Postup : 2012/0073(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0152/2013

Predkladané texty :

A7-0152/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/05/2013 - 7.4
CRE 22/05/2013 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0211

ODPORÚČANIE     ***
PDF 160kWORD 69k
30.4.2013
PE 496.442v02-00 A7-0152/2013

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Kanadou o spolupráci v colnej oblasti, pokiaľ ide o záležitosti spojené so zaistením bezpečnosti dodávateľského reťazca

(11362/2012 – C7‑ 0078/2013 – 2012/0073(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Peter Šťastný

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Kanadou o spolupráci v colnej oblasti, pokiaľ ide o záležitosti spojené so zaistením bezpečnosti dodávateľského reťazca

(11362/2012 – C7‑ 0078/2013 – 2012/0073(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–         so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11362/2012),

–         so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Kanadou o spolupráci v colnej oblasti, pokiaľ ide o záležitosti spojené so zaistením bezpečnosti dodávateľského reťazca (11587/2012),

–         so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0078/2013),

–         so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–         so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0152/2013),

1.        udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.        poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kanady


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vzťahy medzi Európskou Úniou a Kanadou v colnej oblasti sú založené na dohode o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných záležitostiach (CMAA) z roku 1998. V roku 2005 naznačila Kanada svoj záujem o užšiu spoluprácu s EÚ pri zaisťovaní bezpečnosti celého dodávateľského reťazca a riadení rizík.

Návrh dohody o colnej spolupráci, pokiaľ ide o záležitostí týkajúce sa bezpečnosti dodávateľského reťazca, ktorú Komisia prerokováva od mája 2011, nadväzuje na CMAA z roku 1998 a rozširuje ju na základe tejto možnosti, ktorá v nej bola stanovená.

Táto nová dohoda si kladie za cieľ posilniť colné aspekty na zabezpečenie logistického reťazca medzinárodného obchodu vrátane bezpečnosti kontajnerov a zároveň uľahčuje zákonný obchod.

Dohoda stanovuje právny základ pre intenzívnejšiu colnú spoluprácu medzi EÚ a Kanadou v záležitostiach týkajúcich sa noriem v oblasti rizík, bezpečnostných kontrol, minimálnych noriem pre techniky riadenia rizík, výmeny informácií a dát, strategických partnerstiev v oblasti kontroly nákladu, rovnako ako aj spolupráce na multilaterálnych fórach, akým je napríklad Svetová colná organizácia (WCO).

Dohoda taktiež utvára priestor pre dohody o vzájomnom uznávaní týkajúce sa colných bezpečnostných opatrení; vrátane vzájomného uznávania príslušných programov obchodného partnerstva s rovnocennými opatreniami na uľahčenie obchodu, t. j. programu schválených hospodárskych subjektov v EÚ a kanadského programu „Partners in Protection“ (PIP). Program schválených hospodárskych subjektov v EÚ už od roku 2008 umožňuje sústrediť obmedzené zdroje na vysokorizikové zásielky, a je teda základným prvkom bezpečnosti dodávateľského reťazca EÚ. Bezpečnostné certifikáty boli doteraz pridelené viac ako 10 000 európskym podnikom.

EÚ sa už dohodla na vzájomnom uznávaní schválených hospodárskych subjektov s Japonskom a Spojenými štátmi americkými. Dohoda o bezpečnosti dodávateľského reťazca medzi EÚ a Kanadou umožní začať rokovania o uzatvorení takejto dohody aj s Kanadou.

Dohodu bude spravovať Spoločný výbor pre colnú spoluprácu medzi EÚ a Kanadou, ktorý môže prijímať vykonávacie rozhodnutia vrátane rozhodnutia o vzájomnom uznávaní. Dohoda CMAA z roku 1998 bude colnú spoluprácu medzi EÚ a Kanadou aj naďalej zastrešovať. Nová dohoda bude tiež vychádzať z kľúčových prvkov systému noriem na zabezpečenie a uľahčenie globálneho obchodu „SAFE“ Svetovej colnej organizácie.

Dohoda nemá žiaden vplyv na rozpočet Únie.

Súhlas Európskeho parlamentu je pre uzatvorenie tejto dohody nevyhnutný.

Pripomienky spravodajcu

Dohoda medzi EÚ a Kanadou je súčasťou širšieho procesu a rastúceho počtu iniciatív za posledných 10 rokov, ktoré sa zaoberali bezpečnosťou dodávateľského reťazca a riadením rizík. Udalosti 11. septembra boli spúšťacím mechanizmom mnohých iniciatív a viedli k formulácii súvisiacich politík.

EÚ si je vedomá globálnych bezpečnostných výziev a potreby zavedenia účinných opatrení na ochranu dodávateľských reťazcov, a preto zamerala medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti na propagáciu celosvetových bezpečnostných noriem, najmä rámca noriem „SAFE“ Svetovej colnej organizácie, výmeny informácií a údajov a vzájomného uznávania spoľahlivých obchodníkov. V globalizovanom svete nemôže žiadna krajina zaistiť bezpečnosť dodávateľského reťazca samostatne, kľúčovú úlohu tu zohrávajú medzinárodná spolupráca a normy.

Predstavy EÚ a jej politika v oblasti zvyšovania celosvetovej bezpečnosti dodávateľských reťazcov sa vždy zakladali na viacúrovňovej analýze a riadení rizík s cieľom zamerať sa na potenciálne nebezpečné náklady a kontrolovať ich. Spravodajca víta tento prístup na zaistenie celosvetovej bezpečnosti dodávateľských reťazcov založený na riziku, ktorý umožňuje plynulý priebeh medzinárodného obchodu a zbytočne ekonomicky nezaťaží úrady a obchodníkov. Spravodajca preto vyzýva EÚ, aby s Kanadou uzavrela aj dohodu o vzájomnom uznávaní.

Nová dohoda o colnej spolupráci s Kanadou vychádza z colnej spolupráce medzi dvoma vyspelými partnermi a rozširuje ju. Okrem toho doplní aj komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu, o ktorej sa v súčasnosti rokuje.

Na základe týchto dôvodov je spravodajca presvedčený, že Európsky parlament by mal udeliť súhlas s dohodou.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

25.4.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, Daniel Caspary, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Bové, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Frédéric Daerden, James Elles, Satu Hassi, Anthea McIntyre, Raimon Obiols

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia