Menetlus : 2012/0237(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0140/2013

Esitatud tekstid :

A7-0140/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0421

RAPORT     ***I
PDF 844kWORD 537k
23.4.2013
PE 498.012v03-00 A7-0140/2013

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: Marietta Giannakou

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0499),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 224, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0288/2012),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 7. veebruari 2013. aasta arvamust(1),

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 13. veebruari 2013. aasta arvamust(2),

–   võttes arvesse Regioonide Komitee 31. jaanuari 2013. aasta arvamust(3),

–   võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa tasandi erakondi reguleerivaid määrusi ja erakondade rahastamise eeskirju käsitleva määruse (EÜ) nr 2004/2003 kohaldamise kohta(4),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0140/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikele 1 peab Euroopa Liit toimima esindusdemokraatia alusel.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Tõeliselt piiriülestel Euroopa tasandi erakondadel ja poliitilistel sihtasutustel on Euroopa tasandil kodanike arvamuse kuuldavaks tegemisel ning liikmesriikide ja kogu ELi hõlmava poliitika vahelise lõhe ületamisel täita oluline roll.

(4) Tõeliselt piiriülestel Euroopa tasandi erakondadel ja poliitilistel sihtasutustel on Euroopa tasandil kodanike arvamuse kuuldavaks tegemisel täita oluline roll.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Euroopa tasandi erakondadel ja Euroopa tasandi poliitilistel sihtasutustel on käesoleva määruse alusel õigused, kohustused ja erivastutus ning seetõttu peaks neil olema asjakohane struktuuriline ülesehitus.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Kehtestada tuleks menetlused, mida Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi sihtasutused peavad käesolevast määrusest tuleneva Euroopa õigusliku seisundi saamiseks järgima. Kehtestada tuleks ka menetlused ja kriteeriumid, mida tuleb Euroopa õiguslikku seisundit käsitlevate otsuste tegemisel järgida. Samuti on vajalik kehtestada menetlused juhuks, kui Euroopa tasandi erakonnalt või Euroopa tasandi poliitiliselt sihtasutuselt võidakse Euroopa õiguslik seisund ära võtta, nad võivad selle kaotada või sellest loobuda.

(8) Kehtestada tuleks menetlused, mida Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused peavad käesolevast määrusest tuleneva Euroopa õigusliku seisundi saamiseks järgima. Kehtestada tuleks ka menetlused ja kriteeriumid, mida tuleb Euroopa õiguslikku seisundit käsitlevate otsuste tegemisel järgida. Samuti on vajalik kehtestada erapooletud ja läbipaistvad menetlused juhuks, kui Euroopa tasandi erakonnalt või Euroopa tasandi poliitiliselt sihtasutuselt võidakse Euroopa õiguslik seisund ära võtta, nad võivad selle kaotada või sellest loobuda.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste tegevust tuleks reguleerida käesolevas määruses kehtestatud sisuliste eeskirjade ning liikmesriikide õigusaktidega, seda eelkõige selle liikmesriigi õigusaktidega, kus on nende asukoht. Selleks tuleks kindlaks määrata asjaomane õiguslik vorm, mis peab vastama kõnealuse liikmesriigi õiguskorras tunnustatud juriidilise isiku vormile.

(9) Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste tegevust tuleks reguleerida käesolevas määruses kehtestatud sisuliste eeskirjadega ning küsimustes, mida käesoleva määrusega ei reguleerita või reguleeritakse üksnes osaliselt, liikmesriikide õigusaktidega, seda eelkõige selle liikmesriigi õigusaktidega, kus on nende asukoht.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Euroopa tasandi erakondade rahastamise läbipaistvuse suurendamiseks ning rahastamiseeskirjade võimaliku rikkumise vältimiseks peaks Euroopa Parlamendi liiget üksnes rahastamise eesmärgil käsitama ainult ühe Euroopa tasandi erakonna liikmena. See peaks olema erakond, millega tema liikmesriigi või piirkonna erakond on taotluste esitamise viimasel päeval seotud.

(13) Euroopa tasandi erakondade tunnustamise ja rahastamise läbipaistvuse suurendamiseks ning rahastamiseeskirjade võimaliku rikkumise vältimiseks peaks Euroopa Parlamendi liiget üksnes rahastamise eesmärgil käsitama ainult ühe Euroopa tasandi erakonna liikmena. See peaks olema erakond, millega tema liikmesriigi või piirkonna erakond on taotluste esitamise viimasel päeval seotud.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Liikmesust Euroopa tasandi erakonnas ja vabatahtlikku osalemist selle poliitilises tegevuses ei tuleks käsitada makse ega mitterahalise hüvitisena, vaid vabatahtliku tegevusena.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Euroopa tasandi erakonnad peaksid olema võimelised rahastama Euroopa Parlamendi valimiste raames toimuvaid kampaaniaid ning erakondade ja kandidaatide valimiskulude rahastamine ja piiramine peaks olema reguleeritud vastavalt igas liikmesriigis kohaldatavatele eeskirjadele. Aitamaks suurendada ELi kodanike Euroopa tasandi poliitika alast teadlikkust ning edendamaks Euroopa tasandi valimisprotsessi läbipaistvust, tuleks Euroopa tasandi erakondi julgustada teavitama kodanikke Euroopa Parlamendi valimiste ajal nende ja nendega seotud liikmesriikide erakondade ja kandidaatide vahelistest sidemetest.

(17) Euroopa tasandi erakonnad peaksid olema võimelised rahastama Euroopa Parlamendi valimiste raames toimuvaid enda kampaaniaid ning erakondade ja kandidaatide valimiskulude rahastamine ja piiramine peaks olema reguleeritud vastavalt igas liikmesriigis kohaldatavatele eeskirjadele. Aitamaks suurendada ELi kodanike Euroopa tasandi poliitika alast teadlikkust ning edendamaks Euroopa tasandi valimisprotsessi läbipaistvust, tuleks Euroopa tasandi erakondi julgustada teavitama kodanikke Euroopa Parlamendi valimiste ajal nende ja nendega seotud liikmesriikide erakondade ja kandidaatide vahelistest sidemetest.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Euroopa tasandi erakonnad peaksid suutma rahastada ühes või mitmes liikmesriigis kampaaniaid, mis toimuvad seoses referendumitega, mis puudutavad Euroopa Liiduga otseselt seotud küsimusi.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Euroopa tasandi erakonnad ei tohiks otseselt ega kaudselt rahastada teisi erakondi ning eelkõige mitte liikmesriikide erakondi ega kandidaate. Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused ei tohiks otseselt ega kaudselt rahastada Euroopa tasandi või liikmesriikide erakondi ega kandidaate. Lisaks sellele ei tohiks Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused rahastada liikmesriikide referendumikampaaniaid. Nimetatud põhimõtted on kooskõlas avaldusega nr 11 Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 191 kohta, mis on lisatud Nice'i lepingu lõppaktile.

(18) Euroopa tasandi erakonnad ei tohiks otseselt ega kaudselt rahastada teisi erakondi ning eelkõige mitte liikmesriikide erakondi ega kandidaate. Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused ei tohiks otseselt ega kaudselt rahastada Euroopa tasandi või liikmesriikide erakondi ega kandidaate. Lisaks sellele ei tohiks Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused rahastada riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke kampaaniaid, mis toimuvad seoses referendumitega, mis ei puuduta Euroopa Liiduga seotud küsimusi.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Euroopa Parlamendi poolt Euroopa tasandi erakondadele võimaldatav tehniline tugi peaks lähtuma võrdse kohtlemise põhimõttest, seda tuleks osutada arve ja makse alusel ning selle kohta tuleks esitada korrapäraselt avalikke aruandeid.

(27) Euroopa Liidu institutsioonide poolt Euroopa tasandi erakondadele võimaldatav tehniline tugi peaks lähtuma võrdse kohtlemise põhimõttest, seda tuleks osutada arve ja makse alusel ning selle kohta peaks asjaomane institutsioon esitama korrapäraselt avalikke aruandeid.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28) Kõnealuse määruse põhiaspektide kohaldamist tuleks tutvustada sihtotstarbelisel veebisaidil ning seda tuleks käsitleda Euroopa Parlamendi iga-aastases aruandes, mis tuleks avaldada.

(28) Kõnealuse määruse põhiaspektide kohaldamist tuleks tutvustada sihtotstarbelisel veebisaidil ning seda tuleks käsitleda Euroopa Parlamendi iga-aastases aruandes, mis tuleks avaldada nii trüki- kui ka veebiversioonis.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) „erakond” – kodanike ühendus, mis taotleb poliitilisi eesmärke;

(1) „erakond” – kodanike ühendus, mis taotleb poliitilisi eesmärke ja mida tunnustatakse vähemalt ühe liikmesriigi õiguskorra raames või mis on moodustatud sellega kooskõlas;

Selgitus

Tagamaks, et üksnes õiguslikult korrektselt moodustatud erakonnad (see puudutab ka nende demokraatlikku sisekorda) lähevad registreerimistingimuste puhul arvesse. Muudatusettepaneku sõnastus on identne kehtiva määruse artikli 2 lõike 1 sõnastusega.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) „Euroopa tasandi erakond” – „poliitiline liit”, mis taotleb poliitilisi eesmärke ning on registreeritud Euroopa Parlamendi juures vastavalt käesolevas määruses sätestatud tingimustele ja menetlustele;

(3) „Euroopa tasandi erakond” – „poliitiline liit”, mis taotleb poliitilisi eesmärke, eelkõige tehes kampaaniat häälte ja kohtade saamiseks Euroopa Parlamendi valimistel, ning mis on registreeritud Euroopa Parlamendi juures vastavalt käesolevas määruses sätestatud tingimustele ja menetlustele;

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) „seotud liikmeserakond” – Euroopa tasandi erakonda kuuluv erakond;

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) „üksikliikmed” – füüsilised isikud, kes kuuluvad vahetult Euroopa tasandi erakonda, kui see on erakonna põhikirja alusel võimalik;

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) „piirkondlik parlament” või „piirkondlik assamblee” – organ, mille liikmetel on kas piirkondlike organite valimistel saadud mandaat või kes kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees;

(5) „piirkondlik parlament” või „piirkondlik assamblee” – organ, millele on antud liikmesriigi õiguse kohaselt seadusandlikud volitused ja millest asjaomane liikmesriik on teatatud Euroopa Parlamendile;

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 6 – joonealune märkus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

18. Käesoleva ettepaneku vastuvõtmise kuupäeval võtab volinike kolleegium vastu ka finantsmääruse muutmise ettepanekut käsitleva komisjoni töödokumendi, millega lisatakse uus jaotis Euroopa erakondade rahastamise kohta toetuste abil. Euroopa tasandi erakondade puhul toetuste kasutuselevõtt kinnitatakse pärast viimati nimetatud ettepaneku vastuvõtmist kaasseadusandjate poolt.

18. Käesoleva määruse ettepaneku vastuvõtmise kuupäeval võttis komisjon vastu ka finantsmääruse muutmise ettepanekut käsitleva töödokumendi, millega lisatakse uus jaotis Euroopa erakondade rahastamise kohta toetuste abil. Euroopa tasandi erakondade puhul toetuste kasutuselevõtt kinnitatakse pärast finantsmääruse sellise muudatusettepaneku vastuvõtmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, kusjuures tagada tuleb mõlemas määruses kasutatavate mõistete järjepidev ühtsus ja selgus.

Selgitus

See selgitus on vajalik, et piisavalt arvestataks nende kahe ettepaneku vahelist seost.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) „annetus” – rahalised ja muud mitterahalised annetused (kaubad, teenused), mis kujutavad endast asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi sihtasutusele majanduslikku kasu.

(7) „annetus” – makse või mitterahaline hüvitis (kaubad või teenused), mis kujutab endast asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele majanduslikku või rahalist kasu, v.a toetused ühiste ürituste korraldamiseks.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriik teatab Euroopa Parlamendile oma piirkondlikest parlamentidest või piirkondlikest assambleedest esimese lõigu punkti 5 tähenduses kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest ja kahe kuu jooksul pärast sellele järgnevat mis tahes muudatust liikmesriigi õiguskorras.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artikli 2 lõikes 2 määratletud poliitiline liit võib taotleda põhikirja registreerimist Euroopa Parlamendis Euroopa tasandi erakonnana, juhul kui on täidetud järgmised tingimused:

1. Artikli 2 punktis 2 määratletud poliitiline liit, mis järgib Euroopa Liidu aluseks olevaid väärtusi, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, võib taotleda põhikirja registreerimist Euroopa Parlamendis Euroopa tasandi erakonnana, juhul kui on täidetud järgmised tingimused:

(a) selle asukoht peab olema liikmesriigis;

(a) selle asukoht peab olema liikmesriigis;

(b) see peab olema esindatud vähemalt veerandis liikmesriikides Euroopa Parlamendi liikmetega või riikide parlamentides või piirkondlikes parlamentides või piirkondlikes assambleedes või

(b) see või tema riiklikult tunnustatud seotud liikmeserakonnad peavad olema esindatud vähemalt veerandis liikmesriikides Euroopa Parlamendi liikmetega või riikide parlamentide liikmetega või piirkondlike parlamentide või assambleede liikmetega või

see peab olema saavutanud vähemalt veerandis liikmesriikides vähemalt kolm protsenti igas liikmesriigis viimastel Euroopa Parlamendi valimistel antud häältest;

see peab olema saavutanud vähemalt veerandis liikmesriikides vähemalt kolm protsenti igas liikmesriigis viimastel riiklikel valimistel või Euroopa Parlamendi valimistel antud häältest;

(c) see peab eelkõige enda ning oma liikmete programmis ja tegevuses järgima väärtusi, millele Euroopa Liit on rajatud, milleks on inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine;

(c) see peab järgima väärtusi, millele Euroopa Liit on rajatud, milleks on inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine;

(d) see peab olema osalenud Euroopa Parlamendi valimistel või olema avalikult väljendanud kavatsust osaleda järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel;

(d) see või selle seotud liikmeserakonnad peavad olema osalenud Euroopa Parlamendi valimistel või olema avalikult väljendanud kavatsust osaleda järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel;

(e) see ei tohi olla kasumit taotlev.

(e) see ei tohi olla kasumit taotlev;

 

(e a) selle põhikiri peab sisaldama artikli 4 lõikes 1 nimetatud sätteid.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Poliitiline sihtasutus võib taotleda põhikirja registreerimist Euroopa Parlamendis Euroopa tasandi poliitilise sihtasutusena, juhul kui on täidetud järgmised tingimused:

2. Poliitiline sihtasutus, mis järgib Euroopa Liidu aluseks olevaid väärtusi, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, võib taotleda põhikirja registreerimist Euroopa Parlamendis Euroopa tasandi poliitilise sihtasutusena, juhul kui on täidetud järgmised tingimused:

(a) see peab olema seotud käesolevas määruses sätestatud tingimuste ja menetluste kohaselt tunnustatud Euroopa tasandi erakonnaga, mida tõendab kõnealuse erakonna registreeritud põhikiri;

(a) see peab olema ametlikult seotud käesolevas määruses sätestatud tingimuste ja menetluste kohaselt tunnustatud Euroopa tasandi erakonnaga, mida tõendab kõnealuse erakonna registreeritud põhikiri;

(b) selle asukoht peab olema liikmesriigis;

(b) selle asukoht peab olema liikmesriigis;

(c) see peab eelkõige oma programmis ja tegevuses järgima väärtusi, millele Euroopa Liit on rajatud, milleks on inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine;

(c) see peab järgima väärtusi, millele Euroopa Liit on rajatud, milleks on inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine,

(d) selle eesmärgid peavad täiendama selle Euroopa tasandi erakonna eesmärke, millega ta on ametlikult seotud;

(d) selle eesmärgid peavad täiendama selle Euroopa tasandi erakonna eesmärke, millega ta on ametlikult seotud;

(e) selle juhtorgani liikmed peavad esindama vähemalt veerandit liikmesriike;

(e) selle juhtorgani liikmed peavad esindama vähemalt veerandit liikmesriike;

(f) see ei tohi olla kasumit taotlev.

(f) see ei tohi olla kasumit taotlev;

 

(f a) selle põhikiri peab sisaldama artiklis 5 nimetatud sätteid.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Euroopa Parlamendi, riikliku parlamendi, piirkondliku parlamendi või piirkondliku assamblee liiget tuleb käsitleda ainult ühe Euroopa tasandi erakonna liikmena, milleks peaks võimaluse korral olema erakond, millega tema riiklik või piirkondlik erakond on seotud.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Et kontrollida Euroopa tasandi erakonna puhul lõike 1 punktis c või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse puhul lõike 2 punktis c sätestatud tingimuse täitmist ja tagada võimalikult suur pluralism, järgitakse eriti rangelt neutraalsuse ja erapooletuse põhimõtteid.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) erakonna nimi, mis peab ka lühivormis olema selgelt eristatav juba olemasolevatest Euroopa tasandi erakondade nimedest;

(a) erakonna nimi, mis on ka lühivormis selgelt eristatav juba olemasolevatest Euroopa tasandi erakondade nimedest, ning erakonna embleem või logo;

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) erakonna õiguslik vorm, nagu see on tunnustatud tema asukohaliikmesriigi õiguskorras;

välja jäetud

Selgitus

The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 (1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " ... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the European political parties and their foundations to act as representative agents of the European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a "double legal personality" is not necessary either.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i) organid või füüsilised isikud, kellel on igas asjaomases liikmesriigis seadusliku esindamise volitused eelkõige vallas- ja kinnisvara võõrandamiseks ning kohtus menetlusosaliseks olemiseks;

(i) organid või ametnikud, kellel on igas asjaomases liikmesriigis seadusliku esindamise volitused eelkõige vallas- ja kinnisvara võõrandamiseks ning kohtus menetlusosaliseks olemiseks;

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j) Euroopa tasandi erakonnana tunnustatud üksuse tegevuse lõpetamine.

(j) Euroopa tasandi erakonnana tunnustatud üksuse tegevuse lõpetamine, sealhulgas vajalikud meetodid tegevuse lõpetamiseks.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) erakonna liikmete vastuvõtmine, väljaastumine ning väljaheitmine koos põhikirjale lisatud liikmete nimekirjaga;

(a) Euroopa tasandi erakonnaga seotud liikmeserakondade ning vajaduse korral üksikliikmete vastuvõtmine, väljaastumine ja väljaheitmine;

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) igat tüüpi liikmesusega seotud õigused ja kohustused, sealhulgas eeskirjad, millega tagatakse kõigi liikmete esindatus sõltumata sellest, kas nad on füüsilised või juriidilised isikud, ning asjaomased hääletamisõigused:

(b) igat tüüpi liikmesusega seotud õigused ja kohustused, sealhulgas eeskirjad, millega tagatakse kõigi liikmete esindatus ning asjaomased hääletamisõigused:

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) kõigi muude juhtorganite demokraatlik valimine ning nende demokraatlikud otsustusprotsessid, täpsustades iga organi volitused, vastutuse ning koosseisu, sealhulgas nende liikmete määramise ja tagasikutsumise tingimused ning kandidaatide valiku ja ajaliselt piiratud, kuid uuendatavate volitustega ametnike valimise selged ja läbipaistvad kriteeriumid;

(d) kõigi muude juhtorganite demokraatlik valimine ning nende demokraatlikud otsustusprotsessid, täpsustades iga organi volitused, vastutuse ning koosseisu, sealhulgas nende liikmete määramise ja tagasikutsumise tingimused ning demokraatlikul menetlusel põhineva kandidaatide valiku ja ajaliselt piiratud, kuid uuendatavate volitustega ametnike valimise selged ja läbipaistvad kriteeriumid;

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a) erakonna toetusega kandidaadi demokraatlik valimine Euroopa Komisjoni presidendiks või mis tahes muule liidu poliitilisele ametikohale;

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) demokraatlikud standardid, mida seotud liikmeserakonnad peavad järgima erakonnasisese demokraatia huvides kõikidel poliitilistel tasanditel, eriti kandidaatide nimekirjade koostamisel;

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a) soolise tasakaalu edendamine üldkogus, juhtorganites ja valimisnimekirju koostades.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) sihtasutuse õiguslik vorm, nagu see on tunnustatud asukohaliikmesriigi õiguskorras;

välja jäetud

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g) sihtasutuse organite loetelu, milles täpsustatakse nende volitused, vastutus ning koosseis, sealhulgas nende liikmete ja juhtide määramise ja tagasikutsumise tingimused;

(g) sihtasutuse organite volitused ning nende demokraatlikud otsustusprotsessid ja koosseis;

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a) eeskirjad sihtasutuse organite liikmete ametisse nimetamiseks salajasel hääletusel ning liikmete tagasivalimiseks ja ametist kõrvaldamiseks;

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g b) muud Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse sise-eeskirjad otsuste tegemise, valimiste, kvoorumi ja põhikirja muutmise kohta;

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j) põhikirja muutmise menetlus;

välja jäetud

Selgitus

Vt artikli 5 punkti g b (uus) kohta esitatud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament loob Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste registreerimiseks registri (edaspidi „register”).

1. Euroopa Parlament loob Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste registreerimiseks registri (edaspidi „register”). Register, kuhu sellised erakonnad ja sihtasutused on registreeritud, on internetis kättesaadav.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Euroopa Parlament avaldab kõik dokumendid, mille erakonnad ning poliitilised liidud ja sihtasutused on talle koos taotlusega esitanud.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Poliitiline sihtasutus võib põhikirja registris registreerida ainult selle Euroopa tasandi erakonna kaudu, millega ta seotud on.

4. Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus võib põhikirja registris registreerida ainult selle Euroopa tasandi erakonna kaudu, millega ta ametlikult seotud on.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kolme kuu jooksul pärast registreerimistaotluse esitamist võtab Euroopa Parlament vastu otsuse, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas koos erakonna või sihtasutuse põhikirjaga, või juhul kui taotlust ei kiidetud heaks, siis taotluse tagasilükkamise põhjused.

5. Kolme kuu jooksul pärast registreerimistaotluse saamist registreerib Euroopa Parlament Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse registris ning avaldab selle põhikirja Euroopa Liidu Teatajas, v.a juhul, kui ta leiab, et mõni vastavalt artikli 3 lõike 1 punktides a – e a või artikli 3 lõike 2 punktides a – f a sätestatud tingimustest on täitmata. Sellisel juhul teavitatakse taotlejat viivitamata põhjustest.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

 

7. Vastavalt artikli 4 lõikele 2 saadetakse Euroopa tasandi erakonna põhikirjale lisatud erakonna liikmete ajakohastatud loetelu Euroopa Parlamendile igal aastal või nelja nädala jooksul pärast selliste muudatuste tegemist, mille tagajärjel ei pruugi Euroopa tasandi erakond enam artikli 3 lõike 1 punktis b esitatud tingimust täita.

7. Euroopa tasandi erakonnaga seotud liikmeserakondade ajakohastatud loetelu ja Euroopa tasandi erakonna üksikliikmete arv saadetakse Euroopa Parlamendile igal aastal või nelja nädala jooksul pärast selliste muudatuste tegemist, mille tagajärjel ei pruugi Euroopa tasandi erakond enam artikli 3 lõike 1 punktis b esitatud tingimust täita.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament kontrollib igal aastal, et Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused täidavad jätkuvalt artiklites 3, 4 ja 5 sätestatud tingimusi ja nõudeid.

1. Ilma et see piiraks lõikes 2 sätestatud menetlust, kontrollib Euroopa Parlament järjepidevalt, et Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused täidavad jätkuvalt artiklis 3 sätestatud tingimusi ja nõudeid.

Vajaduse korral ühtlustatakse käesolevas lõikes osutatud iga-aastase kontrolli ajastamine artiklis 13 sätestatud rahastamise taotlemise menetlusega, et register ja eelarvevahendite käsutaja saaksid oma tegevust koordineerida ja teavet vahetada.

 

2. Juhul kui seda taotleb veerand Euroopa Parlamendi liikmetest, kes esindavad vähemalt kolme fraktsiooni, teeb Euroopa Parlament liikmete häälteenamusega otsuse, kas artikli 3 lõike 1 punktis c ja artikli 3 lõike 2 punktis c sätestatud tingimus on vastavalt Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse suhtes jätkuvalt täidetud.

2. Juhul kui seda taotleb veerand Euroopa Parlamendi liikmetest, kes esindavad vähemalt kolme fraktsiooni, või komisjon või nõukogu, teeb Euroopa Parlament otsuse, kas Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus järgib jätkuvalt Euroopa Liidu aluseks olevaid väärtusi, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2.

Enne otsuse tegemist kuulab Euroopa Parlament ära asjaomase Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse esindajad ning palub sõltumatutest väljapaistvatest isikutest koosnevalt komiteelt hinnangut kõnealusele küsimusele mõistliku aja jooksul.

Enne otsuse tegemist kuulab Euroopa Parlament ära asjaomase Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse esindajad ning palub sõltumatutest väljapaistvatest isikutest koosnevalt komiteelt hinnangut kõnealusele küsimusele mõistliku aja jooksul. Komitee seisukoht avalikustatakse. Euroopa Parlament teeb otsuse ühe kuu jooksul.

Kõnealune komitee koosneb kolmest liikmest: Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon määravad igaüks ühe liikme kuue kuu jooksul, mis järgnevad pärast Euroopa Parlamendi valimisi toimunud esimesele parlamendi istungjärgule. Euroopa Parlament tagab sekretariaaditeenused ja rahastab komiteed.

Kõnealune komitee koosneb kolmest liikmest: Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon määravad igaüks ühe liikme kuue kuu jooksul, mis järgnevad pärast Euroopa Parlamendi valimisi toimunud esimesele parlamendi istungjärgule. Euroopa Parlament tagab sekretariaaditeenused ja rahastab komiteed.

3. Iga füüsiline või juriidiline isik võib mis tahes hetkel esitada Euroopa Parlamendile põhjendatud taotluse, et kontrollida, kas lõikes 1 osutatud ühte või enamat tingimust või nõuet jätkuvalt täidetakse. Euroopa Liidu põhiväärtuste rikkumist Euroopa tasandi erakonna, sealhulgas selle liikmete, või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse poolt on võimalik tuvastada ainult vastavalt lõikele 2.

 

4. Kui Euroopa Parlament leiab, et mõnda lõikes 1 osutatud tingimust või nõuet enam ei täideta, kohaldatakse artiklis 11 või artiklis 22 või mõlemas nimetatud artiklis osutatud sätteid, võttes asjakohaselt arvesse artikli 23 sätteid.

4. Kui Euroopa Parlament leiab, et mõnda lõikes 1 osutatud tingimust või nõuet enam ei täideta, kohaldatakse artikli 11 või artikli 22 või mõlema nimetatud artikli sätteid, võttes asjakohaselt arvesse artikli 23 sätteid.

 

4 a. Kui Euroopa Parlament leiab, et Euroopa tasandi erakond ei täida enam nõuet austada Euroopa Liidu aluseks olevaid väärtusi, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, eemaldatakse kõnealune erakond koos seotud Euroopa tasandi poliitilise sihtasutusega registrist. Kui Euroopa Parlament leiab, et Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ei täida enam nõuet austada nimetatud väärtusi, eemaldatakse kõnealune Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus registrist.

5. Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus kaotab oma seisundi automaatselt, kui Euroopa tasandi erakond, millega ta on seotud, eemaldatakse registrist. Vastutav eelarvevahendite käsutaja vähendab käesoleva määruse alusel saadud ELi rahalisi vahendeid käsitlevate toetuslepingute või otsuste kohaselt makstud summat või lõpetab selliste lepingute või otsuste kehtivuse ning nõuab sisse toetuslepingute või otsuste raames alusetult makstud summad ning kõik artikli 11 alusel vastuvõetud otsuse tegemise kuupäevaks kasutamata ELi vahendid.

5. Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus kaotab oma seisundi automaatselt, kui Euroopa tasandi erakond, millega ta on seotud, eemaldatakse registrist. Vastutav eelarvevahendite käsutaja vähendab käesoleva määruse alusel saadud ELi rahalisi vahendeid käsitlevate toetuslepingute või otsuste kohaselt makstud summat või lõpetab selliste lepingute või otsuste kehtivuse ning nõuab sisse toetuslepingute või otsuste raames alusetult makstud summad ning kõik artikli 11 alusel vastuvõetud otsuse tegemise kuupäevaks kasutamata ELi vahendid.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa tasandi poliitilisel sihtasutusel on täielik õiguslik tunnustus ja õigusvõime kõigis liikmesriikides.

1. Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa tasandi poliitilisel sihtasutusel on täielik õigusvõime kõigis liikmesriikides.

Selgitus

Täielik õigusvõime tähendab ka „õiguslikku tunnustust”.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kui see ei ole nende põhikirjaga piiratud, siis on Euroopa tasandi erakondadel või Euroopa tasandi poliitilistel sihtasutustel kõik nende tegevuseks vajalikud õigused, kaasa arvatud õigus omada vallas- ja kinnisvara, ning nad võivad tegutseda kõikides liikmesriikides ja kolmandates riikides.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Kui Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse nimel tegutseti enne tema registreerimist vastavalt artiklitele 3 ja 6 ning asjaomane Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ei võta üle kõnealusest tegevusest tulenevaid kohustusi, on neid tegevusi sooritanud füüsilised isikud, osapooled või juriidilised isikud nende eest solidaarselt vastutavad.

Selgitus

Selgitab, kuidas Euroopa tasandi erakond või sellega seotud Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus vastutab siseriikliku õiguse kohaselt enne registreerimist sooritatud tegude eest.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c. Liikmesriigid tagavad, et nimetusi „Euroopa tasandi erakond” ja „Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus” võivad kasutada üksnes poliitilised liidud või sihtasutused, mis on registreeritud kooskõlas käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel või kui küsimus on reguleeritud osaliselt, reguleeritakse määrusega hõlmamata aspektide puhul Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust asukohaliikmesriigis vastavalt nendele siseriiklikele õigusaktidele, mida kohaldatakse erakonna või sihtasutuse põhikirjas osutatud õigusliku vormi suhtes. Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust teistes liikmesriikides reguleeritakse kõnealuste liikmesriikide asjaomaste siseriiklike õigusaktide alusel.

2. Küsimustes, mida käesoleva määruse või Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse põhikirjaga ei reguleerita või reguleeritakse üksnes osaliselt, reguleeritakse erakonna ja sihtasutuse tegevust asukohaliikmesriigi õigusaktidega. Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust teistes liikmesriikides reguleeritakse kõnealuste liikmesriikide asjaomaste siseriiklike õigusaktide alusel.

Selgitus

Komisjoni ettepanek viitab sätetele, mis on erakonna või sihtasutuse asukohaliikmesriigis kohaldatavad erakonna või sihtasutuse poolt valitud õiguslikule vormile. See on veel üks „paralleelselt eksisteeriva erakonna” mõiste väljendus, mis esineb liikmesriigi õiguses ja ELi õiguses ning mis on ebavajalik ja ebaadekvaatne (vt ka artikli 4 lõike 1 punkti c muudatusettepanek ja artikli 11 lõike 4 muudatusettepanek).

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) tema juhtorgan otsustab Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevuse lõpetada;

(a) tema pädev organ otsustab Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevuse lõpetada;

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) tema juhtorgan otsustab kujundada Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtorgani ümber teatava liikmesriigi õiguskorras tunnustatavaks juriidiliseks isikuks;

(b) tema pädev organ otsustab kujundada Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtorgani ümber teatava liikmesriigi õiguskorras tunnustatavaks juriidiliseks isikuks;

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) erakond eemaldatakse registrist tulenevalt artikli 22 lõike 1 või 4 sätetest või vastavalt artikli 7 lõikele 5.

(d) erakond või sihtasutus eemaldatakse registrist.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on ühes lõike 1 punktis a, b või c esitatud olukorras, kaotavad käesoleva määruse alusel saadud ELi rahalisi vahendeid käsitlevad otsused või lepingud kehtivuse ning kõik kasutamata jäänud ELi vahendid, sealhulgas eelmistel aastatel kasutamata jäänud ELi vahendid, nõutakse sisse.

3. Registrist eemaldatud Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse puhul kaotavad käesoleva määruse alusel saadud ELi rahalisi vahendeid käsitlevad otsused või lepingud kehtivuse ning kõik kasutamata jäänud ELi vahendid, sealhulgas eelmistel aastatel kasutamata jäänud ELi vahendid, nõutakse sisse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju1.

 

_____________

 

1 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Selgitus

See selgitus on vajalik, et piisavalt arvestataks nende kahe ettepaneku vahelist seost.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Tegevuse lõpetamist, maksejõuetust, maksete peatamist ja nendega sarnaseid menetlusi reguleeritakse õigusnormide abil, mida kohaldatakse Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse põhikirjas osutatud õigusliku vormi suhtes asukohaliikmesriigis.

4. Tegevuse lõpetamist, maksejõuetust, maksete peatamist ja nendega sarnaseid menetlusi reguleeritakse õigusnormide abil, mida kohaldatakse erakondade või poliitiliste sihtasutuste suhtes asjaomase Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse asukohaliikmesriigis.

Selgitus

Täiendab muudetud artiklit 10 nende menetluste asjus, mida tuleb teha ette kindlaksmääratud paigas.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Rahalised toetused Euroopa Liidu üldeelarvest ei tohi ületada 90 % Euroopa tasandi erakonna iga-aastastest hüvitatavatest kuludest ning 95 % Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse eelarves märgitud iga-aastastest rahastamiskõlblikest kuludest. Euroopa tasandi erakonnad võivad kasutada hüvitatavate kulude katmiseks eraldatud ELi vahendite kasutamata jäänud osi nende eraldamisele järgneva kahe eelarveaasta jooksul. Kõnealuse kahe eelarveaasta jooksul kasutamata jäänud summad nõutakse sisse vastavalt finantsmäärusele.

4. Rahalised toetused Euroopa Liidu üldeelarvest ei tohi ületada 90 % Euroopa tasandi erakonna iga-aastastest hüvitatavatest kuludest ning 95 % Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse eelarves märgitud iga-aastastest rahastamiskõlblikest kuludest. Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused võivad kasutada hüvitatavate kulude katmiseks eraldatud liidu toetuse kasutamata jäänud osi nende eraldamisele järgneva kahe eelarveaasta jooksul. Kasutamata jäänud summad nõutakse sisse vastavalt finantsmäärusele.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus lisab taotlusele oma iga-aastase tööprogrammi.

3. Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus lisab taotlusele oma iga-aastase tööprogrammi ja võib taotleda Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamist ainult selle Euroopa tasandi erakonna kaudu, millega ta on ametlikult ja otseselt seotud.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Euroopa Parlamendi liige loetakse assigneeringute jaotamise eesmärgil kuuluvaks vaid ühte Euroopa tasandi erakonda, mis on erakond, millega tema riiklik või piirkondlik erakond on taotluse esitamise lõpptähtajal seotud.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) annetusi Euroopa Parlamendi fraktsioonide eelarvetest;

(b) annetusi Euroopa Parlamendi fraktsioonide eelarvetest, kuid toetust ühiste ürituste korraldamiseks ei loeta annetuseks;

Selgitus

Paljudel juhtudel, kui see teenib ühiseid poliitilisi või sotsiaalseid eesmärke, korraldavad Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa Parlamendi fraktsioonid üritusi ühiselt (nt konverentsid, seminarid, avalikud arutelud). Nendel erijuhtudel on Euroopa Parlamendi fraktsiooni nimel antud toetus korralduskulude katmiseks täielikult lubatud ja seda ei loeta annetuseks.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) annetusi mis tahes ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, finantsosaluse või ettevõtja suhtes kehtivate eeskirjade alusel;

(c) annetusi mis tahes ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, finantsosaluse või asjaomase ettevõtja suhtes kehtivate eeskirjade alusel;

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) annetusi kolmanda riigi ametiasutuselt, sealhulgas ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, finantsosaluse või ettevõtja suhtes kehtivate eeskirjade alusel.

(d) annetusi kolmanda riigi ametiasutuselt, sealhulgas ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, finantsosaluse või asjaomase ettevõtja suhtes kehtivate eeskirjade alusel.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ühiste ürituste korraldamiseks antud toetust ei loeta annetusteks.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Euroopa tasandi erakonna liikmete toetused on lubatud. Sellised toetused ei tohi ületada 40 % kõnealuse Euroopa tasandi erakonna aastaeelarvest.

7. Toetused Euroopa tasandi erakonnale sellega seotud liikmeserakondadelt on lubatud. Sellised toetused ei tohi ületada 40 % kõnealuse Euroopa tasandi erakonna aastaeelarvest.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele liikmesriigis või väljaspool seda annetavat füüsilist või juriidilist isikut maksustatakse samamoodi kui erakonda või poliitilist sihtasutust, kellele on tehtud annetus ja kelle asukoht on liikmesriigis, kus annetaja on maksuresident.

2. Ilma et see piiraks kehtivaid riiklikke künniseid ja liikmesriikide maksuõiguslikku autonoomsust, maksustatakse Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele liikmesriigis või väljaspool seda annetavat füüsilist või juriidilist isikut samamoodi kui erakonda või poliitilist sihtasutust, kellele on tehtud annetus ja kelle asukoht on liikmesriigis, kus annetaja on maksuresident.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada käesoleva määruse reguleerimisala, mis komisjoni tekstis jääb ebaselgeks.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest allikatest saadud vahenditega võib rahastada Euroopa tasandi erakondade korraldatud Euroopa Parlamendi valimistega seotud kampaaniaid; kõnealused erakonnad osalevad nimetatud valimistel vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile d.

1. Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest allikatest saadud vahenditest võib katta Euroopa tasandi erakondade korraldatud Euroopa Parlamendi valimistega seotud kampaaniate kulusid, kui erakonnad osalevad nimetatud valimistel vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile d. Arvestades artikli 18 lõikes 1 kehtestatud piiranguid, võivad Euroopa tasandi erakonnad aidata teavitada üldsust, et tõsta teadlikkust olulistest Euroopa poliitikateemadest. Seda tehes järgivad nad eeskirju valimiskampaania korraldamise kohta asjaomases liikmesriigis, eriti erakondade ja kandidaatide suhtes kohaldatavaid eeskirju valimiskulude rahastamise ja piiramise kohta.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikliga 8 reguleerib ja piirab Euroopa Parlamendi valimistel osalevate erakondade ja kandidaatide valimiskulude rahastamist iga liikmesriik oma õigusaktidega.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikliga 8 reguleerib ja piirab Euroopa Parlamendi valimistel osalevate erakondade ja kandidaatide valimiskulude rahastamist iga liikmesriik oma õigusaktidega, välja arvatud referendumite puhul, mis on seotud Euroopa Liidu poliitikaga või Euroopa Liiduga seotud lepingute ratifitseerimisega.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlamendi valimistega seotud kampaaniatega kaasnevad kulud peavad Euroopa tasandi erakondade iga-aastastes finantsaruannetes olema selgelt tuvastatavad.

2. Euroopa Parlamendi valimistega seotud kampaaniatega seoses erakondade ja kandidaatide poolt kantud kulud peavad Euroopa tasandi erakondade iga-aastastes finantsaruannetes olema selgelt tuvastatavad.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei kasutata muuks otstarbeks kui artikli 2 lõikes 4 määratletud ülesannete rahastamiseks ning põhikirjas vastavalt artiklile 5 seatud eesmärkidega otseselt seotud kulude katmiseks. Eelkõige ei kasutata selliseid rahalisi vahendeid Euroopa, riigi, piirkonna või kohaliku tasandi valimiste, erakondade, kandidaatide või sihtasutuste otseseks või kaudseks rahastamiseks.

2. Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei kasutata muuks otstarbeks kui artikli 2 punktis 4 määratletud ülesannete rahastamiseks ning põhikirjas vastavalt artiklile 5 seatud eesmärkidega otseselt seotud kulude katmiseks. Eelkõige ei kasutata selliseid rahalisi vahendeid Euroopa, riigi, piirkonna või kohaliku tasandi valimiste või referendumite, erakondade, kandidaatide või sihtasutuste otseseks või kaudseks rahastamiseks.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei kasutata riigi, piirkonna või kohaliku tasandi referendumikampaaniate rahastamiseks.

3. Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei kasutata riigi, piirkonna või kohaliku tasandi referendumikampaaniate kulude katmiseks, välja arvatud Euroopa tasandi erakondade puhul sellisel juhul, kui kõnealuse referendumi teemaks on liidu õigus, liidu institutsiooni toimimine või Euroopa Liiduga seotud lepingute muudatuste ratifitseerimine.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei kasutata seotud erakondade rahastamiseks, mille asukoht on kolmandas riigis.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused esitavad hiljemalt kuue kuu jooksul pärast eelarveaasta lõppu registrile ja liikmesriikide pädevatele ametiasutustele:

1. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused esitavad hiljemalt nelja kuu jooksul pärast eelarveaasta lõppu registrile ja liikmesriikide pädevatele ametiasutustele:

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Kui käesoleva määruse kohaselt nõutakse Euroopa tasandi erakonnalt finantsmääruses sätestatud tingimustel tagasi vahendeid või kohaldatakse trahve, lisatakse need artikli 14 kohaselt jooksva aasta assigneeringute hulka.

Selgitus

See on horisontaalne eeskiri, mis on muu hulgas seotud artikli 12 lõikega 4, artikli 15 lõikega 6, artikli 22 lõikega 1 ja artikli 22 lõikega 4.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriikide ametiasutused ja Euroopa Parlament lepivad kokku praktilistes küsimustes, et jagada teavet Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste kohta.

Sel eesmärgil võib Euroopa Parlament leppida kokku liikmesriikide ametiasutustega teabe jagamise praktilistes küsimustes.

Selgitus

Kontrollikoja, välisaudiitori ja OLAFi kõrval peaks põhiliseks kontrolliasutuseks olema Euroopa Parlament.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi tehniline tugi Euroopa tasandi erakondadele rajaneb võrdse kohtlemise põhimõttel. Tuge antakse vähemalt sama soodsatel tingimustel kui muudele välisorganisatsioonidele ja -liitudele, millele võib anda samasugust tuge arve ja makse vastu.

Euroopa Parlamendi või teiste liidu institutsioonide tehniline tugi Euroopa tasandi erakondadele rajaneb võrdse kohtlemise põhimõttel. Tuge antakse vähemalt sama soodsatel tingimustel kui muudele välisorganisatsioonidele ja -liitudele, millele võib anda samasugust tuge arve ja makse vastu.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Euroopa Parlament võtab vastu rakendussätted, mis reguleerivad tingimusi, mille kohaselt on fraktsioonidel lubatud koos Euroopa tasandi erakondadega, mida nad Euroopa Parlamendis esindavad, läbi viia üritusi, mida saab käsitada kaudse toetusena, eriti juhul, kui kõnealused üritused viiakse läbi Euroopa Parlamendi hoonetes.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui Euroopa Parlament leiab vastavalt artikli 7 lõikele 2, et Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ei ole järginud Euroopa Liidu põhiväärtusi või et see on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud ebaseaduslikus tegevuses, mis kahjustab Euroopa Liidu finantshuve, nagu on sätestatud finantsmääruse artikli [93 lõike 1 punktis e], või et Euroopa tasandi erakond ei ole täitnud artikli 4 lõikes 2 ette nähtud sisedemokraatia miinimumnõudeid, võidakse asjaomane Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus registrist eemaldada, tema seisund võidakse vastavalt artiklile 11 ära võtta ning käesoleva määruse alusel saadud ELi rahalisi vahendeid käsitleva otsuse või lepingu kehtivus võidakse lõpetada ning saadud ELi vahendid, sealhulgas varasematest aastatest kasutamata jäänud ELi vahendid, võidakse sisse nõuda.

1. Kui Euroopa Parlament leiab vastavalt artikli 7 lõikele 2, et Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ei ole järginud Euroopa Liidu põhiväärtusi või et see on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud ebaseaduslikus tegevuses, mis kahjustab Euroopa Liidu finantshuve, nagu on sätestatud finantsmääruse artikli 106 lõike 1 punktis e, või et Euroopa tasandi erakond ei ole täitnud artikli 4 lõikes 2 ette nähtud sisedemokraatia miinimumnõudeid, võidakse asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele esitada noomitus, teda trahvida või ta registrist eemaldada, millega tema seisund vastavalt artiklile 11 ära võetakse, ning käesoleva määruse alusel saadud ELi rahalisi vahendeid käsitleva otsuse või lepingu kehtivus võidakse lõpetada ning saadud ELi vahendid, sealhulgas varasematest aastatest kasutamata jäänud ELi vahendid, võidakse sisse nõuda.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele lõikest 2 tuleneva trahvisumma kehtestamisel võtab Euroopa Parlament arvesse rikkumise raskust, kestust ja vajaduse korral korduvust, möödunud ajavahemikku, tahtlikku tegutsemist või hooletuse raskust ja käesoleva määruse tingimuste ja nõuete täitmiseks võetud meetmeid. Trahv peab olema tõhus ja hoiatav ning ei tohi ületada 10 % kõnealuse Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse aastaeelarvest sellel aastal, millal karistus määrati.

3. Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele lõikest 2 tuleneva trahvisumma kehtestamisel võtab Euroopa Parlament arvesse rikkumise raskust, kestust ja vajaduse korral korduvust, möödunud ajavahemikku, tahtlikku tegutsemist või hooletuse raskust ning asjaomase Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuse poolt käesoleva määruse tingimuste ja nõuete täitmiseks võetud meetmete asjakohasust ja ajastust. Trahvisumma peab olema vähemalt kahekordne rikkumisest saadud kasu summa. Trahv peab olema tõhus ja hoiatav ning ei tohi ületada 10 % kõnealuse Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse aastaeelarvest sellel aastal, millal karistus määrati. Vajaduse korral tuleb anda võimalus tasuda trahv osamaksetena.

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus võidakse lisaks sellele jätta kuni viieks aastaks ilma rahalistest vahenditest, kui vastutav eelarvevahendite käsutaja tuvastab, et nad on vastavalt finantsmääruse [artikli 93 lõike 1 punktile c] olulisel määral rikkunud ametialaseid käitumisreegleid.

6. Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus võidakse lisaks sellele jätta kuni kolmeks aastaks ilma rahalistest vahenditest, kui vastutav eelarvevahendite käsutaja tuvastab, et nad on vastavalt finantsmääruse artikli 106 lõike 1 punktile e olulisel määral rikkunud ametialaseid käitumisreegleid.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Käesoleva artikli alusel kehtestatud karistusi kohaldatakse kõigi Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste suhtes, sõltumata sellest, kas neid rahastatakse ELi vahenditest. Vastutav eelarvevahendite käsutaja võib vastavalt finantsmääruse [artikli 96 lõikele 2] ning selle rakenduseeskirjade artiklile [145] määrata haldus- ja/või rahalisi karistusi Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele, kes on finantsmääruse artikli [96 lõikes 1] osutatud olukorras, mida ei ole käsitletud üheski eelnevas lõikes.

7. Käesoleva artikli alusel kehtestatud karistusi kohaldatakse kõigi Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste suhtes, mida tunnustatakse käesoleva määruse kohaselt, hoolimata sellest, kas nad saavad liidu rahalisi vahendeid või mitte. Tellija võib vastavalt finantsmääruse artikli 109 lõikele 2 ning selle rakenduseeskirjade artiklile 145 määrata haldus- ja/või rahalisi karistusi Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele, kes on finantsmääruse artikli 109 lõikes 1 osutatud olukorras, mida ei ole käsitletud üheski eelnevas lõikes.

Selgitus

Selguse huvides: erakonna või sihtasutuse jaoks kehtivad ka siis annetuste läbipaistvuse eeskirjad, kui ta ei ole veel taotlenud või saanud liidu rahastamist lisaks omavahenditele.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Enne artiklis 22 sätestatud karistustega seotud lõplike otsuste tegemist annab Euroopa Parlament asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele võimaluse esitada oma märkused ning võimaldab võimaluse ja vajaduse korral võtta mõistliku ajavahemiku jooksul olukorra parandamiseks vajalikke meetmeid.

1. Enne artiklis 22 sätestatud karistustega seotud lõplike otsuste tegemist annab Euroopa Parlament asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele võimaluse esitada oma märkused ning võimaldab võimaluse ja vajaduse korral võtta mõistliku aja jooksul olukorra parandamiseks vajalikke meetmeid.

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament võib vajaduse korral ära kuulata teisi füüsilisi või juriidilisi isikuid, sealhulgas artikli 7 lõikes 3 osutatud taotluse esitajaid.

2. Enne lõpliku otsuse langetamist konsulteerib Euroopa Parlament artikli 7 lõikes 2 osutatud sõltumatutest väljapaistvatest isikutest koosneva komiteega. Euroopa Parlament võib vajaduse korral ära kuulata teisi füüsilisi või juriidilisi isikuid, sealhulgas artikli 7 lõikes 2 osutatud taotluse esitajaid.

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Register avaldab selleks loodud veebisaidil järgmised andmed:

1. Hiljemalt neli nädalat pärast andmete edastamist või pärast Euroopa Parlamendi otsuse vastuvõtmist avaldab register selleks loodud veebisaidil järgmised andmed:

Selgitus

Kuuajaline tähtaeg andmete veebisaidil avaldamiseks peaks kehtima mitte üksnes punktides a ja b nimetatud andmete, vaid ühtselt kõigi andmete puhul.

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) kõigi registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste nimed ja põhikirjad koos dokumentidega, mis on esitatud osana registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 lõikele 3, hiljemalt neli nädalat pärast Euroopa Parlamendi otsuse vastuvõtmist ning pärast nimetatud tähtaega kõik Euroopa Parlamendile vastavalt artikli 6 lõigetele 6 ja 7 teatatud muudatused;

(a) kõigi registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste nimed ja põhikirjad koos dokumentidega, mis on esitatud osana registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 lõikele 3, ning pärast Euroopa Parlamendi otsuse vastuvõtmise kuupäeva kõik Euroopa Parlamendile vastavalt artikli 6 lõigetele 6 ja 7 teatatud muudatused;

Selgitus

Tehniline kohandus tulenevalt artikli 24 lõike 1 esimese lause muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) tagasilükatud taotluste loetelu koos dokumentidega, mis on esitatud osana registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 lõikele 3, ning tagasilükkamise põhjused hiljemalt neli nädalat pärast Euroopa Parlamendi otsuse vastuvõtmist;

(b) tagasilükatud taotluste loetelu koos dokumentidega, mis on esitatud osana registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 lõikele 3, ning tagasilükkamise põhjused;

Selgitus

Tehniline kohandus tulenevalt artikli 24 lõike 1 esimese lause muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) artikli 19 lõikes 1 osutatud iga-aastased finantsaruanded ja välisauditi aruanded ning Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste puhul töökavade rakendamist käsitlevad lõpparuanded;

(d) artikli 19 lõikes 1 osutatud iga-aastased finantsaruanded ja välisauditi aruanded ning Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste puhul töökavade rakendamist käsitlevad lõpparuanded. See teave avaldatakse hiljemalt kuus nädalat pärast andmete saamist ning kogu finantsteave esitatakse võrreldavalt tabeli kujul, sealhulgas avatud andmetena;

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) annetajate nimed ja nende annetused, millest Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused on teavitanud vastavalt artikli 15 lõigetele 2, 3 ja 4, välja arvatud füüsiliste isikute annetused, mis ei ületa 1.000 eurot annetaja kohta aastas, mis märgitakse kui „väikeannetused”;

(e) annetajate nimed ja nende annetused, millest Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused on teavitanud vastavalt artikli 15 lõigetele 2, 3 ja 4, välja arvatud füüsiliste isikute annetused, mis ei ületa 1 000 eurot annetaja kohta aastas, mis märgitakse kui „väikeannetused”. See teave avaldatakse hiljemalt kuus nädalat pärast andmete saamist ning kogu finantsteave esitatakse võrreldavalt tabeli kujul, sealhulgas avatud andmetena;

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g) tulenevalt artiklist 22 tehtud Euroopa Parlamendi lõplike otsuste üksikasjad ja põhjused, mis hõlmavad vajaduse korral sõltumatutest väljapaistvatest isikutest koosnevas komitees vastavalt artikli 7 lõikele 2 vastu võetud arvamusi, võttes asjakohaselt arvesse määruse (EÜ) nr 45/2001 sätteid;

(g) tulenevalt artiklist 22 tehtud Euroopa Parlamendi lõplike otsuste üksikasjad ja põhjused, võttes asjakohaselt arvesse määruse (EÜ) nr 45/2001 sätteid;

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kogu teave, mis on registris avaldatud käesoleva artikli lõike 1 punktide c–g alusel, on veebilehel avalikult kättesaadav vähemalt viis aastat.

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Vastavalt artikli 4 lõikele 2 erakonna põhikirjale lisatud ja vastavalt artikli 6 lõikele 7 ajakohastatud Euroopa tasandi erakonna liikmete loetelust avaldab Euroopa Parlament liikmete koguarvu, juriidilistest isikutest liikmete andmed ning nende füüsiliste isikute nimed, kes on andnud avaldamiseks sõnaselge kirjaliku nõusoleku. Euroopa tasandi erakonnad taotlevad nimetatud nõusolekut oma kõigilt füüsilisest isikust liikmeilt.

2. Euroopa Parlament avaldab seotud liikmeserakondade nimekirja, mida ajakohastatakse vastavalt artikli 6 lõikele 7.

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Euroopa Parlament avaldab igal aastal nimekirja Euroopa Parlamendi liikmetest, liikmesriikide parlamendiliikmetest ja piirkondlike parlamentide või assambleede liikmetest, kes kuuluvad Euroopa tasandi erakonda, koos vastava erakondliku kuuluvusega.

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament kehtestab põhikirja registreerimist, rahastamist või karistusi käsitlevate otsustega seoses halduskaebuse menetlused.

1. Euroopa Parlament kehtestab põhikirja registreerimist, rahastamist või karistusi käsitlevate otsustega seoses kiired ja läbipaistvad halduskaebuse menetlused.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse rõhutada, et võimalikke karistusi arvestades on vaja hästitoimivaid ja asjakohaseid halduskaebuse menetlusi.

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused kohandavad ühe aasta jooksul alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast oma põhikirja nii, et see vastaks täielikult käesoleva määruse nõuetele.

(1)

ELT C 67, 7.3.2013, lk 1.

(2)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(3)

ELT C 62, 2.3.2013, lk 77

(4)

ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 46.


SELETUSKIRI

Euroopa tasandi erakondade areng on ülimalt tähtis avalikkuse huvi suurendamiseks ELi asjade vastu. Euroopa tasandi erakondade reformipaketi koostamine eraisikute ja organisatsioonidesse kuuluvate kodanike demokraatiat soosiva energia liikumapanemiseks ei ole lihtne ülesanne, muu hulgas ELi süsteemse keerukuse tõttu. Kuid seda on võimalik muuta eeliseks, juhul kui õnnestub selgitada Euroopa erakondade nn alustpanevat missiooni ja seda, kuidas teabele ja põhimõtetele tuginev dialoog nende poliitilise arengu teemal võib kaasa aidata pluralistliku kogukonna sünnile.

Raportöör pooldab kindlalt Euroopa tasandi erakondade ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste jaoks ELi õigusest tuleneva konkreetse ja ühtse Euroopa õigusliku seisundi kehtestamist eelkõige Euroopa tasandi erakondade struktuuri ühtlustamise huvides.

Peasekretäri 2010. aasta aruandes, juhatuse 13. detsembri 2011. aasta otsuses, Giannakou 6. aprilli 2011. aasta aruandes varasema määruse (EÜ) nr 2004/2003 2007. aastal muudetud versiooni kohaldamise hindamise kohta ning ettepanekus võtta vastu uus määrus nii Euroopa tasandi erakondade kui nendega seotud poliitiliste sihtasutuste kohta esitatud reformiettepanekud põhinevad praeguse olukorra põhjalikul analüüsil ja annavad üldiselt positiivse vastuse Euroopa tasandi erakondade küsimustele, muredele ja märkustele. Raporti projektis sisalduvad ettepanekud on suunatud Euroopa tasandi erakondade struktuuri ühtlustamisele.

Tunnustamise kriteeriumidega seoses teeb raportöör ettepaneku, et ainult siseriiklikel või piirkondlikel erakondadel peaks olema õigus luua Euroopa tasandi erakond. Euroopa tasandi erakondade moodustamisel võetakse Euroopa tasandi erakondade põhikirjas võrdselt arvesse Euroopa, siseriiklikke ja piirkondlikke valitud esindajaid. Seepärast peaks piirkondlike valitud esindajate tunnustamise võimalus erakondade loomisel alles jääma, kuid ainult siis, kui piirkonnal on seadusandlikud volitused, mis on Euroopa Parlamendis registreeritud. Selleks et Euroopa tasandi erakonnal oleks õigus Euroopa Parlamendi poolsele rahastamisele, peab erakond olema Euroopa Parlamendis esindatud vähemalt ühe Euroopa Parlamendi liikmega. Lisaks sellele tuleks kriteeriumina arvestada sisedemokraatia ja soolise võrdõiguslikkuse täielikku austamist Euroopa tasandi erakondade koosseisus ja moodustamisel ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilistes sihtasutustes. Erakondade puhul, milles sisedemokraatia tingimus ei ole täidetud, ei lähe arvesse vähemalt seitsmes liikmesriigis esindatuse nõude täitmine.

Euroopa Parlament kontrollib igal aastal, et Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused täidavad tingimusi ja registreerimiskriteeriume. Raportöör on seisukohal, et kõnealust kontrolli tuleks teostada igal aastal või mis tahes füüsilise või juriidilise isiku esitatud nõuetekohaselt põhjendatud taotluse alusel, ja et kõige tõhusam menetlus selleks oleks Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni kasutamine. Nimetatud komisjon korraldab kõik vajalikud kuulamised ja esitab oma arvamuse Euroopa Parlamendile kahe kuu jooksul alates taotluse esitamisest.


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (24.1.2013)

põhiseaduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Arvamuse koostaja: Edit Herczog

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja jagab komisjoni seisukohta, et Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste ulatuslikum ning tõhusam osalemine võib aidata edendada kodanike arusaama liikmesriikide ja Euroopa tasandi poliitiliste protsesside vahel eksisteerivatest sidemetest ning on vahendiks, mille abil julgustada Euroopa avaliku sfääri teket. Euroopa tasandi erakondadel ja poliitilistel sihtasutustel hakkab olema suurem roll iga viie aasta järel korraldatavatel Euroopa Parlamendi valimistel ja võimalikes referendumikampaaniates, mille teema kuulub selgelt Euroopa Liidu pädevusse või puudutab Euroopa Liidu enda toimimist.

Arvamuse koostaja usub kindlalt, et Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused peavad oma programmides, tegevuses ja oma liikmete kaudu järgima väärtusi, millele Euroopa Liit on rajatud, nimelt inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriigi põhimõte ja inimõiguste austamine, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine.

Pooldatakse Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste töömeetodite ja tegevusega seotud vajaliku finantspaindlikkuse kasutuselevõttu ning toetatakse uut rahastamismeetodit, nimelt toetusi koos tegevustoetuste ja annetustega. Sellega seoses soovib arvamuse koostaja rõhutada, et toetust ühiste ürituste korraldamiseks ei loeta annetuseks ning ei tuleks kehtestada piirmäära annetustele, mida Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused võivad füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt vastu võtta.

Arvamuse koostaja nõustub lähenemisviisiga, mille kohaselt Euroopa Parlament kontrollib igal aastal Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste tingimusi ja registreerimise kriteeriumeid, ning toetab mõtet, et kolmest liikmest (sõltumatud väljapaistvad isikud, Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon määravad igaüks ühe liikme) koosnev komitee annaks hinnangu kõnealusele küsimusele mõistliku aja jooksul.

Lõpuks on arvamuse koostaja veendunud, et lisaks rollile, mis on Euroopa Parlamendil registreerimise ja iga-aastase kontrollimise protsessis, peaksid selle liikmesriigi pädevad riiklikud ametiasutused, kus on Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste asukoht, teostama kontrolli väljastpoolt Euroopa Liidu eelarvet saadud rahaliste vahendite ja kõikide kulude üle.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Kehtestada tuleks menetlused, mida Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi sihtasutused peavad käesolevast määrusest tuleneva Euroopa õigusliku seisundi saamiseks järgima. Kehtestada tuleks ka menetlused ja kriteeriumid, mida tuleb Euroopa õiguslikku seisundit käsitlevate otsuste tegemisel järgida. Samuti on vajalik kehtestada menetlused juhuks, kui Euroopa tasandi erakonnalt või Euroopa tasandi poliitiliselt sihtasutuselt võidakse Euroopa õiguslik seisund ära võtta, nad võivad selle kaotada või sellest loobuda.

(8) Kehtestada tuleks menetlused, mida Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi sihtasutused peavad käesolevast määrusest tuleneva Euroopa õigusliku seisundi saamiseks järgima. Kehtestada tuleks ka menetlused ja kriteeriumid, mida tuleb Euroopa õiguslikku seisundit käsitlevate otsuste tegemisel järgida. Samuti on vajalik kehtestada erapooletud ja läbipaistvad menetlused juhuks, kui Euroopa tasandi erakonnalt või Euroopa tasandi poliitiliselt sihtasutuselt võidakse Euroopa õiguslik seisund ära võtta, nad võivad selle kaotada või sellest loobuda.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Liikmesust Euroopa tasandi erakonnas ja osalemist selle poliitilises tegevuses vabatahtlikkuse alusel ei tuleks käsitada mitte tasustatud tegevuse või mitterahalise annetusena, vaid vabatahtliku tegevusena.

Selgitus

See põhjendus selgitab artikli 2 punkti 7 muutmist.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6 – joonealune märkus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

18. Käesoleva ettepaneku vastuvõtmise kuupäeval võtab volinike kolleegium vastu ka finantsmääruse muutmise ettepanekut käsitleva komisjoni töödokumendi, millega lisatakse uus jaotis Euroopa erakondade rahastamise kohta toetuste abil. Euroopa tasandi erakondade puhul toetuste kasutuselevõtt kinnitatakse pärast viimati nimetatud ettepaneku vastuvõtmist kaasseadusandjate poolt.

18. Käesoleva ettepaneku vastuvõtmise kuupäeval võtab volinike kolleegium vastu ka finantsmääruse muutmise ettepanekut käsitleva komisjoni töödokumendi, millega lisatakse uus jaotis Euroopa erakondade rahastamise kohta toetuste abil. Euroopa tasandi erakondade puhul toetuste kasutuselevõtt kinnitatakse pärast viimati nimetatud ettepaneku vastuvõtmist kaasseadusandjate poolt, kusjuures tagada tuleb mõlemas ettepanekus kasutatavate mõistete järjepidev ühtsus ja selgus.

Selgitus

See selgitus on vajalik, et piisavalt arvestataks nende kahe ettepaneku vahelist seost.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) „annetus” – rahalised ja muud mitterahalised annetused (kaubad, teenused), mis kujutavad endast asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi sihtasutusele majanduslikku kasu.

(7) „annetus” – rahalised ja muud mitterahalised annetused (kaubad, teenused), mis kujutavad endast asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi sihtasutusele majanduslikku kasu. Liikmesuse puhul Euroopa tasandi erakonnas ja osalemisel selle poliitilises tegevuses vabatahtlikkuse alusel ei ole tegemist annetusega.

Selgitus

Vt uut põhjendust 15 a.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel või kui küsimus on reguleeritud osaliselt, reguleeritakse määrusega hõlmamata aspektide puhul Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust asukohaliikmesriigis vastavalt nendele siseriiklikele õigusaktidele, mida kohaldatakse erakonna või sihtasutuse põhikirjas osutatud õigusliku vormi suhtes. Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust teistes liikmesriikides reguleeritakse kõnealuste liikmesriikide asjaomaste siseriiklike õigusaktide alusel.

2. Käesoleva määrusega selgelt reguleerimata juhtudel reguleeritakse Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust asukohaliikmesriigis vastavalt nendele siseriiklikele õigusaktidele, mida kohaldatakse erakonna või sihtasutuse põhikirjas osutatud õigusliku vormi suhtes. Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust teistes liikmesriikides reguleeritakse kõnealuste liikmesriikide asjaomaste siseriiklike õigusaktide alusel.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada käesoleva määruse reguleerimisala, mis komisjoni tekstis jääb ebaselgeks.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on ühes lõike 1 punktis a, b või c esitatud olukorras, kaotavad käesoleva määruse alusel saadud ELi rahalisi vahendeid käsitlevad otsused või lepingud kehtivuse ning kõik kasutamata jäänud ELi vahendid, sealhulgas eelmistel aastatel kasutamata jäänud ELi vahendid, nõutakse sisse.

3. Kui Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on ühes lõike 1 punktis a, b või c esitatud olukorras, kaotavad käesoleva määruse alusel saadud ELi rahalisi vahendeid käsitlevad otsused või lepingud kehtivuse ning kõik kasutamata jäänud ELi vahendid, sealhulgas eelmistel aastatel kasutamata jäänud ELi vahendid, nõutakse sisse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju1 (finantsmäärus).

 

_____________

 

1 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Selgitus

See selgitus on vajalik, et piisavalt arvestataks nende kahe ettepaneku vahelist seost.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Rahalised toetused Euroopa Liidu üldeelarvest ei tohi ületada 90 % Euroopa tasandi erakonna iga-aastastest hüvitatavatest kuludest ning 95 % Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse eelarves märgitud iga-aastastest rahastamiskõlblikest kuludest. Euroopa tasandi erakonnad võivad kasutada hüvitatavate kulude katmiseks eraldatud ELi vahendite kasutamata jäänud osi nende eraldamisele järgneva kahe eelarveaasta jooksul. Kõnealuse kahe eelarveaasta jooksul kasutamata jäänud summad nõutakse sisse vastavalt finantsmäärusele.

4. Rahalised toetused Euroopa Liidu üldeelarvest ei tohi ületada 90 % Euroopa tasandi erakonna iga-aastastest hüvitatavatest kuludest ning 95 % Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse eelarves märgitud iga-aastastest rahastamiskõlblikest kuludest. Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused võivad kasutada ELi vahendite või toetuse kasutamata jäänud osi nende eraldamisele järgneva kahe eelarveaasta jooksul. Kõnealuse kahe eelarveaasta jooksul kasutamata jäänud summad nõutakse sisse vastavalt finantsmäärusele.

Selgitus

Euroopa tasandi erakondadele ja poliitilistele sihtasutustele antavad avaliku sektori rahalised vahendid suurendavad nende tegevuse stabiilsust ja järjepidevust ning rahastamise peamine eesmärk on kujundada euroopalikku poliitilist teadvust ja väljendada Euroopa kodanike tahet. Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused peaksid saama koguda kampaaniateks vajalikke rahalisi vahendeid, kandes vahendeid üle eelmistest eelarveaastatest.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused võivad füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt võtta aastas annetaja kohta vastu annetusi 25 000 euro väärtuses, ilma et see piiraks lõike 5 kohaldamist.

1. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused võivad füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt võtta vastu annetusi, ilma et see piiraks lõike 5 kohaldamist.

Selgitus

Et ergutada erakondi tekitama omavahendeid, on ettepaneku eesmärk kaotada annetaja kohta aastas lubatud annetuse väärtuse piir.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) annetusi Euroopa Parlamendi fraktsioonide eelarvetest;

(b) annetusi Euroopa Parlamendi fraktsioonide eelarvetest, kuid toetust ühiste ürituste korraldamiseks ei loeta annetuseks;

Selgitus

Paljudel juhtudel, kui see teenib ühiseid poliitilisi või sotsiaalseid eesmärke, korraldavad Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa Parlamendi fraktsioonid üritusi ühiselt (nt konverentsid, seminarid, avalikud arutelud). Nendel erijuhtudel on Euroopa Parlamendi fraktsiooni nimel antud toetus korralduskulude katmiseks täielikult lubatud ja seda ei loeta annetuseks.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) annetusi mis tahes ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, finantsosaluse või ettevõtja suhtes kehtivate eeskirjade alusel;

(c) annetusi mis tahes ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, finantsosaluse või konkreetse ettevõtja suhtes kehtivate eeskirjade alusel;

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) annetusi kolmanda riigi ametiasutuselt, sealhulgas ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, finantsosaluse või ettevõtja suhtes kehtivate eeskirjade alusel.

(d) annetusi kolmanda riigi ametiasutuselt, sealhulgas ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, finantsosaluse või konkreetse ettevõtja suhtes kehtivate eeskirjade alusel.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele liikmesriigis või väljaspool seda annetavat füüsilist või juriidilist isikut maksustatakse samamoodi kui erakonda või poliitilist sihtasutust, kellele on tehtud annetus ja kelle asukoht on liikmesriigis, kus annetaja on maksuresident.

2. Ilma et see piiraks kehtivaid riiklikke künniseid ja liikmesriigi maksuõiguslikku autonoomsust, maksustatakse Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele liikmesriigis või väljaspool seda annetavat füüsilist või juriidilist isikut samamoodi kui erakonda või poliitilist sihtasutust, kellele on tehtud annetus ja kelle asukoht on liikmesriigis, kus annetaja on maksuresident.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada käesoleva määruse reguleerimisala, mis komisjoni tekstis jääb ebaselgeks.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei kasutata riigi, piirkonna või kohaliku tasandi referendumikampaaniate rahastamiseks.

3. Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei kasutata riigi, piirkonna või kohaliku tasandi referendumikampaaniate rahastamiseks, välja arvatud juhul, kui nende teema on Euroopa Liidu õigusloome või referendum puudutab otseselt mõne Euroopa Liidu institutsiooni toimimist.

Selgitus

Euroopa tasandi erakondi ei saa jätta kõrvale riigi, piirkonna või kohaliku tasandi referendumikampaaniatest, kui need on seotud Euroopa Liidu toimimise või ELi pädevusse kuuluvate küsimustega. Kuna Euroopa tasandi erakonnad esindavad tõelist Euroopa seisukohta, peavad nad olema selle demokraatliku protsessi osa.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Käesoleva artikli alusel kehtestatud karistusi kohaldatakse kõigi Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste suhtes, sõltumata sellest, kas neid rahastatakse ELi vahenditest. Vastutav eelarvevahendite käsutaja võib vastavalt finantsmääruse [artikli 96 lõikele 2] ning selle rakenduseeskirjade artiklile [145] määrata haldus- ja/või rahalisi karistusi Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele, kes on finantsmääruse artikli [96 lõikes 1] osutatud olukorras, mida ei ole käsitletud üheski eelnevas lõikes.

7. Käesoleva artikli alusel kehtestatud karistusi kohaldatakse kõigi Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste suhtes, mida on tunnustatud käesoleva määruse sätete kohaselt, hoolimata sellest, kas nad saavad ELi rahalisi vahendeid. Tellija võib vastavalt finantsmääruse artikli 109 lõikele 2 ning selle rakenduseeskirjade artiklile 145 määrata haldus- ja/või rahalisi karistusi Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele, kes on finantsmääruse artikli 109 lõikes 1 osutatud olukorras, mida ei ole käsitletud üheski eelnevas lõikes.

Selgitus

Selguse huvides: erakonna või sihtasutuse jaoks kehtivad ka siis annetuste läbipaistvuse eeskirjad, kui ta ei ole veel taotlenud või saanud liidu rahastamist lisaks omavahenditele.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Register avaldab selleks loodud veebisaidil järgmised andmed:

1. Hiljemalt neli nädalat pärast andmete edastamist või pärast Euroopa Parlamendi otsuse vastuvõtmist avaldab register selleks loodud veebisaidil järgmised andmed:

Selgitus

Kuuajaline tähtaeg andmete veebisaidil avaldamiseks peaks kehtima mitte üksnes punktides a ja b nimetatud andmete, vaid ühtselt kõigi andmete puhul.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) kõigi registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste nimed ja põhikirjad koos dokumentidega, mis on esitatud osana registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 lõikele 3, hiljemalt neli nädalat pärast Euroopa Parlamendi otsuse vastuvõtmist ning pärast nimetatud tähtaega kõik Euroopa Parlamendile vastavalt artikli 6 lõigetele 6 ja 7 teatatud muudatused;

(a) kõigi registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste nimed ja põhikirjad koos dokumentidega, mis on esitatud osana registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 lõikele 3, ning pärast nimetatud tähtaega kõik Euroopa Parlamendile vastavalt artikli 6 lõigetele 6 ja 7 teatatud muudatused;

Selgitus

Tehniline kohandus tulenevalt artikli 24 lõike 1 esimese lause muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) tagasilükatud taotluste loetelu koos dokumentidega, mis on esitatud osana registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 lõikele 3, ning tagasilükkamise põhjused hiljemalt neli nädalat pärast Euroopa Parlamendi otsuse vastuvõtmist;

(b) tagasilükatud taotluste loetelu koos dokumentidega, mis on esitatud osana registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 lõikele 3, ning tagasilükkamise põhjused;

Selgitus

Tehniline kohandus tulenevalt artikli 24 lõike 1 esimese lause muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja artikli 7 lõikes 2 osutatud komitee tagavad, et nende poolt käesoleva määruse alusel kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamise ning Euroopa tasandi erakondade liikmesuse seaduslikkuse, korrektsuse ja läbipaistvuse tagamiseks. Nad hävitavad kõnealused isikuandmed 24 kuu jooksul pärast asjakohaste osade avaldamist vastavalt artiklile 24.

3. Euroopa Parlament ja artikli 7 lõikes 2 osutatud komitee tagavad, et nende poolt käesoleva määruse alusel kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamise ning Euroopa tasandi erakondade liikmesuse seaduslikkuse, korrektsuse ja läbipaistvuse tagamiseks. Nad hävitavad kõnealused isikuandmed 36 kuu jooksul pärast asjakohaste osade avaldamist vastavalt artiklile 24.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus (vt artikli 12 lõiget 4) nähakse erinevalt finantsmääruse artiklist 13 ette palju suurem võimalus vahendite ülekandmiseks (n+2), mille tulemusel on antud eelarveaastaks ettenähtud assigneeringuid võimalik kasutada ühtekokku kolme aasta jooksul. Vastavalt tuleks pikendada isikuandmete hävitamise tähtaega 36 kuuni.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament kehtestab põhikirja registreerimist, rahastamist või karistusi käsitlevate otsustega seoses halduskaebuse menetlused.

1. Euroopa Parlament kehtestab põhikirja registreerimist, rahastamist või karistusi käsitlevate otsustega seoses kiired ja läbipaistvad halduskaebuse menetlused.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse rõhutada, et võimalikke karistusi arvestades on vaja hästitoimivaid ja asjakohaseid halduskaebuse menetlusi.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ja rahastamine

Viited

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

22.10.2012

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Edit Herczog

3.10.2012

Vastuvõtmise kuupäev

23.1.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds


ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (23.1.2013)

põhiseaduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Arvamuse koostaja: Luigi Berlinguer

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist. Ettepanek sisaldab mitmeid Euroopa Parlamendi 2011. aasta aprilli resolutsioonis antud olulisi soovitusi ning võimaldab seega erakondade rolli täielikku ja toimivat tunnustamist kogu ELis vastavalt Lissaboni lepingule (ELi lepingu artikkel 10) ja põhiõiguste hartale.

Euroopa tasandi erakondade uus õiguslik seisund on üks peamisi õiguskomisjonile huvi pakkuvaid teemasid. Liidu õiguse kohane juriidiline isik määratletakse ettepanekus kui siseriikliku õiguse kohaselt juba olemasoleva juriidilise isikuga võrreldes täiendatum ja hõlmavam isik. Püütakse vältida seda, et liikmesriikides tekivad topeltstandardid ehk ühelt poolt riiklike erakondade suhtes kehtivad eeskirjad ja teiselt poolt muud kriteeriumid Euroopa tasandi erakondade jaoks. Ühtlasi püütakse ka vähendada liikmesriikide vastuseisu ettepanekule.

Erakonna või sihtasutuse registreerimiseks ja liidu õiguse kohase juriidilise isiku staatuse saamiseks peab erakonnal või sihtasutusel juba olema mõne liikmesriigi õiguse kohaselt juriidilise isiku staatus (ühendus või muu vorm) ja asukoht selles liikmeriigis.

Õiguskomisjoni pädevuse seisukohalt on äärmiselt olulised ka sisejuhtimise eeskirjad, sest nendega kehtestatakse usaldusväärsuse ja läbipaistvuse ajakohased ühised kriteeriumid ning need aitavad kaasa positiivse mõju ülekandumisele ka liikmesriikide erakondade siseeeskirjadele ja tegevusmustritele.

Ettepaneku soovituse kohaselt tuleks sisedemokraatia toimimise huvides käsitleda põhikirjas näiteks liikmeskonna õigusi ja kohustusi, üldkogu toimimist, kõigi muude juhtorganite valimist ning nende otsustusprotsesse. Selles seoses on väga oluline viidata ka võimalusele erakond registrist eemaldada, kui see ei ole täitnud sisedemokraatia miinimumnõudeid.

Ettepaneku arutamise ajakava Euroopa Parlamendis on õiguskomisjoni jaoks äärmiselt oluline: määruse tulemusliku vastuvõtmise tagamiseks soovitab õiguskomisjon võtta Euroopa Parlamendi seisukoht vastu õigeaegselt, pidades silmas Euroopa Parlamendi 2014. aasta kevadiste valimiste ettevalmistusi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Euroopa tasandi erakondadel ja poliitilistel sihtasutustel peaks olema õigus võtta tööle töötajaid vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punktile c võrdväärselt Euroopa Parlamendi fraktsioonidega.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused, kes soovivad olla Euroopa õigusliku seisundi kaudu Euroopa tasandil tunnustatud ning soovivad, et neid Euroopa Liidu üldeelarvest rahastataks, peaksid järgima teatavaid põhimõtteid ning täitma teatavaid tingimusi. Eelkõige peavad Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused jagama Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud Euroopa Liidu põhiväärtusi.

(10) Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused, kes soovivad olla Euroopa õigusliku seisundi kaudu Euroopa tasandil tunnustatud ning soovivad, et neid Euroopa Liidu üldeelarvest rahastataks, peaksid järgima teatavaid põhimõtteid ning täitma teatavaid tingimusi. Eelkõige peavad Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused jagama Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud Euroopa Liidu põhiväärtusi. Et võimaldada uutel jõududel osaleda poliitilises konkurentsis ja seeläbi edendada aktiivset demokraatlikku elu Euroopa Liidus ning tagamaks, et võimalikult palju oleks erakondade liite, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva määruse eeskirju läbipaistvuse ja järelevalve kohta, peaks ametlikult hästi organiseeritud piiriülestel poliitilistel liitudel olema lihtne täita Euroopa tasandi erakonna registreerimistingimusi ilma valimisedu puudutava eeltingimuseta.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Kehtestada tuleks Euroopa tasandi erakondade tegevuse reguleerimist ja sisekorraldust käsitlevad põhimõtted ja miinimumnõuded, et tagada eelkõige erakondade sisedemokraatia rangeimate standardite täitmine ja järgimine. Euroopa tasandi erakondade või Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri peaks sisaldama ka mitmeid peamisi haldus- ja õigussätteid.

(11) Kehtestada tuleks Euroopa tasandi erakondade tegevuse reguleerimist ja sisekorraldust käsitlevad põhimõtted ja miinimumnõuded, et tagada eelkõige erakondade sisedemokraatia rangeimate standardite täitmine ja järgimine, eelkõige mis puudutab Euroopa Parlamendi valimisteks kandidaatide valikumenetluse läbiviimist ja valimisnimekirjade koostamist liikmeserakondade poolt. Euroopa tasandi erakondade või Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri peaks sisaldama ka mitmeid peamisi haldus- ja õigussätteid.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamine peaks olema piiratud Euroopa tasandi erakondade ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustega, keda on sellistena tunnustatud ning kellele on antud Euroopa õiguslik seisund. Kuigi on oluline tagada, et Euroopa tasandi erakonnaks saamise tingimused ei oleks liiga ranged, vaid neid suudaksid täita erakondade ja/või füüsiliste isikute organiseerunud ja tõsiselt võetavad piiriülesed liidud, on samuti oluline kehtestada proportsionaalsed kriteeriumid, mille alusel eraldada ELi eelarvest piiratud määral vahendeid, mis objektiivselt peegeldavad iga Euroopa tasandi erakonna Euroopaga seotud eesmärke ja nende valijaskonna tegelikku toetust. Selliste kriteeriumide aluseks sobivad kõige paremini Euroopa Parlamendi valimiste tulemused. Tegemist on valimistega, kus Euroopa tasandi erakonnad peavad käesoleva määruse alusel osalema, näidates nii täpselt ära iga Euroopa tasandi erakonna toetuse valijate hulgas. See peaks peegeldama rolli, mis on Euroopa Parlamendil ELi kodanike otsesel esindamisel tulenevalt Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikest 2, samuti Euroopa tasandi erakondade eesmärki ELi demokraatlikus elus täielikult osaleda ning saada aktiivseteks toimijateks Euroopa esindusdemokraatias, et tõhusalt väljendada ELi kodanike vaateid, arvamusi ning poliitilist tahet. Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamine peaks seetõttu olema piiratud Euroopa tasandi erakondadega, kes on esindatud Euroopa Parlamendis vähemalt ühe liikmega, ning Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustega, kes taotlevad rahastamist Euroopa tasandi erakonna kaudu, kes on esindatud Euroopa Parlamendis vähemalt ühe liikmega

(12) Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamine peaks olema piiratud Euroopa tasandi erakondade ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustega, keda on sellistena tunnustatud ning kellele on antud Euroopa õiguslik seisund. Kuigi on oluline tagada, et Euroopa tasandi erakonnaks saamise tingimused ei oleks liiga ranged, vaid neid suudaksid täita erakondade ja/või füüsiliste isikute organiseerunud ja tõsiselt võetavad piiriülesed liidud, on samuti oluline kehtestada proportsionaalsed kriteeriumid, mille alusel eraldada ELi eelarvest piiratud määral vahendeid, mis objektiivselt peegeldavad iga Euroopa tasandi erakonna Euroopaga seotud eesmärke ja nende valijaskonna tegelikku toetust. Selliste kriteeriumide aluseks sobivad kõige paremini Euroopa Parlamendi valimiste tulemused. Tegemist on valimistega, kus Euroopa tasandi erakonnad peavad käesoleva määruse alusel osalema, näidates nii täpselt ära iga Euroopa tasandi erakonna toetuse valijate hulgas. See peaks peegeldama rolli, mis on Euroopa Parlamendil ELi kodanike otsesel esindamisel tulenevalt Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikest 2, samuti Euroopa tasandi erakondade eesmärki ELi demokraatlikus elus täielikult osaleda ning saada aktiivseteks toimijateks Euroopa esindusdemokraatias, et tõhusalt väljendada ELi kodanike vaateid, arvamusi ning poliitilist tahet. Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamine peaks seetõttu olema piiratud Euroopa tasandi erakondadega, kes on esindatud Euroopa Parlamendis vähemalt ühe liikmega või kes on Euroopa Parlamendi viimastel valimistel saanud valijaskonna minimaalse toetuse märkimisväärse hulga liikmesriikide seas ning Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustega, kes taotlevad rahastamist Euroopa tasandi erakonna kaudu, kes on esindatud Euroopa Parlamendis vähemalt ühe liikmega

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) see peab olema esindatud vähemalt veerandis liikmesriikides Euroopa Parlamendi liikmetega või riikide parlamentides või piirkondlikes parlamentides või piirkondlikes assambleedes või

(b) see või selle liimeserakonnad peavad olema esindatud vähemalt veerandis liikmesriikides Euroopa Parlamendi liikmetega või riikide parlamentide liikmetega või niisuguste piirkondlike parlamentide või assambleede liikmetega, kellel on seadusandlikud volitused ja kellest on teatatud Euroopa Parlamendile, või

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) see peab tagama naiste ja meeste esindatuse oma siseüksustes ning toetama soolist võrdõiguslikkust valimisnimekirjade koostamisel.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) kõigi muude juhtorganite demokraatlik valimine ning nende demokraatlikud otsustusprotsessid, täpsustades iga organi volitused, vastutuse ning koosseisu, sealhulgas nende liikmete määramise ja tagasikutsumise tingimused ning kandidaatide valiku ja ajaliselt piiratud, kuid uuendatavate volitustega ametnike valimise selged ja läbipaistvad kriteeriumid;

(d) kõigi muude juhtorganite demokraatlik valimine ning nende demokraatlikud otsustusprotsessid, täpsustades iga organi volitused, vastutuse ning koosseisu, sealhulgas nende liikmete määramise ja tagasikutsumise tingimused ning demokraatlikul menetlusel põhineva kandidaatide valiku ja ajaliselt piiratud, kuid uuendatavate volitustega ametnike valimise selged ja läbipaistvad kriteeriumid;

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) liikmeserakondade kohustus valida Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadid avatud demokraatliku menetluse abil, mis võimaldab kõigil erakonnaliikmetel osaleda aktiivselt ja passiivselt valimisprotsessis ning otsuste tegemises kandidaatide järjekorra üle valimisnimekirjas;

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa tasandi poliitilisel sihtasutusel on täielik õiguslik tunnustus ja õigusvõime kõigis liikmesriikides.

Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa tasandi poliitilisel sihtasutusel on täielik õigusvõime kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel või kui küsimus on reguleeritud osaliselt, reguleeritakse määrusega hõlmamata aspektide puhul Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust asukohaliikmesriigis vastavalt nendele siseriiklikele õigusaktidele, mida kohaldatakse erakonna või sihtasutuse põhikirjas osutatud õigusliku vormi suhtes. Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust teistes liikmesriikides reguleeritakse kõnealuste liikmesriikide asjaomaste siseriiklike õigusaktide alusel.

2. Käesoleva määrusega või asjaomaste põhikirjadega reguleerimata või üksnes osaliselt reguleeritud juhtudel reguleeritakse Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust asukohaliikmesriigi õigusaktidega. Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust teistes liikmesriikides reguleeritakse kõnealuste liikmesriikide asjaomaste siseriiklike õigusaktide alusel.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei kasutata riigi, piirkonna või kohaliku tasandi referendumikampaaniate rahastamiseks.

3. Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei kasutata riigi, piirkonna või kohaliku tasandi referendumikampaaniate rahastamiseks, välja arvatud juhul, kui referendumid puudutavad Euroopa Liiduga seotud küsimusi.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ja rahastamine

Viited

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

 istungil teada andmise kuupäev

JURI

22.10.2012

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Luigi Berlinguer

10.10.2012

Arutamine parlamendikomisjonis

18.12.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss


MENETLUS

Pealkiri

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ja rahastamine

Viited

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

EP-le esitamise kuupäev

12.9.2012

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

22.10.2012

JURI

22.10.2012

 

 

Raportöör(id)

 nimetamise kuupäev

Marietta Giannakou

17.9.2012

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

9.10.2012

26.11.2012

18.12.2012

21.1.2013

 

4.2.2013

18.2.2013

14.3.2013

19.3.2013

Vastuvõtmise kuupäev

15.4.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

14

8

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

François Alfonsi, Syed Kamall, Georgios Koumoutsakos

Esitamise kuupäev

24.4.2013

Õigusteave - Privaatsuspoliitika