (turpmāk — Akts par ievēlēšanu)(1) 11. panta 2. punkta otro daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0068/2013),

–   ņemot vērā 2012. gada 22. novembra rezolūciju par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā(2),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0138/2013),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, kā arī informācijai dalībvalstu un Horvātijas Republikas valdībām un parlamentiem.

(1)

Akts, kas pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom (OV L 278, 8.10.1976., 1. lpp.) un kurā izdarīti grozījumi ar Padomes Lēmumu 93/81/EOTK, EEK, Euratom (OV L 33, 9.2.1993., 15. lpp.) un Padomes Lēmumu 2002/772/EK, Euratom (OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.).

(2)

Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0462.


PASKAIDROJUMS

Šis ziņojums ir atbilde uz Padomes lūgumu apspriesties par lēmuma projektu, kura mērķis ir mainīt nākamo Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikposmu, kam saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās („Akts par ievēlēšanu”) 11. panta 2. punktu vajadzētu būt laikā no 2014. gada 5. jūnija, ceturtdienas, līdz 8. jūnijam, svētdienai, atsaucoties uz pirmo vispārējo tiešo vēlēšanu datumiem (1979. gada 9. jūnijs, ceturtdiena, līdz 12. jūnijs, svētdiena).

Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcijas 5. punktā(1) prasīts, „lai Padome apspriežas ar Parlamentu par vēlēšanu norisi vai nu 2014. gada 15.–18. maijā, vai 22.–25. maijā”.

Šajā lūgumā tika atkārtota jau agrāk vairākas reizes paustā vēlme, jo īpaši vēlme, kas tika izteikta Konstitucionālo jautājumu komitejas 2012. gada 1. februārī pieņemtajā ziņojumā(2) par priekšlikumu grozījumu veikšanai Aktā par ievēlēšanu.

Ņemot vērā, ka Vasarsvētku garās brīvdienas vairumā dalībvalstu ir datumos, kuros būtu jānotiek vēlēšanām, Padome uzskatīja, ka būtu vēlams vēlēšanas rīkot agrāk, ierosinot noteikt šādus vēlēšanu datumus: no 2014. gada 22. maija, ceturtdienas, līdz 25. maijam, svētdienai.

Lai dalībvalstīm būtu pēc iespējas vairāk laika veikt pasākumus, kas nepieciešami šo vēlēšanu rīkošanai, ir svarīgi, lai šis lēmums par jaunajiem datumiem stātos spēkā pēc iespējas ātrāk.

Ņemot to vērā, tiek izmantota Reglamenta 46. panta 1. punktā paredzētā vienkāršotā procedūra, jo vairāk tāpēc, ka Padomes priekšlikums atbilst iepriekš minētajā Parlamenta rezolūcijā izteiktajai prasībai.

Tāpēc referents iesaka Konstitucionālo jautājumu komitejai apstiprināt Padomes lēmuma priekšlikumu pašreizējā redakcijā.

(1)

P7_TA-PROV(2012)0462.

(2)

A7-0027/2012.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Laikposms astotajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās

Atsauces

07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

15.3.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

15.4.2013

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Carlo Casini

19.3.2013

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

19.3.2013

Izskatīšana komitejā

15.4.2013

 

 

 

Pieņemšanas datums

15.4.2013

 

 

 

Iesniegšanas datums

17.4.2013

Juridisks paziņojums - Privātuma politika