POROČILO o strategiji za elektronsko cestninjenje in sistemu vinjet za lahka osebna vozila v Evropi

  25.4.2013 - (2012/2296(INI))

  Odbor za promet in turizem
  Poročevalec: Jim Higgins

  Postopek : 2012/2296(INI)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0142/2013
  Predložena besedila :
  A7-0142/2013
  Sprejeta besedila :

  PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o strategiji za elektronsko cestninjenje in sistemu vinjet za lahka osebna vozila v Evropi

  (2012/2296(INI))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Uporaba pristojbin za nacionalno cestno infrastrukturo, ki se zaračunavajo za lahka osebna vozila“ (COM(2012)0199),

  –   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Izvajanje evropskega elektronskega cestninjenja“ (COM(2012)0474),

  –   ob upoštevanju bele knjige o prometu z naslovom „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“ (COM(2011)0144),

  –   ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7-0142/2013),

  A. ker trenutni sistem evropskega elektronskega cestninjenja (EETS), ki ga je uvedla Komisija, ne deluje in ga je treba revidirati; ker nekatere zainteresirane strani na trgu menijo, da se prilagajanje splošnemu interoperabilnemu sistemu evropskega elektronskega cestninjenja zaenkrat denarno ne obrestuje;

  B.  ker se bodo prihodki držav članic iz naslova davkov in trošarin v prihodnje najverjetneje zmanjšali zaradi vse manjšega obsega uporabe goriv na osnovi nafte;

  C. ker mora biti načelo „uporabnik plača/onesnaževalec plača“ še naprej glavna prednostna naloga za evropski promet;

  D. ker bodo v bližnji prihodnosti v vse več državah članicah dejansko začeli zaračunavati cestnine;

  E.  ker so na čezmejnih območjih ob uvedbi novih sistemov za elektronsko cestninjenje večkrat nastale določene težave z nerezidenti, ki so privedle do protestov in pritožb zaradi finančnih izgub in diskriminacije;

  F.  ker je EU odgovorna za to, da poskrbi, da ta novost ne bo negativno vplivala na čezmejno potovanje in vsakdanje življenje ljudi na obmejnih območjih ali na trgovino;

  G. ker mora EU spodbujati zaračunavanje cestnin brez diskriminacije uporabnikov cest, ki ne prebivajo v državi, ki zaračunava cestnino;

  H. ker bo v prihodnosti – razen za gradnjo novih cest – potrebnih več finančnih sredstev za ohranjanje in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture;

  I.   ker bi bilo treba državam članicam omogočiti, da uvedejo sisteme za zaračunavanje cestnin, ki temeljijo na prevoženi razdalji ali času, čeprav bi morali sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da se po možnosti uvedejo sistemi, ki temeljijo na prevoženi razdalji, saj so ti bolj pravični in manj diskriminatorni kot sistemi, ki temeljijo na času;

  J.   ker tehnologija, s katero bi sistemi zaračunavanja cestnin postali interoperabilni, že obstaja;

  K. ker je največja težava pri evropskem elektronskem cestninjenju pomanjkanje politične volje za izvajanje tega sistema, ne pa vprašanja, povezana s trgom, ali tehnična vprašanja;

  Splošni okvir

  1.  je seznanjen z izjavo Komisije, da sta najpomembnejši zainteresirani strani izvajalci cestninjenja in ponudniki storitve evropskega elektronskega cestninjenja, vendar poudarja, da so tretja ključna zainteresirana stran uporabniki cest, zlasti prevozna podjetja; poudarja, da so uporabniki zasebnih vozil možni končni uporabniki, ki bi lahko pripomogli k pospešitvi razvoja evropskega elektronskega cestninjenja;

  2.  poziva Komisijo, naj preuči, kako bi lahko te zainteresirane strani kar najkoristneje vključila v naslednje faze svojega ukrepanja;

  3.  poudarja, da sta varstvo osebnih podatkov posameznika in varstvo podatkov na splošno izrednega pomena in bi vsi novi sprejeti ukrepi morali biti v skladu z zakonodajo Unije o varstvu podatkov in zlasti z Direktivo 95/46/ES, kljub temu pa to ne bi smelo ovirati interoperabilnosti sistemov;

  4.  priznava pravico lastnikov cest do primernega plačila v zameno za uporabo njihove infrastrukture in z njo povezane storitve;

  Evropsko elektronsko cestninjenje: neuspeh, ki kliče k novi usmeritvi

  5.  se strinja z mnenjem Komisije, da veljavna Direktiva 2004/52/ES o sistemu elektronskega cestninjenja ni privedla do interoperabilnosti evropskih sistemov cestninjenja med državami članicami; meni, da je to neuspeh, in poudarja, da je treba drastično ukrepati in tako doseči ta cilj;

  6.  meni, da bi morala Komisija čim prej preučiti možnost za ustrezne zakonodajne predloge na področju interoperabilnosti, da bi vse zainteresirane strani zavezala k uresničevanju projekta evropskega elektronskega cestninjenja;

  7.  obžaluje, da so države članice na splošno pokazale malo interesa za razvoj evropskega sistema cestninjenja in da Komisija, ne sprejema več ukrepov za izvrševanje zakonodaje EU; zato poziva Komisijo, naj oblikuje in predlaga shemo spodbud, s katerimi bi upravljavce in države članice spodbudila k skrajšanju rokov za uvedbo sistema;

  8.  se strinja s Komisijo, da obstaja povpraševanje za interoperabilno rešitev na področju elektronskega cestninjenja, vendar meni, da je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi zainteresirane strani pripravili do tega, da izvajajo ta sistem, saj plačila, ki izhajajo izključno iz interoperabilnega sistema, za nekatere proizvajalce opreme za zaračunavanje pristojbin za uporabo cest in nekatere upravljavce cest niso dovolj privlačna;

  9.  meni, da tržno usmerjeni pristop, ki ga podpira Komisija, ni obrodil sadov, zato je treba politično ukrepati ter s tem pospešiti uvedbo evropskega elektronskega cestninjenja in ga v bližnji prihodnosti uresničiti;

  10. meni, da načrti Komisije, da nadaljuje z regionalizacijo, niso zadovoljivi, saj utegnejo povzročiti dodatne zamude, ki lahko negativno vplivajo na razvoj storitve cestninjenja v vsej EU;

  11. meni, da bi moral še naprej biti glavni cilj EU razvoj te storitve v vsej EU; poudarja, da bi morala biti regionalizacija, če se izvaja, le prehodna faza;

  12. meni, da so potrebni obsežnejši ukrepi, in poziva Komisijo, naj kot prvo sprejme ostre ukrepe proti državam članicam, ki zakonodaje EU ne izvajajo pravilno, kot drugo pa naj nemudoma preuči vse razpoložljive študije o tej temi in tako zagotovi jasno podlago za različne možnosti srednje- in dolgoročnega ukrepanja, vključno z zaračunavanjem uporabe cest prek tehnologije, kot je tehnologija GPS/GNSS, da se preprečijo in zmanjšajo prometni zastoji, ter jo poziva, naj do konca leta 2013 priprav pregled o tem;

  13. Meni, da bi morala Komisija opraviti študijo o finančnih vidikih in pogojih, pod katerimi bo evropsko elektronsko cestninjenje dejansko delovalo;

  14. meni, da Direktiva 2004/52/ES o interoperabilnosti zagotavlja potreben zakonodajni okvir za soobstoj posameznih sistemov zaračunavanja, kar državam članicam omogoča, da izbirajo med različnimi tehnologijami glede na značilnosti svojega cestnega omrežja;

  15. meni, da bi morala biti Komisija pri pripravi tovrstne študije zelo previdna in zagotoviti, da bi bili potrošniki ves čas seznanjeni s stroški cestnine, ki se zaračuna na njihovi elektronski napravi ali tablici;

  16. Poziva, naj se pri razvoju te storitve vedno upoštevajo posebne potrebe poklicnih in drugih voznikov, ki potujejo skozi več držav, zlasti pa v obrobne države ali iz njih;

  17. poziva Komisijo, naj v svojih delovnih programih o vseevropskem prometnem omrežju predvidi možnost financiranja projektov, s katerimi bi utegnili pospešiti uvajanje evropskega elektronskega cestninjenja;

  18. meni, da tržni pristop, ki temelji na povpraševanju, ni prinesel želenih rezultatov in da je treba preučiti pomanjkljivosti, ki so privedle do tega položaja;

  19. meni, da na strani zainteresiranih strani v panogi, tj. ponudnikov storitve cestninjenja, imetnikov koncesijskih pogodb za zaračunavanje pristojbin in proizvajalcev elektronskih tablic in z njimi povezane opreme, ni volje za vzpostavitev evropskega elektronskega cestninjenja in da je potrebna uredba, da bi zainteresirane strani stopile skupaj; meni, da bi morala Komisija uvesti podporne ukrepe, s katerimi bi ustvarili učinkovito izkušnjo zaračunavanja cestnin za končnega uporabnika, zlasti v okviru širše uporabe zaračunavanja cestnin v prihodnje;

  20. poziva Komisijo, naj v luči sedanjih ukrepov v zvezi s tehnično in pogodbeno interoperabilnostjo med državami članicami opravi natančno oceno in, kjer je primerno, predlaga nove ukrepe, ki temeljijo na najboljši praksi;

  21. se strinja s Komisijo, da tehnologija za interoperabilne sisteme že obstaja;

  22. poudarja, da nameravajo številne države članice v naslednjih nekaj letih uvesti sisteme zaračunavanja ali podaljšati obstoječe koncesije; poziva Komisijo, naj zagotovi, da ti sistemi ustrezajo zahtevam o interoperabilnosti in uvajanje sistemov zaračunavanja v nobenem primeru ne bo diskriminatorno do nerezidentov z ustvarjanjem ovir za načelo prostega pretoka;

  23. poziva države članice in upravljavce cest, na katerih se plačuje cestnina, naj tesno sodelujejo s sosednjimi državami in ponudijo vso potrebno podporo za vzpostavitev sistemov za zaračunavanje in plačilo ter zagotovijo zmogljivosti za pobiranje cestnin in obveščanje uporabnikov o cenah, pogojih uporabe itn.;

  24. poziva, naj se v primeru neskladnosti sprožijo postopki za ugotavljanje kršitev;

  Zaračunavanje uporabe cest: vinjete, cestninjenje, interoperabilnost in varstvo podatkov

  25. poudarja, da je odločitev o tem, ali se uvede zaračunavanje cestnin ali ne, in o znesku, ki se zaračunava za uporabo cest, prepuščena državam članicam in da bi morale imeti države članice zadnjo besedo pri porabi prihodkov od zaračunavanja cestnin;

  26. poziva države članice, naj še naprej nadgrajujejo svoja prometna omrežja, da bodo ta čim bolj trajnostna, učinkovita, okolju prijazna in varna, ter temu namenijo prihodke od zaračunavanja cestnin;

  27. ugotavlja, da države članice trenutno razvijajo načrte, da bi zaračunavale pristojbine za nove kategorije vozil, vključno z lahkimi osebnimi vozili, zaradi česar je uvedba usklajenega interoperabilnega sistema za zaračunavanje s strani Komisije toliko bolj nujna;

  28. ugotavlja, da je uporaba enakomernejšega zaračunavanja cestnin za vse vrste vozil na podlagi načela „uporabnik plača“ korak v pravo smer;

  29. poziva države članice, naj pri vzpostavitvi nacionalnih sistemov cestninjenja upoštevajo poseben položaj prebivalcev obmejnih regij; poudarja, da nacionalni sistemi cestninjenja ne smejo imeti nikakršnih diskriminatornih učinkov;

  30. poziva Komisijo in države članice, naj pri pripravi načrtov za sisteme zaračunavanja cestnin upoštevajo poseben položaj obmejnih regij, da bi čim bolj zmanjšale učinek tamkajšnjih prebivalcev;

  31. meni, da bi morala biti EU, čeprav so za pobiranje prihodka pristojne države članice, bolj naklonjena sistemom za cestninjenje na podlagi prevožene razdalje kot vinjetnim sistemom, saj so prvi pravičnejši in nediskriminatorni, medtem ko so slednji že povzročali težave, kar zadeva učinkovitost in diskriminacijo, ter bi se jim zato morali po možnosti izogniti;

  32. meni, da mora Komisija za sisteme, ki temeljijo na času, uvesti obveznost, da se uporabnikom cest nudijo prilagojene vinjete na podlagi različnih sorazmernih struktur zaračunavanja, kot so dnevne, tedenske, mesečne in letne pristojbine, z možnostjo nakupa vinjete do 30 dni pred dejansko uporabo ceste, in da se jasno navede znesek, ki se zaračuna kot upravna taksa; meni tudi, da bi bilo treba dati prednost širši uvedbi sistemov, ki temeljijo na razdalji, namesto sistemov, ki temeljijo na času;

  33. meni, da bi morali pri uvedbi novega sistema zaračunavanja, ki vključuje skupne operacijske sisteme in izmenjavo podatkov o strankah in njihovem gibanju, strogo upoštevati uredbe EU o varstvu podatkov ter da bi morali anonimizirati podatke, da bi zaščitili zasebnost posameznikov; ubira praktičen pristop k vprašanju varstva podatkov in meni, da pomisleki v zvezi z varstvom podatkov ne bi smeli ovirati interoperabilnosti, ko so enkrat vzpostavljeni potrebni zaščitni ukrepi;

  34. poziva Komisijo, naj od držav članic, ki uporabljajo vinjetne sisteme, zahteva, da bistveno poenostavijo prodajo vinjet in dostop do informacij ter vzpostavijo spletne plačilne storitve, ki bodo uporabnikom omogočile, da vnaprej plačajo pristojbine prek vmesnika, ki bo v skladu z zahtevami univerzalnega oblikovanja dostopen vsem;

  35. poziva Komisijo, naj omogoči plačevanje pristojbin v cestninskih in vinjetnih sistemih z mobilnimi telefoni;

  36. poudarja potrebo po ustreznih in vidnih cestnih oznakah, ki voznike motornih vozil vnaprej obveščajo o višini pristojbine, ki jo bodo morali plačati; prav tako poudarja, da bi morali biti podatki o globah in drugih kaznih jasno označeni in lahko dostopni;

  37. priznava potrebe prevoznih podjetij ter malih in srednjih podjetij ter koristi, ki bi jih evropsko elektronsko cestninjenje prineslo tem skupinam, kar zadeva dobavo blaga trgu po najkonkurenčnejših možnih cenah;

  38. ugotavlja, da so ta podjetja ter mala in srednja podjetja pomembna za rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi, zato meni, da je bistveno, da se jim po nepotrebnem ne nalagajo dodatni stroški, temveč se namesto tega za vse vrste vozil na splošno uporablja načelo „uporabnik plača“;

  39. priporoča, da Komisija sprejme ostre ukrepe proti tistim, ki ne sodelujejo v okviru sedanje direktive o interoperabilnosti, medtem ko ocenjuje potrebo, da Komisija objavi nov zakonodajni predlog o evropskem elektronskem cestninjenju in interoperabilnosti pri zaračunavanju cestnin;

  40. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

  OBRAZLOŽITEV

  Strinjam se s trditvijo Komisije, da projekt evropskega elektronskega cestninjenja ni bil uspešen. Bil je popoln neuspeh, zato menim, da bi morala Komisija čim prej predložiti nov predlog uredbe, da bi zagotovila uresničitev evropskega elektronskega cestninjenja.

  Razočaran sem nad dejstvom, da se Komisija v svojih dveh sporočilih ni dovolj osredotočila na hitro razvijajoče se tehnologije GPS/GPRS. Doslej ni opravila dovolj natančne ocene obstoječih možnosti. Morda se ni smiselno osredotočati na evropsko elektronsko cestninjenje v sedanji obliki, če bo v nekaj letih zaračunavanje cestnin v celoti temeljilo na neki drugi tehnologiji.

  S pristopom nagrajevanja in kaznovanja je Komisija storila premalo in še to prepozno. Komisija mora vzpostaviti dialog z državami članicami, da bi poudarila koristi dobro delujočega evropskega elektronskega cestninjenja. Menim, da je uredba edini način za rešitev tega vprašanja.

  Komisija bi morala pri obravnavanju evropskega elektronskega cestninjenja upoštevati primer, ko je z uredbo znižala cene mobilnega gostovanja. V tem primeru je namreč po več letih neuspešnih pogajanj in poskusov, da bi operaterje pripravili k znižanju cen, uvedla uredbo, s katero je operaterje čez noč prisilila k sodelovanju in znižanju cen.

  Varstvo podatkov je zame ključna prednostna naloga in če ne moremo zagotoviti spoštovanja zakonodaje o podatkih in zasebnosti, ne bi smeli sprejeti nobenega ukrepa. Da bi našli rešitve za vprašanja na tem področju, moramo delovati praktično.

  Uporaba spletnih sistemov plačevanja je ključnega pomena za zagotavljanje preglednosti cen in priročnosti, zlasti za osebe, ki ne prebivajo v državi članici, v kateri poteka zaračunavanje.

  Prizadevati si moramo, da bi okrepili načelo „onesnaževalec plača“, obenem pa zmanjšali upravno obremenitev za prevozna podjetja, mala in srednja podjetja ter uporabnike avtomobilov.

  Spodbujati bi morali cestninjenje in ne zaračunavanja pristojbin, ki temelji na času, saj vinjete in sistemi zaračunavanja, ki temeljijo na času, dejanske uporabe ceste ne odražajo natančno in posledično v primerjavi s cestninjenjem ne upoštevajo načela „uporabnik/onesnaževalec plača“.

  Stanje, ko lahko tedenske vinjete gledano sorazmerno stanejo štirikrat do petkrat toliko kot letne, se mora končati, saj je to diskriminatorno.

  Evropsko elektronsko cestninjenje in zaračunavanje cestnin se soočata z novimi izzivi in Evropski parlament mora biti pripravljen, da se z njimi sooči.

  IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

  Datum sprejetja

  23.4.2013

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  35

  5

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Spiros Danelis (Spyros Danellis), Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Wolf Klinz, Alfreds Rubiks, Oldřich Vlasák

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Josef Weidenholzer