Procedură : 2012/0237(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0140/2013

Texte depuse :

A7-0140/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0421

RAPORT     ***I
PDF 994kWORD 722k
23.4.2013
PE 498.012v01-00 A7-0140/2013

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportoare: Marietta Giannakou

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0499),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0288/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Curții de Conturi din 7 februarie 2013(1),

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 februarie 2013(2),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie 2013(3),

–   având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european(4),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0140/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Uniunea Europeană trebuie să funcționeze pe baza principiului democrației reprezentative, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Partidele politice europene cu adevărat transnaționale și fundațiile politice europene afiliate acestora au de îndeplinit un rol esențial pentru ca cetățenii să se poată exprima la nivel european prin reducerea diferențelor între politicile la nivel național și la nivelul Uniunii.

(4) Partidele politice europene cu adevărat transnaționale și fundațiile politice europene afiliate acestora au de îndeplinit un rol esențial pentru ca cetățenii să se poată exprima la nivel european.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Partidele politice europene și fundațiile politice europene vor avea drepturi, obligații și responsabilități speciale în temeiul prezentului regulament și ar trebui să se conformeze, prin urmare, unor modele organizaționale compatibile.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Ar trebui stabilite procedurile care trebuie urmate de către partidele politice europene și de către fundațiile politice europene afiliate acestora pentru a obține un statut juridic european în temeiul prezentului regulament, precum și procedurile și criteriile care trebuie respectate pentru a se ajunge la o decizie cu privire la acordarea unei astfel de statut juridic european. De asemenea, este necesar să se stabilească procedurile pentru cazurile în care un partid politic european sau o fundație politică europeană poate pierde sau renunța la propriul statut juridic european.

(8) Ar trebui stabilite procedurile care trebuie urmate de către partidele politice europene și de către fundațiile politice europene afiliate acestora pentru a obține un statut juridic european în temeiul prezentului regulament, precum și procedurile și criteriile care trebuie respectate pentru a se ajunge la o decizie cu privire la acordarea unei astfel de statut juridic european. De asemenea, este necesar să se stabilească procedurile imparțiale și transparente pentru cazurile în care un partid politic european sau o fundație politică europeană poate pierde sau renunța la propriul statut juridic european.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Partidele politice europene și fundațiile politice europene ar trebui să fie reglementate de normele de fond prevăzute de prezentul regulament, precum și de legislația națională a statelor membre, în special de legislația statului membru în care își au sediul și în sensul cărora ar trebui să identifice forma juridică adecvată, care trebuie să corespundă unei forme de entitate juridică recunoscută în cadrul ordinii juridice a statului membru respectiv.

(9) Partidele politice europene și fundațiile politice europene ar trebui să fie reglementate de normele de fond prevăzute de prezentul regulament și, în ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate, sau sunt reglementate doar parțial de prezentul regulament, de legislația națională a statelor membre, în special de legislația statului membru în care își au sediul.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a spori transparența finanțării partidelor politice europene, și pentru a evita posibilele abuzuri privind normele de finanțare, un membru al Parlamentului European ar trebui, exclusiv în scopul finanțării, să fie considerat drept membru al unui singur partid politic european, care ar trebui, atunci când este relevant, să fie cel la care este afiliat partidul său politic național sau regional la data finală de depunere a cererilor.

(13) Pentru a spori transparența recunoașterii și finanțării partidelor politice europene și pentru a evita posibilele abuzuri privind normele de finanțare, un membru al Parlamentului European ar trebui, exclusiv în scopul finanțării, să fie considerat drept membru al unui singur partid politic european, care ar trebui, atunci când este relevant, să fie cel la care este afiliat partidul său politic național sau regional la data finală de depunere a cererilor.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Apartenența la un partid politic european și participarea voluntară la activitățile politice ale acestuia nu ar trebui considerate drept plăți sau prestații în natură, ci drept devotament în serviciul voluntariatului.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Partidele politice europene ar trebui să poată finanța campanii desfășurate în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, în timp ce finanțarea și limitarea cheltuielilor electorale în legătură cu partidele și candidații la aceste alegeri ar trebui să fie reglementate de normele aplicabile în fiecare stat membru. Pentru a contribui la creșterea conștiinței politice europene a cetățenilor Uniunii și pentru a intensifica transparența procesului electoral european, partidele politice europene ar trebui să fie încurajate să informeze cetățenii în timpul alegerilor pentru Parlamentul European cu privire la legăturile lor cu partidele politice naționale afiliate și candidații naționali.

(17) Partidele politice europene ar trebui să își poată finanța propriile campanii desfășurate în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, în timp ce finanțarea și limitarea cheltuielilor electorale în legătură cu partidele și candidații la aceste alegeri ar trebui să fie reglementate de normele aplicabile în fiecare stat membru. Pentru a contribui la creșterea conștiinței politice europene a cetățenilor Uniunii și pentru a intensifica transparența procesului electoral european, partidele politice europene ar trebui să fie încurajate să informeze cetățenii în timpul alegerilor pentru Parlamentul European cu privire la legăturile lor cu partidele politice naționale afiliate și candidații naționali.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Partidele politice europene ar trebui să fie în măsură să finanțeze campanii desfășurate în contextul unor referendumuri în unul sau mai multe state membre legate direct de chestiuni care privesc Uniunea Europeană.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Partidele politice europene nu ar trebui să finanțeze, în mod direct sau indirect, alte partide politice și, în special, partide naționale sau candidați naționali. Fundațiile politice europene nu trebuie să finanțeze, în mod direct sau indirect, partide politice europene sau naționale, și nici candidați europeni sau naționali. În plus, partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora nu ar trebui să finanțeze campanii pentru referendumuri naționale. Aceste principii sunt o reflectare a Declarației nr. 11 privind articolul 191 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, anexată Actului final al Tratatului de la Nisa.

(18) Partidele politice europene nu ar trebui să finanțeze, în mod direct sau indirect, alte partide politice și, în special, partide naționale sau candidați naționali. Fundațiile politice europene nu trebuie să finanțeze, în mod direct sau indirect, partide politice europene sau naționale, și nici candidați europeni sau naționali. În plus, partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora nu ar trebui să finanțeze campanii naționale, regionale sau locale desfășurate în contextul unor referendumuri care nu privesc chestiuni legate de Uniunea Europeană.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Asistența tehnică ce va fi acordată de Parlamentul European partidelor politice europene ar trebui să aibă ca fundament principiul egalității de tratament, ar trebui să fie furnizată pe bază de factură și de plată și să facă obiectul unui raport public periodic.

(27) Asistența tehnică ce va fi acordată de instituțiile Uniunii Europene partidelor politice europene ar trebui să aibă ca fundament principiul egalității de tratament, ar trebui să fie furnizată pe bază de factură și de plată și ar trebui să facă obiectul unui raport public periodic întocmit de instituția pertinentă.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Aplicarea aspectelor esențiale ale prezentului regulament ar trebui să fie prezentate pe un site web dedicat și analizate în cadrul unui raport anual al Parlamentului European, care ar trebui să fie publicat.

(28) Aplicarea aspectelor esențiale ale prezentului regulament ar trebui să fie prezentate pe un site web dedicat și analizate în cadrul unui raport anual al Parlamentului European, care ar trebui să fie publicat atât în pe suport de hârtie, cât și în versiune online.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „partid politic” înseamnă o asociație de cetățeni care urmărește obiective politice,

1. „partid politic” înseamnă o asociație de cetățeni care urmărește obiective politice și care este recunoscută de ordinea juridică a cel puțin unui stat membru sau este constituită în conformitate cu aceasta;

Justificare

Pentru a garanta că doar partidele care respectă cadrul juridic și în ceea ce privește ordinea lor democratică internă pot fi luate în considerare pentru condițiile de înregistrare. Formularea este identică cu cea a regulamentului aflat în vigoare [articolul 2 alineatul (1)].

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. „partid politic european” înseamnă o „alianță politică” ce urmărește obiective politice și este înregistrată la Parlamentul European, în conformitate cu condițiile și procedurile stabilite în prezentul regulament;

3. „partid politic european” înseamnă o „alianță politică” ce urmărește obiective politice, în special prin campanii pentru voturi și locuri în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, și este înregistrată la Parlamentul European, în conformitate cu condițiile și procedurile stabilite în prezentul regulament;

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. „partid-membru afiliat” înseamnă un partid politic aparținând unui partid politic european;

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. „membri individuali” înseamnă persoane fizice aparținând direct unui partid politic european, în cazul în care statutul partidului o permite;

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. „parlament regional” sau „adunare regională” înseamnă un organism ai cărui membri sunt fie titularii unui mandat electoral regional, fie răspund politic în fața unei adunări rezultate din alegeri;

5. „parlament regional” sau „adunare regională” înseamnă un organism cu competențe legislative conferite prin legislația națională a unui stat membru și notificat ca atare Parlamentului European de către statul membru respectiv;

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 6 – nota de subsol 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

18. La data adoptării prezentei propuneri, Colegiul va adopta, de asemenea, un document de lucru al Comisiei privind o propunere de modificare a Regulamentului financiar de introducere a unui nou titlu privind finanțarea partidelor politice europene prin intermediul contribuțiilor. Introducerea de „contribuții” pentru partidele politice europene va fi confirmată după ce propunerea din urmă va fi adoptată de către colegislatori.

18. La data adoptării propunerii de regulament, Comisia a adoptat, de asemenea, un document de lucru al Comisiei privind o propunere de modificare a Regulamentului financiar de introducere a unui nou titlu privind finanțarea partidelor politice europene prin intermediul contribuțiilor. Introducerea de „contribuții” pentru partidele politice europene va fi confirmată după ce o astfel de modificare a Regulamentului financiar va fi adoptată de către Parlamentul European și Consiliu, asigurându-se, între ambele regulamente, continuitatea coerenței și clarității definițiilor.

Justificare

Această clarificare este necesară pentru a se asigura că relației dintre cele două propuneri i se acordă suficientă importanță.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „donație” înseamnă alocări sub formă de numerar și alte donații în natură (bunuri sau servicii) care constituie un avantaj economic pentru partidul politic european sau pentru fundația politică europeană în cauză.

7. „donație” înseamnă plăți sau prestații în natură (bunuri sau servicii) care constituie un avantaj economic sau financiar pentru partidul politic european sau pentru fundația politică europeană în cauză, cu excepția contribuțiilor în vederea organizării unor evenimente comune.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și de la orice modificare ulterioară a ordinii lor juridice naționale, statele membre prezintă o notificare Parlamentului European cu privire la parlamentele și adunările lor regionale, în sensul alineatului (1) punctul (5).

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) O alianță politică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul (2), are dreptul de a solicita înregistrarea statutului său ca partid politic european la Parlamentul European, sub rezerva următoarelor condiții:

(1) O alianță politică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul (2), care respectă valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, are dreptul de a solicita înregistrarea statutului său ca partid politic european la Parlamentul European, sub rezerva următoarelor condiții:

(a) trebuie să aibă sediul într-un stat membru;

(a) trebuie să aibă sediul într-un stat membru;

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin un sfert din statele membre, de membri în Parlamentul European sau în parlamentele naționale, în parlamentele regionale ori în adunările regionale sau

(b) trebuie să fie reprezentată, ea sau partidele-membre afiliate recunoscute la nivel național, în cel puțin un sfert din statele membre, de membri în Parlamentul European sau de membri în parlamentele naționale, sau de membri în parlamentele regionale ori în adunările regionale sau

trebuie să fi obținut, în cel puțin o pătrime din statele membre, minim trei la sută din voturile exprimate în fiecare din statele membre respective la cele mai recente alegeri pentru Parlamentul European;

trebuie să fi obținut, în cel puțin o pătrime din statele membre, minim trei la sută din voturile exprimate în fiecare din statele membre respective la cele mai recente alegeri naționale sau alegeri pentru Parlamentul European;

(c) trebuie să respecte, în special în programul și în activitățile sale, precum și ale membrilor săi, valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, și anume respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților;

(c) trebuie să respecte valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, și anume respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților;

(d) trebuie să fi participat la alegerile pentru Parlamentul European ori să își fi exprimat în mod public intenția de a participa la alegerile următoare pentru Parlamentul European;

(d) trebuie să fi participat, ea sau partidele-membre afiliate, la alegerile pentru Parlamentul European ori să își fi exprimat în mod public intenția de a participa la alegerile următoare pentru Parlamentul European;

(e) nu trebuie să urmărească scopuri lucrative.

(e) nu trebuie să urmărească scopuri lucrative;

 

(ea) statutul său trebuie să includă dispozițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1).

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) O fundație politică are dreptul de a solicita înregistrarea statutului său ca fundație politică europeană la Parlamentul European, sub rezerva următoarelor condiții:

(2) O fundație politică care respectă valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, are dreptul de a solicita înregistrarea statutului său ca fundație politică europeană la Parlamentul European, sub rezerva următoarelor condiții:

(a) trebuie să fie afiliată unui partid politic european recunoscut în conformitate cu condițiile și procedurile stabilite în prezentul regulament, după cum se certifică în statutul înregistrat al partidului respectiv;

(a) trebuie să fie afiliată în mod oficial unui partid politic european recunoscut în conformitate cu condițiile și procedurile stabilite în prezentul regulament, după cum se certifică în statutul înregistrat al partidului respectiv;

(b) trebuie să aibă sediul într-un stat membru;

(b) trebuie să aibă sediul într-un stat membru;

(c) trebuie să respecte, în special în programul și în activitățile sale, valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, și anume respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților;

(c) trebuie să respecte valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, și anume respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților;

(d) obiectivele acesteia trebuie să completeze obiectivele partidului politic european la care este afiliată în mod oficial;

(d) obiectivele acesteia trebuie să completeze obiectivele partidului politic european la care este afiliată în mod oficial;

(e) organul său de conducere trebuie să fie compus din membri proveniți din cel puțin un sfert din statele membre;

(e) organul său de conducere trebuie să fie compus din membri proveniți din cel puțin un sfert din statele membre;

(f) nu trebuie să urmărească scopuri lucrative.

(f) nu trebuie să urmărească scopuri lucrative;

 

(fa) statutul său trebuie să includă dispozițiile prevăzute la articolul 5.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Un membru al Parlamentului European, al unui parlament național sau al unui parlament ori al unei adunări regionale este considerat drept membru al unui singur partid politic european, acesta fiind, atunci când este pertinent, partidul la care este afiliat partidul său politic național sau regional.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Pentru determinarea conformității cu condiția stabilită la alineatul (1c), în cazul unui partid politic european, sau la alineatul (2c), în cazul unei fundații politice europene, principiile imparțialității și neutralității sunt respectate cu deosebită strictețe, în scopul salvgardării pluralismului în cel mai înalt grad cu putință.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) denumirea partidului, care trebuie să se distingă cu claritate, inclusiv în forma abreviată, de orice altă denumire a unui partid politic european;

(a) denumirea partidului, care se distinge cu claritate, inclusiv în forma abreviată, de orice altă denumire a unui partid politic european și emblema sau logo-ul său;

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) forma juridică a partidului, astfel cum a fost recunoscută în cadrul ordinii juridice a statului membru în care acesta își are sediul;

eliminat

Justificare

The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 (1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " ... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the European political parties and their foundations to act as representative agents of the European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a "double legal personality" is not necessary either.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) organismele sau persoanele fizice care dețin, în fiecare dintre statele membre în cauză, competența de reprezentare juridică, în special în scopul achiziției sau cedării de bunuri mobile și imobile și de a se constitui parte în procedurile judiciare;

(i) organismele sau persoanele cu funcții care dețin, în fiecare dintre statele membre în cauză, competența de reprezentare juridică, în special în scopul achiziției sau cedării de bunuri mobile și imobile și de a se constitui parte în procedurile judiciare;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) dizolvarea entității în calitatea acestuia de partid politic european recunoscut.

(j) procedura de dizolvare a entității ca partid politic european recunoscut, inclusiv metodele necesare de punere în aplicare a acestei dizolvări.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) admiterea, demiterea și excluderea membrilor de partid, cu anexarea la statut a listei membrilor de partid;

(a) admiterea, retragerea și excluderea partidelor-membre afiliate și, dacă există, a membrilor individuali ai partidului politic european;

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) drepturile și obligațiile asociate tuturor tipurilor de afiliere în calitate de membru, inclusiv norme de natură să garanteze reprezentarea drepturilor tuturor membrilor, fie că sunt persoane fizice, fie persoane juridice, precum și drepturile de vot pertinente;

(b) drepturile și obligațiile asociate tuturor tipurilor de afiliere în calitate de membru, inclusiv norme de natură să garanteze reprezentarea drepturilor tuturor membrilor, precum și drepturile de vot pertinente;

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) alegeri democratice și procese decizionale democratice pentru toate celelalte organe de conducere, precizând pentru fiecare dintre acestea competențele, responsabilitățile și componența acestor organe, inclusiv modalitățile de numire și destituire a membrilor, precum și criterii clare și transparente pentru selectarea candidaților și alegerea titularilor de funcții, al căror mandat trebuie să fie limitat în timp, dar poate fi reînnoit;

(d) alegeri democratice și procese decizionale democratice pentru toate celelalte organe de conducere, precizând pentru fiecare dintre acestea competențele, responsabilitățile și componența acestor organe, inclusiv modalitățile de numire și destituire a membrilor, precum și criterii clare și transparente pentru selectarea candidaților, care trebuie să se bazeze pe o procedură democratică, și alegerea titularilor de funcții, al căror mandat trebuie să fie limitat în timp, dar poate fi reînnoit;

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) selectarea democratică a candidatului sprijinit de partid pentru postul de Președinte al Comisiei Europene sau pentru orice altă funcție politică la nivelul Uniunii;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) standardele democratice pe care trebuie să le îndeplinească partidele-membre afiliate în interesul democrației interne de partid la toate nivelurile politice, în special la elaborarea listelor cu candidați;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) promovarea echilibrului de gen în cadrul adunării sale generale, al organelor sale de conducere și în componența listelor electorale.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) forma juridică a fundației, astfel cum a fost recunoscută în cadrul ordinii juridice a statului membru în care aceasta își are sediul;

eliminat

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) o listă a organelor fundației, în care să se precizeze pentru fiecare în parte competențele, responsabilitățile și componența, inclusiv modalitățile de numire și destituire a membrilor și a conducerii sale;

(g) competențele și procedurile decizionale democratice ale organismelor fundației și componența lor;

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) norme privind numirea membrilor organismelor fundației prin vot secret, realegerea acestora și demiterea lor;

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) celelalte norme interne ale fundației politice europene referitoare la luarea deciziilor, alegeri, cerințele privind cvorumul și modificarea statutului;

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) procedura de modificare a statutului;

eliminat

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 5 litera (gb)(nouă).

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Parlamentul European instituie un registru (denumit în continuare „registru”) în vederea înregistrării unui partid politic european și a unei fundații politice europene.

(1) Parlamentul European instituie un registru (denumit în continuare „registru”) în vederea înregistrării unui partid politic european și a unei fundații politice europene. Registrul în care sunt înregistrate aceste partide și fundații politice este disponibil online.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Parlamentul European publică întreaga documentație prezentată de alianțele și fundațiile politice ca parte a cererii lor.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) O fundație politică poate înscrie un statut în registru numai prin intermediul partidului politic european la care este afiliată.

(4) O fundație politică europeană poate înscrie un statut în registru numai prin intermediul partidului politic european la care este afiliată în mod oficial.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În termen de trei luni de la primirea cererii de înregistrare, Parlamentul European adoptă o decizie, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună cu statutul partidului sau al fundației sau, în cazul în care o cerere nu a fost aprobată, motivele respingerii.

(5) În termen de trei luni de la primirea cererii de înregistrare, Parlamentul European înregistrează partidul politic european sau fundația politică europeană în registru și publică statutul acestuia/acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care constată neîndeplinirea vreuneia dintre condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(ea) sau, respectiv, la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(fa). În astfel de cazuri, solicitantul este informat fără întârziere cu privire la motive.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

 

(7) Lista actualizată a membrilor unui partid politic european, anexată la statutul partidului în conformitate cu articolul 4 punctul (2), se trimite anual Parlamentului European însă în termen de patru săptămâni de la data oricărei modificări în urma căreia partidul politic european nu mai îndeplinește cerința de la articolul 3 alineatul (1) litera (b).

(7) Lista actualizată a partidelor-membre afiliate ale unui partid politic european și, dacă există, a numărului membrilor individuali ai unui partid politic european se trimite anual Parlamentului European însă în termen de patru săptămâni de la data oricărei modificări în urma căreia partidul politic european nu mai îndeplinește cerința prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b).

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Parlamentul European verifică anual dacă partidele politice europene și fundațiile politice europene îndeplinesc în continuare condițiile și cerințele prevăzute la articolele 3, 4 și 5.

(1) Fără a aduce atingere procedurii prevăzute la alineatul (2), Parlamentul European verifică în permanență dacă partidele politice europene și fundațiile politice europene îndeplinesc în continuare condițiile și cerințele prevăzute la articolul 3.

În cazul în care este relevant, calendarul verificării anuale menționate la prezentul alineat se aliniază la procedura de solicitare a finanțării prevăzută la articolul 13, astfel încât registrul și ordonatorul de credite să coordoneze și să facă schimb de informații, după caz.

 

(2) Ori de câte ori i se solicită acest lucru de către un sfert dintre membri, reprezentând cel puțin trei grupuri politice din Parlamentul European, Parlamentul European hotărăște cu majoritatea membrilor săi dacă este îndeplinită în continuare condiția prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (c) privind un partid politic european și la articolul 3 alineatul (2) litera (c) pentru o fundație politică europeană.

(2) Ori de câte ori i se solicită acest lucru de către un sfert dintre membri, reprezentând cel puțin trei grupuri politice din Parlamentul European, de către Comisie sau de către Consiliu, Parlamentul European hotărăște dacă un partid politic european sau o fundație politică europeană respectă în continuare valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, menționate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Înainte de a lua decizia, Parlamentul European îi audiază pe reprezentanții partidului politic european sau ai fundației politice europene în cauză și solicită unui comitet alcătuit din personalități independente (denumit în continuare „comitetul”) să emită un aviz cu privire la acest subiect, într-o perioadă de timp rezonabilă.

Înainte de a lua decizia, Parlamentul European îi audiază pe reprezentanții partidului politic european sau ai fundației politice europene în cauză și solicită unui comitet alcătuit din personalități independente (denumit în continuare „comitetul”) să emită un aviz cu privire la acest subiect, într-o perioadă rezonabilă. Avizul comitetului se publică. Parlamentul European ia decizia în termen de o lună.

Comitetul este alcătuit din trei membri, Parlamentul European, Consiliul și Comisia numind fiecare câte un membru în termen de șase luni de la încheierea primei sesiuni a Parlamentului European în urma alegerilor pentru Parlamentul European. Secretariatul și finanțarea comitetului se asigură de către Parlamentul European.

Comitetul este alcătuit din trei membri, Parlamentul European, Consiliul și Comisia numind fiecare câte un membru în termen de șase luni de la încheierea primei sesiuni a Parlamentului European în urma alegerilor pentru Parlamentul European. Secretariatul și finanțarea comitetului se asigură de către Parlamentul European.

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate depune, în orice moment, o cerere motivată la Parlamentul European pentru a se verifica dacă sunt îndeplinite în continuare una sau mai multe dintre condițiile și cerințele menționate la alineatul (1). Încălcarea valorilor pe care se întemeiază Uniunea de către un partid politic european, inclusiv de către membrii acestuia sau de către o fundație politică europeană, se poate stabili numai în conformitate cu alineatul (2).

 

(4) În cazul în care Parlamentul European constată că una dintre condițiile sau cerințele prevăzute la alineatul (1) nu mai sunt îndeplinite, acesta aplică dispozițiile prevăzute la articolul 11 sau la articolul 22 sau la ambele, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de articolul 23.

(4) În cazul în care Parlamentul European constată că una dintre condițiile sau cerințele prevăzute la alineatul (1) nu mai sunt îndeplinite, acesta aplică dispozițiile prevăzute la articolul 11 sau la articolul 22 sau la ambele, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de articolul 23.

 

(4a) În cazul în care Parlamentul European constată că un partid politic european nu mai îndeplinește condiția privind respectarea valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, menționate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, partidul politic european, împreună cu fundația politică europeană afiliată, este radiat din registru. În cazul în care Parlamentul European constată că o fundație politică europeană nu mai îndeplinește condiția privind respectarea valorilor respective, fundația politică europeană în cauză este radiată din registru.

(5) O fundație politică europeană își pierde în mod automat statutul dacă partidul politic european la care este afiliată este radiat din registru. Ordonatorul de credite responsabil reduce valoarea contribuției sau a grantului sau reziliază acordul privind contribuția sau grantul ori decizia privind finanțarea din bugetul Uniunii primită în temeiul prezentului regulament și recuperează sumele plătite în mod necuvenit în baza acordului privind contribuția sau grantul ori în baza deciziei de finanțare, precum și orice fond necheltuit primit de la Uniune, la data deciziei adoptate în temeiul articolului 11.

(5) O fundație politică europeană își pierde în mod automat statutul dacă partidul politic european la care este afiliată este radiat din registru. Ordonatorul de credite responsabil reduce valoarea contribuției sau a grantului sau reziliază acordul privind contribuția sau grantul ori decizia privind finanțarea din bugetul Uniunii primită în temeiul prezentului regulament și recuperează sumele plătite în mod necuvenit în baza acordului privind contribuția sau grantul ori în baza deciziei de finanțare, precum și orice fond necheltuit primit de la Uniune, la data deciziei adoptate în temeiul articolului 11.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Partidul politic european și fundația politică europeană au recunoaștere și capacitate juridică deplină în toate statele membre.

(1) Partidul politic european și fundația politică europeană au capacitate juridică deplină în toate statele membre.

Justificare

Capacitatea juridică deplină implică „recunoașterea juridică”.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Cu excepția cazului în care statutul le impune restricții, partidul politic european și fundația politică europeană beneficiază de toate drepturile necesare desfășurării activității, inclusiv dreptul de a poseda bunuri mobile și imobile, ele putând desfășura activități în toate statele membre și în țări terțe.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) În cazul în care au fost comise acte în numele unui partid politic european sau al unei fundații politice europene înainte de înregistrare în conformitate cu articolele 3 și 6, iar partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză nu își asumă obligațiile ce decurg din aceste acte, persoanele fizice, partidele sau entitățile juridice care au comis aceste acte poartă răspunderea în solidar pentru acestea.

Justificare

Clarifică situația în ceea ce privește răspunderea în conformitate cu legislația națională înainte de înregistrarea unui partid politic european sau a fundației afiliate acestuia.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) Statele membre garantează faptul că denumirile „partid politic european” și „fundație politică europeană” pot fi utilizate doar de către alianțele sau fundațiile politice înregistrate în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul regulament nu le reglementează sau, în cazul în care acesta le reglementează parțial, în legătură cu acele aspecte pe care regulamentul nu le prevede, partidul politic european și fundația politică europeană se află sub incidența, în statul membru în care își au sediul, legislației naționale aplicabile formei juridice menționate în statutul partidului sau al fundației. Activitățile desfășurate de partidul politic european și de fundația politică europeană în alte state membre sunt reglementate de legislația națională aplicabilă în domeniu din statele membre respective.

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul regulament sau statutele lor respective nu le reglementează sau le reglementează parțial, partidul politic european și fundația politică europeană se află sub incidența legislației statului membru în care își au sediul. Activitățile desfășurate de partidul politic european și de fundația politică europeană în alte state membre sunt reglementate de legislația națională aplicabilă în domeniu din statele membre respective.

Justificare

Propunerea Comisiei se referă la dispozițiile care sunt aplicabile formei juridice alese de partid sau fundație în statul membru în care acestea își au sediul. Aceasta este o altă expresie a conceptului de „partid-paralel”, care există în conformitate cu legislația unui stat membru și cu legislația Uniunii și care este inutilă și inadecvată [a se vedea, de asemenea, amendamentele la articolul 4 alineatul (1c) și articolul 11 alineatul (4)].

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) organul de conducere al partidului sau al fundației decide să dizolve partidul politic european sau fundația politică europeană;

(a) organul competent al partidului sau al fundației decide să dizolve partidul politic european sau fundația politică europeană;

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) organul de conducere decide să transforme partidul politic european sau fundația politică europeană într-o entitate juridică recunoscută în cadrul ordinii juridice a unui stat membru;

(b) organul competent decide să transforme partidul politic european sau fundația politică europeană într-o entitate juridică recunoscută în cadrul ordinii juridice a unui stat membru;

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) este eliminat(ă) din registru în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (1) sau (4) ori în conformitate cu articolul 7 alineatul (5).

(d) este eliminat(ă) din registru.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când un partid politic european sau o fundație politică europeană se află în unul dintre cazurile prevăzute la alineatul (1) literele (a), (b) sau (c), se retrage orice decizie în vigoare cu privire la finanțarea primită de la Uniune în temeiul prezentului regulament, se reziliază orice acord în vigoare cu privire la o astfel de finanțare și se recuperează orice finanțare necheltuită primită din partea Uniunii, inclusiv orice fonduri necheltuite, primite de la Uniune în anii anteriori.

(3) Atunci când un partid politic european sau o fundație politică europeană sunt eliminate din registru, se retrage orice decizie în vigoare cu privire la finanțarea primită de la Uniune în temeiul prezentului regulament, se reziliază orice acord în vigoare cu privire la o astfel de finanțare și se recuperează orice finanțare necheltuită primită din partea Uniunii, inclusiv orice fonduri necheltuite, primite de la Uniune în anii anteriori, în conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii1.

 

_____________

 

1 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Justificare

Această clarificare este necesară pentru a se asigura că relației dintre cele două propuneri i se acordă suficientă importanță.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dizolvarea, insolvența, încetarea plăților și alte proceduri similare sunt reglementate de dispozițiile legale care se aplică formei juridice menționate în statutul partidului politic european sau al fundației politice europene din statul membru în care își are sediul.

(4) Dizolvarea, insolvența, încetarea plăților și alte proceduri similare sunt reglementate de dispozițiile legale care se aplică partidelor politice sau fundațiilor politice din statul membru în care partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză își are sediul.

Justificare

Completează articolul 10, așa cum a fost modificat în ceea ce privește procedurile care trebuie să aibă loc într-un loc predeterminat.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Contribuțiile financiare sau granturile de la bugetul general al Uniunii Europene nu pot depăși 90 % din costurile eligibile anuale ale unui partid politic european și 95 % din costurile eligibile anuale ale unei fundații politice europene. Partidele politice europene pot utiliza, în cursul a două exerciții financiare ulterioare datei la care a fost acordată, orice parte neutilizată din contribuția UE alocată pentru acoperirea cheltuielilor rambursabile. Sumele neutilizate după cele două exerciții financiare se recuperează în conformitate cu Regulamentul financiar.

(4) Contribuțiile financiare sau granturile de la bugetul general al Uniunii Europene nu pot depăși 90 % din costurile eligibile anuale ale unui partid politic european și 95 % din costurile eligibile anuale ale unei fundații politice europene. Partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora pot utiliza, în cursul a două exerciții financiare ulterioare datei la care a fost acordată, orice parte neutilizată din contribuția sau subvenția UE alocată pentru acoperirea cheltuielilor rambursabile. Sumele neutilizate se recuperează în conformitate cu Regulamentul financiar.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) O fundație politică europeană include în cererea sa programul de activitate anual.

(3) O fundație politică europeană include în cererea sa programul de activitate anual și poate solicita finanțare din bugetul general al Uniunii Europene numai prin intermediul partidului politic european la care este afiliată în mod oficial și direct.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În scopul alocării creditelor, un deputat în Parlamentul European poate fi considerat ca aparținând unui singur partid politic european, care, atunci când este relevant, este cel la care este afiliat partidul său național sau regional la data finală de depunere a cererilor.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) donații din bugetele grupurilor politice din Parlamentul European;

(b) donații din bugetele grupurilor politice din Parlamentul European, deși contribuțiile în vederea organizării unor evenimente comune nu vor fi considerate drept donații;

Justificare

De multe ori, atunci când este vorba despre obiective politice sau sociale comune, partidele politice europene și grupurile politice din Parlamentul European organizează evenimente în comun (de exemplu, conferințe, seminarii, dezbateri publice). În aceste cazuri specifice, sunt absolut permise contribuțiile la costurile de organizare în favoarea unui grup politic din Parlamentul European, acestea nefiind considerate drept donații.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) donații de la o întreprindere asupra căreia autoritățile publice pot exercita direct sau indirect o influență hotărâtoare în temeiul dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor financiare la o astfel de întreprindere sau a normelor care îi reglementează activitatea;

(c) donații de la o întreprindere asupra căreia autoritățile publice pot exercita direct sau indirect o influență hotărâtoare în temeiul dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor financiare la o astfel de întreprindere sau a normelor care reglementează activitatea întreprinderii în cauză;

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) donații din partea unei autorități publice dintr-o țară terță, inclusiv din partea unei întreprinderi asupra căreia autoritățile publice pot exercita direct sau indirect o influență hotărâtoare în temeiul dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor financiare la o astfel de întreprindere sau a normelor care îi reglementează activitatea.

(d) donații din partea unei autorități publice dintr-o țară terță, inclusiv din partea unei întreprinderi asupra căreia autoritățile publice pot exercita direct sau indirect o influență hotărâtoare în temeiul dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor financiare la o astfel de întreprindere sau a normelor care reglementează activitatea întreprinderii în cauză.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Contribuțiile pentru organizarea evenimentelor comune nu sunt considerate drept donații.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Se admit contribuțiile acordate unui partid politic european din partea membrilor săi. Aceste contribuții nu pot depăși 40 % din bugetul anual al partidului politic european în cauză.

(7) Se admit contribuțiile acordate unui partid politic european din partea partidelor-membre afiliate. Aceste contribuții nu pot depăși 40 % din bugetul anual al partidului politic european în cauză.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Orice persoană fizică sau juridică ce face o donație unui partid politic european sau unei fundații politice europene la nivel național sau transfrontalier beneficiază de același tratament fiscal aplicabil donațiilor făcute unui partid politic sau unei fundații politice cu sediul în statul membru în care donatorul își are reședința în scopuri fiscale.

(2) Fără a aduce atingere pragurilor naționale existente și autonomiei statelor membre în materie de legislație fiscală, orice persoană fizică sau juridică ce face o donație unui partid politic european sau unei fundații politice europene la nivel național sau transfrontalier beneficiază de același tratament fiscal aplicabil donațiilor făcute unui partid politic sau unei fundații politice cu sediul în statul membru în care donatorul își are reședința în scopuri fiscale.

Justificare

Acest amendament are drept scop clarificarea domeniului de aplicare al prezentului regulament, care nu este clar în textul Comisiei.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Finanțarea partidelor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă poate fi utilizată pentru finanțarea campaniilor desfășurate de partidele politice europene în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, la care acestea participă în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (d).

(1) Finanțarea partidelor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă poate fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de campanii în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, la care acestea participă în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (d). Sub rezerva limitelor prevăzute la articolul 18 alineatul (1), partidele politice europene pot contribui la diseminarea informațiilor către public pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la aspecte semnificative ale politicilor europene. Atunci când fac acest lucru, ele trebuie să respecte normele care reglementează desfășurarea campaniilor electorale în statele membre respective, în special normele aplicabile partidelor și candidaților în ceea ce privește finanțarea și limitarea cheltuielilor electorale.

În temeiul articolului 8 din Actul privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin sufragiu universal direct, finanțarea și limitarea cheltuielilor electorale pentru toate partidele și candidații la alegerile pentru Parlamentul European sunt reglementate, în fiecare stat membru, de legislația națională.

În temeiul articolului 8 din Actul privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin sufragiu universal direct, finanțarea și limitarea cheltuielilor electorale pentru toate partidele și candidații la alegerile pentru Parlamentul European sunt reglementate, în fiecare stat membru, de legislația națională, cu excepția referendumurilor privind politicile Uniunii Europene sau a ratificării tratatelor legate de Uniunea Europeană.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cheltuielile legate de campaniile desfășurate în contextul alegerilor pentru Parlamentul European se identifică în mod clar ca atare de către partidele politice europene în situațiile financiare anuale ale acestora.

(2) Cheltuielile suportate de partide și candidați legate de campaniile desfășurate în contextul alegerilor pentru Parlamentul European se identifică în mod clar ca atare de către partidele politice europene în situațiile financiare anuale ale acestora.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Finanțarea fundațiilor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată în alte scopuri decât pentru finanțarea responsabilităților lor, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (4) și pentru a acoperi cheltuielile care sunt legate direct de obiectivele prevăzute în statutul lor, în conformitate cu articolul 5. Aceasta nu poate fi utilizată, în special, pentru finanțarea directă sau indirectă a alegerilor, partidelor politice, candidaților sau fundațiilor europene, naționale, regionale sau locale.

(2) Finanțarea fundațiilor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată în alte scopuri decât pentru finanțarea responsabilităților lor, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (4) și pentru a acoperi cheltuielile care sunt legate direct de obiectivele prevăzute în statutul lor, în conformitate cu articolul 5. Aceasta nu poate fi utilizată, în special, pentru finanțarea directă sau indirectă a alegerilor, partidelor politice, candidaților sau fundațiilor europene, naționale, regionale sau locale sau a referendumurilor.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru finanțarea campaniilor pentru referendumuri naționale, regionale sau locale.

(3) Finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de campanii pentru referendumuri naționale, regionale sau locale, excepție făcând partidele politice europene, atunci când subiectul referendumului în cauză îl constituie legislația Uniunii, funcționarea unei instituții a Uniunii sau ratificarea tratatelor legate de Uniunea Europeană.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru finanțarea partidelor politice afiliate care își au sediul într-o țară terță.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cel târziu în termen de șase luni de la sfârșitul exercițiului financiar, partidele politice europene și fundațiile politice europene depun la registru și la autoritățile naționale competente din statele membre:

(1) Cel târziu în termen de patru luni de la sfârșitul exercițiului financiar, partidele politice europene și fundațiile politice europene depun la registru și la autoritățile naționale competente din statele membre:

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) În cazul în care, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, unui partid politic european i se retrag fonduri în temeiul Regulamentului financiar sau i se impun amenzi, sumele respective sunt înregistrate, potrivit articolului 14, în mod suplimentar la creditele aferente anului curent.

Justificare

Dispoziție orizontală aplicabilă, de exemplu, articolului 12 alineatul (4), articolului 15 alineatul (6), articolului 22 alineatul (1) și articolului 22 alineatul (4).

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile naționale și Parlamentul European convin măsurile practice pentru a face schimb de informații privind partidele politice europene și fundațiile politice europene.

În acest scop, Parlamentul European poate conveni cu autoritățile naționale măsurile practice pentru a face schimb de informații.

Justificare

Parlamentul European ar trebui să fie, pe lângă Curtea de Conturi, un auditor extern și OLAF, principala autoritate de control.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice asistență tehnică acordată de Parlamentul European partidelor politice europene se bazează pe principiul egalității de tratament. Asistența se acordă în condiții care nu pot fi mai puțin favorabile decât cele acordate altor organizații și asociații externe care pot beneficia de facilități similare și se furnizează pe bază de factură și plată.

Orice asistență tehnică acordată de Parlamentul European sau de alte instituții ale Uniunii partidelor politice europene se bazează pe principiul egalității de tratament. Asistența se acordă în condiții care nu pot fi mai puțin favorabile decât cele acordate altor organizații și asociații externe care pot beneficia de facilități similare și se furnizează pe bază de factură și plată.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Parlamentul European adoptă dispoziții de punere în aplicare prin care sunt stabilite condițiile în care grupurile politice pot organiza, împreună cu partidele politice europene pe care le reprezintă în Parlamentul European, evenimente care ar putea fi considerate drept sprijin indirect, în special atunci când acestea au loc la sediile Parlamentului European.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care Parlamentul European constată, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), că un partid politic european sau o fundație politică europeană nu a respectat valorile pe care se întemeiază Uniunea sau care a făcut obiectul unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat pentru activități ilegale care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii, astfel cum se prevede la articolul [93 alineatul (1) litera (e)] din Regulamentul financiar sau în cazul în care un partid politic european nu a respectat normele minime privind democrația internă prevăzute la articolul 4 alineatul (2), partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză poate fi radiat(ă) din registru, își poate pierde statutul, în temeiul articolului 11, și se retrage orice decizie în vigoare privind finanțarea primită de la Uniune în temeiul prezentului regulament, se reziliază orice acord în vigoare privind o astfel de finanțare și se recuperează orice finanțare din partea Uniunii, inclusiv fondurile necheltuite primite de la Uniune în anii anteriori.

(1) În cazul în care Parlamentul European constată, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), că un partid politic european sau o fundație politică europeană nu a respectat valorile pe care se întemeiază Uniunea sau care a făcut obiectul unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat pentru activități ilegale care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 106 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar sau în cazul în care un partid politic european nu a respectat normele minime privind democrația internă prevăzute la articolul 4 alineatul (2), partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză poate fi dezavuat(ă), radiat(ă) din registru sau i se pot impune amenzi, pierzându-și, astfel, statutul, în temeiul articolului 11, și poate fi retrasă orice decizie în vigoare privind finanțarea primită de la Uniune în temeiul prezentului regulament, se reziliază orice acord în vigoare privind o astfel de finanțare și se recuperează orice finanțare din partea Uniunii, inclusiv fondurile necheltuite primite de la Uniune în anii anteriori.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La stabilirea cuantumului unei amenzi impuse unui partid politic european sau unei fundații politice europene în temeiul alineatului (2), Parlamentul European ține seama de gravitatea, durata și, în cazul în care este relevant, de repetarea încălcării, timpul scurs, intenția sau gradul de neglijență și ia în considerare orice măsuri adoptate pentru respectarea condițiilor și cerințelor din prezentul regulament. Orice amendă trebuie să fie eficace și cu efect de descurajare, și nu poate depăși 10 % din bugetul anual al partidului politic european sau al fundației politice europene în cauză, corespunzător exercițiului în care s-a impus sancțiunea.

(3) La stabilirea cuantumului unei amenzi impuse unui partid politic european sau unei fundații politice europene în temeiul alineatului (2), Parlamentul European ține seama de gravitatea, durata și, în cazul în care este relevant, de repetarea încălcării, timpul scurs, intenția sau gradul de neglijență și ia în considerare gradul de adecvare și momentul adoptării oricăror măsuri de către partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză pentru respectarea condițiilor și cerințelor din prezentul regulament, garantând, în același timp, faptul că cuantumul amenzii are o valoare de cel puțin două ori mai mare decât cea a avantajului obținut. Orice amendă trebuie să fie eficace și cu efect de descurajare, și nu poate depăși 10 % din bugetul anual al partidului politic european sau al fundației politice europene în cauză, corespunzător exercițiului în care s-a impus sancțiunea. În anumite circumstanțe, amenda poate fi plătită în tranșe adecvate.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În plus, un partid politic european sau o fundație politică europeană poate fi exclus(ă) de la finanțare pe o perioadă de cel mult cinci ani în cazul în care ordonatorul de credite constată că se face vinovat(ă) de o abatere profesională gravă, în conformitate cu articolul [93 alineatul (1) litera (c)] din Regulamentul financiar.

(6) În plus, un partid politic european sau o fundație politică europeană poate fi exclus(ă) de la finanțare pe o perioadă de cel mult trei ani în cazul în care ordonatorul de credite constată că se face vinovat(ă) de o abatere profesională gravă, în conformitate cu articolul 106 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Sancțiunile impuse în conformitate cu prezentul articol se aplică tuturor partidelor politice europene și fundațiilor politice europene, indiferent dacă beneficiază sau nu de finanțare din partea Uniunii. Ordonatorul de credite responsabil poate impune sancțiuni administrative și/sau financiare, în conformitate cu articolul [96 alineatul (2)] din Regulamentul financiar și cu articolul [145] din normele de aplicare ale acestuia în cazul oricărui partid politic european sau oricărei fundații politice europene care se află în una dintre situațiile menționate la articolul [96 alineatul (1)] din Regulamentul financiar, care nu sunt reglementate de alineatele de mai sus.

(7) Sancțiunile impuse în conformitate cu prezentul articol se aplică tuturor partidelor politice europene și fundațiilor politice europene recunoscute în conformitate cu dispozițiile din prezentul regulament, indiferent dacă beneficiază sau nu de finanțare din partea Uniunii. Autoritatea contractantă poate impune sancțiuni administrative și/sau financiare, în conformitate cu articolul 109 alineatul (2) din Regulamentul financiar și cu articolul 145 din normele de aplicare ale acestuia în cazul oricărui partid politic european sau oricărei fundații politice europene care se află în una dintre situațiile menționate la articolul 109 alineatul (1) din Regulamentul financiar, care nu sunt reglementate de alineatele de mai sus.

Justificare

Pentru clarificare: un partid sau o fundație intră în continuare sub incidența normelor privind transparența donațiilor, chiar dacă nu au solicitat sau nu au primit încă finanțare din partea Uniunii, suplimentar față de resursele sale proprii.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Înainte de a lua o decizie finală cu privire la oricare dintre sancțiunile prevăzute la articolul 22, Parlamentul European oferă partidului politic european sau fundației politice europene în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile și, în cazurile în care este relevant și necesar, de a lua măsurile necesare pentru remedierea situației într-o perioadă de timp rezonabilă.

(1) Înainte de a fi luată o decizie finală cu privire la oricare dintre sancțiunile prevăzute la articolul 22, Parlamentul European oferă partidului politic european sau fundației politice europene în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile și, în cazurile în care este relevant și necesar, de a lua măsurile necesare pentru remedierea situației într-o perioadă rezonabilă.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care Parlamentul European consideră că este necesar, acesta poate audia și alte persoane fizice sau juridice, inclusiv orice reclamanți, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (3).

(2) Înainte de a lua o decizie finală, Parlamentul European consultă comitetul alcătuit din personalități independente menționat la articolul 7 alineatul (2). În cazul în care Parlamentul European consideră că este necesar, acesta poate audia și alte persoane fizice sau juridice, inclusiv orice reclamanți, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Registrul publică pe un site internet creat în acest scop, următoarele:

(1) Registrul publică, în termen de cel mult patru săptămâni de la data transmiterii sau de la adoptarea de către Parlamentul European a deciziei sale, pe un site internet creat în acest scop, următoarele:

Justificare

Termenul de o lună pentru publicarea pe site-ul internet nu ar trebui să se aplice numai pentru cele menționate la literele (a) și (b), ci în mod unitar pentru toate indicațiile.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) denumirile și statutele tuturor partidelor politice europene și ale fundațiilor politice europene înregistrate, împreună cu documentele prezentate ca parte a cererii de înscriere în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), în termen de cel mult patru săptămâni de la adoptarea de către Parlamentul European a deciziei sale și, ulterior acestei date, orice modificare notificată Parlamentului European în conformitate cu articolul 6 alineatele (6) și (7);

(a) denumirile și statutele tuturor partidelor politice europene și ale fundațiilor politice europene înregistrate, împreună cu documentele prezentate ca parte a cererii de înscriere în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și, ulterior datei adoptării deciziei Parlamentului European, orice modificare notificată Parlamentului European în conformitate cu articolul 6 alineatele (6) și (7);

Justificare

Ajustare tehnică determinată de amendamentul la articolul 24 alineatul (1) prima teză.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) o listă a cererilor care nu au fost aprobate, împreună cu documentele prezentate ca parte a cererii de înscriere în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), precum și motivele respingerii, în termen de cel mult patru săptămâni de la adoptarea deciziei de către Parlamentul European;

(b) o listă a cererilor care nu au fost aprobate, împreună cu documentele prezentate ca parte a cererii de înscriere în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), precum și motivele respingerii;

Justificare

Ajustare tehnică determinată de amendamentul la articolul 24 alineatul (1) prima teză.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) situațiile financiare anuale și rapoartele de audit extern menționate la articolul 19 alineatul (1) și, în ceea ce privește fundațiile politice europene, rapoartele finale privind punerea în aplicare a programelor de lucru;

(d) situațiile financiare anuale și rapoartele de audit extern menționate la articolul 19 alineatul (1) și, în ceea ce privește fundațiile politice europene, rapoartele finale privind punerea în aplicare a programelor de lucru. Aceste informații se publică în termen de cel mult șase săptămâni de la primire, toate informațiile financiare fiind furnizate sub formă de tabele comparabile, inclusiv de date deschise;

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) numele donatorilor și donațiile corespunzătoare, raportate de către partidele politice europene și fundațiile politice europene în conformitate cu articolul 15 alineatele (2), (3) și (4), cu excepția donațiilor primite de la persoane fizice, în valoare maximă de 1 000 EUR pe an și pe donator, care se raportează drept „donații minore”;

(e) numele donatorilor și donațiile corespunzătoare, raportate de către partidele politice europene și fundațiile politice europene în conformitate cu articolul 15 alineatele (2), (3) și (4), cu excepția donațiilor primite de la persoane fizice, în valoare maximă de 1.000 EUR pe an și pe donator, care se raportează drept „donații minore”. Aceste informații se publică în termen de cel mult șase săptămâni de la primire, toate informațiile financiare fiind furnizate sub formă de tabele comparabile, inclusiv de date deschise;

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) detaliile și motivele pentru orice decizie finală adoptată de către Parlamentul European în conformitate cu articolul 22, inclusiv, după caz, avizele adoptate de Comitetul personalităților independente în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), ținându-se seama de dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001;

(g) detaliile și motivele pentru orice decizie finală adoptată de către Parlamentul European în conformitate cu articolul 22, ținându-se seama de dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001;

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) informațiile publicate de registru în temeiul alineatului (1) literele (c)-(g) rămân accesibile publicului pe site timp de cel puțin cinci ani.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Din lista de membri ai unui partid politic european, anexată la statutul partidului în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și actualizată în conformitate cu articolul 6 alineatul (7), Parlamentul European publică numărul total de membri, identitatea persoanelor juridice care sunt membri ai partidului în cauză, precum și numele persoanelor fizice care și-au dat acordul scris în mod expres pentru publicarea acestora. Partidele politice europene solicită acest acord, în mod evident, din partea tuturor persoane fizice care sunt membri ai partidului în cauză.

(2) Parlamentul European publică lista partidelor membre afiliate, actualizată în conformitate cu articolul 6 alineatul (7).

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Parlamentul European publică anual liste cu toți deputații în Parlamentul European și membrii parlamentelor naționale și ai parlamentelor sau adunărilor regionale care sunt membri ai partidelor politice europene, împreună cu afilierea politică a acestora.

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Parlamentul European prevede proceduri administrative de atac cu privire la orice decizie legată de înregistrarea statutelor, finanțare ori sancțiuni.

(1) Parlamentul European prevede proceduri administrative de atac rapide și transparente cu privire la orice decizie legată de înregistrarea statutelor, finanțare ori sancțiuni.

Justificare

Prezentul amendament reafirmă necesitatea unor proceduri administrative de atac ferme și corespunzătoare, având în vedere sancțiunile potențiale.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 30 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Partidele și fundațiile politice europene își adaptează statutul în termen de un an de la data aplicării prezentului regulament, astfel încât acesta să respecte pe deplin cerințele prezentului regulament.

(1)

JO C 67, 7.3.2013, p. 1.

(2)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(3)

JO C 62, 2.3.2013, p. 77.

(4)

JO C 296 E, 2.10.2012, p. 46.


EXPUNERE DE MOTIVE

Dezvoltarea partidelor politice europene este esențială pentru suscitarea interesului public cu privire la afacerile UE. Elaborarea unui pachet de reforme destinat partidelor politice europene ca mijloc de mobilizare a energiilor democratice ale cetățenilor individuali și ale organizațiilor acestora nu este o sarcină ușoară, nu în ultimul rând datorită complexității sistemice a UE. Dar acest lucru ar putea reprezenta un avantaj, cu condiția să se clarifice „misiunea constitutivă” a partidelor politice europene și modul în care un dialog în cunoștință de cauză și bazat pe principii cu privire la dezvoltarea lor politică poate facilita apariția unui „demos” pluralist.

Raportoarea salută călduros instituirea unui statut juridic european special și uniform în conformitate cu legislația Uniunii pentru partidele politice europene și fundațiile politice ale acestora, din motive legate în special de convergența organizațională a partidelor politice europene.

Reformele propuse de raportul din 2010 al Secretarului General, de deciziile Biroului din 13 decembrie 2011, de raportul Giannakou din 6 aprilie 2011 privind evaluarea aplicării regulamentului precedent 2004/2003 astfel cum a fost modificat în 2007 și noua propunere de regulament vizând atât partidele politice europene, cât și fundațiile politice ale acestora sunt rezultatul unei analize profunde a situației actuale, oferind un răspuns global pozitiv la întrebările, preocupările și remarcile partidelor politice europene. În proiectul de raport, propunerile sunt orientate spre o uniformitate organizațională a partidelor politice europene.

În ceea ce privește criteriile de recunoaștere, raportoarea propune ca doar partidele naționale și regionale să aibă dreptul de a crea un partid european. Pentru formarea partidelor europene, statutul partidelor europene ține seama, în mod egal, de reprezentanții aleși la nivel european, național și regional. Prin urmare, posibilitatea recunoașterii reprezentanților aleși la nivel regional ar trebui reținută în scopul formării partidelor, dar numai în cazul regiunilor cu competențe legislative, notificate ca atare Parlamentului European. Pentru a fi finanțat de Parlamentul European, un partid politic european trebuie să fie reprezentat în Parlamentul European de cel puțin un deputat în Parlamentul European. De asemenea, ar trebui avute în vedere criteriile care se referă la respectarea pe deplin a democrației interne și a egalității de gen în ceea ce privește componența și formarea partidelor politice europene și în cadrul fundațiilor politice europene afiliate lor. Un partid care nu îndeplinește condițiile privind democrația internă nu este luat în calcul pentru cerința de a fi reprezentat în cel puțin șapte state membre.

Parlamentul European verifică anual condițiile și criteriile de înregistrare a partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene afiliate acestora. Raportoarea consideră că această verificare ar trebui efectuată anual sau în urma unei solicitări motivate și justificate corespunzător, formulate de orice persoană fizică sau juridică și că procedura cea mai eficientă va fi cea a Comisiei pentru afaceri constituționale a Parlamentului European. Această comisie va organiza audieri în acest sens și își va prezenta avizul Parlamentului European în termen de două luni de la solicitare.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (24.1.2013)

destinat Comisiei pentru afaceri constituționale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Raportoare pentru aviz: Edit Herczog

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz împărtășește opinia Comisiei, potrivit căreia implicarea într-o măsură mai mare și mai eficientă a partidelor și fundațiilor politice europene poate servi la promovarea înțelegerii de către cetățeni a conexiunii dintre procesele politice la nivel național și european și reprezintă o modalitate de a încuraja apariția unui spațiu public european. Prin urmare, partidele și fundațiile politice europene vor avea un rol mai important în cadrul alegerilor parlamentare europene, organizate o dată la cinci ani, și al posibilelor campanii pentru referendumuri al căror obiect intră în mod explicit în sfera de competențe a Uniunii Europene sau privește modul de funcționare a Uniunii Europene însăși.

Raportoarea crede cu tărie că partidele și fundațiile politice europene trebuie să respecte în programele și în activitățile lor, precum și ale membrilor lor, valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, și anume respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

Este binevenită introducerea unui grad de flexibilitate financiară necesară cu privire la metodele de lucru și activitățile partidelor și fundațiilor politice europene, iar noua metodă de finanțare, și anume contribuții alături de sistemul de subvenții și donații operaționale, este sprijinită. În acest context, raportoarea dorește să sublinieze faptul că contribuțiile în vederea organizării unor evenimente comune nu vor fi considerate drept donații și că nu ar trebui fixată nicio limită pentru donațiile acceptate de partidele și fundațiile politice europene din partea persoanelor fizice sau juridice.

Raportoarea este de acord cu abordarea potrivit căreia Parlamentul European verifică anual condițiile și criteriile de înregistrare a partidelor și fundațiilor politice europene și sprijină ideea conform căreia un comitet alcătuit din trei membri - personalități independente, Parlamentul European, Consiliul și Comisia desemnând fiecare un membru - ar trebui să formuleze, într-un termen rezonabil, un aviz referitor la această chestiune.

În sfârșit, raportoarea este convinsă că, pe lângă rolul pe care îl are Parlamentul European în cadrul procesului de înregistrare și verificare anuală, autoritățile naționale competente din statul membru în care își au sediul partidele și fundațiile politice europene sunt acelea care ar trebui să exercite controlul asupra finanțării primite din alte surse decât bugetul Uniunii Europene, și asupra tuturor cheltuielilor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Ar trebui stabilite procedurile care trebuie urmate de către partidele politice europene și de către fundațiile politice europene afiliate acestora pentru a obține un statut juridic european în temeiul prezentului regulament, precum și procedurile și criteriile care trebuie respectate pentru a se ajunge la o decizie cu privire la acordarea unei astfel de statut juridic european. De asemenea, este necesar să se stabilească procedurile pentru cazurile în care un partid politic european sau o fundație politică europeană poate pierde sau renunța la propriul statut juridic european.

(8) Ar trebui stabilite procedurile care trebuie urmate de către partidele politice europene și de către fundațiile politice europene afiliate acestora pentru a obține un statut juridic european în temeiul prezentului regulament, precum și procedurile și criteriile care trebuie respectate pentru a se ajunge la o decizie cu privire la acordarea unei astfel de statut juridic european. De asemenea, este necesar să se stabilească proceduri imparțiale și transparente pentru cazurile în care un partid politic european sau o fundație politică europeană poate pierde sau renunța la propriul statut juridic european.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Apartenența la un partid politic european și participarea voluntară la activitățile politice ale acestuia nu ar trebui considerate drept plăți sau donații în natură, ci drept devotament în serviciul voluntariatului.

Justificare

Considerentul expune raționamentul care stă la baza modificării aduse articolului 2 alineatul (7).

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6 – nota de subsol 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

18. La data adoptării prezentei propuneri, Colegiul va adopta, de asemenea, un document de lucru al Comisiei privind o propunere de modificare a Regulamentului financiar de introducere a unui nou titlu privind finanțarea partidelor politice europene prin intermediul contribuțiilor. Introducerea de „contribuții” pentru partidele politice europene va fi confirmată după ce propunerea din urmă va fi adoptată de către colegislatori.

18. La data adoptării prezentei propuneri, Colegiul va adopta, de asemenea, un document de lucru al Comisiei privind o propunere de modificare a Regulamentului financiar de introducere a unui nou titlu privind finanțarea partidelor politice europene prin intermediul contribuțiilor. Introducerea de „contribuții” pentru partidele politice europene va fi confirmată după ce propunerea din urmă va fi adoptată de către colegislatori, asigurându-se, între ambele propuneri, continuitatea coerenței și clarității definițiilor.

Justificare

Această clarificare este necesară pentru ca relației dintre cele două propuneri să i se acorde suficientă importanță.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „donație” înseamnă alocări sub formă de numerar și alte donații în natură (bunuri sau servicii) care constituie un avantaj economic pentru partidul politic european sau pentru fundația politică europeană în cauză.

7. „donație” înseamnă alocări sub formă de numerar și alte donații în natură (bunuri sau servicii) care constituie un avantaj economic pentru partidul politic european sau pentru fundația politică europeană în cauză. Apartenența la un partid politic european și participarea pe bază de voluntariat la activitățile politice ale acestuia nu constituie donații.

Justificare

A se vedea considerentul 15a (nou).

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul regulament nu le reglementează sau, în cazul în care acesta le reglementează parțial, în legătură cu acele aspecte pe care regulamentul nu le prevede, partidul politic european și fundația politică europeană se află sub incidența, în statul membru în care își au sediul, legislației naționale aplicabile formei juridice menționate în statutul partidului sau al fundației. Activitățile desfășurate de partidul politic european și de fundația politică europeană în alte state membre sunt reglementate de legislația națională aplicabilă în domeniu din statele membre respective.

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul regulament nu le reglementează în mod explicit, partidul politic european și fundația politică europeană se află, în statul membru în care își au sediul, sub incidența legislației naționale aplicabile formei juridice menționate în statutul partidului sau al fundației. Activitățile desfășurate de partidul politic european și de fundația politică europeană în alte state membre sunt reglementate de legislația națională aplicabilă în domeniu din statele membre respective.

Justificare

Acest amendament are drept scop clarificarea domeniului de aplicare al prezentului regulament, care nu este expus cu claritate în textul Comisiei.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când un partid politic european sau o fundație politică europeană se află în unul dintre cazurile prevăzute la alineatul (1) literele (a), (b) sau (c), se retrage orice decizie în vigoare cu privire la finanțarea primită de la Uniune în temeiul prezentului regulament, se reziliază orice acord în vigoare cu privire la o astfel de finanțare și se recuperează orice finanțare necheltuită primită din partea Uniunii, inclusiv orice fonduri necheltuite, primite de la Uniune în anii anteriori.

(3) Atunci când un partid politic european sau o fundație politică europeană se află în unul dintre cazurile prevăzute la alineatul (1) literele (a), (b) sau (c), se retrage orice decizie în vigoare cu privire la finanțarea primită de la Uniune în temeiul prezentului regulament, se reziliază orice acord în vigoare cu privire la o astfel de finanțare și se recuperează orice finanțare necheltuită primită din partea Uniunii, inclusiv orice fonduri necheltuite, primite de la Uniune în anii anteriori, în conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii1 (Regulamentul financiar).

 

_____________

 

1 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Justificare

Această clarificare este necesară pentru a se asigura că relației dintre cele două propuneri i se acordă suficientă importanță.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Contribuțiile financiare sau granturile de la bugetul general al Uniunii Europene nu pot depăși 90 % din costurile eligibile anuale ale unui partid politic european și 95 % din costurile eligibile anuale ale unei fundații politice europene. Partidele politice europene pot utiliza, în cursul a două exerciții financiare ulterioare datei la care a fost acordată, orice parte neutilizată din contribuția UE alocată pentru acoperirea cheltuielilor rambursabile. Sumele neutilizate după cele două exerciții financiare se recuperează în conformitate cu Regulamentul financiar.

(4) Contribuțiile financiare sau granturile de la bugetul general al Uniunii Europene nu pot depăși 90 % din costurile eligibile anuale ale unui partid politic european și 95 % din costurile eligibile anuale ale unei fundații politice europene. Partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora pot utiliza, în cursul a două exerciții financiare ulterioare datei la care a fost acordată, orice parte neutilizată din contribuția sau subvenția care le-au fost alocate de către Uniunea Europeană. Sumele neutilizate după cele două exerciții financiare se recuperează în conformitate cu Regulamentul financiar.

Justificare

Finanțările din fonduri publice acordate partidelor și fundațiilor politice europene contribuie la stabilitatea și continuitatea activităților acestora și au drept obiectiv principal formarea unei conștiințe politice europene și exprimarea voinței cetățenilor europeni. Partidele și fundațiile politice europene ar trebui să fie în măsură să acumuleze finanțarea necesară campaniei prin reportarea creditelor neutilizate din exercițiile financiare anterioare.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Partidele politice europene și fundațiile politice europene pot să accepte donații de la persoane fizice sau juridice în valoare maximă de 25 000 EUR pe an și pe donator, fără a se aduce atingere alineatului (5).

(1) Partidele politice europene și fundațiile politice europene pot să accepte donații de la persoane fizice sau juridice fără a se aduce atingere alineatului (5).

Justificare

Scopul fiind acela de a încuraja partidele politice să își genereze propriile resurse, propunerea urmărește eliminarea limitei în ceea ce privește valoarea donațiilor pe an și pe donator.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) donații din bugetele grupurilor politice din Parlamentul European;

(b) donații din bugetele grupurilor politice din Parlamentul European, deși contribuțiile în vederea organizării unor evenimente comune nu vor fi considerate drept donații;

Justificare

De multe ori, atunci când este vorba despre obiective politice sau sociale comune, partidele politice europene și grupurile politice din Parlamentul European organizează evenimente în comun (de exemplu, conferințe, seminarii, dezbateri publice). În aceste cazuri specifice, sunt absolut permise contribuțiile la costurile de organizare în favoarea unui grup politic din Parlamentul European, acestea nefiind considerate drept donații.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) donații de la o întreprindere asupra căreia autoritățile publice pot exercita direct sau indirect o influență hotărâtoare în temeiul dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor financiare la o astfel de întreprindere sau a normelor care îi reglementează activitatea;

(c) donații de la o întreprindere asupra căreia autoritățile publice pot exercita direct sau indirect o influență hotărâtoare în temeiul dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor financiare la o astfel de întreprindere sau a normelor care reglementează activitatea întreprinderii în cauză;

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) donații din partea unei autorități publice dintr-o țară terță, inclusiv din partea unei întreprinderi asupra căreia autoritățile publice pot exercita direct sau indirect o influență hotărâtoare în temeiul dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor financiare la o astfel de întreprindere sau a normelor care îi reglementează activitatea.

(d) donații din partea unei autorități publice dintr-o țară terță, inclusiv din partea unei întreprinderi asupra căreia autoritățile publice pot exercita direct sau indirect o influență hotărâtoare în temeiul dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor financiare la o astfel de întreprindere sau a normelor care reglementează activitatea întreprinderii în cauză;

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Orice persoană fizică sau juridică ce face o donație unui partid politic european sau unei fundații politice europene la nivel național sau transfrontalier beneficiază de același tratament fiscal aplicabil donațiilor făcute unui partid politic sau unei fundații politice cu sediul în statul membru în care donatorul își are reședința în scopuri fiscale.

(2) Fără a aduce atingere pragurilor naționale existente și autonomiei statelor membre în materie de legislație fiscală, orice persoană fizică sau juridică ce face o donație unui partid politic european sau unei fundații politice europene la nivel național sau transfrontalier beneficiază de același tratament fiscal aplicabil donațiilor făcute unui partid politic sau unei fundații politice cu sediul în statul membru în care donatorul își are reședința în scopuri fiscale.

Justificare

Acest amendament are drept scop clarificarea domeniului de aplicare al prezentului regulament, care nu este clar în textul Comisiei.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru finanțarea campaniilor pentru referendumuri naționale, regionale sau locale.

(3) Finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru finanțarea campaniilor pentru referendumuri naționale, regionale sau locale, prevăzându-se o excepție pentru partidele politice europene în cazul în care subiectul abordat îl constituie legislația Uniunii Europene sau pentru cazul în care referendumul se referă în mod direct la funcționarea unei instituții a Uniunii Europene.

Justificare

Partidele politice europene nu pot fi excluse de la campaniile pentru referendumuri naționale, regionale sau locale, atunci când acestea privesc funcționarea Uniunii Europene sau aspecte ce intră în sfera de competențe a UE. Reprezentând un punct de vedere cu adevărat european, partidele politice europene trebuie să participe la acest proces democratic.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Sancțiunile impuse în conformitate cu prezentul articol se aplică tuturor partidelor politice europene și fundațiilor politice europene, indiferent dacă beneficiază sau nu de finanțare din partea Uniunii. Ordonatorul de credite responsabil poate impune sancțiuni administrative și/sau financiare, în conformitate cu articolul [96 alineatul (2)] din Regulamentul financiar și cu articolul [145] din normele de aplicare ale acestuia în cazul oricărui partid politic european sau oricărei fundații politice europene care se află în una dintre situațiile menționate la articolul [96 alineatul (1)] din Regulamentul financiar, care nu sunt reglementate de alineatele de mai sus.

(7) Sancțiunile impuse în conformitate cu prezentul articol se aplică tuturor partidelor politice europene și fundațiilor politice europene recunoscute în conformitate cu dispozițiile din prezentul regulament, chiar dacă beneficiază de finanțare din partea Uniunii. Autoritatea contractantă poate impune sancțiuni administrative și/sau financiare, în conformitate cu articolul 109 alineatul (2) din Regulamentul financiar și cu articolul 145 din normele de aplicare ale acestuia în cazul oricărui partid politic european sau oricărei fundații politice europene care se află în una dintre situațiile menționate la articolul 109 alineatul (1) din Regulamentul financiar, care nu sunt reglementate de alineatele de mai sus.

Justificare

Pentru clarificare , un partid sau o fundație intră în continuare sub incidența normelor privind transparența donațiilor, chiar dacă nu au solicitat sau nu au primit încă finanțare din partea Uniunii, suplimentar față de resursele sale proprii.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Registrul publică pe un site internet creat în acest scop, următoarele:

(1) Registrul publică, în termen de cel mult patru săptămâni de la data transmiterii sau de la adoptarea de către Parlamentul European a deciziei sale, pe un site internet creat în acest scop, următoarele:

Justificare

Termenul de o lună pentru publicarea pe site-ul internet nu ar trebui să se aplice numai pentru cele menționate la literele (a) și (b), ci în mod unitar pentru toate indicațiile.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) denumirile și statutele tuturor partidelor politice europene și ale fundațiilor politice europene înregistrate, împreună cu documentele prezentate ca parte a cererii de înscriere în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), în termen de cel mult patru săptămâni de la adoptarea de către Parlamentul European a deciziei sale și, ulterior acestei date, orice modificare notificată Parlamentului European în conformitate cu articolul 6 alineatele (6) și (7);

(a) denumirile și statutele tuturor partidelor politice europene și ale fundațiilor politice europene înregistrate, împreună cu documentele prezentate ca parte a cererii de înscriere în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și, ulterior acestei date, orice modificare notificată Parlamentului European în conformitate cu articolul 6 alineatele (6) și (7);

Justificare

Ajustare tehnică determinată de amendamentul la articolul 24 alineatul (1) prima teză.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) o listă a cererilor care nu au fost aprobate, împreună cu documentele prezentate ca parte a cererii de înscriere în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), precum și motivele respingerii, în termen de cel mult patru săptămâni de la adoptarea deciziei de către Parlamentul European;

(b) o listă a cererilor care nu au fost aprobate, împreună cu documentele prezentate ca parte a cererii de înscriere în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), precum și motivele respingerii;

Justificare

Ajustare tehnică determinată de amendamentul la articolul 24 alineatul (1) prima teză.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Parlamentul European și comitetul menționat la articolul 7 alineatul (2) se asigură că datele cu caracter personal pe care le-au colectat în conformitate cu prezentul regulament nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele care vizează asigurarea legalității, regularității și transparenței finanțării partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene și componența partidelor politice europene. Aceștia trebuie să distrugă datele cu caracter personal în termen de cel mult 24 de luni de la publicarea părților relevante în conformitate cu articolul 24.

(3) Parlamentul European și comitetul menționat la articolul 7 alineatul (2) se asigură că datele cu caracter personal pe care le-au colectat în conformitate cu prezentul regulament nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele care vizează asigurarea legalității, regularității și transparenței finanțării partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene și componența partidelor politice europene. Aceștia trebuie să distrugă datele cu caracter personal în termen de cel mult 36 de luni de la publicarea părților relevante în conformitate cu articolul 24.

Justificare

Propunerea Comisiei prevede, prin derogare de la articolul 13 din regulamentul financiar, posibilitatea extinderii transferului bugetar („n+2”) [a se vedea articolul 12 alineatul (4)], din care rezultă posibilitatea ca fondurile alocate într-un exercițiu financiar să fie utilizate pentru o perioadă totală de 3 ani. În schimb, termenul de ștergere a datelor cu caracter personal ar trebui să fie de 36 de luni.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Parlamentul European prevede proceduri administrative de atac cu privire la orice decizie legată de înregistrarea statutelor, finanțare ori sancțiuni.

(1) Parlamentul European prevede proceduri administrative de atac rapide și transparente cu privire la orice decizie legată de înregistrarea statutelor, finanțare ori sancțiuni.

Justificare

Prezentul amendament urmărește să reitereze necesitatea unor proceduri administrative de atac solide și adecvate, având în vedere eventualele sancțiuni aplicabile.

PROCEDURĂ

Titlu

Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

Referințe

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

22.10.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Edit Herczog

3.10.2012

Data adoptării

23.1.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (23.1.2013)

destinat Comisiei pentru afaceri constituționale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Raportor pentru aviz: Luigi Berlinguer

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei de regulament privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Propunerea cuprinde câteva sugestii importante ce se regăsesc în rezoluția PE din aprilie 2011, prevăzând, așadar, posibilitatea unei recunoașteri depline și funcționale a rolului partidelor politice în cadrul UE, așa cum se stipulează în Tratatul de la Lisabona (articolul 10 din TUE) și în Carta drepturilor fundamentale.

Noua personalitate juridică a partidelor politice europene reprezintă unul dintre punctele centrale de interes pentru Comisia pentru afaceri juridice. Conform legislației Uniunii, personalitatea juridică, așa cum este prezentată în propunere, este definită ca înglobând și completând o personalitate juridică preexistentă ce face obiectul legislației naționale. Scopul este de a se evita „standardele duble” în statele membre între, pe de o parte, normele care se aplică partidelor naționale și, pe de altă parte, alte criterii ce privesc partidele europene. Prin aceasta se are în vedere, de asemenea, reducerea la minimum a reticenței statelor membre față de propunere.

De fapt, înainte de a putea fi înregistrate pentru a obține personalitate juridică în conformitate cu legislația Uniunii, partidul sau fundația trebuie să aibă deja personalitate juridică în conformitate cu legislația unui stat membru (asociație sau altă entitate) și trebuie să își aibă sediul în respectivul stat membru.

În ceea ce privește competențele Comisiei pentru afaceri juridice, normele privind guvernarea internă sunt, de asemenea, deosebit de importante, deoarece stabilesc criterii comune avansate în ceea ce privește responsabilitatea și transparența și, de asemenea, fac posibil un efect pozitiv de diseminare asupra normelor și conduitei interne a partidelor naționale.

Propunerea sugerează elementele care trebuie abordate în cadrul statutului pentru a garanta o funcționare democratică pe plan intern, cum ar fi drepturile și obligațiile asociate calității de membru, funcționarea adunării generale, procesele decizionale și cele aferente alegerilor pentru toate celelalte organe de conducere. De asemenea, referirea la posibilitatea de a radia un partid din registru pentru nerespectarea normelor minime privind democrația internă este, cu siguranță, foarte importantă în acest sens.

Programarea dezbaterii cu privire la propunere în cadrul Parlamentului European este extrem de importantă pentru Comisia pentru afaceri juridice: pentru a garanta adoptarea efectivă a regulamentului, Comisia pentru afaceri juridice recomandă adoptarea în timp util a poziției Parlamentului European în vederea pregătirii alegerilor europene din primăvara anului 2014.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Partidele și fundațiile politice europene ar trebui să aibă dreptul de a-și angaja personalul în temeiul articolului 2 litera (c) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în condiții de egalitate cu grupurile politice ale Parlamentului European.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora, care doresc să obțină recunoașterea ca atare la nivel european prin intermediul unui statut juridic european și să primească fonduri publice din bugetul general al Uniunii Europene, ar trebui să respecte anumite principii și să îndeplinească anumite condiții. În special, este necesar ca partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora să respecte valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(10) Partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora, care doresc să obțină recunoașterea ca atare la nivel european prin intermediul unui statut juridic european și să primească fonduri publice din bugetul general al Uniunii Europene, ar trebui să respecte anumite principii și să îndeplinească anumite condiții. În special, este necesar ca partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora să respecte valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Pentru a permite unor noi formațiuni să intre în competiția politică și, astfel, să contribuie la o viață democratică vibrantă în Uniunea Europeană, precum și pentru a asigura că un număr maxim de alianțe de partid intră sub incidența normelor în materie de transparență și de supraveghere din prezentul regulament, pragul de înregistrare a unui partid politic european ar trebui să fie ușor de atins pentru alianțele politice transnaționale bine organizate din punct de vedere oficial, fără condiția prealabilă a succesului electoral.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Ar trebui să fie stabilite principiile și cerințele minime privind guvernarea și organizarea internă a partidelor politice europene, în special pentru asigurarea angajamentului și respectarea standardelor ridicate ale democrației interne de partid. Statutul unui partid politic european sau al unei fundații politice europene ar trebui să conțină, de asemenea, o serie de dispoziții administrative și juridice de bază.

(11) Ar trebui să fie stabilite principiile și cerințele minime privind guvernarea și organizarea internă a partidelor politice europene, în special pentru asigurarea angajamentului și respectarea standardelor ridicate ale democrației interne de partid, îndeosebi în ceea ce privește procedurile de selectare a candidaților și de alcătuire a listelor electorale pentru alegerile în Parlamentul European prin partidele lor membre constitutive. Statutul unui partid politic european sau al unei fundații politice europene ar trebui să conțină, de asemenea, o serie de dispoziții administrative și juridice de bază.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Eligibilitatea pentru finanțare din bugetul general al Uniunii Europene ar trebui să se limiteze la partidele politice europene și la fundațiile politice europene afiliate acestora, care au fost recunoscute ca atare și care au obținut un statut juridic european. Cu toate că este crucial să se asigure că nu se prevăd condiții excesive pentru înființarea unui partid politic european și că acestea pot fi îndeplinite în cel mai scurt timp de către alianțele transnaționale, organizate și serioase, de partide politice sau de persoane fizice sau ambele, este necesar să se stabilească, de asemenea, criterii proporționale de alocare a unor resurse limitate din bugetul UE, care să demonstreze în mod obiectiv ambiția europeană și sprijinul electoral efectiv al unui partid politic european. Un astfel de criteriu se întemeiază cel mai bine pe rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European, la care partidele politice europene au obligația de a participa în temeiul prezentului regulament, astfel încât să se ofere un indiciu clar cu privire la recunoașterea electorală a unui partid politic european. Criteriul ar trebui să reflecte rolul Parlamentului European de reprezentare directă a cetățenilor Uniunii, atribuit în temeiul articolului 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și obiectivul partidelor politice europene de a participa pe deplin la viața democratică a Uniunii și de a deveni actori activi în democrația reprezentativă a Europei, pentru a exprima în mod real părerile, opiniile și voința politică a cetățenilor Uniunii. Prin urmare, eligibilitatea pentru finanțare din bugetul general al Uniunii Europene ar trebui limitată la partidele politice europene care sunt reprezentate în Parlamentul European de cel puțin unul dintre membrii săi și la fundațiile politice europene care depun o solicitare printr-un partid politic european care este reprezentat în Parlamentul European de cel puțin unul dintre membrii săi.

(12) Eligibilitatea pentru finanțare din bugetul general al Uniunii Europene ar trebui să se limiteze la partidele politice europene și la fundațiile politice europene afiliate acestora, care au fost recunoscute ca atare și care au obținut un statut juridic european. Cu toate că este crucial să se asigure că nu se prevăd condiții excesive pentru înființarea unui partid politic european și că acestea pot fi îndeplinite în cel mai scurt timp de către alianțele transnaționale, organizate și serioase, de partide politice sau de persoane fizice sau ambele, este necesar să se stabilească, de asemenea, criterii proporționale de alocare a unor resurse limitate din bugetul UE, care să demonstreze în mod obiectiv ambiția europeană și sprijinul electoral efectiv al unui partid politic european. Un astfel de criteriu se întemeiază cel mai bine pe rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European, la care partidele politice europene au obligația de a participa în temeiul prezentului regulament, astfel încât să se ofere un indiciu clar cu privire la recunoașterea electorală a unui partid politic european. Criteriul ar trebui să reflecte rolul Parlamentului European de reprezentare directă a cetățenilor Uniunii, atribuit în temeiul articolului 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și obiectivul partidelor politice europene de a participa pe deplin la viața democratică a Uniunii și de a deveni actori activi în democrația reprezentativă a Europei, pentru a exprima în mod real părerile, opiniile și voința politică a cetățenilor Uniunii. Prin urmare, eligibilitatea pentru finanțare din bugetul general al Uniunii Europene ar trebui limitată la partidele politice europene care sunt reprezentate în Parlamentul European de cel puțin unul dintre membrii săi sau care au obținut un nivel minim de sprijin electoral într-un număr semnificativ de state membre la ultimele alegeri pentru Parlamentul European, și la fundațiile politice europene care depun o solicitare printr-un partid politic european care este reprezentat în Parlamentul European de cel puțin unul dintre membrii săi.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin un sfert din statele membre, de membri în Parlamentul European sau în parlamentele naționale, în parlamentele regionale ori în adunările regionale sau

(b) trebuie să fie reprezentată, ea sau partidele din care este constituită, în cel puțin un sfert din statele membre, de deputați în Parlamentul European, de deputați în parlamentele naționale sau de deputați în parlamentele regionale ori în adunările regionale cărora li s-au atribuit competențe legislative și au fost notificate ca atare Parlamentului European sau

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) trebuie să garanteze reprezentarea genurilor în cadrul organismelor sale interne și să promoveze paritatea de gen în ceea ce privește componența listelor electorale.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) alegeri democratice și procese decizionale democratice pentru toate celelalte organe de conducere, precizând pentru fiecare dintre acestea competențele, responsabilitățile și componența acestor organe, inclusiv modalitățile de numire și destituire a membrilor, precum și criterii clare și transparente pentru selectarea candidaților și alegerea titularilor de funcții, al căror mandat trebuie să fie limitat în timp, dar poate fi reînnoit;

(d) alegeri democratice și procese decizionale democratice pentru toate celelalte organe de conducere, precizând pentru fiecare dintre acestea competențele, responsabilitățile și componența acestor organe, inclusiv modalitățile de numire și destituire a membrilor, precum și criterii clare și transparente pentru selectarea candidaților, care se întemeiază pe o procedură democratică, și alegerea titularilor de funcții, al căror mandat trebuie să fie limitat în timp, dar poate fi reînnoit;

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) o obligație a partidelor sale membre de a selecta candidații pentru alegerile pentru Parlamentul European în cadrul unui proces deschis și democratic, care permite tuturor membrilor de partid să ia parte în mod activ și pasiv la procesul de selectare și la deciziile referitoare la ordinea candidaților pe listele electorale;

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Partidul politic european și fundația politică europeană au recunoaștere și capacitate juridică deplină în toate statele membre.

Partidul politic european și fundația politică europeană au capacitate juridică deplină în toate statele membre.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul regulament nu le reglementează sau, în cazul în care acesta le reglementează parțial, în legătură cu acele aspecte pe care regulamentul nu le prevede, partidul politic european și fundația politică europeană se află sub incidența, în statul membru în care își au sediul, legislației naționale aplicabile formei juridice menționate în statutul partidului sau al fundației. Activitățile desfășurate de partidul politic european și de fundația politică europeană în alte state membre sunt reglementate de legislația națională aplicabilă în domeniu din statele membre respective.

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul regulament sau statutele lor respective nu le reglementează sau le reglementează parțial, partidul politic european și fundația politică europeană se află sub incidența legislației statului membru în care își au sediul. Activitățile desfășurate de partidul politic european și de fundația politică europeană în alte state membre sunt reglementate de legislația națională aplicabilă în domeniu din statele membre respective.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru finanțarea campaniilor pentru referendumuri naționale, regionale sau locale.

(3) Finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru finanțarea campaniilor pentru referendumuri naționale, regionale sau locale, cu excepția cazului în care aceste referendumuri privesc aspecte legate de Uniunea Europeană.

PROCEDURĂ

Titlu

Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

Referințe

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

JURI

22.10.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Luigi Berlinguer

10.10.2012

Examinare în comisie

18.12.2012

 

 

 

Data adoptării

22.1.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss


PROCEDURĂ

Titlu

Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

Referințe

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Data prezentării la PE

12.9.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

22.10.2012

JURI

22.10.2012

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Marietta Giannakou

17.9.2012

 

 

 

Examinare în comisie

9.10.2012

26.11.2012

18.12.2012

21.1.2013

 

4.2.2013

18.2.2013

14.3.2013

19.3.2013

Data adoptării

15.4.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

8

1

Membri titulari prezenți la votul final

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Membri supleanți prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

François Alfonsi, Syed Kamall, Georgios Koumoutsakos

Data depunerii

24.4.2013

Aviz juridic - Politica de confidențialitate