JELENTÉS az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23.4.2013 - (COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD)) - ***I

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Marietta Giannakou


Eljárás : 2012/0237(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0140/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0140/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0499),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 224. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0288/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a Számvevőszék 2013. február 7-i véleményére[1],

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. február 13-i véleményére[2],

–   tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. január 31-i véleményére[3],

–   tekintettel az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet alkalmazásáról szóló 2011. április 6-i állásfoglalására[4],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0140/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (1) bekezdése értelmében az Európai Uniónak a képviseleti demokrácia elve alapján kell működnie.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A valóban nemzetek feletti európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok a nemzeti és az európai szintű politika közötti szakadék áthidalásával fontos szerepet játszhatnak a polgárok véleményének európai szintű artikulálásában.

(4) A valóban nemzetek feletti európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok fontos szerepet játszhatnak a polgárok véleményének európai szintű kifejezésre juttatásában.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok e rendelet keretében jogokat, kötelezettségeket és speciális feladatokat kapnak, és ezért egymással összeegyeztethető szervezeti mintákat kell követniük.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Meg kell határozni az e rendelet szerinti európai jogi státusz megszerzése céljából az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok által követendő eljárásokat, valamint az e státusz odaítélésére vonatkozó döntés során figyelembe veendő eljárásokat és feltételeket. Meg kell állapítani emellett azt is, milyen eljárások követendők abban az esetben, ha valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány elveszíti európai jogi státuszát, vagy lemond arról.

(8) Meg kell határozni az e rendelet szerinti európai jogi státusz megszerzése céljából az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok által követendő eljárásokat, valamint az e státusz odaítélésére vonatkozó döntés során figyelembe veendő eljárásokat és feltételeket. Meg kell állapítani emellett azt is, milyen pártatlan és átlátható eljárások követendők abban az esetben, ha valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány elveszíti európai jogi státuszát, vagy lemond arról.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok működését az e rendeletben foglalt anyagi jogi szabályoknak és a tagállamok, mindenekelőtt a székhelyük szerinti tagállam nemzeti jogában előírt rendelkezéseknek kell irányítaniuk; e célból e pártoknak és alapítványoknak meg kell jelölniük azt a megfelelő jogi formát, amely megfelel az illető tagállam jogrendjében elismert valamely jogi személyiségi formának.

(9) Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok működését az e rendeletben foglalt anyagi jogi szabályoknak, az e rendeletben nem vagy csak részben szabályozott kérdések tekintetében pedig a tagállamok, mindenekelőtt a székhelyük szerinti tagállam nemzeti jogában előírt rendelkezéseknek kell irányítaniuk.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az európai politikai pártok finanszírozásának átláthatóbbá tétele és a finanszírozási szabályokkal történő esetleges visszaélések elkerülése érdekében bármely európai parlamenti képviselő – kizárólag a finanszírozás vonatkozásában – csak egy európai politikai párt tagjának tekinthető, éspedig releváns esetben azon párt tagjának, amelyhez az illető képviselő nemzeti vagy regionális politikai pártja kapcsolódik a kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napján.

(13) Az európai politikai pártok elismerésének és finanszírozásának átláthatóbbá tétele és a finanszírozási szabályokkal történő esetleges visszaélések elkerülése érdekében bármely európai parlamenti képviselő – kizárólag a finanszírozás vonatkozásában – csak egy európai politikai párt tagjának tekinthető, éspedig adott esetben azon párt tagjának, amelyhez az illető képviselő nemzeti vagy regionális politikai pártja kapcsolódik a kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napján.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) A valamely európai politikai pártban való tagságot és a párt politikai tevékenységeiben való önkéntes részvételt nem befizetésnek vagy természetbeni juttatásnak, hanem az önkéntes elkötelezettség megnyilvánulásának kell tekinteni.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Lehetővé kell tenni, hogy az európai politikai pártok az európai parlamenti választások keretében kampányokat finanszírozzanak, míg az e választásokon részt vevő pártok és jelöltek választási költségeinek finanszírozására és korlátozására az egyes tagállamokban alkalmazandó szabályokat kell alkalmazni. Fokozandó az Unió polgárainak európai politikai tudatosságát és az európai választási folyamat átláthatóságát, ösztönözni kell, hogy az európai parlamenti választások során az európai politikai pártok tájékoztassák a polgárokat a köztük és a hozzájuk kapcsolódó nemzeti politikai pártok és jelöltek közötti kötődésekről.

(17) Lehetővé kell tenni, hogy az európai politikai pártok az európai parlamenti választások keretében finanszírozzák saját kampányaikat, míg az e választásokon részt vevő pártok és jelöltek választási költségeinek finanszírozására és korlátozására az egyes tagállamokban alkalmazandó szabályokat kell alkalmazni. Fokozandó az Unió polgárainak európai politikai tudatosságát és az európai választási folyamat átláthatóságát, ösztönözni kell, hogy az európai parlamenti választások során az európai politikai pártok tájékoztassák a polgárokat a köztük és a hozzájuk kapcsolódó nemzeti politikai pártok és jelöltek közötti kötődésekről.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) Lehetővé kell tenni, hogy az európai politikai pártok az Európai Unióhoz kapcsolódó kérdéseket közvetlenül érintő, egy vagy több tagállamban folytatott népszavazásokkal összefüggésben kampányokat finanszírozzanak.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az európai politikai pártok sem közvetve, sem közvetlenül nem finanszírozhatnak más politikai pártokat, különösen nem nemzeti pártokat vagy jelölteket. Az európai politikai alapítványok sem közvetve, sem közvetlenül nem finanszírozhatnak európai vagy nemzeti politikai pártokat vagy jelölteket. Emellett az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok nem finanszírozhatnak nemzeti népszavazási kampányokat. Ezek az elvek a Nizzai Szerződés záróokmányához csatolt, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 191. cikkéről szóló 11. nyilatkozatban foglaltakat tükrözik.

(18) Az európai politikai pártok sem közvetve, sem közvetlenül nem finanszírozhatnak más politikai pártokat, különösen nem nemzeti pártokat vagy jelölteket. Az európai politikai alapítványok sem közvetve, sem közvetlenül nem finanszírozhatnak európai vagy nemzeti politikai pártokat vagy jelölteket. Emellett az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok nem finanszírozhatnak olyan népszavazásokkal összefüggésben folytatott nemzeti, regionális vagy helyi kampányokat, amelyek nem érintenek az Európai Unióhoz kapcsolódó kérdéseket.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) Az Európai Parlament által az európai politikai pártok számára biztosított technikai segítségnyújtásnak az egyenlő elbánás elvén kell alapulnia, számla ellenében és pénzbeli ellentételezés fejében kell történnie, és arról rendszeres nyilvános jelentésben kell tájékoztatást adni.

(27) Az európai uniós intézmények által az európai politikai pártok számára biztosított technikai segítségnyújtásnak az egyenlő elbánás elvén kell alapulnia, számla ellenében és pénzbeli ellentételezés fejében kell történnie, és arról az adott intézménynek rendszeres nyilvános jelentésben kell tájékoztatást adnia.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) Az e rendelet főbb rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos információkat egy erre a célra létrehozott weboldalon kell elérhetővé tenni, és azokat az Európai Parlamentnek nyilvános éves jelentésben kell megvizsgálnia.

(28) Az e rendelet főbb rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos információkat egy erre a célra létrehozott weboldalon kell elérhetővé tenni, és azokat az Európai Parlamentnek egy mind nyomtatott, mind online változatban közzétett nyilvános éves jelentésben kell megvizsgálnia.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. „politikai párt”: polgárok politikai célokat követő egyesülése;

1. „politikai párt”: polgárok politikai célokat követő egyesülése, amelyet legalább egy tagállam jogrendje elismer, vagy amely legalább egy tagállam jogrendjével összhangban létesült;

Indokolás

Annak érdekében, hogy a bejegyzési feltételek tekintetében csak a jogilag – belső demokratikus rendjük szempontjából is – megfelelő pártokat lehessen figyelembe venni. A szövegezés megegyezik a hatályos rendeletével (2. cikk (1) bekezdés).

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. „európai politikai párt”: az Európai Parlamentnél az e rendeletben meghatározott feltételeknek és eljárásoknak megfelelően bejegyzett, politikai célokat követő „politikai szövetség”;

3. „európai politikai párt”: az Európai Parlamentnél az e rendeletben meghatározott feltételeknek és eljárásoknak megfelelően bejegyzett, és – különösen a szavazatoknak és a képviselői helyeknek az európai parlamenti választásokon való megszerzésére irányuló kampánnyal – politikai célokat követő „politikai szövetség”;

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. „társult tagpárt”: egy európai politikai párthoz tartozó politikai párt;

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. „egyéni tag”: egy európai politikai párthoz közvetlenül tartozó természetes személy, amennyiben az adott párt alapszabálya ezt megengedi;

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. „regionális parlament” vagy „regionális közgyűlés”: olyan testület, melynek tagjai regionális választásokon választott képviselők vagy választott közgyűlésnek politikai felelősséggel tartoznak;

5. „regionális parlament” vagy „regionális közgyűlés”: valamely tagállam nemzeti joga értelmében jogalkotási hatáskörrel felruházott, és az Európai Parlament felé az adott tagállam által ekként bejelentett testület;

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 6 pont – 18 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18. A jelen javaslat elfogadásának napján a biztosi kollégium egyúttal bizottsági munkadokumentumot fogad majd el a költségvetési rendeletnek az európai politikai pártok hozzájárulások útján történő finanszírozásáról szóló új címmel történő kiegészítéséről szóló javaslatról. Az európai politikai pártok részére nyújtott „hozzájárulások” bevezetése azt követően kerül megerősítésre, hogy az utóbbi javaslatot a társjogalkotók elfogadták.

18. Az e rendeletre irányuló javaslat elfogadásának napján a Bizottság egyúttal munkadokumentumot fogadott el a költségvetési rendeletnek az európai politikai pártok hozzájárulások útján történő finanszírozásáról szóló új címmel történő kiegészítéséről szóló javaslatról. Az európai politikai pártok részére nyújtott „hozzájárulások” bevezetése azt követően kerül megerősítésre, hogy az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a költségvetési rendelet említett módosítását, biztosítva a két rendeletben szereplő fogalommeghatározások folyamatos koherenciáját és egyértelműségét.

Indokolás

Erre az egyértelműsítésre a két javaslat közötti viszony kellő figyelembevételének biztosítása érdekében van szükség.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. „adomány”: készpénzadomány vagy egyéb, természetben (áruk vagy szolgáltatások formájában) nyújtott, az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány számára gazdasági előnyt jelentő adomány.

7. „adomány”: befizetés vagy (áruk vagy szolgáltatások formájában nyújtott) természetbeni juttatás, amely az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány számára gazdasági vagy pénzügyi előnyt jelent, kivéve a közös rendezvények megszervezéséhez nyújtott hozzájárulásokat.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok az e rendelet hatálybalépésétől számított két hónapon belül és a nemzeti jogrend bármely későbbi módosításától számított két hónapon belül értesítik az Európai Parlamentet az (1) bekezdés 5. pontja szerinti regionális parlamentjeikről és regionális közgyűléseikről.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2. cikk 2. pontjában meghatározott politikai szövetség európai politikai pártként alapszabályának bejegyzését kérelmezheti az Európai Parlamentnél, amennyiben megfelel a következő feltételeknek:

(1) A 2. cikk 2. pontjában meghatározott politikai szövetség, amely tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében említett európai uniós alapelveket, európai politikai pártként alapszabályának bejegyzését kérelmezheti az Európai Parlamentnél, amennyiben megfelel a következő feltételeknek:

a) székhelye a tagállamok valamelyikében található;

a) székhelye a tagállamok valamelyikében található;

b) képviselteti magát európai parlamenti képviselői révén a tagállamok legalább egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a regionális parlamentekben vagy a regionális közgyűlésekben, vagy

b) saját maga vagy nemzeti szinten elismert társult tagpártjai a tagállamok legalább egynegyedében képviseltetik magukat európai parlamenti képviselőik, illetve a nemzeti vagy a regionális parlamentek képviselői révén vagy a regionális közgyűlések képviselői révén, vagy

a legutóbbi európai parlamenti választásokon a tagállamok legalább egynegyedében megkapta az adott tagállamokban leadott szavazatok legalább három százalékát;

a legutóbbi nemzeti választásokon vagy európai parlamenti választásokon a tagállamok legalább egynegyedében megkapta az adott tagállamokban leadott szavazatok legalább három százalékát;

c) különösen programjában, valamint maga és tagjai tevékenysége során tiszteletben tartja az Európai Unió alapértékeit, azaz az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait;

c) tiszteletben tartja az Európai Unió alapértékeit, azaz az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait;

d) részt vett európai parlamenti választásokon vagy nyilvánosan kifejezte a következő európai parlamenti választásokon való részvételre irányuló szándékát;

d) saját maga vagy társult tagpártjai részt vettek európai parlamenti választásokon vagy nyilvánosan kifejezték a következő európai parlamenti választásokon való részvételre irányuló szándékukat;

e) nem törekszik haszonszerzésre.

e) nem törekszik haszonszerzésre;

 

ea) alapszabálya tartalmazza a 4. cikk (1) bekezdésében előírt rendelkezéseket.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Politikai alapítvány európai politikai alapítványként alapszabályának bejegyzését kérelmezheti az Európai Parlamentnél, amennyiben megfelel a következő feltételeknek:

(2) Azon politikai alapítvány, amely tiszteletben tartja az Európai Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében említett alapértékeit, európai politikai alapítványként alapszabályának bejegyzését kérelmezheti az Európai Parlamentnél, amennyiben megfelel a következő feltételeknek:

a) az e rendeletben meghatározott feltételek és eljárások szerint elismert európai politikai párthoz kapcsolódik, amit a párt bejegyzett alapszabálya igazol;

a) az e rendeletben meghatározott feltételek és eljárások szerint elismert európai politikai párthoz kapcsolódik hivatalos formában, amit a párt bejegyzett alapszabálya igazol;

b) székhelye a tagállamok valamelyikében található;

b) székhelye a tagállamok valamelyikében található;

c) különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja az Európai Unió alapértékeit, azaz az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait;

c) tiszteletben tartja az Európai Unió alapértékeit, azaz az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait;

d) céljai kiegészítik annak az európai politikai pártnak a céljait, amelyhez kapcsolódik;

d) céljai kiegészítik annak az európai politikai pártnak a céljait, amelyhez kapcsolódik;

e) irányító testületének tagjai legalább a tagállamok egynegyedéből származnak;

e) irányító testületének tagjai legalább a tagállamok egynegyedéből származnak;

f) nem törekszik haszonszerzésre.

f) nem törekszik haszonszerzésre;

 

fa) alapszabálya tartalmazza az 5. cikkben előírt rendelkezéseket.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Egy európai parlamenti, nemzeti parlamenti vagy regionális parlamenti, illetve regionális közgyűlési képviselő csak egy európai politikai párt tagjának tekinthető, amely adott esetben az a párt, amelyhez a képviselő nemzeti vagy regionális politikai pártja kapcsolódik.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Az európai politikai pártok esetében az (1) bekezdés c) pontjában, illetve az európai politikai alapítványok esetében a (2) bekezdés c) pontjában előírt feltételeknek való megfelelés megállapítása során a pártatlanság és a semlegesség elvét különös szigorúsággal be kell tartani a pluralizmus lehető legnagyobb mértékben való megőrzése érdekében.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a párt neve, amely – rövid alakjában is – világosan megkülönböztethető bármely létező európai politikai párt nevétől;

a) a párt neve, amely – rövid alakjában is – világosan megkülönböztethető bármely létező európai politikai párt nevétől, valamint a párt emblémája vagy logója;

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a párt a székhely szerinti tagállam jogrendje által elismert jogi formája;

törölve

Indokolás

The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 (1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " ... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the European political parties and their foundations to act as representative agents of the European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a "double legal personality" is not necessary either.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) az érintett tagállamokban a törvényes képviselettel, különösen az ingó és ingatlan vagyon megszerzésével és elidegenítésével, valamint a bíróság előtti eljárásban történő képviselettel megbízott szervek vagy természetes személyek;

i) az érintett tagállamokban a törvényes képviselettel, különösen az ingó és ingatlan vagyon megszerzésével és elidegenítésével, valamint a bíróság előtti eljárásban történő képviselettel megbízott szervek vagy tisztségviselők;

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) a szervezet elismert európai politikai pártként történő megszűnése.

j) a szervezet elismert európai politikai pártként történő megszüntetésére vonatkozó eljárás, beleértve a megszüntetés végrehajtásához szükséges módszereket.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a párt tagjainak felvétele, lemondása és kizárása, illetve a párt tagjainak csatolt listája;

a) a társult tagpártoknak és esetlegesen az európai politikai párt egyéni tagjainak felvétele, lemondása és kizárása;

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tagság valamennyi formájával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, köztük az akár természetes, akár jogi személy tagok képviseleti jogait garantáló szabályok és a megfelelő szavazati jogok;

b) a tagság valamennyi formájával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, köztük a valamennyi tag képviseleti jogait garantáló szabályok és a megfelelő szavazati jogok;

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a párt minden egyéb irányító testületének demokratikus választási és demokratikus döntéshozatali folyamatai, megjelölve minden testület esetében annak hatásköreit, feladatait és összetételét, tagjai kinevezésének és elmozdításának módját, továbbá a jelöltek kiválasztása és a tisztségviselők megválasztása során alkalmazott világos és átlátható kritériumokat, biztosítva, hogy a tisztségviselők mandátuma, noha megújítható lehet, csak meghatározott időre szólhat;

d) a párt minden egyéb irányító testületének demokratikus választási és demokratikus döntéshozatali folyamatai, megjelölve minden testület esetében annak hatásköreit, feladatait és összetételét, tagjai kinevezésének és elmozdításának módját, továbbá a jelöltek demokratikus eljárás útján való kiválasztása és a tisztségviselők megválasztása során alkalmazott világos és átlátható kritériumokat, biztosítva, hogy a tisztségviselők mandátuma, noha megújítható lehet, csak meghatározott időre szólhat;

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) az Európai Bizottság elnöki tisztjéért vagy más uniós politikai tisztségért induló, a párt által támogatott jelölt demokratikus kiválasztása;

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) a társult tagpártok által annak érdekében betartandó demokratikus normák, hogy a belső pártdemokrácia – különösen a jelöltlisták összeállítása során – minden politikai szinten biztosított legyen;

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) a nemek közötti egyensúly biztosítása a párt általános közgyűlésében, irányító testületeiben és a jelöltlisták összeállításánál.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az alapítvány a székhely szerinti tagállam jogrendje által elismert jogi formája;

törölve

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) az alapítvány testületeit felsoroló lista, megjelölve minden testület esetében annak hatásköreit, feladatait és összetételét, valamint tagjai és vezetői kinevezésének és elmozdításának módját;

g) az alapítvány testületeinek hatáskörei és demokratikus döntéshozatali eljárásai, valamint azok összetétele;

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) az alapítvány testületei tagjainak titkos szavazással történő kinevezésére, azok újraválasztására és elmozdítására vonatkozó szabályok;

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gb) az európai politikai alapítvány egyéb, a döntéshozatalra, a szavazásokra, a határozatképesség szükséges feltételeire és az alapszabályának módosítására vonatkozó belső szabályai;

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) az alapszabály módosítására vonatkozó eljárás;

törölve

Indokolás

Lásd az 5. cikk új gb) pontjával kapcsolatos módosítást.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Parlament nyilvántartást hoz létre (a továbbiakban: a nyilvántartás) az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok bejegyzése céljából.

(1) Az Európai Parlament nyilvántartást hoz létre (a továbbiakban: a nyilvántartás) az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok bejegyzése céljából. Ezt a bejegyzett politikai pártokat és alapítványokat tartalmazó nyilvántartást az interneten közzéteszik.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Európai Parlament a részére a politikai szövetségek és alapítványok által kérelmeik keretében benyújtott dokumentációt teljes egészében közzéteszi.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Politikai alapítvány csak azon európai politikai párton keresztül jegyeztethet be alapszabályt a nyilvántartásba, amelyhez kapcsolódik.

(4) Európai politikai alapítvány csak azon európai politikai párton keresztül jegyeztethet be alapszabályt a nyilvántartásba, amelyhez hivatalosan kapcsolódik.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az Európai Parlament a kérelem kézhezvételét követő három hónapon belül határozatot hoz, amelyet a párt vagy alapítvány alapszabályával vagy – a kérelem elutasítása esetén az elutasítás indoklásával – együtt közzétesz az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(5) Az Európai Parlament a kérelem kézhezvételét követő három hónapon belül bejegyzi a nyilvántartásba az európai politikai pártot vagy európai politikai alapítványt, és annak alapszabályát közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kivéve ha megállapítja, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének a)–ea) pontjában, illetve a 3. cikk (2) bekezdésének a)–fa) pontjában rögzített feltételek valamelyike nem teljesül. Ebben az esetben a kérelmezőt haladéktalanul értesíteni kell az indokokról.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

 

(7) A 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően az európai politikai párt alapszabályához csatolt taglista naprakésszé tett változatát évente, illetve a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltétel európai politikai párt általi teljesítését esetlegesen negatívan befolyásoló bármely változás esetében négy héten belül el kell küldeni az Európai Parlamentnek.

(7) Az európai politikai párt társult tagpártjait és az európai politikai párt esetleges egyéni tagjainak számát tartalmazó lista naprakésszé tett változatát évente, illetve a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltétel európai politikai párt általi teljesítését esetlegesen negatívan befolyásoló bármely változás esetében négy héten belül el kell küldeni az Európai Parlamentnek.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Parlament évente ellenőrzi, hogy az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok továbbra is megfelelnek-e a 3., 4. és 5. cikkben meghatározott feltételeknek és követelményeknek.

(1) A (2) bekezdésben rögzített eljárás sérelme nélkül az Európai Parlament folyamatosan ellenőrzi, hogy az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok továbbra is megfelelnek-e a 3. cikkben meghatározott feltételeknek és követelményeknek.

Az e bekezdésben említett éves ellenőrzés időpontja releváns esetben összehangolható a 13. cikkben meghatározott finanszírozáskérelmezési eljárással a nyilvántartás és az engedélyezésre jogosult tisztviselő közötti szükség szerinti egyeztetés és információcsere érdekében.

 

(2) Tagjai egynegyedének kérésére, akik legalább három európai parlamenti politikai csoportot képviselnek, az Európai Parlament többségi szavazással határoz arról, hogy az európai politikai pártok esetében a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és az európai politikai alapítványok esetében a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában megállapított feltételek továbbra is teljesülnek-e.

(2) Tagjai egynegyedének kérésére, akik legalább három európai parlamenti képviselőcsoportot képviselnek, illetve a Bizottság vagy a Tanács kérésére az Európai Parlament határoz arról, hogy az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány továbbra is tiszteletben tartja-e az Európai Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében említett alapértékeit.

Határozata előtt az Európai Parlament meghallgatja az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány képviselőit, és felkér egy eminens független személyekből álló bizottságot, hogy ésszerű határidőn belül alkosson véleményt az adott kérdésről.

Határozata előtt az Európai Parlament meghallgatja az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány képviselőit, és felkér egy eminens független személyekből álló bizottságot, hogy ésszerű időn belül alkosson véleményt az adott kérdésről. A bizottság véleményét közzé kell tenni. Az Európai Parlament határozatát egy hónapon belül meghozza.

Ez a bizottság három tagból áll, akik közül egyet az Európai Parlament, egyet a Tanács és egyet a Bizottság jelöl ki az európai parlamenti választásokat követő első európai parlamenti ülésszak végétől számított hat hónapon belül. A bizottság titkárságát és finanszírozását az Európai Parlament biztosítja.

A bizottság három tagból áll, akik közül egyet az Európai Parlament, egyet a Tanács és egyet a Bizottság jelöl ki az európai parlamenti választásokat követő első európai parlamenti ülésszak végétől számított hat hónapon belül. A bizottság titkárságát és finanszírozását az Európai Parlament biztosítja.

(3) Bármely természetes vagy jogi személy bármikor indoklással ellátott kérelmet nyújthat be az Európai Parlamenthez annak érdekében, hogy az ellenőrizze, hogy az (1) bekezdésben említett feltételek és követelmények közül egy vagy több továbbra is teljesül-e. Annak megállapítása, hogy egy európai politikai párt, illetve tagjai, vagy egy európai politikai alapítvány megsértik-e az Unió alapértékeit kizárólag a (2) bekezdésnek megfelelően lehetséges.

 

(4) Ha az Európai Parlament megállapítja, hogy az (1) bekezdésben említett feltételek és követelmények bármelyike többé nem teljesül, a 23. cikk rendelkezéseire is figyelemmel a 11. cikkben vagy a 22. cikkben meghatározott rendelkezéseket alkalmazhatja, vagy mindkettőt.

(4) Ha az Európai Parlament megállapítja, hogy az (1) bekezdésben említett feltételek és követelmények bármelyike többé nem teljesül, a 23. cikk rendelkezéseire is figyelemmel a 11. cikk vagy a 22. cikk rendelkezéseit alkalmazhatja, vagy mindkettőt.

 

(4a) Amennyiben az Európai Parlament megállapítja, hogy valamely európai politikai párt többé nem felel meg az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében említett európai uniós alapértékek tiszteletben tartásával kapcsolatos feltételnek, az adott európai politikai pártot a hozzá kapcsolódó európai politikai alapítvánnyal együtt törlik a nyilvántartásból. Amennyiben az Európai Parlament megállapítja, hogy valamely európai politikai alapítvány többé nem felel meg az említett alapértékek tiszteletben tartásával kapcsolatos feltételnek, az adott európai politikai alapítványt törlik a nyilvántartásból.

(5) Az európai politikai alapítvány automatikusan elveszti státuszát, amennyiben az európai politikai pártot, amelyhez kapcsolódik, törlik a nyilvántartásból. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő csökkenti az e rendelet alapján kapott uniós finanszírozás összegét, vagy hatályon kívül helyezi az ilyen finanszírozásról szóló hozzájárulási vagy támogatási megállapodást vagy határozatot, és rendelkezik a hozzájárulási vagy támogatási megállapodás vagy határozat alapján indokolatlanul kifizetett összegek, valamint a 11. cikk alapján hozott határozat elfogadásának napján fel nem használt uniós források visszafizettetéséről.

(5) Az európai politikai alapítvány automatikusan elveszti e státuszát, amennyiben az európai politikai pártot, amelyhez kapcsolódik, törlik a nyilvántartásból. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő csökkenti az e rendelet alapján kapott uniós finanszírozás összegét, vagy hatályon kívül helyezi az ilyen finanszírozásról szóló hozzájárulási vagy támogatási megállapodást vagy határozatot, és rendelkezik a hozzájárulási vagy támogatási megállapodás vagy határozat alapján indokolatlanul kifizetett összegek, valamint a 11. cikk alapján hozott határozat elfogadásának napján fel nem használt uniós források visszafizettetéséről.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány jogilag teljes körűen elismert és teljes mértékben jogképes az összes tagállamban.

(1) Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány teljes mértékben jogképes az összes tagállamban.

Indokolás

A teljes mértékű jogképesség a „jogi elismerést” is feltételezi.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány – kivéve, ha alapszabálya ebben korlátozza – a tevékenységének folytatásához szükséges valamennyi joggal rendelkezik, ideértve az ingó és ingatlan tulajdon megszerzéséhez való jogot is, és valamennyi tagállamban és harmadik országban tevékenységet folytathat.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Amennyiben az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány nevében a 3. és 6. cikk szerinti bejegyzést megelőzően cselekményeket hajtottak végre, és a szóban forgó európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány nem vállalja az e cselekményekből eredő kötelezettségeket, azokért az e cselekményeket végrehajtó természetes személyek, pártok vagy jogalanyok továbbra is egyetemlegesen felelnek.

Indokolás

A nemzeti jogszabályok szerinti felelősség tekintetében egyértelművé teszi az európai politikai párt vagy társult alapítványának bejegyzése előtti helyzetet.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) A tagállamok biztosítják, hogy az „európai politikai párt” és az „európai politikai alapítvány” megjelölést kizárólagos az e rendelettel összhangban bejegyzett politikai szövetségek vagy alapítványok használhassák.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az e rendelet által nem szabályozott kérdések tekintetében vagy a rendelet által csak részben szabályozott kérdések esetében e kérdések azon aspektusai tekintetében, amelyekkel e rendelet nem foglalkozik, az európai politikai pártra és az európai politikai alapítványra a székhelye szerinti tagállamban a párt vagy alapítvány alapszabályában említett jogi formára irányadó nemzeti jogszabályok alkalmazandók. Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány más tagállamokban kifejtett tevékenységeire az illető tagállamok vonatkozó nemzeti jogszabályai alkalmazandók.

(2) Az e rendeletben vagy saját alapszabályukban nem vagy csak részben szabályozott kérdések tekintetében az európai politikai pártra és az európai politikai alapítványra a székhelyük szerinti tagállam törvényei alkalmazandók. Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány más tagállamokban kifejtett tevékenységeire az illető tagállamok vonatkozó nemzeti jogszabályai alkalmazandók.

Indokolás

A bizottsági javaslat azon rendelkezésekre utal, amelyek a párt vagy alapítvány székhelye szerinti tagállamban alkalmazandók a párt vagy alapítvány által választott jogi formára. Ez a valamely tagállam joga és az uniós jog értelmében létező „párhuzamos párt” koncepciójának újabb kifejeződése, amely nem szükséges és nem megfelelő (lásd még a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjához és a 11. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosítást).

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) vezető testülete az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány felszámolásáról határoz;

a) illetékes testülete az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány felszámolásáról határoz;

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) vezető testülete az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány olyan jogalannyá történő átalakításáról határoz, amelyet elismer valamely tagállam jogrendje;

b) illetékes testülete az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány olyan jogalannyá történő átalakításáról határoz, amelyet elismer valamely tagállam jogrendje;

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a 22. cikk (1) vagy (4) bekezdésének megfelelően vagy a 7. cikk (5) bekezdésének megfelelően törlik a nyilvántartásból;

d) törlik a nyilvántartásból.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett esetekben az e rendelet értelmében az európai politikai pártnak vagy az európai politikai alapítványnak nyújtott uniós finanszírozásról szóló minden hatályos határozatot vissza kell vonni, az ilyen finanszírozásról szóló minden hatályos megállapodást fel kell mondani, és minden fel nem használt uniós finanszírozást vissza kell fizettetni, beleértve a korábbi évekből megmaradt ilyen összegeket is.

(3) Az e rendelet értelmében a nyilvántartásból később törölt európai politikai pártnak vagy európai politikai alapítványnak nyújtott uniós finanszírozásról szóló minden hatályos határozatot vissza kell vonni, az ilyen finanszírozásról szóló minden hatályos megállapodást fel kell mondani, és minden fel nem használt uniós finanszírozást vissza kell fizettetni, beleértve a korábbi évekből megmaradt ilyen összegeket is, összhangban az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (költségvetési rendelet) vonatkozó rendelkezéseivel.

 

_____________

 

1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Indokolás

Erre az egyértelműsítésre a két javaslat közötti viszony kellő figyelembevételének biztosítása érdekében van szükség.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Felszámolás, fizetőképtelenség és hasonló eljárások esetén az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány alapszabályában említett jogi forma vonatkozásában a székhely szerinti tagállamban alkalmazandó jogi rendelkezések irányadók.

(4) Felszámolás, fizetőképtelenség és hasonló eljárások esetén az európai politikai pártok vagy az európai politikai alapítványok vonatkozásában a szóban forgó európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány székhelye szerinti tagállamban alkalmazandó jogi rendelkezések irányadók.

Indokolás

A módosított 10. cikket egészíti ki az előre meghatározott helyen végrehajtandó eljárások tekintetében.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott pénzügyi hozzájárulás vagy támogatás európai politikai párt esetében nem haladhatja meg a párt éves visszatéríthető kiadásainak 90 %-át, európai politikai alapítvány esetében pedig az alapítvány költségvetésében feltüntetett éves támogatható költségeinek 95 %-át. Az odaítélt uniós hozzájárulások fel nem használt részét az európai politikai pártok az odaítélést követő két pénzügyi évben felhasználhatják visszatéríthető kiadások fedezésére. Az e két pénzügyi évet követően fel nem használt összegeket a költségvetési rendeletnek megfelelően vissza kell fizettetni.

(4) Az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott pénzügyi hozzájárulás vagy támogatás európai politikai párt esetében nem haladhatja meg a párt éves visszatéríthető kiadásainak 90%-át, európai politikai alapítvány esetében pedig az alapítvány költségvetésében feltüntetett éves támogatható költségeinek 95%-át. Az odaítélt uniós hozzájárulások vagy támogatások fel nem használt részét az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok az odaítélést követő két pénzügyi évben felhasználhatják visszatéríthető kiadások fedezésére. A fel nem használt összegeket a költségvetési rendeletnek megfelelően vissza kell fizettetni.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az európai politikai alapítvány kérelme tartalmazza az alapítvány éves munkaprogramját.

(3) Az európai politikai alapítványnak kérelméhez csatolnia kell az alapítvány éves munkaprogramját, és az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott finanszírozás iránti kérelmét kizárólag azon az európai politikai párton keresztül nyújthatja be, amelyhez hivatalosan és közvetlenül kapcsolódik.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az előirányzatok elkülönítése céljából egy európai parlamenti képviselőt csak egy párthoz tartozónak lehet tekinteni, ez pedig az a párt, amelyhez adott esetben a szóban forgó képviselő nemzeti vagy regionális politikai pártja a kérelem beadási határidejének időpontjában kapcsolódik.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az Európai Parlamentben működő politikai csoportok költségvetéséből származó adományokat;

b) az Európai Parlamentben működő képviselőcsoportok költségvetéséből származó adományokat, ugyanakkor a közös rendezvények megszervezéséhez nyújtott hozzájárulások nem tekintendők adományoknak;

Indokolás

Az európai politikai pártok és az Európai Parlament képviselőcsoportjai számos alkalommal közösen szerveznek rendezvényeket (pl. konferenciákat, szemináriumokat és nyilvános vitákat), amennyiben az közös politikai vagy társadalmi célokat szolgál. Ezekben az esetekben teljes mértékben engedélyezni kell, hogy az európai parlamenti képviselőcsoport hozzájáruljon a rendezvény költségeihez, és ezt nem szabad adománynak tekinteni.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) olyan vállalkozástól származó adományokat, amely felett valamely állami hatóság közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az adott vállalkozásra irányadó szabályok alapján;

c) olyan vállalkozástól származó adományokat, amely felett valamely állami hatóság közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az érintett vállalkozásra irányadó szabályok alapján;

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) harmadik ország állami hatóságától származó adományokat, ideértve az olyan vállalkozásokat is, amelyek felett valamely állami hatóság közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az adott vállalkozásra irányadó szabályok alapján.

d) harmadik ország állami hatóságától származó adományokat, ideértve az olyan vállalkozásokat is, amelyek felett valamely állami hatóság közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az érintett vállalkozásra irányadó szabályok alapján.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A közös rendezvények megszervezéséhez nyújtott hozzájárulások nem minősülnek adománynak.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az európai politikai párt hozzájárulásokat fogadhat el tagjaitól. E hozzájárulások nem haladhatják meg az adott európai politikai párt éves költségvetésének 40 %-át.

(7) Az európai politikai párt hozzájárulásokat fogadhat el tagpártjaitól. E hozzájárulások nem haladhatják meg az adott európai politikai párt éves költségvetésének 40 %-át.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Bármely természetes vagy jogi személy, aki európai politikai pártot vagy európai politikai alapítványt belföldön vagy határokon átnyúlóan adományban részesít, az adomány tekintetében ugyanolyan adóügyi elbánásban részesül, mint az olyan politikai pártok vagy politikai alapítványok számára biztosított adományokat nyújtó támogató, amelyek székhelye abban a tagállamban van, ahol a támogató adóügyi illetőséggel bír.

(2) A meglévő nemzeti küszöbértékek és a tagállami adójogi autonómia sérelme nélkül bármely természetes vagy jogi személy, aki európai politikai pártot vagy európai politikai alapítványt belföldön vagy határokon átnyúlóan adományban részesít, az adomány tekintetében ugyanolyan adóügyi elbánásban részesül, mint az olyan politikai pártok vagy politikai alapítványok számára biztosított adományokat nyújtó támogató, amelyek székhelye abban a tagállamban van, ahol a támogató adóügyi illetőséggel bír.

Indokolás

A módosítás célja a rendelet hatályának egyértelműsítése, mivel az a bizottsági szövegben nem világos.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az európai politikai pártot az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból finanszírozó pénzeszközöket az európai politikai párt felhasználhatja európai parlamenti választási kampányának finanszírozására, mely választásban a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint vesz részt.

(1) Az európai politikai pártot az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból finanszírozó pénzeszközöket fel lehet használni az európai parlamenti választási kampányokhoz kapcsolódó költségek fedezésére, amely választásban az adott párt a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint vesz részt. Az európai politikai alapítványok a 18. cikk (1) bekezdésében foglalt korlátok között a jelentős európai politikai kérdésekkel kapcsolatos tudatosság növelése céljából hozzájárulhatnak információk nyilvános terjesztéséhez. Ennek során be kell tartaniuk az érintett tagállamok választási kampányokra vonatkozó magatartási szabályait, különösen a pártok és jelöltek finanszírozására és a választási költségek korlátozására vonatkozó szabályokat.

Összhangban az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 8. cikkével, az európai parlamenti választások költségeinek finanszírozását és korlátozását az összes párt és jelölt tekintetében minden tagállamban nemzeti rendelkezések szabályozzák.

Összhangban az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 8. cikkével, az európai parlamenti választások költségeinek finanszírozását és korlátozását az összes párt és jelölt tekintetében minden tagállamban nemzeti rendelkezések szabályozzák, kivéve az uniós politikákkal vagy az európai szerződések megerősítésével kapcsolatos népszavazásokat.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az európai politikai pártok éves pénzügyi beszámolóikban világosan megjelölik az európai parlamenti választások keretében folytatott kampányokkal kapcsolatos költségeket.

(2) Az európai politikai pártok éves pénzügyi beszámolóikban világosan megjelölik az európai parlamenti választások keretében folytatott kampányokkal kapcsolatosan a pártok és a jelöltek számára felmerülő költségeket.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Európai politikai alapítvány részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozás kizárólag a 2. cikk (4) bekezdésében meghatározott alapítványi feladatok és az alapítvány alapszabályában az 5. cikk szerint meghatározott célokhoz közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel. A finanszírozás különösen nem használható fel európai nemzeti, regionális vagy helyi választások, politikai pártok, jelöltek vagy alapítványok közvetlen vagy közvetett finanszírozására.

(2) Európai politikai alapítvány részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozás kizárólag a 2. cikk (4) bekezdésében meghatározott alapítványi feladatok és az alapítvány alapszabályában az 5. cikk szerint meghatározott célokhoz közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel. A finanszírozás különösen nem használható fel európai nemzeti, regionális vagy helyi választások, népszavazások, politikai pártok, jelöltek vagy alapítványok közvetlen vagy közvetett finanszírozására.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Európai politikai párt és európai politikai alapítvány részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozás nem használható fel nemzeti, regionális vagy helyi népszavazási kampányok finanszírozására.

(3) Európai politikai párt és európai politikai alapítvány részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozás nem használható fel nemzeti, regionális vagy helyi népszavazási kampányokkal kapcsolatos költségek fedezésére, kivéve európai politikai pártok esetében, amennyiben a szóban forgó népszavazás tárgya valamely uniós jogszabály, valamely uniós intézmény működése vagy az Európai Unióval kapcsolatos szerződések módosításának megerősítése.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Európai politikai párt és európai politikai alapítvány részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozás nem használható fel olyan hozzájuk kapcsolódó politikai párt finanszírozására, amelynek a székhelye harmadik országban található.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány a pénzügyi év végétől számított legfeljebb hat hónapon belül benyújtja a nyilvántartás és az illetékes tagállami nemzeti hatóságok számára a következőket:

(1) Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány a pénzügyi év végétől számított legfeljebb négy hónapon belül benyújtja a nyilvántartás és az illetékes tagállami nemzeti hatóságok számára a következőket:

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – - 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Amennyiben valamely európai politikai párttól e rendelet értelmében a költségvetési rendeletnek megfelelően támogatást vonnak meg, vagy a pártra bírságot rónak ki, a szóban forgó összegeket a 14. cikknek megfelelően a folyó évre vonatkozó előirányzatok között kell feltüntetni.

Indokolás

Például a 12. cikk (4) bekezdésére, a 15. cikk (6) bekezdésére, a 22. cikk (1) és (4) bekezdésére alkalmazandó horizontális rendelkezések.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti hatóságok és az Európai Parlament kialakítják az európai politikai pártokra és az európai politikai alapítványokra vonatkozó információk cseréjét szolgáló gyakorlati eljárásokat.

Ebből a célból az Európai Parlament a nemzeti hatóságokkal az információk megosztását szolgáló gyakorlati eljárásokról állapodhat meg.

Indokolás

A Számvevőszék, a külső könyvvizsgáló és az OLAF mellett az elsődleges ellenőrző hatóságnak az Európai Parlamentnek kell lennie.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament által az európai politikai pártoknak nyújtott valamennyi technikai támogatás az egyenlő bánásmód elvén alapul. Az ilyen jellegű támogatás feltételei nem lehetnek kedvezőtlenebbek a hasonló lehetőségben részesíthető más külső szervezeteknek és egyesületeknek biztosított technikai támogatás feltételeinél; a támogatást számla ellenében és pénzbeli ellentételezés fejében nyújtják.

Az Európai Parlament vagy más uniós intézmény által az európai politikai pártoknak nyújtott valamennyi technikai támogatás az egyenlő bánásmód elvén alapul. Az ilyen jellegű támogatás feltételei nem lehetnek kedvezőtlenebbek a hasonló lehetőségben részesíthető más külső szervezeteknek és egyesületeknek biztosított technikai támogatás feltételeinél; a támogatást számla ellenében és pénzbeli ellentételezés fejében nyújtják.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Parlament végrehajtási rendelkezéseket fogad el, amelyek meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek mellett a képviselőcsoportok, az Európai Parlamentben általuk képviselt európai politikai pártokkal együtt, olyan rendezvényeket szerveznek, amelyek közvetett támogatásnak minősülnek, különösen, ha azokat európai parlamenti helyszíneken tartják.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben az Európai Parlament a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően úgy találja, hogy valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány nem tartotta tiszteletben az Unió alapértékeit, vagy a költségvetési rendelet [93. cikke (1) bekezdése e) pontjában] meghatározott uniós pénzügyi érdekeket sértő jogellenes tevékenység miatt jogerősen elítélték, vagy az európai politikai párt nem tartotta tiszteletben a belső pártdemokráciának a 4. cikk (2) bekezdése által megállapított minimumszabályait, a szóban forgó európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány törölhető a nyilvántartásból, mely esetben a 11. cikknek megfelelően elveszíti státuszát, az e rendelet értelmében a számára nyújtott uniós finanszírozásról szóló minden hatályos határozatot vissza kell vonni, az ilyen finanszírozásról szóló minden hatályos megállapodást fel kell mondani, és minden fel nem használt uniós finanszírozást vissza kell fizettetni vele, beleértve a korábbi évekből megmaradt ilyen összegeket is.

(1) Amennyiben az Európai Parlament a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően úgy találja, hogy valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány nem tartotta tiszteletben az Unió alapértékeit, vagy a költségvetési rendelet 106. cikke (1) bekezdése e) pontjában meghatározott uniós pénzügyi érdekeket sértő jogellenes tevékenység miatt jogerősen elítélték, vagy az európai politikai párt nem tartotta tiszteletben a belső pártdemokráciának a 4. cikk (2) bekezdése által megállapított minimumszabályait, a szóban forgó európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány megróható, megbírságolható vagy törölhető a nyilvántartásból, amely esetben a 11. cikknek megfelelően elveszíti státuszát, továbbá az e rendelet értelmében a számára nyújtott uniós finanszírozásról szóló minden hatályos határozatot vissza lehet vonni, az ilyen finanszírozásról szóló minden hatályos megállapodást fel lehet mondani, és minden fel nem használt uniós finanszírozást vissza lehet fizettetni vele, beleértve a korábbi évekből megmaradt ilyen összegeket is.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az európai politikai pártra vagy európai politikai alapítványra a (2) bekezdés szerint kiszabott pénzbírság összegének megállapítása során az Európai Parlament figyelembe veszi a jogsértés súlyosságát, időtartamát, amennyiben releváns annak megismétlődését, a jogsértés óta eltelt időt, annak szándékosságát vagy fokát és az e rendelet feltételeinek és követelményeinek való megfelelés érdekében tett intézkedéseket. A kiszabott pénzbírságnak hatékonynak és visszatartó erejűnek kell lennie, és az nem haladhatja meg az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány azon éves költségvetésének 10 %-át, amelyben a szankciót elrendelték.

(3) Az európai politikai pártra vagy európai politikai alapítványra a (2) bekezdés szerint kiszabott pénzbírság összegének megállapítása során az Európai Parlament figyelembe veszi a jogsértés súlyosságát, időtartamát, amennyiben releváns annak megismétlődését, a jogsértés óta eltelt időt, annak szándékosságát vagy fokát és az e rendelet feltételeinek és követelményeinek való megfelelés érdekében az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány által tett intézkedések megfelelőségét és időzítését, és mindeközben gondoskodik arról, hogy a bírság összege legalább kétszerese legyen a szerzett pénzügyi előny értékének. A kiszabott pénzbírságnak hatékonynak és visszatartó erejűnek kell lennie, és az nem haladhatja meg az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány azon éves költségvetésének 10 %-át, amelyben a szankciót elrendelték. A pénzbírság megfelelő részletekben való kifizetése bizonyos körülmények között megengedhető.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány emellett legfeljebb öt évre kizárható a finanszírozásból, amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja, hogy a költségvetési rendelet [93. cikke (1) bekezdésének c) pontja] szerinti súlyos szakmai kötelességszegést követett el.

(6) Az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány emellett legfeljebb három évre kizárható a finanszírozásból, amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja, hogy a költségvetési rendelet 106. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti súlyos szakmai kötelességszegést követett el.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az e cikk alapján kiszabott pénzbírságok minden európai politikai pártra és európai politikai alapítványra alkalmazandók, függetlenül attól, hogy részesülnek-e uniós finanszírozásban. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a költségvetési rendelet [96. cikke (2) bekezdésének] és a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai [145]. cikkének megfelelően közigazgatási és/vagy pénzügyi szankciókat szabhat ki arra az európai politikai pártra vagy európai politikai alapítványra, amelyre vonatkozik a fenti bekezdésekben nem említett, a költségvetési rendelet [96]. cikkének ([1]) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike.

(7) Az e cikk alapján kiszabott pénzbírságok minden, e rendelet szerint elismert európai politikai pártra és európai politikai alapítványra alkalmazandók, függetlenül attól, hogy részesülnek-e uniós finanszírozásban. A szerződő hatóság a költségvetési rendelet 109. cikke (2) bekezdésének és a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai [145]. cikkének megfelelően közigazgatási és/vagy pénzügyi szankciókat szabhat ki arra az európai politikai pártra vagy európai politikai alapítványra, amelyre vonatkozik a fenti bekezdésekben nem említett, a költségvetési rendelet 109. cikkének (1) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike.

Indokolás

A szöveg pontosítása céljából: a pártra vagy alapítványra akkor is vonatkoznak az adományok átláthatóságával kapcsolatos szabályok, ha még nem kért vagy kapott uniós támogatást a saját forrásai mellé.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 22. cikkben említett szankciókkal kapcsolatos jogerős határozat meghozatala előtt az Európai Parlament lehetőséget ad az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány számára, hogy terjessze elő észrevételeit és – amennyiben ez releváns és helyénvaló – ésszerű időn belül foganatosítsa a helyzet orvoslása érdekében szükséges intézkedéseket.

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben az Európai Parlament szükségesnek véli, egyéb természetes és jogi személyeket, köztük a 7. cikk (3) bekezdésében említett panaszosokat is meghallgathat.

(2) Végső határozatának meghozatala előtt az Európai Parlament konzultációt folytat a 7. cikk (2) bekezdésében említett, független személyekből összeállított bizottságával. Amennyiben az Európai Parlament szükségesnek véli, egyéb természetes és jogi személyeket, köztük a 7. cikk (2) bekezdésében említett panaszosokat is meghallgathat.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nyilvántartás kezelője az erre a célra létrehozott weboldalon közzéteszi a következőket:

(1) A nyilvántartás kezelője az erre a célra létrehozott weboldalon legkésőbb a közlés időpontját, illetve az Európai Parlament határozathozatalát követő négy héten belül közzéteszi a következőket:

Indokolás

A weboldalon történő közzétételre szabott egy hónapos határidőnek nemcsak az a) és b) pontban említettekre, hanem az összes adatra vonatkoznia kell.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a bejegyzett európai politikai pártok és európai politikai alapítványok nevét és alapszabályát a bejegyzési kérelem részeként a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően benyújtott dokumentumokkal együtt, legkésőbb az Európai Parlament határozatát követő négy héten belül, majd ezt követően az Európai Parlamenthez a 6. cikk (6) és (7) bekezdése szerint eljuttatott módosításokat;

a) a bejegyzett európai politikai pártok és európai politikai alapítványok nevét és alapszabályát a bejegyzési kérelem részeként a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően benyújtott dokumentumokkal együtt, majd az Európai Parlament határozatának elfogadása után az Európai Parlamenthez a 6. cikk (6) és (7) bekezdése szerint eljuttatott módosításokat;

Indokolás

A 24. cikk (1) bekezdése első mondatának módosításából következő, technikai jellegű kiigazítás.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az elutasított bejegyzési kérelmek listáját a bejegyzési kérelem részeként a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően benyújtott dokumentumokkal együtt, valamint az elutasítás okát, legkésőbb az Európai Parlament határozatát követő négy héten belül;

b) az elutasított bejegyzési kérelmek listáját a bejegyzési kérelem részeként a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően benyújtott dokumentumokkal együtt, valamint az elutasítás okát;

Indokolás

A 24. cikk (1) bekezdése első mondatának módosításából következő, technikai jellegű kiigazítás.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a 19. cikk (1) bekezdésében említett éves pénzügyi beszámolókat és külső könyvvizsgálói jelentéseket, valamint az európai politikai alapítványok esetében a munkaprogramok végrehajtásáról szóló záró jelentéseket;

d) a 19. cikk (1) bekezdésében említett éves pénzügyi beszámolókat és külső könyvvizsgálói jelentéseket, valamint az európai politikai alapítványok esetében a munkaprogramok végrehajtásáról szóló záró jelentéseket. Ezeket az információkat legkésőbb a kézhezvételt követő hat héten belül közzé kell tenni, és az összes pénzügyi információt összehasonlítható, táblázatos formában, többek között nyílt adatként kell rendelkezésre bocsátani;

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a támogatók nevének és az általuk nyújtott adományoknak az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok által a 15. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően bejelentett listáját, azon természetes személyek adományai kivételével, akiknek adományai támogatónként és évenként nem haladják meg az 1000 EUR értéket, mely adományok „kisebb adományok” cím alatt kerülnek bejelentésre;

e) a támogatók nevének és az általuk nyújtott adományoknak az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok által a 15. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően bejelentett listáját, azon természetes személyek adományai kivételével, akiknek adományai támogatónként és évenként nem haladják meg az 1000 EUR értéket, mely adományok „kisebb adományok” cím alatt kerülnek bejelentésre. Ezeket az információkat legkésőbb a kézhezvételt követő hat héten belül közzé kell tenni, és az összes pénzügyi információt összehasonlítható, táblázatos formában, többek között nyílt adatként kell rendelkezésre bocsátani;

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) az Európai Parlament által a 22. cikk szerint hozott jogerős határozatok részleteit és indokolását, releváns esetben az eminens független személyek bizottsága által a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően elfogadott véleményekkel együtt, figyelemmel a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseire is;

g) az Európai Parlament által a 22. cikk szerint hozott jogerős határozatok részleteit és indokolását, figyelemmel a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseire is;

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A nyilvántartásban az e cikk (1) bekezdésének c)–g) pontja alapján közzétett minden információnak legalább öt éven keresztül nyilvánosan hozzáférhetőnek kell maradnia a weboldalon.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően az európai politikai párt alapszabályához csatolt és a 6. cikk (7) bekezdésének megfelelően naprakésszé tett taglista vonatkozásában az Európai Parlament közzéteszi a tagok teljes számát, a jogi személy tagok nevét és azon természetes személyek nevét, akik nevük közzétételéhez kifejezett írásbeli hozzájárulásukat adták. Az európai politikai pártok e hozzájárulást minden természetes személy tagjuktól automatikusan megkérik.

(2) Az Európai Parlament közzéteszi a társult tagpártok 6. cikk (7) bekezdésének megfelelően naprakésszé tett listáját.

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az Európai Parlament évente közzéteszi az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek, valamint a regionális parlamentek vagy közgyűlések azon képviselőinek listáját, akik európai politikai pártok tagjai, feltüntetve pártkapcsolódásukat is.

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Parlament igazgatási fellebbezési eljárást biztosít az alapszabály bejegyzésével, a finanszírozással vagy a szankciókkal összefüggésben hozott határozatok tekintetében.

(1) Az Európai Parlament gyors és átlátható igazgatási fellebbezési eljárást biztosít az alapszabály bejegyzésével, a finanszírozással vagy a szankciókkal összefüggésben hozott határozatok tekintetében.

Indokolás

A módosítás célja annak megerősítése, hogy a lehetséges szankciókra tekintettel szilárd és megfelelő igazgatási fellebbezési eljárásokra van szükség.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabályukat az e rendelet alkalmazásának időpontjától számított egy éven belül kiigazítják annak érdekében, hogy maradéktalanul megfeleljen e rendelet rendelkezéseinek.

  • [1]  HL C 67., 2013.3.7., 1. o.
  • [2]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [3]  HL C 62., 2013.3.2. 77. o.
  • [4]  HL C 296. E, 2012.10.2., 46. o.

INDOKOLÁS

Az európai politikai pártok fejlődése kulcsfontosságú az uniós ügyek iránti közérdeklődés felkeltése szempontjából. Elsősorban az EU rendszeréből adódó összetettség miatt nem könnyű feladat az európai politikai pártok számára egy olyan reformcsomag kidolgozása, amely mobilizálni tudja az egyéni és szervezetben lévő polgárok demokratikus energiáit. Ám ebből előnyt lehet kovácsolni, amennyiben kiderül, hogy mi is az európai politikai pártok „alapvető feladata”, illetve hogy a politikai fejlődésükről szóló tájékozott és elvi alapokon álló párbeszéd hogyan segítheti elő egy plurális démosz megjelenését.

Az előadó határozottan üdvözli az európai politikai pártok és politikai alapítványok uniós jog szerinti különleges és egységes európai jogi státuszának létrehozását, különösen az európai politikai pártok szervezeti egységességére való tekintettel.

A főtitkár 2010. évi jelentésében javasolt reformok, az Elnökség 2011. december 13-i határozatai, a 2007-ben módosított korábbi, 2004/2003/EK rendelet alkalmazásának értékeléséről szóló 2011. április 6-i Giannakou-jelentés és az európai politikai pártokról és politikai alapítványaikról szóló új rendeletre irányuló javaslat a jelenlegi helyzet alapos elemzésén alapul, és általánosságban pozitív választ ad az európai politikai pártok kérdéseire, aggodalmaira és megjegyzéseire. A jelentéstervezetben szereplő javaslatok az európai politikai pártok szervezeti egységessége irányába mutatnak.

Az elismerés feltételeire való tekintettel az előadó javasolja, hogy csak nemzeti és regionális pártok legyenek jogosultak európai pártot alakítani. Az európai pártok alapítására vonatkozóan az európai pártok alapszabálya egyformán figyelembe veszi az európai, nemzeti és regionális szinten megválasztott képviselőket. A regionális szinten megválasztott képviselők elismerésének lehetőségét ezért a pártok alapítása céljából fenn kell tartani, de csak azon régiók esetében, amelyek jogalkotási hatásköreitől az Európai Parlamentet értesítették. Az Európai Parlament által történő finanszírozáshoz az európai pártoknak legalább egy európai parlamenti képviselővel kell képviseltetniük magukat az Európai Parlamentben. Ezenfelül figyelembe kell venni az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok teljes mértékű belső demokráciája, illetve az összetételük és alapításuk tekintetében meglévő, nemek közötti egyenlőség kritériumait. A belső demokrácia feltételének nem megfelelő párt a legalább hét tagállamban való képviselet mint előírás szempontjából nem vehető figyelembe.

Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványaikra vonatkozó feltételeket és bejegyzési feltételeket az Európai Parlament évente ellenőrzi. Az előadó véleménye szerint ezt az ellenőrzést évente, illetve bármely természetes vagy jogi személy megfelelő indoklással ellátott kérését követően el kell végezni, és erre a leghatékonyabb eljárás az Európai Parlament alkotmányügyekben illetékes bizottságáé. E célból e bizottság rendez meghallhatásokat, és a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül véleményt nyilvánít az Európai Parlament számára.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (24.1.2013)

az Alkotmányügyi Bizottság részére

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

A vélemény előadója: Herczog Edit

RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója egyetért a Bizottsággal abban, hogy az európai politikai pártok és alapítványok fokozott és hatékonyabb fellépése elősegítheti, hogy a polgárok jobban megértsék a nemzeti és uniós politikai folyamatok közötti összefüggéseket, és az egyik ösztönzője lehet az európai nyilvánosság kialakításának. Ennek megfelelően az európai politikai pártok és alapítványok nagyobb szerephez fognak jutni az ötévente megrendezett európai parlamenti választásokon és az esetleges olyan népszavazási kampányokban, amelyek tárgya kifejezetten az Európai Unió hatáskörébe tartozik, vagy magát az Európai Unió működését érinti.

A vélemény előadójának határozott véleménye, hogy az európai politikai pártoknak és alapítványoknak programjaikban, tevékenységük során és tagjaik révén tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió alapértékeit, nevezetesen az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait.

Üdvözöljük az európai politikai pártok és alapítványok munkamódszerei és tevékenységei tekintetében szükséges, bizonyos fokú pénzügyi rugalmasság bevezetését, és támogatjuk az új finanszírozási módszert, azaz a hozzájárulások, valamint a működési támogatások és adományok együttes alkalmazását. Ehhez kapcsolódóan az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a közös rendezvények megszervezéséhez fizetett hozzájárulásokat nem szabad adományoknak tekinteni, továbbá hogy nem helyénvaló korlátozni az európai politikai pártok és alapítványok által természetes vagy jogi személyektől elfogadható adományok mértékét.

A vélemény előadója egyetért azzal a megközelítéssel, hogy az Európai Parlamentnek évente ellenőriznie kell az európai politikai pártokra és alapítványokra vonatkozó feltételeket és bejegyzési kritériumokat, és támogatja azt az elképzelést, hogy egy háromtagú – az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által kinevezett egy-egy független, kiemelkedő személyiségből álló – bizottság ésszerű határidőn belül alkosson véleményt az adott kérdésről.

Végezetül a vélemény előadójának meggyőződése, hogy – amellett, hogy az Európai Parlament szerepet játszik a bejegyzés és az éves ellenőrzés folyamatában – az Európai Unió költségvetésén kívüli forrásból származó bevételek és valamennyi kiadás fölött az adott európai politikai párt és alapítvány székhelye szerinti tagállam illetékes nemzeti hatóságainak kell ellenőrzést gyakorolniuk.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Meg kell határozni az e rendelet szerinti európai jogi státusz megszerzése céljából az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok által követendő eljárásokat, valamint az e státusz odaítélésére vonatkozó döntés során figyelembe veendő eljárásokat és feltételeket. Meg kell állapítani emellett azt is, milyen eljárások követendők abban az esetben, ha valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány elveszíti európai jogi státuszát, vagy lemond arról.

(8) Meg kell határozni az e rendelet szerinti európai jogi státusz megszerzése céljából az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok által követendő eljárásokat, valamint az e státusz odaítélésére vonatkozó döntés során figyelembe veendő eljárásokat és feltételeket. Meg kell állapítani emellett azt is, milyen pártatlan és átlátható eljárások követendők abban az esetben, ha valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány elveszíti európai jogi státuszát, vagy lemond arról.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) A valamely európai politikai pártban való tagságot és a párt politikai tevékenységeiben való önkéntes részvételt nem befizetésnek vagy természetbeni adománynak, hanem önkéntes szerepvállalásnak kell tekinteni.

Indokolás

A preambulumbekezdés a 2. cikk (7) bekezdésének módosítását világítja meg.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – 18 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18. A jelen javaslat elfogadásának napján a biztosi kollégium egyúttal bizottsági munkadokumentumot fogad majd el a költségvetési rendeletnek az európai politikai pártok hozzájárulások útján történő finanszírozásáról szóló új címmel történő kiegészítéséről szóló javaslatról. Az európai politikai pártok részére nyújtott „hozzájárulások” bevezetése azt követően kerül megerősítésre, hogy az utóbbi javaslatot a társjogalkotók elfogadták.

18. A jelen javaslat elfogadásának napján a biztosi kollégium egyúttal bizottsági munkadokumentumot fogad majd el a költségvetési rendeletnek az európai politikai pártok hozzájárulások útján történő finanszírozásáról szóló új címmel történő kiegészítéséről szóló javaslatról. Az európai politikai pártok részére nyújtott „hozzájárulások” bevezetése azt követően kerül megerősítésre, hogy az utóbbi javaslatot a társjogalkotók elfogadták, biztosítva a két javaslatban szereplő fogalommeghatározások folyamatos koherenciáját és egyértelműségét.

Indokolás

Erre az egyértelműsítésre a két javaslat közötti viszony kellő figyelembevételének biztosítása érdekében van szükség.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. „adomány”: készpénzadomány vagy egyéb, természetben (áruk vagy szolgáltatások formájában) nyújtott, az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány számára gazdasági előnyt jelentő adomány.

7. „adomány”: készpénzadomány vagy egyéb, természetben (áruk vagy szolgáltatások formájában) nyújtott, az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány számára gazdasági előnyt jelentő adomány. A valamely európai politikai pártban való tagság és a párt politikai tevékenységeiben való önkéntes részvétel nem minősül adománynak.

Indokolás

Lásd az új (15a) preambulumbekezdést.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az e rendelet által nem szabályozott kérdések tekintetében vagy a rendelet által csak részben szabályozott kérdések esetében e kérdések azon aspektusai tekintetében, amelyekkel e rendelet nem foglalkozik, az európai politikai pártra és az európai politikai alapítványra a székhelye szerinti tagállamban a párt vagy alapítvány alapszabályában említett jogi formára irányadó nemzeti jogszabályok alkalmazandók. Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány más tagállamokban kifejtett tevékenységeire az illető tagállamok vonatkozó nemzeti jogszabályai alkalmazandók.

(2) Az e rendelet által kifejezetten nem szabályozott kérdések tekintetében az európai politikai pártra és az európai politikai alapítványra a székhelye szerinti tagállamban a párt vagy alapítvány alapszabályában említett jogi formára irányadó nemzeti jogszabályok alkalmazandók. Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány más tagállamokban kifejtett tevékenységeire az illető tagállamok vonatkozó nemzeti jogszabályai alkalmazandók.

Indokolás

A módosítás célja a rendelet hatályának egyértelműsítése, mivel az a bizottsági szövegben nem világos.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett esetekben az e rendelet értelmében az európai politikai pártnak vagy az európai politikai alapítványnak nyújtott uniós finanszírozásról szóló minden hatályos határozatot vissza kell vonni, az ilyen finanszírozásról szóló minden hatályos megállapodást fel kell mondani, és minden fel nem használt uniós finanszírozást vissza kell fizettetni, beleértve a korábbi évekből megmaradt ilyen összegeket is.

(3) Az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett esetekben az e rendelet értelmében az európai politikai pártnak vagy az európai politikai alapítványnak nyújtott uniós finanszírozásról szóló minden hatályos határozatot vissza kell vonni, az ilyen finanszírozásról szóló minden hatályos megállapodást fel kell mondani, és minden fel nem használt uniós finanszírozást vissza kell fizettetni, beleértve a korábbi évekből megmaradt ilyen összegeket is, összhangban az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (költségvetési rendelet) vonatkozó rendelkezéseivel.

 

_____________

 

1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Indokolás

Erre az egyértelműsítésre a két javaslat közötti viszony kellő figyelembevételének biztosítása érdekében van szükség.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott pénzügyi hozzájárulás vagy támogatás európai politikai párt esetében nem haladhatja meg a párt éves visszatéríthető kiadásainak 90 %-át, európai politikai alapítvány esetében pedig az alapítvány költségvetésében feltüntetett éves támogatható költségeinek 95 %-át. Az odaítélt uniós hozzájárulások fel nem használt részét az európai politikai pártok az odaítélést követő két pénzügyi évben felhasználhatják visszatéríthető kiadások fedezésére. Az e két pénzügyi évet követően fel nem használt összegeket a költségvetési rendeletnek megfelelően vissza kell fizettetni.

(4) Az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott pénzügyi hozzájárulás vagy támogatás európai politikai párt esetében nem haladhatja meg a párt éves visszatéríthető kiadásainak 90%-át, európai politikai alapítvány esetében pedig az alapítvány költségvetésében feltüntetett éves támogatható költségeinek 95%-át. Az odaítélt uniós hozzájárulások vagy támogatások fel nem használt részét az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok az odaítélést követő két pénzügyi évben felhasználhatják. Az e két pénzügyi évet követően fel nem használt összegeket a költségvetési rendeletnek megfelelően vissza kell fizettetni.

Indokolás

Az európai politikai pártoknak és alapítványoknak nyújtott közfinanszírozás hozzájárul stabil működésükhöz és tevékenységük folytonosságához, és az európai politikai tudatosság kialakításának, illetve az európai polgárok akarata kinyilvánításának fő célját szolgálja. Lehetővé kell tenni, hogy az európai politikai pártok és alapítványok a korábbi pénzügyi évekből történő átvitelek révén felhalmozzák a kampányhoz szükséges pénzösszegeket.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány évente és támogatónként legfeljebb 25 000 EUR értékben adományokat fogadhat el természetes vagy jogi személyektől, az (5) bekezdés sérelme nélkül.

(1) Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány adományokat fogadhat el természetes vagy jogi személyektől, az (5) bekezdés sérelme nélkül.

Indokolás

Annak ösztönzése céljából, hogy a politikai pártok saját forrásokat generáljanak, a javaslat eltörölné az évente és támogatónként adományozható összeg felső határát.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az Európai Parlamentben működő politikai csoportok költségvetéséből származó adományokat;

b) az Európai Parlamentben működő képviselőcsoportok költségvetéséből származó adományokat, ugyanakkor a közös rendezvények megszervezéséhez fizetett hozzájárulások nem tekintendők adományoknak;

Indokolás

Az európai politikai pártok és az Európai Parlament képviselőcsoportjai számos alkalommal közösen szerveznek rendezvényeket (pl. konferenciákat, szemináriumokat és nyilvános vitákat), amennyiben az közös politikai vagy társadalmi célokat szolgál. Ezekben az esetekben teljes mértékben engedélyezni kell, hogy az európai parlamenti képviselőcsoport hozzájáruljon a rendezvény költségeihez, és ezt nem szabad adománynak tekinteni.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) olyan vállalkozástól származó adományokat, amely felett valamely állami hatóság közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az adott vállalkozásra irányadó szabályok alapján;

c) olyan vállalkozástól származó adományokat, amely felett valamely állami hatóság közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az érintett vállalkozásra irányadó szabályok alapján;

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) harmadik ország állami hatóságától származó adományokat, ideértve az olyan vállalkozásokat is, amelyek felett valamely állami hatóság közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az adott vállalkozásra irányadó szabályok alapján.

d) harmadik ország állami hatóságától származó adományokat, ideértve az olyan vállalkozásokat is, amelyek felett valamely állami hatóság közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az érintett vállalkozásra irányadó szabályok alapján.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Bármely természetes vagy jogi személy, aki európai politikai pártot vagy európai politikai alapítványt belföldön vagy határokon átnyúlóan adományban részesít, az adomány tekintetében ugyanolyan adóügyi elbánásban részesül, mint az olyan politikai pártok vagy politikai alapítványok számára biztosított adományokat nyújtó támogató, amelyek székhelye abban a tagállamban van, ahol a támogató adóügyi illetőséggel bír.

(2) A meglévő nemzeti küszöbértékek és a tagállami adójogi autonómia sérelme nélkül bármely természetes vagy jogi személy, aki európai politikai pártot vagy európai politikai alapítványt belföldön vagy határokon átnyúlóan adományban részesít, az adomány tekintetében ugyanolyan adóügyi elbánásban részesül, mint az olyan politikai pártok vagy politikai alapítványok számára biztosított adományokat nyújtó támogató, amelyek székhelye abban a tagállamban van, ahol a támogató adóügyi illetőséggel bír.

Indokolás

A módosítás célja a rendelet hatályának egyértelműsítése, mivel az a bizottsági szövegben nem világos.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Európai politikai párt és európai politikai alapítvány részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozás nem használható fel nemzeti, regionális vagy helyi népszavazási kampányok finanszírozására.

(3) Európai politikai párt és európai politikai alapítvány részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozás nem használható fel nemzeti, regionális vagy helyi népszavazási kampányok finanszírozására, ugyanakkor kivétel alkalmazandó az európai politikai pártok tekintetében abban az esetben, ha a kampányok tárgya európai uniós jogszabály, vagy ha a népszavazás közvetlenül érinti egy uniós intézmény működését.

Indokolás

Az európai politikai pártokat nem lehet kizárni a nemzeti, regionális vagy helyi népszavazási kampányokból, ha azok az Európai Unió működésére vagy az Unió hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkoznak. Indokolt, hogy a valódi európai nézőpontot képviselő európai politikai pártok részesei legyenek ennek a demokratikus folyamatnak.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az e cikk alapján kiszabott pénzbírságok minden európai politikai pártra és európai politikai alapítványra alkalmazandók, függetlenül attól, hogy részesülnek-e uniós finanszírozásban. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a költségvetési rendelet [96. cikke (2) bekezdésének] és a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai [145]. cikkének megfelelően közigazgatási és/vagy pénzügyi szankciókat szabhat ki arra az európai politikai pártra vagy európai politikai alapítványra, amelyre vonatkozik a fenti bekezdésekben nem említett, a költségvetési rendelet [96]. cikkének ([1]) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike.

(7) Az e cikk alapján kiszabott pénzbírságok minden, e rendelet rendelkezései szerint elismert európai politikai pártra és európai politikai alapítványra alkalmazandók, függetlenül attól, hogy részesülnek-e uniós finanszírozásban. A szerződő hatóság a költségvetési rendelet 109. cikke (2) bekezdésének és a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai [145]. cikkének megfelelően közigazgatási és/vagy pénzügyi szankciókat szabhat ki arra az európai politikai pártra vagy európai politikai alapítványra, amelyre vonatkozik a fenti bekezdésekben nem említett, a költségvetési rendelet 109. cikkének (1) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike.

Indokolás

A szöveg pontosítása céljából: a pártra vagy alapítványra akkor is vonatkoznak az adományok átláthatóságával kapcsolatos szabályok, ha még nem kért vagy kapott uniós támogatást a saját forrásai mellé.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nyilvántartás kezelője az erre a célra létrehozott weboldalon közzéteszi a következőket:

(1) A nyilvántartás kezelője az erre a célra létrehozott weboldalon legkésőbb a közlés időpontját, illetve az Európai Parlament határozathozatalát követő négy héten belül közzéteszi a következőket:

Indokolás

A weboldalon történő közzétételre szabott egy hónapos határidőnek nemcsak az a) és b) pontban említettekre, hanem az összes adatra vonatkoznia kell.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a bejegyzett európai politikai pártok és európai politikai alapítványok nevét és alapszabályát a bejegyzési kérelem részeként a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően benyújtott dokumentumokkal együtt, legkésőbb az Európai Parlament határozatát követő négy héten belül, majd ezt követően az Európai Parlamenthez a 6. cikk (6) és (7) bekezdése szerint eljuttatott módosításokat;

a) a bejegyzett európai politikai pártok és európai politikai alapítványok nevét és alapszabályát a bejegyzési kérelem részeként a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően benyújtott dokumentumokkal együtt, majd ezt követően az Európai Parlamenthez a 6. cikk (6) és (7) bekezdése szerint eljuttatott módosításokat;

Indokolás

A 24. cikk (1) bekezdése első mondatának módosításából következő, technikai jellegű kiigazítás.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az elutasított bejegyzési kérelmek listáját a bejegyzési kérelem részeként a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően benyújtott dokumentumokkal együtt, valamint az elutasítás okát, legkésőbb az Európai Parlament határozatát követő négy héten belül;

b) az elutasított bejegyzési kérelmek listáját a bejegyzési kérelem részeként a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően benyújtott dokumentumokkal együtt, valamint az elutasítás okát;

Indokolás

A 24. cikk (1) bekezdése első mondatának módosításából következő, technikai jellegű kiigazítás.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Parlament és a 7. cikk (2) bekezdésében említett bizottság gondoskodik arról, hogy az e rendelet alkalmazásában általuk gyűjtött személyes adatokat kizárólag annak biztosítására használják fel, hogy az európai politikai pártok, az európai politikai alapítványok és az európai politikai pártok tagságának finanszírozása jogszerű, szabályszerű és átlátható legyen. E személyes adatokat legkésőbb azok megfelelő részeinek a 24. cikk szerinti közzétételét követően 24 hónappal megsemmisítik.

(3) Az Európai Parlament és a 7. cikk (2) bekezdésében említett bizottság gondoskodik arról, hogy az e rendelet alkalmazásában általuk gyűjtött személyes adatokat kizárólag annak biztosítására használják fel, hogy az európai politikai pártok, az európai politikai alapítványok és az európai politikai pártok tagságának finanszírozása jogszerű, szabályszerű és átlátható legyen. E személyes adatokat legkésőbb azok megfelelő részeinek a 24. cikk szerinti közzétételét követően 36 hónappal megsemmisítik.

Indokolás

A bizottsági javaslat a költségvetési rendelet 13. cikkétől eltérően hosszabb időre engedélyezi a források átvitelét („n+2”), aminek következtében az adott költségvetési évben biztosított előirányzatok összesen három pénzügyi éven át felhasználhatók. A személyes adatok megsemmisítésének határidejét ennek megfelelően 36 hónapban kell megállapítani.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Parlament igazgatási fellebbezési eljárást biztosít az alapszabály bejegyzésével, a finanszírozással vagy a szankciókkal összefüggésben hozott határozatok tekintetében.

(1) Az Európai Parlament gyors és átlátható igazgatási fellebbezési eljárást biztosít az alapszabály bejegyzésével, a finanszírozással vagy a szankciókkal összefüggésben hozott határozatok tekintetében.

Indokolás

A módosítás célja annak megerősítése, hogy a lehetséges szankciókra tekintettel szilárd és megfelelő igazgatási fellebbezési eljárásokra van szükség.

ELJÁRÁS

Cím

Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabálya és finanszírozása

Hivatkozások

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

22.10.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Edit Herczog

3.10.2012

Az elfogadás dátuma

23.1.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (23.1.2013)

az Alkotmányügyi Bizottság részére

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

A vélemény előadója: Luigi Berlinguer

RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója üdvözli az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatot. A javaslat magában foglal néhány, az EP 2011. áprilisi állásfoglalásában szereplő fontos javaslatot, és így EU-szerte megteremti a lehetőséget a politikai pártok szerepének maradéktalan és működőképes elismerésére, amint arról a Lisszaboni Szerződés (az EUSZ 10. cikke) és az Alapjogi Charta is rendelkezik.

Az európai politikai pártoknak nyújtandó új jogi személyiség a Jogi Bizottság számára az egyik legérdekesebb pont. Az uniós jog szerinti jogi személyiség a javaslatban foglaltak szerint kiegészíti és „átfogja” a már meglévő, tagállami jog szerinti jogi személyiséget. A cél az, hogy a tagállamokban elkerüljék a tagállami pártokra vonatkozó szabályok, illetve az európai szintű pártokra vonatkozó egyéb kritériumok révén létrejövő „kettős mércéket”. További célja, hogy a javaslat tekintetében minimálisra csökkentse a tagállamok vonakodását.

Mielőtt a pártot vagy alapítványt az uniós jog szerinti jogi személyiség megszerzése érdekében bejegyeznék, valójában valamely tagállam joga szerint már jogi személyiséggel, illetve ottani székhellyel kell rendelkeznie.

Ami a Jogi Bizottság hatáskörét illeti, a belső irányítási szabályok szintén rendkívül fontosak, mivel nem csupán magasabb szintű, közös elszámoltathatósági és átláthatósági kritériumokat határoznak meg, hanem a tagállami pártok belső szabályzata és magatartása tekintetében megnyitják az utat a pozitív tovagyűrűző hatás előtt.

A javaslat felsorolja azokat az elemeket, amelyekkel az alapszabályban a demokratikus belső működés biztosítása érdekében foglalkozni kell, ilyenek a tagsággal járó jogok és kötelezettségek, a közgyűlés működése, illetve a valamennyi egyéb irányító testület megválasztására és döntéshozatalára irányuló folyamatok. E tekintetben igen fontos még azon lehetőség megemlítése, hogy valamely pártot a belső demokráciára vonatkozó minimumszabályok megsértése esetén a nyilvántartásból töröljék.

A javaslat Európai Parlamenten belüli vitájának menetrendje a Jogi Bizottság számára kiemelt jelentőséggel bír: a rendelet tényleg elfogadásának biztosítása érdekében a Jogi Bizottság javasolja, hogy az Európai Parlament álláspontját a 2014. tavaszi európai választásokra való felkészülés előtt megfelelő időben fogadja el.

MÓDOSÍTÁS:

A Jogi Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Az európai politikai pártokat és alapítványokat fel kell jogosítani arra, hogy személyzetüket az Európai Parlament képviselőcsoportjainak személyzetével megegyező módon, az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei 2c. cikkével összhangban alkalmazzák.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Azoknak az európai politikai pártoknak és hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványoknak, amelyek ilyenekként az európai jogi státusz révén európai szinten kívánják elismertetni magukat, és az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozáshoz kívánnak jutni, be kell tartaniuk bizonyos elveket, és meg kell felelniük bizonyos feltételeknek. Az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványoknak mindenekelőtt tiszteletben kell tartaniuk az Európai Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapértékeit.

(10) Azoknak az európai politikai pártoknak és hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványoknak, amelyek ilyenekként az európai jogi státusz révén európai szinten kívánják elismertetni magukat, és az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozáshoz kívánnak jutni, be kell tartaniuk bizonyos elveket, és meg kell felelniük bizonyos feltételeknek. Az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványoknak mindenekelőtt tiszteletben kell tartaniuk az Európai Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapértékeit. Annak lehetővé tétele érdekében, hogy új formációk is csatlakozhassanak a politikai vitához, és ezáltal hozzájáruljanak az Európai Unió élénk demokratikus életéhez, valamint annak biztosítására, hogy a lehető legtöbb pártszövetség tartozzon az e rendelet szerinti átláthatósági és felügyeleti szabályok hatálya alá, az európai politikai pártokra vonatkozó küszöböt úgy kell megállapítani, hogy azt a formálisan jól megszervezett transznacionális politikai szövetségek könnyen átléphessék anélkül, hogy a választási sikereket előfeltételül szabnák meg számukra.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Meg kell határozni az európai politikai pártok kormányzásának és belső szerveződésének alapértékeit és minimumkövetelményeit, különösen a magas szintű belső pártdemokrácia tiszteletben tartása és az irányában történő elkötelezettség biztosítása érdekében. Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályának emellett több alapvető igazgatási és jogi rendelkezést kell tartalmaznia.

(11) Meg kell határozni az európai politikai pártok kormányzásának és belső szerveződésének alapértékeit és minimumkövetelményeit, különösen a magas szintű belső pártdemokrácia tiszteletben tartása és az irányában történő elkötelezettség biztosítása érdekében, elsősorban a jelöltek kiválasztására, valamint az európai parlamenti választásokra szóló jelöltlisták tagpártjaik általi összeállítására vonatkozó eljárások tekintetében. Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályának emellett több alapvető igazgatási és jogi rendelkezést kell tartalmaznia.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az Európai Unió általános költségvetéséből folyósított finanszírozásra való jogosultságot azon európai politikai pártokra és hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványokra kell korlátozni, amelyeket ilyenként elismertek, és amelyek európai jogi státuszban részesültek. Miközben lényeges biztosítani, hogy az európai politikai párttá válás feltételei ne legyenek túlságosan szigorúak, és azokat politikai pártok vagy természetes személyek szervezett és komoly, nemzetek feletti szövetségei könnyen teljesíthessék, az uniós költségvetés korlátozott forrásainak elosztására figyelemmel arányos kritériumokat is meg kell állapítani, amelyek objektív módon igazolják az európai politikai párt valóban európai ambícióit és valódi választói támogatottságát. E kritérium leginkább az európai parlamenti választások eredményén alapulhat, mely választásokon minden európai politikai pártnak indulnia kell e rendelet értelmében, és amelyen elért eredmény pontos mutatója az európai politikai párt választói elismertségének. Tükröznie kell azt a szerepet, amelyet az Európai Parlament az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően az Unió polgárainak közvetlen képviseletében betölt, valamint az európai politikai pártok azon célját, hogy teljes mértékben részt vegyenek az Unió demokratikus életében, és az Unió polgárai által képviselt nézetek, vélemények és politikai akarat hatékony kifejezése érdekében az európai képviseleti demokrácia aktív szereplőivé váljanak. Az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott támogatásra való jogosultság azon európai politikai pártokra korlátozandó, amelyek legalább egy tag útján képviseltetik magukat az Európai Parlamentben, illetve azon európai politikai alapítványokra, amelyek e státuszért olyan európai politikai párt révén folyamodnak, amely legalább egy taggal képviselteti magát az Európai Parlamentben.

(12) Az Európai Unió általános költségvetéséből folyósított finanszírozásra való jogosultságot azon európai politikai pártokra és hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványokra kell korlátozni, amelyeket ilyenként elismertek, és amelyek európai jogi státuszban részesültek. Miközben lényeges biztosítani, hogy az európai politikai párttá válás feltételei ne legyenek túlságosan szigorúak, és azokat politikai pártok vagy természetes személyek szervezett és komoly, nemzetek feletti szövetségei könnyen teljesíthessék, az uniós költségvetés korlátozott forrásainak elosztására figyelemmel arányos kritériumokat is meg kell állapítani, amelyek objektív módon igazolják az európai politikai párt valóban európai ambícióit és valódi választói támogatottságát. E kritérium leginkább az európai parlamenti választások eredményén alapulhat, mely választásokon minden európai politikai pártnak indulnia kell e rendelet értelmében, és amelyen elért eredmény pontos mutatója az európai politikai párt választói elismertségének. Tükröznie kell azt a szerepet, amelyet az Európai Parlament az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően az Unió polgárainak közvetlen képviseletében betölt, valamint az európai politikai pártok azon célját, hogy teljes mértékben részt vegyenek az Unió demokratikus életében, és az Unió polgárai által képviselt nézetek, vélemények és politikai akarat hatékony kifejezése érdekében az európai képviseleti demokrácia aktív szereplőivé váljanak. Az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott támogatásra való jogosultság azon európai politikai pártokra korlátozandó, amelyek legalább egy tag útján képviseltetik magukat az Európai Parlamentben vagy a legutóbbi európai parlamenti választásokon jelentős számú tagállamban elérték a választók támogatására vonatkozó minimális szintet, illetve azon európai politikai alapítványokra, amelyek e státuszért olyan európai politikai párt révén folyamodnak, amely legalább egy taggal képviselteti magát az Európai Parlamentben.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) képviselteti magát európai parlamenti képviselői révén a tagállamok legalább egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a regionális parlamentekben vagy a regionális közgyűlésekben, vagy

b) saját maga vagy tagpártjai képviseltetik magukat európai parlamenti képviselőik révén a tagállamok legalább egynegyedében, illetve a nemzeti parlamentek képviselői vagy a jogalkotási hatáskörrel felruházott – és ennek megfelelően az Európai Parlamentnek értesítés formájában megjelölt – regionális parlamentek vagy közgyűlések képviselői révén, vagy

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) belső testületeiben biztosítja a nemek képviseletét, és jelöltlistáinak összetételében elősegíti a nemek egyenlő képviseletét;

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a párt minden egyéb irányító testületének demokratikus választási és demokratikus döntéshozatali folyamatai, megjelölve minden testület esetében annak hatásköreit, feladatait és összetételét, tagjai kinevezésének és elmozdításának módját, továbbá a jelöltek kiválasztása és a tisztségviselők megválasztása során alkalmazott világos és átlátható kritériumokat, biztosítva, hogy a tisztségviselők mandátuma, noha megújítható lehet, csak meghatározott időre szólhat;

d) a párt minden egyéb irányító testületének demokratikus választási és demokratikus döntéshozatali folyamatai, megjelölve minden testület esetében annak hatásköreit, feladatait és összetételét, tagjai kinevezésének és elmozdításának módját, továbbá a jelöltek demokratikus eljárással történő kiválasztása és a tisztségviselők megválasztása során alkalmazott világos és átlátható kritériumokat, biztosítva, hogy a tisztségviselők mandátuma, noha megújítható lehet, csak meghatározott időre szólhat;

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) a tagpártok kötelezése arra, hogy az európai parlamenti választások jelöltjeit nyílt, demokratikus folyamat keretében válasszák ki, amely a párt valamennyi tagja számára lehetővé teszi a kiválasztási folyamatban és a jelöltlistán szereplő jelöltek sorrendjének meghatározásában való aktív vagy passzív részvételt,

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány jogilag teljes körűen elismert és teljes mértékben jogképes az összes tagállamban.

Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány jogilag teljes mértékben jogképes az összes tagállamban.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az e rendelet által nem szabályozott kérdések tekintetében vagy a rendelet által csak részben szabályozott kérdések esetében e kérdések azon aspektusai tekintetében, amelyekkel e rendelet nem foglalkozik, az európai politikai pártra és az európai politikai alapítványra a székhelye szerinti tagállamban a párt vagy alapítvány alapszabályában említett jogi formára irányadó nemzeti jogszabályok alkalmazandók. Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány más tagállamokban kifejtett tevékenységeire az illető tagállamok vonatkozó nemzeti jogszabályai alkalmazandók.

2. Az e rendeletben vagy saját alapszabályukban nem vagy csak részben szabályozott kérdések tekintetében európai politikai pártra és az európai politikai alapítványra a székhelye szerinti tagállam törvényei alkalmazandók. Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány más tagállamokban kifejtett tevékenységeire az illető tagállamok vonatkozó nemzeti jogszabályai alkalmazandók.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Európai politikai párt és európai politikai alapítvány részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozás nem használható fel nemzeti, regionális vagy helyi népszavazási kampányok finanszírozására.

3. Európai politikai párt és európai politikai alapítvány részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozás nem használható fel nemzeti, regionális vagy helyi népszavazási kampányok finanszírozására, kivéve, ha a népszavazások tárgyát az Európai Unióval kapcsolatos kérdések képezik.

ELJÁRÁS

Cím

Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabálya és finanszírozása

Hivatkozások

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

22.10.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Luigi Berlinguer

10.10.2012

Vizsgálat a bizottságban

18.12.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

ELJÁRÁS

Cím

Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabálya és finanszírozása

Hivatkozások

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.9.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

22.10.2012

JURI

22.10.2012

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Marietta Giannakou

17.9.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.10.2012

26.11.2012

18.12.2012

21.1.2013

 

4.2.2013

18.2.2013

14.3.2013

19.3.2013

Az elfogadás dátuma

15.4.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

8

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

François Alfonsi, Syed Kamall, Georgios Koumoutsakos

Benyújtás dátuma

24.4.2013