Процедура : 2012/0237(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0140/2013

Внесени текстове :

A7-0140/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0421

ДОКЛАД     ***I
PDF 1188kWORD 681k
23.4.2013
PE 498.012v03-00 A7-0140/2013

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Мариета Янаку

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0499),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложение (C7-0288/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Сметната палата от 7 февруари 2013 г.(1),

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 13 февруари 2013 г.(2),

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2013 г.(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно прилагането на Регламент (EО) № 2004/2003 относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище(4),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на комисията по бюджети и комисията по правни въпроси (A7-0140/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Необходимо е Европейският съюз да функционира въз основа на принципа на представителната демокрация, както се посочва в член 10, параграф 1 от Договора за Европейския съюз.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Истинските транснационални европейски политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации имат ключова роля за това да бъде даден израз на гласовете на гражданите на европейско равнище чрез преодоляване на политическите различия на национално равнище и на равнището на Съюза.

(4) Истинските транснационални европейски политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации имат ключова роля за това да бъде даден израз на гласовете на гражданите на европейско равнище.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Европейските политически партии и европейските политически фондации ще имат права, задължения и особени отговорности по настоящия регламент и поради това е необходимо те да следват съвместими организационни модели.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Следва да бъдат уредени процедурите, които европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации трябва да следват, за да получат европейски правен статут по силата на настоящия регламент, както и процедурите и критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде взето решение за предоставяне на посочения европейски правен статут. Също така е необходимо да бъде регламентиран редът в случаи, когато една европейска политическа партия или европейска политическа фондация може да бъде лишена, да загуби или да се откаже от своя европейски правен статут.

(8) Следва да бъдат уредени процедурите, които европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации трябва да следват, за да получат европейски правен статут по силата на настоящия регламент, както и процедурите и критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде взето решение за предоставяне на посочения европейски правен статут. Също така е необходимо да бъдат регламентирани безпристрастни и прозрачни процедури за случаите, когато една европейска политическа партия или европейска политическа фондация може да бъде лишена, да загуби или да се откаже от своя европейски правен статут.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Статутът на европейските политически партии и европейските политически фондации следва да се урежда с материалните разпоредби на настоящия регламент и от националното право на държавите членки, в частност правото на държавата членка, в която съответно се намира тяхното седалище и за целите на което те следва да определят подходяща правна форма, която да отговаря на форма на правен субект, призната в правния ред на тази държава членка.

(9) Статутът на европейските политически партии и европейските политически фондации следва да се урежда с материалните разпоредби на настоящия регламент, а в случаите, които не са уредени или са само частично уредени от настоящия регламент — от националното право на държавите членки, в частност правото на държавата членка, в която се намира тяхното седалище.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) За повишаване на прозрачността при финансирането на европейските политически партии и за да се избегне вероятността от нарушаване на правилата за финансиране, даден депутат в Европейския парламент за целите на финансирането следва да се счита член само на една европейска политическа партия, която в случаите, когато това е приложимо, е партията, с която е свързана неговата национална или регионална политическа партия в последния ден от срока за подаване на заявленията за финансиране.

(13) За повишаване на прозрачността при признаването и финансирането на европейските политически партии и за да се избегне вероятността от нарушаване на правилата за финансиране, даден депутат в Европейския парламент за целите на финансирането следва да се счита член само на една европейска политическа партия, която в случаите, когато това е приложимо, е партията, с която е свързана неговата национална или регионална политическа партия в последния ден от срока за подаване на заявленията за финансиране.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Членството в европейска политическа партия и участието в политическите й дейности на доброволна основа не следва да се разглежда като плащане или облага в натура, а като доброволно посвещаване.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Европейските политически партии трябва да могат да финансират кампании, провеждани във връзка с изборите за Европейски парламент, а финансирането и ограниченията на електоралните разходи за партиите и кандидатите за тези избори се уреждат от правилата, които се прилагат във всяка държава членка. За да се спомогне за повишаването на европейската политическа информираност на гражданите на Съюза и да се допринесе за прозрачността на европейския изборен процес, европейските политически партии следва да бъдат насърчавани да информират гражданите по време на изборите за Европейски парламент за връзките между тях и свързаните с тях национални политически партии и кандидати.

(17) Европейските политически партии следва да могат да финансират собствени кампании, провеждани във връзка с изборите за Европейски парламент, а финансирането и ограниченията на електоралните разходи за партиите и кандидатите за тези избори следва да се уреждат от правилата, които се прилагат във всяка държава членка. За да се спомогне за повишаването на европейската политическа информираност на гражданите на Съюза и да се допринесе за прозрачността на европейския изборен процес, европейските политически партии следва да бъдат насърчавани да информират гражданите по време на изборите за Европейски парламент за връзките между тях и свързаните с тях национални политически партии и кандидати.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) Европейските политически партии следва да могат да финансират кампании, провеждани в една или няколко държави членки в контекста на референдуми, които засягат пряко въпроси, свързани с Европейския съюз.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Европейските политически партии не трябва да финансират пряко или непряко други политически партии, и по-специално национални партии или кандидати. Европейските политически фондации не трябва да финансират пряко или непряко европейски или национални политически партии или кандидати. Освен това европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации не трябва да финансират национални кампании за референдуми. Тези принципи съответстват на Декларация № 11 относно член 191 от Договора за създаване на Европейската общност, приложена към Заключителния акт на Договора от Ница.

(18) Европейските политически партии не трябва да финансират пряко или непряко други политически партии, и по-специално национални партии или кандидати. Европейските политически фондации не трябва да финансират пряко или непряко европейски или национални политически партии или кандидати. Освен това европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации не следва да финансират национални, регионални или местни кампании, провеждани в контекста на референдуми, които не засягат въпроси, свързани с Европейския съюз.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) По отношение на техническата помощ от страна на Европейския парламент към европейските политически партии следва да се прилага принципът за равно третиране, да се предоставя срещу фактура и заплащане, и да се отчита в редовни публични доклади.

(27) По отношение на техническата помощ от страна на институциите на Европейския съюз към европейските политически партии следва да се прилага принципът за равно третиране, да се предоставя срещу фактура и заплащане, и да се отчита в редовни публични доклади на съответната институция.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Прилагането на някои основни аспекти от настоящия регламент следва да се представя на специално предназначен за целта уебсайт и да се разглежда в годишен доклад на Европейския парламент, който следва да бъде публикуван.

(28) Прилагането на някои основни аспекти от настоящия регламент следва да се представя на специално предназначен за целта уебсайт и да се разглежда в годишен доклад на Европейския парламент, който следва да бъде публикуван както на хартиен носител, така и в интернет.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „политическа партия“ означава обединение на граждани, което преследва политически цели,

(1) „политическа партия“ означава обединение на граждани, което преследва политически цели и което е признато или създадено в съответствие с правния ред на поне една държава членка;

Обосновка

Гарантира, че само партии, които са правно издържани и по отношение на своя вътрешен демократичен ред, могат да се вземат предвид за условията за регистрация. Тази формулировка е идентична с регламента, който е в сила (член 2, параграф 1).

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) „европейска политическа партия“ означаваполитически съюз, който преследва политически цели и е регистриран в Европейския парламент съобразно с реда и условията, установени в настоящия регламент,

(3) „европейска политическа партия“ означава политически съюз, който преследва политически цели, по-конкретно като организира кампании за гласуване за места в изборите за Европейски парламент и е регистриран в Европейския парламент съобразно с реда и условията, установени в настоящия регламент;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) „партия членка“ е политическа партия, принадлежаща към европейска политическа партия;

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) „индивидуални членове“ са физически лица, които принадлежат пряко към европейска политическа партия, ако нейният устав позволява това;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) „регионален парламент“ или „регионално събрание“ означава орган, чиито членове заемат изборна длъжност на регионално равнище или са политически подотчетни на изборно събрание,

(5) „регионален парламент“ или „регионално събрание“ означава орган със законодателни правомощия по силата на националното право на държава членка съгласно уведомлението до Европейския парламент от същата държава членка;

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – точка 6 – бележка под линия № 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

18. Към датата на приемане на настоящото предложение Колегията ще приеме също и работен документ на Комисията относно предложение за изменение на финансовия регламент, с което ще бъде въведен нов дял относно финансирането на европейски политически партии. Въвеждането на „финансиране“ за европейските политически партии ще бъде потвърдено след като предложението за изменение на финансовия регламент бъде прието от съзаконодателите.

18. Към датата на приемане на предложението за настоящия регламент Комисията е приела също и работен документ относно предложение за изменение на Финансовия регламент, с което ще бъде въведен нов дял относно финансирането на европейски политически партии. Въвеждането на „финансиране“ за европейските политически партии ще бъде потвърдено, след като това изменение на Финансовия регламент бъде прието от Европейския парламент и от Съвета, като се осигури непрекъсната съгласуваност и яснота на определенията в двата регламента.

Обосновка

Уточнението е необходимо, за да се гарантира отчитането в достатъчна степен на връзката между двете предложения.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „дарение“ означава дарения на финансови средства и други дарения в натура (стоки или услуги), които предоставят икономическо предимство на съответната европейска политическа партия или фондация.

(7) „дарение“ означава плащане или облага в натура (стоки или услуги), които предоставят икономическо или финансово предимство на съответната европейска политическа партия или фондация, с изключение на вноските за организиране на съвместни мероприятия.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В срок до два месеца след влизането в сила на настоящия регламент и до два месеца след всяка следваща промяна в националния правен ред държавите членки уведомяват Европейския парламент за своите регионални парламенти и регионални събрания по смисъла на параграф 1, точка 5.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Политическият съюз, определен в член 2, точка 2), има право да подаде заявление за регистрация на устава си като европейска политическа партия в Европейския парламент при следните условия:

1. Политическият съюз, определен в член 2, точка (2), който зачита ценностите, на които се основава Европейският съюз съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз, има право да подаде заявление за регистрация на устава си като европейска политическа партия в Европейския парламент при следните условия:

a) трябва да е със седалище в държава членка,

a) трябва да е със седалище в държава членка;

б) трябва да е представен в поне една четвърт от държавите членки от депутати в Европейския парламент или в националните парламенти, регионалните парламенти или събрания, или

б) той или неговите признати на национално равнище партии членки трябва да са представени в поне една четвърт от държавите членки от членове на Европейския парламент или от членове на националните парламенти или от членове на регионалните парламенти или събрания, или

по време на последните избори за Европейски парламент трябва да е получил в поне една четвърт от държавите членки минимум три процента от гласовете във всяка една от тези държави членки,

по време на последните национални избори или избори за Европейски парламент трябва да е получил в поне една четвърт от държавите членки минимум три процента от гласовете във всяка една от тези държави членки;

в) трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си и дейността на своите членове, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите за зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона и зачитане на човешките права, включително правата на лица от малцинствата,

в) трябва да зачита принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите за зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките права, включително правата на лица от малцинствата;

г) трябва да е участвал в избори за Европейски парламент или да е изразил публично намерението си да участва в следващите избори за Европейски парламент,

г) той или неговите партии членки трябва да са участвали в избори за Европейски парламент или да са изразили публично намерението си да участват в следващите избори за Европейски парламент;

д) няма за цел реализиране на печалба.

д) няма за цел реализиране на печалба;

 

да) неговият устав трябва да включва разпоредбите, предвидени в член 4, параграф 1.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Политическа фондация има право да подаде заявление за регистрация на устава си като европейска политическа фондация в Европейския парламент при следните условия:

2. Политическа фондация, която зачита ценностите, на които се основава Европейският съюз съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз, има право да подаде заявление за регистрация на устава си като европейска политическа фондация в Европейския парламент при следните условия:

a) трябва да е свързана с европейска политическа партия, призната съобразно с условията и реда, установени в настоящия регламент и това да е удостоверено от регистрирания устав на тази партия,

a) трябва да е официално свързана с европейска политическа партия, призната съобразно с условията и реда, установени в настоящия регламент и това да е удостоверено от регистрирания устав на тази партия;

б) трябва да е със седалище в държава членка,

б) трябва да е със седалище в държава членка;

в) трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите за зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките права, включително правата на лица от малцинствата,

в) трябва да зачита принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите за зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките права, включително правата на лица от малцинствата;

г) целите й трябва да допълват целите на европейската политическа партия, с която е официално свързана,

г) целите й трябва да допълват целите на европейската политическа партия, с която е официално свързана;

д) в състава на нейния управителен орган трябва да участват членове от поне една четвърт от държавите членки,

д) в състава на нейния управителен орган трябва да участват членове от поне една четвърт от държавите членки;

е) няма за цел реализиране на печалба.

е) няма за цел реализиране на печалба;

 

еа) нейният устав трябва да включва разпоредбите, предвидени в член 5.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Член на Европейския парламент, на национален парламент, или на регионален парламент или регионално събрание се счита за член само на една европейска политическа партия, която в случаите, когато това е приложимо, е партията, в която членува неговата национална или регионална политическа партия.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. За да се запази плурализмът във възможно най-голяма степен, особено строго се спазват принципите на безпристрастност и неутралност, с цел да се постигне съответствие с условието, определено в параграф 1, буква в), относно европейските политически партии, или в параграф 2, буква в) — относно европейските политически фондации.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) името на партията, което трябва ясно да се различава, включително в съкратената му форма, от името на всяка друга съществуваща европейска политическа партия,

a) името на партията, което ясно се различава, включително в съкратената му форма, от името на всяка друга съществуваща европейска политическа партия и нейната емблема или лого;

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) правната форма на партията, както тя е призната в правния ред на държавата членка, в която е нейното седалище,

заличава се

Обосновка

Правната конструкция, както е предложена от Комисията, означава, че преди „политически съюз“ да кандидатства за регистрация, за да придобие правосубектност съгласно правото на Съюза, трябва вече да притежава и да запазва своята правосубектност съгласно правото на една от държавите членки. Той трябва да има и да поддържа седалище в същата държава членка (вж. член 3, параграф 1, буква а), член 4, параграф 1, буква в), член 10, параграф 2 и член 11, параграф 4). Следователно правосубектността съгласно правото на Съюза трябва да се разглежда само като допълваща и „надградена“ върху вече съществуващата правосубектност по правото на една държава членка. Това не беше намерението на инициаторите на идеята за статут на европейските политически партии, както е формулирана от Парламента в неговата резолюция от 6 април 2011 г. „...изразява убедеността си, че автентичният правен статут на европейските политически партии и тяхната правосубектност, основани пряко на правото на Европейския съюз, ще позволят на европейските политически партии и на техните политически фондации да действат като представителни субекти на европейския публичен интерес.“ (параграф 8). Освен че е политически неподходяща, подобна „двойна правосубектност“ не е и необходима.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) организациите или физическите лица, които законно представляват партията във всяка една от съответните държави членки и имат правото за придобиват или да се разпореждат с движимо и недвижимо имущество и да бъдат страна по съдебно производство,

и) организациите или лицата, заемащи определени длъжности, които законно представляват партията във всяка една от съответните държави членки и имат правото за придобиват или да се разпореждат с движимо и недвижимо имущество и да бъдат страна по съдебно производство;

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 4 –параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) прекратяването на правния субект в качеството му на призната европейска политическа партия.

й) процедурата за прекратяване на правния субект в качеството му на призната европейска политическа партия, включително необходимите методи за извършване на това прекратяване.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) правила за приемане, напускане и изключване на членове на партията, като се прилага списък на членовете,

a) правила за приемане, напускане и изключване на партии членки и ако има такива – на индивидуални членове на европейската политическа партия;

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) правата и задълженията, свързани с всички видове членство, включително правилата, които гарантират представителните права на всички членове, независимо дали те са физически или юридически лица, както и съответното право на глас,

б) правата и задълженията, свързани с всички видове членство, включително правилата, които гарантират представителните права на всички членове, както и съответното право на глас;

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) демократичният избор и демократично вземане на решения във всички останали органи на управление, като за всеки от тях бъдат определени неговите правомощия, отговорности и състав, и бъдат включени условията за назначаване и освобождаване на неговите членове и ясни и прозрачни критерии за избор на кандидати и избор на лицата, които заемат определени длъжности, чийто мандат трябва да бъде ограничен във времето, но може да бъде подновяван,

г) демократичния избор и демократично вземане на решения във всички останали органи на управление, като за всеки от тях бъдат определени неговите правомощия, отговорности и състав, и бъдат включени условията за назначаване и освобождаване на неговите членове и ясни и прозрачни критерии за избор на кандидати, основан на демократична процедура, и избор на лицата, които заемат определени длъжности, чийто мандат трябва да бъде ограничен във времето, но може да бъде подновяван;

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) демократичния подбор на кандидата, подкрепен от партията за длъжността председател на Европейската комисия и за всяка друга политическа длъжност на Съюза;

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) демократичните стандарти, които трябва да се спазват от партиите членки в интерес на вътрешнопартийната демокрация на всички политически равнища, по-конкретно при изготвянето на кандидатските листи;

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) насърчаване на балансираното представителство на двата пола в нейното общо събрание, в управителните й органи и при съставянето на нейните избирателни листи.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) правната форма на фондацията, както тя е призната в правния ред на държавата членка, в която е нейното седалище,

заличава се

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) списък на органите на фондацията, като за всеки един от тях бъдат определени неговите правомощия, отговорности и състав, и бъдат включени условията за назначаване и освобождаване на неговите членове и ръководители,

ж) правомощията и процедурите за демократично вземане на решения от органите на фондацията и техния състав;

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) правилата за назначаване на членовете на ръководните органи на фондацията чрез тайно гласуване, тяхното повторно избиране и тяхното освобождаване;

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб) другите вътрешни правила на европейската политическа фондация за вземане на решения, избори, изисквани кворуми и изменение на устава;

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 5 –параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) реда за изменение на устава,

заличава се

Обосновка

Вж. изменение на параграф 5, буква жб) (нова).

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейският парламент създава регистър (наричан по-нататък „регистъра“) за целите на регистрирането на европейските политически партии и европейските политически фондации.

1. Европейският парламент създава регистър (наричан по-нататък „регистъра“) за целите на регистрирането на европейските политически партии и европейските политически фондации. Регистърът, в който се регистрират тези политически партии и фондации, е достъпен в интернет.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Европейският парламент публикува цялата документация, която му е представена от политическите съюзи и фондации като част от техните заявления.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Политическа фондация може да регистрира своя устав в регистъра само чрез европейската политическа партия, с която е свързана.

4. Европейска политическа фондация може да регистрира своя устав в регистъра само чрез европейската политическа партия, с която е официално свързана.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Европейският парламент приема решение, което публикува в Официален вестник на европейския съюз, заедно с устава на партията или фондацията, а когато заявлението не е било одобрено – с основанията за отказа, в срок до три месеца след получаване на заявлението за регистрация.

5. В срок до три месеца след получаване на заявлението за регистрация Европейският парламент регистрира европейската политическа партия или европейската политическа фондация в регистъра и публикува нейния устав в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако счете, че някое от условията по член 3, параграф 1, букви а)—да) или член 3, параграф 2, букви а)—еа) съответно не е изпълнено. В последния случай заявителят се информира незабавно за мотивите за това решение.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

 

7. Актуализиран списък на членовете на европейската политическа партия, който се прилага към устава й съгласно предвиденото в член 4, параграф 2, се изпраща в Европейския парламент всяка година, но в срок до четири седмици след евентуални промени, в резултат на които европейската политическа партия може вече да не отговаря на изискването от член 3, параграф 1, буква б).

7. Актуализиран списък на партиите — членки на европейската политическа партия, и броя на индивидуалните й членове, ако има такива, се изпраща на Европейския парламент всяка година, но в срок до четири седмици след евентуални промени, в резултат на които европейската политическа партия може вече да не отговаря на изискването на член 3, параграф 1, буква б).

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейският парламент ежегодно проверява дали европейските политически партии и европейските политически фондации продължават да отговарят на условията и изискванията, установени в членове 3, 4 и 5.

1. Без да се нарушава процедурата по параграф 2, Европейският парламент проверява постоянно дали европейските политически партии и европейските политически фондации продължават да отговарят на условията и изискванията, установени в член 3.

Когато е уместно датата на годишната проверка, предвидена с настоящия параграф, се съгласува с реда за подаване на заявленията за финансиране, установен с член 13, за да се координира и обменя информация между регистъра и разпоредителя с бюджетни кредити, ако това е необходимо.

 

2. По искане на една четвърт от членовете си, представляващи най-малко три политически групи в Европейския парламент, Европейският парламент взема решение с мнозинството от членовете си дали продължава да се спазва условието, предвидено с член 3, параграф 1, буква в) за европейските политически партии, и с член 3, параграф 2, буква в) за европейските политически фондации.

2. По искане на една четвърт от членовете си, представляващи най-малко три политически групи в Европейския парламент, или по искане на Комисията или Съвета, Европейският парламент взема решение дали дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация продължава да зачита ценностите, на които се основава Европейският съюз съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз.

Преди да вземе решение Европейският парламент изслушва представителите на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация и изисква от комитет, съставен от независими изтъкнати личности, да даде становище по въпроса в разумен срок.

Преди да вземе решение Европейският парламент изслушва представителите на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация и изисква от комитет, съставен от независими изтъкнати личности, да даде становище по въпроса в разумен срок. Становището на комитета се публикува. Европейският парламент взема решение в едномесечен срок.

Комитетът се състои от трима членове, като Европейският парламент, Съветът и Комисията посочват по един член в срок до шест месеца след края на първата сесия на Европейския парламент след изборите за Европейски парламент. Секретариатът и финансирането на комитета се осигуряват от Европейския парламент.

Комитетът се състои от трима членове, като Европейският парламент, Съветът и Комисията посочват по един член в срок до шест месеца след края на първата сесия на Европейския парламент след изборите за Европейски парламент. Секретариатът и финансирането на комитета се осигуряват от Европейския парламент.

3. Всяко физическо или юридическо лице може по всяко време да отправи мотивирано искане до Европейския парламент да провери дали продължават да се спазват едно или повече от условията и изискванията, установени в параграф 1. Незачитане на принципите, на които се основава Съюза, от страна на европейска политическа партия, включително от нейни членове, или от европейска политическа фондация, се установява само съобразно с предвиденото в параграф 2.

 

4. Ако Европейският парламент установи, че едно от условията или изискванията, посочени в параграф 1 вече не се изпълнява, се прилагат разпоредбите, предвидени в член 11, в член 22, или и в двата члена, в съответствие с разпоредбите на член 23.

4. Ако Европейският парламент установи, че едно от условията или изискванията, посочени в параграф 1 вече не се изпълнява, се прилагат разпоредбите на член 11, член 22, или и на двата члена, в съответствие с разпоредбите на член 23.

 

4a. Ако Европейският парламент счете, че условието за зачитане на ценностите, на които се основава Европейският съюз съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз, вече не се изпълнява от дадена европейска политическа партия, последната се заличава от регистъра заедно със свързаната с нея европейска политическа фондация. Ако Европейският парламент счете, че условието за зачитане на тези ценности вече не се спазва от европейска политическа фондация, тази европейска политическа фондация се заличава от регистъра.

5. Европейска политическа фондация автоматично губи своя правен статут, ако европейската политическа партия, с която е свързана, бъде заличена от регистъра. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити намалява стойността или прекратява финансирането или предоставянето на безвъзмездни средства или решението за финансиране от Съюза, получено по силата на настоящия регламент, и събира всички финансови средства на Съюза, неоснователно изплатени по споразумението за финансиране или за предоставяне на безвъзмездни средства или по решението за финансиране от Съюза, както и всички неизразходвани средства на Съюза към датата на вземане на решението на основание член 11.

5. Европейска политическа фондация автоматично губи своя правен статут, ако европейската политическа партия, с която е свързана, бъде заличена от регистъра.Отговорният разпоредител с бюджетни кредити намалява стойността или прекратява финансирането или предоставянето на безвъзмездни средства или решението за финансиране от Съюза, получено по силата на настоящия регламент, и събира всички финансови средства на Съюза, неоснователно изплатени по споразумението за финансиране или за предоставяне на безвъзмездни средства или по решението за финансиране от Съюза, както и всички неизразходвани средства на Съюза към датата на вземане на решението на основание член 11.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правният статут и правоспособността на европейската политическа партия и на европейската политическа фондация се признават напълно във всички държави членки.

1. Правоспособността на европейската политическа партия и на европейската политическа фондация се признава напълно във всички държави членки.

Обосновка

Правоспособност включва и „правен статут“.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Освен ако са наложени ограничения в техните устави, европейската политическа партия и европейската политическа фондация имат всички необходими права да извършват дейностите си, включително правото да притежават движима и недвижима собственост, и могат да извършват дейности във всички държави членки, както и в трети държави.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Ако са извършени действия от името на европейска политическа партия или европейска политическа фондация преди регистрацията в съответствие с член 3 и член 6 и въпросната европейска политическа партия или европейска политическа фондация не поема задълженията, възникнали в резултат на тези действия, физическите лица, партии или юридически лица, които са извършили тези действия, остават солидарно и поотделно отговорни за тях.

Обосновка

Пояснява положението с оглед отговорността съгласно националното законодателство преди регистрацията на европейска политическа партия или свързана с нея фондация.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Държавите членки гарантират, че наименованията „европейска политическа партия“ и „европейска политическа фондация“ може да се използват само от политически съюзи или фондации, регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По въпроси, неуредени или частично уредени в настоящия регламент, статутът на европейската политическа партия и европейската политическа фондация се урежда в държавата членка, в която е тяхното седалище, с онези национални закони, които са приложими спрямо правната форма на партията или фондацията, посочена в нейния устав. Дейностите, осъществявани от европейска политическа партия и европейска политическа фондация в други държави членки се уреждат със съответното национално право на тези държави членки.

2. По въпроси, неуредени или частично уредени в настоящия регламент или в съответните устави, дейността на европейската политическа партия и европейската политическа фондация се урежда от законите на държавата членка, в която е тяхното седалище. Дейностите, осъществявани от европейска политическа партия и европейска политическа фондация в други държави членки се уреждат със съответното национално право на тези държави членки.

Обосновка

Предложението на Комисията споменава разпоредбите, приложими към правната форма, избрана от партията или фондацията, в държавата членка, където се намира нейното седалище. Това е още един начин да се изрази идеята за „паралелни партии“, съществуващи съгласно правото на държава членка и правото на Съюза, което не е необходимо и дори е неправилно (вж. също изменения към член 4, параграф 1, буква в) и член 11, параграф 4).

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) управителният й орган реши да ликвидира европейската политическа партия или европейската политическа фондация,

а) компетентният й орган реши да ликвидира европейската политическа партия или европейската политическа фондация.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) управителният й орган реши да преобразува европейската политическа партия или европейската политическа фондация в правен субект, признат от правния ред на дадена държава членка,

б) компетентният й орган реши да преобразува европейската политическа партия или европейската политическа фондация в правен субект, признат от правния ред на дадена държава членка.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) е заличена от регистъра съгласно разпоредбите на член 22, параграфи 1 или 4, или съгласно член 7, параграф 5.

г) е заличена от регистъра.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При настъпване на едно от обстоятелствата, предвидени в букви а), б) и в) на параграф 1 за европейска политическа партия или европейска политическа фондация, се оттегля всяко текущо решение за получаване на финансиране от Съюза по силата на настоящия регламент или се прекратява всяко съществуващо споразумение за такова финансиране и се възстановяват всички неизразходвани финансови средства на Съюза, включително такива от предходни години.

3. Европейска политическа партия или европейска политическа фондация, заличена от регистъра, се оттегля всяко текущо решение за получаване на финансиране от Съюза по силата на настоящия регламент или се прекратява всяко съществуващо споразумение за такова финансиране и се възстановяват всички неизразходвани финансови средства на Съюза, включително такива от предходни години съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1.

 

_____________

 

1 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Обосновка

Уточнението е необходимо, за да се гарантира отчитането в достатъчна степен на връзката между двете предложения.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Процедурите по ликвидация, несъстоятелност, преустановяване на плащания и други подобни се уреждат с правните разпоредби, които се прилагат за правната форма, посочена в устава на европейската политическа партия или европейската политическа фондация, в държавата членка, в която се намира нейното седалище.

4. Процедурите по ликвидация, несъстоятелност, преустановяване на плащания и други подобни се уреждат с правните разпоредби, които се прилагат за политическите партии или политически фондации в държавата членка, в която се намира седалището на въпросната европейска политическа партия или европейска политическа фондация.

Обосновка

Допълва член 10, изменен по отношение на процедурите, които трябва да се провеждат на предварително определено място.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Финансирането или безвъзмездните средства от общия бюджет на Европейския съюз не може да надхвърлят 90 % от годишните подлежащи на възстановяване разходи на една европейска политическа партия и 95 % от годишните допустими разходи, посочени в бюджета на една европейска политическа фондация. Европейските политически партии могат да използват неоползотворени части от финансирането на ЕС, предоставено за покриване на подлежащи на възстановяване разходи, в рамките на две финансови години след предоставянето му. Средства, неоползотворени след тези две финансови години, се събират в съответствие с финансовия регламент.

4. Финансирането или безвъзмездните средства от общия бюджет на Европейския съюз не може да надхвърлят 90 % от годишните подлежащи на възстановяване разходи на една европейска политическа партия и 95 % от годишните допустими разходи, посочени в бюджета на една европейска политическа фондация. Европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации могат да използват неоползотворени части от финансирането или безвъзмездните средства на Съюза, предоставени за покриване на подлежащи на възстановяване разходи, в рамките на две финансови години след предоставянето му. Неоползотворените средства се събират в съответствие с финансовия регламент.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Европейска политическа фондация прилага към заявлението своята годишна работна програма.

3. Европейска политическа фондация прилага към заявлението своята годишна работна програма и може да кандидатства за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз само чрез европейската политическа партия, с която е официално и пряко свързана.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При разпределяне на бюджетните кредити член на Европейския парламент може да се счита за член само на една европейска политическа партия, която в случаите, когато това е приложимо, е партията, на която е член неговата национална или регионална политическа партия към деня на изтичане на срока за подаване на заявлението.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) дарения от бюджета на политическите групи в Европейския парламент,

б) дарения от бюджета на политическите групи в Европейския парламент, въпреки че финансовото участие в организирането на съвместни прояви не се счита за дарение;

Обосновка

В много случаи, когато е в интерес на общи политически или социални цели, европейските политически партии и политическите групи на Европейския парламент организират съвместни прояви (напр. конференции, семинари, обществени дискусии). В тези конкретни случаи финансовият принос за покриването на разходите за организация от името на политическа група на Европейския парламент е напълно позволен и не се счита за дарение.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) дарения от всяко предприятие, върху което публичните органи могат да упражняват пряко или непряко съществено влияние поради това, че е тяхна собственост, поради финансовото си участие в него или правилата, които уреждат функционирането му,

в) дарения от всяко предприятие, върху което публичните органи могат да упражняват пряко или непряко съществено влияние поради това, че е тяхна собственост, поради финансовото си участие в него или правилата, които уреждат функционирането на съответното предприятие,

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) дарения от всеки публичен орган от трета държава, включително от предприятие, върху което публичните органи могат да упражняват пряко или непряко съществено влияние поради това, че е тяхна собственост, поради финансовото си участие в него или правилата, които уреждат функционирането му.

г) дарения от всеки публичен орган от трета държава, включително от предприятие, върху което публичните органи могат да упражняват пряко или непряко съществено влияние поради това, че е тяхна собственост, поради финансовото си участие в него или правилата, които уреждат функционирането на съответното предприятие.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Финансиране за организирането на съвместни дейности не се счита за дарение.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Допускат се вноски от страна на членовете на европейска политическа партия. Те не могат да надвишава 40 % от годишния бюджет на тази европейска политическа партия.

7. Допускат се вноски от страна на партии – членки на европейска политическа партия. Те не могат да надвишава 40 % от годишния бюджет на тази европейска политическа партия.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяко физическо или юридическо лице, което прави дарение за европейска политическа партия или европейска политическа фондация в рамките на държавата или от чужбина, се ползва със същите условия на данъчно облагане, които се прилагат при дарения за политическа партия или политическа фондация със седалище в държавата членка, в която дарителят е установен за целите на данъчното облагане.

2. Без да се засягат съществуващите национални прагове и автономността на данъчното право на държавите членки всяко физическо или юридическо лице, което прави дарение за европейска политическа партия или европейска политическа фондация в рамките на държавата или от чужбина, се ползва със същите условия на данъчно облагане, които се прилагат при дарения за политическа партия или политическа фондация със седалище в държавата членка, в която дарителят е установен за целите на данъчното облагане.

Обосновка

С това изменение се цели изясняване на обхвата на настоящия регламент, който остава неясен в предложението на Комисията.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансирането на европейските политически партии от общия бюджет на Европейския съюз и от каквито и да е други източници може да се използва за финансиране на кампании, провеждани от европейските политически партии във връзка с изборите за Европейски парламент, в които те участват съгласно изискването по член 3, параграф 1, буква г).

1. Финансирането на европейските политически партии от общия бюджет на Европейския съюз и от каквито и да е други източници може да се използва за покриване на разходите по кампании във връзка с изборите за Европейски парламент, в които те участват съгласно изискването по член 3, параграф 1, буква г). При спазване на ограниченията, определени в член 18, параграф 1, европейските политически партии могат да допринасят за разпространението на информация сред обществеността с оглед повишаване на осведомеността по важни въпроси на европейските политики. При това те трябва да спазват правилата за провеждане на предизборни кампании в съответните държави членки, по-конкретно правилата, приложими за партиите и кандидатите, относно финансирането и ограничаването на разходите, свързани с изборите.

В съответствие с член 8 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори, финансирането и ограничаването на разходите на всички партии и кандидати за изборите за Европейски парламент се урежда във всяка държава членка от национални разпоредби.

В съответствие с член 8 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори, финансирането и ограничаването на разходите на всички партии и кандидати за изборите за Европейски парламент се урежда във всяка държава членка от национални разпоредби, с изключение на референдумите, засягащи политиките на Европейския съюз или ратифицирането на договори, свързани с Европейския съюз.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Разходите, свързани с кампании, провеждани във връзка с изборите за Европейски парламент, се посочват по ясен начин като такива от европейските политически партии в техните годишни финансови отчети.

2. Разходите, направени от партии и кандидати във връзка с кампании, провеждани във връзка с изборите за Европейски парламент, се посочват по ясен начин като такива от европейските политически партии в техните годишни финансови отчети.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Финансирането на европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не се използва за други цели освен за финансиране на техните дейности, както това е определено в член 2, точка 4) и за разходи, свързани пряко с целите, определени в техния устав в съответствие с член 5. По-специално то не се използва за пряко или непряко финансиране на европейски, национални, регионални или местни избори, политически партии, кандидати, или фондации.

2. Финансирането на европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не се използва за други цели освен за финансиране на техните дейности, както това е определено в член 2, точка 4) и за разходи, свързани пряко с целите, определени в техния устав в съответствие с член 5. По-специално то не се използва за пряко или непряко финансиране на европейски, национални, регионални или местни избори или референдуми, политически партии, кандидати, или фондации.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не може да се използва за финансиране на кампании за национални, регионални или местни референдуми.

3. Финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не може да се използва за покриване на разходи по кампании за национални, регионални или местни референдуми, освен в случая на европейски политически партии, когато предмет на съответния референдум е законодателство на Съюза, функционирането на институциите на Съюза или ратифицирането на промени в договори, свързани с Европейския съюз.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не се използва за финансиране на свързани с тях политически партии, чието седалище се намира в трета държава.

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Най-късно до шест месеца след края на финансовата година европейските политически партии и европейските политически фондации внасят в регистъра и в компетентните национални органи в държавите членки:

1. Най-късно до четири месеца след края на финансовата година европейските политически партии и европейските политически фондации внасят в регистъра и в компетентните национални органи в държавите членки:

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 20 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Когато по силата на този регламент от европейските политически партии се удържат средства в съответствие с Финансовия регламент или се налагат парични санкции, въпросните суми се добавят към бюджетните кредити за текущата година в съответствие с член 14.

Обосновка

Хоризонтална разпоредба, която се отнася и до член 12, параграф 4, член 15, параграф 6, член 22, параграфи 1 и 4.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националните органи и Европейският парламент правят практически договорености за обмен на информация за европейските политически партии и европейските политически фондации.

За тази цел Европейският парламент може да определя с националните органи практически договорености за обмен на информация.

Обосновка

Европейският парламент следва да бъде основният контролен орган, наред със Сметната палата , външен одитор и OLAF.

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка техническа подкрепа от страна на Европейския парламент за европейските политически партии се основава на принципа на равноправното третиране. Тя се предоставя при условия, също толкова благоприятни, както тези за другите външни организации и асоциации, на които могат да се предоставят подобни улеснения, и се осъществява срещу фактура и заплащане.

Всяка техническа подкрепа от страна на Европейския парламент или други институции на Съюза за европейските политически партии се основава на принципа на равноправното третиране. Тя се предоставя при условия, също толкова благоприятни, както тези за другите външни организации и асоциации, на които могат да се предоставят подобни улеснения, и се осъществява срещу фактура и заплащане.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Европейският парламент приема разпоредби за прилагане, определящи условията, при които политическите групи, заедно с европейските политически партии, които те представляват в Европейския парламент, могат да организират събития, които може да се считат за непряка подкрепа, по-специално когато тези събития се провеждат в помещенията на Европейския парламент.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако Европейският парламент установи в съответствие с член 7, параграф 2, че европейска политическа партия или европейска политическа фондация не зачита принципите, на които се основава Съюза, или че е обект на влязло в сила съдебно решение за незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на Съюза, както е определено в член [93, параграф 1, буква д)] от Финансовия регламент, или че европейска политическа партия не спазва минималните правила за вътрешнопартийна демокрация, които се изискват съгласно член 4, параграф 2, въпросната европейска политическа партия или европейска политическа фондация може да бъде заличена от регистъра, да бъде лишена от статута си съгласно член 11 и да бъде оттеглено всяко текущо решение за финансиране от Съюза, получено по силата на настоящия регламент, или прекратено всяко съществуващо споразумение за такова финансиране, както и да й бъде наложено да възстанови всички средства на Съюза, включително неизразходвани такива от предходни години.

1. Ако Европейският парламент установи в съответствие с член 7, параграф 2, че европейска политическа партия или европейска политическа фондация не зачита принципите, на които се основава Съюза, или че е обект на влязло в сила съдебно решение за незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на Съюза, както е определено в член 106, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент, или че европейска политическа партия не спазва минималните правила за вътрешнопартийна демокрация, които се изискват съгласно член 4, параграф 2, на въпросната европейска политическа партия или европейска политическа фондация може да бъде наложена санкция или глоба или тя може да бъде заличена от регистъра, като по този начин бъде лишена от статута й съгласно член 11, и всяко текущо решение за финансиране от Съюза, получено по силата на настоящия регламент, може да бъде оттеглено или всяко съществуващо споразумение за такова финансиране – прекратено, както и да й бъде наложено да възстанови всички средства на Съюза, включително неизразходвани такива от предходни години.

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 22 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато определя размера на глобата, наложена на европейска политическа партия или европейска политическа фондация в съответствие с параграф 2, Европейският парламент взема предвид тежестта, продължителността, а където е уместно и повторното извършване на нарушението, изминалото време, наличието на умисъл или степента на небрежност, както и евентуално предприетите мерки да бъдат изпълнени условията и изискванията на настоящия регламент. Всяка глоба трябва да бъде ефективна и да има възпиращо действие и не може да надхвърля 10 % от годишния бюджет на въпросната европейска политическа партия или фондация в годината на налагането на санкцията.

3. Когато определя размера на глобата, наложена на европейска политическа партия или европейска политическа фондация в съответствие с параграф 2, Европейският парламент взема предвид тежестта, продължителността, а където е уместно и повторното извършване на нарушението, изминалото време, наличието на умисъл или степента на небрежност, както и целесъобразността и навременността на евентуалните мерки, предприети от съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация с цел да бъдат изпълнени условията и изискванията на настоящия регламент, като същевременно се гарантира, че сумата на глобата е най-малко два пъти по-голяма от постигнатата полза. Всяка глоба трябва да бъде ефективна и да има възпиращо действие и не може да надхвърля 10 % от годишния бюджет на въпросната европейска политическа партия или фондация в годината на налагането на санкцията. При определени обстоятелства глобата може да бъде заплатена на разумни вноски.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Освен това европейска политическа партия или европейска политическа фондация може да бъде лишена от възможността да получава финансиране за срок до пет години, ако разпоредителят с бюджетни кредити установи, че тя е виновна за тежко правонарушение при упражняване на професионална дейност, съгласно член [93, параграф 1, буква в)] от финансовия регламент.

6. Освен това европейска политическа партия или европейска политическа фондация може да бъде лишена от възможността да получава финансиране за срок до три години, ако разпоредителят с бюджетни кредити установи, че тя е виновна за тежко правонарушение при упражняване на професионална дейност, съгласно член 106, параграф 1, буква в) от финансовия регламент.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Санкциите, наложени по силата на настоящия член, се прилагат за всички европейски политически партии и европейски политически фондации, независимо дали получават финансиране от Съюза. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да налага административни и/или финансови санкции съгласно член [96, параграф 2] от финансовия регламент и член 145 от Правилата за неговото прилагане на всяка европейска политическа партия или европейска политическа фондация, която се намира в едно от положенията, посочени в член [96, параграф 1] от финансовия регламент, което не е обхванато от горните параграфи.

7. Санкциите, наложени по силата на настоящия член, се прилагат за всички европейски политически партии и европейски политически фондации, които са признати съгласно разпоредбите на настоящия регламент, независимо от това, дали получават финансиране от Съюза или не. Възлагащият орган може да налага административни и/или финансови санкции съгласно член 109, параграф 2 от Финансовия регламент и член 145 от Правилата за неговото прилагане на всяка европейска политическа партия или европейска политическа фондация, която се намира в едно от положенията, посочени в член 109, параграф 1 от Финансовия регламент, което не е обхванато от горните параграфи.

Обосновка

Необходимо е да се уточни: Партиите или фондациите подлежат на правилата за прозрачност на даренията дори да не са кандидатствали или получавали финансиране от Съюза в допълнение към собствените си средства.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Преди да вземе окончателно решение във връзка със санкциите от член 22 Европейският парламент дава възможност на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация да представи своите съображения, а когато е уместно и подходящо, и да предприеме необходимите мерки за коригиране на ситуацията в един разумен срок.

1. Преди да се вземе окончателно решение във връзка със санкциите от член 22, Европейският парламент дава възможност на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация да представи своите съображения, а когато е уместно и подходящо, и да предприеме необходимите мерки за коригиране на ситуацията в един разумен срок.

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако Европейският парламент счете за необходимо, той може да изслуша и други физически или юридически лица, включително подали оплаквания по член 7, параграф 3.

2. Преди да вземе окончателно решение, Европейският парламент се консултира с комитета от независими изтъкнати личности, посочен в член 7, параграф 2. Ако Европейският парламент счете за необходимо, той може да изслуша и други физически или юридически лица, включително подали оплаквания по член 7, параграф 2.

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Регистърът публикува в създаден за целта уебсайт следните документи:

1. Най-късно четири седмици след датата на направено съобщение или след като Европейският парламент е приел своето решение, Регистърът публикува в създаден за целта уебсайт следните документи:

Обосновка

Вместо да бъде ограничен до подробностите, посочени в букви а) и б), едномесечният срок за публикуване на уебсайта на всякакъв вид информация следва да бъде стандартен.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) имената и уставите на всички регистрирани европейски политически партии и европейски политически фондации, заедно с документите, внесени като част от заявлението за регистрация в съответствие с член 6, параграф 3, в срок до четири седмици след като Европейският парламент е приел своето решение, а след тази дата – и всички изменения, съобщени на Европейския парламент в съответствие с член 6, параграфи 6 и 7,

a) имената и уставите на всички регистрирани европейски политически партии и европейски политически фондации, заедно с документите, внесени като част от заявлението за регистрация в съответствие с член 6, параграф 3, а след датата на приемане на решението на Европейския парламент – и всички изменения, съобщени на Европейския парламент в съответствие с член 6, параграфи 6 и 7,

Обосновка

Техническо съгласуване във връзка с изменението в първото изречение на член 24, параграф 1.

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) списък на заявленията, които не са одобрени, заедно с документите, внесени като част от заявлението за регистрация в съответствие с член 6, параграф 3 и основанията за отказа, в срок до четири седмици след като Европейският парламент е приел своето решение,

б) списък на заявленията, които не са одобрени, заедно с документите, внесени като част от заявлението за регистрация в съответствие с член 6, параграф 3 и основанията за отказа;

Обосновка

Техническо съгласуване във връзка с изменението в първото изречение на член 24, параграф 1.

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) годишните финансови отчети и докладите от външен одит, посочени в член 19, параграф 1, а за европейски политически фондации – и окончателните доклади за изпълнението на работната им програма,

г) годишните финансови отчети и докладите от външен одит, посочени в член 19, параграф 1, а за европейски политически фондации – и окончателните доклади за изпълнението на работната им програма. Тази информация се публикува най-късно шест седмици след нейното получаване заедно с цялата финансова информация, представена в съпоставим табличен формат, включително като свободно достъпни данни;

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) имената на дарителите и съответните дарения, които са докладвани от европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с член 15, параграфи 2, 3 и 4, с изключение на даренията от физически лица, ненадвишаващи 1.000 EUR на година и от дарител, които се отразяват в докладите като „незначителни дарения“,

д) имената на дарителите и съответните дарения, които са докладвани от европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с член 15, параграфи 2, 3 и 4, с изключение на даренията от физически лица, ненадвишаващи 1 000 EUR на година и от дарител, които се отразяват в докладите като „незначителни дарения“. Тази информация се публикува най-късно шест седмици след нейното получаване заедно с цялата финансова информация, представена в съпоставим табличен формат, включително като свободно достъпни данни;

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) подробности относно, и основанията за всяко окончателно решение, взето от Европейския парламент в съответствие с член 22, включително, когато е приложимо и становищата, приети от комитета, съставен от независими изтъкнати личности, в съответствие с член 7, параграф 2, като се вземат предвид разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001,

ж) подробности относно всяко окончателно решение, взето от Европейския парламент в съответствие с член 22, и основанията за него, като се вземат предвид разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001,

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Всяка информация, публикувана от регистъра съгласно параграф 1, букви в)—ж), остава публично достъпна на уебсайта в продължение на най-малко пет години.

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. От списъка с членовете на европейската политическа партия, приложен към устава на партията в съответствие с член 4, параграф 2, и осъвременен в съответствие с член 6, параграф 7, Европейският парламент публикува общия брой на членовете на всяка партия, имената на юридически лица, които са нейни членове, както и имената на онези физически лица дали своето изрично писмено съгласие за това публикуване. Европейските политически партии установяват практика да търсят това съгласие от всички физически лица, които са техни членове.

2. Европейският парламент публикува списък на партиите – членки, актуализиран в съответствие с член 6, параграф 7.

Изменение  89

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Европейският парламент публикува ежегодно списъци на всички членове на Европейския парламент, на националните парламенти и на регионалните парламенти или законодателни органи, които членуват в европейски политически партии, както и тяхната партийна принадлежност.

Изменение  90

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейският парламент предвижда процедура за обжалване по административен ред във връзка с решения, свързани с регистрацията на устав, с финансирането или с налагането на санкции.

1. Европейският парламент предвижда бърза и прозрачна процедура за обжалване по административен ред във връзка с решения, свързани с регистрацията на устав, с финансирането или с налагането на санкции.

Обосновка

С това изменение се подчертава необходимостта от бързи и подходящи процедури за обжалване по административен ред предвид потенциалните санкции.

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В срок от една година от датата на прилагане на настоящия регламент европейските политически партии и европейските политически фондации адаптират своите устави, така че те да са в пълно съответствие с изискванията на настоящия регламент.

(1)

OВ C 67, 7.3.2013 г., стр. 1.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(3)

OВ C 62, 02.03.13, стр. 77.

(4)

ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 46.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Развитието на европейските политически партии е изключително важно за активиране на обществения интерес по отношение на въпросите на ЕС. Изготвянето на пакет за реформа на европейските политически партии като средство за мобилизиране на демократичната енергия на отделните граждани и техните организации не е лесна задача, което се дължи в голяма степен на системната сложност на ЕС. Но това може да бъде превърнато в предимство, ако бъде изяснена „учредителната мисия“ на европейските политически партии, както и начинът, по който информираният и принципен диалог относно тяхното политическо развитие може да улесни създаването на плуралистичен „демос“.

Докладчикът приветства решително създаването на специален и единен европейски правен статут на европейските политически партии и техните политически фондации съгласно правото на Съюза, по-специално от съображения за организационно сближаване.

Реформите, предложени в доклада на генералния секретар от 2010 г., решенията на Бюрото от 13 декември 2011 г., докладът Янаку от 6 април 2011 г. относно оценката на прилагането на предходния Регламент 2004/2003, изменен през 2007 г., и новото предложение за регламент за европейските политически партии и техните политически фондации са резултат на изчерпателен анализ на текущата ситуация и предвиждат цялостен положителен отговор на въпросите, тревогите и забележките на европейските политически партии. В проектодоклада предложенията са насочени към единен начин на организиране на европейските политически партии.

По отношение на критериите за признаване докладчикът предлага само националните или регионалните партии да имат право да учредят европейска партия. За създаването на европейски партии статутът на европейските партии отчита в еднаква степен представителите, избрани на европейско, на национално и на регионално равнище. Затова възможността за признаване на избраните на регионално равнище представители следва да бъде запазена и за целите на създаването на партии, но само в случая на регионите със законодателни правомощия, за които Европейският парламент е уведомен. За да бъде финансирана от Европейския парламент, дадена европейска политическа партия трябва да бъде представлявана в Европейския парламент най-малко от един член на Европейския парламент. Освен това следва да се отчитат критериите за пълно спазване на вътрешнопартийната демокрация и равенството между половете в състава и при учредяването на европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации. Партия, която не отговаря на условието за вътрешнопартийна демокрация, не се взема предвид за изискването за представителство поне в седем държави членки.

Европейският парламент ще проверява ежегодно условията и критериите за регистрация на европейските политически партии и техните европейски политически фондации. Докладчикът счита, че тази проверка следва да се извършва ежегодно или след мотивирано и надлежно обосновано искане от всяко физическо или юридическо лице, както и че най-ефективната процедура би била тази на комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент. Тази комисия ще организира всяко изслушване, провеждано за тази цел, и ще предоставя становище на Европейския парламент в срок от два месеца от представяне на искането.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (24.1.2013)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Докладчик по становище: Едит Херцог

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът споделя становището на Комисията, че по-голямото и по-ефективно участие на европейските политически партии и фондации може да допринесе за подобряване на разбирането на гражданите за връзката между политическите процеси на национално и на европейско равнище и е един от начините да бъде насърчено възникването на европейско публично пространство. Съответно европейските политически партии и фондации ще имат по-голяма роля при изборите за Европейски парламент, организирани на всеки пет години, и в кампаниите при евентуални референдуми, чийто предмет е изключително от компетентността на Европейския съюз или засяга функционирането на самия Европейски съюз.

Докладчикът е дълбоко убедена, че европейските политически партии и фондации трябва да зачитат в своите програми, в своите дейности и чрез своите членове, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона и зачитането на правата на човека, включително правата на лица от малцинствата.

Приветства се въвеждането на необходимата финансова гъвкавост по отношение на работните методи и на дейностите на европейските политически партии и фондации и се подкрепя новият метод на финансиране, а именно чрез вноски успоредно на системата за безвъзмездни средства за оперативни разходи и дарения. Във връзка с това докладчикът иска да подчертае, че финансовият принос към организирането на съвместни прояви не се счита за дарение и че не следва да се ограничава размерът на даренията, получавани от европейските политически партии и фондации от физически или юридически лица.

Докладчикът по становище е съгласна с подхода, предвиждащ Европейският парламент да проверява ежегодно условията и критериите за регистрация на европейски политически партии и фондации, и подкрепя идеята един комитет, състоящ се от трима членове — независими изтъкнати личности, назначени съответно от Европейския парламент, Съвета и Комисията, следва да дава становище по въпроса в рамките на разумен срок.

Накрая докладчикът по становище изразява убедеността си, че наред с ролята, която Европейският парламент играе в процеса на регистрация и ежегодна проверка, компетентните национални органи на държавите членки, в които европейските политически партии и фондации имат съответно своите седалища, са органите, които следва да упражняват контрол над финансирането, получено от източници, различни от бюджета на Европейския съюз, както и над всички разходи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисия по бюджети приканва водещата комисия по конституционни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Следва да бъдат уредени процедурите, които европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации трябва да следват, за да получат европейски правен статут по силата на настоящия регламент, както и процедурите и критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде взето решение за предоставяне на посочения европейски правен статут. Също така е необходимо да бъде регламентиран редът в случаи, когато една европейска политическа партия или европейска политическа фондация може да бъде лишена, да загуби или да се откаже от своя европейски правен статут.

(8) Следва да бъдат уредени процедурите, които европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации трябва да следват, за да получат европейски правен статут по силата на настоящия регламент, както и процедурите и критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде взето решение за предоставяне на посочения европейски правен статут. Също така е необходимо да бъдат регламентирани безпристрастни и прозрачни процедури за случаите, когато една европейска политическа партия или европейска политическа фондация може да бъде лишена, да загуби или да се откаже от своя европейски правен статут.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Членството в европейска политическа партия и участието в политическите ѝ дейности на доброволна основа не следва да се разглежда като плащане или дарение в натура, а като доброволно призвание.

Обосновка

С това съображение се обяснява изменението на член 2, параграф 7.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6 – бележка под линия 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

18. Към датата на приемане на настоящото предложение Колегията ще приеме също и работен документ на Комисията относно предложение за изменение на финансовия регламент, с което ще бъде въведен нов дял относно финансирането на европейски политически партии. Въвеждането на „финансиране“ за европейските политически партии ще бъде потвърдено след като предложението за изменение на финансовия регламент бъде прието от съзаконодателите.

18. Към датата на приемане на настоящото предложение Колегията ще приеме също и работен документ на Комисията относно предложение за изменение на финансовия регламент, с което ще бъде въведен нов дял относно финансирането на европейски политически партии. Въвеждането на „финансиране“ за европейските политически партии ще бъде потвърдено след като предложението за изменение на финансовия регламент бъде прието от съзаконодателите, осигурявайки непрекъсната последователност и яснота на определенията в двете предложения.

Обосновка

Уточнението е необходимо, за да се гарантира отчитането в достатъчна степен на връзката между двете предложения.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „дарение“ означава дарения на финансови средства и други дарения в натура (стоки или услуги), които предоставят икономическо предимство на съответната европейска политическа партия или фондация.

(7) „дарение“ означава дарения на финансови средства и други дарения в натура (стоки или услуги), които предоставят икономическо предимство на съответната европейска политическа партия или фондация. Членството в европейска политическа партия и участието в нейните политически дейности на доброволна основа не представлява дарение.

Обосновка

Вж. ново съображение 15а.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По въпроси, неуредени или частично уредени в настоящия регламент, статутът на европейската политическа партия и европейската политическа фондация се урежда в държавата членка, в която е тяхното седалище, с онези национални закони, които са приложими спрямо правната форма на партията или фондацията, посочена в нейния устав. Дейностите, осъществявани от европейска политическа партия и европейска политическа фондация в други държави членки се уреждат със съответното национално право на тези държави членки.

2. По въпроси, които не са изрично уредени в настоящия регламент, статутът на европейската политическа партия и европейската политическа фондация се урежда в държавата членка, в която е тяхното седалище, с онези национални закони, които са приложими спрямо правната форма на партията или фондацията, посочена в нейния устав. Дейностите, осъществявани от европейска политическа партия и европейска политическа фондация в други държави членки се уреждат със съответното национално право на тези държави членки.

Обосновка

С това изменение се цели изясняване на обхвата на настоящия регламент, който остава неясен в предложението на Комисията.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При настъпване на едно от обстоятелствата, предвидени в букви а), б) и в) на параграф 1 за европейска политическа партия или европейска политическа фондация, се оттегля всяко текущо решение за получаване на финансиране от Съюза по силата на настоящия регламент или се прекратява всяко съществуващо споразумение за такова финансиране и се възстановяват всички неизразходвани финансови средства на Съюза, включително такива от предходни години.

3. При настъпване на едно от обстоятелствата, предвидени в букви а), б) и в) на параграф 1 за европейска политическа партия или европейска политическа фондация, се оттегля всяко текущо решение за получаване на финансиране от Съюза по силата на настоящия регламент или се прекратява всяко съществуващо споразумение за такова финансиране и се възстановяват всички неизразходвани финансови средства на Съюза, включително такива от предходни години в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1 (Финансовия регламент).

 

_____________

 

1 OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Обосновка

Уточнението е необходимо, за да се гарантира отчитането в достатъчна степен на връзката между двете предложения.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Финансирането или безвъзмездните средства от общия бюджет на Европейския съюз не може да надхвърлят 90 % от годишните подлежащи на възстановяване разходи на една европейска политическа партия и 95 % от годишните допустими разходи, посочени в бюджета на една европейска политическа фондация. Европейските политически партии могат да използват неоползотворени части от финансирането на ЕС, предоставено за покриване на подлежащи на възстановяване разходи, в рамките на две финансови години след предоставянето му. Средства, неоползотворени след тези две финансови години, се събират в съответствие с финансовия регламент.

4. Финансирането или безвъзмездните средства от общия бюджет на Европейския съюз не може да надхвърлят 90 % от годишните подлежащи на възстановяване разходи на една европейска политическа партия и 95 % от годишните допустими разходи, посочени в бюджета на една европейска политическа фондация. Европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации могат да използват неоползотворени части от финансирането или безвъзмездните средства на ЕС, предоставени за покриване на подлежащи на възстановяване разходи, в рамките на две финансови години след предоставянето му. Средства, неоползотворени след тези две финансови години, се събират в съответствие с финансовия регламент.

Обосновка

Публичното финансиране, предоставяно на европейските политически партии и фондации, допринася за стабилността и последователността на тяхната дейност и служи на тяхното основно предназначение — да формират европейско политическо съзнание и да изразяват волята на европейските граждани. Европейските политически партии и фондации следва да могат да натрупват необходимите им за кампанията средства чрез пренос от предходни финансови години.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейските политически партии и европейските политически фондации могат да приемат дарения от физически или юридически лица в размер до 25 000 EUR на година от един дарител, без да се засягат разпоредбите на параграф 5.

1. Европейските политически партии и европейските политически фондации могат да приемат дарения от физически или юридически лица, без да се засягат разпоредбите на параграф 5.

Обосновка

С цел да бъдат насърчени политическите партии да създават собствени ресурси, предложението е насочено към премахване на годишната горна граница за даренията от един дарител.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) дарения от бюджета на политическите групи в Европейския парламент,

б) дарения от бюджета на политическите групи в Европейския парламент, въпреки че финансовото участие в организирането на съвместни прояви не се счита за дарение,

Обосновка

В много случаи, когато е в интерес на общи политически или социални цели, европейските политически партии и политическите групи на Европейския парламент организират съвместни прояви (напр. конференции, семинари, обществени дискусии). В тези конкретни случаи финансовият принос за покриването на разходите за организация от името на политическа група на Европейския парламент е напълно позволен и не се счита за дарение.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) дарения от всяко предприятие, върху което публичните органи могат да упражняват пряко или непряко съществено влияние поради това, че е тяхна собственост, поради финансовото си участие в него или правилата, които уреждат функционирането му,

в) дарения от всяко предприятие, върху което публичните органи могат да упражняват пряко или непряко съществено влияние поради това, че е тяхна собственост, поради финансовото си участие в него или правилата, които уреждат функционирането на съответното предприятие,

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) дарения от всеки публичен орган от трета държава, включително от предприятие, върху което публичните органи могат да упражняват пряко или непряко съществено влияние поради това, че е тяхна собственост, поради финансовото си участие в него или правилата, които уреждат функционирането му.

г) дарения от всеки публичен орган от трета държава, включително от предприятие, върху което публичните органи могат да упражняват пряко или непряко съществено влияние поради това, че е тяхна собственост, поради финансовото си участие в него или правилата, които уреждат функционирането на съответния публичен орган.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяко физическо или юридическо лице, което прави дарение за европейска политическа партия или европейска политическа фондация в рамките на държавата или от чужбина, се ползва със същите условия на данъчно облагане, които се прилагат при дарения за политическа партия или политическа фондация със седалище в държавата членка, в която дарителят е установен за целите на данъчното облагане.

2. Без да се засягат съществуващите национални прагове и автономността на данъчното право на държавите членки всяко физическо или юридическо лице, което прави дарение за европейска политическа партия или европейска политическа фондация в рамките на държавата или от чужбина, се ползва със същите условия на данъчно облагане, които се прилагат при дарения за политическа партия или политическа фондация със седалище в държавата членка, в която дарителят е установен за целите на данъчното облагане.

Обосновка

С това изменение се цели изясняване на обхвата на настоящия регламент, който остава неясен в предложението на Комисията.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не може да се използва за финансиране на кампании за национални, регионални или местни референдуми.

3. Финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не може да се използва за финансиране на кампании за национални, регионални или местни референдуми, като изключение се допуска за европейските политически партии, когато темата на референдума е законодателството на Европейския съюз или референдумът пряко засяга функционирането на институция на ЕС.

Обосновка

Европейските политически партии не могат да бъдат изключвани от кампаниите за национални, регионални или местни референдуми, когато последните са свързани с функционирането на Европейския съюз или с въпроси от компетенцията на ЕС. Като представители на една действително европейска гледна точка, европейските политически партии трябва да бъдат част от този демократичен процес.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 22 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Санкциите, наложени по силата на настоящия член, се прилагат за всички европейски политически партии и европейски политически фондации, независимо дали получават финансиране от Съюза. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да налага административни и/или финансови санкции съгласно член [96, параграф 2] от финансовия регламент и член 145 от Правилата за неговото прилагане на всяка европейска политическа партия или европейска политическа фондация, която се намира в едно от положенията, посочени в член [96, параграф 1] от финансовия регламент, което не е обхванато от горните параграфи.

7. Санкциите, наложени по силата на настоящия член, се прилагат за всички европейски политически партии и европейски политически фондации, които са признати съгласно разпоредбите на настоящия регламент, независимо дали получават финансиране от Съюза. Възлагащият орган може да налага административни и/или финансови санкции съгласно член 109, параграф 2 от Финансовия регламент и член 145 от Правилата за неговото прилагане на всяка европейска политическа партия или европейска политическа фондация, която се намира в едно от положенията, посочени в член 109, параграф 1 от Финансовия регламент, което не е обхванато от горните параграфи.

Обосновка

Необходимо е да се уточни: Партиите или фондациите подлежат на правилата за прозрачност на даренията дори да не са кандидатствали или получавали финансиране от Съюза в допълнение към собствените си средства.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Регистърът публикува в създаден за целта уебсайт следните документи:

1. Най-късно четири седмици след датата на направено съобщение или след като Европейският парламент е приел своето решение, Регистърът публикува в създаден за целта уебсайт следните документи:

Обосновка

Вместо да бъде ограничен до подробностите, посочени в букви а) и б), едномесечният срок за публикуване на уебсайта следва да бъде стандартен за всякакъв вид информация.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) имената и уставите на всички регистрирани европейски политически партии и европейски политически фондации, заедно с документите, внесени като част от заявлението за регистрация в съответствие с член 6, параграф 3, в срок до четири седмици след като Европейският парламент е приел своето решение, а след тази дата – и всички изменения, съобщени на Европейския парламент в съответствие с член 6, параграфи 6 и 7,

а) имената и уставите на всички регистрирани европейски политически партии и европейски политически фондации, заедно с документите, внесени като част от заявлението за регистрация в съответствие с член 6, параграф 3, а след тази дата – и всички изменения, съобщени на Европейския парламент в съответствие с член 6, параграфи 6 и 7,

Обосновка

Техническо съгласуване във връзка с изменението в първото изречение на член 24, параграф 1.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) списък на заявленията, които не са одобрени, заедно с документите, внесени като част от заявлението за регистрация в съответствие с член 6, параграф 3 и основанията за отказа, в срок до четири седмици след като Европейският парламент е приел своето решение,

б) списък на заявленията, които не са одобрени, заедно с документите, внесени като част от заявлението за регистрация в съответствие с член 6, параграф 3 и основанията за отказа,

Обосновка

Техническо съгласуване във връзка с изменението в първото изречение на член 24, параграф 1.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Европейският парламент и комитетът, посочен в член 7, параграф 2, гарантират, че личните данни, които събират съгласно изискванията на настоящия регламент, не се използват за други цели освен за осигуряване на законосъобразността, редовността и прозрачността на финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации и на членството в европейските политически партии. Те унищожават тези лични данни най-късно 24 месеца след публикуването на съответните части в съответствие с член 24.

3. Европейският парламент и комитетът, посочен в член 7, параграф 2, гарантират, че личните данни, които събират съгласно изискванията на настоящия регламент, не се използват за други цели освен за осигуряване на законосъобразността, редовността и прозрачността на финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации и на членството в европейските политически партии. Те унищожават тези лични данни най-късно 36 месеца след публикуването на съответните части в съответствие с член 24.

Обосновка

Отклонявайки се от член 13 от Финансовия регламент Комисията предлага по-щедри условия за пренос „n+2“, което дава възможност бюджетните кредити за определена финансова година да се използват в рамките на цели три финансови години. Срокът за унищожаване на лични данни следва съответно също да бъде удължен на 36 месеца.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейският парламент предвижда процедура за обжалване по административен ред във връзка с решения, свързани с регистрацията на устав, с финансирането или с налагането на санкции.

1. Европейският парламент предвижда бърза и прозрачна процедура за обжалване по административен ред във връзка с решения, свързани с регистрацията на устав, с финансирането или с налагането на санкции.

Обосновка

С това изменение се подчертава необходимостта от бързи и подходящи процедури за обжалване по административен ред предвид потенциалните санкции.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации

Позовавания

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

22.10.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

22.10.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Edit Herczog

3.10.2012 г.

Дата на приемане

23.1.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Надежда Нейнски, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (23.1.2013)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Докладчик по становище: Луиджи Берлингуер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията за регламент относно статута и финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации. Предложението включва някои значими предложения, които се съдържат в резолюцията на ЕП от април 2011 г. и така утвърждава възможността за пълно и работещо признаване на ролята на политическите партии в ЕС, както е предвидено в Договора от Лисабон (член 10 от Договора за ЕС) и в Хартата на основните права.

Новият статут на правен субект на европейските политически партии e един от основните въпроси, които представляват интерес за комисията по правни въпроси. Правосубектността съгласно законодателството на Съюза, както е представена в предложението, е определена като допълваща и „всеобща“ към вече наличната правосубектност съгласно националното право. Целта е да се избегнат двойните стандарти в държавите членки между нормите, които се прилагат по отношение на „националните“партии и други критерии, които се отнасят до европейските партии. Цели се също да бъде сведена до минимум съпротивата на държавите членки по отношение на предложението.

Всъщност преди да може да бъде регистрирана с цел получаване на правосубектност съгласно правото на Съюза, партията или фондацията трябва вече да бъде субект на правото (сдружение или друго) съгласно законодателството на държава членка и седалището ѝ да бъде там.

От гледна точка на компетентността на комисията по правни въпроси, правилата относно вътрешното управление също са изключително важни, тъй като те не само предвиждат съвременни общи критерии за отчетност и прозрачност, но и утвърждават пътя към разпростиране на положителния ефект и върху вътрешните правила и поведение на националните партии.

Предложението съдържа елементите, които трябва да бъдат разгледани в устава, за да се гарантира демократично вътрешно функциониране, като правата и задълженията, произтичащи от членството, работата на общото събрание, изборът и процесът по вземане на решения на всички други управляващи органи, В това отношение, разбира се, е много важна препратката към възможността за заличаване на дадена партия от регистъра поради незачитане на минималните правила за вътрешна демократичност.

Графикът на обсъждането на предложението в Европейския парламент е изключително важен за комисията по правни въпроси: с цел гарантиране на ефективно приемане на регламента, комисията по правни въпроси препоръчва своевременно приемане на позицията на Европейския парламент с оглед на подготовката на европейските избори през пролетта на 2014 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по конституционни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Европейските политически партии и фондации следва да имат право да наемат персонала си в съответствие с член 2, буква в) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз общности при равни условия с политическите групи на Европейския парламент.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, които желаят да бъдат признати като такива на европейско равнище посредством европейски правен статут и да получават обществено финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, следва да зачитат определени принципи и да изпълняват определени условия. По-специално е необходимо европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации да зачитат принципите, на които се основава Европейският съюз, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(10) Европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, които желаят да бъдат признати като такива на европейско равнище посредством европейски правен статут и да получават обществено финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, следва да зачитат определени принципи и да изпълняват определени условия. По-специално е необходимо европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации да зачитат принципите, на които се основава Европейският съюз, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз. С цел да се позволи на нови формации да навлязат в политическото състезание и така да допринесат за активен демократичен живот в Европейския съюз, както и да се гарантира, че възможно най-голям брой партийни съюзи ще попаднат в приложното поле на нормите относно прозрачността и надзора на настоящия регламент, прагът за регистриране на европейска политическа партия следва да бъде лесен за постигане за официално добре организираните транснационални политически съюзи, без предварително условие за изборни успехи.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Следва да бъдат определени принципи и минимални изисквания за управлението и вътрешната организация на европейските политически партии, по-специално за да се осигури ангажираността и придържането им към високи стандарти за вътрешнопартийна демокрация. Също така в устава на една европейска политическа партия или европейска политическа фондация следва да се съдържат редица основни административни и правни разпоредби.

(11) Следва да бъдат определени принципи и минимални изисквания за управлението и вътрешната организация на европейските политически партии, по-специално за да се осигури ангажираността и придържането им към високи стандарти за вътрешнопартийна демокрация, особено що се отнася до процедурите по подбора на кандидати и съставянето на изборни листи за изборите за Европейски парламент посредством съставните им партии членки. Също така в устава на една европейска политическа партия или европейска политическа фондация следва да се съдържат редица основни административни и правни разпоредби.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Правото на финансиране от общия бюджет на Европейския съюз следва да се ограничи само за европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, които са признати като такива и са получили европейски правен статут. От особено значение е да се осигури, че условията за придобиване на статут на европейска политическа партия не са прекалени и на тях спокойно могат да отговорят сериозни и организирани транснационални съюзи на политически парти и/или физически лица. В същото време е необходимо да се установят пропорционални критерии за разпределянето на ограничените ресурси на бюджета на ЕС, които следва да отразяват реалната европейска амбиция на европейската политическа партия, както и истинска електорална подкрепа за нея. Най-точна информация за този критерий може да се намери в резултатите от изборите за Европейски парламент, в които според настоящия регламент европейските политически партии трябва да участват; изборните резултати предоставят точна индикация относно електоралната популярност на дадена европейска политическа партия. Този критерий следва да отразява задачата, която има Европейският парламент да представлява пряко гражданите на Съюза, отредена му с член 10, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, както и целта на европейските политически партии да участват в пълна степен в демократичния живот на Съюза и да се превърнат в активни участници в представителната демокрация в Европа, за да изразяват ефективно вижданията, мненията и политическата воля на гражданите на ЕС. Допускане до финансиране от общия бюджет на Европейския съюз трябва следователно да се ограничи само до европейските политически партии, които са представени в Европейския парламент от най-малко един от техните членове, и до европейските политически фондации, които кандидатстват чрез европейска политическа партия, представена в Европейския парламент от най-малко един от своите членове.

(12) Правото на финансиране от общия бюджет на Европейския съюз следва да се ограничи само за европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, които са признати като такива и са получили европейски правен статут. От особено значение е да се осигури, че условията за придобиване на статут на европейска политическа партия не са прекалени и на тях спокойно могат да отговорят сериозни и организирани транснационални съюзи на политически парти и/или физически лица. В същото време е необходимо да се установят пропорционални критерии за разпределянето на ограничените ресурси на бюджета на ЕС, които следва да отразяват реалната европейска амбиция на европейската политическа партия, както и истинска електорална подкрепа за нея. Най-точна информация за този критерий може да се намери в резултатите от изборите за Европейски парламент, в които според настоящия регламент европейските политически партии трябва да участват; изборните резултати предоставят точна индикация относно електоралната популярност на дадена европейска политическа партия. Този критерий следва да отразява задачата, която има Европейският парламент да представлява пряко гражданите на Съюза, отредена му с член 10, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, както и целта на европейските политически партии да участват в пълна степен в демократичния живот на Съюза и да се превърнат в активни участници в представителната демокрация в Европа, за да изразяват ефективно вижданията, мненията и политическата воля на гражданите на ЕС. Допускане до финансиране от общия бюджет на Европейския съюз трябва следователно да се ограничи само до европейските политически партии, които са представени в Европейския парламент от най-малко един от техните членове или са достигнали минималното равнище на избирателна подкрепа в значителен брой държави членки в последните избори за Европейски парламент, и до европейските политически фондации, които кандидатстват чрез европейска политическа партия, представена в Европейския парламент от най-малко един от своите членове.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б) – първа алинея

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) трябва да е представен в поне една четвърт от държавите членки от депутати в Европейския парламент или в националните парламенти, регионалните парламенти или събрания, или

б) той или членуващите в него партии трябва да са представени в поне една четвърт от държавите членки от депутати в Европейския парламент или от депутати в националните парламенти, или от депутати в регионалните парламенти или събрания, които имат законодателни правомощия и са били нотифицирани като такива на Европейския парламент, или

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) трябва да гарантира равно представителство на половете във вътрешните си органи и да насърчава равенството между половете при съставянето на избирателни листи.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) демократичният избор и демократично вземане на решения във всички останали органи на управление, като за всеки от тях бъдат определени неговите правомощия, отговорности и състав, и бъдат включени условията за назначаване и освобождаване на неговите членове и ясни и прозрачни критерии за избор на кандидати и избор на лицата, които заемат определени длъжности, чийто мандат трябва да бъде ограничен във времето, но може да бъде подновяван,

г) демократичният избор и демократично вземане на решения във всички останали органи на управление, като за всеки от тях бъдат определени неговите правомощия, отговорности и състав, и бъдат включени условията за назначаване и освобождаване на неговите членове и ясни и прозрачни критерии за избор на кандидати, основан на демократична процедура, и избор на лицата, които заемат определени длъжности, чийто мандат трябва да бъде ограничен във времето, но може да бъде подновяван,

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) задължение за неговите партии членки да избират кандидати за изборите за Европейски парламент в открита демократична процедура, която позволява на всички партийни членове да вземат участие, активно и пасивно, в процедурата по избор и в решенията относно подреждането на кандидатите в избирателните листи,

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правният статут и правоспособността на европейската политическа партия и на европейската политическа фондация се признават напълно във всички държави членки.

Правоспособността на европейската политическа партия и на европейската политическа фондация се признава напълно във всички държави членки.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По въпроси, неуредени или частично уредени в настоящия регламент, статутът на европейската политическа партия и европейската политическа фондация се урежда в държавата членка, в която е тяхното седалище, с онези национални закони, които са приложими спрямо правната форма на партията или фондацията, посочена в нейния устав. Дейностите, осъществявани от европейска политическа партия и европейска политическа фондация в други държави членки се уреждат със съответното национално право на тези държави членки.

2. По въпроси, неуредени или частично уредени в настоящия регламент или съответните устави, статутът на европейската политическа партия и европейската политическа фондация се урежда от правото на държавата членка, в която е тяхното седалище. Дейностите, осъществявани от европейска политическа партия и европейска политическа фондация в други държави членки се уреждат със съответното национално право на тези държави членки.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не може да се използва за финансиране на кампании за национални, регионални или местни референдуми.

3. Финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не може да се използва за финансиране на кампании за национални, регионални или местни референдуми, освен в случаите, когато референдумите са посветени на въпроси, свързани с Европейския съюз.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации

Позовавания

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

22.10.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

22.10.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Luigi Berlinguer

10.10.2012 г.

Разглеждане в комисия

18.12.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

22.1.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации

Позовавания

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.9.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

22.10.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

22.10.2012 г.

JURI

22.10.2012 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Marietta Giannakou

17.9.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.10.2012 г.

26.11.2012 г.

18.12.2012 г.

21.1.2013 г.

 

4.2.2013 г.

18.2.2013 г.

14.3.2013 г.

19.3.2013 г.

Дата на приемане

15.4.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

8

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Daniel Hannan, Станимир Илчев, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Syed Kamall, Georgios Koumoutsakos

Дата на внасяне

24.4.2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност