Postopek : 2012/0237(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0140/2013

Predložena besedila :

A7-0140/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0421

POROČILO     ***I
PDF 966kWORD 552k
23.4.2013
PE 498.012v03-00 A7-0140/2013

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalka: Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0499),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 224 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7‑0288/2012),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 7. februarja 2013(1),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 13. februarja 2013(2),

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 31. januarja 2013(3),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2011 o uporabi Uredbe (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja(4),

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenj Odbora za proračun ter Odbora za pravne zadeve (A7-0140/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Evropska unija mora delovati na podlagi načela predstavniške demokracije, kot je določeno v členu 10(1) Pogodbe o Evropski uniji.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Resnično nadnacionalne evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije so ključne za izražanje mnenja državljanov na evropski ravni, saj premoščajo vrzeli med nacionalnimi politikami in politikami na ravni Unije.

(4) Resnično nadnacionalne evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije so ključne za izražanje mnenja državljanov na evropski ravni.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Evropske politične stranke in evropske politične fundacije imajo na podlagi te uredbe pravice, obveznosti in posebne odgovornosti ter bi morale zato slediti združljivim organizacijskim vzorcem.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Določiti bi bilo treba postopke, v skladu s katerimi bi evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije pridobile evropski pravni status po tej uredbi, pa tudi postopke in merila, ki bi se upoštevali pri odločanju o podelitvi takšnega evropskega pravnega statusa. Prav tako bi bilo treba določiti postopke za primere, v katerih bi evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izgubila svoj evropski pravni status ali se mu odrekla.

(8) Določiti bi bilo treba postopke, v skladu s katerimi bi evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije pridobile evropski pravni status po tej uredbi, pa tudi postopke in merila, ki bi se upoštevali pri odločanju o podelitvi takšnega evropskega pravnega statusa. Prav tako bi bilo treba določiti nepristranske in pregledne postopke za primere, v katerih bi evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izgubila svoj evropski pravni status ali se mu odrekla.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Delovanje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij bi morale urejati materialnopravne določbe iz te uredbe ter nacionalna zakonodaja držav članic, zlasti tiste države članice, v kateri ima evropska politična stranka ali evropska politična fundacija sedež; v ta namen bi morale določiti primerno pravno obliko, ki mora ustrezati statusu pravne osebe, priznanemu v pravnem redu zadevne države članice.

(9) Delovanje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij bi morale urejati materialnopravne določbe iz te uredbe ter, v zadevah, ki jih ta uredba ne ureja ali jih ureja le delno, nacionalna zakonodaja držav članic, zlasti tiste države članice, v kateri ima evropska politična stranka ali evropska politična fundacija sedež.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Za večjo preglednost financiranja evropskih političnih strank ter preprečevanje morebitnih zlorab pravil o financiranju bi se moral za namene financiranja vsak poslanec Evropskega parlamenta šteti za člana samo ene evropske politične stranke, ki bi bila, če je to ustrezno, stranka, s katero je povezana njegova nacionalna ali regionalna politična stranka na zadnji dan roka za vložitev vloge za financiranje.

(13) Za večjo preglednost priznavanja in financiranja evropskih političnih strank ter preprečevanje morebitnih zlorab pravil o financiranju bi se moral za namene financiranja vsak poslanec Evropskega parlamenta šteti za člana samo ene evropske politične stranke, ki bi bila, če je to ustrezno, stranka, s katero je povezana njegova nacionalna ali regionalna politična stranka na zadnji dan roka za vložitev vloge za financiranje.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Članstvo v evropski politični stranki in prostovoljno sodelovanje pri njenih političnih dejavnostih se ne bi smelo obravnavati kot plačilo ali korist v naravi, temveč kot dejanje prostovoljnega udejstvovanja.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Evropske politične stranke bi morale biti sposobne financirati kampanje, ki jih izvajajo v okviru volitev v Evropski parlament, financiranje in omejitve stroškov volitev za stranke in kandidate na takih volitvah pa bi morali urejati predpisi posamezne države članice. Da bi povečali osveščenost državljanov Unije o evropskih političnih vprašanjih in spodbujali preglednost evropskega volilnega procesa, bi bilo treba evropske politične stranke spodbujati, da med volitvami v Evropski parlament državljane obveščajo o vezeh, ki jih imajo z nacionalnimi političnimi strankami, s katerimi so povezane, in kandidati le-teh.

(17) Evropske politične stranke bi morale biti sposobne financirati lastne kampanje, ki jih izvajajo v okviru volitev v Evropski parlament, financiranje in omejitve stroškov volitev za stranke in kandidate na takih volitvah pa bi morali urejati predpisi posamezne države članice. Da bi povečali osveščenost državljanov Unije o evropskih političnih vprašanjih in spodbujali preglednost evropskega volilnega procesa, bi bilo treba evropske politične stranke spodbujati, da med volitvami v Evropski parlament državljane obveščajo o vezeh, ki jih imajo z nacionalnimi političnimi strankami, s katerimi so povezane, in kandidati le-teh.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Evropske politične stranke bi morale biti sposobne financirati kampanje, ki jih izvajajo v okviru referendumov v eni ali več državah članicah, ki neposredno zadevajo vprašanja, povezana z Evropsko unijo.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Evropske politične stranke ne bi smele neposredno ali posredno financirati drugih političnih strank ter zlasti nacionalnih strank ali kandidatov. Evropske politične fundacije ne bi smele neposredno ali posredno financirati evropskih ali nacionalnih političnih strank ali kandidatov. Poleg tega evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije ne bi smele financirati nacionalnih referendumskih kampanj. Ta načela upoštevajo Izjavo št. 11 o členu 191 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je priložena sklepni listini Pogodbe iz Nice.

(18) Evropske politične stranke ne bi smele neposredno ali posredno financirati drugih političnih strank ter zlasti nacionalnih strank ali kandidatov. Evropske politične fundacije ne bi smele neposredno ali posredno financirati evropskih ali nacionalnih političnih strank ali kandidatov. Poleg tega evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije ne bi smele financirati nacionalnih, regionalnih ali lokalnih kampanj, ki se izvajajo v okviru referendumov, ki ne zadevajo vprašanj, povezanih z Evropsko unijo.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Evropski parlament bi moral tehnično pomoč evropskim političnim strankam zagotavljati po načelu enakega obravnavanja, na podlagi računa in za plačilo ter o njej redno objavljati poročila.

(27) Institucije Evropske unije bi morale tehnično pomoč evropskim političnim strankam zagotavljati po načelu enakega obravnavanja, na podlagi računa in za plačilo, ustrezne institucije pa bi morale redno objavljati poročila o taki pomoči.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Izvajanje ključnih vidikov te uredbe bi moralo biti predstavljeno na posebnem spletišču ter obravnavano v letnem poročilu Evropskega parlamenta, ki bi moralo biti javno dostopno.

(28) Izvajanje ključnih vidikov te uredbe bi moralo biti predstavljeno na posebnem spletišču ter obravnavano v letnem poročilu Evropskega parlamenta, ki bi moralo biti javno dostopno v tiskani in v spletni različici.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) „politična stranka“ pomeni združenje državljanov, ki uresničuje svoje politične cilje;

(1) „politična stranka“ pomeni združenje državljanov, ki uresničuje svoje politične cilje in je priznano ali ustanovljeno v skladu s pravnim redom vsaj ene države članice;

Obrazložitev

Zagotovi se, da se lahko pri pogojih za registracijo upoštevajo le stranke z urejenim pravnim statusom, tudi kar zadeva njihovo notranjo demokratično ureditev. Besedilo je povsem enako kot v sedaj veljavni uredbi (člen 2(1)).

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) „evropska politična stranka“ pomeni politično zvezo, ki uresničuje svoje politične cilje in je vpisana v register pri Evropskem parlamentu v skladu s pogoji in postopki iz te uredbe;

(3) „evropska politična stranka“ pomeni politično zvezo, ki uresničuje svoje politične cilje, zlasti z zbiranjem glasov in sedežev na volitvah v Evropski parlament, in ki je vpisana v register pri Evropskem parlamentu v skladu s pogoji in postopki iz te uredbe;

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) „pridružena stranka članica‟ pomeni politično stranko, ki pripada evropski politični stranki;

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 3b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) „posamezni člani“ pomeni fizične osebe, ki neposredno pripadajo eni od evropskih političnih strank, če to dopušča njen statut;

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) „regionalni parlament“ ali „regionalna skupščina“ pomeni organ, katerega člani so nosilci volilnega mandata v organih regionalne skupnosti ali so politično odgovorni izvoljeni skupščini;

(5) „regionalni parlament“ ali „regionalna skupščina“ pomeni organ, ki ima zakonodajne pristojnosti v skladu z nacionalnim pravom države članice, o čemer ta država članica obvesti Evropski parlament;

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Priloga 2 – točka 6 – opomba 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

18. Kolegij komisarjev bo na dan sprejetja tega predloga sprejel tudi delovni dokument služb Komisije o predlogu za spremembo finančne uredbe z uvedbo novega naslova o financiranju evropskih političnih strank prek prispevkov. Uvedba „prispevkov“ za evropske politične stranke bo potrjena, ko bosta sozakonodajalca sprejela zadevni predlog.

18. Komisija je na dan sprejetja predloga te uredbe sprejela tudi delovni dokument o predlogu za spremembo finančne uredbe z uvedbo novega naslova o financiranju evropskih političnih strank prek prispevkov. Uvedba „prispevkov“ za evropske politične stranke bo potrjena, ko bosta to spremembo finančne uredbe sprejela Evropski parlament in Svet ter pri tem zagotovila nadaljnjo skladnost in jasnost opredelitev v obeh uredbah.

Obrazložitev

Ta pojasnitev je potrebna, da se zagotovi zadostno upoštevanje razmerja med obema predlogoma.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) „donacija“ pomeni prispevek v denarju in druge donacije v naravi (blago ali storitve), ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomenijo ekonomsko prednost.

(7) „donacija“ pomeni plačilo ali korist v naravi (blago ali storitve), ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo predstavlja ekonomsko ali finančno prednost, z izjemo prispevkov za organizacijo skupnih dogodkov.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice v dveh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe in v dveh mesecih po vsaki naslednji spremembi njihovega nacionalnega pravnega reda obvestijo Evropski parlament o svojih regionalnih parlamentih in regionalnih skupščinah v smislu točke (5) odstavka 1.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Politična zveza, kakor je opredeljena v členu 2(2), lahko pri Evropskem parlamentu zahteva registracijo statuta kot evropska politična stranka, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1. Politična zveza, kakor je opredeljena v členu 2(2), ki spoštuje vrednote, na katerih temelji Evropska unija, iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, lahko pri Evropskem parlamentu zahteva registracijo statuta kot evropska politična stranka, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) sedež ima v državi članici;

(a) sedež ima v državi članici;

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je zastopana s poslanci Evropskega parlamenta ali v nacionalnih parlamentih ali regionalnih parlamentih ali regionalnih skupščinah, ali

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je zastopana sama ali so zastopane njene nacionalno priznane pridružene stranke članice s poslanci Evropskega parlamenta ali s poslanci nacionalnih parlamentov ali s poslanci regionalnih parlamentov ali skupščin, ali

v vsaj eni četrtini držav članic je prejela vsaj tri odstotke oddanih glasov v vsaki od teh držav članic na zadnjih volitvah v Evropski parlament;

v vsaj eni četrtini držav članic je prejela vsaj tri odstotke oddanih glasov v vsaki od teh držav članic na zadnjih državnih volitvah ali volitvah v Evropski parlament;

(c) zlasti v svojem programu in dejavnostih ter prek programov in dejavnosti svojih članov spoštuje vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in sicer so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin;

(c) spoštuje vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in sicer so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin;

(d) sodelovala je na volitvah v Evropski parlament ali je javno naznanila namero, da bo sodelovala na naslednjih volitvah v Evropski parlament;

(d) sodelovala je na volitvah v Evropski parlament ali je javno naznanila namero, da bo sodelovala na naslednjih volitvah v Evropski parlament, ali so to storile njene pridružene stranke članice;

(e) ne uresničuje dobičkonosnih ciljev.

(e) ne uresničuje dobičkonosnih ciljev;

 

(ea) njen statut vključuje določbe, predpisane v členu 4(1).

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Politična fundacija lahko pri Evropskem parlamentu zahteva registracijo statuta kot evropska politična fundacija, če izpolnjuje naslednje pogoje:

2. Politična fundacija, ki spoštuje vrednote, na katerih temelji Evropska unija, iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, lahko pri Evropskem parlamentu zahteva registracijo statuta kot evropska politična fundacija, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) povezana je z evropsko politično stranko, ki je priznana v skladu s pogoji in postopki iz te uredbe, kakor potrjuje registrirani statut zadevne stranke;

(a) formalno je povezana z evropsko politično stranko, ki je priznana v skladu s pogoji in postopki iz te uredbe, kakor potrjuje registrirani statut zadevne stranke;

(b) sedež ima v državi članici;

(b) sedež ima v državi članici;

(c) zlasti v svojem programu in dejavnostih spoštuje vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in sicer so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin;

(c) spoštuje vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in sicer so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin;

 

(d) njeni cilji dopolnjujejo cilje evropske politične stranke, s katero je formalno povezana;

(d) njeni cilji dopolnjujejo cilje evropske politične stranke, s katero je formalno povezana;

(e) njen vodstveni organ sestavljajo člani iz vsaj ene četrtine držav članic;

(e) njen vodstveni organ sestavljajo člani iz vsaj ene četrtine držav članic;

(f) ne uresničuje dobičkonosnih ciljev.

(f) ne uresničuje dobičkonosnih ciljev;

 

(fa) njen statut vključuje določbe, predpisane v členu 5.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Poslanec Evropskega parlamenta, nacionalnega parlamenta ali regionalnega parlamenta ali regionalne skupščine se šteje za člana samo ene evropske politične stranke, ki je, če je to ustrezno, stranka, s katero je povezana njegova nacionalna ali regionalna politična stranka.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Za ugotavljanje skladnosti s pogojem iz točke (c) odstavka 1 v primeru evropske politične stranke ali točke (c) odstavka 2 v primeru evropske politične fundacije se posebej strogo spoštujejo načela nepristranskosti in nevtralnosti, da bi se tako v čim večji možni meri zavarovala pluralnost.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ime stranke, ki se, tudi v skrajšani obliki, bistveno in nedvoumno razlikuje od imena katere koli druge obstoječe evropske politične stranke;

(a) ime stranke, ki se, tudi v skrajšani obliki, bistveno in nedvoumno razlikuje od imena katere koli druge obstoječe evropske politične stranke, ter njen simbol ali logotip;

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) pravno obliko stranke, kakor je priznana v pravnem redu države članice, v kateri ima sedež;

črtano

Obrazložitev

The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 (1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " ... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the European political parties and their foundations to act as representative agents of the European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a "double legal personality" is not necessary either.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 4– odstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) organe ali fizične osebe, ki imajo v vsaki od zadevnih držav članic pooblastilo za pravno zastopanje, zlasti za namene pridobitve ali odtujitve premičnega in nepremičnega premoženja ter zastopanja v sodnih postopkih;

(i) organe ali nosilce funkcij, ki imajo v vsaki od zadevnih držav članic pooblastilo za pravno zastopanje, zlasti za namene pridobitve ali odtujitve premičnega in nepremičnega premoženja ter zastopanja v sodnih postopkih;

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) postopke za prenehanje subjekta kot priznane evropske politične stranke.

(j) postopke za prenehanje subjekta kot priznane evropske politične stranke, vključno s potrebnimi načini izvedbe takšne razpustitve.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) pogoje za pristop, izstop in izključitev članov stranke ter seznam članov, ki je priložen statutu;

(a) pogoje za pristop, izstop in izključitev pridruženih strank članic in posameznih članov evropske politične stranke, če ti obstajajo;

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pravice in dolžnosti, povezane z vsemi oblikami članstva, vključno s pravili za zagotavljanje pravic zastopanja vseh članov, bodisi fizičnih ali pravnih oseb, in ustreznih pravic glasovanja;

(b) pravice in dolžnosti, povezane z vsemi oblikami članstva, vključno s pravili za zagotavljanje pravic zastopanja vseh članov, in ustreznih pravic glasovanja;

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) demokratične volitve vseh drugih vodstvenih organov in njihove demokratične postopke odločanja, pri čemer so za vsakega od njih točno opredeljena pooblastila, odgovornosti in sestava, vključno z načini imenovanja in razrešitve njegovih članov ter jasnimi in preglednimi merili za izbiro kandidatov ter izvolitev nosilcev funkcij, katerih mandat mora biti časovno omejen, vendar ga je možno podaljšati;

(d) demokratične volitve vseh drugih vodstvenih organov in njihove demokratične postopke odločanja, pri čemer so za vsakega od njih točno opredeljena pooblastila, odgovornosti in sestava, vključno z načini imenovanja in razrešitve njegovih članov ter jasnimi in preglednimi merili za izbiro kandidatov, ki temeljijo na demokratičnem postopku, ter izvolitev nosilcev funkcij, katerih mandat mora biti časovno omejen, vendar ga je možno podaljšati;

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) demokratično izbiro kandidata, ki ima podporo stranke za mesto predsednika Evropske komisije ali katero koli drugo politično funkcijo v Uniji;

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) demokratične standarde, ki jih morajo pridružene stranke članice izpolnjevati v zvezi z notranjo strankarsko demokracijo na vseh političnih ravneh, zlasti pri oblikovanju list kandidatov;

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov v generalni skupščini stranke ter v njenih vodstvenih organih in v sestavi list kandidatov za volitve.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) pravno obliko fundacije, kakor je priznana v pravnem redu države članice, v kateri ima sedež;

črtano

 

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) seznam organov fundacije, pri čemer so za vsakega od njih podrobno navedene pristojnosti, odgovornosti in sestava, vključno s postopki imenovanja in razrešitve njegovih članov in vodstvenih delavcev;

(g) pristojnosti in demokratične postopke odločanja organov fundacije in njihovo sestavo;

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) pravila za imenovanje članov organov fundacije s tajnim glasovanjem, njihovo ponovno izvolitev in njihov odpoklic;

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (g b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb) druga notranja pravila evropske politične fundacije glede odločanja, volitev, sklepčnosti in sprememb statuta;

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) postopek za spremembo statuta;

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 5 točka g b (novo).

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Evropski parlament vzpostavi register (v nadaljnjem besedilu: register) za namene registracije evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij.

1. Evropski parlament vzpostavi register (v nadaljnjem besedilu: register) za namene registracije evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij. Register, v katerem so registrirane tovrstne politične stranke in fundacije, je dosegljiv na spletu.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Evropski parlament objavi vso dokumentacijo, ki mu jo kot del svojih zahtevkov predložijo politične zveze in fundacije.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Politična fundacija lahko registrira svoj statut samo prek evropske politične stranke, s katero je povezana.

4. Evropska politična fundacija lahko registrira svoj statut samo prek evropske politične stranke, s katero je formalno povezana.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Evropski parlament v treh mesecih po prejemu zahteve za registracijo sprejme odločitev, ki jo objavi v Uradnem listu Evropske unije skupaj s statutom stranke ali fundacije ali, če zahtevo zavrne, razlogi za zavrnitev.

5. Evropski parlament v treh mesecih po prejemu zahteve za registracijo registrira evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo v registru ter njen statut objavi v Uradnem listu Evropske unije, razen če ugotovi, da ni izpolnjen kateri od pogojev iz točk (a) do (ea) člena 3(1) oziroma iz točk (a) do (fa) člena 3(2). V takšnih primerih se vlagatelj takoj obvesti o razlogih za to.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

7. Posodobljeni seznam članov evropske politične stranke, ki je priložen statutu stranke v skladu s členom 4(2), se posreduje Evropskemu parlamentu vsako leto in v štirih tednih od datuma vsake spremembe, zaradi katere evropska politična stranka morda ne izpolnjuje več zahteve iz člena 3(1)(b).

7. Posodobljeni seznam pridruženih strank članic evropske politične stranke in število posameznih članov evropske politične strank, če obstajajo, se posreduje Evropskemu parlamentu vsako leto in v štirih tednih od datuma vsake spremembe, zaradi katere evropska politična stranka morda ne izpolnjuje več zahteve iz točke (b) člena 3(1).

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Evropski parlament vsako leto preveri, ali evropske politične stranke in evropske politične fundacije še naprej izpolnjujejo pogoje in zahteve iz členov 3, 4 in 5.

1. Evropski parlament, brez poseganja v postopek iz odstavka 2, stalno preverja, ali evropske politične stranke in evropske politične fundacije še naprej izpolnjujejo pogoje in zahteve iz člena 3.

 

Letno preverjanje iz tega odstavka se, če je ustrezno, časovno uskladi s postopkom za vložitev vlog za financiranje v skladu s členom 13, da se po potrebi omogočita usklajevanje ter izmenjava informacij med službo, pristojno za register, in odredbodajalcem.

 

2. Evropski parlament na zahtevo ene četrtine svojih poslancev, ki zastopajo vsaj tri politične skupine v Evropskem parlamentu, z večino svojih poslancev odloči, ali evropska politična stranka še vedno izpolnjuje pogoj iz člena 3(1)(c) oziroma ali evropska politična fundacija še vedno izpolnjuje pogoj iz člena 3(2)(c).

2. Evropski parlament na zahtevo ene četrtine svojih poslancev, ki zastopajo vsaj tri politične skupine v Evropskem parlamentu, Komisije ali Sveta odloči, ali evropska politična stranka ali evropska politična fundacija še vedno spoštuje vrednote, na katerih temelji Evropska unija, kot so navedene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji.

Preden Evropski parlament sprejme takšno odločitev, zasliši predstavnike evropske politične stranke ali evropske politične fundacije in zaprosi odbor neodvisnih uglednih oseb, da v razumnem roku pripravi mnenje o zadevi.

Preden Evropski parlament sprejme takšno odločitev, zasliši predstavnike evropske politične stranke ali evropske politične fundacije in zaprosi odbor neodvisnih uglednih oseb, da v razumnem roku pripravi mnenje o zadevi. Mnenje odbora se objavi. Evropski parlament sprejme odločitev v enem mesecu.

Navedeni odbor sestavljajo trije člani, pri čemer Evropski parlament, Svet in Komisija imenujejo po enega člana v šestih mesecih od zaključka prvega zasedanja Evropskega parlamenta po volitvah v Evropski parlament. Sekretariat in finančna sredstva za odbor zagotovi Evropski parlament.

Navedeni odbor sestavljajo trije člani, pri čemer Evropski parlament, Svet in Komisija imenujejo po enega člana v šestih mesecih od zaključka prvega zasedanja Evropskega parlamenta po volitvah v Evropski parlament. Sekretariat in finančna sredstva za odbor zagotovi Evropski parlament.

3. Vsaka fizična ali pravna oseba lahko kadar koli vloži utemeljeno vlogo pri Evropskem parlamentu za preverjanje izpolnjevanja enega ali več pogojev ali zahtev iz odstavka 1. Ugotovitev, da evropska politična stranka, vključno z njenimi člani, ali evropska politična fundacija krši vrednote, na katerih temelji Unija, je mogoča samo v skladu z odstavkom 2.

 

4. Če Evropski parlament ugotovi, da kateri od pogojev ali zahtev iz odstavka 1 ni več izpolnjen, se uporabijo določbe iz člena 11 ali člena 22 ali obeh, pri čemer se ustrezno upoštevajo določbe iz člena 23.

4. Če Evropski parlament ugotovi, da kateri od pogojev ali zahtev iz odstavka 1 ni več izpolnjen, se uporabijo določbe iz člena 11 ali člena 22 ali obeh, pri čemer se ustrezno upoštevajo določbe iz člena 23.

 

4a. Če Evropski parlament ugotovi, da evropska politična stranka ne izpolnjuje več pogoja spoštovanja vrednot, na katerih temelji Evropska unija, kot so navedene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, se ta evropska politična stranka, skupaj z evropsko politično fundacijo, ki je z njo povezana, izbriše iz registra. Če Evropski parlament ugotovi, da evropska politična fundacija ne izpolnjuje več pogoja spoštovanja teh vrednot, se ta evropska politična fundacij izbriše iz registra.

5. Evropska politična fundacija avtomatično izgubi svoj status, če je evropska politična stranka, s katero je povezana, izbrisana iz registra. Odgovorni odredbodajalec zmanjša znesek prispevka ali donacije iz splošnega proračuna Unije, ki se zagotovi po tej uredbi, ali prekine sporazum oziroma prekliče sklep o takem prispevku ali donaciji in izterja neupravičeno plačane zneske na podlagi zadevnega sporazuma ali sklepa ter tudi vsa neporabljena sredstva Unije na dan začetka veljavnosti odločitve, sprejete na podlagi člena 11.

5. Evropska politična fundacija avtomatično izgubi ta status, če je evropska politična stranka, s katero je povezana, izbrisana iz registra. Odgovorni odredbodajalec zmanjša znesek prispevka ali donacije iz splošnega proračuna Unije, ki se zagotovi po tej uredbi, ali prekine sporazum oziroma prekliče sklep o takem prispevku ali donaciji in izterja neupravičeno plačane zneske na podlagi zadevnega sporazuma ali sklepa ter tudi vsa neporabljena sredstva Unije na dan začetka veljavnosti odločitve, sprejete na podlagi člena 11.

 

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropske politične stranke in evropske politične fundacije uživajo polno pravno priznanje in pravno sposobnost v vseh državah članicah.

1. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije uživajo polno pravno sposobnost v vseh državah članicah.

Obrazložitev

Polna pravna sposobnost vključuje „pravno priznanje“.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Razen če tega ne omejijo s svojim statutom, imajo evropske politične stranke in evropske politične fundacije vse pravice, potrebne za opravljanje njihovih dejavnosti, vključno s pravico imeti v lasti premično in nepremično premoženje, ter lahko opravljajo dejavnosti v vseh državah članicah in v tretjih državah.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Če so bila v imenu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije storjena dejanja pred registracijo v skladu s členoma 3 in 6, zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija pa ne prevzame obveznosti, ki izhajajo iz teh dejanj, so fizične osebe, družbe ali druge pravne osebe, ki so storile ta dejanja, solidarno odgovorne zanje.

Obrazložitev

Pojasni se položaj kar zadeva odgovornost v skladu z nacionalno zakonodajo pred registracijo evropske politične stranke ali z njo povezane fundacije.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. Države članice zagotovijo, da oznaki „evropska politična stranka“ in „evropska politična fundacija“ lahko uporabljajo samo politična zavezništva ali fundacije, ki so registrirana v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ne ureja ali jih ureja le delno, vidike delovanja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, ki niso zajeti v tej uredbi, urejajo nacionalni zakoni države članice, v kateri imajo sedež, ki se uporabljajo za pravno obliko, navedeno v statutu zadevne stranke ali fundacije. Dejavnosti, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije izvajajo v drugih državah članicah, urejajo ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ali ustrezni statuti ne urejajo ali jih urejajo le delno, evropske politične stranke in evropske politične fundacije, urejajo zakoni države članice, v kateri imajo sedež. Dejavnosti, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije izvajajo v drugih državah članicah, urejajo ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

Obrazložitev

Predlog Komisije se nanaša na določbe, ki se v državah članicah, kjer ima stranka ali fundacija svoj sedež, uporabljajo za pravno obliko, ki jo je izbrala stranka ali fundacija. Gre za še eno pojavno obliko koncepta „vzporedne stranke“, ki obstaja v skladu z zakonodajo države članice in zakonodajo Unije, kar ni nujno in neprimerno (glej tudi predloga sprememb členov 4(1c) in 11(4)).

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) organ odločanja evropske politične stranke ali evropske politične fundacije se odloči za njeno ukinitev;

(a) pristojni organ evropske politične stranke ali evropske politične fundacije se odloči za njeno ukinitev;

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) organ odločanja evropske politične stranke ali evropske politične fundacije se odloči za njeno preoblikovanje v pravni subjekt, ki je priznan v pravnem redu posamezne države članice;

(b) pristojni organ evropske politične stranke ali evropske politične fundacije se odloči za njeno preoblikovanje v pravni subjekt, ki je priznan v pravnem redu posamezne države članice;

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) evropska politična stranka ali evropska politična fundacija se izbriše iz registra v skladu z določbami iz člena 22(1) ali (4) ali v skladu s členom 7(5).

(d) evropska politična stranka ali evropska politična fundacija se izbriše iz registra.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V primerih iz točke (a), (b) ali (c) odstavka 1 se veljavni sklepi o financiranju evropske politične stranke ali evropske politične fundacije s sredstvi Unije po tej uredbi prekličejo oziroma se veljavni sporazumi o takem financiranju prekinejo in neporabljena sredstva Unije izterjajo, vključno z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.

3. Veljavni sklepi o financiranju evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, ki je bila izbrisana iz registra, s sredstvi Unije po tej uredbi se prekličejo oziroma se veljavni sporazumi o takem financiranju prekinejo in neporabljena sredstva Unije izterjajo, vključno z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let, v skladu z zadevnimi določbami Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije1.

 

_____________

 

1 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Obrazložitev

Ta pojasnitev je potrebna, da se zagotovi zadostno upoštevanje razmerja med obema predlogoma.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Likvidacijo, plačilno nesposobnost, ustavitev plačil in podobne postopke urejajo pravne določbe, ki se uporabljajo za pravno obliko, navedeno v statutu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije v državi članici, v kateri ima ta stranka ali fundacija sedež.

4. Likvidacijo, plačilno nesposobnost, ustavitev plačil in podobne postopke urejajo pravne določbe, ki se uporabljajo za politične stranke ali politične fundacije v državi članici, v kateri ima zadevna Evropska politična stranka ali Evropska politična fundacija sedež.

Obrazložitev

Dopolnjuje se člen 10, kot je bil spremenjen v zvezi s postopki, ki jih je treba opraviti na vnaprej določenem kraju.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Finančni prispevki ali donacije iz splošnega proračuna Evropske unije ne smejo preseči 90 % letnih povračljivih izdatkov evropske politične stranke in 95 % letnih upravičenih stroškov, navedenih v proračunu evropske politične fundacije. Evropska politična stranka lahko porabi neporabljeni del prispevka EU za kritje povračljivih izdatkov v dveh finančnih letih po njegovi dodelitvi. Zneski, ki po izteku teh dveh finančnih let niso bili porabljeni, se izterjajo v skladu s finančno uredbo.

4. Finančni prispevki ali donacije iz splošnega proračuna Evropske unije ne smejo preseči 90 % letnih povračljivih izdatkov evropske politične stranke in 95 % letnih upravičenih stroškov, navedenih v proračunu evropske politične fundacije. Evropska politična stranka in z njo povezana evropska politična fundacija lahko porabi neporabljeni del prispevka ali donacije Unije za kritje povračljivih izdatkov v dveh finančnih letih po njegovi dodelitvi. Neporabljena sredstva se izterjajo v skladu s finančno uredbo.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Evropska politična fundacija v vlogo za financiranje vključi svoj letni delovni program.

3. Evropska politična fundacija v vlogo za financiranje vključi svoj letni delovni program in za financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije lahko zaprosi le prek evropske politične stranke, s katero je uradno in neposredno povezana.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za razporejanje sredstev se šteje, da lahko en poslanec Evropskega parlamenta pripada le eni evropski politični stranki, ki je, če je primerno, stranka, h kateri je na datum za vložitev vlog priključena nacionalna ali regionalna stranka.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) donacij iz proračunov političnih skupin v Evropskem parlamentu;

(b) donacij iz proračunov političnih skupin v Evropskem parlamentu, čeprav prispevki k organizaciji skupnih dogodkov niso obravnavani kot donacije,

Obrazložitev

Evropske politične stranke in politične skupine Evropskega parlamenta pogosto skupaj pripravijo dogodke, kadar to služi skupnim političnim ali družbenim ciljem (na primer konference, seminarje, javne razprave). V teh posebnih primerih so prispevki k stroškom priprave v imenu politične skupine Evropskega parlamenta v celoti dovoljeni in se jih ne obravnava kot donacije.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) donacij podjetij, v katerih imajo lahko javni organi posredno ali neposredno prevladujoč vpliv zaradi lastništva, finančne udeležbe v teh podjetjih ali zaradi predpisov, ki jih urejajo;

(c) donacij podjetij, v katerih imajo lahko javni organi posredno ali neposredno prevladujoč vpliv zaradi lastništva, finančne udeležbe v teh podjetjih ali zaradi predpisov, ki urejajo posamezno zadevno podjetje;

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) donacij katerega koli javnega organa iz tretje države, vključno s podjetji, v katerih imajo lahko javni organi posredno ali neposredno prevladujoč vpliv zaradi lastništva, finančne udeležbe v teh podjetjih ali zaradi predpisov, ki jih urejajo.

(d) donacij katerega koli javnega organa iz tretje države, vključno s podjetji, v katerih imajo lahko javni organi posredno ali neposredno prevladujoč vpliv zaradi lastništva, finančne udeležbe v teh podjetjih ali zaradi predpisov, ki urejajo posamezno zadevno podjetje.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Prispevki k organizaciji skupnih dogodkov niso obravnavani kot donacije.

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Prispevki, ki jih evropska politična stranka prejme od svojih članov, so dopustni. Ti prispevki ne presegajo 40 % letnega proračuna zadevne evropske politične stranke.

7. Prispevki, ki jih evropska politična stranka prejme od pridruženih strank članic, so dopustni. Ti prispevki ne presegajo 40 % letnega proračuna zadevne evropske politične stranke.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za donacije, ki jih fizična ali pravna oseba nameni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji v državi, katere davčni rezident je ta oseba, ali zunaj nje, se uporablja enaka davčna obravnava kot za donacije politični stranki ali politični fundaciji s sedežem v državi članici, katere davčni rezident je donator.

2. Brez poseganja v obstoječe nacionalne prage in neodvisnost davčnega prava držav članic se za donacije, ki jih fizična ali pravna oseba nameni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji v državi, katere davčni rezident je ta oseba, ali zunaj nje, uporablja enaka davčna obravnava kot za donacije politični stranki ali politični fundaciji s sedežem v državi članici, katere davčni rezident je donator.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za pojasnitev področja uporabe te uredbe, ki iz besedila Komisije ni jasno.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Sredstva, ki jih evropske politične stranke prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira, se lahko porabijo za financiranje kampanj, ki jih evropske politične stranke izvajajo v okviru volitev v Evropski parlament, na katerih je njihovo sodelovanje obvezno v skladu s členom 3(1)(d).

1. Sredstva, ki jih evropske politične stranke prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira, se lahko porabijo za pokrivanje stroškov kampanj, ki jih evropske politične stranke izvajajo v okviru volitev v Evropski parlament, na katerih je njihovo sodelovanje obvezno v skladu s členom 3(1)(d). Evropske politične stranke lahko ob upoštevanju omejitev iz člena 18(1) prispevajo k razširjanju informacij v javnosti, da se izboljša ozaveščenost o pomembnih evropskih političnih zadevah. Pri tem morajo upoštevati predpise, ki urejajo izvedbo volilnih kampanj v državah članicah, zlasti pravila o financiranju in o omejevanju volilnih stroškov, ki veljajo za stranke in kandidate.

V skladu s členom 8 Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami vsaka država članica ureja financiranje in omejevanje volilnih stroškov za vse stranke in kandidate na volitvah v Evropski parlament z nacionalnimi predpisi.

V skladu s členom 8 Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami vsaka država članica ureja financiranje in omejevanje volilnih stroškov za vse stranke in kandidate na volitvah v Evropski parlament z nacionalnimi predpisi, razen za referendume o politiki Evropske unije ali ratifikacije pogodb o Evropski uniji.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Evropske politične stranke v svojih letnih računovodskih izkazih jasno opredelijo odhodke v zvezi s kampanjami, ki se izvajajo v okviru volitev v Evropski parlament.

2. Evropske politične stranke v svojih letnih računovodskih izkazih jasno opredelijo odhodke strank in kandidatov v zvezi s kampanjami, ki se izvajajo v okviru volitev v Evropski parlament.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Sredstva, ki jih evropske politične fundacije prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira, se lahko porabijo samo za financiranje njihovih nalog, kakor so opredeljene v členu 2(4), in za kritje odhodkov, ki so neposredno povezani s cilji, navedenimi v njihovih statutih v skladu s členom 5. V nobenem primeru se ne smejo porabiti za neposredno ali posredno financiranje evropskih, nacionalnih, regionalnih ali lokalnih volitev, političnih strank, kandidatov ali fundacij.

2. Sredstva, ki jih evropske politične fundacije prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira, se lahko porabijo samo za financiranje njihovih nalog, kakor so opredeljene v členu 2(4), in za kritje odhodkov, ki so neposredno povezani s cilji, navedenimi v njihovih statutih v skladu s členom 5. V nobenem primeru se ne smejo porabiti za neposredno ali posredno financiranje evropskih, nacionalnih, regionalnih ali lokalnih volitev ali referendumov, političnih strank, kandidatov ali fundacij.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Sredstva, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne smejo porabiti za financiranje nacionalnih, regionalnih ali lokalnih referendumskih kampanj.

3. Sredstva, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne smejo porabiti za pokrivanje stroškov nacionalnih, regionalnih ali lokalnih referendumskih kampanj, razen v primerih evropskih političnih strank, ko je predmet referenduma zakonodaja Unije, delovanje evropske institucije ali ratifikacija sprememb pogodb v zvezi z Evropsko unijo.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Sredstva, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne smejo porabiti za financiranje pridruženih političnih strank, ki imajo sedež v tretjih državah.

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije najpozneje v šestih mesecih po koncu finančnega leta predložijo službi, pristojni za register, in pristojnim nacionalnim organom v državah članicah:

1. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije najpozneje v štirih mesecih po koncu finančnega leta predložijo službi, pristojni za register, in pristojnim nacionalnim organom v državah članicah:

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Če se na podlagi te uredbe evropski politični stranki v skladu s finančno uredbo vzamejo sredstva ali naloži denarna kazen, se ti zneski v skladu s členom 14 dodajo sredstvom za tekoče leto.

Obrazložitev

Horizontalna določba, ki se med drugim nanaša na člene 12(4), 15(6) ter 22(1) in (4).

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni organi in Evropski parlament se dogovorijo o praktičnih ureditvah za izmenjavo informacij o evropskih političnih strankah in evropskih političnih fundacijah.

Za ta namen lahko Evropski parlament z nacionalnimi organi doseže dogovor o praktičnih ureditvah za izmenjavo informacij.

Obrazložitev

Evropski parlament bi moral biti poleg Računskega sodišča zunanji revizor, OLAF pa bi moral biti glavni nadzorni organ.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsa tehnična podpora, ki jo Evropski parlament zagotavlja evropskim političnim strankam, temelji na načelu enakega obravnavanja. Odobri se pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi se zagotavlja drugim zunanjim organizacijam in združenjem, ki se jim lahko odobrijo podobne ugodnosti, ter se zagotovi na podlagi računa in za plačilo.

Vsa tehnična podpora, ki jo Evropski parlament ali druge institucije Unije zagotavljajo evropskim političnim strankam, temelji na načelu enakega obravnavanja. Odobri se pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi se zagotavlja drugim zunanjim organizacijam in združenjem, ki se jim lahko odobrijo podobne ugodnosti, ter se zagotovi na podlagi računa in za plačilo.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Evropski parlament sprejme izvedbena pravila, s katerimi določi, pod katerimi pogoji lahko politične skupine skupaj z evropskimi političnimi strankami, ki jih zastopajo v Evropskem parlamentu, organizirajo dogodke, ki se lahko obravnavajo kot posredna podpora, zlasti če se ti dogodki priredijo v prostorih Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če Evropski parlament v skladu s členom 7(2) ugotovi, da evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne spoštuje vrednot, na katerih temelji Unija, ali je bila zoper njo izrečena pravnomočna sodba (res judicata) zaradi nezakonitih dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, kakor so določene v členu [93(1)(e)] finančne uredbe, ali da evropska politična stranka ne spoštuje minimalnih predpisov glede notranje demokracije v skladu s členom 4(2), se lahko zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izbriše iz registra, ji je odvzet status v skladu s členom 11 in se prekličejo vsi veljavni sklepi o financiranju s sredstvi Unije na podlagi te uredbe ali prekinejo vsi veljavni sporazumi o takem financiranju in se sredstva Unije izterjajo, vključno z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.

1. Če Evropski parlament v skladu s členom 7(2) ugotovi, da evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne spoštuje vrednot, na katerih temelji Unija, ali je bila zoper njo izrečena pravnomočna sodba (res judicata) zaradi nezakonitih dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, kakor so določene v členu [106(1)(e)] finančne uredbe, ali da evropska politična stranka ne spoštuje minimalnih predpisov glede notranje demokracije v skladu s členom 4(2), se lahko zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija graja, se ji naloži kazen ali se izbriše iz registra, ji je odvzet status v skladu s členom 11 in se lahko prekličejo vsi veljavni sklepi o financiranju s sredstvi Unije na podlagi te uredbe ali prekinejo vsi veljavni sporazumi o takem financiranju in se sredstva Unije izterjajo, vključno z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Evropski parlament pri določanju višine globe, ki jo naloži evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji v skladu z odstavkom 2, upošteva težo, trajanje in, kjer je primerno, ponovitev kršitve, čas, ki je pretekel, namen ali raven malomarnosti ter morebitne ukrepe, sprejete za izpolnitev pogojev in zahtev iz te uredbe. Globa mora biti učinkovita in odvračilna ter ne sme presegati 10 % letnega proračuna zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije za leto, v katerem je sankcija naložena.

3. Evropski parlament pri določanju višine globe, ki jo naloži evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji v skladu z odstavkom 2, upošteva težo, trajanje in, kjer je primerno, ponovitev kršitve, čas, ki je pretekel, namen ali raven malomarnosti ter ustreznost in hitrost morebitnih ukrepov, ki jih je zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija sprejela za izpolnitev pogojev in zahtev iz te uredbe, pri čemer je višina globe enaka najmanj dvakratni vrednosti prejete ugodnosti. Globa mora biti učinkovita in odvračilna ter ne sme presegati 10 % letnega proračuna zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije za leto, v katerem je sankcija naložena. Po potrebi se zagotovi možnost ustreznega plačila na obroke.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija se poleg tega lahko izključi iz financiranja za obdobje do pet let v primerih hujše kršitve poklicnih pravil, ki jo je ugotovil odredbodajalec v skladu s členom [93(1)(c)] finančne uredbe.

6. Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija se poleg tega lahko izključi iz financiranja za obdobje do treh let v primerih hujše kršitve poklicnih pravil, ki jo je ugotovil odredbodajalec v skladu s členom [106(1)(c)] finančne uredbe.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Kazni, naložene na podlagi tega člena, se uporabljajo za vse evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ne glede na to, ali prejmejo sredstva Unije. Odgovorni odredbodajalec lahko naloži upravne in/ali denarne kazni v skladu s členom [96(2)] finančne uredbe in členom [145] njenih izvedbenih pravil vsaki evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji v enem izmed primerov iz člena [96(1)] finančne uredbe, ki niso zajeti v zgornjih odstavkih.

7. Kazni, naložene na podlagi tega člena, se uporabljajo za vse evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ki so priznane v skladu s to uredbo, ne glede na to, ali prejmejo sredstva Unije. Naročnik lahko naloži upravne in/ali denarne kazni v skladu s členom [109(2)] finančne uredbe in členom [145] njenih izvedbenih pravil vsaki evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji, ki sodi v enega izmed primerov iz člena [109(1)] finančne uredbe, ki niso zajeti v zgornjih odstavkih.

Obrazložitev

Sprememba je namenjena večji jasnosti: za stranko ali fundacijo še vedno veljajo pravila preglednosti donacij, tudi v primeru, da še ni zaprosila za sredstva Unije poleg lastnih sredstev ali jih prejela.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Preden Evropski parlament sprejme končno odločitev v zvezi s kaznijo iz člena 22, zagotovi zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji možnost, da se izreče o zadevi in, če je to ustrezno in primerno, da sprejme potrebne ukrepe za odpravo kršitve v razumnem roku.

1. Preden se sprejme končna odločitev v zvezi s kaznijo iz člena 22, Evropski parlament zagotovi zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji možnost, da se izreče o zadevi in, če je to ustrezno in primerno, da sprejme potrebne ukrepe za odpravo kršitve v razumnem roku.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če Evropski parlament meni, da je potrebno, lahko zasliši druge fizične ali pravne osebe, vključno z morebitnimi pritožniki iz člena 7(3).

2. Evropski parlament se pred dokončno odločitvijo posvetuje z odborom neodvisnih uglednih oseb iz člena 7(2). Če Evropski parlament meni, da je potrebno, lahko zasliši druge fizične ali pravne osebe, vključno z morebitnimi pritožniki iz člena 7(2).

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Služba, pristojna za register, na posebni spletni strani objavi:

1. Služba, pristojna za register, najkasneje štiri tedne po posredovanju oziroma po sprejetju odločitve Evropskega parlamenta na posebni spletni strani objavi:

Obrazložitev

Enomesečni rok za objavo na spletni strani ne bi smel veljati le za podatke iz točk (a) in (b), temveč za vse vrste informacij.

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) imena in statute vseh registriranih evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, skupaj z dokumenti, ki so bili predloženi v okviru njihove zahteve za registracijo v skladu s členom 6(3), najpozneje štiri tedne po tem, ko je Evropski parlament sprejel svojo odločitev, ter vse naknadne spremembe, o katerih je bil Evropski parlament obveščen v skladu s členom 6(6) in (7);

(a) imena in statute vseh registriranih evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, skupaj z dokumenti, ki so bili predloženi v okviru njihove zahteve za registracijo v skladu s členom 6(3), ter po prejetju odločitve Evropskega parlamenta, vse naknadne spremembe, o katerih je bil Evropski parlament obveščen v skladu s členom 6(6) in (7);

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev zaradi predloga spremembe uvodnega stavka člena 24(1).

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) seznam tistih zahtev, ki so bile zavrnjene, skupaj z dokumenti, predloženimi v okviru zahteve za registracijo v skladu s členom 6(3), in razloge za zavrnitev, najpozneje štiri tedne po tem, ko je Evropski parlament sprejel svojo odločitev;

(b) seznam tistih zahtev, ki so bile zavrnjene, skupaj z dokumenti, predloženimi v okviru zahteve za registracijo v skladu s členom 6(3), in razloge za zavrnitev;

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev zaradi predloga spremembe uvodnega stavka člena 24(1).

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) letne računovodske izkaze in zunanja revizijska poročila iz člena 19(1) ter, za evropske politične fundacije, končna poročila o izvajanju delovnih programov;

(d) letne računovodske izkaze in zunanja revizijska poročila iz člena 19(1) ter, za evropske politične fundacije, končna poročila o izvajanju delovnih programov; Te informacije se objavijo najkasneje šest tednov po njihovem prejetju, pri čemer se vse finančne informacije zagotovijo v primerljivi obliki, ki temelji na tabelah, ter kot odprti podatki;

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) imena donatorjev in njihovih donacij, ki so jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije sporočile v skladu s členom 15(2), (3) in (4), razen donacij fizičnih oseb, ki ne presegajo vrednosti 1 000 EUR na leto in na donatorja in ki se sporočijo kot „manjše donacije“;

(e) imena donatorjev in njihovih donacij, ki so jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije sporočile v skladu s členom 15(2), (3) in (4), razen donacij fizičnih oseb, ki ne presegajo vrednosti 1 000 EUR na leto in na donatorja in ki se sporočijo kot „manjše donacije“; Te informacije se objavijo najkasneje šest tednov po njihovem prejetju, pri čemer se vse finančne informacije zagotovijo v primerljivi obliki, ki temelji na tabelah, ter kot odprti podatki;

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) podrobne informacije in razloge za katero koli končno odločitev, ki jo sprejme Evropski parlament v skladu s členom 22, vključno z, če je ustrezno, mnenji, ki jih sprejme odbor neodvisnih uglednih oseb v skladu s členom 7(2), ob ustreznem upoštevanju določb Uredbe (ES) št. 45/2001;

(g) podrobne informacije in razloge za katero koli končno odločitev, ki jo sprejme Evropski parlament v skladu s členom 22, ob ustreznem upoštevanju določb Uredbe (ES) št. 45/2001;

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Vse informacije, ki jih objavi register na podlagi točk (c) do (g) odstavka 1, ostanejo najmanj pet let javno dostopne na spletni strani.

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Evropski parlament na podlagi seznama članov evropske politične stranke, ki je priložen statutu stranke v skladu s členom 4(2) in se posodablja v skladu s členom 6(7), objavi podatke o skupnem številu članov in identiteti pravnih oseb, ki so člani, kakor tudi imena fizičnih oseb, ki so dale izrecno pisno soglasje za njihovo objavo. Evropske politične stranke sistematično zahtevajo to soglasje od vseh fizičnih oseb, ki so člani.

2. Evropski parlament v skladu s členom 6(7) objavi seznam pridruženih strank članic.

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Evropski parlament vsako leto objavi sezname vseh poslancev Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov in regionalnih parlamentov ali skupščin, ki so člani evropskih političnih strank, ter njihovo članstvo v stranki.

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Evropski parlament določi upravne pritožbene postopke v zvezi z vsemi odločitvami, povezanimi z registracijo statuta, financiranjem ali kaznimi.

1. Evropski parlament določi hitre in pregledne upravne pritožbene postopke v zvezi z vsemi odločitvami, povezanimi z registracijo statuta, financiranjem ali kaznimi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za okrepitev potrebe po trdnih in ustreznih upravnih pritožbenih postopkih glede na možne kazni.

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Evropske politične stranke in evropske politične fundacije v roku enega leta od datuma uveljavitve te uredbe prilagodijo svoj statut tako, da ga v celoti uskladijo z zahtevami iz te uredbe.

(1)

UL C 67, 07.03.13, str. 1.

(2)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(3)

UL C 62, 02.03.13, str. 77.

(4)

UL C 296 E, 2.10.2012, str. 46.


OBRAZLOŽITEV

Razvoj evropskih političnih strank je ključnega pomena za oživitev zanimanja javnosti za evropske zadeve. Načrtovanje svežnja reform za evropske politične stranke kot sredstvo za mobilizacijo demokratične energije posameznih in organiziranih državljanov ni lahka naloga, med drugim tudi zaradi sistemske zapletenosti EU. To pa je mogoče pretvoriti v prednost, če se pojasni „konstitutivno poslanstvo“ evropskih političnih strank ter kako lahko informiran in načelen dialog o njihovem političnem razvoju spodbudi vzpon pluralnega „demosa“.

Poročevalka odločno pozdravlja oblikovanje posebnega in enotnega evropskega pravnega statusa v okviru prava Unije za evropske politične stranke in njihove politične fundacije, zlasti zaradi organizacijskega zbliževanja evropskih političnih strank.

Reforme, ki jih predlaga generalni sekretar v poročilu iz leta 2010, sklepi predsedstva z dne 13. decembra 2011, poročilo poslanke Gianaku z dne 6. aprila 2011 o oceni izvajanja prejšnje Uredbe 2004/2003, kot je bila spremenjena leta 2007, in nov predlog uredbe za evropske politične stranke in njihove politične fundacije so rezultat temeljite analize obstoječega stanja in zagotavljajo na splošno pozitivne odgovore na vprašanja, pomisleke in pripombe evropskih političnih strank. Predlogi iz osnutka poročila so usmerjeni v organizacijsko enotnost evropskih političnih strank.

Kar zadeva merila za priznavanje poročevalka predlaga, da bi bile le nacionalne ali regionalne stranke upravičene do ustanavljanja evropskih strank. Statut za evropske stranke pri oblikovanju takih strank enako obravnava predstavnike, izvoljene na evropski, nacionalni in regionalni ravni. Torej bi bilo treba ohraniti možnost priznavanja regionalno izvoljenih predstavnikov za namene oblikovanja strank, vendar samo v primerih regij, ki imajo zakonodajne pristojnosti, o katerih je Evropski parlament obveščen. Da bi evropska politična stranka pridobila financiranje Evropskega parlamenta, jo mora v Evropskem parlamentu zastopati vsaj en poslanec. nadalje bi bilo treba upoštevati merila popolnega spoštovanja notranje demokracije in enakosti med spoloma pri sestavi in oblikovanju evropskih političnih strank ter znotraj z njimi povezanih evropskih političnih fundacij. Stranka, ki ne izpolnjuje pogoja notranje demokracije, se ne upošteva pri ocenjevanju merila, da mora biti zastopana v vsaj sedmih državah članicah.

Evropski parlament vsako leto preverja pogoje in merila za registracijo evropskih političnih strank in njihovih evropskih političnih fundacij. Poročevalka je prepričana, da bi bilo treba takšno preverjanje opraviti vsako leto ali na podlagi obrazložene in ustrezno utemeljene zahteve, ki jo vloži katera koli fizična ali pravna oseba, ter da bi bil najučinkovitejši postopek tisti z odborom Evropskega parlamenta, ki je pristojen za ustavne zadeve. Odbor za ta namen organizira morebitna zaslišanja in Evropskemu parlamentu poda svoje mnenje v dveh mesecih po zahtevi.


MNENJE Odbora za proračun (24.1.2013)

za Odbor za ustavne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Pripravljavka mnenja: Edit Herczog

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja tako kot Komisija meni, da lahko globlje in učinkovitejše sodelovanje evropskih političnih strank in fundacij državljanom omogoči, da bolje razumejo povezavo med političnimi procesi na nacionalni in evropski ravni, hkrati pa da je to eden od načinov za spodbujanje nastanka evropske javne sfere. Skladno se tem bodo evropske politične stranke in fundacije imel večjo vlogo na evropskih parlamentarnih volitvah, ki so vsakih pet let, in morebitnih referendumskih kampanjah o vprašanjih, ki so v izključni pristojnosti Evropske unije ali zadevajo delovanje same Evropske unije.

Pripravljavka mnenja je trdno prepričana, da morajo evropske politične stranke in fundacije v svojih programih in dejavnostih ter prek svojih članov spoštovati vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in sicer človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

Meni, da je uvedba stopnje potrebne prožnosti glede delovnih metod in dejavnosti evropskih političnih strank in političnih fundacij dobrodošla in podpira nove metode financiranja, natančneje prispevke skupaj s sistemom pomoči in donacij za poslovanje. V tej zvezi pripravljavka mnenja želi poudariti, da prispevki za pripravo skupnih dogodkov ne bi smeli biti obravnavani kot donacije in da se ne bi smele določiti omejitve za donacije, ki jih evropske politične stranke in fundacije prejmejo od fizičnih ali pravnih oseb.

Pripravljavka mnenja se strinja s pristopom Evropskega parlamenta, ki bo letno preveril pogoje in merila za registracijo evropskih političnih strank in fundacij ter podpira zamisel, da odbor treh članov (neodvisne ugledne osebe, od katerih vsak eno imenuje Evropski parlament, Svet in Komisija) v razumnem času poda mnenje o vprašanju.

Nazadnje je pripravljavka mnenja prepričana, da bi morali poleg vloge, ki jo ima Evropski parlament v postopku registracije in letnega preverjanja, pristojni nacionalni organi držav članic, v katerih imajo evropske politične stranke ali fundacije svoj sedež, opravljati nadzor financiranja iz drugih virov kot iz proračuna Evropske unije, in vseh odhodkov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Določiti bi bilo treba postopke, v skladu s katerimi bi evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije pridobile evropski pravni status po tej uredbi, pa tudi postopke in merila, ki bi se upoštevali pri odločanju o podelitvi takšnega evropskega pravnega statusa. Prav tako bi bilo treba določiti postopke za primere, v katerih bi evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izgubila svoj evropski pravni status ali se mu odrekla.

(8) Določiti bi bilo treba postopke, v skladu s katerimi bi evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije pridobile evropski pravni status po tej uredbi, pa tudi postopke in merila, ki bi se upoštevali pri odločanju o podelitvi takšnega evropskega pravnega statusa. Prav tako bi bilo treba določiti nepristranske in pregledne postopke za primere, v katerih bi evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izgubila svoj evropski pravni status ali se mu odrekla.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Članstvo v evropski politični stranki in prostovoljno sodelovanje pri njenih političnih dejavnostih ne bi smeli obravnavati kot plačilo ali donacijo, temveč kot prostovoljno udejstvovanje.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava utemeljuje spremembo člena 2(7).

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – opomba 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

18. Kolegij komisarjev bo na dan sprejetja tega predloga sprejel tudi delovni dokument služb Komisije o predlogu za spremembo finančne uredbe z uvedbo novega naslova o financiranju evropskih političnih strank prek prispevkov. Uvedba „prispevkov“ za evropske politične stranke bo potrjena, ko bosta sozakonodajalca sprejela zadevni predlog.

18. Kolegij komisarjev bo na dan sprejetja tega predloga sprejel tudi delovni dokument služb Komisije o predlogu za spremembo finančne uredbe z uvedbo novega naslova o financiranju evropskih političnih strank prek prispevkov. Uvedba „prispevkov“ za evropske politične stranke bo potrjena, ko bosta sozakonodajalca sprejela zadevni predlog ter s tem še naprej zagotovila skladnost in jasnost opredelitev v obeh predlogih.

Obrazložitev

Ta pojasnitev je potrebna, da se zagotovi zadostno upoštevanje razmerja med obema predlogoma.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 2 a – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) „donacija“ pomeni prispevek v denarju in druge donacije v naravi (blago ali storitve), ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomenijo ekonomsko prednost.

(7) „donacija“ pomeni prispevek v denarju in druge donacije v naravi (blago ali storitve), ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomenijo ekonomsko prednost. Članstvo v evropski politični stranki in prostovoljno sodelovanje pri njenih političnih dejavnostih nista donacija.

Obrazložitev

Glej novo uvodno izjavo 15a.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ne ureja ali jih ureja le delno, vidike delovanja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, ki niso zajeti v tej uredbi, urejajo nacionalni zakoni države članice, v kateri imajo sedež, ki se uporabljajo za pravno obliko, navedeno v statutu zadevne stranke ali fundacije. Dejavnosti, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije izvajajo v drugih državah članicah, urejajo ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ne ureja izrecno, delovanje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij urejajo nacionalni zakoni države članice, v kateri imajo sedež, ki se uporabljajo za pravno obliko, navedeno v statutu zadevne stranke ali fundacije. Dejavnosti, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije izvajajo v drugih državah članicah, urejajo ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za pojasnitev področja uporabe te uredbe, ki iz besedila Komisije ni jasno.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V primerih iz točke (a), (b) ali (c) odstavka 1 se veljavni sklepi o financiranju evropske politične stranke ali evropske politične fundacije s sredstvi Unije po tej uredbi prekličejo oziroma se veljavni sporazumi o takem financiranju prekinejo in neporabljena sredstva Unije izterjajo, vključno z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.

3. V primerih iz točke (a), (b) ali (c) odstavka 1 se veljavni sklepi o financiranju evropske politične stranke ali evropske politične fundacije s sredstvi Unije po tej uredbi prekličejo oziroma se veljavni sporazumi o takem financiranju prekinejo in neporabljena sredstva Unije izterjajo, vključno z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let, v skladu z zadevnimi določbami Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije1 (finančna uredba).

 

_____________

 

1 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Obrazložitev

Ta pojasnitev je potrebna, da se zagotovi zadostno upoštevanje razmerja med obema predlogoma.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Finančni prispevki ali donacije iz splošnega proračuna Evropske unije ne smejo preseči 90 % letnih povračljivih izdatkov evropske politične stranke in 95 % letnih upravičenih stroškov, navedenih v proračunu evropske politične fundacije. Evropska politična stranka lahko porabi neporabljeni del prispevka EU za kritje povračljivih izdatkov v dveh finančnih letih po njegovi dodelitvi. Zneski, ki po izteku teh dveh finančnih let niso bili porabljeni, se izterjajo v skladu s finančno uredbo.

4. Finančni prispevki ali donacije iz splošnega proračuna Evropske unije ne smejo preseči 90 % letnih povračljivih izdatkov evropske politične stranke in 95 % letnih upravičenih stroškov, navedenih v proračunu evropske politične fundacije. Evropska politična stranka in z njo povezana evropska politična fundacija lahko porabi neporabljeni del prispevka ali donacije EU v dveh finančnih letih po njegovi dodelitvi. Zneski, ki po izteku teh dveh finančnih let niso bili porabljeni, se izterjajo v skladu s finančno uredbo.

Obrazložitev

Javno financiranje evropskih političnih strank in fundacij prispeva k stabilnosti in stalnosti njihovega delovanja in služi glavnemu namenu oblikovanja evropske politične zavesti in izražanja volje evropskih državljanov. Evropske politične stranke in fundacije bi morale biti sposobne nakopičiti potrebna sredstva za kampanjo s pomočjo prenosa sredstev iz predhodnih proračunskih let.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v odstavek 5 evropske politične stranke in evropske politične fundacije lahko sprejmejo donacije fizičnih ali pravnih oseb v vrednosti do 25 000 EUR na leto in na donatorja.

1. Brez poseganja v odstavek 5 evropske politične stranke in evropske politične fundacije lahko sprejmejo donacije fizičnih ali pravnih oseb.

Obrazložitev

Namen predloga je ukiniti omejitev zneska donacije na leto na donatorja, da se spodbudi politične stranke k ustvarjanju lastnih sredstev.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) donacij iz proračunov političnih skupin v Evropskem parlamentu;

(b) donacij iz proračunov političnih skupin v Evropskem parlamentu, čeprav prispevki k organizaciji skupnih dogodkov niso obravnavani kot donacije,

Obrazložitev

Evropske politične stranke in politične skupine Evropskega parlamenta pogosto skupaj pripravijo dogodke, kadar to služi skupnim političnim ali družbenim ciljem (na primer konference, seminarje, javne razprave). V teh posebnih primerih so prispevki k stroškom priprave v imenu politične skupine Evropskega parlamenta v celoti dovoljeni in se jih ne obravnava kot donacije.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) donacij podjetij, v katerih imajo lahko javni organi posredno ali neposredno prevladujoč vpliv zaradi lastništva, finančne udeležbe v teh podjetjih ali zaradi predpisov, ki jih urejajo;

(c) donacij podjetij, v katerih imajo lahko javni organi posredno ali neposredno prevladujoč vpliv zaradi lastništva, finančne udeležbe v teh podjetjih ali zaradi predpisov, ki urejajo posamezno zadevno podjetje;

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) donacij katerega koli javnega organa iz tretje države, vključno s podjetji, v katerih imajo lahko javni organi posredno ali neposredno prevladujoč vpliv zaradi lastništva, finančne udeležbe v teh podjetjih ali zaradi predpisov, ki jih urejajo.

(d) donacij katerega koli javnega organa iz tretje države, vključno s podjetji, v katerih imajo lahko javni organi posredno ali neposredno prevladujoč vpliv zaradi lastništva, finančne udeležbe v teh podjetjih ali zaradi predpisov, ki urejajo posamezno zadevno podjetje.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za donacije, ki jih fizična ali pravna oseba nameni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji v državi, katere davčni rezident je ta oseba, ali zunaj nje, se uporablja enaka davčna obravnava kot za donacije politični stranki ali politični fundaciji s sedežem v državi članici, katere davčni rezident je donator.

2. Brez poseganja v obstoječe nacionalne prage in neodvisnost davčnega prava držav članic se za donacije, ki jih fizična ali pravna oseba nameni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji v državi, katere davčni rezident je ta oseba, ali zunaj nje, uporablja enaka davčna obravnava kot za donacije politični stranki ali politični fundaciji s sedežem v državi članici, katere davčni rezident je donator.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za pojasnitev področja uporabe te uredbe, ki iz besedila Komisije ni jasno.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Sredstva, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne smejo porabiti za financiranje nacionalnih, regionalnih ali lokalnih referendumskih kampanj.

3. Sredstva, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne smejo porabiti za financiranje nacionalnih, regionalnih ali lokalnih referendumskih kampanj, z izjemo kampanj evropskih političnih strank, kadar je njihov predmet zakonodaja Evropske unije ali se referendum neposredno nanaša na delovanje same Evropske unije.

Obrazložitev

Evropskih političnih strank ni mogoče izključiti iz nacionalnih, regionalnih ali lokalnih referendumskih kampanj, ko se nanašajo na delovanje Evropske unije ali vprašanja, ki so v njeni pristojnosti. Evropske politične stranke, ki zastopajo resnično evropski pogled, morajo biti del demokratičnega procesa.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Kazni, naložene na podlagi tega člena, se uporabljajo za vse evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ne glede na to, ali prejmejo sredstva Unije. Odgovorni odredbodajalec lahko naloži upravne in/ali denarne kazni v skladu s členom [96(2)] finančne uredbe in členom [145] njenih izvedbenih pravil vsaki evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji v enem izmed primerov iz člena [96(1)] finančne uredbe, ki niso zajeti v zgornjih odstavkih.

7. Kazni, naložene na podlagi tega člena, se uporabljajo za vse evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ki so priznane v skladu z določbami te uredbe, ne glede na to, ali prejmejo sredstva Unije. Naročnik lahko naloži upravne in/ali denarne kazni v skladu s členom [109(2)] finančne uredbe in členom [145] njenih izvedbenih pravil vsaki evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji v enem izmed primerov iz člena [109(1)] finančne uredbe, ki niso zajeti v zgornjih odstavkih.

Obrazložitev

Sprememba je namenjena večji jasnosti: za stranko ali fundacijo še vedno veljajo pravila preglednosti donacij, tudi v primeru, da še ni zaprosila za sredstva Unije poleg lastnih sredstev ali jih prejela.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Služba, pristojna za register, na posebni spletni strani objavi:

1. Služba, pristojna za register, najkasneje štiri tedne po posredovanju oziroma po sprejetju odločitve Evropskega parlamenta na posebni spletni strani objavi:

Obrazložitev

Enomesečni rok za objavo na spletni strani ne bi smel veljati le za podatke iz točk (a) in (b), temveč za vse vrste informacij.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) imena in statute vseh registriranih evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, skupaj z dokumenti, ki so bili predloženi v okviru njihove zahteve za registracijo v skladu s členom 6(3), najpozneje štiri tedne po tem, ko je Evropski parlament sprejel svojo odločitev, ter vse naknadne spremembe, o katerih je bil Evropski parlament obveščen v skladu s členom 6(6) in (7);

(a) imena in statute vseh registriranih evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, skupaj z dokumenti, ki so bili predloženi v okviru njihove zahteve za registracijo v skladu s členom 6(3), ter vse naknadne spremembe, o katerih je bil Evropski parlament obveščen v skladu s členom 6(6) in (7);

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev zaradi predloga spremembe uvodnega stavka člena 24(1).

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) seznam tistih zahtev, ki so bile zavrnjene, skupaj z dokumenti, predloženimi v okviru zahteve za registracijo v skladu s členom 6(3), in razloge za zavrnitev, najpozneje štiri tedne po tem, ko je Evropski parlament sprejel svojo odločitev;

(b) seznam tistih zahtev, ki so bile zavrnjene, skupaj z dokumenti, predloženimi v okviru zahteve za registracijo v skladu s členom 6(3), in razloge za zavrnitev;

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev zaradi predloga spremembe uvodnega stavka člena 24(1).

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Evropski parlament in odbor iz člena 7(2) zagotovita, da se osebni podatki, ki jih zbereta na podlagi te uredbe, uporabljajo samo za zagotavljanje zakonitosti, pravilnosti ter preglednosti financiranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ter članstva evropskih političnih strank. Te osebne podatke uničita najpozneje 24 mesecev po objavi njihovih ustreznih delov v skladu s členom 24.

3. Evropski parlament in odbor iz člena 7(2) zagotovita, da se osebni podatki, ki jih zbereta na podlagi te uredbe, uporabljajo samo za zagotavljanje zakonitosti, pravilnosti ter preglednosti financiranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ter članstva evropskih političnih strank. Te osebne podatke uničita najpozneje 36 mesecev po objavi njihovih ustreznih delov v skladu s členom 24.

Obrazložitev

Z odstopanjem od člena 13 finančne uredbe predlog Komisije predvideva razširjeno možnost prerazporeditve (n+2) (glej odstavek 4 člena 12), zaradi katere se lahko sredstva, dodeljena za dano proračunsko leto, porabijo v obdobju treh let. Tako je treba rok za uničenje osebnih podatkov ustrezno podaljšati na 36 mesecev.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Evropski parlament določi upravne pritožbene postopke v zvezi z vsemi odločitvami, povezanimi z registracijo statuta, financiranjem ali kaznimi.

1. Evropski parlament določi hitre in pregledne upravne pritožbene postopke v zvezi z vsemi odločitvami, povezanimi z registracijo statuta, financiranjem ali kaznimi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za okrepitev potrebe po trdnih in ustreznih upravnih pritožbenih postopkih glede na možne kazni.

POSTOPEK

Naslov

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Referenčni dokumenti

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

22.10.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Edit Herczog

3.10.2012

Datum sprejetja

23.1.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds


MNENJE Odbora za pravne zadeve (23.1.2013)

za Odbor za ustavne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))

Pripravljavec mnenja: Luigi Berlinguer

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, ki ga je pripravila Komisija. Predlog vključuje nekaj pomembnih predlogov iz resolucije Evropskega parlamenta iz aprila 2011 in tako določa možnost popolnega in delujočega priznavanja vloge političnih strank po EU, kot je navedeno v Lizbonski pogodbi (člen 10 PEU) in v Listini o temeljnih pravicah.

Novi status pravne osebe evropskih političnih strank je ena od osrednjih točk, ki jim je Odbor za pravne zadeve posvetil pozornost. Status pravne osebe po zakonodaji Unije, kot je predstavljen v predlogu, je opredeljen, kot da dopolnjuje in „prekriva“ prej obstoječ status pravne osebe po nacionalnem pravu. Namen je preprečiti „dvojne standarde“ v državah članicah med predpisi, ki se uporabljajo za nacionalne stranke, in drugimi merili, namenjenimi evropskim strankam. Cilj je tudi čim bolj zmanjšati odpor držav članic do predloga.

Preden se stranka ali fundacija registrira, da bi pridobila status pravne osebe v skladu s pravom Unije, mora namreč že imeti status pravne osebe v skladu s pravom ene od držav članic (o združenjih ali drugo) in svoj sedež v tej državi.

Kar zadeva pristojnosti Odbora za pravne zadeve so izjemno pomembna tudi pravila notranjega upravljanja, saj ne določajo zgolj izpopolnjenih skupnih meril odgovornosti in preglednosti, temveč so tudi prvi korak na poti k razširitvi v notranja pravila in ravnanje nacionalnih strank.

V predlogu so navedeni elementi, ki jih je treba razrešiti v okviru statuta, da se zagotovi demokratično notranje delovanje, kot so na primer pravice in dolžnosti članstva, delovanje generalne skupščine, procesi volitev in odločanja za vse druge upravne organe. V zvezi s tem je zagotovo zelo pomembna tudi omemba možnosti izbrisa stranke iz registra zaradi nespoštovanja minimalnih predpisov glede notranje demokracije.

Za Odbor za pravne zadeve pa je najpomembnejši časovni razpored razprave o predlogu v Evropskem parlamentu: Odbor za pravne zadeve priporoča, da se za zagotovitev učinkovitega sprejetja uredbe, stališče Evropskega parlamenta sprejme pravočasno z vidika priprav na evropske volitve spomladi leta 2014.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Evropske politične stranke in fundacije bi morale biti upravičene do zaposlovanja osebja v skladu s členom 2(c) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, enako kot politične skupine v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, ki želijo biti kot take priznane na evropski ravni na podlagi evropskega pravnega statusa ter prejemati javna sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije, bi morale spoštovati nekatera načela in izpolnjevati določene pogoje. Zlasti bi morale evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije spoštovati vrednote, na katerih temelji Evropska unija, kakor so določene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji in v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

(10) Evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, ki želijo biti kot take priznane na evropski ravni na podlagi evropskega pravnega statusa ter prejemati javna sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije, bi morale spoštovati nekatera načela in izpolnjevati določene pogoje. Zlasti bi morale evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije spoštovati vrednote, na katerih temelji Evropska unija, kakor so določene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji in v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Da bi novoustanovljenim političnim tvorbam omogočili udeležbo v politični tekmi in s tem prispevanje k živahnemu demokratičnemu življenju v Evropski uniji ter da bi zagotovili, da bi pravila te uredbe glede preglednosti in nadzora zajela kar največje število strankarskih zvez, bi moral biti prag za registracijo evropske politične stranke lahko dosegljiv za formalno dobro organizirane transnacionalne politične zveze brez pogojevanja z volilnim uspehom.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Določiti bi bilo treba načela in minimalne zahteve v zvezi z upravljanjem in notranjo organizacijo evropskih političnih strank, zlasti da se zagotovita njihova zavezanost visokim standardom glede notranje strankarske demokracije ter spoštovanje teh standardov. Statuti evropske politične stranke ali evropske politične fundacije bi morali vključevati tudi vrsto osnovnih upravnih in pravnih določb.

(11) Določiti bi bilo treba načela in minimalne zahteve v zvezi z upravljanjem in notranjo organizacijo evropskih političnih strank, zlasti da se zagotovita njihova zavezanost visokim standardom glede notranje strankarske demokracije ter spoštovanje teh standardov, predvsem kar zadeva postopke za izbiro kandidatov in sestavo list kandidatov za volitve v Evropski parlament prek njihovih strank članic. Statuti evropske politične stranke ali evropske politične fundacije bi morali vključevati tudi vrsto osnovnih upravnih in pravnih določb.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Upravičenost do financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije bi morala biti omejena na evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, ki so bile priznane kot take in so pridobile evropski pravni status. Bistveno je zagotoviti, da pogoji za pridobitev statusa evropske politične stranke niso prezahtevni, temveč jih lahko organizirane in resne nadnacionalne zveze političnih strank in/ali fizičnih oseb brez večjih težav izpolnijo, hkrati pa bi bilo treba določiti sorazmerno merilo za dodeljevanje omejenih proračunskih sredstev EU, ki objektivno dokazuje evropsko ambicijo ter resnično podporo evropske politične stranke med volivci. V ta namen bi bilo najprimerneje uporabiti izid volitev v Evropski parlament, na katerih morajo evropske politične stranke sodelovati v skladu s to uredbo, saj je natančen pokazatelj ravni priznanja, ki ga posamezna evropska politična stranka uživa med volivci. Merilo bi moralo upoštevati vlogo neposrednega zastopanja državljanov Unije, ki je Evropskemu parlamentu podeljena s členom 10(2) Pogodbe o Evropski uniji, ter cilj evropskih političnih strank, da polno sodelujejo v demokratičnem življenju Unije in postanejo aktivni akterji v evropski predstavniški demokraciji, da bi tako lahko učinkovito izražali poglede, mnenja in politično voljo državljanov Unije. Upravičenost do financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije bi morala biti zato omejena na evropske politične stranke, ki so v Evropskem parlamentu zastopane z vsaj enim svojim članom, in na evropske politične fundacije, ki za financiranje zaprosijo prek evropske politične stranke, ki je v Evropskem parlamentu zastopana z vsaj enim svojim članom.

(12) Upravičenost do financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije bi morala biti omejena na evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, ki so bile priznane kot take in so pridobile evropski pravni status. Bistveno je zagotoviti, da pogoji za pridobitev statusa evropske politične stranke niso prezahtevni, temveč jih lahko organizirane in resne nadnacionalne zveze političnih strank in/ali fizičnih oseb brez večjih težav izpolnijo, hkrati pa bi bilo treba določiti sorazmerno merilo za dodeljevanje omejenih proračunskih sredstev EU, ki objektivno dokazuje evropsko ambicijo ter resnično podporo evropske politične stranke med volivci. V ta namen bi bilo najprimerneje uporabiti izid volitev v Evropski parlament, na katerih morajo evropske politične stranke sodelovati v skladu s to uredbo, saj je natančen pokazatelj ravni priznanja, ki ga posamezna evropska politična stranka uživa med volivci. Merilo bi moralo upoštevati vlogo neposrednega zastopanja državljanov Unije, ki je Evropskemu parlamentu podeljena s členom 10(2) Pogodbe o Evropski uniji, ter cilj evropskih političnih strank, da polno sodelujejo v demokratičnem življenju Unije in postanejo aktivni akterji v evropski predstavniški demokraciji, da bi tako lahko učinkovito izražali poglede, mnenja in politično voljo državljanov Unije. Upravičenost do financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije bi morala biti zato omejena na evropske politične stranke, ki so v Evropskem parlamentu zastopane z vsaj enim svojim članom ali so na zadnjih volitvah v Evropski parlament pridobile minimalno raven volilne podpore v zadostnem številu držav članic, in na evropske politične fundacije, ki za financiranje zaprosijo prek evropske politične stranke, ki je v Evropskem parlamentu zastopana z vsaj enim svojim članom.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je zastopana s poslanci Evropskega parlamenta ali v nacionalnih parlamentih ali regionalnih parlamentih ali regionalnih skupščinah, ali

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je zastopana sama ali so zastopane stranke, ki so njene članice, s poslanci Evropskega parlamenta ali s poslanci nacionalnih parlamentov ali s poslanci regionalnih parlamentov ali skupščin, ki imajo zakonodajne pristojnosti, o katerih je bil Evropski parlament obveščen, ali

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) zagotavljati mora zastopanost spolov v svojih internih organih ter spodbujati enako zastopanost spolov v sestavi list kandidatov za volitve.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) demokratične volitve vseh drugih vodstvenih organov in njihove demokratične postopke odločanja, pri čemer so za vsakega od njih točno opredeljena pooblastila, odgovornosti in sestava, vključno z načini imenovanja in razrešitve njegovih članov ter jasnimi in preglednimi merili za izbiro kandidatov ter izvolitev nosilcev funkcij, katerih mandat mora biti časovno omejen, vendar ga je možno podaljšati;

(d) demokratične volitve vseh drugih vodstvenih organov in njihove demokratične postopke odločanja, pri čemer so za vsakega od njih točno opredeljena pooblastila, odgovornosti in sestava, vključno z načini imenovanja in razrešitve njegovih članov ter jasnimi in preglednimi merili za izbiro kandidatov, ki temeljijo na demokratičnem postopku, ter izvolitev nosilcev funkcij, katerih mandat mora biti časovno omejen, vendar ga je možno podaljšati;

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) obveznost strank članic, da izberejo kandidate za volitve v Evropski parlament z odprtim demokratičnim postopkom, ki vsem članom stranke omogoča udeležbo, tako aktivno kot pasivno, v postopku izbire in pri odločanju o vrstnem redu kandidatov na listah kandidatov;

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropske politične stranke in evropske politične fundacije uživajo polno pravno priznanje in pravno sposobnost v vseh državah članicah.

Evropske politične stranke in evropske politične fundacije uživajo polno pravno sposobnost v vseh državah članicah.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ne ureja ali jih ureja le delno, vidike delovanja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, ki niso zajeti v tej uredbi, urejajo nacionalni zakoni države članice, v kateri imajo sedež, ki se uporabljajo za pravno obliko, navedeno v statutu zadevne stranke ali fundacije. Dejavnosti, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije izvajajo v drugih državah članicah, urejajo ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ali ustrezni statuti ne urejajo ali jih urejajo le delno, evropske politične stranke in evropske politične fundacije urejajo zakoni države članice, v kateri imajo sedež. Dejavnosti, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije izvajajo v drugih državah članicah, urejajo ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Sredstva, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne smejo porabiti za financiranje nacionalnih, regionalnih ali lokalnih referendumskih kampanj.

3. Sredstva, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne smejo porabiti za financiranje nacionalnih, regionalnih ali lokalnih referendumskih kampanj, razen če referendumi ne zadevajo vprašanj, povezanih z Evropsko unijo.

POSTOPEK

Naslov

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Referenčni dokumenti

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

22.10.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Luigi Berlinguer

10.10.2012

Obravnava v odboru

18.12.2012

 

 

 

Datum sprejetja

22.1.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov), Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss


POSTOPEK

Naslov

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Referenčni dokumenti

COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)

Datum predložitve EP

12.9.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

22.10.2012

JURI

22.10.2012

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Marietta Gianaku

(Marietta Giannakou)

17.9.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

9.10.2012

26.11.2012

18.12.2012

21.1.2013

 

4.2.2013

18.2.2013

14.3.2013

19.3.2013

Datum sprejetja

15.4.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

8

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Daniel Hannan, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Syed Kamall, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Datum predložitve

24.4.2013

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov