SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre ôsme priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu

17.4.2013 - (07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS)) - *

Výbor pre ústavné veci
Spravodajca: Carlo Casini
(Zjednodušený postup – článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2013/0802(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0138/2013
Predkladané texty :
A7-0138/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre ôsme priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Rady (07279/2013),

–   so zreteľom na článok 11 ods. 2 druhý pododsek Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu[1] (ďalej len „akt o voľbách“), v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0068/2013),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014[2],

–   so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0138/2013),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a pre informáciu aj vládam a parlamentom členských štátov a Chorvátskej republiky.

  • [1]  Akt pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1) zmenenému a doplnenému rozhodnutím Rady 93/81/ ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).
  • [2]  Prijaté texty, P7_TA(2012)0462.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto správa je reakciou na žiadosť Rady o konzultáciu v súvislosti s návrhom rozhodnutia, ktorého cieľom je upraviť termín volieb, v ktorom by sa mali v zásade konať budúce európske voľby do Európskeho parlamentu, ktorým by podľa článku 11 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „akt o voľbách“) mal byť termín od štvrtka 5. júna do nedele 8. júna 2014 vychádzajúc z dátumu, keď sa konali prvé priame všeobecné voľby (štvrtok 9. júna a nedeľa 12. júna 1979).

Vo svojom uznesení z 22. novembra 2012[1] Európsky parlament žiada Radu (odsek 5), aby „konzultovala s Európskym parlamentom o konaní volieb buď 15. – 18. mája, alebo 22. – 25. mája 2014“.

Táto požiadavka vychádzala zo želania, ktoré bolo už niekoľkokrát v minulosti vyjadrené, konkrétne v správe o návrhu na zmenu aktu o voľbách, ktorú prijal Výbor pre ústavné veci 1. februára 2012[2].

Keďže predĺžený víkend cez Svätodušné sviatky pripadá vo väčšine členských štátov na dni, v ktoré by sa voľby mali normálne uskutočniť, podľa Rady by bolo lepšie usporiadať voľby skôr, pričom navrhla tento termín volieb: od štvrtka 22. mája do nedele 25. mája 2014.

S cieľom poskytnúť členským štátom čo najviac času na prijatie opatrení, ktoré si vyžaduje uskutočnenie volieb, je potrebné, aby sa o tomto novom termíne rozhodlo čo najskôr.

Tým je odôvodnené uplatnenie zjednodušeného postupu podľa článku 46 ods. 1 rokovacieho poriadku, pretože návrh Rady zodpovedá požiadavke, ktorú Parlament vyjadril v už uvedenom uznesení.

Spravodajca preto Výboru pre ústavné veci odporúča, aby schválil návrh rozhodnutia Rady v predloženom znení.

POSTUP

Názov

Termín pre ôsme priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu

Referenčné čísla

07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

Dátum konzultácie s EP

15.3.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

15.4.2013

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Carlo Casini

19.3.2013

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

19.3.2013

Prerokovanie vo výbore

15.4.2013

 

 

 

Dátum prijatia

15.4.2013

 

 

 

Dátum predloženia

17.4.2013