Postup : 2013/0802(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0138/2013

Predkladané texty :

A7-0138/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/05/2013 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0194

SPRÁVA     *
PDF 164kWORD 70k
17.4.2013
PE 508.019v02-00 A7-0138/2013

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre ôsme priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Carlo Casini

(Zjednodušený postup – článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre ôsme priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu

(07279/2013 – C7‑0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Rady (07279/2013),

–   so zreteľom na článok 11 ods. 2 druhý pododsek Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu(1) (ďalej len „akt o voľbách“), v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0068/2013),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014(2),

–   so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0138/2013),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a pre informáciu aj vládam a parlamentom členských štátov a Chorvátskej republiky.

(1)

Akt pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1) zmenenému a doplnenému rozhodnutím Rady 93/81/ ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0462.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto správa je reakciou na žiadosť Rady o konzultáciu v súvislosti s návrhom rozhodnutia, ktorého cieľom je upraviť termín volieb, v ktorom by sa mali v zásade konať budúce európske voľby do Európskeho parlamentu, ktorým by podľa článku 11 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „akt o voľbách“) mal byť termín od štvrtka 5. júna do nedele 8. júna 2014 vychádzajúc z dátumu, keď sa konali prvé priame všeobecné voľby (štvrtok 9. júna a nedeľa 12. júna 1979).

Vo svojom uznesení z 22. novembra 2012(1) Európsky parlament žiada Radu (odsek 5), aby „konzultovala s Európskym parlamentom o konaní volieb buď 15. – 18. mája, alebo 22. – 25. mája 2014“.

Táto požiadavka vychádzala zo želania, ktoré bolo už niekoľkokrát v minulosti vyjadrené, konkrétne v správe o návrhu na zmenu aktu o voľbách, ktorú prijal Výbor pre ústavné veci 1. februára 2012(2).

Keďže predĺžený víkend cez Svätodušné sviatky pripadá vo väčšine členských štátov na dni, v ktoré by sa voľby mali normálne uskutočniť, podľa Rady by bolo lepšie usporiadať voľby skôr, pričom navrhla tento termín volieb: od štvrtka 22. mája do nedele 25. mája 2014.

S cieľom poskytnúť členským štátom čo najviac času na prijatie opatrení, ktoré si vyžaduje uskutočnenie volieb, je potrebné, aby sa o tomto novom termíne rozhodlo čo najskôr.

Tým je odôvodnené uplatnenie zjednodušeného postupu podľa článku 46 ods. 1 rokovacieho poriadku, pretože návrh Rady zodpovedá požiadavke, ktorú Parlament vyjadril v už uvedenom uznesení.

Spravodajca preto Výboru pre ústavné veci odporúča, aby schválil návrh rozhodnutia Rady v predloženom znení.

(1)

P7_TA-PROV(2012)0462.

(2)

A7–0027/2012.


POSTUP

Názov

Termín pre ôsme priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu

Referenčné čísla

07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS)

Dátum konzultácie s EP

15.3.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

15.4.2013

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Carlo Casini

19.3.2013

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

19.3.2013

Prerokovanie vo výbore

15.4.2013

 

 

 

Dátum prijatia

15.4.2013

 

 

 

Dátum predloženia

17.4.2013

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia