MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 443/2009 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen määrittelemiseksi

29.4.2013 - (COM(2012)0393 – C7‑0184/2012 – 2012/0190(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Thomas Ulmer
Lausunnon valmistelija (*):
Fiona Hall, Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla


Menettely : 2012/0190(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0151/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0151/2013
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 443/2009 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen määrittelemiseksi

(COM(2012)0393 – C7‑0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0393),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0184/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–   on kuullut alueiden komiteaa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A7‑0151/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Edistyneiden teknologioiden, joilla pyritään parantamaan henkilöautojen tehokkuutta, maailmanlaajuisten markkinoiden edelleen kehittäminen on Eurooppa 2020 -strategiaan kuuluvan resurssitehokasta Eurooppaa koskevan lippulaivahankkeen mukainen. Hankkeella tuetaan siirtymistä kohti resurssitehokasta ja vähähiilistä taloutta kestävän kasvun saavuttamiseksi. Tässä asetuksessa olisi asetettava vuotta 2025 koskeva pitkän aikavälin tavoite alan innovoinnin vauhdittamiseksi edelleen.

Perustelu

Tarve tuottaa polttoainetehokkaampia ajoneuvoja EU:ssa luo arvioiden mukaan 110 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä erityisesti kemianteollisuudessa ja elektroniikkateollisuudessa (McKinsey). Vuoden 2025 tavoitteella 70 g CO2/km varmistettaisiin, että investoinnit vaihtoehtoiseen voimansiirtoon jatkuvat ja luovat lisää korkean teknologian työpaikkoja Eurooppaan.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) On aiheellista selventää, että tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km noudattamisen todentamiseksi hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti sekä innovatiivista teknologiaa hyödyntäen.

(2) On aiheellista selventää, että tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km noudattamisen todentamiseksi hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti sekä innovatiivista teknologiaa hyödyntäen. Komission teettämissä selvityksissä on kuitenkin käynyt ilmi, että kyseisessä asetuksessa säädetyt testimenettelyt hiilidioksidipäästöjen mittaamiseksi eivät ole estäneet valmistajia käyttämästä entistä enemmän joustoa, joka on johtanut väitettyihin hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin, jotka eivät johdu tekniikan kehityksestä ja joita ei voida saavuttaa todellisessa ajossa tieliikenteessä. Asetusta (EY) N:o 715/2007 ja uutta eurooppalaista ajosykliä (NEDC) olisi tämän vuoksi muutettava mahdollisimman pikaisesti ja viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä, jotta voidaan varmistaa, että testimenettelyjen perusteella saadaan täsmällinen kuva todellisessa ajossa tieliikenteessä syntyvistä päästöistä. Seuraavana vaiheena olisi oltava Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissiossa parhaillaan kehitteillä olevan World Light Duty Test -menettelyn (WLTP) sisällyttäminen unionin lainsäädäntöön mahdollisimman pian sen valmistumisen jälkeen.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Fossiilisten polttoaineiden ja erityisesti öljyn korkeat ja kaiken aikaa nousevat hinnat ovat uhka talouden elpymiselle, energiavarmuudelle ja energian kohtuuhintaisuudelle Euroopassa. Öljykriisit voivat johtaa syviin taantumiin, kilpailukyvyn heikkenemiseen ja työttömyyden kasvuun. Siksi ensisijaisena tavoitteena on vähentää unionin riippuvuutta öljystä muun muassa lisäämällä uusien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen tehokkuutta ja kestävyyttä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Ottaen huomioon erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen varhaisten sukupolvien korkeat tutkimus- ja kehitys- sekä yksikkötuotantokustannukset, on aiheellista väliaikaisesti ja rajoitetusti nopeuttaa ja helpottaa tällaisten ajoneuvojen saattamista unionin markkinoille niiden kaupallistamisen alkuvaiheessa.

(3) Ottaen huomioon erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen varhaisten sukupolvien korkeat tutkimus- ja kehitys- sekä yksikkötuotantokustannukset, on aiheellista väliaikaisesti ja rajoitetusti nopeuttaa ja helpottaa tällaisten ajoneuvojen saattamista unionin markkinoille niiden kaupallistamisen alkuvaiheessa. Komission, jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallisviranomaisten olisi ryhdyttävä toimiin erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen kysynnän lisäämistä koskevien parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi ja levittämiseksi, jotta eräissä Euroopan maissa vallitseva myynnin terve kasvu toteutuisi kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Jotta erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat ajoneuvot ja/tai sähköautot saisivat nopeammin jalansijaa markkinoilla, on tarpeen kehittää kaikkialla unionissa soveltuva infrastruktuuri vaihtoehtoisten polttoaineiden ja sähkön toimittamiseksi ajoneuvoille sekä tiheä latauspisteiden verkosto kaikissa asiaankuuluvissa paikoissa, joissa on pitkään pysäköitynä paljon sähköautoja, kuten liityntäpysäköintipaikoilla. Sähköautojen olisi ensisijaisesti varastoitava tuuli- ja/tai aurinkoenergialla tuotettua ylijäämäsähköä. Lisäksi olisi otettava unionin laajuisesti käyttöön vaihdettavat rekisterikilvet, jotta lyhyillä matkoilla voidaan käyttää enemmän lähiliikenteeseen tarkoitettuja sähköautoja.

Perustelu

Sähköautot ovat erityisen järkevä tapa varastoida tuuli- ja/tai aurinkoenergialla tuotettua ylijäämäsähköä. Infrastruktuurista on kuitenkin puutetta. Tämän lisäksi voitaisiin Saksan ja Itävallan tapaan käyttää vaihdettavia rekisterikilpiä, joilla ihmisiä kannustetaan ostamaan pieni sähköauto päivittäisiä työmatkoja varten samalla kun he säilyttävät suuremman auton perheen vapaa-ajanmatkoja varten.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset ajoneuvon tarjoaman hyödyn mukaan määriteltyjen päästötavoitteiden noudattamisesta, poikkeusmenettelyyn liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja näiden valmistajien myymien autojen hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 500 uutta henkilöautoa valmistaviin autojenvalmistajiin sovelleta päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset ajoneuvon tarjoaman hyödyn mukaan määriteltyjen päästötavoitteiden noudattamisesta, poikkeusmenettelyyn liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja näiden valmistajien myymien autojen hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 1000 uutta henkilöautoa valmistaviin autojenvalmistajiin sovelleta päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Poikkeusten myöntämistä kapealla erikoisalalla toimiville valmistajille koskevaa menettelyä olisi jatkettava vuodesta 2020. Jotta kapealla erikoisalalla toimivien valmistajien vähennyspyrkimykset olisivat yhdenmukaisia suurten valmistajien kanssa, sovelletaan pieniin valmistajiin vuodesta 2020 keskimääräisten päästöjen tavoitetta, joka on 45 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2007 sovellettu.

(6) Poikkeusten myöntämistä kapealla erikoisalalla toimiville valmistajille koskevaa menettelyä olisi jatkettava vuodesta 2020. Jotta kapealla erikoisalalla toimivien valmistajien vähennyspyrkimykset olisivat yhdenmukaisia suurten valmistajien kanssa, sovelletaan pieniin valmistajiin vuodesta 2020 keskimääräisten päästöjen tavoitetta, joka on 45 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2007 sovellettu. Vastaavat tavoitteet olisi asetettava vuodelle 2025.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa pitkän aikavälin investointeja ja innovaatioita, on suositeltavaa antaa viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava unionin pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden kanssa yhdenmukaisen tarvittavan vähennysasteen arviointiin ja autojen kustannustehokkaan hiilidioksidipäästöjen vähennysteknologian kehittämisen vaikutuksiin. Näin ollen on suotavaa, että näitä näkökohtia tarkastellaan uudelleen ja että komissio laatii kertomuksen ja tekee tarvittaessa ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevista tavoitteista.

(7) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa pitkän aikavälin investointeja ja innovaatioita, on suositeltavaa antaa viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava unionin pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden kanssa yhdenmukaisen tarvittavan vähennysasteen arviointiin ja autojen kustannustehokkaan hiilidioksidipäästöjen vähennysteknologian kehittämisen vaikutuksiin. Näin ollen on suotavaa, että tässä asetuksessa vahvistettaisiin vuodelle 2025 uuden autokannan keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ohjeelliseksi tavoitetasoksi 68–78 g CO2/km ja että komissio saattaisi loppuun tarkastelun, joka koskee yksityiskohtaisia säännöksiä siitä, miten tämä tavoite saavutetaan kustannustehokkaasti ja tavalla, joka on kilpailun kannalta mahdollisimman neutraali sekä sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kestävä.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Näiden kahden parametrin arviointiin on kiinnitettävä erittäin suurta huomiota, sillä kuluttajat tarvitsevat täsmällisiä ja luotettavia tietoja hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta voidakseen tehdä tietoisia valintoja. Nykyisin ajoneuvojen todelliset päästöt eroavat suuresti päästöjen testisyklissä mitatuista luvuista. Siksi on mahdollisimman pian kehitettävä tarkempia tuloksia tuottavia testisyklejä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Uusien henkilöautojen ilmoitettujen hiilidioksidipäästöjen saattamiseksi paremmin linjaan normaaleissa käyttöoloissa syntyvien todellisten päästöjen kanssa komission olisi pyrittävä varmistamaan, että uusi kansainvälinen kevyiden hyötyajoneuvojen testimenettely (World Light-Duty Test Cycle – WLTC/P) saadaan valmiiksi mahdollisimman pian niin, että se voidaan hyväksyä unionin tasolla vuoden 2014 loppuun mennessä ja ottaa käyttöön tammikuussa 2017.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 c) Koska valmistajien tutkimus- ja kehitystyö on aikaavievää ja investoijien on saatava riittävä varmuus, on tärkeää, että tavoite asetetaan vuoteen 2025.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Asetuksessa säädetään, että komissio tekee vaikutustenarvioinnin tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen todellinen käyttäytyminen. Tämä työ ei ole vielä valmis, mutta se etenee Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission puitteissa kehitettävän World Light Duty Test -menettelyn myötä. Tästä syystä asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I säädetään vuotta 2020 koskevista päästörajoista, jotka on määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII mukaisesti. Kun testimenettelyjä muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat mukautettava sen varmistamiseksi, että valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

(8) Asetuksessa säädetään, että komissio tekee vaikutustenarvioinnin tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen todellinen käyttäytyminen. Tämä työ ei ole vielä valmis, mutta se etenee Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission puitteissa kehitettävän World Light Duty Test -menettelyn (WLTP) myötä. Tästä syystä ja ottaen huomioon nykyisen testisyklin puutteet olisi pian kehitettävä uusi testisykli, joka vastaa autojen todellisia päästöjä, ja estettävä erilaiset tulkinnat ja poikkeamat jäsenvaltioiden välillä. Sen varmistamiseksi, että päästöt vähenevät odotetusti tämän asetuksen tuloksena, testimenettely olisi muutettava mahdollisuuksien mukaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017 WLTP:ksi ja sisällytettävä unionin lainsäädäntöön. Komission olisi harkittava, olisiko WLTP:tä täydennettävä lisäsäännöksillä, kun se sisällytetään unionin lainsäädäntöön, jotta voidaan varmistaa, että testimenettelyjen perusteella saadaan täsmällinen kuva todellisessa ajossa tieliikenteessä syntyvistä päästöistä. Kun WLTP:tä aletaan viimeistään vuonna 2017 soveltaa tämän asetuksen mukaisiin tarkoituksiin, olisi liitteessä I vahvistetut rajat mukautettava sen varmistamiseksi, että valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja kiristetään vertailukelpoisella tavalla. Jos WLTP:tä ei ole hyväksytty 1 päivään tammikuuta 2017 mennessä, komission olisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa muutettava asetuksessa (EY) N:o 715/2007 säädettyjä unionin mittausmenetelmiä, jotta niissä otetaan huomioon tieliikenteessä olevien ajoneuvojen todelliset hiilidioksidipäästöt.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Komissio on arvioinut jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden käyttöä hyötyparametrina liitteessä I olevissa kaavoissa. Nämä tiedot ovat saatavilla ja niiden mahdollista käyttöä on arvioitu vaikutustenarvioinnissa. Tämän arvioinnin perusteella on tehty päätelmä siitä, että vuotta 2020 koskevan kaavan hyötyparametrina olisi oltava massa. Tulevassa uudelleentarkastelussa olisi kuitenkin tarkasteltava alhaisempia kustannuksia ja hyötyjä, joita saadaan muutettaessa hyötyparametriksi jalanjälki.

(14) Komissio on arvioinut jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden käyttöä hyötyparametrina liitteessä I olevissa kaavoissa. Nämä tiedot ovat saatavilla ja niiden mahdollista käyttöä on arvioitu vaikutustenarvioinnissa. Tämän arvioinnin perusteella on tehty päätelmä siitä, että vuotta 2020 koskevan kaavan hyötyparametrina olisi oltava massa, sillä valmistajat ovat suunnitelleet sen, miten ne täyttävät vaatimukset vuoteen 2020 mennessä, nykyisen parametrin säilymisen perusteella. Jalanjäljen alhaisemmat kustannukset ja hyödyt tekisivät kuitenkin sen käytöstä hyötyparametrina perustellun vuodesta 2020 alkaen. Jotta voidaan varmistaa kitkaton siirtyminen massasta jalanjälkeen, on syytä ottaa käyttöön jalanjälkeen perustuva laskentakaava, jota valmistajat voisivat käyttää vuodesta 2020 lähtien vaihtoehtona massaan perustuvalle laskentakaavalle.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Energiatoimituksiin sekä ajoneuvojen valmistukseen ja hävittämiseen liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen osuus nykyisessä tieliikenteen kokonaishiilijalanjäljessä on merkittävä, ja on todennäköistä, että niiden merkitys kasvaa huomattavasti tulevaisuudessa. Tästä syystä olisi toteutettava toimia valmistajien ohjaamiseksi käyttämään optimaalisia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon erityisesti ne kasvihuonekaasupäästöt, jotka liittyvät ajoneuvolle toimitetun energian, kuten sähkön ja vaihtoehtoisten polttoaineiden, tuottamiseen, ja varmistetaan, että nämä päästöt eivät murenna niitä hyötyjä, jotka liittyvät ajoneuvojen operatiivisen energiankäytön parantumiseen, johon tällä asetuksella pyritään. Tätä varten komission on syytä harkita sellaista sääntelytapaa, jossa otetaan huomioon ajoneuvon energiansaantiin ja elinkaareen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt, kun tätä asetusta tarkistetaan tulevaisuudessa vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a) Lisätään 1 artiklaan toisen kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”Tässä asetuksessa asetetaan tavoite, jonka mukaan vuodesta 2025 alkaen uuden autokannan keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden sekä asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII mukaisesti, ohjeellinen taso on välillä 68–78 g CO2/km.”

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

2 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4. Jäljempänä 4 artiklaa, 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohtaa, 9 artiklaa ja 10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ei sovelleta valmistajiin, joiden kaikki yritykset yhteensä ovat vastuussa alle 500:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden aikana rekisteröidystä uudesta henkilöautosta.”

”4. Jäljempänä 4 artiklaa, 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohtaa, 9 artiklaa ja 10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ei sovelleta valmistajiin, joiden kaikki yritykset yhteensä ovat vastuussa alle 1000:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden aikana rekisteröidystä uudesta henkilöautosta.”

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

3 artikla – 1 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:

 

f) ”hiilidioksidipäästöillä” henkilöauton hiilidioksidipäästöjä, jotka on mitattu asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti ja määritelty vaatimustenmukaisuustodistuksessa hiilidioksidipäästöjen massaksi (yhdistetty). Sellaisten henkilöautojen osalta, joita ei ole tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti, ”hiilidioksidipäästöillä” tarkoitetaan hiilidioksidipäästöjä, jotka on mitattu asetuksessa (EY) N:o 692/2008 henkilöautoja varten määritetyn mittausmenetelmän mukaisesti tai tällaisten henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen määrittämistä koskevien komission hyväksymien menettelyjen mukaisesti. Tätä alakohtaa sovellettaessa uutta World Light Duty Test -menettelyä (WLTP) sovelletaan mahdollisuuksien mukaan asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja asetuksessa (EY) N:o 692/2008 vahvistettujen mittausmenetelmien asiaakoskevien muutosten voimaantulosta alkaen ja viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen;”

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

5 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:

 

5 artikla

 

Superbonukset

 

1. Laskettaessa keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä jokainen uusi henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

 

– 3,5:ta autoa vuonna 2012,

 

– 3,5:ta autoa vuonna 2013,

 

– 2,5:ta autoa vuonna 2014,

 

– 2,5:ta autoa vuonna 2015,

 

1 a. Laskettaessa keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä jokainen uusi henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, vastaa 1,5:ta henkilöautoa vuosina 2016–2023, siten että ylärajana on 2,5 g CO2/km vuodessa valmistajaa kohti, ja yhtä henkilöautoa vuodesta 2024 alkaen.

 

1 b. Käyttämättömiä superbonuksia ei voida siirtää osittain tai kokonaan kalenterivuodelta seuraavalle.”

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

5 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

4) Lisätään 5 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”5 a artikla

 

Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset

 

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina 2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

 

2. Uusien henkilöautojen enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 kohdassa vahvistettujen kertoimien soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa olla yhteensä enintään 20 000 ensimmäistä kertaa rekisteröitävää henkilöautoa valmistajaa kohden.”

 

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

8 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a) Korvataan 8 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

 

Keskusrekisterin tiedot ja ilmoitus ovat julkisesti saatavilla. Kunkin jäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti keräämät tiedot ovat myös julkisesti saatavilla riippumatta siitä, onko ne sisällytetty keskusrekisteriin.”

Perustelu

Seuranta- ja ilmoittamisprosessi on oleellisen tärkeää sen määrittämiselle, noudatetaanko päästötavoitteita. Yleisön olisi voitava seurata tätä prosessia sen kaikissa vaiheissa ja osallistua siihen.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b) Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”4 a. Jos jokin jäsenvaltio direktiivin 2007/46/EY 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteaa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa, että tuotannossa olevan ajoneuvon hiilidioksidipäästöt poikkeavat yli neljä prosenttia tyyppihyväksynnästä, tästä poikkeamasta on ilmoitettava komissiolle ja ilmoitukseen on liitettävä tämän asetuksen liitteessä II täsmennetyt yksityiskohtaiset tiedot.

 

Sen ajoneuvotyypin hiilidioksidipäästöjä, jossa poikkeama on todettu, on mukautettava vastaavasti, kun lasketaan keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä seuraavana kalenterivuonna.”

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

8 artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c) Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"4 b. Komissio seuraa ajoneuvotyyppi- ja valmistajakohtaisesti ilmoitettuja todellisia hiilidioksidipäästöarvoja parhaiden saatavilla olevien tietolähteiden perusteella ja esittää vuotuisissa seurantakertomuksissaan, miten nämä arvot vastaavat tyyppihyväksynnän arvoja.”

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 d kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 d) Korvataan 8 artiklan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

”Komissio tutkii valmistajien tekemät ilmoitukset ja 31 päivään lokakuuta mennessä joko vahvistaa 4 kohdan mukaiset alustavat laskelmat tai muuttaa niitä. Valmistajien ilmoitukset ja tässä kohdassa tarkoitetut komission vahvistukset tai muutokset sekä 6 kohdassa tarkoitetut komission ilmoitukset ovat julkisesti saatavilla.”

Perustelu

Seuranta- ja ilmoittamisprosessi on oleellisen tärkeää sen määrittämiselle, noudatetaanko päästötavoitteita. Kansalaisten olisi voitava seurata tätä prosessia sen kaikissa vaiheissa ja osallistua prosessiin.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

8 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9. Komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt tässä artiklassa tarkoitetusta tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta sekä liitteen II soveltamisesta täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

”9. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tässä artiklassa tarkoitetusta tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta sekä liitteen II soveltamisesta.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

9 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset menettelyt tämän artiklan 1 kohdan mukaisten liikapäästömaksujen perimiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

”3. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä menettelyistä tämän artiklan 1 kohdan mukaisten liikapäästömaksujen perimiseksi.”

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 8 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

Innovatiivisten teknologioiden tai innovatiivisten teknologioiden yhdistelmän (”innovatiivinen teknologiapaketti”) avulla saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan huomioon laitetoimittajan tai valmistajan hakemuksesta.

 

Tällaiset teknologiat otetaan huomioon ainoastaan, jos niiden arvioinnissa käytetyt menetelmät kykenevät tuottamaan todennettavia, toistettavia ja vertailtavia tuloksia.

 

Näiden teknologioiden avulla saavutettu osuus valmistajan päästötason alentumiseen voi olla korkeintaan 7 g CO2/km.

 

Tämä osuus hyvitetään kullekin valmistajalle sen mukaan, kuinka suuri prosentuaalinen osuus valmistajan ajoneuvokannasta on ajoneuvoja, joissa kyseisiä teknologioita käytetään.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

12 artikla – 2 kohta – ensimmäinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

”Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitettujen innovatiivisten teknologioiden hyväksymistä koskevaan menettelyyn sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

”Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitettujen innovatiivisten teknologioiden tai innovatiivisten teknologiapakettien hyväksymistä koskevaan menettelyyn sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

12 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a) Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

3. Laitetoimittajan tai valmistajan, joka pyytää, että jokin toimenpide hyväksytään innovatiiviseksi teknologiaksi tai innovatiiviseksi teknologiapaketiksi, on toimitettava komissiolle selvitys, johon sisältyy riippumattoman, sertifioidun elimen laatima todentamiskertomus. Jos toimenpiteellä ja toisella jo hyväksytyllä innovatiivisella teknologialla tai innovatiivisella teknologiapaketilla on mahdollisesti vuorovaikutusta, selvityksessä on oltava maininta tästä vuorovaikutuksesta, ja todentamiskertomuksessa on arvioitava, missä määrin tämä vuorovaikutus muuttaa kullakin toimenpiteellä saavutettua vähennystä.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

12 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b) Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”4 a. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen hyväksytyistä ja hylätyistä innovatiivisista teknologioista ja innovatiivisista teknologiapaketeista.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

12 artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 c) Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”4 b. Komissio saattaa 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä päätökseen tässä artiklassa tarkoitettujen innovatiivisia teknologioita tai innovatiivisia teknologiapaketteja koskevien täytäntöönpanosäännösten tarkistuksen, jotta soveltamista ja hyväksymistä koskevia menettelyjä voidaan tarvittaessa keventää.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

2. 31 päivään lokakuuta 2014 mennessä sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi hyväksytään toimenpiteitä liitteen I muuttamiseksi siinä tarkoitettujen lukujen M0 ja F0 mukauttamiseksi uusien henkilöautojen kolmen edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen massaan tai jalanjälkeen.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) Poistetaan 3 kohdan toinen alakohta.

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

 

3. Komissio aloittaa vuonna 2012 vaikutusten arvioinnin tarkistaakseen vuoteen 2014 mennessä asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti mainitussa asetuksessa säädettyjä hiilidioksidipäästöjen mittausmenetelmiä, jotta WLTP:tä voidaan soveltaa tarkistettuna mittausmenetelmänä mahdollisuuksien mukaan viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen. Komissio tekee erityisesti aiheellisia ehdotuksia mukauttaakseen näitä menettelyjä siten, että ne kuvastavat riittävästi ajoneuvojen todellisia hiilidioksidipäästöjä, ja sisällyttääkseen niihin sellaiset 12 artiklassa määritetyt hyväksytyt innovatiiviset teknologiat, jotka saattavat vaikuttaa testisykliin. Komissio varmistaa, että näitä menettelyjä tarkistetaan myöhemmin säännöllisesti.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Jotta voidaan varmistaa, että todelliset päästöt otetaan asianmukaisesti huomioon ja että mitatut hiilidioksidiarvot ovat täysin vertailukelpoisia, komissio varmistaa asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että ne testimenettelyn osatekijät, jotka vaikuttavat merkittävästi mitattuihin hiilidioksidipäästöihin, määritellään tarkasti sen estämiseksi, että valmistajat käyttävät testisyklin tarjoamia joustomahdollisuuksia.

 

Jos yleisessä testimenettelyssä sallitaan sellaisen tekijän vaihtelu, joka vaikuttaa mitattuihin hiilidioksidipäästöihin, komissio varmistaa, että se sisällyttää testimenettelyihin kutakin tällaista muuttujaa koskevan mukautuslaskelman, jonka avulla mukautetaan mitatut arvot siten, että tekijöiden vaihtelu kompensoituu ja mitatut päästöt normalisoituvat.”

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta – b b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 3 kohta – 1 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b b) Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Jotta voidaan todentaa, että tuotannossa olevien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt vastaavat tyyppihyväksynnän arvoja, on varmistettava, että ilmanvastusta ja vierintävastusta koskevat arvot on saatu ajoneuvosta, jonka tuotannon vaatimustenmukaisuutta ollaan todentamassa.”

Perustelu

Kokemusten mukaan tuotannossa olevilla ajoneuvoilla ei usein päästä niihin alkuperäisiin testiarvoihin, jotka saatiin ajoneuvon vauhdin hidastumisesta vapaalla ajettaessa tehdyssä testissä. On olennaisen tärkeää, että ajoneuvolle, jonka tuotannon vaatimustenmukaisuutta ollaan todentamassa, on tehty testi ajoneuvon vauhdin hidastumisesta vapaalla ajettaessa, jotta voidaan todeta sen ilmanvastus ja vierintävastus, ja tiedot on annettava käytettäviksi dynamometritestissä, joka on osa tuotannon vaatimustenmukaisuuden testausta.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta – b c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 3 kohta – 1 c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b c) Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Jotta voidaan varmistaa, että todelliset päästöt otetaan asianmukaisesti huomioon ja että mitatut hiilidioksidiarvot ovat täysin vertailukelpoisia, komissio varmistaa asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että ne testimenettelyn osatekijät, jotka vaikuttavat merkittävästi mitattuihin hiilidioksidipäästöihin, määritellään tarkasti. Jotta voidaan todentaa, että tuotannossa olevien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt vastaavat tyyppihyväksynnän arvoja, on varmistettava, että ajoneuvon vauhdin hidastumisesta vapaalla ajettaessa tehdystä testistä johdetut, dynamometrin säätämisessä käytettävät vastusta koskevat arvot on saatu ajoneuvosta, jonka tuotannon vaatimustenmukaisuutta ollaan todentamassa.”

Perustelu

On laajasti tunnettua, että nykyinen testisykli ei kuvasta tarkasti todellisia ajo-olosuhteita. Kuluttajille tarjottava tieto on sen vuoksi epätarkkaa ja harhaanjohtavaa. On toteutettava järjestelyjä, joilla varmistetaan, että arvioinnit kuvastavat paremmin todellisia toteutuneita päästöjä. Näitä järjestelyjä tarvitaan vielä sittenkin, kun uusi World Light Duty Test -menettely hyväksytään.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä uudelleen päästötavoitteet, keinot ja muut tämän asetuksen näkökohdat uusien hiilidioksidipäästötavoitteiden asettamiseksi uusille henkilöautoille vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten.”

”5. Komissio saattaa 1 päivään tammikuuta 2017 mennessä päätökseen liitteessä I esitettyjen päästötavoitteiden ja 11 artiklassa säädettyjen poikkeusten uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena on määrittää:

 

– yksityiskohtaiset säännökset, joiden avulla avulla saavutetaan kustannustehokkaasti vuoteen 2025 mennessä viitteellinen tavoitetaso, joka on 68–78g CO2/km, ellei alhaisempi tavoite ole perusteltu vähäpäästöisten teknologioiden käytön lisääntymisen ja markkinaosuuden kasvun vuoksi, ja

 

– tämän tavoitteen täytäntöönpanoon liittyvät näkökohdat, mukaan lukien liikapäästömaksu.

 

Tällaisen uudelleentarkastelun ja sitä koskevan vaikutustenarvioinnin perusteella, johon sisältyy kokonaisarvio vaikutuksista autoteollisuuteen ja siihen liittyviin teollisuudenaloihin, komissio toimittaa tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen tavalla, joka on kilpailun kannalta mahdollisimman neutraali sekä sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kestävä.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 13 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

Liite I – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”c) Vuodesta 2020:

”c) Vuodesta 2020:

 

Olisi käytettävä yhtä seuraavista kaavoista:

Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0)

(i) Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0)

jossa

jossa

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty arvo

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty arvo

a = 0,0333.

a = 0,0333.

 

(ii) Hiilidioksidipäästöt = 95 + b × (F – F0),

 

jossa

 

F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä (m²)

 

F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty arvo

 

b = 17,6.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 13 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

Liite I – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a) Lisätään liitteeseen I kohta seuraavasti:

 

"2 a. Valmistajan on sovellettava samaa hyötyparametria (massa tai jalanjälki) koko ajoneuvokantaansa. Kun valmistaja on päättänyt, että se käyttää hyötyparametrina jalanjälkeä osoittaakseen täyttävänsä tietyn päästötavoitteensa, se ei voi palata käyttämään massaa seuraavina vuosina.”

Perustelu

Jos autoteollisuus voisi valita kunkin ajoneuvokantaansa kuuluvan ajoneuvotyypin hyötyparametrin erikseen, ehdotuksen yleinen vaikutus heikkenisi huomattavasti. Silloin kullekin ajoneuvolle valittaisiin hyötyparametri, joka edellyttäisi vähiten ponnisteluja. Painon vähentämiseen ei kuitenkaan yleisesti kannustettaisi.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 13 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

Liite II – A osa – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

13 b) Lisätään liitteessä II olevan A osan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"f a) suurin nettoteho (kW);

Perustelu

Suurin nettoteho (kW) on tärkeä parametri, joka vaikuttaa ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin ja jonka olisi sen vuoksi kuuluttava kerättäviin tietoihin.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 13 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

Liite II – A osa – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

13 c) Lisätään liitteessä II olevan A osan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"f b) sylinteritilavuus (cm3).”

Perustelu

Sylinteritilavuus on tärkeä parametri, joka vaikuttaa ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin ja jonka olisi sen vuoksi kuuluttava kerättäviin tietoihin.

  • [1]  EUVL C 44, 15.2.2013, s. 109.

PERUSTELUT

Ehdotuksen tavoitteena on vähentää uusien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä nykyaikaisten käyttötekniikoiden avulla merkittävästi siten, että se on myös taloudellisesti ja ekologisesti tarkoituksenmukaista.

Raja-arvo on ollut vuodesta 2006 lähtien 160g CO2/km. Vuodesta 2015 lähtien se on 130g CO2/km ja vuodesta 2020 lähtien 95g CO2/km. Viimeksi mainittu on hyvin kunnianhimoinen tavoite. Esittelijä katsoo, että on tärkeää saavuttaa tämä tavoitearvo, vaikka se onkin suurin vähennys viime vuosien aikana. Lisäksi komissio esittää ehdotuksessaan COM(2012)0393 uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen laskentaan käytettävään asetukseen (EY) N:o 443/2009 sisältyvän kertoimen laskemista 0,0457:stä 0,0333:een. Tämä merkitsee 27 prosentin suuruista lisävähennystä, ja siitä aiheutuu suurempia kustannuksia nimenomaan suurten ja kalliiden autojen valmistajille kuin pienten autojen valmistajille. Koska suuret autot ovat kuitenkin yleensä edelläkävijöitä tekniikaltaan, esittelijä katsoo aiheelliseksi ehdottaa realistista kannustejärjestelmää, jolla edistetään uusien ympäristöystävällisempien tekniikoiden käyttöönottoa. Tällä – eikä etenkään ristikkäistuilla – ei saa rasittaa jäsenvaltioiden taloutta. Esittelijä haluaa samalla varmistaa, että valmistajien ja uusien henkilöautojen laaja kirjo säilytetään, jotta mahdollistetaan uusien henkilöautojen valmistajien välinen reilu kilpailu. EU:n tavoitteena ei saa olla ajoneuvon yksilöllisen valinnan vapauden rajoittaminen lainsäädännön avulla.

Jotta kuluttajat voivat vertailla ajoneuvoja, kunkin valmistajan kaikkien mallien polttoaineen kulutus olisi mitattava standardoidun testimenettelyn, uuden eurooppalaisen testisyklin (New European Driving Cycle, NEDC) avulla. Komissio ja muut toimielimet laativat parhaillaan uutta menettelyä, WLTP:tä (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure), jolla on tarkoitus korvata vanha testisykli ja joka on tarkoitus ottaa käyttöön 1. tammikuuta 2017.

Uusien henkilöautojen valmistajia ja laitetoimittajia on kannustettava sertifioimaan ja asentamaan autoihin sellaisia teknologioita ja teknologiapaketteja (ekoinnovaatioita), jotka entisestään vähentävät polttoaineen kulutusta ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Toistaiseksi ei ole olemassa virallisesti hyväksyttyjä ekoinnovaatioita, koska testimenettely on liian aikaa vievä ja liian kallis. Esittelijä katsoo siksi, että on tarpeen tukea innovatiivisten teknologioiden ja teknologiapakettien hyväksymisen yksinkertaistamista. Kuten asetuksessa (EY) N:o 443/2009 säädetään, näiden teknologioiden avulla saavutettu osuus valmistajan päästötavoitteen alentumisesta voi olla korkeintaan 7 g CO2/km.

Koska ei ole ennakoitavissa, mitkä vaihtoehtoiset käyttötekniikat kuluttajat tulevaisuudessa hyväksyvät, ei ole tarkoituksenmukaista ehdottaa vuoden 2020 jälkeiseen aikaan sovellettavien säännösten tarkistamista jo vuonna 2014. Esittelijä katsoo, ettei tulevaa markkinatilannetta voida arvioida realistisesti ennen vuotta 2017.

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (20.3.2013)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 443/2009 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen määrittelemiseksi
(COM(2012)0393 – C7‑0184/2012 – 2012/0190(COD))

Valmistelija: Fiona Hall(*)

(*)       Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Komissio esitti 11. heinäkuuta 2012 ehdotuksensa uusiin autoihin vuodesta 2020 alkaen sovellettavien hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 443/2009 tarkistamiseksi. Tämän uudelleentarkastelun yhteydessä määritellään tarvittavat keinot, joita ilman vuoteen 2020 ulottuvan toisen vaiheen tavoite 95 g CO2/km ei voi toteutua.

Säännöt ovat täytäntöönpanon näkökohtia, jotka vaikuttavat siihen, miten päästötavoite saavutetaan. Komission ehdotuksessa jätetään muuttamatta useimpia keinoja seuraavin poikkeuksin:

–     Vuosina 2020–2023 otetaan käyttöön superbonukset autoille, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km. Superbonuksissa sovellettava kerroin on 1,3, ja niitä voidaan myöntää järjestelmän voimassaoloaikana yhteensä enintään 20 000 ajoneuvolle valmistajaa kohden.

–     Pieniin valmistajiin sovellettava poikkeusjärjestely ajantasaistetaan vuodelle 2020, ja erityisestä hiilidioksidipäästötavoitteesta vapautetaan sellaiset valmistajat, joiden uusia henkilöautoja rekisteröidään vuodessa alle 500 kappaletta.

–     Ekoinnovointi säilytetään tarkistettua testimenettelyä täytäntöönpantaessa.

Lisäksi komiteamenettelyä koskevat säännöt saatetaan Lissabonin sopimuksen mukaisiksi.

Valmistelija suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti tarkistettuun asetukseen. Koska useimmat autonvalmistajat ovat hyvää vauhtia saavuttamassa vuosien 2015 ja 2020 hiilidioksidipäästötavoitteensa vuonna 2009 sovitulla tavalla, ei olisi tässä vaiheessa toivottavaa tehdä suuria muutoksia keinoihin, joilla vuoden 2020 tavoite 95 g CO2/km saavutetaan. Jäljelle jää kuitenkin tärkeitä kysymyksiä, joita komissio ei käsittele riittävästi ehdotuksessaan.

Suurena huolenaiheena ovat uusien henkilöautojen tyyppihyväksyttyjen ja todellisten päästöjen kasvat erot, jotka komission arvioiden mukaan ovat jopa 15–30 prosenttia. Erot johtuvat suurelta osin menetelmistä, joita autonvalmistajat käyttävät mitatessaan hiilidioksidipäästöjä nykyisen testisyklimenettelyn mukaisesti. On erittäin tärkeää käsitellä tätä eroa eikä vähiten siksi, että hiilidioksidipäästövähennykset vaikuttavat suoraan kuluttajien polttoainesäästöihin ja vähentävät öljyntuontia.

Valmistelija haluaisi siksi komission tarkistavan vuoteen 2014 mennessä asetuksella (EY) N:o 715/2007 perustettua EU:n sääntömääräistä hiilidioksidipäästöjen mittaamisen testimenettelyä ja sen täytäntöönpanotoimia. Komission olisi tammikuuhun 2015 mennessä voitava saattaa EU:n testisykli ajan tasalle. Tämä olisi tehtävä huolimatta siitä, onko UNECE:n kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä (WLTP) otettu käyttöön siihen mennessä, koska polttoainetalous on eurooppalaisten kuluttajien kiinnostuksen kohteena kansainvälisestä edistyksestä riippumatta. Uudet WLTP-menettelyt voitaisiin sitten sisällyttää EU:n testisykliä koskeviin puitteisiin ja yksittäisten autonvalmistajien hiilidioksiditavoitteita voitaisiin mukauttaa. Ekoinnovaatioiden mittaamista testisyklin ulkopuolella koskevaa vaihtoehtoa ei pitäisi säilyttää, kun EU:n testisykli saatetaan ajan tasalle vuonna 2015.

Komission ehdotuksen heikkoutena on vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan näkemyksen puute. Vaikka ei ehkä olekaan mahdollista ennustaa tarkasti, miten tekniikka kehittyy vuoteen 2025 mennessä, teollisuus voi hyötyä selkeän poliittisen signaalin tuomasta varmuudesta. Hiilidioksidipäästöjen tavoitetasot vuodeksi 2025 olisi siksi asetettava tässä asetuksessa. Tällainen tavoite antaa teollisuudelle runsaasti valmisteluaikaa, ja tavoitetta tarkastellaan uudelleen, jotta varmistetaan, että se on saavutettavissa sosiaalisesti ja taloudellisesti tasapuolisella tavalla.

Yhdysvalloissa vuoden 2025 tavoite on jo asetettu. Yhdysvaltojen tavoite edellyttää, että autonvalmistajat puolittavat vuosien 2011 ja 2025 välisenä aikana myydyn keskivertoauton polttoaineen kulutuksen. Koska EU:n olisi oltava entistä puhtaammista autoista käytävän maailmanlaajuisen kilpailun kärjessä, sen olisi omaksuttava yhtä kunnianhimoinen kehitystahti. Vuoden 2011 tasoja koskeva 50 prosentin vähennys merkitsisi tavoitetta, joka on alle 70 g CO2 kilometriä kohti. AEA-Ricardon vuonna 2012 tekemässä uusimmassa tutkimuksessa todetaan, että tavoite 70 g CO2/km on sopivin vuodelle 2025, ja siinä arvioidaan, että 70 g:n tavoite voidaan saavuttaa, jos erittäin vähäpäästöisiä ajoneuvoja on vain 7 prosenttia ja hybridejä noin 20 prosenttia.

Vuoden 2025 tavoitteella 70 g CO2/km varmistettaisiin, että investoinnit vaihtoehtoisen voimansiirron kehittämiseen jatkuvat ja luodaan lisäkasvua ja korkean teknologian työpaikkoja Eurooppaan. McKinsey arvioi, että vuoteen 2030 mennessä luodaan 110 000 uutta työpaikkaa tuotannon sekä tutkimuksen ja kehittämisen alalla EU:hun siksi, että on tarpeen tuottaa lisää polttoainetehokkaita ajoneuvoja. Komissio on myöntänyt, että on hyödyllisempää käyttää hyötyparametrina jalanjälkeä massan sijaan ja että olisi asianmukaista muuttaa vuotta 2025 koskevaksi hyötyparametriksi jalanjälki ja antaa valmistajien valita joko massa tai jalanjälki vuosien 2015 ja 2020 välisenä aikana.

Lopuksi valmistelija ehdottaa, että superbonuksia koskevaa artiklaa muutetaan. Superbonuksien heikkoutena on se, että vaikka ne kannustavat autonvalmistajia tuottamaan enemmän erittäin vähäpäästöisiä ajoneuvoja, niiden ansiosta valmistajat voivat myös myydä enemmän autoja, jotka saastuttavat paljon, ja heikentää näin hiilidioksidipäästötavoitetta. Valmistelija ehdottaa sen sijaan, että otetaan käyttöön joustavat valtuudet, jotka vastaavat Kaliforniassa käytössä olevia vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia ajoneuvoja koskevia valtuuksia. Tällä nopeutetaan akkuihin ja polttokennoihin perustuvan vaihtoehtoisen voimansiirron kehittämistä ja käyttöönottoa ja varmistetaan, että riittäviä investointeja tehdään erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin tekniikoihin. "Edelläkävijöille" tarjotaan kannustimia alentamalla heidän keskimääräisiä hiilidioksidipäästötavoitteitaan vuodeksi 2025 ja samalla varmistetaan, että valmistajat, jotka eivät aio edistää erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen nopeaa käyttöönottoa, tekevät lisäparannuksia perinteisiin ajoneuvoihinsa vuoden 2020 jälkeen.

Komission, jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten on ryhdyttävä toimiin erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen kysynnän lisäämistä koskevien parhaiden käytäntöjen löytämiseksi ja levittämiseksi, jotta myynnin terve kasvu joissakin Euroopan maissa toteutuu kaikissa jäsenvaltioissa.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Tavoitteiden muuttaminen liian usein aiheuttaa autoteollisuudelle epävarmuutta ja vaikuttaa sen maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) On aiheellista selventää, että tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km noudattamisen todentamiseksi hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti sekä innovatiivista teknologiaa hyödyntäen.

(2) On aiheellista selventää, että tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km noudattamisen todentamiseksi hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti sekä innovatiivista teknologiaa hyödyntäen. Komission teettämissä tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, että kyseisessä asetuksessa säädetyt testimenetelmät hiilidioksidipäästöjen mittaamiseksi eivät ole estäneet valmistajia käyttämästä enenevässä määrin joustoa ja että nämä ovat johtaneet väitettyihin hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin, jotka eivät johdu teknologian kehityksestä ja joita ei voida saavuttaa todellisessa ajossa liikenteessä. Asetusta (EY) N:o 715/2007 olisi tämän vuoksi tarkistettava viipymättä, jotta voidaan varmistaa, että testimenettelyissä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon autojen todelliset hiilidioksidipäästöt.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Fossiilisten polttoaineiden ja erityisesti öljyn korkeat ja kaiken aikaa nousevat hinnat ovat uhka talouden elpymiselle, energiavarmuudelle ja energian kohtuuhintaisuudelle Euroopassa. Öljyn kysynnän huomattava kasvu voi johtaa syviin taantumiin, kilpailukyvyn laskuun ja työttömyyden kasvuun. Siksi ensisijaisena tavoitteena on vähentää riippuvuutta öljystä muun muassa lisäämällä uusien henkilö- ja pakettiautojen tehokkuutta ja kestävyyttä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Ottaen huomioon erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen varhaisten sukupolvien korkeat tutkimus- ja kehitys- sekä yksikkötuotantokustannukset, on aiheellista väliaikaisesti ja rajoitetusti nopeuttaa ja helpottaa tällaisten ajoneuvojen saattamista unionin markkinoille niiden kaupallistamisen alkuvaiheessa.

(3) Ottaen huomioon erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen varhaisten sukupolvien korkeat tutkimus- ja kehitys- sekä yksikkötuotantokustannukset, on aiheellista väliaikaisesti ja rajoitetusti nopeuttaa ja helpottaa tällaisten ajoneuvojen saattamista unionin markkinoille niiden kaupallistamisen alkuvaiheessa. Komission, jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten olisi ryhdyttävä toimiin erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen kysynnän lisäämistä koskevien parhaiden käytäntöjen löytämiseksi ja levittämiseksi, jotta eräissä Euroopan maissa vallitseva myynnin terve kasvu toteutuisi kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset ajoneuvon tarjoaman hyödyn mukaan määriteltyjen päästötavoitteiden noudattamisesta, poikkeusmenettelyyn liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja näiden valmistajien myymien autojen hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 500 uutta henkilöautoa valmistaviin autojenvalmistajiin sovelleta päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset ajoneuvon tarjoaman hyödyn mukaan määriteltyjen päästötavoitteiden noudattamisesta, poikkeusmenettelyyn liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja näiden valmistajien myymien autojen hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 1 000 uutta henkilöautoa valmistaviin autojenvalmistajiin sovelleta päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

Perustelu

Pienet valmistajat anoivat poikkeuksia monimutkaisen prosessin kautta, johon tarvittiin huomattavia resursseja myös komission taholta. Komission vaikutustenarvioinnissa todetaan, että näillä valmistajilla on vähäinen vaikutus ilmastoon. Lisäksi 500 auton kynnys estää näitä pieniä yrityksiä kehittymästä taloudellisesti. Erityisesti taloudellisena kriisiaikana nämä yritykset olisivat todennäköisemmin taloudellisesti toimintakykyisiä, jos ne tuottaisivat enintään 1 000 autoa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa pitkän aikavälin investointeja ja innovaatioita, on suositeltavaa antaa viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava unionin pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden kanssa yhdenmukaisen tarvittavan vähennysasteen arviointiin ja autojen kustannustehokkaan hiilidioksidipäästöjen vähennysteknologian kehittämisen vaikutuksiin. Näin ollen on suotavaa, että näitä näkökohtia tarkastellaan uudelleen ja että komissio laatii kertomuksen ja tekee tarvittaessa ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevista tavoitteista.

(7) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa pitkän aikavälin investointeja ja innovaatioita, on suositeltavaa antaa viitteitä vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta. Tämä olisi toteutettava asettamalla tavoite vuodeksi 2023. Tavoitteen olisi perustuttava tarvittavaan vähennysasteeseen, sen olisi oltava unionin pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden mukainen ja sen avulla olisi pyrittävä autojen kustannustehokkaan hiilidioksidipäästöjen vähennysteknologian tehostamiseen. Näin ollen on suotavaa, että komissio laatii kertomuksen ja ehdottaa tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia unionin pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä koskevan kustannustehokkaan kehityssuunnitelman kanssa ja joilla varmistetaan Euroopan unionin johtoaseman säilyminen polttoainetalouden ja hiilidioksidipäästövähennysten alalla. Kertomuksessa olisi otettava huomioon hiilidioksidipäästöt autojen koko elinkaaren ajalta (valmistus ja romuttaminen mukaan lukien).

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Koska valmistajien tutkimus- ja kehitystyö on aikaavievää ja investoijien on saatava riittävä varmuus, on tärkeää, että tavoite asetetaan vuoteen 2025.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Voidakseen tehdä valistuneita päätöksiä kuluttajat tarvitsevat paikkansapitävää ja luotettavaa tietoa hiilidioksidipäästöistä ja polttoainekulutuksesta, jotka liittyvät suoraan toisiinsa, ja siksi olisi kiinnitettävä erittäin suurta huomiota näiden parametrien ennustamiseen. Nykypäivänä henkilö- ja pakettiautojen todelliset päästöt liikenteessä eroavat huomattavasti nykyisissä testisykleissä määritellyistä arvoista. Sen vuoksi on laadittava pikaisesti parannettu testisykli.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Asetuksessa säädetään, että komissio tekee vaikutustenarvioinnin tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen todellinen käyttäytyminen. Tämä työ ei ole vielä valmis, mutta se etenee Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission puitteissa kehitettävän World Light Duty Test -menettelyn myötä. Tästä syystä asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I säädetään vuotta 2020 koskevista päästörajoista, jotka on määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII mukaisesti. Kun testimenettelyjä muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat mukautettava sen varmistamiseksi, että valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

(8) Asetuksessa (EY) N:o 443/2009 säädetään, että komissio tekee vaikutustenarvioinnin tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen todellinen käyttäytyminen. Hiilidioksidipäästöjen mittaamista koskevan unionin vahvistaman testimenettelyn tämänhetkinen täytäntöönpano johtaa siihen, että liikenteessä oleville ajoneuvoille kirjataan todellista suorituskykyä alhaisempia päästötasoja. Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia mittausmenettelyjä on siksi kiireellisesti muutettava.

 

Testimenettelyjen tarkistaminen etenee tällä hetkellä myös Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission puitteissa kehitettävän World Light Duty Test ‑menettelyn (WLTP) myötä. Tästä syystä ja ottaen huomioon, että nykyisessä testisyklissä ei oteta riittävästi huomioon henkilö- ja pakettiautojen todellisia päästöjä liikenteessä, on erittäin tärkeää kehittää nopeasti parannettu testisykli. Jotta valmistajat voivat suunnitella toimintaansa niitä koskevista säännöksistä tietoisina, niiden on noudatettava nykyistä testimenettelyä siihen saakka, kunnes se korvataan WLTP-menettelyllä. Kun nykyisiä testimenettelyjä, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I, jossa säädetään vuotta 2020 koskevista päästörajoista, jotka on määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII mukaisesti, muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat mukautettava sen varmistamiseksi, että valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista koskevien sääntöjen täydentämisestä, tietovaatimusten muuttamisesta hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja liitteessä I vahvistettavien hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään ajoneuvon massa-arvoon ja asetuksessa (EY) N:o 715/2007 tarkoitettuun hiilidioksidipäästöjen mittaamista koskevaan sääntömääräiseen testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista koskevien sääntöjen täydentämisestä, tietovaatimusten muuttamisesta hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja liitteessä I vahvistettavien hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään ajoneuvon massa-arvoon ja hiilidioksidipäästöjen mittaamista koskevaan sääntömääräiseen testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) On asianmukaista tarkastella, voitaisiinko hiilidioksidipäästötavoitteet korvata polttoainetehokkuutta koskevilla tavoitteilla, sillä hiilidioksidipäästötavoitteissa ei oteta huomioon nykyaikaisten polttomoottorien haitallisia päästöjä. Komissiota pyydetään siksi laatimaan kertomus tästä aiheesta.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Komissio on arvioinut jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden käyttöä hyötyparametrina liitteessä I olevissa kaavoissa. Nämä tiedot ovat saatavilla ja niiden mahdollista käyttöä on arvioitu vaikutustenarvioinnissa. Tämän arvioinnin perusteella on tehty päätelmä siitä, että vuotta 2020 koskevan kaavan hyötyparametrina olisi oltava massa. Tulevassa uudelleentarkastelussa olisi kuitenkin tarkasteltava alhaisempia kustannuksia ja hyötyjä, joita saadaan muutettaessa hyötyparametriksi jalanjälki.

(14) Komissio on arvioinut jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden käyttöä hyötyparametrina asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I olevissa kaavoissa. Nämä tiedot ovat saatavilla ja niiden mahdollista käyttöä on arvioitu vaikutustenarvioinnissa. Tämän arvioinnin perusteella on tehty päätelmä siitä, että vuotta 2020 koskevan kaavan hyötyparametrina olisi oltava massa, sillä hyötyparametrin vaihtaminen olisi vastoin suunnitteluvarmuutta koskevaa tavoitetta, koska valmistajat ovat jo käynnistäneet vuoteen 2020 ulottuvat, säännösten noudattamista koskevat kehityssuunnitelmansa nykyisen parametrin säilymisen perusteella. Koska sillä, että hyötyparametriksi otetaan jalanjälki, voidaan alentaa kustannuksia ja tuottaa hyötyä, hyötyparametrina voitaisiin käyttää jalanjälkeä vuoden 2025 tavoitetta varten, ja valmistajille olisi annettava mahdollisuus käyttää jalanjälkeä vuodesta 2020 alkaen.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

1 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Tässä asetuksessa asetetaan uuden autokannan keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen II ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti sekä innovatiivisia teknologioita hyödyntäen, tavoitetasoksi vuodesta 2020 alkaen 95 g CO2/km.”

"Tässä asetuksessa asetetaan uuden autokannan keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi vuodesta 2020 alkaen 95 g CO2/km; nämä mitataan asetuksen (EY) N:o 715/2007, asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen III ja liitteen XII, ECE R83-06:n sekä ECE R101:n mukaisesti sellaisina kuin ne ovat voimassa ... päivänä ... kuuta ...+."

 

___________________

 

+ EUVL: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Perustelu

Euro 6 ‑asetuksen voimassa olevaa toisintoa (uusi eurooppalainen ajosykli (NEDC)/ECE R83 ja ECE R101) olisi päivitettävä, jotta voidaan varmistaa nykyisiä tavoitteita vastaava tavoitetaso menettelyjä ja sykliä koskevista kaavailluista muutoksista huolimatta.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

2 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäljempänä 4 artiklaa, 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohtaa, 9 artiklaa ja 10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ei sovelleta valmistajiin, joiden kaikki yritykset yhteensä ovat vastuussa alle 500:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden aikana rekisteröidystä uudesta henkilöautosta.”

4. Jäljempänä 4 artiklaa, 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohtaa, 9 artiklaa ja 10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ei sovelleta valmistajiin, joiden kaikki yritykset yhteensä ovat vastuussa alle 1 000:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden aikana rekisteröidystä uudesta henkilöautosta."

Perustelu

Pienet valmistajat anoivat poikkeuksia monimutkaisen prosessin kautta, johon tarvittiin huomattavia resursseja myös komission taholta. Komission vaikutustenarvioinnissa todetaan, että näillä valmistajilla on vähäinen vaikutus ilmastoon. Lisäksi 500 auton kynnys estää näitä pieniä yrityksiä kehittymästä taloudellisesti. Erityisesti taloudellisena kriisiaikana nämä yritykset olisivat todennäköisemmin taloudellisesti toimintakykyisiä, jos ne tuottaisivat enintään 1 000 autoa.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

3 artikla – 1 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:

 

"f) "hiilidioksidipäästöillä" henkilöauton hiilidioksidipäästöjä, jotka on mitattu asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti ja määritelty vaatimustenmukaisuustodistuksessa CO2-päästöjen massaksi (yhdistetty). Sellaisten henkilöautojen osalta, joita ei ole tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti, "hiilidioksidipäästöillä" tarkoitetaan hiilidioksidipäästöjä, jotka on mitattu asetuksessa (EY) N:o 692/2008 henkilöautoja varten määritetyn mittausmenetelmän mukaisesti tai tällaisten henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen määrittämistä koskevien komission hyväksymien menettelyjen mukaisesti; tämän asetuksen soveltamiseksi kaikkia asetukseen (EY) N:o 715/2007 ja asetukseen (EY) N:o 692/2008 tehtäviä muutoksia sekä perustaksi otettavia ECE:n normeja R 83 ja R 101, jotka tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013, sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2021 lähtien."

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

5 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina 2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

1. Laskettaessa keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä kukin uusi henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, on laskettava 1,5 henkilöautoksi vuosina 2016–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

2. Uusien henkilöautojen enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 kohdassa vahvistettujen kertoimien soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa olla yhteensä enintään 20 000 ensimmäistä kertaa rekisteröitävää henkilöautoa valmistajaa kohden.”

2. Kutakin valmistajaa koskevan superbonuksista johtuvan hiilidioksidipäästötavoitteen kasvattamisen ylärajaksi on asetettava 2,5 g CO2/km vuodessa.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a) Korvataan 6 artikla seuraavasti:

 

"Jotta voidaan määrittää, noudattaako valmistaja 4 artiklassa tarkoitettua hiilidioksidipäästötavoitettaan, eurooppalaisten standardien mukaisten vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen päästötavoitteita on alennettava viidellä prosentilla 31 päivään joulukuuta 2015 ulottuvalla kaudella ottaen huomioon biopolttoaineita käyttämällä saavutettava parempi innovatiivisten polttoaineteknologioiden potentiaali ja päästöjen vähentämismahdollisuudet. Tätä alennusta sovelletaan ainoastaan, jos vähintään 30 prosenttia siinä jäsenvaltiossa olevista huoltoasemista, jossa ajoneuvo on rekisteröity, tarjoaa tämäntyyppistä vaihtoehtoista polttoainetta, kuten biopolttoainetta, joka täyttää unionin lainsäädännössä asetetut kestävyyttä koskevat arviointiperusteet."

Perustelu

Hiilidioksidipäästötavoitteen alentamista viidellä prosentilla koskevaa bonusta olisi sovellettava kaikkiin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, myös biodieseliin, eikä ainoastaan bioetanoliin.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b) Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"4 a. Jos jokin jäsenvaltio direktiivin 2007/46/EY 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteaa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa, että tuotannossa olevan ajoneuvon hiilidioksidipäästöt poikkeavat yli neljä prosenttia tyyppihyväksynnästä, tästä poikkeamasta on ilmoitettava komissiolle ja ilmoitukseen on liitettävä tämän asetuksen liitteessä II täsmennetyt yksityiskohtaiset tiedot.

 

Sen ajoneuvotyypin hiilidioksidipäästöjä, jossa poikkeama on todettu, on mukautettava vastaavasti, kun lasketaan keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä seuraavana kalenterivuonna."

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

“Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitettujen innovatiivisten teknologioiden hyväksymistä koskevaan menettelyyn sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

"Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitettujen innovatiivisten tekniikoiden tai innovatiivisten teknologiapakettien hyväksymistä koskevaan menettelyyn sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen."

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

12 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a) Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"4 a. Komissio antaa neuvostolle ja parlamentille vuosittain kertomuksen hyväksytyistä ja hylätyistä innovatiivisista teknologioista ja innovatiivisista teknologiapaketeista."

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

12 artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b) Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"4 b. Komissio saattaa 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä päätökseen tässä artiklassa tarkoitettujen innovatiivisia tekniikoita koskevien täytäntöönpanosäännösten tarkistuksen, jotta soveltamista ja hyväksymistä koskevia menettelyjä voidaan tarvittaessa keventää."

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) Poistetaan 3 kohdan toinen alakohta.

b) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

"3. Komissio aloittaa vuonna 2012 vaikutusten arvioinnin tarkistaakseen vuoteen 2014 mennessä asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti mainitussa asetuksessa säädettyjä hiilidioksidipäästöjen mittausmenetelmiä, jotta tarkistettua mittausmenetelmää sovelletaan niin pian kuin mahdollista. Komissio tekee erityisesti aiheellisia ehdotuksia mukauttaakseen näitä menettelyjä siten, että ne kuvastavat riittävästi ajoneuvojen todellisia hiilidioksidipäästöjä, ja sisällyttääkseen niihin sellaiset 12 artiklassa määritetyt hyväksytyt innovatiiviset teknologiat, jotka saattavat vaikuttaa testisykliin. Komissio varmistaa, että näitä menettelyjä tarkistetaan myöhemmin säännöllisesti."

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Lisätään 13 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

 

"Jotta voidaan todentaa, että tuotannossa olevien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt vastaavat tyyppihyväksynnän arvoja, tuotannon vaatimustenmukaisuuden testauksesta vastaavien jäsenvaltioiden on tarkastettava ilmanvastusta ja vierintävastusta koskevat arvot kattavasta otoksesta tuotannossa olevista ajoneuvoista, mukaan lukien ajoneuvon vauhdin hidastumisesta vapaalla ajettaessa tehdyt testit, ja ilmoitettava poikkeamista tyyppihyväksynnän arvoista 8 artiklan 4 a kohdan mukaisesti."

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta – b b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b b) Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"3 a. Komissio tarkastelee mahdollisuutta korvata pakokaasuja koskeva lähestymistapa, jossa mitataan vain polttoaineen tuotantoon ja käyttöön liittyvät päästöt, elinkaarta koskevalla lähestymistavalla, johon sisällytetään ajoneuvon elinkaaren kaikkien vaiheiden päästöt raaka-aineiden tuotannosta käytöstäpoistoon tai kierrätykseen asti."

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä uudelleen päästötavoitteet, keinot ja muut tämän asetuksen näkökohdat uusien hiilidioksidipäästötavoitteiden asettamiseksi uusille henkilöautoille vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten.”

5. Komissio saattaa päätökseen 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä päästötavoitteiden, keinojen ja muiden tämän asetuksen näkökohtien uudelleentarkastelun uusien hiilidioksidipäästötavoitteiden asettamiseksi uusille henkilöautoille vuotta 2025 ja sen jälkeistä ajanjaksoa varten. Nämä tavoitteet ovat yhtenäisiä unionin pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä koskevan kustannustehokkaan kehityspolun kanssa.

 

Komissio arvioi

 

a) vaikutustenarvioinnin ja teknisen ja taloudellisen toteutettavuuden pohjalta menettelytapoja vuoden 2025 pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi;

 

b) tämän tavoitteen täytäntöönpanoon liittyviä näkökohtia, mukaan lukien liikapäästömaksu.

 

Komissio tekee tämän uudelleentarkastelun ja sitä koskevan vaikutustenarvioinnin perusteella, johon on sisällytettävä kokonaisarvio vaikutuksista autoteollisuuteen ja siihen liittyviin teollisuudenaloihin, tarvittaessa ehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen tavalla, joka on kilpailun kannalta mahdollisimman neutraali sekä sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kestävä."

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta – d alakohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti liitteessä I olevien kaavojen muuttamiseksi, jotta niissä otettaisiin huomioon kaikki asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja asetuksessa (EY) N:o 692/2008 tarkoitettuun hiilidioksidipäästöjen mittaamista koskevaan sääntömääräiseen testimenettelyyn tehdyt muutokset, samalla kun varmistetaan, että erilaisia hyötyjä tarjoavien ajoneuvojen ja valmistajien vähennysvaatimukset ovat vanhassa ja uudessa testimenettelyssä tiukkuudeltaan vertailukelpoisia."

7. Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti liitteessä I olevien kaavojen muuttamiseksi, jotta niissä otettaisiin huomioon kaikki asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja asetuksessa (EY) N:o 692/2008 tarkoitettuun hiilidioksidipäästöjen mittaamista koskevaan sääntömääräiseen testimenettelyyn tehdyt muutokset, samalla kun varmistetaan, että erilaisia hyötyjä tarjoavien ajoneuvojen ja valmistajien vähennysvaatimukset ovat vanhassa ja uudessa testimenettelyssä tiukkuudeltaan vertailukelpoisia."

Perustelu

Nykyisessä ehdotuksessa Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus vain jälkikäteen tehtävään valvontaan. Koska jäsenvaltiot ovat vastuussa unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta ja komissiolle on annettu tämä täytäntöönpanovalta, tarvitaan yhtenäisiä täytäntöönpanoa koskevia ehtoja. Teollisuuden näkökulmasta jäsenvaltioiden on valvottava komissiota. Näin ollen olisi sovellettava asianmukaista komiteamenettelyä.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 12 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

14 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen voimaantulosta lukien] valta antaa 8 artiklan 9 kohdan toisessa alakohdassa, 11 artiklan 8 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 13 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään 8 artiklan 9 kohdan toisessa alakohdassa, 11 artiklan 8 kohdassa ja 13 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi [tämän asetuksen voimaantulosta lukien]. Komissio toimittaa siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 13 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

Liite I – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) Vuodesta 2020:

c) Vuodesta 2020:

Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0)

Autokannan 'keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen' määrittämiseksi käytetään yhtä seuraavista kaavoista:

jossa

i) Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0)

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)

jossa

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty arvo

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)

a = 0,0333.

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty arvo

 

a = 0,0333.

 

ii) Hiilidioksidipäästöt = 95 + b × (F - F0),

 

jossa

 

F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä (m²)

 

F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu arvo

 

b = 60 prosenttia raja-arvokäyrän kaltevuudesta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevat keinot

Viiteasiakirjat

COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

11.9.2012

Valiokuntien yhteistyö - ilmoitettu istunnossa (pvä)

17.1.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Fiona Hall

23.10.2012

Valiokuntakäsittely

23.1.2013

20.2.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.3.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Amelia Andersdotter, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

António Fernando Correia de Campos, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Oldřich Vlasák

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.3.2013)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 443/2009 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen määrittelemiseksi
(COM(2012)0393 – C7‑0184/2012 – 2012/0190(COD))

Valmistelija: Eider Gardiazábal Rubial

LYHYET PERUSTELUT

Jotta vuodeksi 2020 henkilöautoille asetettu päästötaso 95 g CO2/km voidaan saavuttaa, polttoaineen vuosikulutusta on laskettava 27 prosentilla vuoden 2015 tavoitteesta, joka on 130 g. Tavoitteen odotetaan kannustavan tutkimusta ja innovointia autoteollisuudessa, edistävän vihreää kasvua ja työllisyyttä ja parantavan EU:n teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä ja vähentävän samalla unionin riippuvuutta tuontiöljystä.

Koska säädösehdotuksen tavoitteita tuetaan laajasti, lausunnon valmistelija ehdottaa vain muutamia tarkistuksia, joilla lujitetaan säädöksen tavoitteita:

i) Vuoden 2020 jälkeinen tavoite

Komission ehdotuksen heikkoutena on vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan näkemyksen puute. Vaikka ei ehkä olekaan mahdollista ennustaa tarkasti, miten tekniikka kehittyy vuoteen 2025 mennessä, vuodeksi 2025 asetettava tavoite a) antaisi autoteollisuudelle suunnittelu- ja investointivarmuutta, b) edistäisi erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen markkinoita, c) säilyttäisi EU:n maailmanlaajuisen johtavan aseman puhtaampien polttoainetehokkaiden autojen valmistajana ja d) lähettäisi selkeän poliittisen viestin, että päästövähennyksiä on jatkettava. Euroopan parlamentille tarjoutuu tilaisuus ohjata vuoden 2020 jälkeisestä ajasta käytävää keskustelua.

Valmistelija ehdottaa vuodeksi 2025 tavoitetta, joka vaihtelee välillä 65 g CO2/km – 75 g CO2/km. Komission olisi ehdotettava täsmällistä tavoitetta lainsäädäntöehdotuksessa, joka olisi esitettävä vuoden 2014 loppuun mennessä, koska vähäpäästöisten teknologioiden odotetaan saavan jalansijaa markkinoilla. Olisi pantava merkille, että Yhdysvalloissa vuoden 2025 tavoite on jo asetettu.

ii) Vaihtoehtoinen järjestelmä superbonuksille

Komission ehdotuksessa vuosina 2020–2023 otetaan käyttöön superbonusjärjestelmä autoille, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km. Superbonuksissa sovellettava kerroin on 1,3, ja niitä voidaan myöntää järjestelmän voimassaoloaikana yhteensä enintään 20 000 ajoneuvolle valmistajaa kohden. Superbonuksien heikkoutena on se, että vaikka ne kannustavat autonvalmistajia tuottamaan enemmän erittäin vähäpäästöisiä ajoneuvoja, bonusten ansiosta ne voivat myös myydä enemmän autoja, jotka saastuttavat paljon, ja alentaa näin hiilidioksidipäästötavoitettaan.

Valmistelija ehdottaa superbonuksille vaihtoehtoista järjestelmää, jolla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen saattamista unionin markkinoille kannustamalla ja palkitsemalla valmistajia, jotka ovat investoineet vähäpäästöisiin teknologioihin. Valmistajat, jotka myyvät yli 5 prosenttia sellaisia autoja, joiden päästöt ovat vähemmän kuin 50 g CO2/km, palkitaan lisäämällä niiden tavoitteeseen 2 g (eli 97 g eikä 95 g CO2/km), kun taas niiden valmistajien tavoitteesta, joiden myynnissä osuus on vähemmän kuin 4 prosenttia, vähennetään 1 g.

iii) Hyötyparametriksi massa vai jalanjälki

Vaikka ajoneuvon painolla on valtava vaikutus polttoaineenkulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin, massaan perustuva hyötyparametri on säilytetty komission ehdotuksessa. Vaikutustenarviointi osoittaa, että jos hyötyparametriksi valitaan massan sijasta jalanjälki, saadaan kustannushyötyä, sillä massan pitäminen hyötyparametrina ei kannusta keventämistä riittävästi. Jos hyötyparametrina taas käytetään jalanjälkeä, vääristyneet kannustimet muuttaa auton suunnittelua ovat rajallisemmat. Jalanjälki hyötyparametrina antaisi erityisesti mahdollisuuden käyttää keveyttä vaihtoehtoisena tapana täyttää vaatimukset.

Vaikka jalanjäljen käytöstä saadaankin etua, hyötyparametrin vaihtaminen olisi vastoin suunnitteluvarmuutta koskevaa tavoitetta, sillä valmistajat ovat mitä todennäköisimmin suunnitelleet sen, miten täyttää vaatimukset vuoteen 2020 mennessä, nykyisen parametrin säilymisen perusteella. Tästä syystä valmistelija ehdottaa kaksoisjärjestelmää, jossa jalanjälkeä voidaan käyttää hyötyparametrina vaihtoehtona massalle vuodesta 2016 lähtien. Jos valmistajille annetaan mahdollisuus valita joko massa tai jalanjälki, tämä alentaa vuoden 2020 tavoitteen saavuttamisesta niille aiheutuvia yleiskustannuksia.

iv) Tyyppihyväksynnän mukaisten ja todellisten hiilidioksidipäästöjen väliset poikkeavuudet (testisykli)

Suurena huolenaiheena ovat uusien henkilöautojen tyyppihyväksynnän mukaisten ja todellisten päästöjen kasvavat erot. Alan kirjallisuudesta sekä tyyppihyväksyntäviranomaisilta ja testauslaitoksilta saaduista tiedoista käy ilmi, että uusien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi käytetään yhä enemmän joustoa. Henkilöautojen kohdalla arvioidaan, että jouston käyttö on viime vuosikymmenellä johtanut siihen, että tyyppihyväksyttyjen uusien autojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin 11 prosentilla (vaihteluvälillä 6–16 prosenttia), ja niiden osuus on vähintään yksi kolmasosa kaudella 2002–2010 saavutetuista vähennyksistä (9,3 g/km kokonaisvähennyksestä, joka on 26,8 g/km).[1]

Jouston lisääntyneen käytön mahdollinen vaikutus on merkittävä muutenkin kuin sääntelyn kannalta. Sellaiset tyyppihyväksyntätesteissä saavutetut vähennykset, jotka eivät johdu ajoneuvojen teknologian kehityksestä, eivät vähennä polttoaineen kulutusta todellisessa ajossa. Tämä merkitsee sitä, että ajoneuvot eivät tuo loppukäyttäjille luvattuja vähennyksiä polttoainekustannuksissa, vaan johtaa kuluttajia harhaan. Kuluttajien pettymys todelliseen polttoaineenkulutukseen saattaa loppujen lopuksi johtaa siihen, että unionin politiikka hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ei saa entisenkaltaista tukea. Lisäksi se, että valmistajat käyttävät joustoa vaihtelevasti, voi johtaa epäreiluun kilpailuun.

Valmistelija korostaa, että on tarkistettava asetusta (EY) N:o 715/2007[2], jotta voidaan varmistaa, että testimenetelmissä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon todellisessa ajossa liikenteessä syntyvät päästöt. Esitetyillä tarkistuksilla puututaan tähän kysymykseen.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) On aiheellista selventää, että tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km noudattamisen todentamiseksi hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti sekä innovatiivista teknologiaa hyödyntäen.

(2) On aiheellista selventää, että tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km noudattamisen todentamiseksi hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti sekä innovatiivista teknologiaa hyödyntäen. Komission teettämissä tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, että kyseisessä asetuksessa säädetyt testimenetelmät hiilidioksidipäästöjen mittaamiseksi eivät ole estäneet valmistajia käyttämästä enenevässä määrin joustoa, ja että nämä ovat johtaneet väitettyihin hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin, jotka eivät johdu teknologian kehityksestä ja joita ei voida saavuttaa todellisessa ajossa liikenteessä. Asetusta (EY) N:o 715/2007 olisi tämän vuoksi tarkasteltava uudelleen mahdollisimman pikaisesti ja viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä, jotta voidaan varmistaa, että testimenettelyjen perusteella saadaan täsmällinen kuva tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa syntyvistä päästöistä.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Jotta erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat ajoneuvot ja/tai sähköautot saisivat nopeammin jalansijaa markkinoilla, on tarpeen kehittää kaikkialla unionissa asianmukainen infrastruktuuri vaihtoehtoisten polttoaineiden ja sähkön toimittamiseksi ajoneuvoille ja myös tiheä latauspisteiden verkosto kaikissa asianmukaisissa paikoissa, joissa on pitkään pysäköitynä paljon sähköautoja, kuten liityntäpysäköintipaikoilla. Sähköautojen olisi ensisijaisesti varastoitava tuuli- ja/tai aurinkoenergialla tuotettua ylijäämäsähköä. Lisäksi olisi otettava Euroopan laajuisesti käyttöön vaihdettavat rekisterikilvet, jotta lyhyillä matkoilla voidaan käyttää enemmän työmatkasähköautoja.

Perustelu

Sähköautot ovat erityisen järkevä tapa varastoida tuuli- ja/tai aurinkoenergialla tuotettua ylijäämäsähköä. Asianmukaisesta infrastruktuurista on kuitenkin puutetta. Tämän lisäksi voitaisiin Saksan ja Itävallan tapaan käyttää vaihdettavia rekisterikilpiä, joilla ihmisiä kannustetaan ostamaan pieni sähköauto päivittäisiä työmatkoja varten samalla kun he säilyttävät suuremman auton perheen vapaa-ajanmatkoja varten.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset ajoneuvon tarjoaman hyödyn mukaan määriteltyjen päästötavoitteiden noudattamisesta, poikkeusmenettelyyn liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja näiden valmistajien myymien autojen hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 500 uutta henkilöautoa valmistaviin autojenvalmistajiin sovelleta päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset ajoneuvon tarjoaman hyödyn mukaan määriteltyjen päästötavoitteiden noudattamisesta, poikkeusmenettelyyn liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja näiden valmistajien myymien autojen hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 1 000 uutta henkilöautoa valmistaviin autojenvalmistajiin sovelleta päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

Perustelu

Suuren hallinnollisen taakan vuoksi poikkeusta olisi sovellettava ainoastaan hyvin pieniin valmistajiin eli sellaisiin, jotka tuottavat alle 1 000 henkilöautoa vuodessa.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Asetuksessa säädetään, että komissio tekee vaikutustenarvioinnin tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen todellinen käyttäytyminen. Tämä työ ei ole vielä valmis, mutta se etenee Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission puitteissa kehitettävän World Light Duty Test -menettelyn myötä. Tästä syystä asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I säädetään vuotta 2020 koskevista päästörajoista, jotka on määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII mukaisesti. Kun testimenettelyjä muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat mukautettava sen varmistamiseksi, että valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

(8) Asetuksessa säädetään, että komissio tekee vaikutustenarvioinnin tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen todellinen käyttäytyminen. Tämä työ etenee Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission puitteissa kehitettävän World Light Duty Test (WLTP) menettelyn myötä, ja valmistuttuaan se olisi sisällytettävä mahdollisimman pian unionin lainsäädäntöön. Komission olisi harkittava, olisiko WLTP-menettelyä täydennettävä lisäsäännöksillä, kun se sisällytetään unionin lainsäädäntöön, jotta voidaan varmistaa, että testimenettelyjen perusteella saadaan täsmällinen kuva tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa syntyvistä hiilidioksidipäästöistä. Tästä syystä asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I säädetään vuotta 2020 koskevista päästörajoista, jotka on määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII mukaisesti. Kun testimenettelyjä muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat mukautettava sen varmistamiseksi, että valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista koskevien sääntöjen täydentämisestä, tietovaatimusten muuttamisesta hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja liitteessä I vahvistettavien hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään ajoneuvon massa-arvoon ja asetuksessa (EY) N:o 715/2007 tarkoitettuun hiilidioksidipäästöjen mittaamista koskevaan sääntömääräiseen testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista koskevien sääntöjen täydentämisestä, tietovaatimusten muuttamisesta hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja liitteessä I vahvistettavien hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään ajoneuvon massan ja jalanjäljen arvoon ja asetuksessa (EY) N:o 715/2007 tarkoitettuun hiilidioksidipäästöjen mittaamista koskevaan sääntömääräiseen testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Komissio on arvioinut jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden käyttöä hyötyparametrina liitteessä I olevissa kaavoissa. Nämä tiedot ovat saatavilla ja niiden mahdollista käyttöä on arvioitu vaikutustenarvioinnissa. Tämän arvioinnin perusteella on tehty päätelmä siitä, että vuotta 2020 koskevan kaavan hyötyparametrina olisi oltava massa. Tulevassa uudelleentarkastelussa olisi kuitenkin tarkasteltava alhaisempia kustannuksia ja hyötyjä, joita saadaan muutettaessa hyötyparametriksi jalanjälki.

(14) Komissio on arvioinut jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden käyttöä hyötyparametrina liitteessä I olevissa kaavoissa. Nämä tiedot ovat saatavilla ja niiden mahdollista käyttöä on arvioitu vaikutustenarvioinnissa. Tämän arvioinnin perusteella on tehty päätelmä siitä, että vuotta 2020 koskevan kaavan hyötyparametrina olisi oltava massa, sillä valmistajat ovat suunnitelleet sen, miten ne täyttävät vaatimukset vuoteen 2020 mennessä, nykyisen parametrin säilymisen perusteella. Jalanjäljen käyttö hyötyparametrina vuodesta 2025 alkaen olisi kuitenkin perusteltua sen käytön alhaisempien kustannusten ja hyötyjen vuoksi. Jotta voidaan varmistaa kitkaton siirtyminen massasta jalanjälkeen, on asianmukaista ottaa käyttöön jalanjälkeen perustuva laskentakaava, jota valmistajat voivat käyttää vuodesta 2016 lähtien vaihtoehtona massaan perustuvalle laskentakaavalle.

Perustelu

Jalanjäljen suurin etu massaan verrattuna on se, että se ei syrji keventämistä strategiana hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Nykyisessä massaan perustuvassa järjestelmässä painon keventämisestä rangaistaan. Jos autonvalmistaja keventää autokantansa keskimääräistä painoa, valmistajan päästöt vähenevät, mutta samalla hänelle asetettava tavoite kovenee. Nykyisessä sääntelykehyksessä tämä tekee keventämisestä erityisen houkuttamattoman strategian hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja nostaa polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Energiansaannin turvaamiseen sekä ajoneuvojen valmistukseen ja hävittämiseen liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen osuus nykyisessä tieliikenteen yleisessä hiilijalanjäljessä on merkittävä, ja on todennäköistä, että niiden merkitys kasvaa huomattavasti tulevaisuudessa. Tästä syystä olisi toteutettava toimia valmistajien ohjaamiseksi käyttämään optimaalisia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon erityisesti ne kasvihuonekaasupäästöt, jotka liittyvät ajoneuvolle toimitetun energian, kuten sähkön ja vaihtoehtoisten polttoaineiden, tuottamiseen, ja varmistetaan, että nämä päästöt eivät murenna niitä hyötyjä, jotka liittyvät ajoneuvojen operatiivisen energiankäytön parantumiseen, johon tällä asetuksella pyritään. Tätä varten komission on syytä harkita sellaista sääntelyä koskevaa lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon ajoneuvon energiansaannin turvaamiseen ja elinkaareen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt, kun tätä asetusta tarkistetaan tulevaisuudessa vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a) Lisätään 1 artiklaan 2 a kohta seuraavasti:

 

"Tässä asetuksessa asetetaan uuden autokannan keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen viitteellinen tavoitetaso, joka on välillä 65–75 g CO2/km, vuodesta 2025, kuten 13 artiklan 5 kohdassa täsmennetään."

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

2 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäljempänä 4 artiklaa, 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohtaa, 9 artiklaa ja 10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ei sovelleta valmistajiin, joiden kaikki yritykset yhteensä ovat vastuussa alle 500:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden aikana rekisteröidystä uudesta henkilöautosta.”

Jäljempänä 4 artiklaa, 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohtaa, 9 artiklaa ja 10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ei sovelleta valmistajiin, joiden kaikki yritykset yhteensä ovat vastuussa alle 1 000:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden aikana rekisteröidystä uudesta henkilöautosta.”

Tarkistus       10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

5 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina 2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, on laskettava 1,5 henkilöautoksi vuosina 2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

2. Uusien henkilöautojen enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 kohdassa vahvistettujen kertoimien soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa olla yhteensä enintään 20 000 ensimmäistä kertaa rekisteröitävää henkilöautoa valmistajaa kohden.”

2. 1 kohdassa vuosiksi 2020–2023 vahvistetun kertoimen soveltamisesta johtuvan keskimääräisen päästötavoitteen kasvattamisen ylärajaksi on asetettava 2,5 g CO2/km vuodessa kutakin valmistajaa kohden.”

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään 8 artiklaan 4 a kohta seuraavasti:

 

"4 a) Jos jokin jäsenvaltio direktiivin 2007/46/EY 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteaa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa, että tuotannossa olevan ajoneuvon hiilidioksidipäästöt poikkeavat huomattavasti tyyppihyväksynnästä, tästä poikkeamasta on ilmoitettava komissiolle ja ilmoitukseen on liitettävä tämän asetuksen liitteessä II täsmennetyt yksityiskohtaiset tiedot.

 

Sen ajoneuvotyypin hiilidioksidipäästöjä, joissa poikkeama on todettu, on mukautettava vastaavasti, kun lasketaan keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä seuraavana kalenterivuonna."

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

8 artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään 8 artiklaan 4 b kohta seuraavasti:

 

”4 b) Komissio seuraa ajoneuvotyyppi- ja valmistajakohtaisesti ilmoitettuja todellisia toteutuneita hiilidioksidipäästöarvoja parhaiden saatavilla olevien tietolähteiden perusteella, ja esittää vuotuisissa seurantakertomuksissaan, miten ne vastaavat tyyppihyväksynnän arvoja.”

Perustelu

Todellisesta toteutuneesta polttoaineenkulutuksesta saadaan tietoja monesta eri lähteestä. Tietoja saadaan muun muassa seuraavista lähteistä: yksityishenkilöiden keräämät ja ilmoittamat tiedot omasta polttoaineenkulutuksestaan, leasing-ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seuranta ja kuluttaja-/seurantajärjestöjen tekemät testit. Näistä ja muista lähteistä saatavat tiedot voidaan kerätä yhteen, jotta saadaan kuva siitä, miten todellinen toteutunut polttoaineenkulutus eroaa tyyppihyväksynnästä ja voidaan verrata eri valmistajien ajoneuvojen suoriutumista.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 10 kohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

31 päivään lokakuuta 2014 mennessä sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi hyväksytään toimenpiteitä liitteen I muuttamiseksi siinä tarkoitetun luvun M0 mukauttamiseksi uusien henkilöautojen kolmen edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen massaan.

31 päivään lokakuuta 2014 mennessä sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi hyväksytään toimenpiteitä liitteen I muuttamiseksi siinä tarkoitettujen lukujen M0 ja F0 mukauttamiseksi uusien henkilöautojen kolmen edeltävän kalenterivuoden keskimääräisiin massaan ja jalanjälkeen.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 10 kohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään 13 artiklan 3 kohtaan 1 a alakohta seuraavasti:

 

”Jotta voidaan varmistaa, että todelliset toteutuneet päästöt otetaan asianmukaisesti huomioon ja mitatut hiilidioksidiarvot ovat täysin vertailukelpoisia, komissio varmistaa asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että ne testimenetelmän osatekijät, jotka vaikuttavat merkittävästi mitattuihin hiilidioksidipäästöihin, määritellään tarkasti, jotta voidaan välttää, etteivät valmistajat käytä testisyklissä joustoa.”

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 10 kohta – b b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 3 kohta – 1 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään 13 artiklan 3 kohtaan 1 b alakohta seuraavasti:

 

”Jotta voidaan varmistaa, että tuotannossa olevien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt vastaavat tyyppihyväksynnän arvoja, on varmistettava, että ilmavastusta ja vierintävastusta koskevat arvot saadaan sellaisesta ajoneuvosta, jonka tuotannon vaatimustenmukaisuutta tarkastetaan.”

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että ajoneuvolle, jonka tuotannon vaatimustenmukaisuutta tarkastetaan, tehdään testi ajoneuvon vauhdin hidastumisesta vapaalla ajettaessa, jotta voidaan todeta sen ilmanvastus ja vierintävastus, ja tiedot on annettava käytettäviksi dynamometritestissä, joka kuuluu osana tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen. Tämä korvaisi nykyisen tilanteen, jossa käytetään alkuperäisen testiajoneuvon dynamometriasetuksia. Tarkistus johtuu siitä, että kokemusten mukaan tuotannossa olevilla ajoneuvoilla ei usein päästä niihin alkuperäisiin testiarvoihin, jotka saatiin ajoneuvon vauhdin hidastumisesta vapaalla ajettaessa tehdyssä testissä.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 10 kohta – b c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään 13 artiklaan 3 a kohta seuraavasti:

 

”(3 a) Komissio pohtii, mitä hyötyjä saataisiin, jos varmistettaisiin, että tyyppihyväksynnän hiilidioksidipäästöarvot kattavat päästöt, jotka johtuvat ajoneuvon tärkeimpien laitteiden energiankulutuksesta, ja esittää tarvittaessa tätä koskevia ehdotuksia, jotka tulisivat voimaan vuoden 2020 jälkeen.”

Perustelu

Energiaa kuluttavat laitteet ovat nykyään sammutettuina testimenettelyissä, esimerkiksi ilmastointi ja valot ovat pois päältä.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 10 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

13 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä uudelleen päästötavoitteet, keinot ja muut tämän asetuksen näkökohdat uusien hiilidioksidipäästötavoitteiden asettamiseksi uusille henkilöautoille vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten.”

”Komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä uuden World Light Duty Test (WLTP) ‑menettelyn mukaisesti uudelleen päästötavoitteet, keinot ja muut tämän asetuksen näkökohdat uusien hiilidioksidipäästötavoitteiden asettamiseksi uusille henkilöautoille vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten, jotta voidaan saavuttaa vuoteen 2025 mennessä viitteellinen tavoitetaso, joka on välillä 65 g CO2/km – 75 g CO2/km, ellei alhaisempi tavoite ole asianmukaisesti perusteltu siksi, että käytetään vähäpäästöisiä teknologioita ja nämä ovat saaneet jalansijaa markkinoilla.”

 

Uudelleentarkasteluun sisältyy kokonaisarvio vaikutuksista autoteollisuuteen ja siihen liittyviin teollisuudenaloihin, ja komissio esittää tarvittaessa uudelleentarkastelun perusteella ehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta tavalla, joka on kustannustehokas ja kilpailun kannalta mahdollisimman neutraali ja joka varmistaa unionin pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamisen ilmastonmuutoksen torjunnassa.

 

Komissio antaa osana kyseistä uudelleentarkastelua myös selvityksen ajoneuvon energiansaantiin liittyvistä päästöistä ja voi tarvittaessa esittää ehdotuksia siitä, miten nämä päästöt olisi otettava huomioon tässä asetuksessa.

 

Kaikki asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja asetuksessa (EY) N:o 692/2008 tarkoitettuihin hiilidioksidipäästöjen mittaamista koskeviin testimenettelyihin liittyvät muutokset on otettava huomioon kaikilta osin korrelaatiomenettelyn avulla.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 12 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

14 a artikla (uusi) – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen voimaantulosta lukien] valta antaa 8 artiklan 9 kohdan toisessa alakohdassa, 11 artiklan 8 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 13 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi 3 päivästä kesäkuuta 2011 lukien valta antaa 8 artiklan 9 kohdan toisessa alakohdassa, 11 artiklan 7 kohdassa, 13 artiklan 5 kohdassa sekä 13 artiklan 6 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 12 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

Liite I – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Korvataan liitteessä I olevan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

 

”b) Vuodesta 2016:

 

On käytettävä yhtä seuraavista kaavoista:

 

i) Hiilidioksidipäästöt = 130 + a × (M – M0)

 

jossa

 

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)

 

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty arvo

 

a = 0,0457.

 

ii) Hiilidioksidipäästöt = 130 + b × (F – F0),

 

jossa

 

F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä (m²)

 

F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty arvo

 

b = 17,6”

Perustelu

Vaikka jalanjäljen käytöstä saadaankin etua, hyötyparametrin vaihtaminen ei takaisi suunnitteluvarmuutta, sillä valmistajat ovat suunnitelleet sen, miten ne täyttävät vaatimukset vuoteen 2015 mennessä, nykyisen parametrin perusteella. Tämän vuoksi ehdotetaan kahtalaista järjestelmää, jossa jalanjälkeä voidaan käyttää massan vaihtoehtona. Jos valmistajille annetaan mahdollisuus valita, tämä voi alentaa niiden tavoitteen saavuttamisen yleiskustannuksia ja kannustaa keventämään. Arvo b=17,6 on johdettu Euroopan komission vaikutustenarvioinnista ja vastaa 60 prosentin kaltevuutta. Se varmistaa, että valmistajat jakavat taakan tasapuolisesti.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 13 kohta

Asetus (EY) N:o 443/2009

Liite I – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) Vuodesta 2020:

”c) Vuodesta 2020:

 

On käytettävä yhtä seuraavista kaavoista:

Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0)

i) Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0)

jossa

jossa

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty arvo

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty arvo

a = 0,0333.

a = 0,0333.

 

ii) Hiilidioksidipäästöt = 95 + b × (F – F0),

 

jossa

 

F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä (m²)

 

F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty arvo

 

b = 17,6”

Perustelu

Tarkistuksella on sama tarkoitus kuin tarkistuksella 17. Jalanjäljen kaava on mukautettu vastaamaan vuoden 2020 tavoitetta (95 g CO2/km).

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 13 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

Liite I – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään liitteeseen I uusi 2 a kohta seuraavasti:

 

Valmistajan on sovellettava samaa hyötyparametria (massaa tai jalanjälkeä) koko autokantaansa.

Perustelu

Valmistajat voivat valita, käyttävätkö ne hyötyparametrina massaa vai jalanjälkeä osoittaessaan, että ne täyttävät hiilidioksidipäästötavoitteensa. Jos valmistajien annettaisiin valita kunkin valmistamansa ajoneuvotyypin kohdalla, tämä laskisi yleistä tavoitetasoa eikä tarjoaisi kannustimia keventämiseen. Valmistajat yksinkertaisesti valitsisivat jokaiselle ajoneuvolle sen hyötyparametrin, joka edellyttää vähiten ponnisteluja. Tämä ei kannustaisi valmistajia keventämiseen yleisenä strategiana.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 13 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 443/2009

Liite I – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään liitteeseen I uusi 2 b kohta seuraavasti:

 

Kun valmistaja on kerran valinnut, että se käyttää hyötyparametrina jalanjälkeä osoittaakseen täyttävänsä tietyn päästötavoitteensa, se ei voi palata käyttämään massaa seuraavina vuosina.

Perustelu

Kun valmistaja on kerran valinnut, että se käyttää hyötyparametrina jalanjälkeä sen arvioimiseen, täyttääkö se hiilidioksidipäästötavoitteensa, se ei voi palata käyttämään massaa seuraavina vuosina. Näin vältetään vääristyneet kannustimet auton suunnittelun muuttamiseksi, jotka vaarantaisivat hiilidioksidipäästötavoitteen saavuttamisen ja siitä saatavat taloudelliset hyödyt.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevat keinot

Viiteasiakirjat

COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.9.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eider Gardiazábal Rubial

21.9.2012

Valiokuntakäsittely

19.2.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.3.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Spyros Danellis, Markus Ferber, Karl-Heinz Florenz, Eider Gardiazábal Rubial, Ádám Kósa, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevat keinot

Viiteasiakirjat

COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

11.7.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

11.9.2012

IMCO

11.9.2012

TRAN

11.9.2012

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

18.9.2012

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

17.1.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Thomas Ulmer

20.9.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

19.2.2013

20.3.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

17

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Vicky Ford, Gaston Franco, Julie Girling, Rebecca Harms, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Sophocles Sophocleous, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.4.2013