ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотични вещества

15.5.2013 - (COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Анна Хед


Процедура : 2012/0261(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0153/2013
Внесени текстове :
A7-0153/2013
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотични вещества

(COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0548),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7‑0319/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А7-0153/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти;

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Следва да бъде създадена европейска база данни за прекурсорите на наркотични вещества с цел опростяване на процедурата по докладване от страна на държавите членки във връзка с конфискациите и задържаните пратки, създаване на европейски регистър на операторите и потребителите, притежатели на лицензия или регистрация, което ще улесни проверката на законността на търговските сделки с включени в списък вещества, и създаване на възможност за операторите да предоставят на компетентните органи информация относно своите законни сделки с включени в списък вещества.

(10) Следва да бъде създадена европейска база данни за прекурсорите на наркотични вещества с цел опростяване на процедурата по докладване от страна на държавите членки във връзка с конфискациите и задържаните пратки, при възможност по обобщен и анонимен начин и по най-малко инвазивен по отношение на обработката на лични данни начин и при отчитане на принципа на ограничаване на данните и на последните технологични достижения за защита на неприкосновеността на личния живот, създаване на европейски регистър на операторите и потребителите, притежатели на лицензия или регистрация, което ще улесни проверката на законността на търговските сделки с включени в списък вещества, и създаване на възможност за операторите да предоставят на компетентните органи информация относно своите законни сделки с включени в списък вещества.

Обосновка

За да се гарантира достатъчно защита на личните данни, данните за конфискациите и задържаните пратки следва, при възможност, да се докладват на Комисията и на ООН по обобщен и анонимен начин.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) В Регламент (ЕО) № 273/2004 се предвижда обработка на данни. Тази обработка на данни може да обхваща също така лични данни, чиято обработка следва да се извършва в съответствие със законодателството на Съюза.

(11) В Регламент (ЕО) № 273/2004 се предвижда обработка на информация, включително обработка на лични данни за целите на наблюдението от страна на компетентните органи на пускането на пазара на прекурсори на наркотични вещества и предотвратяването на отклоняването на включените в списък вещества. Обработката на лични данни следва да се извършва в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на данните, и по-конкретно с изискванията, свързани с качество на данните, пропорционалност, ограничаване на целите и с правата на информация, достъп, коригиране на данните, заличаване и блокиране, организационни и технически мерки и международни трансфери на лични данни. Данните следва да бъдат адекватни, точни, относими и непрекомерни по отношение на целите, за които се събират. Те не следва да се обработват по-дълго от необходимото във връзка с целите, за които се събират, и по отношение на тяхната точност следва да се извършва редовен преглед. Обработката на данни следва да се извършва под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално независимите публични органи, определени от държавите членки, по отношение на обработката на лични данни, извършвана в държавите членки. Тя следва също така да се извършва под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните по отношение на обработката на лични данни, извършвана от Комисията в рамките на Регламент (ЕО) № 273/2004. С цел правоприлагащите органи да могат да откриват, предотвратяват, разследват или преследват престъпления, свързани с трафик на наркотици, на държавите членки следва да бъде позволено да приемат законодателни мерки, с които да предоставят на своите компетентни органи достъп до лични данни, обработвани съобразно Регламент (ЕО) № 273/2004, за тези цели и доколкото това е необходимо, пропорционално и при прилагане на съответните гаранции. Тъй като такава обработка представлява ограничение на основното право на защита на личните данни, тя следва да се тълкува ограничително и в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Такава обработка следва да се извършва единствено за всеки отделен случай и при условие че компетентните правоприлагащи органи имат основания да считат, че тя ще ги подпомогне съществено за предотвратяване, откриване или разследване на престъпления, свързани с трафик на наркотици.

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с промените в член 13б. Важно е да се уточнят по-подробно основните елементи на операциите по обработка на данни, които са включени в настоящия регламент. Докато по-голяма част от обработката на данни ще се прилага за дружества или юридически лица, в много случаи физическите лица ще бъдат също така идентифицируеми. Настоящото изменение взема под внимание препоръките, направени от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) За да бъдат постигнати целите на Регламент (ЕО) № 273/2004, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да може тя да конкретизира изискванията и условията за предоставяне на лицензии и регистрация, за получаване и използване на декларациите на клиентите, за документацията и етикетирането на смесите, за предоставяне на информация от страна на операторите за сделките с включени в списък вещества, за включване на операторите и потребителите, получили лиценз или регистрация, в европейския регистър и за да може да изменя приложенията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище.

(15) За да бъдат постигнати целите на Регламент (ЕО) № 273/2004, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да може тя да конкретизира изискванията и условията за предоставяне на лицензии и регистрация, за получаване и използване на декларациите на клиентите, за документацията и етикетирането на смесите, за предоставяне на информация от страна на операторите за сделките с включени в списък вещества, за включване на операторите и потребителите, получили лиценз или регистрация, в европейския регистър и за да може да изменя приложенията. Такива делегирани актове следва също така да определят категориите лични данни, които могат да бъдат обработвани от държавите членки и операторите в съответствие с Регламент (ЕО) № 273/2004, категориите лични данни, които могат да се съхраняват в европейската база данни, процедурите, по които субектите на данни могат да упражняват правото си на информация, достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни, обработвани в европейската база данни, както и категориите лични данни, които трябва да бъдат обработвани от операторите за докладване на необичайни или съмнителни сделки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и да поиска становището на Европейския надзорен орган по защита на данните при изготвянето на делегираните актове, свързани с обработката на лични данни съгласно Регламент (ЕО) № 273/2004.

Обосновка

Важно е да се уточнят по-подробно основните елементи на операциите по обработка на данни, които са включени в настоящия регламент. Докато по-голяма част от обработката на данни ще се прилага за дружества или юридически лица, в много случаи физическите лица ще бъдат също така идентифицируеми. Настоящото изменение взема под внимание препоръките, направени от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква б)

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 2 – буква з)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) „потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което държи включено в списък вещество и участва в преработката, формулирането, потреблението, съхранението, отговорното пазене, обработката, пълненето в контейнери, прехвърлянето от един съд в друг, смесването, трансформирането или всяко друго оползотворяване на включени в списък вещества.

з) „потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което не е оператор и което държи включено в списък вещество и участва в преработката, формулирането, потреблението, съхранението, отговорното пазене, обработката, пълненето в контейнери, прехвърлянето от един съд в друг, смесването, трансформирането или всяко друго оползотворяване на включени в списък вещества.

Обосновка

В съответствие със становището на Европейския икономически и социален комитет.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква а)

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. От операторите и потребителите се изисква да получат лицензия от компетентните органи, преди да могат да държат или да пускат на пазара включени в списък вещества от категория 1 от приложение I. Компетентните органи могат да издават специални лицензии на аптеки, на ветеринарномедицински аптеки, на някои видове обществени органи или на въоръжените сили. Такива специални лицензии са валидни само за използване на включени в списък вещества от категория 1 от приложение I в рамките на официалните задължения на съответните оператори.

2. От операторите и потребителите се изисква да получат лицензия от компетентните органи на държавите членки, в които те пребивават или са установени, преди да могат да държат или да пускат на пазара включени в списък вещества от категория 1 от приложение I. Компетентните органи могат да издават специални лицензии на аптеки, на ветеринарномедицински аптеки, на някои видове обществени органи или на въоръжените сили. Такива специални лицензии са валидни само за използване на включени в списък вещества от категория 1 от приложение I в рамките на официалните задължения на съответните оператори.

Обосновка

Операторите следва да се възпрат от „туризъм“ в ЕС с цел намиране на компетентните органи с най-лекия режим на лицензиране/регистрация.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква в)

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 3 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. От [18 месеца след датата на публикацията] от операторите се изисква да бъдат регистрирани от компетентните органи, преди да пуснат на пазара включени в списък вещества от категория 2 от приложение I. Освен това от потребителите се изисква да бъдат регистрирани от компетентните органи, преди да държат включени в списък вещества от подкатегория 2А от приложение I. Специални регистрации могат да бъдат извършвани от компетентните органи по отношение на аптеки, на ветеринарномедицински аптеки, на някои видове обществени органи или на въоръжените сили. Такива регистрации се приемат за валидни само за използване на включени в списък вещества от категория 2 от приложение I в рамките на официалните задължения на съответните оператори или потребители.

6. От ...* от операторите се изисква да бъдат регистрирани от компетентните органи на държавите членки, в които те пребивават или са установени, преди да пуснат на пазара включени в списък вещества от категория 2 от приложение I. Освен това от потребителите се изисква да бъдат регистрирани от компетентните органи, преди да държат включени в списък вещества от подкатегория 2А от приложение I. Специални регистрации могат да бъдат извършвани от компетентните органи по отношение на аптеки, на ветеринарномедицински аптеки, на някои видове обществени органи или на въоръжените сили. Такива регистрации се приемат за валидни само за използване на включени в списък вещества от категория 2 от приложение I в рамките на официалните задължения на съответните оператори или потребители.

 

______________

 

* ОВ моля въведете дата: 18 месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Операторите следва да се възпрат от „туризъм“ в ЕС с цел намиране на компетентните органи с най-лекия режим на лицензиране/регистрация.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква e)

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 3 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с:

9. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с:

a) изискванията и условията за издаване на лицензия по параграф 2;

a) изискванията и условията за издаване на лицензия по параграф 2 и категориите предоставяни данни, включително лични данни;

б) изискванията и условията за регистрация по параграф 6;

б) изискванията и условията за регистрация по параграф 6 и категориите предоставяни данни, включително лични данни; както и

в) изискванията и условията за вписване на операторите и потребителите, на които е издадена лицензия или са регистрирани, в европейската база данни за прекурсорите на наркотични вещества по параграф 8.

в) изискванията и условията за вписване на операторите и потребителите, на които е издадена лицензия или са регистрирани, в европейската база данни за прекурсорите на наркотични вещества по параграф 8.

 

Преди изготвянето на делегираните актове съгласно настоящия параграф Комисията провежда консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните.

 

Категориите лични данни, посочени в първата алинея, букви а) и б), не включват чувствителни категории данни по смисъла на член 8, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с изискванията и условията, при които операторите предоставят информацията по параграф 2.

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с изискванията и условията, при които операторите предоставят информацията по параграф 2, категориите лични данни, които се обработват за тази цел, както и гаранциите за обработката на тези лични данни.

 

Преди изготвянето на делегираните актове съгласно настоящия параграф Комисията провежда консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Обосновка

Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани за тази цел, трябва да бъдат уточнени. Тъй като предложението не уточнява тези категории, това следва да става чрез делегирани актове. Настоящото изменение взема под внимание препоръките на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 8 - параграф 3а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Операторите не разкриват личните данни, обработвани в съответствие с настоящия регламент, на никого, освен на компетентните органи.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 13 a – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията създава европейска база данни за прекурсорите на наркотични вещества със следните функции:

След приемането на делегираните актове, предвидени в член 3, параграф 9, Комисията създава европейска база данни за прекурсорите на наркотични вещества със следните функции:

Обосновка

Много е важно първо да се установят правила относно изискванията и условията, включително изискванията за защита на данните, преди да се създаде базата данни.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 13а – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) улесняване на изпращането на информация съгласно член 13, параграф 1, нейното обобщаване и анализ на равнището на Съюза, както и представянето на доклад на Международния съвет за контрол на наркотиците съгласно член 13, параграф 2;

a) улесняване на изпращането на информация, при възможност по обобщен и анонимен начин, съгласно член 13, параграф 1, нейното обобщаване и анализ на равнището на Съюза, както и представянето на доклад на Международния съвет за контрол на наркотиците съгласно член 13, параграф 2;

Обосновка

За да се гарантира достатъчно защита на личните данни, данните за конфискациите и задържаните пратки следва, при възможност, да се докладват на Комисията и на ООН по обобщен и анонимен начин.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 13а — параграфи 1а, 1б, 1в и 1г (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Комисията и компетентните органи предприемат всички необходими мерки, за да гарантират сигурността, поверителността и точността на информацията, съдържаща се в европейската база данни.

 

1б. Информацията, получена в съответствие с настоящия регламент, включително личните данни, се използва в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни и не се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за целите на настоящия регламент. Обработката на специални категории данни, посочени в член 8, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО и в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 45/2001, се забранява.

 

1в. На субекта на данни се предоставя информация относно целите на обработката и съхраняването на данните, категориите данни, които се обработват и съхраняват, самоличността на администратора на данни, самоличността на получателите на данни, информацията относно правото на достъп, коригиране или заличаване на лични данни на субекта на данни, административните и съдебните средства за защита и данните за контакт на надзорния орган, посочен в член 13б, параграф 1. Цялата тази конкретна информация или части от нея могат да бъдат отказани само ако предоставянето й би компрометирало административни или съдебни разследвания или производства, би възпрепятствало превенцията, разследването, разкриването или преследването на престъпления или би представлявало риск за обществената безопасност или националната сигурност.

 

1г. Комисията прави обществено достояние изчерпателна декларация за поверителност на личните данни за европейската база данни, в съответствие с членове 10 и 11 от Регламент (ЕО) № 45/2001, по ясен и разбираем начин.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 13б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Обработката на лични данни от компетентните органи в държавите членки се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО и под надзора на независимия публичен орган на държавата членка, посочен в член 28 от същата директива.

1. Обработката на лични данни от компетентните органи се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО и под надзора на надзорния орган на държавата членка, посочен в член 28 от тази директива. Този надзорен орган гарантира, че правата на субектите на данни са защитени в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Обосновка

Настоящото изменение пояснява, че органите за защита на данните гарантират, че правата на субектите на данни са защитени. Изменението взема под внимание препоръките, направени от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Текстът е подобен на този на действащото законодателство на Общността (например разпоредби в Регламент (ЕО) № 1024/2012 (Регламент за ИСВП).

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 13б – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Без да се нарушават разпоредбите на член 13 от Директива 95/46/ЕО, личните данни, получени или обработени в съответствие с настоящия регламент, се използват само за целите на предотвратяването на отклоняването на включени в списък вещества.

Обосновка

За да се осигури достатъчна защита на данните, е важно да се определи целта, за която ще бъдат обработвани лични данни по силата на настоящия регламент (ограничаване на целта). Същевременно следва да се запази възможността, която съществува понастоящем съгласно Директивата за защита на личните данни, националните компетентни органи да използват в надлежно обосновани случаи и в съответствие с националните правила за защита на данните тези данни, предоставени им за превенцията, разследването или преследването на престъпления (с цел откриване и разбиване на мрежи за трафик на наркотици).

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 13б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Обработката на лични данни от Комисията, включително за целите на европейската база данни по член 13а, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните.

2. Обработката на лични данни от Комисията, включително за целите на европейската база данни по член 13а, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните. Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че правата на субектите на данни, свързани с обработката в европейската база данни, са защитени в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Обосновка

Настоящото изменение пояснява, че органите за защита на данните гарантират, че правата на субектите на данни са защитени. Изменението взема под внимание препоръките, направени от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Текстът е подобен на този на действащото законодателство на Общността (например разпоредби в Регламент (ЕО) № 1024/2012 (Регламент за ИСВП).

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 13 б) – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Като действат в обхвата на компетентността си, независимите публични органи на държавите членки, посочени в параграф 1, и Европейският надзорен орган по защита на данните си сътрудничат активно и осигуряват координиран надзор на обработката на лични данни, включително и за целите на европейската база данни, предвидена в член 13а.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел осигуряване на сътрудничество между националните органи за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните с цел добър мониторинг на дейностите по обработка, извършени в рамките на базата данни на ЕС. Системата за координиран надзор вече е установена в няколко правни инструменти на ЕС, а именно Регламент за ИСВП, Евродак, ВИС или ШИС II.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – точка 10а

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 13 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Добавя се следният член:

 

„Член 13в

 

Делегирани актове

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а по отношение на категориите лични данни, които се обработват за целите на европейската база данни, срока на съхраняване на обработените лични данни, процедурите, по които субектите на данни могат да упражняват правата си на достъп, коригиране, заличаване и по целесъобразност възражение и блокиране на данните.

 

Преди изготвянето на делегираните актове съгласно настоящия член Комисията провежда консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните.“

Обосновка

Законодателството за защита на личните данни, различните елементи на обработката на лични данни, включително упражняване на правата на субектите на данни, трябва да бъдат посочени в делегираните актове. Настоящото изменение взема под внимание препоръките, направени от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 14 – параграф 1 – буква б а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) стандартен формуляр за предоставяне на декларацията за поверителност на личните данни, посочена в член 13а;

Обосновка

Законодателството за защита на личните данни, различните елементи на обработката на лични данни, включително упражняване на правата на субектите на данни, трябва да бъдат посочени в делегираните актове. Настоящото изменение взема под внимание препоръките, направени от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 273/2004

Член 16 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията извършва оценка на прилагането и функционирането на настоящия регламент до [78 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].“

заличава се

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Преглед

 

До ... * Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и функционирането на Регламент (ЕО) № 273/2004, и по-специално относно евентуалната необходимост от допълнителни действия за наблюдение и контрол на подозрителни сделки с вещества, които не са включени в списък.

 

__________

 

* ОВ моля въведете дата: 66 месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се консолидира с регламента, който изменя. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Прекурсорите на наркотични вещества са химикали, които са широко използвани за различни индустриални процеси (в производството на пластмаси, фармацевтични продукти, козметика, парфюми или перилни и почистващи препарати), но които могат също така да бъдат използвани за незаконно производство на наркотични вещества. Редки са случаите, в които престъпниците произвеждат прекурсори на наркотични вещества, за да ги използват за незаконно производство на наркотични вещества, тъй като за производството на прекурсори на наркотични вещества е необходима значителна инфраструктура. Вместо това тези престъпници често се опитват да отклоняват законната търговия с прекурсори на наркотични вещества – или чрез кражба, или чрез покупка.

Затова съществуващата регулаторна рамка създаде система за лицензиране и регистрация с цел наблюдение на търговията с прекурсори на наркотични вещества в ЕС, с конкретни задължения, наложени на участващите дружества (те включват предотвратяване на кражба, проверка на клиентите и разкриване на съмнителни сделки) и на публичните органи (те включват административни процедури и проверки на място). Равнището на контрол зависи от категорията на въпросното вещество. Въз основа на глобалните правила на ООН 23-те т.нар. „включени в списък вещества“ са разделени на три категории – от най-опасните вещества (категория 1) до химикалите в наливно състояние (категория 3). Тези категории са допълнени от схемата за доброволно наблюдение на „веществата, които не са включени в списък“.

През последните няколко години ЕС беше подложен на някои международни критики поради твърдения за нестроги мерки за контрол. Критиките се концентрираха върху едно вещество – оцетен анхидрид („ОА“), който в момента е в категория 2. OА се използва законно за производство на пластмаси, текстил, бои, фотохимия, парфюми, експлозиви и аспирин, но може да се използва незаконно за производство на хероин, амфетамин и кокаин. Това е основният прекурсор на наркотични вещества за хероин (който, от своя страна, води до най-голяма смъртност, свързана с употребата на наркотични вещества в ЕС).

В един неотдавнашен „доклад за пазарите на наркотици в ЕС“, изготвен от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) и Европол, специално внимание беше обърнато на незаконното отклоняване на OА в ЕС от сложни престъпни организации.[1]

Предложението на Комисията се стреми да се справи с проблема с незаконното отклоняване на прекурсори на наркотични вещества по 3 начина:

* По-добър мониторинг на търговията с ОА:

Комисията предлага да се създаде нова подкатегория, която да отговаря на изисквания, които са по-строги, отколкото за веществата от категория 2, но не са толкова строги, колкото тези, които се прилагат за веществата от категория 1. Най-важното е, че крайните потребители на ОА сега ще трябва да се регистрират при компетентните органи, а досега само производителите и операторите, обработващи OА, трябваше да се регистрират;

* Укрепват се правилата за регистриране:

Комисията предлага да се направят по-строги използваните определения и да се въведат по-хармонизирани условия/изисквания за регистрация. Тя също така предлага да се създаде необходимата гъвкавост, за да се адаптират категориите към променящите се обстоятелства;

* Създаване на европейска база данни за прекурсорите на наркотични вещества:

Комисията предлага да се създаде нова европейска база данни с информация относно конфискуването на прекурсори на наркотични вещества в ЕС, както и със списък на всички лицензирани или регистрирани оператори и крайни потребители на прекурсори на наркотични вещества в ЕС.

Докладчикът подкрепя предложението като цяло. Тъй като само малки количества прекурсори на наркотични вещества са необходими за производството на незаконни наркотични вещества и тъй като тези прекурсори се произвеждат в огромни количества в световен мащаб, е необходимо да се гарантира, че тези прекурсори на наркотични вещества не се отклоняват от законната търговия в ЕС. Действията на ЕС в тази област следователно ще принудят трафикантите да преместят дейността си в други части на света, което би трябвало да насърчи други региони в света да последват примера на ЕС.

Много важно е прекурсор на наркотични вещества, като ОA, който е критичен компонент за производството на хероин, да не попада в грешните ръце. Количествата на ОА, конфискувани в Европа през 2008 г., щеше да задоволи търсенето на OА във Афганистан за около половин година, с цел използване за производството на хероин. Комисията изглежда внимателно е преценила възможностите и е избрала практично и пропорционално решение. Предложението дава възможност за законна търговия и правомерно използване на оцетен анхидрид, без да се налагат ненужни административни тежести на предприятията. В същото време то позволява на компетентните органи да осъществяват по-тясно наблюдение на търговските потоци, за да откриват и спират незаконното отклоняване.

Докладчикът счита, че предложението съдържа ценни подобрения на сегашното положение. Въвеждането на делегирани актове ще даде на Комисията необходимата гъвкавост, за да реагира бързо на променящите се обстоятелства и да се справи с находчивите наркотрафиканти, като същевременно се гарантира ефективен парламентарен контрол за всякакви промени. Рационализирането и хармонизирането на изискванията за регистрация и лицензиране в целия ЕС трябва да бъдат подкрепени, за да се избегне фрагментирането на пазара и да се попречи на престъпниците от насочване към „най-слабото звено“ във вътрешния пазар на ЕС. И на последно място, създаването на европейска база данни трябва да се приветства, тъй като то ще създаде необходимата прозрачност и ще засили наблюдението на всички прекурсори на наркотични вещества в ЕС.

Въпреки че като цяло подкрепя предложението на Комисията, докладчикът предлага да се заздравят някои елементи. По отношение на въпросите, свързани със защитата на данните, докладчикът предлага да се засили и изясни използването и обработката на данни и да се ограничи достъпът до базата данни. Докладчикът има за цел да възпре операторите и потребителите от „туризъм“ в ЕС с оглед намиране на най-лекия режим на регистрация и предлага отблизо да се следи по-нататъшното развитие на прекурсорите на наркотични вещества, включително веществата, които не са включени в списък.

  • [1]  Доклад за пазарите на наркотици в ЕС: стратегически анализ, EЦМНН/Европол, януари 2013 г.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества

Позовавания

COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.9.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

22.10.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

INTA

22.10.2012 г.

ENVI

22.10.2012 г.

IMCO

22.10.2012 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

10.10.2012 г.

ENVI

29.11.2012 г.

IMCO

10.10.2012 г.

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Анна Хед

10.12.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.1.2013 г.

20.2.2013 г.

20.3.2013 г.

 

Дата на приемане

24.4.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

3

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Светослав Христов Малинов, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers

Дата на внасяне

15.5.2013 г.