ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog

15. 5. 2013 - (COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Anna Hedh


Postup : 2012/0261(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0153/2013
Předložené texty :
A7-0153/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog

(COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0548),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila Parlamentu svůj návrh (C7-0319/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7‑0153/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Měla by být vytvořena evropská databáze prekursorů drog, jež by zjednodušila podávání zpráv členskými státy, pokud jde o zabavení a zadržení dodávek, vytvořila evropský rejstřík hospodářských subjektů a uživatelů, kteří jsou držiteli povolení nebo registrace, což usnadní ověřování oprávněnosti obchodních operací s uvedenými látkami, a umožnila hospodářským subjektům, aby příslušným orgánům poskytovaly informace o svých zákonných operacích s uvedenými látkami.

(10) Měla by být vytvořena evropská databáze prekursorů drog, jež by zjednodušila podávání zpráv členskými státy, pokud jde o zabavení a zadržení dodávek, a to pokud možno v souhrnné a anonymizované podobě a způsobem, který co nejméně zasahuje do soukromí, co se týče zpracování osobních údajů, a zohledňuje zásadu omezení údajů a nejmodernější technologie pro lepší ochranu soukromí, vytvořila evropský rejstřík hospodářských subjektů a uživatelů, kteří jsou držiteli povolení nebo registrace, což usnadní ověřování oprávněnosti obchodních operací s uvedenými látkami, a umožnila hospodářským subjektům, aby příslušným orgánům poskytovaly informace o svých zákonných operacích s uvedenými látkami.

Odůvodnění

Pro zajištění přiměřené ochrany dat by měly být údaje o zabavených a zadržených zásilkách pokud možno oznamovány Komisi a OSN v souhrnné a anonymizované podobě.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Nařízení (ES) č. 273/2004 počítá se zpracováním údajů. Toto zpracování údajů se může rovněž vztahovat na osobní údaje a mělo by být prováděno v souladu s právem Unie.

(11) Nařízení (ES) č. 273/2004 počítá se zpracováním informací, včetně zpracování osobních údajů, za účelem umožnit příslušným úřadům sledovat uvádění prekursorů drog na trh a předcházet zneužití uvedených látek. Toto zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s právními předpisy Unie o ochraně údajů, zejména s požadavky, které se týkají kvality údajů, přiměřenosti a omezení účelu, a s právem na informace, na přístup, opravu údajů, výmaz a blokování, s organizačními a technickými opatřeními a předáváním osobních údajů na mezinárodní úrovni. Údaje by měly být přiměřené, přesné, relevantní a nesmí být nadbytečné vzhledem k účelu jejich shromažďování. Neměly by být zpracovávány delší dobu, než je vzhledem k účelu jejich shromažďování nezbytné, a jejich přesnost by měla být pravidelně přezkoumávána. Zpracování údajů by mělo být prováděno pod dohledem příslušných orgánů členských států, zejména nezávislého veřejného orgánu určeného členskými státy, pokud jde o zpracování osobních údajů v členských státech. Mělo by rovněž probíhat pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů, které Komise provádí v rámci nařízení (ES) č. 273/2004. Za účelem umožnit donucovacím orgánům odhalování, prevenci, vyšetřování nebo stíhání trestných činů spojených s obchodováním s drogami může být členským státům dovoleno přijímat legislativní opatření, která jejich příslušným orgánům povolí přístup k osobním údajům zpracovávaným v souladu s nařízením (ES) č. 273/2004 pro výše uvedené účely, a to pokud je to nutné, přiměřené a podléhá-li to patřičným zárukám. Jelikož toto zpracování představuje omezení základního práva na ochranu osobních údajů, mělo by být vykládáno restriktivně a v souladu Listinou základních práv Evropské unie a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. K takovémuto zpracování by mělo dojít pouze případ od případu a za předpokladu, že příslušné donucovací orgány mají oprávněné důvody se domnívat, že jim podstatným způsobem napomůže v prevenci, odhalování nebo vyšetřování trestných činů spojených s obchodem s drogami.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s navrhovanou změnou v článku 13b. Je důležité podrobněji upřesnit hlavní součásti zpracování údajů, které jsou obsaženy v tomto nařízení. Většina zpracování údajů se sice bude vztahovat na společnosti nebo právnické osoby, ale v mnoha případech bude také možné určit fyzické osoby. Tento pozměňovací návrh zohledňuje doporučení evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Pro dosažení cílů nařízení (ES) č. 273/2004 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla specifikovat požadavky a podmínky pro udělení povolení a registrace, pro získání a používání prohlášení odběratele, dokumentaci a označování směsí, poskytování informací hospodářskými subjekty o operacích s uvedenými látkami, zařazení hospodářských subjektů a uživatelů, kteří získali povolení nebo registraci, do evropského rejstříku a aby mohla změnit přílohy. Je obzvlášť důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.

(15) Pro dosažení cílů nařízení (ES) č. 273/2004 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla specifikovat požadavky a podmínky pro udělení povolení a registrace, pro získání a používání prohlášení odběratele, dokumentaci a označování směsí, poskytování informací hospodářskými subjekty o operacích s uvedenými látkami, zařazení hospodářských subjektů a uživatelů, kteří získali povolení nebo registraci, do evropského rejstříku a aby mohla změnit přílohy. Tyto akty v přenesené pravomoci by měly rovněž stanovit ty kategorie osobních údajů, které podle nařízení (ES) č. 273/2004 mohou zpracovávat členské státy a hospodářské subjekty, kategorie osobních údajů, které mohou být uloženy v evropské databázi, dále postupy, podle nichž mohou subjekty údajů uplatňovat svá práva na informace, přístup, opravu dat, výmaz nebo blokování osobních údajů zpracovávaných v evropské databázi, a kategorie osobních údajů, jež by měly být zpracovávány hospodářskými subjekty kvůli hlášení neobvyklých nebo podezřelých operací. Je obzvlášť důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby si při přípravě aktů v přenesené pravomoci týkajících se zpracování osobních údajů podle nařízení (ES) č. 273/2004 vyžádala stanovisko evropského inspektora ochrany údajů.

Odůvodnění

Je důležité podrobněji upřesnit hlavní součásti zpracování údajů, které jsou obsaženy v tomto nařízení. Většina zpracování údajů se sice bude vztahovat na společnosti nebo právnické osoby, ale v mnoha případech bude také možné určit fyzické osoby. Tento pozměňovací návrh zohledňuje doporučení evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 273/2004

Článek 2 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) „uživatelem“ jakákoli fyzická či právnická osoba, jež vlastní uvedenou látku a podílí se na zpracování, formulaci, spotřebě, skladování, uchovávání, úpravě, plnění do zásobníků, přenos z jednoho zásobníku do jiného, mísení, transformaci nebo jakémkoli jiném využití uvedené látky.

h) „uživatelem“ jakákoli fyzická či právnická osoba, jež není hospodářským subjektem a jež vlastní uvedenou látku a podílí se na zpracování, formulaci, spotřebě, skladování, uchovávání, úpravě, plnění do zásobníků, přenos z jednoho zásobníku do jiného, mísení, transformaci nebo jakémkoli jiném využití uvedené látky.

Odůvodnění

Ze stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 3 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Hospodářské subjekty a uživatelé musí obdržet povolení od příslušných orgánů, aby mohli mít v držení nebo uvádět na trh uvedené látky z přílohy I kategorie 1. Zvláštní povolení mohou příslušné orgány udělit lékárnám, veterinárním ordinacím, určitým orgánům veřejné moci nebo ozbrojeným silám. Taková zvláštní povolení platí pouze pro použití uvedených látek kategorie 1 přílohy I v oblasti oficiálních činností dotyčných hospodářských subjektů.

2. Hospodářské subjekty a uživatelé musí obdržet povolení od příslušných orgánů členského státu, v němž mají bydliště nebo kde jsou usazeny, aby mohli mít v držení nebo uvádět na trh uvedené látky z přílohy I kategorie 1. Zvláštní povolení mohou příslušné orgány udělit lékárnám, veterinárním ordinacím, určitým orgánům veřejné moci nebo ozbrojeným silám. Taková zvláštní povolení platí pouze pro použití uvedených látek kategorie 1 přílohy I v oblasti oficiálních činností dotyčných hospodářských subjektů.

Odůvodnění

Hospodářské subjekty by měly být odrazovány od toho, aby v EU „slídily“ po příslušných orgánech s nejsnazším režimem povolování / registrace.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 3 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Od [18 měsíců po datu zveřejnění] jsou hospodářské subjekty, dříve než uvedou na trh uvedené látky z přílohy I kategorie 2, povinny získat od příslušných orgánů registraci. Kromě toho musí uživatelé obdržet od příslušných orgánů registraci, dříve než mají v držení uvedené látky z přílohy I podkategorie 2A. Zvláštní registraci mohou příslušné orgány udělit lékárnám, veterinárním ordinacím, určitým orgánům veřejné moci nebo ozbrojeným silám. Takové registrace se považují za platné pouze pro použití uvedených látek z přílohy I podkategorie 2A v rámci oficiálních činností daných hospodářských subjektů nebo uživatelů.“;

6. Od …* jsou hospodářské subjekty, dříve než uvedou na trh uvedené látky z přílohy I kategorie 2, povinny získat od příslušných orgánů členského státu, v němž mají sídlo nebo kde jsou usazeny, registraci. Kromě toho musí uživatelé obdržet od příslušných orgánů registraci, dříve než mají v držení uvedené látky z přílohy I podkategorie 2A. Zvláštní registraci mohou příslušné orgány udělit lékárnám, veterinárním ordinacím, určitým orgánům veřejné moci nebo ozbrojeným silám. Takové registrace se považují za platné pouze pro použití uvedených látek z přílohy I podkategorie 2A v rámci oficiálních činností daných hospodářských subjektů nebo uživatelů.“;

 

______________

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum: 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Hospodářské subjekty by měly být odrazovány od toho, aby v EU „slídily“ po příslušných orgánech s nejsnazším režimem povolování / registrace.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 – písm. f

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 3 – odst. 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Komise je zmocněna k přijetí aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, pokud jde o:

9. Komise je zmocněna k přijetí aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, pokud jde o:

a) požadavky a podmínky pro udílení povolení uvedeného v odstavci 2;

a) požadavky a podmínky pro udílení povolení uvedeného v odstavci 2 a kategorie údajů, včetně osobních údajů, které mají být poskytnuty;

b) požadavky a podmínky pro udílení registrace uvedené v odstavci 6;

b) požadavky a podmínky pro udílení registrace uvedené v odstavci 6 a kategorie údajů, včetně osobních údajů, které mají být poskytnuty; a

c) požadavky a podmínky pro zanesení hospodářských subjektů a uživatelů, kteří obdrželi povolení nebo registraci, do evropské databáze prekursorů drog, jak je uvedeno v odstavci 8.

c) požadavky a podmínky pro zanesení hospodářských subjektů a uživatelů, kteří obdrželi povolení nebo registraci, do evropské databáze prekursorů drog, jak je uvedeno v odstavci 8.

 

Před vypracováním aktů v přenesené pravomoci podle tohoto odstavce vede Komise konzultace s evropským inspektorem ochrany údajů.

 

Kategorie osobních údajů uvedené v písmenech a) a b) prvního pododstavce nesmí obsahovat citlivé údaje ve smyslu čl. 8 odst. 1 směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, pokud jde o požadavky a podmínky pro podávání informací hospodářskými subjekty podle odstavce 2.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, pokud jde o požadavky a podmínky pro podávání informací hospodářskými subjekty podle odstavce 2, kategorie osobních údajů ke zpracování pro daný účel a záruky v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

Před vypracováním aktů v přenesené pravomoci podle tohoto odstavce vede Komise konzultace s evropským inspektorem ochrany údajů.

Odůvodnění

Je nutné specifikovat kategorie osobních údajů, které budou zpracovávány pro daný účel. Vzhledem k tomu, že návrh tyto kategorie nespecifikuje, mělo by to být zajištěno prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Tento pozměňovací návrh zohledňuje doporučení evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 8 – odst. 3a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Hospodářské subjekty neposkytnou osobní údaje zpracovávané podle tohoto nařízení nikomu jinému než příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 13 a – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise vytvoří evropskou databázi prekursorů drog, jež bude plnit tyto funkce:

Po přijetí aktů v přenesené pravomoci uvedených v čl. 3 odst. 9 Komise zřídí evropskou databázi prekursorů drog, jež bude plnit tyto funkce:

Odůvodnění

Před zřízením databáze je velmi důležité nejprve stanovit pravidla týkající se požadavků a podmínek včetně požadavků na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 13 a – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) usnadní výměnu informací podle čl. 13 odst. 1, jejich syntézu a analýzu na úrovni Unie a podávání zpráv Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek podle čl. 13 odst. 2;

a) usnadní výměnu informací, pokud možno v souhrnné a anonymizované podobě, podle čl. 13 odst. 1, jejich syntézu a analýzu na úrovni Unie a podávání zpráv Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek podle čl. 13 odst. 2;

Odůvodnění

Pro zajištění přiměřené ochrany dat by měly být údaje o zabavených a zadržených zásilkách pokud možno oznamovány Komisi a OSN v souhrnné a anonymizované podobě.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 13 a – odst. 1 a, 1 b, 1 c a 1 d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise a příslušné orgány přijmou veškerá nezbytná opatření nutná pro zajištění bezpečnosti, důvěrnosti a přesnosti informací obsažených v evropské databázi.

 

1b. Informace získané na základě tohoto nařízení včetně osobních údajů se použijí v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a nesmějí být uchovávány déle, než je nezbytné pro účely tohoto nařízení. Zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 8 odst. 1 směrnice 95/46/ES a čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 45/2001 se zakazuje.

 

1c. Subjekt údajů obdrží informace týkající se účelu zpracování a uchovávání údajů, kategorií zpracovávaných a uchovávaných údajů, totožnosti správce údajů, totožnosti příjemců údajů, informace týkající se práva na přístup, opravu nebo výmaz osobních údajů subjektu údajů, správních a soudních prostředků a kontaktní údaje orgánu dohledu uvedeného v článku 13b odst. 1. Některé z těchto konkrétních informací nebo veškeré tyto informace mohou být neposkytnuty pouze pokud by to ohrozilo správní či soudní vyšetřování nebo postupy, bránilo prevenci, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů nebo pokud by to ohrožovalo veřejnou bezpečnost nebo bezpečnost státu.

 

1d. Komise v souladu s články 10 a 11 nařízení (ES) č. 45/2001 zveřejní jasným a srozumitelným způsobem souhrnné oznámení o ochraně osobních údajů týkající se evropské databáze.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 13 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zpracování osobních údajů příslušnými orgány v členských státech se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES a pod dohledem nezávislého veřejného orgánu členského státu stanoveného v článku 28 uvedené směrnice.

1. Zpracování osobních údajů příslušnými orgány se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES a pod dohledem orgánu dohledu členského státu stanoveného v článku 28 uvedené směrnice. Tento orgán dohledu zajistí ochranu práv subjektů údajů v souladu se směrnicí 95/46/ES.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že orgány pro ochranu údajů zajišťují ochranu práv subjektů údajů. Tento pozměňovací návrh zohledňuje doporučení evropského inspektora ochrany údajů. Toto znění odpovídá stávajícím právním předpisům Společenství (např. ustanovení v nařízení o systému IMI (ES) č. 1024/2012).

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 13 b – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Aniž je dotčen článek 13 směrnice 95/46/ES, osobní údaje získané nebo zpracovávané na základě tohoto nařízení se použijí výhradně za účelem prevence zneužití uvedených látek.

Odůvodnění

Aby byla zajištěna přiměřená ochrana údajů, je důležité stanovit účel, k němuž budou osobní údaje podle tohoto nařízení zpracovávány (omezení účelu). Zároveň by měla být zachována možnost, kterou nyní příslušným vnitrostátním orgánům dává směrnice o ochraně údajů, a sice využívat poskytnuté údaje pro účely prevence, vyšetřování či stíhání trestných činů (k odhalení a rozbití sítí obchodu s drogami), a to v řádně odůvodněných případech a v rámci vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 13 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zpracování osobních údajů ze strany Komise, a to i pro účely evropské databáze stanovené v článku 13a, se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 a pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů.

2. Zpracování osobních údajů ze strany Komise, a to i pro účely evropské databáze stanovené v článku 13a, se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 a pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů. Evropský inspektor ochrany údajů zajistí ochranu práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním v evropské databázi v souladu se směrnicí 45/2001/ES.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že orgány pro ochranu údajů zajišťují ochranu práv subjektů údajů. Tento pozměňovací návrh zohledňuje doporučení evropského inspektora ochrany údajů. Toto znění odpovídá stávajícím právním předpisům Společenství (např. ustanovení v nařízení o systému IMI (ES) č. 1024/2012).

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 13 b – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Nezávislé veřejné orgány členských států uvedené v odstavci 1 a evropský inspektor ochrany údajů, z nichž každý jedná v rozsahu svých pravomocí, aktivně spolupracují a zajišťují koordinovaný dohled nad zpracováváním osobních údajů, a to i pro účely evropské databáze podle článku 13a.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zajistit spolupráci mezi vnitrostátními orgány pro ochranu údajů a evropským inspektorem ochrany údajů za účelem zajištění řádného dohledu nad činnostmi spojenými se zpracováváním údajů, které se provádějí v rámci databáze EU. Systém koordinovaného dohledu byl již zaveden v několika právních nástrojích EU, konkrétně v nařízení o systémech IMI, Eurodac, VIS nebo SIS II.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 10 a

Nařízení (ES) č. 273/2004

Článek 13 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 13c

 

Akty v přenesené pravomoci

 

Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, pokud jde o kategorie osobních údajů, které mají být zpracovávány pro účely evropské databáze, dobu uchovávání zpracovávaných osobních údajů, postupy, podle nichž mohou subjekty údajů vykonávat svá práva na přístup, opravu a výmaz a případně vznášet námitky a blokovat údaje.

 

Před vypracováním aktů v přenesené pravomoci podle tohoto článku vede Komise konzultace s evropským inspektorem ochrany údajů.“

Odůvodnění

V aktech v přenesené pravomoci musí být přesně uvedeny právní předpisy o ochraně údajů a jednotlivé součásti zpracování osobních údajů včetně výkonu práv subjektů údajů. Tento pozměňovací návrh zohledňuje doporučení evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 14 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) standardní formulář pro poskytování souhrnného oznámení o ochraně osobních údajů uvedeného v čl. 13a.

Odůvodnění

V aktech v přenesené pravomoci musí být přesně uvedeny právní předpisy o ochraně údajů a jednotlivé součásti zpracování osobních údajů včetně výkonu práv subjektů údajů. Tento pozměňovací návrh zohledňuje doporučení evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 273/2004

Čl. 16 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise zhodnotí provádění a fungování tohoto nařízení do [78 měsíců po vstupu v platnost tohoto pozměněného nařízení].“

vypouští se

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1 a

 

Přezkum

 

Komise do …* předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění a fungování nařízení (ES) č. 273/2004, zejména o možné potřebě dalších opatření zaměřených na sledování a kontrolu podezřelých operací s neuvedenými látkami.

 

__________

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum: 66 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Konsoliduje se s nařízením, které mění. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Prekursory drog jsou chemické látky, které se používají v nejrůznějších výrobních procesech (při výrobě plastů, léčiv, kosmetických přípravků, parfémů nebo detergentů), mohou však být zneužity k nezákonné výrobě drog. Osoby zabývající se nezákonnou výrobou drog si tyto prekursory samy vyrábějí jen zřídka, protože jejich výroba často vyžaduje rozsáhlou výrobní infrastrukturu. Pachatelé této trestné činnosti se místo toho pokoušejí získat tyto látky ze zákonného obchodu s prekursory drog, a to krádeží nebo nákupem.

Stávající regulační rámec proto za účelem sledování obchodu s prekursory drog v EU zřídil systém licencí a registrace, přičemž ukládá zvláštní povinnosti zúčastněným společnostem (patří mezi ně opatření proti krádeži, kontrola zákazníků a odhalování podezřelých operací) a veřejným orgánům (ty zahrnují administrativní postupy a kontroly na místě). Míra kontroly závisí na kategorii dané látky. Tzv. „uvedené látky“ se na základě celosvětově uznávaných pravidel OSN dělí do 3 kategorií, od nejnebezpečnějších látek (kategorie 1) po běžné chemikálie (kategorie 3). Tyto kategorie doplňuje program dobrovolného sledování „neuvedených látek“.

EU byla v posledních několika letech na mezinárodní úrovni kritizována za svá údajně mírná kontrolní opatření. Kritika se soustředila na acetanhydrid, který je v současné době zařazen do kategorie 2. Acetanhydrid se legálně používá k výrobě plastů, textilií, barviv, parfémů, výbušnin a aspirinu a ve fotochemii, ale může být použit také k nezákonné výrobě heroinu, amfetaminu a kokainu. Jde o hlavní prekursor drog pro výrobu heroinu (který je příčinou největšího podílu úmrtí v důsledku užívání drog v EU).

V nedávné „zprávě o drogových trzích v EU“, kterou vypracovalo Evropské centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a Europol, byla zvláštní pozornost věnována nedovolenému zneužívání acetanhydridu v EU ze strany důmyslných zločineckých organizací.[1]

Návrh Komise se snaží řešit problém nelegálního zneužívání prekursorů drog třemi způsoby:

* Lepší sledování obchodu s acetanhydridem:

Komise navrhuje vytvořit novou podkategorii s přísnějšími požadavky než pro látky kategorie 2, ale ne tak přísnými, jako platí pro látky kategorie 1. Důležitější však je, že koncoví uživatelé acetanhydridu se nyní budou muset zaregistrovat u příslušných orgánů, zatímco doposud se museli registrovat jen výrobci a hospodářské subjekty nakládající s acetanhydridem.

* Zpřísnění pravidel registrace:

Komise navrhuje zpřísnit používané definice a zavést harmonizovanější podmínky / požadavky pro registraci. Navrhuje také vytvořit potřebnou flexibilitu, která umožní přizpůsobovat kategorie měnícím se okolnostem,

* Zavedení evropské databáze prekursorů drog:

Komise navrhuje vytvořit novou databázi pro celou EU s informacemi o zadrženích prekursorů drog v EU a seznamem všech hospodářských subjektů a koncových uživatelů, kteří mají povolení nebo registraci k obchodování s prekursory drog a jejich používání v EU.

Zpravodajka návrh v obecné rovině podporuje. Vzhledem k tomu, že pro výrobu nelegálních drog je zapotřebí jen malé množství prekursorů drog a že se tyto prekursory vyrábějí po celém světě v obrovských množstvích, je nutné věnovat velkou pozornost tomu, aby prekursory drog nepocházely z legálního obchodu v EU. Opatření EU v této oblasti proto přinutí ilegální překupníky, aby přesunuli své aktivity do jiných částí světa, a doufejme, že budou motivovat další regiony ve světě, aby se řídily příkladem EU.

Je velmi důležité, aby se prekursory drog, jako je acetanhydrid, který je zásadní složkou pro výrobu heroinu, nedostaly do nepovolaných rukou. Množství acetanhydridu zabaveného v Evropě v roce 2008 by uspokojilo přibližně polovinu roční afghánské poptávky po acetanhydridu pro použití k výrobě heroinu. Zdá se, že Komise důkladně zvážila dostupné možnosti a zvolila praktické a přiměřené řešení. Návrh umožňuje legální obchod s acetanhydridem a jeho zákonné používání bez zbytečné administrativní zátěže pro podniky. Zároveň umožňuje příslušným orgánům bedlivěji sledovat obchodní toky, odhalovat nezákonné zneužívání a bránit mu.

Zpravodajka je přesvědčena, že návrh obsahuje cenná vylepšení současné situace. Zavedení aktů v přenesené pravomoci poskytne Komisi nezbytnou flexibilitu, aby mohla rychle reagovat na měnící se okolnosti a bojovat s vynalézavými ilegálními překupníky drog, a současně zajišťuje řádný parlamentní dohled nad jakýmikoli změnami. Je třeba podporovat zefektivnění a harmonizaci registračních a licenčních požadavků v celé EU, aby se zabránilo roztříštěnosti trhu a aby se pachatelům trestné činnosti znemožnilo využívání „nejslabšího článku“ na vnitřním trhu Unie. A konečně je třeba uvítat zřízení evropské databáze, neboť se tak dosáhne nezbytné transparentnosti a zlepší se sledování všech prekursorů drog v EU.

Ačkoli zpravodajka podporuje hlavní myšlenky návrhu Komise, navrhuje některé prvky posílit. Pokud jde o otázku ochrany údajů, zpravodajka navrhuje zpřísnit a vyjasnit používání a zpracování dat a omezit přístup k databázi. Zpravodajka se snaží odradit hospodářské subjekty a uživatele od toho, aby v EU „slídili“ po nejmírnějším režimu registrace, a navrhuje bedlivě sledovat další vývoj v otázce prekursorů drog včetně neuvedených látek.

  • [1]  Zpráva o drogových trzích v EU: strategická analýza, EMCDDA/Europol, leden 2013

POSTUP

Název

Změna nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog

Referenční údaje

COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)

Datum předložení EP

27.9.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

22.10.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

22.10.2012

ENVI

22.10.2012

IMCO

22.10.2012

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

10.10.2012

ENVI

29.11.2012

IMCO

10.10.2012

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Anna Hedh

10.12.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Datum přijetí

24.4.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

3

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers

Datum předložení

15.5.2013