SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kanada vahelise tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö lepingu sõlmimise kohta

30.4.2013 - (11362/2012 – C7‑0078/2013 – 2012/0073(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Peter Šťastný

Menetlus : 2012/0073(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0152/2013
Esitatud tekstid :
A7-0152/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kanada vahelise tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö lepingu sõlmimise kohta

(11362/2012 – C7‑0078/2013 – 2012/0073(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–         võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (11362/2012),

–         võttes arvesse Euroopa Liidu ja Kanada vahelise tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö lepingu eelnõu (11587/2012),

–         võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0078/2013),

–         võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–         võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A7-0152/2013),

1.        annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.        teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kanada valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Euroopa Liidu ja Kanada tollialased suhted rajanevad tollikoostöö ja tolliküsimustes vastastikuse abistamise lepingul (CMAA), mis jõustus 1998. aastal. 2005. aastal ilmutas Kanada huvi hakata tegema kogu tarneahela turvalisuse ja sellega seotud riskijuhtimise küsimustes ELiga tihedamat koostööd.

Lepingu eelnõu tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö osas, millega seoses komisjon 2011. aasta mais läbirääkimisi alustas, toetub 1998. aasta lepingule (CMAA) ja laiendab seda. Selline võimalus on dokumendis ette nähtud.

Uue lepingu eesmärk on tolliga seotud aspektide tugevdamine, et tagada rahvusvahelise kaubanduse logistikaahela turvalisus, hõlbustades samal ajal seaduslikku kaubandust.

Lepinguga luuakse õiguslik alus ELi ja Kanada tollikoostööks sellistes küsimustes nagu riskistandardid, turvakontroll, riskijuhtimise meetodite miinimumstandardid, teabe- ja andmevahetus, strateegiline partnerlus veoste kontrollimisel ning koostöö mitmepoolsetel foorumitel, nagu Maailma Tolliorganisatsioon (WCO).

Lisaks annab leping võimaluse vastastikuse tunnustamise lepingute sõlmimiseks tollialaste turvameetmete valdkonnas, sealhulgas kaubanduspartnerluse programmide vastastikune tunnustamine koos samaväärsete kaubanduse hõlbustamise meetmetega, nt ELi volitatud ettevõtjate (AEO) programm ja Kanada programm Partners in Protection (PIP). ELi volitatud ettevõtja programm on olnud 2008. aastast saadik ELi tarneahela turvapoliitika nurgakiviks, võimaldades tolliteenistustel koondada napid ressursid kõrge riskiastmega veostele. Turvalise ettevõtjana on sertifitseeritud juba rohkem kui 10 000 Euroopa ettevõtet.

EL on juba pidanud läbirääkimisi ja saavutanud kokkuleppe ELi volitatud ettevõtjate programmi vastastikuse tunnustamise osas Jaapani ja USAga. ELi ja Kanada vaheline tarneahela turvapoliitika alane leping võimaldab alustada läbirääkimisi sellise kokkuleppe sõlmimiseks ka Kanadaga.

Lepingut haldab ELi-Kanada ühine tollikoostöö komitee (JCCC), kellel on volitused võtta vastu rakendusakte, sealhulgas vastastikuse tunnustamise kohta. 1988. aastal jõustunud CMAA jääb ELi ja Kanada vahelise tollikoostöö katuslepinguks. Uus leping toetub ühtlasi Maailma Tolliorganisatsiooni maailmakaubanduse tagamise ja lihtsustamise standardite SAFE raamistiku põhielementidele.

Leping ei mõjuta ELi eelarvet.

Lepingu sõlmimiseks on vajalik Euroopa Parlamendi nõusolek.

Raportööri tähelepanekud

ELi ja Kanada vaheline leping on osa viimase aastakümne ulatuslikumast protsessist ja intensiivistunud tegevusest tarneahela turvalisuse ja sellega seotud riskijuhtimise valdkonnas. Pärast 11. septembri sündmusi (nn 9/11) võeti kõnealuses valdkonnas arvukalt meetmeid ja tehti mitmeid poliitikaalgatusi.

Tunnistades ülemaailmseid turvaprobleeme ja tarneahela kaitsmise vajadust tõhusate meetmete abil, on EL rajanud oma rahvusvahelise koostöö kõnealuses valdkonnas ülemaailmsete standardite, eelkõige Maailma Tolliorganisatsiooni maailmakaubanduse tagamise ja lihtsustamise standardite SAFE raamistiku edendamisele, teabe- ja andmevahetusele ning usaldusväärsete ettevõtjate vastastikusele tunnustamisele. Globaliseerunud maailmas ei saa ükski riik üksinda tarneahela turvalisust tagada ning rahvusvaheline koostöö ja rahvusvahelised standardid on otsustava tähtsusega.

ELi nägemus ja poliitika tarneahela turvalisuse tõhustamiseks ülemaailmsel tasandil toetub tõhusale ja mitmetasandilisele riskianalüüsile ja -juhtimisele, mille abil teha kindlaks võimalikud ohtlikud veosed ja neid kontrollida. Raportöör toetab sellist riskipõhist käsitust ülemaailmsete tarneahelate turvalisuse tagamiseks, mis võimaldab seaduslikul rahvusvahelisel kaubandusel tõrgeteta toimida ning ei tekita ametiasutustele ja ettevõtjatele tarbetut majanduslikku koormust. Seega ergutab ta ELi sõlmima kõnealuses valdkonnas vastastikuse tunnustamise lepingut ka Kanadaga.

Uus tollikoostöö leping Kanadaga tugineb tollikoostööle kahe arenenud partneri vahel ning laiendab seda. Lisaks täiendab see leping ulatuslikku majandus- ja kaubanduslepingut (CETA), mille üle käivad parajasti läbirääkimised.

Neid kaalutlusi arvestades on raportöör seisukohal, et Euroopa Parlament peaks lepingule oma nõusoleku andma.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

25.4.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, Daniel Caspary, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

José Bové, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Frédéric Daerden, James Elles, Satu Hassi, Anthea McIntyre, Raimon Obiols