Postupak : 2012/0237(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0140/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0140/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0421

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 908kWORD 682k
23.4.2013
PE 498.012v03-00 A7-0140/2013

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Odbor za ustavna pitanja

Izvjestiteljica: Marietta Giannakou

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0499),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 224. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0288/2012),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 7. veljače 2013.(1),

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 13. veljače 2013.(2),

–   uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 31. siječnja 2013.(3),

–   uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 6. travnja 2011. o primjeni Uredbe (EZ) br. 2004/2003 o propisima koji uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju(4),

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja i mišljenja Odbora za proračune i Odbora za pravna pitanja (A7-0140/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Europska unija mora funkcionirati na temelju načela predstavničke demokracije iz članka 10. stavka 1. Ugovora o Europskoj uniji.

 

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Stvarno nadnacionalne europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade imaju ključnu ulogu u izražavanju stavova građana na europskoj razini premošćivanjem jaza između politike na nacionalnoj razini i na razini Unije.

(4) Stvarno nadnacionalne europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade imaju ključnu ulogu u izražavanju stavova građana na europskoj razini.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Europske političke stranke i europske političke zaklade će imati prava, obveze i posebne nadležnosti na temelju ove Uredbe i trebale bi stoga slijediti sukladne organizacijske obrasce.

 

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Treba utvrditi postupke koje europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade trebaju slijediti kako bi dobile europski pravni status u skladu s ovom Uredbom, kao i postupke i kriterije koje treba poštovati prilikom donošenja odluke o odobravanju takvog europskog pravnog statusa. Također je potrebno utvrditi postupke za slučajeve kada se europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi europski pravni status oduzima, kada ga izgubi ili ga se odrekne.

(8) Treba utvrditi postupke koje europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade trebaju slijediti kako bi dobile europski pravni status u skladu s ovom Uredbom, kao i postupke i kriterije koje treba poštovati prilikom donošenja odluke o odobravanju takvog europskog pravnog statusa. Također je potrebno utvrditi nepristrane i transparentne postupke za slučajeve kada se europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi europski pravni status oduzima, kada ga izgubi ili ga se odrekne.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Za europske političke stranke i europske političke zaklade trebaju vrijediti materijalna pravila utvrđena ovom Uredbom te nacionalno pravo države članice, posebno one u kojoj imaju svoja sjedišta i u čije svrhe trebaju naznačiti odgovarajući pravni oblik, koji mora odgovarati obliku pravnog subjekta kojeg priznaje pravni poredak te države članice.

(9) Za europske političke stranke i europske političke zaklade trebaju vrijediti materijalna pravila utvrđena ovom Uredbom te za pitanja koja nisu, ili su samo djelomično, uređena ovom Uredbom, nacionalno pravo države članice, posebno one u kojoj imaju svoja sjedišta.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Kako bi se povećala transparentnost financiranja europskih političkih stranaka te kako bi se izbjegla potencijalna zloupotreba, zastupnik Europskog parlamenta se treba, samo u svrhe financiranja, razmatrati kao član samo jedne europske političke stranke koja, kada je to relevantno, treba biti ona stranka kojoj je pridružena njegova ili njezina nacionalna ili regionalna politička stranka na konačan datum podnošenja prijava.

(13) Kako bi se povećala transparentnost priznavanja i financiranja europskih političkih stranaka te kako bi se izbjegla potencijalna zloupotreba, zastupnik Europskog parlamenta se treba, samo u svrhe financiranja, razmatrati kao član samo jedne europske političke stranke koja, kada je to relevantno, treba biti ona stranka kojoj je pridružena njegova ili njezina nacionalna ili regionalna politička stranka na konačan datum podnošenja prijava.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a) Članstvo europske političke stranke i sudjelovanje u njezinim političkim aktivnostima na dobrovoljnoj bazi ne bi trebalo smatrati plaćanjem ili davanjem u naravi, nego dobrovoljnim doprinosom.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Europske političke stranke trebaju biti sposobne financirati kampanje vođene u kontekstu izbora za Europski parlament, dok za financiranje i ograničavanje izbornih troškova za stranke i kandidate na takvim izborima trebaju vrijediti pravila primjenjiva u svakoj državi članici. Kako bi se pomoglo podići europsku političku svijest građana Unije i promicati transparentnost europskog izbornog postupka, europske političke stranke treba poticati na obavještavanje građana tijekom izbora za Europski parlament o vezama između njih i njihovih pridruženih nacionalnih političkih stranaka i kandidata.

(17) Europske političke stranke trebaju biti sposobne financirati vlastite kampanje vođene u kontekstu izbora za Europski parlament, dok za financiranje i ograničavanje izbornih troškova za sve stranke i kandidate na takvim izborima trebaju vrijediti pravila primjenjiva u svakoj državi članici. Kako bi se pomoglo podići europsku političku svijest građana Unije i promicati transparentnost europskog izbornog postupka, europske političke stranke treba poticati na obavještavanje građana tijekom izbora za Europski parlament o vezama između njih i njihovih pridruženih nacionalnih političkih stranaka i kandidata.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a) Europske političke stranke trebaju biti sposobne financirati kampanje vođene u kontekstu referenduma u jednoj ili više država članica koji se izravno odnose na pitanja povezana s Europskom unijom.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Europske političke stranke ne bi trebale financirati, ni izravno ni neizravno, druge političke stranke te posebno nacionalne stranke ili kandidate. Europske političke zaklade ne bi trebale financirati, ni izravno ni neizravno, europske ili nacionalne političke stranke ili kandidate. Štoviše, europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade ne bi trebale financirati nacionalne kampanje za referendume. Ova načela odražavaju Deklaraciju br. 11 o članku 191. Ugovora o osnivanju Europske zajednice koja je priložena Završnom aktu Ugovora iz Nice.

(18) Europske političke stranke ne bi trebale financirati, ni izravno ni neizravno, druge političke stranke te posebno nacionalne stranke ili kandidate. Europske političke zaklade ne bi trebale financirati, ni izravno ni neizravno, europske ili nacionalne političke stranke ili kandidate. Štoviše, europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade ne bi trebale financirati nacionalne, regionalne ni lokalne kampanje vođene u kontekstu referenduma koji se ne odnose na pitanja povezana s Europskom unijom.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27) Kod tehničke podrške koju političkim strankama na europskoj razini pruža Europski parlament treba voditi računa o načelu jednakog postupanja, ona treba biti ostvarena uz račun i plaćanje te podliježe redovitom javnom izvješću.

(27) Kod tehničke podrške koju političkim strankama na europskoj razini pružaju institucije Europske unije treba voditi računa o načelu jednakog postupanja, ona treba biti ostvarena uz račun i plaćanje te treba podlijegati redovitom javnom izvješću nadležne institucije.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Primjena ključnih aspekata ove Uredbe treba biti predstavljena na internetskoj stranici posvećenoj tome te ispitana u godišnjem izvješću Europskog parlamenta kojeg treba objaviti.

(28) Primjena ključnih aspekata ove Uredbe treba biti predstavljena na internetskoj stranici posvećenoj tome te ispitana u godišnjem izvješću Europskog parlamenta kojeg treba objaviti i u otisnutom i u internetskom obliku.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) „politička stranka” znači udruga građana koja slijedi političke ciljeve;

(1) „politička stranka” znači udruga građana koja slijedi političke ciljeve te koja je ili priznata ili utemeljena u skladu s pravnim poretkom barem jedne države članice;

Obrazloženje

Kako bi se osiguralo da samo stranke koje su pravno ispravne, također s obzirom na njihov unutarnji demokratski poredak, mogu biti uzete u obzir za uvjete registracije. Navedeni tekst jednak je tekstu Uredbe koja je na snazi (članak 2. stavak 1.).

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) „europska politička stranka” znači politička koalicija koja slijedi političke ciljeve i registrirana je u Europskom parlamentu u skladu s uvjetima i postupcima utvrđenima ovom Uredbom;

(3) „europska politička stranka” znači politička koalicija koja slijedi političke ciljeve, posebno vodeći kampanje za glasove i mjesta na izborima za Europski parlament i koja je registrirana u Europskom parlamentu u skladu s uvjetima i postupcima utvrđenima ovom Uredbom;

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) „pridružena stranka članica” znači politička stranka koja pripada europskoj političkoj stranci;

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) „pojedinačni članovi” znači fizičke osobe koje pripadaju izravno europskoj političkoj stranci kada statuti stranke to dozvoljavaju;

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) „regionalni parlament” ili „regionalna skupština” znači tijelo čiji članovi ili imaju regionalni izborni mandat ili su politički odgovorni izabranoj skupštini;

(5) „regionalni parlament” ili „regionalna skupština” znači tijelo koje ima zakonodavne ovlasti na temelju nacionalnog prava države članice i o kojem je ta država članica obavijestila Europski parlament;

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 6. – bilješka 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

18. Na dan donošenja trenutnog prijedloga, Kolegij će također usvojiti radni dokument Komisije o prijedlogu za izmjenu Financijske uredbe koji uvodi novu glavu o financiranju europskih političkih stranaka putem doprinosa. Uvođenje „doprinosa” za europske političke stranke biti će potvrđeno nakon što suzakonodavci usvoje drugi prijedlog.

18. Na dan donošenja prijedloga za ovu Uredbu, Komisija je također usvojila radni dokument o prijedlogu za izmjenu Financijske uredbe koji uvodi novu glavu o financiranju europskih političkih stranaka putem doprinosa. Uvođenje „doprinosa” za europske političke stranke biti će potvrđeno nakon što takvu izmjenu Financijske uredbe usvoje Europski parlament i Vijeće, osiguravajući dosljednost i jasnoću definicija iz obje uredbe.

Obrazloženje

Potrebno je obrazloženje kako bi se zajamčilo dovoljno uvažanje odnosa između tih dvaju prijedloga.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) „donacija” znači novčani iznos i drugi oblici donacije (dobra ili usluge) koji predstavljaju gospodarsku prednost za europsku političku stranku ili europsku političku zakladu u pitanju.

(7) „donacija” znači plaćanje ili davanje u naravi (dobra ili usluge) koje predstavlja gospodarsku ili financijsku prednost za europsku političku stranku ili europsku političku zakladu u pitanju, s iznimkom doprinosa za organizaciju zajedničkih događanja.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Unutar dva mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe te unutar dva mjeseca od svih naknadnih promjena njihovih nacionalnih pravnih poredaka, države članice obavještavaju Europski parlament o svojim regionalnim parlamentima i svojim regionalnim skupštinama u smislu točke (5) stavka 1.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Politička koalicija, utvrđena člankom 2. točkom (2), ima pravo prijaviti svoje statute na registraciju kao europska politička stranka u Europskom parlamentu koja podliježe sljedećim uvjetima:

1. Politička koalicija, utvrđena člankom 2. točkom (2), koja poštuje vrijednosti na kojima se Europska unija temelji, u skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji, ima pravo prijaviti svoje statute na registraciju kao europska politička stranka u Europskom parlamentu koja podliježe sljedećim uvjetima:

(a) mora imati svoje sjedište u državi članici;

(a) mora imati svoje sjedište u državi članici;

(b) u najmanje jednoj četvrtini država članica moraju je u nacionalnim parlamentima, regionalnim parlamentima ili u regionalnim skupštinama predstavljati zastupnici Europskog parlamenta, ili

 

(b) u najmanje jednoj četvrtini država članica nju ili njezine nacionalno priznate pridružene stranke članice moraju predstavljati zastupnici Europskog parlamenta ili zastupnici nacionalnih parlamenata ili zastupnici regionalnih parlamenata ili skupštinama, ili

u najmanje jednoj četvrtini država članica na posljednjim je izborima za Europski parlament morala dobiti najmanje tri posto glasova u svakoj od tih država članica;

u najmanje jednoj četvrtini država članica na posljednjim je nacionalnim izborima ili izborima za Europski parlament morala dobiti najmanje tri posto glasova u svakoj od tih država članica;

(c) mora poštovati, posebno u svom programu i kroz svoje aktivnosti te kroz aktivnosti svojih članova, vrijednosti na kojima se Europska unija temelji, a to su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina;

(c) mora poštovati vrijednosti na kojima se Europska unija temelji, a to su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina;

(d) morala je sudjelovati u izborima za Europski parlament ili javno izraziti namjeru da će sudjelovati na idućim izborima za Europski parlament;

(d) ona ili njezine pridružene stranke članice morale su sudjelovati u izborima za Europski parlament ili javno izraziti namjeru da će sudjelovati na idućim izborima za Europski parlament;

(e) ne smije slijediti ciljeve ostvarivanja dobiti.

(e) ne smije slijediti ciljeve ostvarivanja dobiti;

 

(ea) njezini statuti moraju uključivati odredbe predviđene člankom 4. stavkom 1.

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Politička zaklada ima pravo prijaviti svoje statute na registraciju kao europska politička zaklada u Europskom parlamentu koja podliježe sljedećim uvjetima:

2. Politička zaklada koja poštuje vrijednosti na kojima se Europska unija temelji, u skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji, ima pravo prijaviti svoje statute na registraciju kao europska politička zaklada u Europskom parlamentu koja podliježe sljedećim uvjetima:

(a) mora biti pridružena europskoj političkoj stranci priznatoj u skladu s uvjetima i postupcima utvrđenima ovom Uredbom, što potvrđuju registrirani statuti te stranke;

(a) mora biti službeno pridružena europskoj političkoj stranci priznatoj u skladu s uvjetima i postupcima utvrđenima ovom Uredbom, što potvrđuju registrirani statuti te stranke;

(b) mora imati svoje sjedište u državi članici;

(b) mora imati svoje sjedište u državi članici;

(c) mora poštovati, posebno u svom programu i kroz svoje aktivnosti, vrijednosti na kojima se Europska unija temelji, a to su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava, uključujući te prava manjina;

(c) mora poštovati vrijednosti na kojima se Europska unija temelji, a to su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava, uključujući te prava manjina;

(d) njezini ciljevi moraju nadopunjavati ciljeve europske političke stranke kojoj je službeno pridružena;

(d) njezini ciljevi moraju nadopunjavati ciljeve europske političke stranke kojoj je službeno pridružena;

(e) njezino upravljačko tijelo mora biti sastavljeno od članova iz barem jedne četvrtine država članica;

(e) njezino upravljačko tijelo mora biti sastavljeno od članova iz barem jedne četvrtine država članica;

(f) ne smije slijediti ciljeve ostvarivanja dobiti.

(f) ne smije slijediti ciljeve ostvarivanja dobiti;

 

(fa) njezini statuti moraju uključivati odredbe predviđene člankom 5.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Zastupnik Europskog parlamenta, nacionalnog parlamenta ili regionalnog parlamenta ili regionalne skupštine smatra se članom samo jedne europske političke stranke koja je, kada je to relevantno, ona stranka kojoj je pridružena njegova ili njezina nacionalna ili regionalna politička stranka.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. U svrhu utvrđivanja poštuje li se uvjet utvrđen točkom (c) stavka 1. u slučaju europske političke stranke, odnosno točkom (c) stavka 2. u slučaju europske političke zaklade, načela nepristranosti i neutralnosti provode se posebno strogo kako bi se zaštitio pluralizam u najvećoj mogućoj mjeri.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) ime stranke koje se mora jasno razlikovati, također i u svom kratkom obliku, od imena svih postojećih europskih političkih stranaka;

(a) ime stranke koje se jasno razlikuje, također i u svom kratkom obliku, od imena svih postojećih europskih političkih stranaka, te njezin amblem ili logotip;

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) pravni oblik stranke koji je priznat u pravnom poretku države članice u kojoj ima svoje sjedište;

brisan

Justification

The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 (1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " ... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the European political parties and their foundations to act as representative agents of the European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a "double legal personality" is not necessary either.

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) tijela ili fizičke osobe koje su u svakoj od dotičnih država članica ovlaštene za pravno zastupanje, posebno radi stjecanja ili rashodovanja pokretne i nepokretne imovine te koje su ovlaštene za zastupanje u pravnim postupcima;

(i) tijela ili dužnosnici koji su u svakoj od dotičnih država članica ovlašteni za pravno zastupanje, posebno radi stjecanja ili rashodovanja pokretne i nepokretne imovine te koji su ovlašteni za zastupanje u pravnim postupcima;

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j) raspuštanje subjekta koji je priznat kao europska politička stranka.

(j) postupak raspuštanja subjekta koji je priznat kao europska politička stranaka, uključujući i nužne metode za provođenje takvog raspuštanja.

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) prijem, ostavku i isključenje članova stranke, s priloženim popisom članova;

(a) prijem, ostavku i isključenje pridruženih stranaka članica te pojedinačnih članova europske političke stranke, ako ih ima;

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) prava i zadaće povezane sa svim vrstama članstva, uključujući i pravila koja jamče prava zastupanja svih članova, bilo da su oni fizičke ili pravne osobe, te odgovarajuća glasačka prava;

(b) prava i zadaće povezane sa svim vrstama članstva, uključujući i pravila koja jamče prava zastupanja svih članova te odgovarajuća glasačka prava;

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) demokratske izbore te demokratske postupke odlučivanja za sva druga upravljačka tijela, navodeći za svako njegove ovlasti, nadležnosti i sastav te uključujući načine imenovanja i razrješenja članova te jasne i transparentne kriterije za odabir kandidata te izbor dužnosnika, čiji mandati moraju biti vremenski ograničeni, ali mogu biti produženi;

(d) demokratske izbore te demokratske postupke odlučivanja za sva druga upravljačka tijela, navodeći za svako njegove ovlasti, nadležnosti i sastav te uključujući načine imenovanja i razrješenja njihovih članova te jasne i transparentne kriterije za odabir kandidata, koji će se zasnivati na demokratskom postupku, te izbor dužnosnika, čiji mandati moraju biti vremenski ograničeni, ali mogu biti produženi;

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) demokratski izbor kandidata koji ima potporu stranke za mjesto predsjednika Europske komisije ili bilo koju drugu političku funkciju Unije;

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) demokratski standardi koje pridružene stranke članice trebaju zadovoljiti u interesu unutarnje stranačke demokracije na svim političkim razinama, a posebno prilikom sastavljanja liste kandidata;

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga) promicanje uravnotežene zastupljenosti spolova u njezinoj općoj skupštini, njezinim upravljačkim tijelima i sastavu izbornih lista.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) pravni oblik zaklade koji je priznat u pravnom poretku države članice u kojoj ima svoje sjedište;

brisan

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) popis tijela zaklade, navodeći za svako njegove ovlasti, nadležnosti i sastav te načine imenovanja i razrješenja njezinih članova i rukovoditelja;

(g) ovlasti i demokratske postupke donošenja odluka tijela zaklade i njihov sastav;

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga) pravila imenovanja članova tijela zaklade tajnim glasovanjem, njihovog ponovnog izbora i njihovog razrješenja;

Amandman  38

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka gb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gb) druga unutarnja pravila europskih političkih zaklada o donošenju odluka, izborima, kvorumima i izmjeni njihovih statuta;

Amandman  39

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j) postupak za izmjenu statuta;

brisan

Obrazloženje

Vidi amandman članka 5. točku gb (nova).

Amandman  40

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Europski parlament uspostavlja registar (u daljnjem tekstu „Registar”) u svrhu registracije europske političke stranke i europske političke zaklade.

1. Europski parlament uspostavlja registar (u daljnjem tekstu „Registar”) u svrhu registracije europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. Registar u kojem su takve političke stranke i zaklade registrirane dostupan je na internetu.

Amandman  41

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Europski parlament objavljuje svu dokumentaciju koju su mu političke koalicije i zaklade podnijele u sklopu svojih prijava.

Amandman  42

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Politička zaklada može registrirati svoje statute u Registru samo preko europske političke stranke kojoj je pridružena.

4. Europska politička zaklada može registrirati svoje statute u Registru samo preko europske političke stranke kojoj je službeno pridružena.

Amandman  43

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Unutar tri mjeseca nakon primitka zahtjeva za registraciju, Europski parlament donosi odluku koju objavljuje u Službenom listu Europske unije, zajedno sa statutima stranke ili zaklade odnosno razlozima odbijanja ukoliko zahtjev nije odobren.

5. Unutar tri mjeseca nakon zaprimanja zahtjeva za registraciju, Europski parlament registrira europsku političku stranku ili europsku političku zakladu u Registru i objavljuje njezine statute u Službenom listu Europske unije, osim ako ne utvrdi da bilo koji od uvjeta utvrđenih točkama (a) do (ea) članka 3. stavka 1. ili točkama (a) do (fa) članka 3. stavka 2. nije zadovoljen. U tim slučajevima podnositelja se bez odgađanja obavještava o razlozima.

Amandman  44

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

 

7. Nadopunjeni popis članova europske političke stranke, priložen statutima stranke u skladu s člankom 4. stavkom 2., šalje se Europskom parlamentu na godišnjoj osnovi, no unutar četiri tjedna od bilo kakvih promjena uslijed kojih europska politička stranka možda više ne zadovoljava zahtjeve iz članka 3. stavka 1. točke (b).

7. Nadopunjeni popis pridruženih stranaka članica europske političke stranke i broja pojedinačnih članova europske političke stranke, ako ih ima, šalje se Europskom parlamentu na godišnjoj osnovi, no unutar četiri tjedna od bilo kakvih promjena uslijed kojih europska politička stranka možda više ne zadovoljava zahtjeve utvrđene točkom (b) članka 3. stavka 1.

Amandman  45

Prijedlog Uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Europski parlament na godišnjoj bazi provjerava ispunjavaju li europske političke stranke i europske političke zaklade i dalje uvjete i zahtjeve utvrđene člancima 3.,4. i 5.

1. Ne dovodeći u pitanje postupak utvrđen stavkom 2., Europski parlament kontinuirano provjerava ispunjavaju li europske političke stranke i europske političke zaklade i dalje uvjete i zahtjeve utvrđene člankom 3.

Kada je to primjereno, vrijeme održavanja godišnjeg provjeravanja na koje upućuje ovaj stavak usklađuje se s postupkom podnošenja zahtjeva za financiranjem utvrđenim člankom 13. kako bi se Registar i nadležna osoba mogli uskladiti i izmjenjivati informacije ukoliko je to potrebno.

 

2. U bilo kojem trenutku, na zahtjev jedne četvrtine svojih članova koji predstavljaju barem tri političke skupine u Europskom parlamentu, Europski parlament većinom glasova svojih članova odlučuje je li uvjet iz članka 3. stavka 1. točke (c) za europsku političku stranku te uvjet iz članka 3. stavka 2. točke (c) za europsku političku zakladu i dalje ispunjen.

2. U bilo kojem trenutku, na zahtjev jedne četvrtine svojih članova koji predstavljaju barem tri političke skupine u Europskom parlamentu, ili Komisije ili Vijeća, Europski parlament odlučuje poštuju li europska politička stranka ili europska politička zaklada i dalje vrijednosti na kojima se Europska unija temelji, a na koje upućuje članak 2. Ugovora o Europskoj uniji.

Prije donošenja odluke Europski parlament saslušava predstavnike europske političke stranke ili europske političke zaklade o kojoj je riječ i traži odbor nezavisnih uglednih osoba da u razumnom vremenskom roku da mišljenje o tom pitanju.

Prije donošenja odluke Europski parlament saslušava predstavnike europske političke stranke ili europske političke zaklade o kojoj je riječ i traži odbor nezavisnih uglednih osoba da u razumnom roku da mišljenje o tom pitanju. Mišljenje odbora se objavljuje. Europski parlament donosi svoju odluku unutar mjesec dana.

Ovaj odbor čine tri člana, od kojih po jednog imenuju Europski parlament, Vijeće i Komisija unutar šest mjeseci nakon kraja prvog zasjedanja Europskog parlamenta nakon izbora za Europski parlament. Europski parlament osigurava tajništvo i financiranje odbora.

Taj odbor čine tri člana, od kojih po jednog imenuju Europski parlament, Vijeće i Komisija unutar šest mjeseci nakon kraja prvog zasjedanja Europskog parlamenta nakon izbora za Europski parlament. Europski parlament osigurava tajništvo i financiranje odbora.

3. Svaka fizička i pravna osoba u bilo kojem trenutku može podnijeti utemeljeni zahtjev Europskom parlamentu da potvrdi jesu li jedan ili više uvjeta i zahtjeva na koje upućuje stavak 1. i dalje zadovoljeni. Kršenje vrijednosti na kojima se Unija temelji od strane europske političke stranke, njezinih članova, ili europske političke zaklade može se utvrditi samo u skladu sa stavkom 2.

 

4. Ako Europski parlament utvrdi da neki od uvjeta ili zahtjeva na koje upućuje stavak 1. više nisu ispunjeni, primjenjuju se odredbe predviđene člankom 11. ili člankom 22. ili oboje, uz uvažavanje odredbi iz članka 23.

4. Ako Europski parlament utvrdi da neki od uvjeta ili zahtjeva na koje upućuje stavak 1. više nisu ispunjeni, primjenjuju se odredbe iz članka 11. ili članka 22. ili oboje, uz uvažavanje odredbi iz članka 23.

 

4a. Ako Europski parlament utvrdi da europska politička stranka više ne zadovoljava uvjet poštovanja vrijednosti na kojima se Europska unija temelji, a na koji upućuje članak 2. Ugovora o Europskoj uniji, ta se europska politička stranka, zajedno sa svojom pridruženom političkom zakladom briše iz Registra. Ako Europski parlament utvrdi da europska politička zaklada više ne zadovoljava uvjet poštovanja tih vrijednosti, ta se europska politička zaklada briše iz Registra.

5. Europska politička zaklada automatski gubi svoj status ukoliko europska politička stranka kojoj je pridružena bude uklonjena iz Registra. Odgovorna nadležna osoba smanjuje dodijeljeni iznos ili ukida sporazum o dodjeli doprinosa ili bespovratnih sredstava ili odluku o financiranju sredstvima Unije na temelju ove Uredbe, te osigurava povrat iznosa koji su temeljem sporazuma ili odluke o dodjeli doprinosa ili bespovratnih sredstava nepropisno isplaćeni, kao i sva neiskorištena sredstva Unije na dan donošenja odluke donesene na temelju članka 11.

5. Europska politička zaklada automatski gubi svoj status kao takav ukoliko europska politička stranka kojoj je pridružena bude uklonjena iz Registra. Odgovorna nadležna osoba smanjuje dodijeljeni iznos ili ukida sporazum o dodjeli doprinosa ili bespovratnih sredstava ili odluku o financiranju sredstvima Unije na temelju ove Uredbe, te osigurava povrat iznosa koji su temeljem sporazuma ili odluke o dodjeli doprinosa ili bespovratnih sredstava nepropisno isplaćeni, kao i sva neiskorištena sredstva Unije na dan donošenja odluke donesene na temelju članka 11.

Amandman  46

Prijedlog Uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europska politička stranka i europska politička zaklada imaju puno pravno priznanje i sposobnost u svim državama članicama.

1. Europska politička stranka i europska politička zaklada imaju punu pravnu sposobnost u svim državama članicama.

Obrazloženje

Puna pravna sposobnost znači „pravno priznanje”.

Amandman  47

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Osim ako nisu ograničene vlastitim statutima, europska politička stranka i europska politička zaklada imaju sva prava potrebna za provedbu svojih aktivnosti, uključujući pravo posjedovanja pokretne i nepokretne imovine te mogu provoditi aktivnosti u svim državama članicama i trećim zemljama.

Amandman  48

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b. Ako su postupci provedeni u ime europske političke stranke ili europske političke zaklade prije registracije u skladu s člancima 3. i 6., te ako predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada ne preuzme obveze koje proizlaze iz takvih postupaka, fizičke osobe, stranke ili pravni subjekti koji su proveli te postupke ostaju zajednički i pojedinačno odgovorni za njih.

Obrazloženje

Pojašnjava situaciju s obzirom na odgovornost prema nacionalnom zakonodavstvu prije registracije europske političke stranke ili njezine pridružene zaklade.

Amandman  49

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1c. Država članica osigurava da oznake „europska politička stranka” i „europska politička zaklada” mogu koristiti samo političke koalicije ili zaklade registrirane u skladu s ovom Uredbom.

Amandman  50

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za pitanja koja nisu uređena ovom Uredbom ili koja su samo djelomično njome uređena te za one aspekte koje ona ne pokriva, europska politička stranka i europska politička zaklada uređene su u državi članici u kojoj imaju sjedište njezinim nacionalnim pravima primjenjivima na pravni oblik na koji upućuju statuti stranke ili zaklade. Aktivnosti koje europska politička stranka i europska politička zaklada provode u drugim državama članicama uređene su relevantnim nacionalnim pravima tih država članica.

2. U pitanjima koja nisu uređena ili su uređena samo djelomično ovom Uredbom ili njihovim odgovarajućim statutima, europska politička stranka i europska politička zaklada uređene su pravima države članice u kojoj imaju svoje sjedište. Aktivnosti koje europska politička stranka i europska politička zaklada provode u drugim državama članicama uređene su relevantnim nacionalnim pravima tih država članica.

Obrazloženje

Prijedlog Komisije odnosi se na odredbe koje su, u državi članici u kojoj stranka ili zaklada ima svoja sjedišta, primjenjive na pravni oblik koji je stranka ili zaklada odabrala. Ovo je još jedan način izražavanja koncepta „paralelne-stranke”koji postoji prema pravu države članice i pravu Unije, koji je nepotreban i neadekvatan (vidi također amandmane članka 4. stavka 1c i članka 11. stavka 4.).

Amandman  51

Prijedlog Uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) kad njeno upravljačko tijelo odluči likvidirati europsku političku stranku ili europsku političku zakladu;

(a) kad njeno nadležno tijelo odluči likvidirati europsku političku stranku ili europsku političku zakladu;

Amandman  52

Prijedlog Uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) njezino upravljačko tijelo odluči pretvoriti europsku političku stranku ili europsku političku zakladu u pravni subjekt priznat pravnim poretkom države članice;

(b) njezino nadležno tijelo odluči pretvoriti europsku političku stranku ili europsku političku zakladu u pravni subjekt priznat pravnim poretkom države članice;

Amandman  53

Prijedlog Uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) uklonjena je iz Registra u skladu s odredbama iz članka 22. stavka 1. ili 4. ili u skladu s člankom 7. stavkom 5.

(d) uklonjena je iz Registra.

Amandman  54

Prijedlog Uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi u jednom od slučajeva utvrđenih stavkom 1. točkama (a), (b) ili (c), opozivaju se sve važeće odluke o financiranju sredstvima Unije u skladu s ovom Uredbom ili ukidaju svi važeći sporazumi o takvom financiranju i osigurava povrat svih neiskorištenih sredstava Unije, uključujući sva neiskorištena sredstva Unije iz prethodnih godina.

3. Europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi koja je uklonjena iz Registra opozivaju se sve važeće odluke o financiranju sredstvima Unije u skladu s ovom Uredbom ili ukidaju svi važeći sporazumi o takvom financiranju i osigurava povrat svih neiskorištenih sredstava Unije, uključujući sva neiskorištena sredstva Unije iz prethodnih godina u skladu s relevantnim odredbama Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije1.

 

_____________

 

1SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

Obrazloženje

Potrebno je obrazloženje kako bi se zajamčilo dovoljno uvažanje odnosa između tih dvaju prijedloga.

Amandman  55

Prijedlog Uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. U državi članici u kojoj imaju svoje sjedište likvidacija, nesolventnost, obustava plaćanja i slični postupci uređeni su pravnim odredbama koje su primjenjive na pravne oblike na koje upućuju statuti europske političke stranke ili europske političke zaklade.

4. U državi članici u kojoj predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada ima svoje sjedište likvidacija, nesolventnost, obustava plaćanja i slični postupci uređeni su pravnim odredbama koje su primjenjive na političke stranke ili političke zaklade.

Obrazloženje

Nadopunjava članak 10. promijenjen s obzirom na postupke koji se moraju provesti na unaprijed određenom mjestu.

Amandman  56

Prijedlog Uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Financijski doprinosi ili bespovratna sredstva iz općeg proračuna Europske unije ne smiju prelaziti 90 % godišnjih nadoknadivih rashoda europske političke stranke ni 95 % godišnjih nadoknadivih troškova navedenih u proračunu europske političke zaklade. Europske političke stranke mogu upotrijebiti bilo koji neiskorišteni dio doprinosa EU-a dodijeljen za podmirivanje nadoknadivih rashoda unutar sljedeće dvije financijske godine nakon njezine dodjele. U skladu s Financijskom uredbom neiskorišteni iznosi nakon tih dviju financijskih godina bit će vraćeni.

4. Financijski doprinosi ili bespovratna sredstva iz općeg proračuna Europske unije ne smiju prelaziti 90 % godišnjih nadoknadivih rashoda europske političke stranke ni 95 % godišnjih nadoknadivih troškova navedenih u proračunu europske političke zaklade. Europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade mogu upotrijebiti bilo koji neiskorišteni dio doprinosa Unije ili bespovratnih sredstava dodijeljenih radi pokrivanja nadoknadivih rashoda unutar sljedeće dvije financijske godine nakon njihove dodjele. U skladu s Financijskom uredbom neiskorišteni se iznosi vraćaju.

Amandman  57

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europska politička zaklada mora u svoju prijavu uključiti svoj godišnji program rada.

3. Europska politička zaklada mora u svoju prijavu uključiti svoj godišnji program rada i može se prijaviti za financiranje iz općeg proračuna Europske unije samo preko europske političke stranke kojoj je službeno i izravno pridružena.

Amandman  58

Prijedlog Uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U svrhe raspodjele sredstava, zastupnik Europskoj parlamenta može se razmatrati kao član samo jedne političke stranke koja je, kada je to relevantno, ona stranka kojoj je pridružena njegova ili njezina nacionalna ili regionalna politička stranka na konačan datum podnošenja prijava.

Amandman  59

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) donacije iz proračuna klubova zastupnika u Europskom parlamentu;

(b) donacije iz proračuna klubova zastupnika u Europskom parlamentu, premda se doprinosi za organizaciju zajedničkih događanja ne smatraju donacijama;

Obrazloženje

U brojnim prigodama, kada to služi zajedničkim političkim i društvenim ciljevima, europske političke stranke i klubovi zastupnika Europskog parlamenta zajedno organiziraju događanja (na primjer konferencije, seminari, javne rasprave). U tim posebnim slučajevima doprinos organizacijskim troškovima u ime nekog kluba zastupnika Europskog parlamenta u potpuno je dopušten i ne smatra se donacijom.

Amandman  60

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) donacije od bilo kojeg poduzeća na koje bi izravno ili neizravno snažno mogla utjecati tijela javne vlasti putem njihovog vlasništva nad njime, njihovog financijskog udjela u istome ili pravila koja se na njega odnose;

(c) donacije od bilo kojeg poduzeća na koje bi izravno ili neizravno snažno mogla utjecati tijela javne vlasti putem njihovog vlasništva, njihovog financijskog udjela ili pravila koja se odnose na poduzeće o kojemu je riječ;

Amandman  61

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) donacije od bilo kojeg tijela javne vlasti iz treće zemlje te također od bilo kojeg poduzeća na koje bi izravno ili neizravno mogla snažno utjecati tijela javne vlasti na temelju njihovog vlasništva nad njime, njihovog financijskog udjela u istome ili pravila koja se na njega odnose.

(d) donacije od bilo kojeg tijela javne vlasti iz treće zemlje te također od bilo kojeg poduzeća na koje bi izravno ili neizravno mogla snažno utjecati tijela javne vlasti na temelju njihovog vlasništva, njihovog financijskog udjela ili pravila koja se odnose na poduzeće o kojemu je riječ.

Amandman  62

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Doprinosi organizaciji zajedničkih događaja ne smatraju se donacijama.

Amandman  63

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Dopušteni su prilozi koje europskim političkim strankama daju njihovi članovi. Ti doprinosi ne prelaze 40 % godišnjeg proračuna te europske političke stranke.

7. Dopušteni su prilozi koje europskim političkim strankama daju njihove pridružene stranke članice. Ti doprinosi ne prelaze 40 % godišnjeg proračuna te europske političke stranke.

Amandman  64

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja donira sredstva europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi unutar zemlje ili izvan nje podliježe istim pravilima oporezivanja koja se primjenjuju na donacije političkoj stranci ili političkoj zakladi čije je sjedište zbog poreznih razloga u istoj državi članici u kojoj donator ima boravište.

2. Ne dovodeći u pitanje postojeće nacionalne donje granice i autonomiju poreznog zakonodavstva država članica, svaka fizička ili pravna osoba koja daje donaciju sredstava europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi unutar zemlje ili izvan nje podliježe istim pravilima oporezivanja kao što se primjenjuju na donacije političkoj stranci ili političkoj zakladi čije je sjedište u porezne svrhe u istoj državi članici u kojoj donator ima boravište.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom želi pojasniti područje primjene sadašnje Uredbe, koje nije jasno iz teksta Komisije.

Amandman  65

Prijedlog Uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Financiranje europskih političkih stranaka iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora može se koristiti za financiranje kampanja koje provode europske političke stranke u kontekstu izbora za Europski parlament u kojima sudjeluju kao što je utvrđeno člankom 3. stavkom 1. točkom (d).

1. Financiranje europskih političkih stranaka iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora može se koristiti kako bi se pokrili troškovi povezani s kampanjama u kontekstu izbora za Europski parlament u kojima sudjeluju kao što je utvrđeno točkom (d) članka 3. stavka 1. Podložne ograničenjima utvrđenima u članku 18. stavku 1. europske političke stranke mogu pridonijeti pružanju informacija javnosti kako bi podigli razinu svijesti o značajnim pitanjima europske politike. Čineći to, moraju slijediti pravila koja uređuju provođenje izbornih kampanja u odgovarajućim državama članicama, a posebno pravila primjenjiva na stranke i kandidate o financiranju i o ograničavanju izbornih troškova.

U skladu s člankom 8. Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima, financiranje i ograničavanje izbornih troškova za sve stranke i kandidate na izborima za Europski parlament u svakoj je državi članici uređeno nacionalnim odredbama.

U skladu s člankom 8. Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima, financiranje i ograničavanje izbornih troškova za sve stranke i kandidate na izborima za Europski parlament u svakoj je državi članici uređeno nacionalnim odredbama, osim kad je riječ o referendumima koji se odnose na politike Europske unije ili na ratifikaciju ugovora povezanih s Europskom unijom.

Amandman  66

Prijedlog Uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Rashodi vezani za kampanje koje se provode u kontekstu izbora za Europski parlament europske političke stranke jasno naznačuju kao takve u svojim godišnjim financijskim izvještajima.

2. Rashodi stranka i kandidata u vezi s kampanjama koje se provode u kontekstu izbora za Europski parlament europske političke stranke jasno naznačuju kao takve u svojim godišnjim financijskim izvještajima.

Amandman  67

Prijedlog Uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Financiranje europskih političkih zaklada iz općeg proračuna Europske unije ili iz bilo kojeg drugog izvora ne koristi se u bilo koje druge svrhe osim za financiranje njihovih zadataka utvrđenih člankom 2. točkom (4) i podmirivanje rashoda izravno vezanih za ciljeve određene njihovim statutima u skladu s člankom 5. Osobito se ne smije koristiti za izravno ili neizravno financiranje europskih, nacionalnih, regionalnih ili lokalnih izbora, političkih stranaka, kandidata ili zaklada.

2. Financiranje europskih političkih zaklada iz općeg proračuna Europske unije ili iz bilo kojeg drugog izvora ne koristi se u bilo koje druge svrhe osim za financiranje njihovih zadataka utvrđenih točkom (4) članka 2. i podmirivanje rashoda izravno vezanih za ciljeve određene njihovim statutima u skladu s člankom 5. Osobito se ne smije koristiti za izravno ili neizravno financiranje europskih, nacionalnih, regionalnih ili lokalnih izbora ili referenduma, političkih stranaka, kandidata ili zaklada.

Amandman  68

Prijedlog Uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Sredstva koja europske političke stranke i europske političke zaklade prime iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora ne koriste se za financiranje nacionalnih, regionalnih ili lokalnih kampanja za referendume.

3. Sredstva koja europske političke stranke i europske političke zaklade prime iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora ne koriste se za pokrivanje troškova povezanih s nacionalnim, regionalnim ili lokalnim kampanjama za referendume, osim u slučaju europskih političkih stranaka kod kojih je tema predmetnog referenduma zakonodavstvo Unije, funkcioniranje određene institucije Unije ili ratificiranje promjena ugovora povezanih s Europskom unijom.

Amandman  69

Prijedlog Uredbe

Članak 18. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Sredstva koja europske političke stranke i europske političke zaklade prime iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora ne koriste se za financiranje pridruženih političkih stranaka koje imaju svoje sjedište u trećoj zemlji.

Amandman  70

Prijedlog Uredbe

Članak 19. — stavak 1. — uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Najkasnije unutar šest mjeseci nakon zaključenja financijske godine europske političke stranke i europske političke zaklade podnose Registru i nadležnim nacionalnim tijelima u državama članicama sljedeće dokumente:

1. Najkasnije unutar četiri mjeseca nakon zaključenja financijske godine europske političke stranke i europske političke zaklade podnose Registru i nadležnim nacionalnim tijelima u državama članicama sljedeće dokumente:

Amandman  71

Prijedlog Uredbe

Članak 20. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1. Kada su, pod uvjetima ove Uredbe, sredstva povučena iz europske političke stranke u skladu s Financijskom uredbom ili se nameće kazna, predmetni iznosi se u skladu s člankom 14. unose naknadno pod sredstva za trenutnu godinu.

Obrazloženje

Vodoravna odredba primjenjiva na primjer na članak 12. stavak 4., članak 15. stavak 6., članak 22. stavak 1. i članak 22. stavak 4.

Amandman  72

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalna tijela i Europski parlament dogovaraju se oko praktičnih pitanja radi razmjene informacija o europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama.

U tom smislu Europski parlament može se dogovoriti s nacionalnim tijelima oko praktičnih pitanja radi razmjene informacija.

Obrazloženje

Europski bi parlament, uz Revizorski sud, trebao biti vanjski revizor a OLAF glavno nadzorno tijelo.

Amandman  73

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cjelokupna tehnička pomoć koju europskim političkim strankama pruža Europski parlament temelji se na načelu jednakog postupanja. Tehnička se pomoć pruža pod uvjetima ne manje povoljnima od uvjeta koji se odobravaju drugim vanjskim organizacijama i udrugama kojima mogu biti dodijeljene slične pogodnosti, a ostvaruje se uz račun i plaćanje.

Cjelokupna tehnička pomoć koju europskim političkim strankama pružaju Europski parlament ili ostale institucije Unije temelji se na načelu jednakog postupanja. Tehnička se pomoć pruža pod uvjetima ne manje povoljnima od uvjeta koji se odobravaju drugim vanjskim organizacijama i udrugama kojima mogu biti dodijeljene slične pogodnosti, a ostvaruje se uz račun i plaćanje.

Amandman  74

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europski parlament donosi provedbene odredbe kojima utvrđuje uvjete pod kojima klubovi zastupnika, zajedno s europskim političkim strankama koje zastupaju u Europskom parlamentu, mogu organizirati događanja koja se može promatrati kao neizravnu potporu, osobito ako se održavaju u prostorijama Europskog parlamenta.

Amandman  75

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako u skladu s člankom 7. stavkom 2. Europski parlament utvrdi da europska politička stranka ili europska politička zaklada nije poštovala vrijednosti na kojima se temelji Unija ili je protiv nje bila izrečena pravomoćna presuda (res judicata) zbog nezakonitih aktivnosti štetnih za financijske interese Unije kao što je utvrđeno člankom 93. stavkom 1. točkom (e) Financijske uredbe ili da politička stranka nije poštovala minimalna pravila unutarnje demokracije u skladu s člankom 4. stavkom 2., stranku ili zakladu o kojoj je riječ može se izbrisati iz Registra i oduzeti status prema članku 11. te se mogu opozvati sve važeće odluke o primanju financijskih sredstava od strane Unije u skladu s ovom Uredbom ili se mogu ukinuti svi važeći sporazumi o takvom financiranju i vratiti sva sredstva Unije, uključujući sva nepotrošena sredstva Unije iz prethodnih godina.

1. Ako u skladu s člankom 7. stavkom 2. Europski parlament utvrdi da europska politička stranka ili europska politička zaklada nije poštovala vrijednosti na kojima se temelji Unija ili je protiv nje bila izrečena pravomoćna presuda (res judicata) zbog nezakonitih aktivnosti štetnih za financijske interese Unije kao što je utvrđeno člankom 106. stavkom 1. točkom (e) Financijske uredbe ili da politička stranka na europskoj razini nije poštovala minimalna pravila unutarnje demokracije u skladu s člankom 4. stavkom 2., stranku ili zakladu o kojoj je riječ može joj se izreći nepovjerenje ili je financijski kazniti ili ju se može izbrisati iz Registra i time oduzeti status kao takav prema članku 11. te se mogu opozvati sve važeće odluke o primanju financijskih sredstava od strane Unije u skladu s ovom Uredbom ili se mogu ukinuti svi važeći sporazumi o takvom financiranju i vratiti sva sredstva Unije, uključujući sva nepotrošena sredstva Unije iz prethodnih godina.

Amandman  76

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pri utvrđivanju iznosa financijske kazne koju nameće europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi u skladu sa stavkom 2., Europski je parlament dužan uzeti u obzir ozbiljnost, trajanje i, kada je to relevantno, ponavljanje prekršaja, vrijeme prošlo od njega, namjeru ili stupanj nehaja i sve mjere poduzete radi ispunjavanja uvjeta i zahtjeva ove Uredbe. Svaka financijska kazna mora biti učinkovita i odvraćajuća te ne smije premašivati 10% godišnjeg proračuna europske političke stranke ili europske političke zaklade o kojoj je riječ za godinu u kojoj je se nameće.

3. Pri utvrđivanju iznosa financijske kazne koju nameće europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi u skladu sa stavkom 2., Europski je parlament dužan uzeti u obzir ozbiljnost, trajanje i, kada je to relevantno, ponavljanje prekršaja, vrijeme prošlo od njega, namjeru ili stupanj nehaja te primjerenost i pravodobnost svih mjera koje je europska politička stranka ili europska politička zaklada o kojoj je riječ poduzela radi ispunjavanja uvjeta i zahtjeva ove Uredbe, istobodno osiguravajući da je visina kazne bar dvostruko veća od stečene prednosti. Svaka financijska kazna mora biti učinkovita i odvraćajuća te ne smije premašivati 10% godišnjeg proračuna europske političke stranke ili europske političke zaklade o kojoj je riječ za godinu u kojoj je se nameće. U određenim okolnostima kaznu se može otplaćivati u odgovarajućim ratama.

Amandman  77

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Europska politička stranka ili europska politička zaklada može usto biti isključena iz financiranja tijekom razdoblja do pet godina u slučajevima teškog kršenja dužnosti koje je utvrdio dužnosnik za ovjeravanje u skladu s člankom 93. stavkom 1. točkom (c) Financijske uredbe.

6. Europska politička stranka ili europska politička zaklada na europskoj razini može usto biti isključena iz financiranja tijekom razdoblja do tri godina u slučajevima teškog kršenja dužnosti koje je utvrdio dužnosnik za ovjeravanje u skladu s člankom 106. stavkom 1. točkom (e) Financijske uredbe.

Amandman  78

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Kazne nametnute u skladu s ovim člankom primjenjuju se na sve europske političke stranke i europske političke zaklade bez obzira na to primaju li sredstva Unije. Zaduženi dužnosnik za ovjeravanje može nametnuti administrativne i/ili financijske kazne u skladu s člankom 96. stavkom 2. Financijske uredbe i člankom 145. njezinih Provedbenih pravila na sve europske političke stranke ili europske političke zaklade na koje se u jednome od slučajeva iz članka 96. stavka 1. Financijske uredbe ne odnose gornji stavci.

7. Kazne nametnute u skladu s ovim člankom primjenjuju se na sve europske političke stranke i europske političke zaklade priznate u skladu s ovom Uredbom bez obzira na to primaju li sredstva Unije. Zaduženo ugovorno tijelo može nametnuti administrativne i/ili financijske kazne u skladu s člankom 109. stavkom 2. Financijske uredbe i člankom 145. njezinih Provedbenih pravila na sve europske političke stranke ili europske političke zaklade koje spadaju u skupinu jednih od slučajeva iz članka 109. stavka 1. Financijske uredbe ne odnose gornji stavci.

Obrazloženje

Za obrazloženje: stranka ili zaklada i dalje podliježe pravilima o transparentnosti donacija čak ako se još nije prijavila za sredstva Unije ili ih, osim vlastitih sredstava, nije primila.

Amandman  79

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Prije donošenja konačne odluke vezane za sve kazne iz članka 22. Europski parlament dužan je omogućiti europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi o kojoj je riječ da iznese svoja zapažanja i da, kada je to relevantno i primjereno, uvede mjere potrebne za rješavanje situacije u razumnom vremenskom roku.

1. Prije donošenja konačne odluke vezane za sve kazne iz članka 22. Europski parlament dužan je omogućiti europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi o kojoj je riječ da iznese svoja zapažanja i da, kada je to relevantno i primjereno, uvede mjere potrebne za rješavanje situacije u razumnom roku.

Amandman  80

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako to Europski parlament smatra neophodnim, može saslušati ostale fizičke ili pravne osobe, uključujući sve podnositelje pritužbi iz članka 7. stavka 3.

2. Prije donošenja konačne odluke Europski se parlament može savjetovati s odborom nezavisnih uglednih osoba iz članka 7. stavka 2. Ako to Europski parlament smatra neophodnim, može saslušati ostale fizičke ili pravne osobe, uključujući sve podnositelje pritužbi iz članka 7. stavka 2.

Amandman  81

Prijedlog uredbe

Članak 24. — stavak 1. — uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Na internetskoj stranici kreiranoj u tu svrhu Služba zadužena za Registar dužna je objaviti sljedeće podatke:

1. Najkasnije četiri tjedna od dana priopćavanja ili nakon donošenja odluke Europskog parlamenta Služba zadužena za Registar dužna je na internetskoj stranici kreiranoj u tu svrhu objaviti sljedeće podatke:

Obrazloženje

Umjesto ograničavanja na detalje pojašnjene u točkama (a) i (b) jednomjesečni rok za objavu na internetskoj stranici treba važiti za sve vrste informacija.

Amandman  82

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) nazive i statute svih registriranih europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, zajedno s dokumentima podnesenima u sklopu prijave za registraciju u skladu s člankom 6. stavkom 3. najkasnije četiri tjedna nakon što je Europski parlament donio svoju odluku i nakon toga sve izmjene o kojima je u skladu s člankom 6. stavcima 6. i 7. obaviješten Europski parlament;

(a) nazive i statute svih registriranih europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, zajedno s dokumentima podnesenima u sklopu prijave za registraciju u skladu s člankom 6. stavkom 3. i nakon dana na koji je Europski parlament donio svoju odluku sve izmjene o kojima je u skladu s člankom 6. stavcima 6. i 7. Europski parlament obaviješten;

Obrazloženje

Tehnička prilagodba je nužna zbog izmjene prve rečenice članka 24. stavka 1.

Amandman  83

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) popis prijava koje nisu odobrene, zajedno s dokumentima podnesenima u sklopu prijave za registraciju u skladu s člankom 6. stavkom 3. te razloge odbijanja, najkasnije četiri tjedna nakon što je Europski parlament donio svoju odluku.

(b) popis prijava koje nisu odobrene, zajedno s dokumentima podnesenima u sklopu prijave za registraciju u skladu s člankom 6. stavkom 3. te razloge odbijanja.

Obrazloženje

Tehnička prilagodba je nužna zbog izmjene prve rečenice članka 24. stavka 1.

Amandman  84

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) godišnje financijske izjave i izvješća vanjske revizije iz članka 19. stavka 1. te završna izvješća o provedbi programa rada za europske političke zaklade,

(d) godišnje financijske izvjave i izvješća vanjske revizije iz članka 19. stavka 1. te završna izvješća o provedbi programa rada za europske političke zaklade. Ove informacije objavljuju se najkasnije šest tjedana nakon njihova primitka, sa svim financijskim informacijama u usporedivim tabličnim formatima, uključujći otvorene podatke,

Amandman  85

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) imena donatora i njihovih donacija koje su europske političke stranke i europske političke zaklade prijavile u skladu s člankom 15. stavcima 2., 3. i 4., uz iznimku donacija fizičkih osoba koje ne premašuju iznos od 1.000 eura na godinu i po donatoru, koje se prijavljuju kao „manje donacije”,

(e) imena donatora i njihovih donacija koje su europske političke stranke i europske političke zaklade prijavile u skladu s člankom 15. stavcima 2., 3. i 4., uz iznimku donacija fizičkih osoba koje ne premašuju iznos od 1.000 eura na godinu i po donatoru, koje se prijavljuju kao „manje donacije”. Ove informacije objavljuju se najkasnije šest tjedana nakon njihova primanja, sa svim financijskim informacijama u usporedivim tabličnim formatima, uključujći otvorene podatke,

Amandman  86

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) detalje i razloge svih konačnih odluka koje je Europski parlament donio u skladu s člankom 22., uključujući, gdje je to relevantno, mišljenja koja je donio odbor nezavisnih uglednih osoba u skladu s člankom 7. stavkom 2., uz dužno uvažavanje odredaba Uredbe (EZ) br. 45/2001,

(g) detalje i razloge svih konačnih odluka koje je Europski parlament donio u skladu s člankom 22., uz dužno uvažavanje odredaba Uredbe (EZ) br. 45/2001,

Amandman  87

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Sve informacije koje je Služba zadužena za Registar objavila u skladu s točkama (c) do (g) stavka 1. ostaju javno dostupne na internetskoj stranici najmanje pet godina.

Amandman  88

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. S popisa članova jedne od europskih političkih stranaka, koji je u skladu s člankom 4. stavkom 2. priložen statutima stranke i ažuriran u skladu s člankom 6. stavkom 7., Europski parlament objavljuje ukupan broj članova, identitet pravnih osoba koje su članovi te također imena onih fizičkih osoba koje su dale svoj izričiti pisani pristanak za svoju objavu. Europske političke stranke obvezne su po službenoj dužnosti tražiti taj pristanak od svih fizičkih osoba koje su članovi.

2. Europski parlament objavljuje popis pridruženih stranaka članica, ažuriran u skladu s člankom 6. stavkom 7.

Amandman  89

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Europski parlament dužan je objavljivati godišnje popise svih zastupnika Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenata i regionalnih parlamenata ili skupština koji su članovi europskih političkih stranaka, zajedno s njihovom stranačkom pripadnošću.

Amandman  90

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Europski parlament dužan je omogućiti postupke upravnih žalbi vezane za sve odluke povezane s registracijom statuta, financiranjem ili kaznama.

1. Europski parlament dužan je osigurati brze i transparentne postupke upravnih žalbi vezane za sve odluke povezane s registracijom statuta, financiranjem ili kaznama.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji potvrditi potreba za snažnim i odgovarajućim postupcima upravnih žalbi s obzirom na moguće kazne.

Amandman  91

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europske političke stranke i europske političke zaklade obvezne su u roku od jedne godine od dana primjene ove Uredbe prilagoditi svoje statute na način da oni u potpunosti ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe.

(1)

SL C 67, 7.3.2013., str. 1.

(2)

Još nije objavljeno u Službenom listu.

(3)

SL C 62, 2.3.2013., str. 77.

(4)

SL C 296 E, 2.10.2012., str. 46.


OBRAZLOŽENJE

Razvoj europske političke stranke presudan je za aktiviranje javnog interesa o pitanjima EU-a. Osmišljavanje paketa reformi za europske političke stranke kao način mobiliziranja demokratskih energija pojedinih i organiziranih građana nije jednostavan zadatak, a ponajmanje zbog sustavne složenosti EU-a. No to se može pretvoriti u prednost pojasni li se „temeljni zadatak” europskih politički stranaka i način na koji utemeljeni dijalog o njihovom političkom razvoju koji se vodi u skladu s načelima može ubrzati stvaranje pluralističkog demosa.

Izvjestiteljica srdačno pozdravlja stvaranje posebnog i jedinstvenog europskog pravnog statusa u skladu sa zakonodavstvom Unije za europske političke stranke i njihove političke zaklade, posebno zbog organizacijske konvergencije europskih političkih stranaka

Reforme koje su predložene u izvješću glavnog tajnika za 2010., odluke Predsjedništva od 13. prosinca 2011., izvješće Giannakou od 6. travnja 2011. o ocjeni primjene prethodne Uredbe 2004/2003 izmijenjene 2007. i novi prijedlog Uredbe kako za europske političke stranke tako i za njihove političke zaklade rezultat su detaljne analize sadašnje situacije te nude općenito pozitivan odgovor na pitanja, probleme i primjedbe europskih političkih stranaka. Prijedlozi u nacrtu izvješća usmjereni su prema organizacijskoj ujednačenosti europskih političkih stranaka.

Što se tiče kriterija za priznavanje, izvjestiteljica predlaže da bi samo nacionalne ili regionalne stranke trebale imati pravo osnivanja europske stranke. Kad je riječ o osnivanju europskih stranaka, Statut europskih stranaka jednako uvažava europske, nacionalne i regionalne izabrane predstavnike. Trebalo bi stoga zadržati mogućnost priznavanja regionalnih izabranih predstavnika s ciljem osnivanja stranaka, ali samo ako se radi o regijama sa zakonodavnim ovlastima o kojima je kao takvima obaviješten Europski parlament. Kako bi primila sredstva od Europskog parlamenta, europsku političku stranku mora u Europskom parlamentu predstavljati barem jedan zastupnik. Nadalje, trebalo bi uzeti u obzir kriterije potpunog poštovanja unutarnje demokracije i ravnopravnosti spolova u ustrojstvu europskih političkih stranaka i pri njihovu stvaranju te u njihovim pridruženim europskim političkim zakladama. Stranka koja ne ispunjava uvjet unutarnje demokracije ne ispunjava ni zahtjev da mora imati predstavnika u najmanje sedam država članica.

Europski će parlament na godišnjoj osnovi potvrditi uvjete i kriterije za registraciju europskih političkih stranaka i njihovih europskih političkih zaklada. Izvjestiteljica smatra da tu potvrdu treba provoditi godišnje ili na temelju utemeljenog i opravdanog zahtjeva svake fizičke ili pravne osobe te da će najučinkovitiji postupak provoditi odbor zadužen za ustavna pitanja Europskog parlamenta. Taj odbor dužan je organizirati sva saslušanja s tim ciljem i dati svoje mišljenje Europskom parlamentu u roku od dva mjeseca od dostave zahtjeva.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (24.1.2013)

za Odbor za ustavna pitanja

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

(COM(2012)0499 — C7-0288/2012 — 2012/0237(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Edit Herczog

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestiteljica dijeli stajalište Komisije o tome da veća i učinkovitija uključenost europskih političkih stranaka i zaklada može pridonijeti boljem razumijevanju koje građani imaju o vezi između političkih procesa na nacionalnim razinama i onoj europskoj te da ona predstavlja jedan od načina na koji se potiče stvaranje europske javne sfere. U skladu s time europske političke stranke i zaklade imat će veću ulogu u izborima za Europski parlament organiziranima svakih pet godina te u mogućim kampanjama za referendume čiji predmet isključivo spada u područje primjene Europske unije ili se tiče funkcioniranja same Europske unije.

Izvjestiteljica snažno vjeruje u to da europske političke stranke i zaklade u svojim programima, aktivnostima te na primjeru svojih članova moraju iskazivati poštovanje prema vrijednostima na kojima se Europska unija temelji, a to su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.

Podupire se uvođenje određene mjere neophodne financijske fleksibilnosti vezane uz metode rada i aktivnosti europskih političkih stranaka i zaklada kao i nova metoda financiranja, tj., dodjele doprinosa zajedno sa sustavom dodjele bespovratnih sredstava i donacija za poslovanje. S tim u vezi izvjestitelj želi naglasiti da se doprinosi za organizaciju zajedničkih događanja ne smatraju donacijama te da se ne bi trebalo uvoditi ograničenje na donacije koje europske političke stranke i zaklade primaju od fizičkih ili pravnih osoba.

Izvjestiteljica se slaže s pristupom da bi Europski parlament na godišnjoj osnovi trebao potvrditi uvjete i kriterije za registraciju europskih političkih stranaka i zaklada te podupire ideju o tome da bi odbor, koji se sastoji od tri člana — nezavisnih uglednih osoba, pri čemu Europski parlament, Vijeće i Komisija svaki imenuju jednu od njih — trebao davati mišljenje o tome predmetu u razumnom vremenskom roku.

Naposljetku, izvjestiteljica je uvjerena u to da osim uloge koju ima u postupku registracije i godišnje potvrde, Europski parlament bude nadležno nacionalno tijelo u državi članici u kojoj europske političke stranke i zaklade imaju svoja sjedišta, koje bi trebalo provoditi nadzor nad financijskim sredstvima primljenima iz izvora koji nisu opći proračun Europske unije, kao i nad svim rashodima.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za ustavna pitanja, kao odbor koji je za to zadužen, da u svoje izvješće uključi sljedeće izmjene:

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Treba utvrditi postupke koje europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade moraju slijediti kako bi stekle europski pravni status u skladu s ovom Uredbom, kao i postupke i kriterije koje treba poštovati prilikom donošenja odluke o odobravanju takvog europskog pravnog statusa. Također je potrebno utvrditi postupke za slučajeve kada se europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi europski pravni status može oduzeti, kada ga ona može izgubiti ili ga se odreći.

(8) Treba utvrditi postupke koje europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade moraju slijediti kako bi stekle europski pravni status u skladu s ovom Uredbom, kao i postupke i kriterije koje treba poštovati prilikom donošenja odluke o odobravanju takvog europskog pravnog statusa. Također je potrebno utvrditi nepristrane i transparetne postupke za slučajeve kada se europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi europski pravni status može oduzeti, kada ga ona može izgubiti ili ga se može odreći.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a) Članstvo europske političke stranke i sudjelovanje u njezinim političkim aktivnostima na dobrovoljnoj osnovi ne bi trebalo smatrali plaćanjem ili donacijama, nego dobrovoljnim doprinosom.

Obrazloženje

Uvodnom izjavom iznose se razlozi za uvođenje promjena u članak 2. stavak 7.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Članak 2. — stavak 1. — točka 6. — bilješka 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

18. Na dan donošenja sadašnjeg prijedloga Kolegij će također usvojiti radni dokument Komisije o prijedlogu za izmjenu Financijske uredbe kojim se uvodi nova glava o financiranju europskih političkih stranaka putem doprinosa. Uvođenje „doprinosa” za europske političke stranke bit će potvrđeno nakon što suzakonodavci prihvate drugi prijedlog.

18. Na dan donošenja sadašnjeg prijedloga Kolegij će također usvojiti radni dokument Komisije o prijedlogu za izmjenu Financijske uredbe kojim se uvodi nova glava o financiranju europskih političkih stranaka putem doprinosa. Uvođenje „doprinosa” za europske političke stranke bit će potvrđeno nakon što suzakonodavci prihvate drugi prijedlog, čime se osigurava dosljednost i jasnoća definicija u obama prijedlozima.

Obrazloženje

Ovo je obrazloženje potrebno kako bi se zajamčilo uvažanje odnosa između tih dvaju prijedloga u dostatnoj mjeri.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) „donacija” znači novčana ponuda i drugi oblici donacija (dobra ili usluge) koji predstavljaju ekonomsku prednost za europsku političku stranku ili europsku političku zakladu o kojoj je riječ.

(7) „donacija” znači novčana ponuda i drugi oblici donacija (dobra ili usluge) koji predstavljaju ekonomsku prednost za europsku političku stranku ili europsku političku zakladu o kojoj je riječ. Članstvo europske političke stranke i sudjelovanje u njezinim političkim aktivnostima na dobrovoljnoj osnovi ne predstavlja donaciju.

Obrazloženje

Vidi novu uvodnu izjavu 15a

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za pitanja koja nisu uređena ovom Uredbom ili kada su ona njome djelomično uređena te za one aspekte koji njome nisu obuhvaćeni, europska politička stranka i europska politička zaklada uređene su u državi članici u kojoj imaju sjedište nacionalnim pravima primjenjivima na pravni oblik na koji upućuje statut te stranke ili zaklade. Aktivnosti koje europska politička stranka i europska politička zaklada provode u drugim državama članicama uređene su relevantnim nacionalnim pravima tih država članica.

2. Za pitanja koja nisu izričito uređena ovom Uredbom, europska politička stranka i europska politička zaklada uređene su u državi članici u kojoj imaju sjedište nacionalnim pravima primjenjivima na pravni oblik na koji upućuje statut te stranke ili zaklade. Aktivnosti koje europska politička stranka i europska politička zaklada provode u drugim državama članicama uređene su relevantnim nacionalnim pravima tih država članica.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji pojasniti područje primjene sadašnje Uredbe, koje nije jasno iz teksta Komisije.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi u jednom od slučajeva utvrđenih stavkom 1. točkama (a), (b) ili (c), opozivaju se sve važeće odluke o financiranju sredstvima Unije dodijeljenima u skladu s ovom Uredbom ili ukidaju svi važeći sporazumi o takvom financiranju i osigurava povrat svih neiskorištenih sredstava Unije, uključujući sva neiskorištena sredstva Unije iz prethodnih godina.

3. Europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi u jednom od slučajeva utvrđenih stavkom 1. točkama (a), (b) ili (c) opozivaju se sve važeće odluke o financiranju sredstvima Unije dodijeljenima u skladu s ovom Uredbom ili ukidaju svi važeći sporazumi o takvom financiranju i osigurava povrat svih neiskorištenih sredstava Unije, uključujući sva neiskorištena sredstva Unije iz prethodnih godina u skladu s relevantnim odredbama Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije1 (Financijska uredba).

 

_____________

 

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

Obrazloženje

Ovo je obrazloženje potrebno kako bi se zajamčilo uvažanje odnosa između tih dvaju prijedloga u dostatnoj mjeri.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Financijski doprinosi ili bespovratna sredstva iz općeg proračuna Europske unije ne smiju prelaziti 90 % godišnjih nadoknadivih rashoda europske političke stranke ni 95 % godišnjih nadoknadivih troškova navedenih u proračunu europske političke zaklade. Europske političke stranke mogu upotrijebiti bilo koji neiskorišteni dio doprinosa EU-a dodijeljen za podmirivanje nadoknadivih rashoda u sljedeće dvije financijske godine nakon njezine dodjele. U skladu s Financijskom uredbom neiskorišteni iznosi nakon tih dviju financijskih godina bit će vraćeni.

4. Financijski doprinosi ili bespovratna sredstva iz općeg proračuna Europske unije ne smiju prelaziti 90 % godišnjih nadoknadivih rashoda europske političke stranke ni 95 % godišnjih nadoknadivih troškova navedenih u proračunu europske političke zaklade. Europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade mogu upotrijebiti bilo koji neiskorišteni dio doprinosa ili bespovratnih sredstava EU-a dodijeljenih u sljedeće dvije financijske godine nakon njezine dodjele. U skladu s Financijskom uredbom neiskorišteni iznosi nakon tih dviju financijskih godina bit će vraćeni.

Obrazloženje

Javno financiranje europskih političkih stranaka i zaklada pridonosi stabilnosti i kontinuitetu njihovih aktivnosti te služi glavnoj svrsi oblikovanja europske političke svijesti i izražavanja volje europskih građana. Europske političke stranke i zaklade trebale bi moći prikupiti sredstva potrebna za kampanje uz pomoć prijenosa sredstava iz prijašnjih financijskih godina.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Europske političke stranke i europske političke zaklade smiju primati donacije fizičkih ili pravnih osoba u visini do 25 000 eura na godinu i po donatoru, čime se ne dovodi u pitanje stavak 5.

1. Europske političke stranke i europske političke zaklade smiju primati donacije fizičkih ili pravnih osoba, čime se ne dovodi u pitanje stavak 5.

Obrazloženje

S ciljem poticanja političkih stranaka na stvaranje vlastitih sredstava, prijedlogom se nastoji ukinuti ograničavanje visine donacije po godini i donatoru

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) donacije iz proračuna klubova zastupnika u Europskom parlamentu,

(b) donacije iz proračuna klubova zastupnika u Europskom parlamentu, premda se doprinosi za organizaciju zajedničkih događanja neće smatrati donacijama.

Obrazloženje

U brojnim prigodama, kada to služi zajedničkim političkim ili društvenim ciljevima, europske političke stranke i klubovi zastupnika Europskog parlamenta zajedno organiziraju događanja (na primjer konferencije, seminari, javne rasprave). U tim posebnim slučajevima doprinos organizacijskim troškovima u ime nekog kluba zastupnika Europskog parlamenta u potpuno je dopušten i ne smatra se donacijom.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) donacije od bilo kojeg poduzeća na koje bi izravno ili neizravno snažno mogla utjecati tijela javne vlasti putem njihovog vlasništva nad njime, njihovog financijskog udjela u istome ili pravila koja se na njega odnose,

(c) donacije od bilo kojeg poduzeća na koje bi izravno ili neizravno snažno mogla utjecati tijela javne vlasti putem njihovog vlasništva nad njime, njihovog financijskog udjela u istome ili pravila koja se odnose na pojedino poduzeće o kojem je riječ,

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) donacije svakog tijela javne vlasti iz treće zemlje te također svakog poduzeća na koje bi izravno ili neizravno mogla snažno utjecati tijela javne vlasti putem njihovog vlasništva nad njime, njihovog financijskog udjela u istome ili pravila koja se na njega odnose.

(d) donacije svakog tijela javne vlasti iz treće zemlje te također svakog poduzeća na koje bi izravno ili neizravno mogla snažno utjecati tijela javne vlasti putem njihovog vlasništva nad njime, njihovog financijskog udjela u istome ili pravila koja se odnose na pojedino poduzeće o kojem je riječ.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja donira sredstva europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi unutar zemlje ili izvan nje podliježe istim pravilima oporezivanja koja se primjenjuju na donacije političkoj stranci ili političkoj zakladi čije je sjedište zbog poreznih razloga u istoj državi članici u kojoj donator ima boravište.

2. Ne dovodeći u pitanje postojeće nacionalne donje granice i autonomiju poreznog prava država članica, svaka fizička ili pravna osoba koja donira sredstva europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi unutar zemlje ili izvan nje podliježe istim pravilima oporezivanja koja se primjenjuju na donacije političkoj stranci ili političkoj zakladi čije je sjedište u porezne svrhe u istoj državi članici u kojoj donator ima boravište.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji pojasniti područje primjene sadašnje Uredbe, koje nije jasno iz teksta Komisije.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Sredstva koja europske političke stranke i europske političke zaklade prime iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora ne koriste se za financiranje nacionalnih, regionalnih ili lokalnih kampanja za referendume.

3. Sredstva koja europske političke stranke i europske političke zaklade prime iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora ne koriste se za financiranje nacionalnih, regionalnih ili lokalnih kampanja za referendume, uz iznimku referenduma europskih političkih stranaka kad je njihov predmet zakonodavstvo Europske unije ili se referendum izravno tiče funkcioniranja institucije EU-a.

Obrazloženje

Europske političke stranke ne može se isključiti iz kampanja za nacionalne, regionalne ili lokalne referendume kada se oni tiču funkcioniranja Europske unije ili pitanja koja spadaju u nadležnost EU-a. Kao predstavnice uistinu europskog gledišta, europske političke stranke moraju biti dio tog demokratskog procesa.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Kazne nametnute u skladu s ovim člankom primjenjuju se na sve europske političke stranke i europske političke zaklade bez obzira na to primaju li sredstva Unije. Zaduženi dužnosnik za ovjeravanje može nametati administrativne i/ili financijske kazne u skladu s člankom 96. stavkom 2. Financijske uredbe i člankom 145. njezinih Provedbenih pravila svim europskim političkim strankama ili europskim političkim zakladama koje u jednom od slučajeva iz članka 96. stavka 1. Financijske uredbe ne obuhvaćaju gornji stavci.

7. Kazne nametnute u skladu s ovim člankom primjenjuju se na sve europske političke stranke i europske političke zaklade priznate u skladu s odredbama ove Uredbe, bez obzira na to primaju li sredstva Unije. Zaduženi dužnosnik za ovjeravanje može nametati administrativne i/ili financijske kazne u skladu s člankom 109. stavkom 2. Financijske uredbe i člankom 145. njezinih Provedbenih pravila svim europskim političkim strankama ili europskim političkim zakladama koje u jednom od slučajeva iz članka 109. stavka 1. Financijske uredbe ne obuhvaćaju gornji stavci.

Obrazloženje

Potrebno obrazložiti: stranka ili zaklada i dalje podliježe pravilima o transparentnosti donacija i ako se, osim za vlastita sredstva, još nije prijavila za sredstva Unije ili ih još nije primila.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Na internetskoj stranici kreiranoj u tu svrhu Služba zadužena za Registar dužna je objaviti sljedeće podatke:0

1. Najkasnije četiri tjedna od dana priopćavanja ili donošenja odluke Europskog parlamenta Služba zadužena za Registar dužna je na internetskoj stranici kreiranoj u tu svrhu objaviti sljedeće podatke:

Obrazloženje

Umjesto ograničavanja na detalje pojašnjene u točkama (a) i (b) jednomjesečni rok za objavu na internetskoj stranici trebao bi važiti za sve vrste informacija.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) nazive i statute svih registriranih europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, zajedno s dokumentima podnesenima u sklopu prijave za registraciju u skladu s člankom 6. stavkom 3. najkasnije četiri tjedna nakon što je Europski parlament donio svoju odluku i nakon toga sve izmjene o kojima je u skladu s člankom 6. stavcima 6. i 7. obaviješten Europski parlament;

(a) nazive i statute svih registriranih europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, zajedno s dokumentima podnesenima u sklopu prijave za registraciju u skladu s člankom 6. stavkom 3. i nakon toga sve izmjene o kojima je u skladu s člankom 6. stavcima 6. i 7. obaviješten Europski parlament;

Obrazloženje

Tehnička prilagodba nužna zbog izmjene prve rečenice članka 24. stavka 1.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) popis prijava koje nisu odobrene, zajedno s dokumentima podnesenima u sklopu zahtjeva za registraciju u skladu s člankom 6. stavkom 3. te razlozima odbijanja, najkasnije četiri tjedna nakon što je Europski parlament donio svoju odluku;

(b) popis prijava koje nisu odobrene, zajedno s dokumentima podnesenima u sklopu zahtjeva za registraciju u skladu s člankom 6. stavkom 3. te razlozima odbijanja;

Obrazloženje

Tehnička prilagodba nužna je zbog izmjene prve rečenice članka 24. stavka 1.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europski parlament i odbor iz članka 7. stavka 2. osiguravaju da se u skladu s ovom Uredbom osobni podaci koje su prikupili ne koriste u bilo koju drugu svrhu osim radi osiguravanja zakonitosti, pravilnosti i transparentnosti financiranja europskih političkih stanaka i europskih političkih zaklada te članstva europskih političkih stranaka. Dužni su u skladu s člankom 24. te osobne podatke uništiti najkasnije 24 mjeseci nakon objave relevantih dijelova.

3. Europski parlament i odbor iz članka 7. stavka 2. osiguravaju da se u skladu s ovom Uredbom osobni podaci koje su prikupili ne koriste u bilo koju drugu svrhu osim radi osiguravanja zakonitosti, pravilnosti i transparentnosti financiranja europskih političkih stanaka i europskih političkih zaklada te članstva europskih političkih stranaka. Dužni su u skladu s člankom 24. te osobne podatke uništiti najkasnije 36 mjeseci nakon objave relevantih dijelova.

Obrazloženje

Odstupajući od članka 13. Financijske uredbe, u prijedlogu Komisije nudi se velikodušniji model prijenosa sredstava „n+2”, kojim se omogućuje korištenje odobrenim sredstvima za predmetnu financijsku godinu u razdoblju koje sveukupno obuhvaća tri financijske godine. Rok za uništavanje osobnih podataka trebalo bi u skladu s time produljiti na 36 mjeseci.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Europski parlament dužan je osigurati postupke upravnih žalbi na sve odluke vezane za registraciju statuta, financiranje ili kazne.

1. Europski parlament dužan je osigurati brze i transparentne postupke upravnih žalbi na sve odluke vezane za registraciju statuta, financiranje ili kazne.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji potvrditi potreba za snažnim i odgovarajućim postupcima upravnih žalbi s obzirom na moguće kazne.

POSTUPAK

Naslov

Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

Referentni dokumenti

(COM(2012)0499 — C7-0288/2012 — 2012/0237(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

22.10.2012.

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

22.10.2012.

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Edit Herzog

3.10.2012.

Datum usvajanja

23.1.2013.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds

 


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA (23.1.2013)

za Odbor za ustavna pitanja

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

(COM(2012)0499 — C7-0288/2012 — 2012/0237(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Luigi Berlinguer

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj za mišljenje pozdravlja prijedlog Komisije za uredbu o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. Prijedlog obuhvaća neke važne preporuke sadržane u rezoluciji EP-a iz travnja 2011. te se njime stoga utvrđuje mogućnost cjelovitog i djelotvornog priznavanja uloge političkih stranaka diljem EU-a, kao što je utvrđeno u Ugovoru iz Lisabona (članak 10. UEU-a) te u Povelji o temeljnim pravima.

Nova pravna osobnost europskih političkih stranaka jedna je od ključnih točaka od interesa za Odbor za pravna pitanja. Pravna osobnost u skladu s pravom Unije, kao što je predstavljena u prijedlogu, definirana je kao nadopunjujuća i „sveobuhvatna” u odnosu na prethodnu pravnu osobnost u skladu s nacionalnim pravom. Cilj je zaobići „dvostruke standarde” u državama članicama između pravila koja se primjenjuju na nacionalne” stranke i ostalih kriterija koji se, s druge strane, odnose na europske stranke. Cilj je osim toga maksimalno umanjiti oklijevanje država članica vezano za prijedlog.

Zapravo, prije nego što je se može registrirati kako bi stekla pravnu osobnost u skladu s pravom Unije, stranka ili zaklada mora već imati pravnu osobnost u skladu s pravom jedne države članice (udruženja ili drugih) te u njoj mora imati svoje sjedište.

Kad je riječ o nadležnostima Odbora za pravna pitanja, pravila o unutarnjem upravljanju također su iznimno važna jer njima ne samo da se utvrđuju napredni zajednički kriteriji odgovornosti i transparentnosti nego i utire put pozitivnog utjecaja širenja unutarnjih pravila i djelovanja nacionalnih stranaka.

U prijedlogu se sugeriraju elementi koje treba riješiti u statutu kako bi se zajamčilo demokratsko unutarnje funkcioniranje, kao što su prava i obveze članstva, rad opće skupštine, izborni postupak i postupak odlučivanja za sva ostala upravljačka tijela. S tim u vezi uistinu je veoma važno također napomenuti mogućnost uklanjanja stranke iz Registra zbog nepoštovanja minimalnih pravila o unutarnjoj demokraciji.

Raspored rasprave o prijedlogu u Europskom parlamentu od presudne je važnosti za Odbor za pravna pitanja: kako bi se zajamčilo učinkovito donošenje uredbe, Odbor za pravna pitanja preporuča pravodobno usvajanje stajališta Europskom parlamentu radi priprema za europske izbore koji će se održati u proljeće 2014.

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za ustavna pitanja, kao odbor koji je za to zadužen, da u svoje izvješće uključi sljedeće izmjene:

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) Europske političke stranke i zaklade trebaju imati pravo zapošljavati svoje zaposlenike u skladu s člankom 2. c) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, pod jednakim uvjetima kao i klubovi zastupnika Europskog parlamenta.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade koje žele biti priznate kao takve na europskoj razini u vidu europskog pravnog statusa i primati javna sredstva iz općeg proračuna Europske unije, trebaju poštovati određena načela i ispunjavati određene uvjete. Osobito je nužno da europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade poštuju vrijednosti na kojima se Europska unija temelji, kao što je utvrđeno u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

(10) europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade koje žele biti priznate kao takve na europskoj razini u vidu europskog pravnog statusa i primati javna sredstva iz općeg proračuna Europske unije, trebaju poštovati određena načela i ispunjavati određene uvjete. Osobito je nužno da europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade poštuju vrijednosti na kojima se Europska unija temelji, kao što je utvrđeno u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Kako bi omogućili ulazak novih političkih tvorbi u političko natjecanje i na taj način pridonijeli dinamičnom demokratskom životu u Europskoj uniji te također zajamčili da pravila o transparentnosti i nadzoru ove Uredbe zahvate maksimalan broj saveza političkih strankama, službeno dobro organizirani nadnacionalni savezi političkih stranaka trebali bi moći jednostavno zadovoljiti donju granicu za registriranje europskih političkih stranaka, za što preduvjet nije uspjeh na izborima.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) trebalo bi utvrditi načela i minimalne uvjete za upravljanje i unutarnju organizaciju europskih političkih stranaka posebno kako bi se osiguralo ispunjavanje visokih standarda unutarnje stranačke demokracije i poštovanje istih. Statuti europskih politički stranaka ili europskih političkih zaklada također trebaju sadržavati niz osnovnih administrativnih i pravnih odredaba.

(11) trebalo bi utvrditi načela i minimalne uvjete za upravljanje i unutarnju organizaciju europskih političkih stranaka posebno kako bi se osiguralo ispunjavanje visokih standarda unutarnje stranačke demokracije i poštovanje istih, osobito kad je riječ o postupcima za odabir kandidata i sastavu izbornih lista za izbore za Europski parlament putem njihovih stranaka članica. Statuti europskih politički stranaka ili europskih političkih zaklada također trebaju sadržavati niz osnovnih administrativnih i pravnih odredaba.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) prihvatljivost za financiranje iz općeg proračuna Europske unije trebalo bi ograničiti na europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade koje su kao takve priznate i koje su stekle europski pravni status. Iako je ključno osigurati da uvjeti za stvaranje europske političke stranke nisu pretjerani već da ih se može spremno zadovoljiti oganiziranim i ozbiljnim nadnacionalnim savezima političkih stranaka ili fizičkih osoba ili oboje, također je nužno uspostaviti proporcionalne kriterije za raspodjelu ograničenih sredstava iz proračuna EU-a, koji objektivno pokazuju europsku ambiciju i stvarnu biračku potporu europske političke stranke. Takav kriterij najbolje je temeljiti na ishodu izbora za Europski parlament, u kojima temeljem ove Uredbe europske političke stranke moraju sudjelovati te koji je precizan pokazatelj izbornog priznanja europske političke stranke. Trebao bi odražavati ulogu Europskog parlamenta u vidu izravnog predstavljanja građana Unije koja mu je dodijeljena u članku 10. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, kao i cilj europskih političkih stranaka da u potpunosti sudjeluju u demokratskom životu Unije te da postanu aktivni sudionici u predstavničkoj demokraciji Europe kako bi učinkovito izražavao poglede, mišljenja i političku volju građana Unije. Prihvatljivost za financiranje iz općeg proračuna Europske unije trebala bi stoga biti ograničena na europske političke stranke koje u Europskom parlamentu zastupa barem jedan njihov član te na europske političke zaklade koje se prijavljuju preko europske političke stranke koju u Europskom parlamentu zastupa barem jedan njezin član.

(12) prihvatljivost za financiranje iz općeg proračuna Europske unije trebalo bi ograničiti na europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade koje su kao takve priznate i koje su stekle europski pravni status. Iako je ključno osigurati da uvjeti za stvaranje europske političke stranke nisu pretjerani već da ih se može spremno zadovoljiti oganiziranim i ozbiljnim nadnacionalnim savezima političkih stranaka ili fizičkih osoba ili oboje, također je nužno uspostaviti proporcionalne kriterije za raspodjelu ograničenih sredstava iz proračuna EU-a, koji objektivno pokazuju europsku ambiciju i stvarnu biračku potporu europske političke stranke. Takav kriterij najbolje je temeljiti na ishodu izbora za Europski parlament, u kojima temeljem ove Uredbe europske političke stranke moraju sudjelovati te koji je precizan pokazatelj izbornog priznanja europske političke stranke. Trebao bi odražavati ulogu Europskog parlamenta u vidu izravnog predstavljanja građana Unije koja mu je dodijeljena u članku 10. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, kao i cilj europskih političkih stranaka da u potpunosti sudjeluju u demokratskom životu Unije te da postanu aktivni sudionici u predstavničkoj demokraciji Europe kako bi učinkovito izražavao poglede, mišljenja i političku volju građana Unije. Prihvatljivost za financiranje iz općeg proračuna Europske unije trebala bi stoga biti ograničena na europske političke stranke koje u Europskom parlamentu zastupa barem jedan njihov član ili koje su primile minimalnu razinu biračke potpore u znatnom broju država članica na najnovijim izborima za Europski parlament te na europske političke zaklade koje se prijavljuju preko europske političke stranke koju u Europskom parlamentu zastupa barem jedan od njezinih članova.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Članak 3. — stavak 1. — točka b — prvi podstavak

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) moraju je u najmanje jednoj četvrtini država članica predstavljati zastupnici u Europskom parlamentu ili u nacionalnim parlamentima, regionalnim parlamentima ili regionalnim skupštinama, ili

(b) Nju ili njezine stranke članice moraju u najmanje jednoj četvrtini država članica predstavljati zastupnici u Europskom parlamentu, zastupnici u nacionalnim parlamentima ili zastupnici u regionalnim parlamentima ili skupštinama kojima su dodijeljene zakonodavne ovlasti i o kojima je kao takvima obaviješten Europski parlament, ili

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) mora osigurati zastupljenost obaju spolova u svojim unutarnjim tijelima i promicati jednakost spolova u sastavu izbornih lista.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) demokratske izbore i demokratske postupke odlučivanja za sva druga upravljačka tijela, navodeći za svako njegove ovlasti, nadležnosti i sastav te uključujući načine imenovanja i razrješenja njihovih članova te jasne i transparentne kriterije za odabir kandidata kao i izbor dužnosnika, čiji mandati moraju biti vremenski ograničeni ali mogu biti produženi,

(d) demokratske izbore i demokratske postupke odlučivanja za sva druga upravljačka tijela, navodeći za svako njegove ovlasti, nadležnosti i sastav, uključujući načine imenovanja i razrješenja njihovih članova te jasne i transparentne kriterije za odabir kandidata koji će se zasnivati na demokratskom postupku i odabir dužnosnika, čiji mandati moraju biti vremenski ograničeni ali mogu biti produženi,

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) obveza njezinih stranaka članica da odaberu kandidate za izbore za Europski parlament u otvorenom, demokratskom postupku koji svim članovima stranke omogućuje da sudjeluju aktivno i pasivno u izbornom postupku i odlukama o redoslijedu kandidata na izbornim listama,

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europska politička stranka i europska politička zaklada imaju puno pravno priznanje i sposobnost u svim državama članicama.

Europska politička stranka i europska politička zaklada imaju puno pravno priznanje u svim državama članicama.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za pitanja koja nisu uređena ovom Uredbom ili kada su samo djelomično njome uređena te za one aspekte koji njome nisu obuhvaćeni, europska politička stranka i europska politička zaklada uređene su u državi članici u kojoj imaju sjedište njezinim nacionalnim pravima primjenjivima na pravni oblik na koji upućuju statuti stranke ili zaklade. Aktivnosti koje europska politička stranka i europska politička zaklada provode u drugim državama članicama uređene su relevantnim nacionalnim pravima tih država članica.

2. U pitanjima koja nisu uređena ili su uređena samo djelomično ovom Uredbom ili odgovarajućim statutima, europska politička stranka i europska politička zaklada uređene su pravima država članica u kojima imaju svoje sjedište. Aktivnosti koje europska politička stranka i europska politička zaklada provode u drugim državama članicama uređene su relevantnim nacionalnim pravima tih država članica.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Sredstva koja europske političke stranke i europske političke zaklade prime iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora ne koriste se za financiranje nacionalnih, regionalnih ili lokalnih kampanja za referendume.

3. Sredstva koja europske političke stranke i europske političke zaklade prime iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora ne koriste se za financiranje nacionalnih, regionalnih ili lokalnih kampanja za referendume, osim kada se ti referendumi bave pitanjima vezanima za Europsku uniju.

POSTUPAK

Naslov

Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

Referentni dokumenti

COM(2012)0499 — C7-0288/2012 — 2012/0237(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

22.10.2012.

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

22.10.2012.

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Luigi Berlinguer

10.10.2012.

Razmatranje u odboru

18.12.2012.

 

 

 

Datum usvajanja

22.1.2013.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss


POSTUPAK

Naslov

Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

Referentni dokumenti

COM(2012)0499 — C7-0288/2012 — 2012/0237(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.9.2012.

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

22.10.2012.

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

22.10.2012.

JURI

22.10.2012.

 

 

Izvjestitelj(i)

Datum imenovanja

Marietta Giannakou

17.9.2012.

 

 

 

Razmatranje u odboru

9.10.2012.

26.11.2012.

18.12.2012.

21.1.2013.

 

4.2.2013.

18.2.2013.

14.3.2013.

19.3.2013.

Datum usvajanja

15.4.2013.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

8

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

François Alfonsi, Syed Kamall, Georgios Koumoutsakos

Datum podnošenja

24.4.2013.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti