Procedure : 2013/0802(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0138/2013

Ingediende teksten :

A7-0138/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 21/05/2013 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0194

VERSLAG     *
PDF 149kWORD 64k
17.4.2013
PE 508.019v02-00 A7-0138/2013

over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van de periode voor de achtste verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Carlo Casini

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 46, lid 1, van het Reglement)

PR_CNS_art55app

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van de periode voor de achtste verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van de Raad (07279/2013),

–   gezien artikel 11, lid 2, tweede alinea, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen(1) (hierna genoemd "verkiezingsakte"), op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0068/2013),

–   gezien zijn resolutie van 22 november 2012 over de verkiezingen van het Europees Parlement in 2014(2),

–   gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0138/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek Kroatië.

(1)

Akte gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976 (PB L 278 van 8.10.1976, blz. 1), zoals gewijzigd bij Besluit 93/81/Euratom, EGKS, EEG van de Raad (PB L 33 van 9.2.1993, blz. 15) en bij Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad (PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1).

(2)

Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0462.


TOELICHTING

Onderhavig verslag volgt op een verzoek om raadpleging van de Raad over een ontwerp van besluit tot wijziging van de periode tijdens welke de eerstvolgende Europese verkiezingen normaal hadden moeten plaatsvinden, te weten - overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (“de verkiezingsakte”) - van donderdag 5 tot en met zondag 8 juni 2014, naar analogie van de data waarop de eerste rechtstreekse algemene verkiezingen zijn gehouden (donderdag 9 tot en met zondag 12 juni 1979).

In paragraaf 5 van zijn resolutie van 22 november 2012(1) heeft het Europees Parlement de Raad gevraagd "het Parlement te raadplegen bij het bepalen van de datum van de verkiezingen: van 15 tot en met 18 mei of van 22 tot en met 25 mei 2014".

In dit verzoek komt de wens tot uiting die in het verleden reeds herhaaldelijk is geuit, onder meer in het verslag over een voorstel tot wijziging van de verkiezingsakte dat op 1 februari 2012 door de Commissie constitutionele zaken werd goedgekeurd(2).

Aangezien in de meeste lidstaten de data waarop de verkiezingen normaal zouden zijn gehouden, samenvallen met het lange Pinksterweekeinde, heeft de Raad gemeend dat het het beste zou zijn de verkiezingen te vervroegen en voorgesteld dat de verkiezingsperiode loopt van donderdag 22 tot en met zondag 25 mei 2014.

Om de lidstaten zoveel mogelijk tijd te gunnen de nodige maatregelen voor de organisatie van deze verkiezingen te treffen, is het zaak dat het besluit over deze nieuwe data zo snel mogelijk wordt genomen.

Deze situatie rechtvaardigt een beroep op de vereenvoudigde procedure, zoals bedoeld in artikel 46, lid 1, van het Reglement, te meer daar het voorstel van de Raad tegemoetkomt aan de wens die in voornoemde resolutie van het Parlement is geuit.

Derhalve beveelt uw rapporteur aan dat de Commissie constitutionele zaken het ontwerp van besluit van de Raad in zijn huidige vorm goedkeurt.

(1)

P7_TA-PROV(2012)0462.

(2)

A7-0027/2012.


PROCEDURE

Titel

Periode voor de achtste verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

Document- en procedurenummers

07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

Datum raadpleging EP

15.3.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AFCO

15.4.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Carlo Casini

19.3.2013

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

19.3.2013

Behandeling in de commissie

15.4.2013

 

 

 

Datum goedkeuring

15.4.2013

 

 

 

Datum indiening

17.4.2013

Juridische mededeling - Privacybeleid