Ziņojums - A7-0152/2013Ziņojums
A7-0152/2013

IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kanādu par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās

30.4.2013 - (11362/2012 – C7‑ 0078/2013 – 2012/0073(NLE)) - ***

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Peter Šťastný

Procedūra : 2012/0073(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0152/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0152/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kanādu par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās

(11362/2012 – C7‑0078/2013 – 2012/0073(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–         ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (11362/2012),

–         ņemot vērā projektu Eiropas Savienības un Kanādas nolīgumam par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās (11587/2012),

–         ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C7-0078/2013),

–         ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

–         ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A7-0152/2013),

1.        sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.        uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu un Kanādas valdībai un parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienības un Kanādas attiecības muitas jomā pamatojas uz 1998. gada Nolīgumu par muitas sadarbību un savstarpējo palīdzību muitas lietās (CMAA). 2005. gadā Kanāda pauda ieinteresētību pastiprināt sadarbību ar ES jautājumos, kas saistīti ar piegādes ķēdes drošību visos tās posmos un ar riska pārvaldību.

Projekts nolīgumam par piegādes ķēdes drošību saistītās lietās, par ko Komisija risināja sarunas kopš 2011. gada maija, pamatojas uz 1998. gada CMAA, kurā tika paredzēta šāda iespēja, kā arī paplašina to.

Jaunā nolīguma mērķis ir pastiprināt ar muitu saistītos aspektus, lai uzlabotu starptautiskās tirdzniecības loģistikas ķēdes drošību, tostarp konteineru drošību, līdztekus veicinot likumīgu tirdzniecību.

Ar nolīgumu izveido juridisku pamatu ciešākai ES un Kanādas muitas sadarbībai tādos jautājumos kā riska standarti, drošības kontroles, obligātie standarti piemērošanai riska pārvaldības metodēm, informācijas un datu apmaiņa, stratēģiskās partnerattiecības kravu pārbaužu jomā, kā arī sadarbība daudzpusējos forumos, piemēram, Pasaules Muitas organizācijā (WCO).

Tas arī paver iespējas savstarpējiem atzīšanas nolīgumiem muitas drošības jomā, tostarp attiecīgo tirdzniecības partnerības programmu un līdzvērtīgas tirdzniecības veicināšanas pasākumu savstarpējai atzīšanai, t. i., ES Atzīto komersantu (AEO) un Kanādas Partneru protekcijas programmu (Partners in Protection (PIP)) atzīšanai. AEO programma kopš 2008. gada ir ES piegādes ķēdes drošības politikas stūrakmens, kas ļauj muitai koncentrēt ierobežotos resursus uz augsta riska sūtījumiem. Vairāk nekā 10 000 Eiropas izņēmumu jau ir atzīti par drošiem tirgotājiem.

ES jau ir risinājusi sarunas un vienojusies par AK savstarpējo atzīšanu ar Japānu un ASV. Nolīgums par ES-Kanādas piegādes ķēdes drošību pavērs iespēju sākt sarunas par šādu nolīgumu arī ar Kanādu.

Nolīgumu administrēs ES-Kanādas Apvienotā muitas sadarbības komiteja (JCCC), kas var pieņemt īstenošanas lēmumus, tostarp par savstarpējo atzīšanu. 1998. gada CMAA joprojām būs vispārējs satvars muitas sadarbībai starp ES un Kanādu. Jaunais nolīgums pamatosies arī uz PMO Standartu sistēmas pasaules tirdzniecības drošībai un atvieglošanai (SAFE) pamatelementiem.

Nolīgums neietekmē Savienības budžetu.

Lai noslēgtu šo nolīgumu, ir nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana.

Referenta komentāri

ES-Kanādas nolīgums ir daļa no plašāka procesa un pēdējās desmitgades laikā pieaugošās darbības piegādes ķēdes drošības un riska pārvaldības jomā. 11. septembra notikumi izraisīja vairākas iniciatīvas un politikas attīstību šajā jomā.

Atzīstot globālās drošības izaicinājumus un nepieciešamību uzlabot piegādes ķēžu drošību ar efektīviem pasākumiem, ES ir uzskatījusi, ka pamats starptautiskai sadarbībai šajā jomā ir drošības standartu, jo īpaši PMO SAFE Standartu sistēmas, veicināšana pasaules mērogā un informācijas un datu apmaiņa, kā arī uzticamu tirgotāju savstarpējas atzīšanas veicināšana. Globalizētā pasaulē neviena valsts nevar viena pati nodrošināt piegādes ķēdes drošību; starptautiskajai sadarbībai un standartiem ir vitāla nozīme.

ES vīzija un politika pasaules piegādes ķēdes drošības uzlabošanai ir pamatojusies uz uzlabotu un daudzpakāpju riska analīzi un pārvaldību, lai noteiktu un pārbaudītu iespējami bīstamu kravu. Referents atzinīgi novērtē uz risku pamatoto pieeju pasaules piegādes ķēžu drošības uzlabošanai, kas veicina likumīgas tirdzniecības netraucētu darbību, nepiemērojot nevajadzīgus šķēršļus valsts iestādēm un tirgotājiem. Tāpēc referents aicina ES sākt sarunas par attiecīgu savstarpējas atzīšanas nolīgumu arī ar Kanādu.

Jaunais muitas sadarbības nolīgums ar Kanādu pamatojas uz muitas sadarbību starp diviem attīstītiem partneriem un paplašina to. Turklāt tas papildinās visaptverošo tirdzniecības un sadarbības nolīgumu, par ko pašlaik notiek sarunas.

Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, referents uzskata, ka Eiropas Parlamentam būtu jāsniedz piekrišana šim nolīgumam.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

25.4.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, Daniel Caspary, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Bové, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Frédéric Daerden, James Elles, Satu Hassi, Anthea McIntyre, Raimon Obiols