Betänkande - A7-0152/2013Betänkande
A7-0152/2013

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan

30.4.2013 - (11362/2012 – C7‑0078/2013 – 2012/0073(NLE)) - ***

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Peter Šťastný

Förfarande : 2012/0073(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0152/2013
Ingivna texter :
A7-0152/2013
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan

(11362/2012 – C7‑0078/2013 – 2012/0073(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (11362/2012),

–   med beaktande av ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan (11587/2012),

–   med beaktande av artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0078/2013),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A7‑0152/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Kanada.

MOTIVERING

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Kanada på tullområdet grundas på avtalet om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor från 1998. Kanada meddelade 2005 att man önskade fördjupa samarbetet med EU om den genomgående säkerheten i leveranskedjan och riskhantering.

Utkastet till avtal om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan, som kommissionen förhandlat om sedan maj 2011, bygger på och utökar avtalet om tullsamarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor från 1998, en möjlighet som föreskrivs i avtalet.

Syftet med det nya avtalet är att stärka de tullrelaterade aspekterna av skyddet för logistikkedjan i den internationella handeln – även containersäkerhet – och samtidigt underlätta den legitima handeln.

Genom avtalet skapas en rättslig grund för ett ökat tullsamarbete mellan EU och Kanada kring frågor såsom riskstandarder, säkerhetskontroller, minimistandarder för riskhanteringsmetoder, informations- och uppgiftsutbyte, strategiskt samarbete kring godsinspektion samt samarbete inom multilaterala forum såsom Världstullorganisationen.

Det öppnar även dörren för avtal om ömsesidigt erkännande om tullsäkerhet, bland annat ömsesidigt erkännande av respektive handelspartnerskapsprogram inklusive åtgärder för att underlätta handeln, det vill säga EU:s godkända ekonomiska aktörer (AEO) och Kanadas program ”Partners in Protection” (PIP). AEO-programmet är sedan 2008 en hörnsten i EU:s politik för säkerhet i leveranskedjan. Det gör det möjligt för tullmyndigheterna att koncentrera de knappa resurserna till högriskförsändelser. Fler än 10 000 europeiska företag har redan godkänts som säkra företag.

EU har redan förhandlat om och uppnått enighet om ömsesidigt erkännande av AEO med Japan och Förenta staterna. Avtalet mellan EU och Kanada om säkerhet i leveranskedjan kommer att möjliggöra förhandlingar om ett sådant avtal även med Kanada.

Avtalet kommer att förvaltas av EU:s och Kanadas gemensamma tullsamarbetskommitté, som kan anta genomförandebesluten, bland annat beslut om ömsesidigt erkännande. Avtalet från 1998 om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor kommer att förbli grunden för tullsamarbetet mellan EU och Kanada. Det nya avtalet kommer också att bygga vidare på de viktigaste delarna av Världstullorganisationens ramverk av standarder för att säkra och underlätta världshandeln (SAFE).

Avtalet påverkar inte unionens budget.

Europaparlamentets godkännande krävs för ingåendet av detta avtal.

Föredragandens iakttagelser

Avtalet mellan EU och Kanada är en del av en större process och ökad verksamhet under det senaste decenniet på området säkerhet i leveranskedjan och riskhantering. Händelserna den 9 september 2011 satte igång många initiativ och politisk utveckling på detta område.

EU erkänner de globala utmaningarna på säkerhetsområdet och behovet att uppnå säkerhet i leveranskedjan genom effektiva åtgärder och har grundat sitt internationella samarbete på detta område på främjandet av globala säkerhetsstandarder – särskilt Världstullorganisationens ramverk av standarder för att säkra och underlätta världshandeln (SAFE) – utbyte av information och uppgifter samt ömsesidigt erkännande av tillförlitliga företag. I en globaliserad värld kan inget land ensamt garantera säkerhet i leveranskedjan. Det är därför nödvändigt med internationellt samarbete och internationella standarder.

EU:s vision och politik för att öka säkerheten i de globala leveranskedjorna har varit baserad på en förstärkt riskanalys och riskhantering i flera nivåer för inriktning på och inspektion av potentiellt farligt gods. Föredraganden välkomnar detta riskbaserade angreppssätt för att uppnå säkerhet i de globala leveranskedjorna, som gör det möjligt för den internationella handeln att fungera smidigt utan onödiga ekonomiska bördor för myndigheter och företag. Han förordar därför att EU tar initiativ till ett avtal om ömsesidigt erkännande även med Kanada.

Det nya avtalet med Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan (nedan kallat utkastet till avtal), bygger på och utökar avtalet om tullsamarbete mellan de två utvecklade parterna. Det kommer dessutom att komplettera det övergripande avtalet om ekonomi och handel som håller på att förhandlas fram.

Föredraganden anser mot bakgrund av dessa överväganden att Europaparlamentet bör godkänna avtalet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

25.4.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, Daniel Caspary, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Bové, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Frédéric Daerden, James Elles, Satu Hassi, Anthea McIntyre, Raimon Obiols