ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

23. 4. 2013 - (COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD)) - ***I

Výbor pro ústavní záležitosti
Zpravodajka: Marietta Giannakou


Postup : 2012/0237(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0140/2013
Předložené texty :
A7-0140/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

(COM(2012)0499 – C7–0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0499),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0288/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 7. února 2013[1],

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. února 2013[2],

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 31. ledna 2013[3],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o uplatňování nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni[4],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska a Rozpočtového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A7-0140/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Evropská unie musí fungovat na základě zásady zastupitelské demokracie, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Skutečně nadnárodní evropské politické strany a k nim přidružené evropské politické nadace mají hrát rozhodující úlohu při formulování hlasu občanů na evropské úrovni tím, že propojí politiky na vnitrostátní a unijní úrovni.

(4) Skutečně nadnárodní evropské politické strany a k nim přidružené evropské politické nadace mají hrát rozhodující úlohu při formulování hlasu občanů na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Evropské politické strany a evropské politické nadace budou mít podle tohoto nařízení práva, povinnosti a zvláštní odpovědnosti, a měly by tudíž mít kompatibilní organizační strukturu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Mělo by se stanovit, jak mají evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace postupovat, aby získaly evropský právní status podle tohoto nařízení, a stejně tak by se měly stanovit postupy a kritéria, jež se mají dodržet a k nimž se má přihlížet při rozhodování o tom, zda takový evropský právní status přiznat. Je rovněž nutné stanovit postupy pro případ, že evropská politická strana nebo evropská politická nadace pozbude evropský právní status nebo o něj přijde nebo se ho vzdá.

(8) Mělo by se stanovit, jak mají evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace postupovat, aby získaly evropský právní status podle tohoto nařízení, a stejně tak by se měly stanovit postupy a kritéria, jež se mají dodržet a k nimž se má přihlížet při rozhodování o tom, zda takový evropský právní status přiznat. Je rovněž nutné stanovit nestranné a transparentní postupy pro případ, že evropská politická strana nebo evropská politická nadace pozbude evropský právní status nebo o něj přijde nebo se ho vzdá.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Evropské politické strany a evropské politické nadace by se měly řídit hmotnými pravidly stanovenými tímto nařízením a vnitrostátní právní úpravou v členských státech, zejména toho členského státu, kde mají své sídlo a pro tento účel by měly určit vhodnou právní formu, která musí odpovídat formě právnické osoby uznávané právním řádem tohoto členského státu.

(9) Evropské politické strany a evropské politické nadace by se měly řídit hmotnými pravidly stanovenými tímto nařízením a v záležitostech, které nejsou tímto nařízením upraveny nebo jsou jím upraveny pouze částečně, vnitrostátní právní úpravou v členských státech, zejména toho členského státu, kde mají své sídlo.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) V zájmu zvýšení transparentnosti financování evropských politických stran a aby se předešlo možnému zneužívání pravidel financování, by se na člena Evropského parlamentu, a to pouze pro účely financování, mělo pohlížet jako na člena pouze jedné evropské politické strany, která by měla být tou stranou, k níž je přidružena jeho celostátní nebo regionální politická strana k poslednímu dni lhůty pro podání žádostí o financování.

(13) V zájmu zvýšení transparentnosti uznávání a financování evropských politických stran a aby se předešlo možnému zneužívání pravidel financování, by se na člena Evropského parlamentu, a to pouze pro účely financování, mělo pohlížet jako na člena pouze jedné evropské politické strany, která by měla být tou stranou, k níž je přidružena jeho celostátní nebo regionální politická strana k poslednímu dni lhůty pro podání žádostí o financování.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Členství v evropské politické straně a dobrovolná účast na její politické činnosti by neměly být považovány za platbu nebo nepeněžní příspěvek, nýbrž za dobrovolně věnované úsilí.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Evropské politické strany by měly mít možnost financovat kampaně vedené v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, zatímco financování a omezení volebních výdajů stran a kandidátů v těchto volbách by mělo být upraveno předpisy jednotlivých členských států. S cílem zvýšit evropské politické vědomí občanů Unie a podpořit transparentnost evropského volebního procesu, by evropské politické strany měly být povzbuzovány k tomu, aby ve volbách do Evropského parlamentu informovaly občany o vazbách mezi nimi a jejich přidruženými vnitrostátními politickými stranami a kandidáty.

(17) Evropské politické strany by měly mít možnost financovat vlastní kampaně vedené v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, zatímco financování a omezení volebních výdajů stran a kandidátů v těchto volbách by mělo být upraveno předpisy jednotlivých členských států. S cílem zvýšit evropské politické vědomí občanů Unie a podpořit transparentnost evropského volebního procesu by evropské politické strany měly být povzbuzovány k tomu, aby ve volbách do Evropského parlamentu informovaly občany o vazbách mezi nimi a jejich přidruženými vnitrostátními politickými stranami a kandidáty.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Evropské politické strany by měly být schopny financovat kampaně vedené v souvislosti s referendy konanými v jednom či několika členských státech, která se přímo týkají otázek souvisejících s Evropskou unií.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Evropské politické strany by neměly přímo ani nepřímo financovat jiné politické strany a zejména ne vnitrostátní politické strany či kandidáty. Evropské politické nadace by neměly přímo ani nepřímo financovat evropské ani vnitrostátní politické strany či kandidáty. Kromě toho by evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace neměly financovat vnitrostátní kampaně k referendům. V těchto zásadách se promítá prohlášení č. 11 k článku 191 Smlouvy o založení Evropského společenství připojené k závěrečnému aktu Smlouvy z Nice.

(18) Evropské politické strany by neměly přímo ani nepřímo financovat jiné politické strany a zejména ne vnitrostátní politické strany či kandidáty. Evropské politické nadace by neměly přímo ani nepřímo financovat evropské ani vnitrostátní politické strany či kandidáty. Kromě toho by evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace neměly financovat celostátní, regionální nebo místní kampaně vedené v souvislosti s referendy, jež se netýkají otázek souvisejících s Evropskou unií.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Technická pomoc, kterou má Evropský parlament poskytovat evropským politickým stranám, by se měla řídit zásadou rovného zacházení, měla by být fakturována a hrazena a měly by se o ní podávat pravidelné veřejně přístupné zprávy.

(27) Technická pomoc, kterou mají orgány Evropské unie poskytovat evropským politickým stranám, by se měla řídit zásadou rovného zacházení, měla by být fakturována a hrazena a dotčený orgán by o ní měl podávat pravidelné veřejně přístupné zprávy.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Uplatňování klíčových aspektů tohoto nařízení by mělo být prezentováno na speciální internetové stránce a mělo by být prozkoumáno ve výroční zprávě Evropského parlamentu, která by měla být zveřejněna.

(28) Uplatňování klíčových aspektů tohoto nařízení by mělo být prezentováno na speciální internetové stránce a mělo by být prozkoumáno ve výroční zprávě Evropského parlamentu, která by měla být zveřejněna v tištěné i on-line podobě.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) „politickou stranou“ sdružení občanů, jež sleduje politické cíle;

(1) „politickou stranou“ sdružení občanů, jež sleduje politické cíle a které je buď uznáváno, nebo zřízeno v souladu s právním řádem alespoň jednoho členského státu;

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby pro účely podmínek registrace mohly být vzaty v úvahu pouze politické strany, které jsou právně v pořádku, a to i co se týče vnitrostranické demokracie. Toto znění je totožné se zněním platného nařízení (čl. 2 odst. 1).

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) „evropskou politickou stranou“ „politické spojenectví“, které sleduje politické cíle a je zaregistrováno u Evropského parlamentu v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v tomto nařízení;

(3) „evropskou politickou stranou“ „politické spojenectví“, které sleduje politické cíle, zejména tím, že vede kampaně za hlasy a křesla ve volbách do Evropského parlamentu, a které je zaregistrováno u Evropského parlamentu v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v tomto nařízení;

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) „přidruženou členskou stranou“ politická strana, jež náleží k evropské politické straně;

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b) „jednotlivými členy“ fyzické osoby, jež přímo příslušejí k evropské politické straně, pokud to připouštějí její stanovy;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) „regionálním parlamentem“ nebo „regionálním shromážděním“ subjekt, jehož členové buď mají volební mandát v některém regionu nebo se politicky zodpovídají nějakému volenému shromáždění;

(5) „regionálním parlamentem“ nebo „regionálním shromážděním“ subjekt, který má zákonodárné pravomoci podle vnitrostátních právních předpisů členského státu a který byl jako takový tímto členským státem oznámen Evropskému parlamentu;

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 6 – poznámka pod čarou 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18. Ke dni přijetí tohoto návrhu přijme kolegium členů Komise rovněž pracovní dokument Komise o návrhu na změnu finančního nařízení, kterým se zavádí nová hlava rozpočtu o financování evropských politických stran formou příspěvků. Zavedení „příspěvků“ pro evropské politické strany bude potvrzeno poté, co oba legislativní orgány schválí posledně uvedený návrh.

18. Ke dni přijetí návrhu tohoto nařízení přijala Komise rovněž pracovní dokument o návrhu na změnu finančního nařízení, kterým se zavádí nová hlava rozpočtu o financování evropských politických stran formou příspěvků. Zavedení „příspěvků“ pro evropské politické strany bude potvrzeno poté, co Evropský parlament a Rada tuto změnu finančního nařízení schválí, čímž se zajistí, aby obě nařízení stále obsahovala jednotné a přesné definice.

Odůvodnění

Tímto upřesněním se zajistí, aby se provázanosti obou návrhů věnovala dostatečná pozornost.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) „darem“ nabídka hotovosti a jiných nepeněžních darů (zboží, služby), které představují hospodářskou výhodu pro dotyčnou evropskou politickou stranu nebo evropskou politickou nadaci.

7) „darem“ platba nebo nepeněžní příspěvek (zboží, služby), které představují hospodářskou nebo finanční výhodu pro dotyčnou evropskou politickou stranu nebo evropskou politickou nadaci, s výjimkou příspěvků na organizaci společných akcí.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy do dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost a do dvou měsíců od jakékoli následné změny ve svém vnitrostátním právním řádu oznámí Evropskému parlamentu, které subjekty jsou jejich regionálními parlamenty nebo regionálními shromážděními ve smyslu odst. 1 bodu 5.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Politické spojenectví, jak je definováno v čl. 2 odst. 2 může žádat o registraci svých stanov evropské politické strany u Evropského parlamentu za těchto podmínek:

1. Politické spojenectví, jak je definováno v čl. 2 odst. 2, které dodržuje hodnoty, na nichž je založena Evropská unie, jak uvádí článek 2 Smlouvy o Evropské unii, může žádat o registraci svých stanov evropské politické strany u Evropského parlamentu za těchto podmínek:

a) musí mít sídlo v některém členském státě,

a) musí mít sídlo v některém členském státě;

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupeno poslanci Evropského parlamentu nebo v celostátních parlamentech, regionálních parlamentech nebo v regionálních shromážděních, nebo

b) jako takové nebo jeho přidružené členské strany uznané na vnitrostátní úrovni musí být alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupeny poslanci Evropského parlamentu, poslanci celostátních parlamentů nebo poslanci regionálních parlamentů či shromáždění, nebo

muselo obdržet alespoň v jedné čtvrtině členských států nejméně tři procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních volbách do Evropského parlamentu,

muselo obdržet alespoň v jedné čtvrtině členských států nejméně tři procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních celostátních volbách nebo volbách do Evropského parlamentu;

c) musí dodržovat zejména ve svém programu a ve své činnosti a prostřednictvím činnosti svých členů hodnoty, na kterých je založena Evropská unie, tj. úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, zásadám právního státu a lidským právům, včetně práv příslušníků menšin,

c) musí dodržovat hodnoty, na kterých je založena Evropská unie, tj. úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, zásadám právního státu a lidským právům, včetně práv příslušníků menšin;

d) muselo se zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu nebo veřejně vyjádřilo úmysl zúčastnit se příštích voleb do Evropského parlamentu,

d) jako takové nebo jeho přidružené členské strany se musely zúčastnit voleb do Evropského parlamentu nebo veřejně vyjádřit úmysl zúčastnit se příštích voleb do Evropského parlamentu;

e) nesmí sledovat ziskové cíle.

e) nesmí sledovat ziskové cíle;

 

(ea) jeho stanovy musí zahrnovat ustanovení předepsaná v čl. 4 odst. 1.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Politická nadace má právo požádat u Evropského parlamentu o registraci svých stanov evropské politické nadace za těchto podmínek:

2. Politická nadace, která dodržuje hodnoty, na nichž je založena Evropská unie, jak uvádí článek 2 Smlouvy o Evropské unii, má právo požádat u Evropského parlamentu o registraci svých stanov evropské politické nadace za těchto podmínek:

a) musí být přidružena k evropské politické straně uznané v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v tomto nařízení, jak osvědčují registrované stanovy této strany,

a) musí být formálně přidružena k evropské politické straně uznané v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v tomto nařízení, jak osvědčují registrované stanovy této strany;

b) musí mít sídlo v některém členském státě,

b) musí mít sídlo v některém členském státě;

c) musí dodržovat, zejména ve svém programu a ve své činnosti, hodnoty, na kterých je založena Evropská unie, tj. úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, zásadám právního státu a lidským právům, včetně práv příslušníků menšin,

c) musí dodržovat hodnoty, na kterých je založena Evropská unie, tj. úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, zásadám právního státu a lidským právům, včetně práv příslušníků menšin;

d) její cíle musí doplňovat cíle té evropské politické strany, k níž je oficiálně přidružena,

d) její cíle musí doplňovat cíle té evropské politické strany, k níž je oficiálně přidružena;

e) členové jejího řídícího orgánu musí pocházet nejméně z jedné čtvrtiny členských států,

e) členové jejího řídícího orgánu musí pocházet nejméně z jedné čtvrtiny členských států;

f) nesmí sledovat ziskové cíle.

f) nesmí sledovat ziskové cíle;

 

(fa) její stanovy musí zahrnovat ustanovení předepsaná v článku 5.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Poslanec Evropského parlamentu, celostátního parlamentu nebo regionálního parlamentu či shromáždění se považuje za člena pouze jedné evropské politické strany, kterou je politická strana, k níž je jeho celostátní či regionální politická strana případně přidružena.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Pro účely zajištění souladu s podmínkami stanovenými pro evropskou politickou stranu v odst. 1 písm. c) a pro evropskou politickou nadaci v odst. 2 písm. c) je nutné dodržovat zásady nestrannosti a neutrality zvlášť přísně, aby byl pluralismus chráněn v co největším rozsahu.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) název strany, který musí být jasně odlišitelný, a to rovněž ve své zkrácené podobě, od kterékoli jiné existující evropské politické strany,

a) název strany, který je jasně odlišitelný, a to rovněž ve své zkrácené podobě, od názvu kterékoli jiné existující evropské politické strany, a její znak a logo;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) právní forma strany, jak je uznána v právním řádu členského státu, v němž má své sídlo,

vypouští se

Odůvodnění

The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 (1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " ... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the European political parties and their foundations to act as representative agents of the European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a "double legal personality" is not necessary either.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) subjekty nebo fyzické osoby, které mají v každém z dotčených členských států práva statutárních zástupců, zejména pro účely pořizování nebo zcizování movitého a nemovitého majetku a zastupování při soudních řízeních,

i) subjekty nebo funkcionáře, kteří mají v každém z dotčených členských států práva statutárních zástupců, zejména pro účely pořizování nebo zcizování movitého a nemovitého majetku a zastupování při soudních řízeních;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) rozpuštění subjektu jako uznané evropské politické strany.

j) postup pro rozpuštění subjektu jako uznané evropské politické strany, včetně nutných způsobů provedení tohoto rozpuštění.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) přijímání, vystupování a vylučování členů strany; seznam členů je připojen,

a) přijímání, vystupování a vylučování přidružených členských stran a případně jednotlivých členů evropské politické strany;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) práva a povinnosti spojené se všemi druhy členství, včetně pravidel zaručujících práva všech členů, ať už fyzických nebo právnických osob, na zastupování a příslušná hlasovací práva,

b) práva a povinnosti spojené se všemi druhy členství, včetně pravidel zaručujících práva všech členů na zastupování a příslušná hlasovací práva;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) demokratické volby všech ostatních řídicích orgánů a demokratické rozhodování v těchto řídících orgánech s uvedením jejich přesných pravomocí, povinností a složení, včetně způsobu jmenování a uvolňování jejich členů, jasných a transparentních kritérií pro výběr kandidátů a volby funkcionářů, jejichž mandát musí být časově omezen, ale může být obnovitelný,

d) demokratické volby všech ostatních řídicích orgánů a demokratické rozhodování v těchto řídících orgánech s uvedením jejich přesných pravomocí, povinností a složení, včetně způsobu jmenování a uvolňování jejich členů, jasných a transparentních kritérií pro výběr kandidátů, který musí být založen na demokratickém postupu, a volby funkcionářů, jejichž mandát musí být časově omezen, ale může být obnovitelný,

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) demokratický výběr kandidáta podporovaného stranou do funkce předsedy Evropské komise nebo jiného politického úřadu Unie;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) demokratické normy, které přidružené členské strany musí dodržovat v zájmu vnitřní stranické demokracie na všech politických úrovních, zejména při sestavování kandidátských listin;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů na svých valných hromadách, ve svých řídicích orgánech a ve složení kandidátních listin,

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) právní forma nadace, jak je uznána v právním řádu členského státu, v němž má své sídlo,

vypouští se

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) seznam orgánů nadace s uvedením jejich přesných pravomocí, povinností a složení, včetně způsobu jmenování a uvolňování jejich členů a vedoucích činitelů,

g) pravomoci a demokratické rozhodovací procesy orgánů nadacejejich složení;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) pravidla pro jmenování členů orgánů nadace v tajném hlasování a pro jejich znovuzvolení a odvolávání;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb) ostatní vnitřní pravidla evropské politické nadace týkající se rozhodování, voleb, usnášeníschopnosti a změny stanov;

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) postup pro změnu stanov,

vypouští se

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 5 písm. g b (nové).

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament zřídí rejstřík (dále jen „rejstřík“) pro účely registrace evropských politických stran a evropských politických nadací.

1. Evropský parlament zřídí rejstřík (dále jen „rejstřík“) pro účely registrace evropských politických stran a evropských politických nadací. Tento rejstřík, v němž jsou tyto politické strany a nadace zaregistrované, je k dispozici online.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Evropský parlament zveřejní veškerou dokumentaci, kterou mu předložily politická spojenectví a nadace jako součást své žádosti.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Politická nadace může zaregistrovat své stanovy v rejstříku pouze prostřednictvím evropské politické strany, k níž je přidružena.

4. Evropská politická nadace může zaregistrovat své stanovy v rejstříku pouze prostřednictvím evropské politické strany, k níž je formálně přidružena.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o registraci Evropský parlament přijme rozhodnutí, které zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie společně se stanovami strany nebo nadace, anebo, když žádost nebyla schválena, důvody pro její zamítnutí.

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o registraci Evropský parlament zaregistruje evropskou politickou stranu nebo evropskou politickou nadaci v rejstříku a zveřejní její stanovy v Úředním věstníku Evropské unie, pokud neshledá, že nebyly splněny některé z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až ea) nebo v čl. 3 odst. 2 písm. a) až fa). V takovém případě je žadatel bez prodlení informován o důvodech.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

 

7. Aktualizovaný seznam členů evropské politické strany, připojený ke stanovám strany v souladu s čl. 4 odst. 2, se zašle jednou ročně Evropskému parlamentu, avšak do čtyř týdnů po změnách, po nichž evropská politická strana již zřejmě nesplňuje požadavek stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. b).

7. Aktualizovaný seznam přidružených členských stran evropské politické strany a případně počet jednotlivých členů evropské politické strany se zašle jednou ročně Evropskému parlamentu, avšak do čtyř týdnů po změnách, po nichž evropská politická strana již zřejmě nesplňuje požadavek stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament každoročně ověřuje, zda evropské politické strany a evropské politické nadace nadále plní podmínky a požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5.

1. Aniž je dotčen postup stanovený v odstavci 2, Evropský parlament neustále ověřuje, zda evropské politické strany a evropské politické nadace nadále plní podmínky a požadavky stanovené v článku 3.

Bude-li to přicházet v úvahu, ověřování, o němž se zmiňuje tento odstavec, se časově sladí s vyřizováním žádosti o financování, o němž se zmiňuje článek 13, aby rejstřík a schvalující osoba mohly koordinovat činnost a podle potřeby si vyměňovat informace.

 

2. Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, kteří zastupují nejméně tři politické skupiny v Evropském parlamentu, rozhodne Evropský parlament většinou hlasů svých členů, zda jsou nadále splněny podmínky v čl. 3 odst. 1 písm. c) pro evropské politické strany a v čl. 3 odst. 2 písm. c) pro evropské politické nadace.

2. Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, kteří zastupují nejméně tři politické skupiny v Evropském parlamentu, Komise nebo Rada, rozhodne Evropský parlament, zda evropské politické strany a evropské politické nadace nadále dodržují hodnoty, na kterých je Evropská unie založena a které jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii.

Před přijetím rozhodnutí vyslechne Evropský parlament zástupce dotyčné evropské politické strany nebo evropské politické nadace a požádá výbor složený z nezávislých osobností, aby v přiměřené lhůtě sdělil své stanovisko v této věci.

Před přijetím rozhodnutí vyslechne Evropský parlament zástupce dotyčné evropské politické strany nebo evropské politické nadace a požádá výbor složený z nezávislých osobností, aby v přiměřené lhůtě sdělil své stanovisko v této věci. Stanovisko výboru se zveřejňuje. Evropský parlament přijme rozhodnutí během jednoho měsíce.

Tento výbor se skládá ze tří členů, přičemž Evropský parlament, Rada a Komise jmenují po jednom členovi do šesti měsíců po skončení prvního zasedání Evropského parlamentu po volbách do Evropského parlamentu. Sekretariát a finanční prostředky pro výbor poskytuje Evropský parlament.

Tento výbor se skládá ze tří členů, přičemž Evropský parlament, Rada a Komise jmenují po jednom členovi do šesti měsíců po skončení prvního zasedání Evropského parlamentu po volbách do Evropského parlamentu. Sekretariát a finanční prostředky pro výbor poskytuje Evropský parlament.

3. Fyzická nebo právnická osoba může kdykoli podat Evropskému parlamentu zdůvodněnou žádost o ověření, zda jsou nadále plněny podmínky a požadavky uvedené v odstavci 1. Porušení hodnot, na nichž je založena Unie, evropskou politickou stranou, včetně jejích členů, nebo evropskou politickou nadací lze určit pouze v souladu s odstavcem 2.

 

4. Jestliže Evropský parlament shledá, že některá z podmínek nebo požadavků uvedených v odstavci 1 již nejsou plněny, použije ustanovení článku 11 nebo článku 22 nebo obou s náležitým zohledněním článku 23.

4. Jestliže Evropský parlament shledá, že některá z podmínek nebo požadavků uvedených v odstavci 1 již není plněna, použije ustanovení článku 11 nebo článku 22 nebo obou s náležitým zohledněním článku 23.

 

4a. Pokud Evropský parlament shledá, že podmínka dodržování hodnot, na kterých je Evropská unie založena a které jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, není ze strany evropské politické strany dále plněna, je tato strana společně s její přidruženou evropskou politickou nadací odstraněna z rejstříku. Pokud Evropský parlament shledá, že podmínka dodržování těchto hodnot není dále plněna ze strany evropské politické nadace, je tato evropská politická nadace odstraněna z rejstříku.

5. Evropská politická nadace automaticky pozbývá svůj status, jestliže je evropská politická strana, k níž je přidružena, vyškrtnuta z rejstříku. Příslušná schvalující osoba zkrátí výši příspěvku či částku podle grantové dohody nebo rozhodnutí o financování z prostředků Unie obdržených podle tohoto nařízení, nebo jejich vyplácení ukončí, a získá zpět částky neoprávněně vyplacené podle grantové dohody nebo rozhodnutí či jako příspěvek, jakož i veškeré finanční prostředky Unie nevyužité ke dni, kdy bylo přijato rozhodnutí na základě článku 11.

5. Evropská politická nadace automaticky pozbývá svůj status jako takový, jestliže je evropská politická strana, k níž je přidružena, vyškrtnuta z rejstříku. Příslušná schvalující osoba zkrátí výši příspěvku či částku podle grantové dohody nebo rozhodnutí o financování z prostředků Unie obdržených podle tohoto nařízení, nebo jejich vyplácení ukončí, a získá zpět částky neoprávněně vyplacené podle grantové dohody nebo rozhodnutí či jako příspěvek, jakož i veškeré finanční prostředky Unie nevyužité ke dni, kdy bylo přijato rozhodnutí na základě článku 11.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropská politická strana a evropská politická nadace má plné právní uznání a způsobilost k právním úkonům ve všech členských státech.

1. Evropská politická strana a evropská politická nadace má plnou způsobilost k právním úkonům ve všech členských státech.

Odůvodnění

Plná právní způsobilost zahrnuje „právní uznání“.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Evropská politická strana a evropská politická nadace mají – pokud to neomezují její stanovy – veškerá práva, jež jsou nezbytná k výkonu jejich činností, včetně práva vlastnit movitý a nemovitý majetek, a mohou působit ve všech členských státech a třetích zemích.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Pokud nejsou plněny povinnosti, k nimž se evropská politická strana nebo evropská politická nadace zavázala úkony učiněnými před registrací podle článků 3 a 6, ponesou za tyto úkony společnou a nerozdílnou odpovědnost fyzické osoby, strany či právnické osoby, jež tyto úkony učinily.

Odůvodnění

Vyjasňuje situaci ohledně odpovědnosti podle vnitrostátních právních předpisů v době před registrací evropské politické strany nebo její přidružené nadace.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c. Členské státy zajistí, že označení „evropská politická strana“ a „evropská politická nadace“ může být používáno pouze politickými spojenectvími nebo nadacemi registrovanými v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o záležitosti, jež nejsou upraveny tímto nařízením, nebo záležitostí, které jsou tímto nařízením upraveny částečně, ty aspekty, které upraveny nejsou, se řídí vnitrostátní právní úpravou toho členského státu, která je použitelná na právní formu, jež je uvedena ve stanovách evropské politické strany nebo evropské politické nadace. Činnosti, které vykonává evropská politická strana a evropská politická nadace v jiných členských státech, se řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy těchto členských států.

2. Pokud jde o záležitosti, jež nejsou upraveny tímto nařízením nebo příslušnými stanovami, nebo záležitosti, které jsou tímto nařízením nebo příslušnými stanovami upraveny jen částečně, řídí se evropská politická strana nebo evropská politická nadace vnitrostátní právní úpravou toho členského státu, v němž má své sídlo. Činnosti, které vykonává evropská politická strana a evropská politická nadace v jiných členských státech, se řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy těchto členských států.

Odůvodnění

Návrh Komise se týká ustanovení, která se v členském státě, kde má strana či nadace své sídlo, vztahují na právní formu, kterou si tato strana či nadace zvolila. Jedná se o jiné vyjádření pojetí „paralelní strany“, které existuje podle práva členského státu a práva Unie, jež není nezbytné ani přiměřené (viz rovněž pozměňovací návrhy k čl. 4 odst. 1 písm. c) a čl. 11 odst. 4)).

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) její řídící orgán rozhodne o zrušení evropské politické strany nebo evropské politické nadace,

a) její příslušný orgán rozhodne o zrušení evropské politické strany nebo evropské politické nadace;

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) její řídící orgán rozhodne o přeměně evropské politické strany nebo evropské politické nadace na právnickou osobu uznávanou právním řádem některého členského státu,

b) její příslušný orgán rozhodne o přeměně evropské politické strany nebo evropské politické nadace na právnickou osobu uznávanou právním řádem některého členského státu;

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) je vyškrtnuta z rejstříku v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 1 nebo 4 nebo v souladu s čl. 7 odst. 5.

d) je vyškrtnuta z rejstříku.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 1 písm. a), b) nebo c), bude jakékoli dosud platné rozhodnutí o financování z prostředků Unie, které evropská politická strana nebo evropská politická nadace obdržela podle tohoto nařízení, staženo a jakákoli dosud platná dohoda o takovém financování bude ukončena a veškeré finanční prostředky Unie budou vráceny, včetně nevyužitých prostředků Unie z předchozích let.

3. Bude-li evropská politická strana nebo evropská politická nadace odstraněna z rejstříku, bude jakékoli dosud platné rozhodnutí o financování z prostředků Unie, které tato strana nebo nadace obdržela podle tohoto nařízení, staženo a jakákoli dosud platná dohoda o takovém financování bude ukončena a veškeré finanční prostředky Unie budou vráceny, včetně nevyužitých prostředků Unie z předchozích let, v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU, Euratom) Evropského parlamentu a Rady č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie1.

 

_____________

 

1 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Odůvodnění

Tímto upřesněním se zajistí, aby se provázanosti obou návrhů věnovala dostatečná pozornost.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Likvidace, úpadek, zastavení plateb a obdobná řízení upravují právní předpisy, jež se vztahují na právní formu, uvedenou ve stanovách evropské politické strany nebo evropské politické nadace v členském státě, ve kterém má sídlo.

4. Likvidace, úpadek, zastavení plateb a obdobná řízení upravují právní předpisy, jež se vztahují na politické strany nebo politické nadace v členském státě, ve kterém má dotyčná evropská politická strana nebo evropská politická nadace své sídlo.

Odůvodnění

Doplňuje článek 10 pozměněný s ohledem na postupy, které je nutné provést na předem určeném místě.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Finanční příspěvky či granty ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí přesáhnout 90 % ročních způsobilých nákladů evropské politické strany a 95 % ročních způsobilých nákladů evropské politické nadace. Evropské politické strany smí využít nevyužitou část příspěvku z rozpočtu EU, který jim byl přiznán na výdaje, které lze proplatit, do dvou rozpočtových let po přiznání příspěvku. V souladu s finančním nařízením se nevyužité částky po uplynutí těchto dvou let vrací.

4. Finanční příspěvky či granty ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí přesáhnout 90 % ročních způsobilých nákladů evropské politické strany a 95 % ročních způsobilých nákladů evropské politické nadace. Evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace smí využít nevyužitou část příspěvku nebo grantu z rozpočtu Unie, který jim byl přiznán na výdaje, které lze proplatit, do dvou rozpočtových let po přiznání příspěvku. V souladu s finančním nařízením se nevyužité částky vrací.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Evropská politická nadace přiloží ke své žádosti svůj roční pracovní program.

3. Evropská politická nadace přiloží ke své žádosti svůj roční pracovní program a o financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie může požádat pouze prostřednictvím evropské politické strany, k níž je formálně a přímo přidružena.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Člen Evropského parlamentu může být při přidělování prostředků započítán pouze pro jednu evropskou politickou stranu, kterou je – pokud je to relevantní – strana, k níž byla přidružena jeho celostátní nebo regionální politická strana v den podání žádosti.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) dary z rozpočtů politických skupin v Evropském parlamentu;

b) dary z rozpočtů politických skupin v Evropském parlamentu, přestože příspěvky na pořádání společných akcí nejsou považovány za dary;

Odůvodnění

Evropské politické strany a politické skupiny Evropského parlamentu často organizují společné akce, jež slouží společným politickým nebo sociálním cílům (např. konference, semináře, veřejné debaty). V těchto specifických případech je příspěvek na organizační náklady jménem politické skupiny Evropského parlamentu bezpodmínečně povolen a není považován za dar.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) dary od podniků, v nichž mohou na základě jejich vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro tyto podniky uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv orgány veřejné moci,

c) dary od podniků, v nichž mohou na základě jejich vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro dané podniky uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv orgány veřejné moci,

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) dary od jakýchkoli orgánů veřejné moci třetí země včetně jakýchkoli podniků, v nichž mohou orgány veřejné moci uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv na základě jejich vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro tyto podniky.

d) dary od jakýchkoli orgánů veřejné moci třetí země včetně jakýchkoli podniků, v nichž mohou orgány veřejné moci uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv na základě jejich vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro dané podniky.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příspěvky na organizaci společných akcí se nepovažují za dary.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Příspěvky evropské politické straně od jejich členů jsou přípustné. Tyto příspěvky nesmí překročit 40 % ročního rozpočtu evropské politické strany.

7. Příspěvky evropské politické straně od členských stran, které jsou k ní přidružené, jsou přípustné. Tyto příspěvky nesmí překročit 40 % ročního rozpočtu evropské politické strany.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každá fyzická nebo právnická osoba, která daruje evropské politické straně nebo evropské politické nadaci na vnitrostátní úrovni nebo ze zahraničí, využívá stejný daňový režim, jaký se vztahuje na dary pro politické strany nebo politické nadace se sídlem v členském státě, kde má dárce pro daňové účely sídlo.

2. Aniž jsou dotčeny stávající vnitrostátní prahové hodnoty a autonomie daňového práva jednotlivých členských států, využívá každá fyzická nebo právnická osoba, která uděluje evropské politické straně nebo evropské politické nadaci na vnitrostátní úrovni nebo ze zahraničí dar, stejný daňový režim, jaký se vztahuje na dary pro politické strany nebo politické nadace se sídlem v členském státě, kde má dárce pro daňové účely sídlo.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit oblast působnosti stávajícího nařízení, jež ve znění navrženém Komisí není zcela zřejmá.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Prostředky na financování evropských politických stran ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje mohou být použity k financování kampaní vedených evropskými politickými stranami v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, jichž se evropské politické strany účastní v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d).

1. Prostředky na financování evropských politických stran ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje mohou být použity k pokrytí nákladů spojených s kampaněmi vedenými evropskými politickými stranami v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, jichž se evropské politické strany účastní v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d). Evropské politické strany mohou při dodržení omezení uvedených v čl. 18 odst. 1 přispívat k šíření informací mezi veřejností s cílem zvýšit povědomí občanů o významných otázkách evropské politiky. Musí při tom dodržovat pravidla pro vedení volebních kampaní v dotyčných členských státech, zejména pravidla pro financování a pro omezení volebních výdajů, která se týkají politických stran a kandidátů.

V souladu s článkem 8 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách se financování a omezení volebních nákladů pro všechny politické strany a kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu řídí vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských států.

V souladu s článkem 8 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách se financování a omezení volebních nákladů pro všechny politické strany a kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu řídí vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských států, s výjimkou referend týkajících se politik Evropské unie nebo ratifikace smluv týkajících se Evropské unie.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výdaje spojené s kampaněmi vedenými v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu musí být jako takové zřetelně označeny v ročních účetních závěrkách evropských politických stran.

2. Výdaje vzniklé stranám a kandidátům spojené s kampaněmi vedenými v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu musí být jako takové zřetelně označeny v ročních účetních závěrkách evropských politických stran.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Financování evropských politických nadací ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje nesmí být použito na jiné účely než na financování jejich úkolů uvedených v čl. 2 odst. 4 a na výdaje, které jsou přímo spojené s cíli vytyčenými v jejich stanovách podle článku 5. Zejména nesmí být použito na přímé ani nepřímé financování evropských, celostátních, regionálních nebo místních voleb, politických stran nebo kandidátů či nadací.

2. Financování evropských politických nadací ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje nesmí být použito na jiné účely než na financování jejich úkolů uvedených v čl. 2 odst. 4 a na výdaje, které jsou přímo spojené s cíli vytyčenými v jejich stanovách podle článku 5. Zejména nesmí být použito na přímé ani nepřímé financování evropských, celostátních, regionálních nebo místních voleb či referend, politických stran nebo kandidátů či nadací.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Financování evropských politických stran a evropských politických nadací ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje nesmí být použito k financování kampaní k celostátním, regionálním nebo místním referendům.

3. Financování evropských politických stran a evropských politických nadací ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje nesmí být použito k pokrytí nákladů spojených s kampaněmi k celostátním, regionálním nebo místním referendům, kromě případů evropských politických stran, kdy předmětem daného referenda je legislativa Unie, fungování orgánu Unie nebo ratifikace změn smluv týkajících se Evropské unie.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Prostředky pro financování evropských politických stran a evropských politických nadací ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje nesmí být použity k financování přidružených politických stran, jež mají své sídlo ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do šesti měsíců po skončení rozpočtového roku předloží evropské politické strany a evropské politické nadace rejstříku a příslušným vnitrostátním orgánům v členských státech :

1. Nejpozději do čtyř měsíců po skončení rozpočtového roku předloží evropské politické strany a evropské politické nadace rejstříku a příslušným vnitrostátním orgánům v členských státech:

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Pokud jsou podle tohoto nařízení evropské politické straně v souladu s finančním nařízením odejmuty finanční prostředky nebo uložena peněžitá pokuta, budou příslušné částky připsány k finančním prostředkům aktuálního roku v souladu s článkem 14.

Odůvodnění

Horizontální ustanovení, které se týká mimo jiné čl. 12 odst. 4, čl. 15 odst. 6, čl. 22 odst. 1 nebo čl. 22 odst. 4.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgány a Evropský parlament dohodnou praktické aspekty pro sdílení informací o evropských politických stranách a evropských politických nadacích.

Za tímto účelem se Evropský parlament může dohodnout s vnitrostátními orgány na praktických opatřeních pro sdílení informací.

Odůvodnění

Evropský parlament by měl být vedle Účetního dvora, externího auditora a úřadu OLAF hlavním kontrolním orgánem.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Veškerá technická podpora Evropského parlamentu evropským politickým stranám je založena na zásadě rovného zacházení. Poskytuje se za podmínek, které nejsou méně výhodné, než jsou podmínky poskytované jiným externím organizacím a sdružením, jimž může být poskytována podobná podpora, a dodává se na základě faktury a za úplatu.

Veškerá technická podpora, kterou Evropský parlament nebo jiné orgány Unie poskytují evropským politickým stranám, je založena na zásadě rovného zacházení. Poskytuje se za podmínek, které nejsou méně výhodné, než jsou podmínky poskytované jiným externím organizacím a sdružením, jimž může být poskytována podobná podpora, a dodává se na základě faktury a za úplatu.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Evropský parlament přijme prováděcí ustanovení, která stanoví podmínky, při jejichž splnění mohou politické skupiny společně s evropskými politickými stranami, jež zastupují v Evropském parlamentu, pořádat akce, jež lze považovat za nepřímou podporu, a to zejména tehdy, pokud se tyto akce konají v prostorách Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jestliže Evropský parlament shledá, že v souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická strana nebo evropská politická nadace nedodržela hodnoty, na kterých je Unie založena, nebo že byla pravomocně odsouzena za nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Unie dle definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) finančního nařízení, nebo že evropská politická strana nedodržela minimální pravidla vnitrostranické demokracie, jak to vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná evropská politická strana nebo evropská politická nadace vyškrtnuta z rejstříku, může pozbýt svého statusu v souladu s článkem 11, a jakékoli dosud platné rozhodnutí o financování z prostředků Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, může být staženo a jakákoli dosud platná dohoda o takovém financování ukončena a veškeré finanční prostředky Unie budou vráceny, včetně nevyužitých prostředků Unie z předchozích let.

1. Jestliže Evropský parlament shledá, že v souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická strana nebo evropská politická nadace nedodržela hodnoty, na kterých je Unie založena, nebo že byla pravomocně odsouzena za nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Unie dle definice v čl. 106 odst. 1 písm. e) finančního nařízení, nebo že evropská politická strana nedodržela minimální pravidla vnitrostranické demokracie, jak to vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná evropská politická strana nebo evropská politická nadace napomenuta, pokutována nebo vyškrtnuta z rejstříku a tím může pozbýt svého statusu v souladu s článkem 11, a jakékoli dosud platné rozhodnutí o financování z prostředků Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, může být staženo a jakákoli dosud platná dohoda o takovém financování ukončena a veškeré finanční prostředky Unie budou vráceny, včetně nevyužitých prostředků Unie z předchozích let.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Při stanovení výše peněžité pokuty uložené evropské politické straně nebo evropské politické nadaci podle odstavce 2 Evropský parlament zohlední závažnost, trvání a případně opakování porušení povinnosti, čas, který uplynul od takového jednání, úmysl nebo stupeň nedbalosti a opatření přijatá pro dosažení souladu s podmínkami a požadavky tohoto nařízení. Peněžitý trest musí být účinný a odrazující a nesmí přesáhnout 10 % ročního rozpočtu dotčené evropské politické strany nebo evropské politické nadace za rok, kdy byla sankce uložena.

3. Při stanovení výše peněžité pokuty uložené evropské politické straně nebo evropské politické nadaci podle odstavce 2 Evropský parlament zohlední závažnost, trvání a případně opakování porušení povinnosti, čas, který uplynul od takového jednání, úmysl nebo stupeň nedbalosti a vhodnost a načasování opatření přijatých danou evropskou politickou stranou či evropskou politickou nadací pro dosažení souladu s podmínkami a požadavky tohoto nařízení, přičemž však výše této pokuty činí nejméně dvojnásobek získané výhody. Peněžitý trest musí být účinný a odrazující a nesmí přesáhnout 10 % ročního rozpočtu dotčené evropské politické strany nebo evropské politické nadace za rok, kdy byla sankce uložena. Za určitých okolností lze umožnit rozložení úhrady pokuty na přiměřené splátky.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Evropská politická strana nebo evropská politická nadace může být navíc vyloučena z financování na období až pěti let v případech vážného profesního pochybení zjištěného schvalující osobou podle článku [93 odst. 1 písm. c)] finančního nařízení.

6. Evropská politická strana nebo evropská politická nadace může být navíc vyloučena z financování na období až tří let v případech vážného profesního pochybení zjištěného schvalující osobou podle článku [106 odst. 1 písm. e)] finančního nařízení.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Sankce uložené podle tohoto článku se použijí na všechny evropské politické strany a nadace bez ohledu na to, zda dostávají finanční prostředky Unie. Příslušná schvalující osoba může uložit další správní a/nebo peněžité sankce v souladu s článkem [96 odst. 2] finančního nařízení a článkem [145] jeho prováděcích pravidel evropské politické straně nebo evropské politické nadaci, která se nachází v některé ze situací uvedených v čl. 96 odst. 1 finančního nařízení, které nejsou upraveny ve výše uvedených odstavcích.

7. Sankce uložené podle tohoto článku se použijí na všechny evropské politické strany a nadace, které jsou uznány v souladu s tímto nařízením, bez ohledu na to, zda dostávají finanční prostředky Unie, či nikoli. Veřejný zadavatel může uložit další správní nebo peněžité sankce v souladu s čl. 109 odst. 2 finančního nařízení a článkem 145 jeho prováděcích pravidel evropské politické straně nebo evropské politické nadaci, která spadá pod jednu ze situací uvedených v čl. 109 odst. 1 finančního nařízení, které nejsou upraveny ve výše uvedených odstavcích.

Odůvodnění

Znění je třeba upřesnit: na stranu či nadaci se pravidla týkající se transparentnosti v oblasti darů vztahují i tehdy, když strana či nadace ještě nepožádala o finanční prostředky Unie, jimiž by doplnila vlastní zdroje, ani tyto prostředky nezískala.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Před přijetím konečného rozhodnutí o případných sankcích podle článku 22 poskytne Evropský parlament dotčené evropské politické straně nebo evropské politické nadaci příležitost předložit své připomínky, a je-li to relevantní a vhodné, přijmout opatření potřebná pro nápravu situace v přiměřené lhůtě.

1. Předtím, než je přijato konečné rozhodnutí o případných sankcích podle článku 22, poskytne Evropský parlament dotčené evropské politické straně nebo evropské politické nadaci příležitost předložit své připomínky, a je-li to relevantní a vhodné, přijmout opatření potřebná pro nápravu situace v přiměřené lhůtě.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud to Evropský parlament považuje za nezbytné, může poskytnout slyšení také jiným fyzickým nebo právnickým osobám, včetně stěžovatelů uvedených v čl. 7 odst. 3.

2. Před přijetím konečného rozhodnutí se Evropský parlament radí s výborem nezávislých význačných osobností, jak uvádí čl. 7 odst. 2. Pokud to Evropský parlament považuje za nezbytné, může poskytnout slyšení také jiným fyzickým nebo právnickým osobám, včetně stěžovatelů uvedených v čl. 7 odst. 2.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na internetových stránkách, které byly vytvořeny pro tento účel, zveřejní rejstřík toto:

1. Na internetových stránkách, které byly vytvořeny pro tento účel, zveřejní rejstřík nejpozději do čtyř týdnů poté, co mu byly předány informace nebo co Evropský parlament přijal rozhodnutí, toto:

Odůvodnění

Měsíční lhůta pro zveřejnění informací na internetových stránkách by se měla vztahovat nejen na informace uvedené v písmenech a) a b), ale měla by jednotně platit pro veškeré údaje.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných evropských politických stran a evropských politických nadací spolu s dokumenty předloženými jako součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 odst. 3, a to nejpozději čtyři týdny poté, co Evropský parlament přijal rozhodnutí; po tomto datu zveřejní veškeré změny oznámené Evropskému parlamentu podle čl. 6 odst. 6 a 7,

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných evropských politických stran a evropských politických nadací spolu s dokumenty předloženými jako součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 odst. 3; po datu přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu zveřejní veškeré změny oznámené Evropskému parlamentu podle čl. 6 odst. 6 a 7;

Odůvodnění

Technická úprava v důsledku pozměňovacího návrhu k čl. 24 odst. 1 návětí.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, spolu s dokumenty předloženými jako součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 odst. 3 a důvody zamítnutí nejpozději do čtyř týdnů poté, co Evropský parlament přijal rozhodnutí,

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, spolu s dokumenty předloženými jako součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 odst. 3 a důvody zamítnutí;

Odůvodnění

Technická úprava v důsledku pozměňovacího návrhu k čl. 24 odst. 1 návětí.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) roční účetní závěrku a zprávy o externím auditu podle čl. 19 odst. 1 a v případě evropských politických nadací závěrečné zprávy o provádění pracovních programů,

d) roční účetní závěrku a zprávy o externím auditu podle čl. 19 odst. 1 a v případě evropských politických nadací závěrečné zprávy o provádění pracovních programů. Tyto informace zveřejní nejpozději šest týdnů poté, co je obdržel, přičemž veškeré finanční informace poskytne ve srovnatelném formátu v podobě tabulek, i jako veřejně přístupné údaje;

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) Jména dárců a jejich odpovídající dary, které nahlásily evropské politické strany a evropské politické nadace v souladu s čl. 15 odst. 2, 3 a 4, s výjimkou darů od fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 1 000 EUR za rok a od jednoho dárce, které se vykazují jako „menší dary“.

e) Jména dárců a jejich odpovídající dary, které nahlásily evropské politické strany a evropské politické nadace v souladu s čl. 15 odst. 2, 3 a 4, s výjimkou darů od fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 1 000 EUR za rok a od jednoho dárce, které se vykazují jako „menší dary“. Tyto informace zveřejní nejpozději šest týdnů poté, co je obdržel, přičemž veškeré finanční informace poskytne ve srovnatelném formátu v podobě tabulek, i jako veřejně přístupné údaje;

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) podrobnosti a zdůvodnění konečných rozhodnutí Evropského parlamentu podle článku 22, včetně, pokud je to vhodné, stanovisek přijatých výborem nezávislých osobností v souladu s čl. 7 odst. 2 a s náležitým zohledněním ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001,

g) podrobnosti a zdůvodnění konečných rozhodnutí Evropského parlamentu podle článku 22 s náležitým zohledněním ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001;

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Veškeré informace zveřejněné rejstříkem podle odst. 1 písm. c) až g) jsou na těchto internetových stránkách veřejně přístupné nejméně po dobu pěti let.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ze seznamu členů evropské politické strany, připojeného ke stanovám v souladu s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropský parlament celkový počet členů, totožnost právnických osob, které jsou členy, a jména fyzických osob, které daly výslovný písemný souhlas k jejich zveřejnění. Evropské politické strany požádají o tento souhlas jako samozřejmost všechny fyzické osoby, které jsou jejich členy.

2. Evropský parlament zveřejní seznam přidružených členských stran aktualizovaný v souladu s čl. 6 odst. 7.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Evropský parlament každoročně zveřejňuje seznam všech členů Evropského parlamentu, vnitrostátních parlamentů a regionálních parlamentů a shromáždění, kteří jsou členy evropských politických stran, a to spolu s jejich stranickou příslušností.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament stanoví správní postupy pro odvolání proti rozhodnutím týkajícím se registrace stanov, financování či sankcí.

1. Evropský parlament stanoví rychlé a transparentní správní postupy pro odvolání proti rozhodnutím týkajícím se registrace stanov, financování či sankcí.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že vzhledem k možným sankcím je nezbyté, aby byly uplatňovány vhodné a důsledné správní postupy pro odvolání.

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do jednoho roku od data použití tohoto nařízení upraví evropské politické strany a evropské politické nadace své stanovy tak, aby byly plně v souladu s požadavky tohoto nařízení.

  • [1]  Úř. věst C 67, 7.3.2013, s. 1.
  • [2]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
  • [3]  Úř. věst C 62, 2.3.2013, s. 77.
  • [4]  Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 46.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rozvoj evropských politických stran je naprosto zásadní pro aktivaci veřejného zájmu o záležitosti EU. Navržení reformního balíčku pro evropské politické strany, díky němuž bude možné mobilizovat demokratickou aktivitu jednotlivých a organizovaných občanů, není snadný úkol – a to v neposlední řadě kvůli systémové složitosti EU. To by však bylo možné proměnit v přednost, pokud by se vyjasnila „konstitutivní úloha“ evropských politických stran a způsob, jakým může informovaný a na zásadách postavený dialog o jejich politickém vývoji usnadnit vznik pluralitního dému.

Zpravodajka vřele vítá vytvoření zvláštního a jednotného evropského právního postavení evropských politických stran a jejich politických nadací v rámci práva Unie, a to zejména z důvodu organizačního sbližování evropských politických stran.

Reformy navržené ve zprávě generálního tajemníka z roku 2010, rozhodnutích předsednictva ze dne 13. prosince 2011, zprávě Marietty Giannakou ze dne 6. dubna 2011 o hodnocení uplatňování předchozího nařízení (ES) č. 2004/2003 ve znění z roku 2007 a novém návrhu nařízení pro evropské politické strany a jejich politické nadace jsou výsledkem důkladné analýzy stávající situace, jež poskytuje vcelku pozitivní odpověď na otázky, obavy a připomínky evropských politických stran. Návrhy, které návrh zprávy obsahuje, se zaměřují na organizační stejnorodost evropských politických stran.

Pokud jde o kritéria pro uznání, zpravodajka navrhuje, aby vytvoření evropské strany mohly dosáhnout pouze vnitrostátní nebo regionální strany. Pokud jde o zakládání evropských stran, zohledňuje statut evropských stran ve stejné míře evropské, celostátní i regionální zvolené zástupce. Možnost uznání zvolených regionálních zástupců by tudíž měla být zachována pro účely zakládání stran, avšak pouze v případě regionů s legislativními pravomocemi, jež byly jako takové oznámeny Evropskému parlamentu. Aby mohla být evropská politická strana financována Evropským parlamentem, musí být zastoupena v Evropském parlamentu nejméně jedním poslancem. Kromě toho by měla být ve složení a při zakládání evropských politických stran a v rámci jejich přidružených politických nadací brána v úvahu kritéria plného respektu k vnitrostranické demokracii a rovnosti žen a mužů. Strana, která podmínky vnitřní demokracie nesplňuje, se nezapočítá pro účely požadavku zastoupení v alespoň sedmi členských státech.

Evropský parlament každoročně ověří podmínky a kritéria registrace platné pro evropské politické strany a jejich evropské politické nadace. Zpravodajka je přesvědčena, že by toto ověřování mělo probíhat každoročně nebo na základě náležitě odůvodněné žádosti jakékoli fyzické či právnické osoby a že nejúčinnější bude postup příslušného Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu. Tento výbor pro tyto účely uspořádá slyšení a do dvou měsíců od podání žádosti předloží Evropskému parlamentu své stanovisko.

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO Výboru (24. 1. 2013)

pro Výbor pro ústavní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Navrhovatelka: Edit Herczog

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka sdílí názor Komise, že výraznější a účinnější zapojení evropských politických stran a nadací může přispět k tomu, že občané budou lépe chápat souvislost mezi politickými procesy na vnitrostátní a evropské úrovni. Současně je to i způsob, jak podnítit vznik evropské veřejné sféry. Evropské politické strany a nadace budou následně hrát důležitější úlohu ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají každých pět let, i v případných kampaních k referendům, jejichž téma je výslovně v působnosti Evropské unie nebo s fungováním Evropské unie přímo souvisí;

Navrhovatelka je pevně přesvědčena o tom, že evropské politické strany a nadace musí ve svých programech, činnostech a prostřednictvím činnosti svých členů dodržovat hodnoty, na kterých je Evropská unie založena, jako je úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, zásadám právního státu a lidským právům, včetně práv příslušníků menšin.

Je vítáno zavedení určitého stupně nezbytné finanční flexibility ve vztahu k pracovním metodám a činnostem evropských politických stran a nadací a je podporována nová metoda financování, tedy příspěvky spolu se systémem provozních grantů a darů. V této souvislosti by navrhovatelka chtěla zdůraznit, že příspěvky na pořádání společných akcí nemají být považovány za dary a že by neměl být stanoven limit pro dary, které mohou evropské politické strany a nadace přijímat od fyzických či právnických osob.

Navrhovatelka souhlasí s přístupem, který stanoví, že Evropský parlament bude každoročně ověřovat podmínky a kritéria pro registraci evropských politických stran a nadací, a podporuje myšlenku výboru složeného ze tří členů – nezávislých, význačných osobností, z nichž jednu jmenuje Evropský parlament, jednu Rada a jednu Komise – který by měl v přiměřené lhůtě poskytnout k tomuto tématu stanovisko.

A konečně je navrhovatelka přesvědčena, že vedle úlohy, kterou v procesu registrace a každoročního ověřování evropských politických stran a nadací hraje Evropský parlament, by jejich financování z jiných zdrojů než z rozpočtu Evropské unie a veškeré jejich výdaje měly kontrolovat příslušné vnitrostátní orgány těch členských států, v nichž mají tyto politické strany a nadace sídlo.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Mělo by se stanovit, jak mají evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace postupovat, aby získaly evropský právní status podle tohoto nařízení, a stejně tak by se měly stanovit postupy a kritéria, jež se mají dodržet a k nimž se má přihlížet při rozhodování o tom, zda takový evropský právní status přiznat. Je rovněž nutné stanovit postupy pro případ, že evropská politická strana nebo evropská politická nadace pozbude evropský právní status nebo o něj přijde nebo se ho vzdá.

(8) Mělo by se stanovit, jak mají evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace postupovat, aby získaly evropský právní status podle tohoto nařízení, a stejně tak by se měly stanovit postupy a kritéria, jež se mají dodržet a k nimž se má přihlížet při rozhodování o tom, zda takový evropský právní status přiznat. Je rovněž nutné stanovit nestranné a transparentní postupy pro případ, že evropská politická strana nebo evropská politická nadace pozbude evropský právní status nebo o něj přijde nebo se ho vzdá.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Členství v evropské politické straně a dobrovolná účast na její politické činnosti by neměly být považovány za platbu nebo nepeněžní dary, nýbrž za dobrovolně věnované úsilí.

Odůvodnění

Tímto bodem odůvodnění se vysvětluje změna v čl. 2 bodu 7.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – poznámka pod čarou 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18. Ke dni přijetí tohoto návrhu přijme kolegium členů Komise rovněž pracovní dokument Komise o návrhu na změnu finančního nařízení, kterým se zavádí nová hlava rozpočtu o financování evropských politických stran formou příspěvků. Zavedení „příspěvků“ pro evropské politické strany bude potvrzeno poté, co oba legislativní orgány schválí posledně uvedený návrh.

18. Ke dni přijetí tohoto návrhu přijme kolegium členů Komise rovněž pracovní dokument Komise o návrhu na změnu finančního nařízení, kterým se zavádí nová hlava rozpočtu o financování evropských politických stran formou příspěvků. Zavedení „příspěvků“ pro evropské politické strany bude potvrzeno poté, co oba legislativní orgány schválí posledně uvedený návrh, čímž se zajistí, aby oba návrhy stále obsahovaly jednotné a přesné definice.

Odůvodnění

Tímto upřesněním se zajistí, aby se provázanosti obou návrhů věnovala dostatečná pozornost.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) „darem“ nabídka hotovosti a jiných nepeněžních darů (zboží, služby), které představují hospodářskou výhodu pro dotyčnou evropskou politickou stranu nebo evropskou politickou nadaci.

(7) „darem“ nabídka hotovosti a jiných nepeněžních darů (zboží, služby), které představují hospodářskou výhodu pro dotyčnou evropskou politickou stranu nebo evropskou politickou nadaci. Členství v evropské politické straně a dobrovolná účast na její politické činnosti se nepovažují za dar.

Odůvodnění

Viz bod odůvodnění 15a (nový).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o záležitosti, jež nejsou upraveny tímto nařízením, nebo záležitostí, které jsou tímto nařízením upraveny částečně, ty aspekty, které upraveny nejsou, se řídí vnitrostátní právní úpravou toho členského státu, která je použitelná na právní formu, jež je uvedena ve stanovách evropské politické strany nebo evropské politické nadace. Činnosti, které vykonává evropská politická strana a evropská politická nadace v jiných členských státech, se řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy těchto členských států.

2. Pokud jde o záležitosti, jež nejsou výslovně upraveny tímto nařízením, řídí se vnitrostátní právní úpravou toho členského státu, která je použitelná na právní formu, jež je uvedena ve stanovách evropské politické strany nebo evropské politické nadace. Činnosti, které vykonává evropská politická strana a evropská politická nadace v jiných členských státech, se řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy těchto členských států.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je upřesnit oblast působnosti stávajícího nařízení, jež ve znění navrženém Komisí není zcela zřejmá.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 1 písm. a), b) nebo c), bude jakékoli dosud platné rozhodnutí o financování z prostředků Unie, které evropská politická strana nebo evropská politická nadace obdržela podle tohoto nařízení, staženo a jakákoli dosud platná dohoda o takovém financování bude ukončena a veškeré finanční prostředky Unie budou vráceny, včetně nevyužitých prostředků Unie z předchozích let.

3. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 1 písm. a), b) nebo c), bude jakékoli dosud platné rozhodnutí o financování z prostředků Unie, které evropská politická strana nebo evropská politická nadace obdržela podle tohoto nařízení, staženo a jakákoli dosud platná dohoda o takovém financování bude ukončena a veškeré finanční prostředky Unie budou vráceny, včetně nevyužitých prostředků Unie z předchozích let, v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie1 (finanční nařízení).

 

_____________

 

1 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Odůvodnění

Tímto upřesněním se zajistí, aby se provázanosti obou návrhů věnovala dostatečná pozornost.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Finanční příspěvky či granty ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí přesáhnout 90 % ročních způsobilých nákladů evropské politické strany a 95 % ročních způsobilých nákladů evropské politické nadace. Evropské politické strany smí využít nevyužitou část příspěvku z rozpočtu EU, který jim byl přiznán na výdaje, které lze proplatit, do dvou rozpočtových let po přiznání příspěvku.souladu s finančním nařízením se nevyužité částky po uplynutí těchto dvou let vrací.

4. Finanční příspěvky či granty ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí přesáhnout 90 % ročních způsobilých nákladů evropské politické strany a 95 % ročních způsobilých nákladů evropské politické nadace. Evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace smí využít nevyužitou část příspěvku nebo grantu z rozpočtu EU, který jim byl přiznán, do dvou rozpočtových let po přiznání příspěvku.souladu s finančním nařízením se nevyužité částky po uplynutí těchto dvou let vrací.

Odůvodnění

Veřejné financování evropských politických stran a nadací přispívá ke stabilitě a kontinuitě jejich činností a jeho hlavním účelem je vytváření evropského politického povědomí a vyjadřování vůle evropských občanů. Evropské politické strany a nadace by měly mít možnost nashromáždit nezbytné finanční prostředky na kampaň za pomoci převodů z předchozích rozpočtových let.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropské politické strany a evropské politické nadace mohou přijímat dary od fyzických nebo právnických osob v hodnotě maximálně 25 000 EUR za rok a od jednoho dárce, aniž je dotčen odstavec 5.

1. Evropské politické strany a evropské politické nadace mohou přijímat dary od fyzických nebo právnických osob, aniž je dotčen odstavec 5.

Odůvodnění

Tento návrh usiluje o zrušení maximální výše daru za rok a od jednoho dárce s cílem podpořit politické strany v generování vlastních zdrojů.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) dary z rozpočtů politických skupin v Evropském parlamentu;

b) dary z rozpočtů politických skupin v Evropském parlamentu, přestože příspěvky na pořádání společných akcí nejsou považovány za dary;

Odůvodnění

Evropské politické strany a politické skupiny Evropského parlamentu často organizují společné akce, jež slouží společným politickým nebo sociálním cílům (např. konference, semináře, veřejné debaty). V těchto specifických případech je příspěvek na organizační náklady jménem politické skupiny Evropského parlamentu bezpodmínečně povolen a není považován za dar.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) dary od podniků, v nichž mohou na základě jejich vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro tyto podniky uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv orgány veřejné moci,

c) dary od podniků, v nichž mohou na základě jejich vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro tyto jednotlivé podniky uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv orgány veřejné moci,

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) dary od jakýchkoli orgánů veřejné moci třetí země včetně jakýchkoli podniků, v nichž mohou orgány veřejné moci uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv na základě jejich vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro tyto podniky.

d) dary od jakýchkoli orgánů veřejné moci třetí země včetně jakýchkoli podniků, v nichž mohou orgány veřejné moci uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv na základě jejich vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro tyto jednotlivé podniky.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každá fyzická nebo právnická osoba, která daruje evropské politické straně nebo evropské politické nadaci na vnitrostátní úrovni nebo ze zahraničí, využívá stejný daňový režim, jaký se vztahuje na dary pro politické strany nebo politické nadace se sídlem v členském státě, kde má dárce pro daňové účely sídlo.

2. Aniž jsou dotčeny stávající vnitrostátní prahové hodnoty a autonomie daňového práva jednotlivých členských států, využívá každá fyzická nebo právnická osoba, která daruje evropské politické straně nebo evropské politické nadaci na vnitrostátní úrovni nebo ze zahraničí, stejný daňový režim, jaký se vztahuje na dary pro politické strany nebo politické nadace se sídlem v členském státě, kde má dárce pro daňové účely sídlo.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit oblast působnosti stávajícího nařízení, jež ve znění navrženém Komisí není zcela zřejmá.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Financování evropských politických stran a evropských politických nadací ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje nesmí být použito k financování kampaní k celostátním, regionálním nebo místním referendům.

3. Financování evropských politických stran a evropských politických nadací ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje nesmí být použito k financování kampaní k celostátním, regionálním nebo místním referendům, s výjimkou přiznanou evropským politickým stranám v případě, že se téma těchto referend týká právních předpisů Evropské unie nebo se referendum přímo dotýká fungování orgánu nebo instituce EU.

Odůvodnění

Evropské politické strany nemohou být vyloučeny z kampaní k celostátním, regionálním nebo místním referendům, pokud se týkají fungování Evropské unie nebo otázek, které spadají do působnosti EU. Evropské politické strany zastupují skutečně evropský pohled, a proto musí být součástí tohoto demokratického procesu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Sankce uložené podle tohoto článku se použijí na všechny evropské politické strany a nadace bez ohledu na to, zda dostávají finanční prostředky Unie. Příslušná schvalující osoba může uložit další správní a/nebo peněžité sankce v souladu s článkem [96 odst. 2] finančního nařízení a článkem [145] jeho prováděcích pravidel evropské politické straně nebo evropské politické nadaci, která se nachází v některé ze situací uvedených v čl. 96 odst. 1 finančního nařízení, které nejsou upraveny ve výše uvedených odstavcích.

7. Sankce uložené podle tohoto článku se použijí na všechny evropské politické strany a nadace, které jsou uznány v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, bez ohledu na to, zda dostávají finanční prostředky Unie. Veřejný zadavatel může uložit další správní a/nebo peněžité sankce v souladu s čl. 109 odst. 2 finančního nařízení a článkem [145] jeho prováděcích pravidel evropské politické straně nebo evropské politické nadaci, která se nachází v některé ze situací uvedených v čl. 109 odst. 1 finančního nařízení, které nejsou upraveny ve výše uvedených odstavcích.

Odůvodnění

Znění je třeba upřesnit: na stranu či nadaci se pravidla týkající se transparentnosti v oblasti darů vztahují i tehdy, když strana či nadace ještě nepožádala o finanční prostředky Unie, jimiž by doplnila vlastní zdroje, ani tyto prostředky nezískala.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na internetových stránkách, které byly vytvořeny pro tento účel, zveřejní rejstřík toto:

1. Na internetových stránkách, které byly vytvořeny pro tento účel, zveřejní rejstřík nejpozději do čtyř týdnů poté, co mu byly předány informace nebo co Evropský parlament přijal rozhodnutí, toto:

Odůvodnění

Měsíční lhůta pro zveřejnění informací na internetových stránkách by se měla vztahovat nejen na informace uvedené v písmenech a) a b), ale měla by jednotně platit pro veškeré údaje.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných evropských politických stran a evropských politických nadací spolu s dokumenty předloženými jako součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 odst. 3, a to nejpozději čtyři týdny poté, co Evropský parlament přijal rozhodnutí; po tomto datu zveřejní veškeré změny oznámené Evropskému parlamentu podle čl. 6 odst. 6 a 7,

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných evropských politických stran a evropských politických nadací spolu s dokumenty předloženými jako součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 odst. 3; po tomto datu zveřejní veškeré změny oznámené Evropskému parlamentu podle čl. 6 odst. 6 a 7,

Odůvodnění

Technická úprava v důsledku pozměňovacího návrhu k čl. 24 odst. 1 návětí.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, spolu s dokumenty předloženými jako součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 odst. 3 a důvody zamítnutí nejpozději do čtyř týdnů poté, co Evropský parlament přijal rozhodnutí,

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, spolu s dokumenty předloženými jako součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 odst. 3 a důvody zamítnutí,

Odůvodnění

Technická úprava v důsledku pozměňovacího návrhu k čl. 24 odst. 1 návětí.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament a výbor uvedený v čl. 7 odst. 2 zajistí, aby osobní údaje jimi shromážděné podle tohoto nařízení nebyly použity k žádnému jinému účelu, než pro zajištění legality, řádnosti a transparentnost financování evropských politických stran a evropských politických nadací a členství evropských politických stran. Tyto osobní údaje zničí nejpozději 24 měsíců po zveřejnění příslušných informací v souladu s článkem 24.

3. Evropský parlament a výbor uvedený v čl. 7 odst. 2 zajistí, aby osobní údaje jimi shromážděné podle tohoto nařízení nebyly použity k žádnému jinému účelu, než pro zajištění legality, řádnosti a transparentnost financování evropských politických stran a evropských politických nadací a členství evropských politických stran. Tyto osobní údaje zničí nejpozději 36 měsíců po zveřejnění příslušných informací v souladu s článkem 24.

Odůvodnění

Odchylně od článku 13 finančního nařízení stanoví návrh Komise větší možnost převodu prostředků („n+2“, viz čl. 12 odst. 4), v důsledku čehož lze příspěvky přiznané v rozpočtovém roce využívat po dobu celkem tří let. Lhůta pro výmaz osobních údajů by proto měla činit 36 měsíců.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament stanoví správní postupy pro odvolání proti rozhodnutím týkajícím se registrace stanov, financování či sankcí.

1. Evropský parlament stanoví rychlé a transparentní správní postupy pro odvolání proti rozhodnutím týkajícím se registrace stanov, financování či sankcí.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že vzhledem k možným sankcím je nezbyté, aby byly uplatňovány vhodné a důsledné správní postupy pro odvolání.

POSTUP

Název

Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

Referenční údaje

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

22.10.2012

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Edit Herczog

3.10.2012

Datum přijetí

23.1.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (23. 1. 2013)

pro Výbor pro ústavní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
(COM(2012)0499 – C7–0288/2012 – 2012/0237(COD))

Navrhovatel: Luigi Berlinguer

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel vítá návrh nařízení o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací předložený Komisí. Jsou do něj začleněny některé významné návrhy obsažené v usnesení Evropského parlamentu z dubna roku 2011, přináší tedy možnost úplného a funkčního uznání úlohy politických stran v celé EU, jak je stanoveno v Lisabonské smlouvě (článek 10 SEU) a v Listině základních práv.

Nová právní subjektivita evropských politických stran patří k hlavním zájmům Výboru pro právní záležitosti. Právní subjektivita podle právních předpisů Unie je v návrhu vymezena jako doplněk a „zastřešení“ k předtím existující vnitrostátní právní subjektivitě. Cílem je vyhnout se „dvojím normám“ v členských státech, které by vznikly mezi pravidly uplatňovanými na vnitrostátní politické strany na jedné straně a jinými kritérii určenými pro evropské politické strany na straně druhé. Cílem je rovněž co nejvíce omezit zdráhavý postoj členských států vůči tomuto návrhu.

Dříve než může být strana nebo nadace zaregistrována a získat tak právní subjektivitu podle práva Unie, musí již mít právní subjektivitu (sdružení či jinou) podle práva některého členského státu, v němž musí mít sídlo.

Pro příslušnost Výboru pro právní záležitosti jsou také mimořádně důležitá pravidla vnitřní správy, protože nestanovují pouze pokročilá společná kritéria odpovědnosti a transparentnosti, ale rovněž mohou pozitivně působit na vnitřní pravidla a řízení vnitrostátních stran.

Návrh uvádí prvky, které musí být upraveny statutem, aby bylo zaručeno demokratické vnitřní fungování, jako jsou práva a povinnosti spojené se členstvím, fungování valné hromady, volby do všech ostatních řídících orgánů a demokratické rozhodování v nich. V tomto ohledu je rovněž rozhodně velmi důležitý odkaz na možnost vyškrtnutí strany z rejstříku, pokud nedodržuje minimální pravidla vnitrostranické demokracie.

Mimořádný význam má pro Výbor pro právní záležitosti časový plán projednávání návrhu v Evropském parlamentu. Výbor pro právní záležitosti v zájmu zajištění účinného přijetí nařízení doporučuje, aby byl postoj Evropského parlamentu schválen včas s ohledem na přípravu evropských voleb na jaře roku 2014.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Evropské politické strany a nadace by měly být oprávněny zaměstnávat své pracovníky podle čl. 2 písm. c) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie za stejných podmínek jako politické skupiny Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace, které si přejí získat uznání jako takových na evropské úrovni prostřednictvím evropského právního statusu a dostávat veřejné finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, by měly dodržovat určité zásady a splňovat určité podmínky. Zejména je nezbytné, aby evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace uctívaly hodnoty, na nichž je založena Evropská unie, a které jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v Listině základních práv Evropské unie.

(10) Evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace, které si přejí získat uznání jako takových na evropské úrovni prostřednictvím evropského právního statusu a dostávat veřejné finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, by měly dodržovat určité zásady a splňovat určité podmínky. Zejména je nezbytné, aby evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace uctívaly hodnoty, na nichž je založena Evropská unie, a které jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v Listině základních práv Evropské unie. Prahová hranice pro registraci evropské politické strany by měla být snadno dosažitelná pro oficiálně řádně organizovaná nadnárodní politická spojenectví bez podmínky volebního úspěchu, aby nové politické formace mohly vstoupit do politické soutěže a přispět tak k pulzujícímu demokratickému životu v Evropské unii a aby bylo zajištěno, že se pravidla tohoto nařízení pro transparentnost a dohled budou vztahovat na maximální počet spojenectví politických stran.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Měly by být stanoveny zásady a minimální požadavky týkající se řízení a vnitřní organizace evropských politických stran, zejména s cílem zajistit oddanost vysokým standardům vnitrostranické demokracie a jejich dodržování. Stanovy evropské politické strany nebo evropské politické nadace by měly obsahovat také několik základních správních a právních ustanovení.

(11) Měly by být stanoveny zásady a minimální požadavky týkající se řízení a vnitřní organizace evropských politických stran, zejména s cílem zajistit oddanost vysokým standardům vnitrostranické demokracie a jejich dodržování, především pokud jde o postupy výběru kandidátů a složení kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu prostřednictvím jejich členských stran. Stanovy evropské politické strany nebo evropské politické nadace by měly obsahovat také několik základních správních a právních ustanovení.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Způsobilost pro financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie by se měla omezit na evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace, které byly za takové uznány a získaly evropský právní status. Je nezbytné nejen zajistit, aby podmínky pro vytvoření evropské politické strany nebyly nepřiměřené, ale i aby organizovaná, seriózní spojení politických stran i fyzických osob působící na nadnárodní úrovni mohla tyto podmínky jednoduše splnit. Zároveň je třeba stanovit přiměřená kritéria pro přidělování omezených prostředků z rozpočtu EU, která objektivně prokáží evropské ambice evropských politických stran a skutečnou volební podporu těchto stran. Nejlepším takovým kritériem a zároveň přesným ukazatelem úspěchu evropské politické strany u voličů je výsledek voleb do Evropského parlamentu, jichž se evropské politické strany podle tohoto nařízení musí účastnit. Ten by měl zohledňovat úlohu Evropského parlamentu coby subjektu, který přímo zastupuje občany Unie ve smyslu čl. 10 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, jakož i cíl evropských politických stran, totiž účastnit se plnohodnotně na demokratickém životě Unie a stát se aktivními hráči evropské zastupitelské demokracie, aby mohly být účinně vyjadřovány názory, stanoviska a politická vůle občanů Unie. Způsobilost k financování z souhrnného rozpočtu Evropské unie by se proto měla omezit jen na evropské politické strany, které jsou zastoupeny v Evropském parlamentu nejméně jedním ze svých členů, a na evropské politické nadace, které se o financování ucházejí prostřednictvím evropské politické strany, která je zastoupena v Evropském parlamentu alespoň jedním ze svých členů.

(12) Způsobilost pro financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie by se měla omezit na evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace, které byly za takové uznány a získaly evropský právní status. Je nezbytné nejen zajistit, aby podmínky pro vytvoření evropské politické strany nebyly nepřiměřené, ale i aby organizovaná, seriózní spojení politických stran i fyzických osob působící na nadnárodní úrovni mohla tyto podmínky jednoduše splnit. Zároveň je třeba stanovit přiměřená kritéria pro přidělování omezených prostředků z rozpočtu EU, která objektivně prokáží evropské ambice evropských politických stran a skutečnou volební podporu těchto stran. Nejlepším takovým kritériem a zároveň přesným ukazatelem úspěchu evropské politické strany u voličů je výsledek voleb do Evropského parlamentu, jichž se evropské politické strany podle tohoto nařízení musí účastnit. Ten by měl zohledňovat úlohu Evropského parlamentu coby subjektu, který přímo zastupuje občany Unie ve smyslu čl. 10 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, jakož i cíl evropských politických stran, totiž účastnit se plnohodnotně na demokratickém životě Unie a stát se aktivními hráči evropské zastupitelské demokracie, aby mohly být účinně vyjadřovány názory, stanoviska a politická vůle občanů Unie. Způsobilost k financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie by se proto měla omezit jen na evropské politické strany, které jsou zastoupeny v Evropském parlamentu nejméně jedním ze svých členů nebo získaly v posledních volbách do Evropského parlamentu určitou minimální volební podporu napříč významným počtem členských států, a na evropské politické nadace, které se o financování ucházejí prostřednictvím evropské politické strany, která je zastoupena v Evropském parlamentu alespoň jedním ze svých členů.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – první pododstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupeno poslanci Evropského parlamentu nebocelostátních parlamentech, regionálních parlamentech neboregionálních shromážděních, nebo

b) toto spojenectví nebo jeho členské strany musí být zastoupeny alespoň v jedné čtvrtině členských států poslanci Evropského parlamentu nebo poslanci celostátních parlamentů, regionálních parlamentů nebo regionálních shromáždění, jež mají zákonodárné pravomoci a byly jako takové oznámeny Evropskému parlamentu, nebo

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) musí zajistit zastoupení obou pohlaví ve svých vnitřních orgánech a podporovat rovnoměrné zastoupení žen a mužů při sestavování kandidátních listin.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) demokratické volby všech ostatních řídicích orgánů a demokratické rozhodování v těchto řídících orgánech s uvedením jejich přesných pravomocí, povinností a složení, včetně způsobu jmenování a uvolňování jejich členů, jasných a transparentních kritérií pro výběr kandidátů a volby funkcionářů, jejichž mandát musí být časově omezen, ale může být obnovitelný,

d) demokratické volby všech ostatních řídicích orgánů a demokratické rozhodování v těchto řídících orgánech s uvedením jejich přesných pravomocí, povinností a složení, včetně způsobu jmenování a uvolňování jejich členů, jasných a transparentních kritérií pro výběr kandidátů, který musí být založen na demokratickém postupu, a volby funkcionářů, jejichž mandát musí být časově omezen, ale může být obnovitelný,

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) povinnost členských stran vybírat kandidáty pro volby do Evropského parlamentu otevřeným, demokratickým postupem, který umožňuje všem členům strany se aktivně i pasivně podílet na procesu výběru a na rozhodování o pořadí kandidátů na kandidátní listině,

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropská politická strana a evropská politická nadace má plné právní uznání a způsobilost k právním úkonům ve všech členských státech.

Evropská politická strana a evropská politická nadace má plnou právní způsobilost k právním úkonům ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o záležitosti, jež nejsou upraveny tímto nařízením, nebo záležitostí, které jsou tímto nařízením upraveny částečně, ty aspekty, které upraveny nejsou, se řídí vnitrostátní právní úpravou toho členského státu, která je použitelná na právní formu, jež je uvedena ve stanovách evropské politické strany nebo evropské politické nadace. Činnosti, které vykonává evropská politická strana a evropská politická nadace v jiných členských státech, se řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy těchto členských států.

2. V záležitostech, jež nejsou upraveny tímto nařízením nebo příslušnými stanovami nebo jsou tímto nařízením nebo příslušnými stanovami upraveny pouze částečně, se evropská politická strana nebo evropská politická nadace řídí právní úpravou toho členského státu, v němž má své sídlo. Činnosti, které vykonává evropská politická strana a evropská politická nadace v jiných členských státech, se řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy těchto členských států.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Financování evropských politických stran a evropských politických nadací ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje nesmí být použito k financování kampaní k celostátním, regionálním nebo místním referendům.

3. Financování evropských politických stran a evropských politických nadací ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje nesmí být použito k financování kampaní k celostátním, regionálním nebo místním referendům, s výjimkou případů, kdy se tato referenda zabývají otázkami týkajícími se Evropské unie.

POSTUP

Název

Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

Referenční údaje

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

22.10.2012

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Luigi Berlinguer

10.10.2012

Projednání ve výboru

18.12.2012

 

 

 

Datum přijetí

22.1.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

POSTUP

Název

Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

Referenční údaje

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Datum předložení EP

12.9.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

22.10.2012

JURI

22.10.2012

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Marietta Giannakou

17.9.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

9.10.2012

26.11.2012

18.12.2012

21.1.2013

 

4.2.2013

18.2.2013

14.3.2013

19.3.2013

Datum přijetí

15.4.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

8

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Syed Kamall, Georgios Koumoutsakos

Datum předložení

24.4.2013