RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta

15.5.2013 - (COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD)) - ***I

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Anna Hedh


Menetlus : 2012/0261(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0153/2013
Esitatud tekstid :
A7-0153/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta

(COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0548),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0319/2012),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0153/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) On vaja luua narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaas, et lihtsustada liikmesriikide aruandlust konfiskeerimiste ja peatatud saadetiste kohta, luua registreeritud või litsentseeritud Euroopa ettevõtjate ja kasutajate register, mis hõlbustaks nimekirjas loetletud lähteainetega seotud kaubandustehingute seaduslikkuse kontrollimist, ning samuti tuleks võimaldada ettevõtjatel anda pädevatele ametiasutustele teavet oma seaduslike tehingute kohta seoses nimekirjas loetletud lähteainetega.

(10) On vaja luua narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaas, et lihtsustada liikmesriikide aruandlust konfiskeerimiste ja peatatud saadetiste kohta, mis esitataks võimaluse korral koondatult ja anonüümsel kujul ning mille raames töödeldaks isikuandmeid kõige vähem sekkuval viisil, võttes arvesse andmete piiramise põhimõtet ja eraelu puutumatust soodustava tehnoloogia taset, luua registreeritud või litsentseeritud Euroopa ettevõtjate ja kasutajate register, mis hõlbustaks nimekirjas loetletud lähteainetega seotud kaubandustehingute seaduslikkuse kontrollimist, ning samuti tuleks võimaldada ettevõtjatel anda pädevatele ametiasutustele teavet oma seaduslike tehingute kohta seoses nimekirjas loetletud lähteainetega.

Selgitus

Piisava andmekaitse tagamiseks tuleks andmed konfiskeerimiste ja peatatud saadetiste kohta esitada komisjonile ja ÜRO-le võimaluse korral koondatult ja anonüümsel kujul.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Määrusega (EÜ) nr 273/2004 nähakse ette andmete töötlemine. Nimetatud töötlemine võib hõlmata ka isikuandmeid ja seda tuleks teha kooskõlas liidu õigusaktidega.

(11) Määrusega (EÜ) nr 273/2004 nähakse ette teabe töötlemine, sealhulgas isikuandmete töötlemine, mis võimaldab pädevatel asutustel teostada järelevalvet narkootikumide lähteainete turuleviimise üle ja hoida ära nimekirjas loetletud lähteainete kõrvaletoimetamist. Isikuandmete töötlemist tuleks teha vastavalt andmekaitset käsitlevale liidu õigusele, eelkõige andmete kvaliteedi, proportsionaalsuse ja eesmärgipärasuse nõuetele ning kooskõlas õigusega teabele, andmetele juurdepääsule, nende muutmisele ja kustutamisele ning kasutamise keelamisele ning korralduslike ja tehniliste meetmete ning isikuandmete rahvusvahelise edastamisega. Andmed peaksid olema piisavad, täpsed ja asjakohased ega tohiks olla ülemäärased, arvestades eesmärki, milleks neid kogutakse. Andmeid ei tohiks töödelda kauem, kui see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, ning nende täpsust tuleks pidevalt kontrollida. Liikmesriikides peaks andmete töötlemine toimuma liikmesriikide pädevate asutuste järelevalve all, kelleks on eelkõige liikmesriikide määratud sõltumatud riiklikud ametiasutused. Komisjon peaks töötlema määruse (EÜ) nr 273/2004 raamistikus isikuandmeid Euroopa andmekaitseinspektori järelevalve all. Selleks et õiguskaitseasutused saaksid narkokaubandusega seotud kuritegusid avastada, ennetada, uurida või nende eest vastutusele võtta, tuleks liikmesriikidel lubada vastu võtta seadusandlikke meetmeid, et võimaldada nende pädevatele asutustele juurdepääs isikuandmetele, mida on töödeldud määruse (EÜ) nr 273/2004 kohaselt eespool toodud eesmärkidel ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik, proportsionaalne ja kuulub piisavate kaitsemeetmete alla. Kuna niisugune töötlemine kujutab endast isikuandmete kaitset puudutava põhiõiguse piirangut, tuleks seda tõlgendada kitsendavalt ja see peaks vastama Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud nõuetele. Niisugune töötlemine peaks toimuma üksnes juhtumipõhiselt ja tingimusel, et pädevatel õiguskaitseasutustel on põhjendatult alust arvata, et see aitab oluliselt kaasa narkokaubandusega seotud kuritegude ennetamisele, avastamisele või uurimisele.

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artiklis 13b esitatud muudatusega. Oluline on määratleda täpsemalt käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluva andmetöötlustegevuse peamised elemendid. Kuigi enamasti töödeldakse ettevõtjate või juriidiliste isikute andmeid, on sageli ka füüsilised isikud tuvastatavad. Muudatusettepanekus võetakse arvesse Euroopa andmekaitseinspektori soovitusi.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Määruses (EÜ) nr 273/2004 seatud eesmärkide saavutamiseks tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290, et täpsustada nõudeid ja tingimusi seoses loa andmise ja registreerimise, kliendideklaratsioonide saamise ja kasutamise, segude dokumenteerimise ja märgistamise, ettevõtjate poolt teabe andmisega nimekirjas loetletud lähteainetega seotud tehingute kohta, loa saanud või Euroopa registrisse kantud ettevõtjate ja kasutajate loetelu ja lisade muutmisega. On eriti oluline, et komisjon viiks ettevalmistava töö käigus läbi nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil.

(15) Määruses (EÜ) nr 273/2004 seatud eesmärkide saavutamiseks tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290, et täpsustada nõudeid ja tingimusi seoses loa andmise ja registreerimise, kliendideklaratsioonide saamise ja kasutamise, segude dokumenteerimise ja märgistamise, ettevõtjate poolt teabe andmisega nimekirjas loetletud lähteainetega seotud tehingute kohta, loa saanud või Euroopa registrisse kantud ettevõtjate ja kasutajate loetelu ja lisade muutmisega. Niisugustes delegeeritud õigusaktides tuleks määrata kindlaks ka isikuandmete kategooriad, mida võivad liikmesriigid ja ettevõtjad töödelda määruse (EÜ) nr 273/2004 kohaselt, isikuandmete kategooriad, mida võib Euroopa andmebaasis säilitada, menetlused, mille kohaselt andmesubjektid saavad kasutada oma õigust teabele Euroopa andmebaasis töödeldud isikuandmete kohta, nendele juurdepääsule, nende parandamisele, kustutamisele või kasutuse keelamisele, ning isikuandmete kategooriad, mida ettevõtjad peavad töötlema selleks, et teavitada ebatavalistest või kahtlastest tehingutest. On eriti oluline, et komisjon viiks ettevalmistava töö käigus läbi nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil, ning küsiks Euroopa andmekaitseinspektori arvamust selliste delegeeritud õigusaktide koostamisel, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist määruse (EÜ) nr 273/2004 alusel.

Selgitus

Oluline on määratleda täpsemalt käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluva andmetöötlustegevuse peamised elemendid. Kuigi enamasti töödeldakse ettevõtjate või juriidiliste isikute andmeid, on sageli ka füüsilised isikud tuvastatavad. Muudatusettepanekus võetakse arvesse Euroopa andmekaitseinspektori soovitusi.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 2 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) „kasutaja” tähendab kõiki füüsilisi või juriidilisi isikuid, kes omavad nimekirjas loetletud lähteaineid ja tegelevad nimekirjas loetletud lähteainete töötlemise, formuleerimise, tarbimise, ladustamise, hoidmise, käitluse, nendega mahutite täitmise, nende ühest mahutist teise üleviimise, segamise, transformatsiooni või muul viisil kasutamisega.

h) „kasutaja” mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole ettevõtja ja kes omab nimekirjas loetletud lähteaineid ja tegeleb nimekirjas loetletud lähteainete töötlemise, formuleerimise, tarbimise, ladustamise, hoidmise, käitluse, nendega mahutite täitmise, nende ühest mahutist teise üleviimise, segamise, transformatsiooni või muul viisil kasutamisega.

Selgitus

Muudatus on pärit Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamusest.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad ja kasutajad peavad hankima pädevatelt asutustelt loa, enne kui nad võivad I lisa 1. kategooriasse kuuluvaid lähteaineid omada või turule viia. Pädevad asutused võivad väljastada erilubasid apteekidele, veterinaardispanseritele, teatud tüüpi avaliku halduse asutusele või sõjaväele. Sellised eriload kehtivad ainult I lisa 1. kategooriasse kuuluvate lähteainete kasutamiseks asjaomaste ettevõtjate ametlike ülesannete piires.

2. Ettevõtjad ja kasutajad peavad hankima nende liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kus nad asuvad või on asutatud, loa, enne kui nad võivad I lisa 1. kategooriasse kuuluvaid lähteaineid omada või turule viia. Pädevad asutused võivad väljastada erilubasid apteekidele, veterinaardispanseritele, teatud tüüpi avaliku halduse asutusele või sõjaväele. Sellised eriload kehtivad ainult I lisa 1. kategooriasse kuuluvate lähteainete kasutamiseks asjaomaste ettevõtjate ametlike ülesannete piires.

Selgitus

Ettevõtjatele ei tohiks jätta võimalust valida liikmesriik, kus pädevad asutused kohaldavad kõige vähenõudlikumat litsentsimis- ja registreerimissüsteemi.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 3 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Alates [18 kuud pärast avaldamiskuupäeva] peavad ettevõtjad enne I lisa 2. kategooriasse kuuluvate lähteainete turule viimist taotlema pädevatelt asutustelt enda registreerimist. Lisaks peavad kasutajad taotlema pädevatelt asutustelt registreerimist, enne kui nad võivad I lisa alamkategooriasse 2A kuuluvaid lähteaineid omada. Pädevad asutused võivad lubada eriregistreerimist apteekidele, veterinaardispanseritele, teatud tüüpi avaliku halduse asutusele või sõjaväele. Selline eriregistreerimine kehtib ainult I lisa 2. kategooriasse kuuluvate lähteainete kasutamiseks asjaomaste ettevõtjate või kasutajate ametlike ülesannete piires.

6. Alates …* peavad ettevõtjad enne I lisa 2. kategooriasse kuuluvate lähteainete turule viimist taotlema enda registreerimist selle liikmesriigi pädevatelt asutustelt, kus nad asuvad või on asutatud. Lisaks peavad kasutajad taotlema pädevatelt asutustelt registreerimist, enne kui nad võivad I lisa alamkategooriasse 2A kuuluvaid lähteaineid omada. Pädevad asutused võivad lubada eriregistreerimist apteekidele, veterinaardispanseritele, teatud tüüpi avaliku halduse asutusele või sõjaväele. Selline eriregistreerimine kehtib ainult I lisa 2. kategooriasse kuuluvate lähteainete kasutamiseks asjaomaste ettevõtjate või kasutajate ametlike ülesannete piires.

 

______________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Selgitus

Ettevõtjatele ei tohiks jätta võimalust valida liikmesriik, kus pädevad asutused kohaldavad kõige vähenõudlikumat litsentsimis- ja registreerimissüsteemi.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt f

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 3 – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Komisjonil on artikli 15a kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

9. Komisjonil on artikli 15a kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

(a) lõikes 2 nimetatud loa andmisega seotud nõuded ja tingimused;

a) lõikes 2 nimetatud loa andmisega seotud nõuded ja tingimused ning esitatavate andmete, sealhulgas isikuandmete kategooriad;

(b) lõikes 6 nimetatud registreerimisega seotud nõuded ja tingimused;

b) lõikes 6 nimetatud registreerimisega seotud nõuded ja tingimused ning esitatavate andmete, sealhulgas isikuandmete kategooriad; ning

(c) loa saanud või registreerunud ettevõtjate ja kasutajate lõikes 8 osutatud narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaasi kandmisega seotud nõuded ja tingimused.

c) loa saanud või registreerunud ettevõtjate ja kasutajate lõikes 8 osutatud narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaasi kandmisega seotud nõuded ja tingimused.

 

Enne käesoleva lõike kohaste delegeeritud õigusaktide väljatöötamist konsulteerib komisjon Euroopa andmekaitseinspektoriga.

 

Esimese lõigu punktides a ja b osutatud isikuandmete kategooriad ei hõlma tundlikke andmeid direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõike 1 tähenduses.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 15a seoses ettevõtjate lõikes 2 osutatud teabe esitamise nõuete ja tingimustega.

3. Komisjonile antakse volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 15a seoses ettevõtjate lõikes 2 osutatud teabe esitamise nõuete ja tingimustega, selleks töödeldavate isikuandmete kategooriate ning isikuandmete töötlemisel kasutatavate kaitsemeetmetega.

 

Enne käesoleva lõike kohaste delegeeritud õigusaktide väljatöötamist konsulteerib komisjon Euroopa andmekaitseinspektoriga.

Selgitus

Tuleb täpsustada, milliseid isikuandmete kategooriaid nimetatud eesmärgil töödeldakse. Kuna ettepanekus kategooriaid ei täpsustata, tuleks seda teha delegeeritud õigusaktidega. Muudatusettepanekus võetakse arvesse Euroopa andmekaitseinspektori soovitusi.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Ettevõtjad ei edasta käesoleva määruse alusel töödeldud isikuandmeid muudele isikutele kui pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 13a – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon loob narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaasi, millel on järgmised funktsioonid:

Pärast artikli 3 lõikes 9 viidatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist loob komisjon narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaasi, millel on järgmised funktsioonid:

Selgitus

Enne andmebaasi loomist on äärmiselt oluline kehtestada eeskirjad nõuete ja tingimuste kohta, sealhulgas andmekaitsenõuete kohta.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 13a – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) teabe edastamise lihtsustamine vastavalt artikli 13 lõikele 1, selle sünteesimine ja analüüsimine liidu tasandil ja vastavate aruannete esitamine Rahvusvahelisele Narkootiliste Ainete Kontrollinõukogule vastavalt artikli 13 lõikele 2;

a) teabe (võimaluse korral koondatult ja anonüümsel kujul) edastamise lihtsustamine vastavalt artikli 13 lõikele 1, selle sünteesimine ja analüüsimine liidu tasandil ja vastavate aruannete esitamine Rahvusvahelisele Narkootiliste Ainete Kontrollinõukogule vastavalt artikli 13 lõikele 2;

Selgitus

Piisava andmekaitse tagamiseks tuleks andmed konfiskeerimiste ja peatatud saadetiste kohta esitada komisjonile ja ÜRO-le võimaluse korral koondatult ja anonüümsel kujul.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 13a – lõiked 1 a, 1 b, 1 c ja 1 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Komisjon ja pädevad asutused võtavad kõik vajalikud meetmed selleks, et tagada Euroopa andmebaasis sisalduva teabe turvalisus, konfidentsiaalsus ja täpsus.

 

1 b. Käesoleva määruse alusel kogutud teavet, sealhulgas isikuandmeid, kasutatakse kooskõlas isikuandmete kaitset käsitleva kohaldatava õigusega ning seda ei säilitada kauem, kui see on käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks vajalik. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 10 lõikes 1 viidatud andmete erikategooriate töötlemine on keelatud.

 

1 c. Andmesubjektile antakse teavet andmete töötlemise ja säilitamise eesmärkide kohta, töödeldavate ja säilitatavate andmete kategooriate kohta, andmete vastutava töötleja isiku ja andmete saaja isiku kohta, teavet andmesubjekti isikuandmetele juurdepääsu, nende muutmise ja kustutamise õiguse kohta, olemasolevate haldus- ja õiguskaitsevahendite kohta ning artikli 13b lõikes 1 viidatud järelevalveasutuse kontaktandmed. Osa sellest eriteabest või kogu eriteabe võib jätta andmata üksnes juhul, kui see kahjustaks haldus- või kohtulikke uurimisi või menetlusi, takistaks kuritegude ennetamist, uurimist, avastamist või nende eest vastutusele võtmist või seaks ohtu avaliku või riikliku julgeoleku.

 

1 d. Komisjon teeb avalikkusele kättesaadavaks Euroopa andmebaasiga seotud põhjaliku isikuandmete puutumatust käsitleva selgelt ja arusaadavalt sõnastatud teate, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitega 10 ja 11.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 13b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Isikuandmete töötlemine liikmesriikide pädevates asutustes toimub vastavalt direktiivile 95/46/EÜ ja kõnealuse direktiivi artiklis 28 osutatud liikmesriigi sõltumatu asutuse järelevalve all.

1. Isikuandmete töötlemine pädevates asutustes toimub vastavalt direktiivile 95/46/EÜ ja kõnealuse direktiivi artiklis 28 osutatud liikmesriigi järelevalveasutuse järelevalve all. See järelevalveasutus tagab andmesubjekti õiguste kaitse kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ.

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse, et andmekaitseasutused tagavad andmesubjektide õiguste kaitse. Muudatusettepanekus võetakse arvesse Euroopa andmekaitseinspektori soovitusi. Sõnastus on sarnane kehtivate ühenduse õigusaktide sõnastusega (nt IMI määruse (EÜ) nr 1024/2012 sätted).

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 13b – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Ilma et see piiraks direktiivi 95/46/EÜ artikli 13 kohaldamist, kasutatakse käesoleva määruse alusel kogutud või töödeldud isikuandmeid ainult selleks, et hoida ära nimekirjas loetletud lähteainete kõrvaletoimetamist.

Selgitus

Piisava andmekaitse tagamiseks on oluline sätestada eesmärk, milleks isikuandmeid töödeldakse käesoleva määruse raames (eesmärgi piiramine). Samas tuleks säilitada praegu andmekaitsedirektiivis sisalduv võimalus, mille kohaselt võivad liikmesriikide pädevad asutused kasutada (nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja andmekaitset käsitlevate riigisiseste eeskirjade kohaselt) kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks kogutud teavet (narkokaubanduse võrgustike avastamiseks ja likvideerimiseks).

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 13b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon töötleb isikuandmeid, kaasa arvatud artiklis 13a nimetatud Euroopa andmebaasi jaoks, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 ja Euroopa andmekaitseinspektori järelevalve all.

2. Komisjon töötleb isikuandmeid, kaasa arvatud artiklis 13a nimetatud Euroopa andmebaasi jaoks, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 ja Euroopa andmekaitseinspektori järelevalve all. Euroopa andmekaitseinspektor tagab andmesubjektide õiguste kaitse seoses Euroopa andmebaasi andmete töötlemisega kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse, et andmekaitseasutused tagavad andmesubjektide õiguste kaitse. Muudatusettepanekus võetakse arvesse Euroopa andmekaitseinspektori soovitusi. Sõnastus on sarnane kehtivate ühenduse õigusaktide sõnastusega (nt IMI määruse (EÜ) nr 1024/2012 sätted).

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 13b – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Lõikes 1 viidatud liikmesriikide sõltumatud riigiasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor teevad oma pädevuste raames aktiivselt koostööd ning tagavad isikuandmete töötlemise koordineeritud järelevalve, sealhulgas seoses artiklis 13a sätestatud Euroopa andmebaasiga.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada koostöö riiklike andmekaitseasutuste ja Euroopa andmekaitseinspektori vahel, et teostada nõuetekohast järelevalvet ELi andmebaasiga seoses toimuva andmete töötlemise üle. Koordineeritud järelevalve süsteem on sätestatud juba mitmes ELi õigusaktis, nimelt IMI määruses, Eurodacis, VISis ja SIS II-s.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10 a

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 13c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 13c

 

Delegeeritud õigusaktid

 

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 15a õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte Euroopa andmebaasi jaoks töödeldavate isikuandmete kategooriate, töödeldud isikuandmete säilitamise aja kohta, menetluste kohta, kuidas andmesubjekt saab kasutada oma õigust pääseda juurde oma andmetele, neid muuta, kustutada ja vajaduse korral vaidlustada või nende kasutamine keelata.

 

Enne käesoleva artikli kohaste delegeeritud õigusaktide väljatöötamist konsulteerib komisjon Euroopa andmekaitseinspektoriga.”

Selgitus

Andmekaitsealane õigus, isikuandmete töötlemise eri elemendid, sealhulgas andmesubjektide õiguste kasutamine, tuleb täpsustada delegeeritud õigusaktidega. Muudatusettepanekus võetakse arvesse Euroopa andmekaitseinspektori soovitusi.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) standardvorm artiklis 13a viidatud isikuandmete puutumatust käsitleva teate esitamiseks.

Selgitus

Andmekaitsealane õigus, isikuandmete töötlemise eri elemendid, sealhulgas andmesubjektide õiguste kasutamine, tuleb täpsustada delegeeritud õigusaktidega. Muudatusettepanekus võetakse arvesse Euroopa andmekaitseinspektori soovitusi.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 273/2004

Artikkel 16 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon hindab selle määruse rakendamist ja toimimist hiljemalt [78 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumiskuupäeva].

välja jäetud

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

 

Läbivaatamine

 

Komisjon esitab hiljemalt …* Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse (EÜ) nr 273/2004 rakendamise ja toimimise kohta, eelkõige võimaliku vajaduse kohta täiendavate meetmete järele, et jälgida ja kontrollida nimekirjas loetlemata lähteainetega seotud kahtlasi tehinguid.

 

__________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 66 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. See konsolideeritakse määrusega, mida sellega muudetakse. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

SELETUSKIRI

Narkootikumide lähteained on kemikaalid, mida kasutatakse laialdaselt eri tööstusprotsessides (näiteks plastide, ravimite, kosmeetikatarvete, lõhnaõlide või puhastusvahendite tootmisel), aga mida võidakse kuritarvitada uimastite ebaseaduslikuks valmistamiseks. Kurjategijad, kes kavatsevad narkootikumide lähteaineid kasutada narkootikumide ebaseaduslikuks tootmiseks, toodavad neid harva, sest narkootikumide lähteainete tootmine nõuab sageli olulise infrastruktuuri olemasolu. Seevastu püüavad sellised kurjategijad sageli juhtida narkootikumide lähteainete seaduslikku kaubandust seaduslikult teelt kõrvale varguse või ostmise kaudu.

Olemasoleva reguleeriva raamistikuga on seega loodud litsentsimise ja registreerimise süsteem, et teostada järelevalvet narkootikumide lähteainetega seotud kaubanduse üle ELis, ja on kehtestatud erinõuded (seoses varguse vältimise, klientide kontrollimise ja kahtlaste tehingute tuvastamisega) selles valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele ja riiklikele ametiasutustele (seoses haldusmenetluste ja kohapealsete kontrollidega). Kontrolli tase sõltub kõnealuste ainete kategooriast. ÜRO üldeeskirjade alusel on 23 nn nimekirjas loetletud lähteainet jagatud kolme kategooriasse alates kõige ohtlikumatest ainetest (1. kategooria) kuni lahtiste kemikaalideni (3. kategooria). Neid kategooriaid täiendab vabatahtlik nimekirjas loetlemata lähteainete järelevalve süsteem.

Viimastel aastatel on ELile saanud osaks rahvusvaheline kriitika tema väidetavalt leebete kontrollimeetmete pärast. Kriitika keskendub ainele atsetaanhüdriid (AA), mis praegu kuulub 2. kategooriasse). Atsetaanhüdriidi kasutatakse seaduslikult plastiku, tekstiili, värvainete, fotokeemia, lõhnaõlide, lõhkeainete ja aspiriini tootmiseks, aga seda saab ebaseaduslikult kasutada ka heroiini, amfetamiini ja kokaiini tootmiseks. See aine on heroiini (millega on seotud kõige rohkem narkootikumidest põhjustatud surmasid ELis) peamine lähteaine.

Hiljutises EMCDDA ja EUROPOLi koostatud ELi narkootikumide turgu käsitlevas aruandes „EU drug markets report” juhiti erilist tähelepanu AA ebaseaduslikule kõrvaletoimetamisele ELis keerukamate kuritegelike organisatsioonide poolt[1].

Komisjoni ettepaneku eesmärk on tegeleda narkootikumide lähteainete ebaseadusliku kõrvaletoimetamise probleemiga kolmel viisil.

* AA kaubanduse parem järelevalve:

komisjon teeb ettepaneku luua uus alamkategooria, mille suhtes kehtivad nõuded on rangemad kui 2. kategooria ainete suhtes kehtivad nõuded, aga mitte nii ranged kui 1. kategooria ainete suhtes kehtivad nõuded. Kõige olulisem on, et AA lõppkasutajad peavad end registreerima nüüd pädeva asutuse juures, kusjuures varem pidid seda tegema ainult AA tootjad ja sellega kauplevad ettevõtjad.

* Registreerimise eeskirju tugevdatakse:

komisjon soovitab täpsustada kasutatud määratlusi ja võtta kasutusele rohkem ühtlustatud registreerimistingimused ja -nõuded. Komisjon soovitab ka jätta piisava paindlikkuse kategooriate kohandamiseks muutuvatele oludele.

* Narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaasi loomine:

Komisjon soovitab luua uue kogu ELi hõlmava andmebaasi, mis sisaldab teavet narkootikumide lähteainete konfiskeerimise kohta ELis ning ELi kõigi litsentseeritud või registreeritud ettevõtjate ja narkootikumide lähteainete lõppkasutajate nimekirja.

Raportöör toetab üldiselt kõnealust ettepanekut. Kuna ebaseaduslike narkootikumide tootmiseks on vaja ainult väikest kogust narkootikumide lähteaineid ning neid lähteaineid toodetakse maailmas suurtes kogustes, tuleb hoolsalt valvata, et neid narkootikumide lähteaineid ei toimetata kõrvale ELi seaduslikust kaubandusest. ELi tegevus selles valdkonnas sunnib seega kaubitsejaid viima oma tegevuse mujale maailmas ning loodetavasti innustab maailma muid piirkondi toimima ELi eeskujul.

On äärmiselt oluline, et sellised narkootikumide lähteained nagu AA, mis on oluline koostisosa heroiini tootmisel, ei satuks valedesse kätesse. Euroopas 2008. aastal konfiskeeritud AA kogus oleks täitnud ligikaudu poole Afganistani aastasest AA vajadusest heroiini tootmiseks. Komisjon näib olevat põhjalikult kaalunud olemasolevaid võimalusi ja valinud praktilise ja proportsionaalse lahenduse. Ettepanekus lubatakse atsetaanhüdriidi seaduslik kaubandus ja õiguspärane kasutamine ega kehtestata põhjendamatut halduskoormust ettevõtjatele. Samal ajal võimaldab see pädevatel asutustel jälgida paremini kaubavooge, et tuvastada ja peatada aine ebaseaduslik kõrvaletoimetamine.

Raportöör on seisukohal, et ettepanekus on praeguse olukorraga võrreldes olulisi edasiminekuid. Delegeeritud õigusaktide kasutuselevõtt tagab komisjonile vajaliku paindlikkuse muutuvatele oludele kiireks reageerimiseks ning võitlemiseks leidlike narkokaubitsejate vastu, tagades sealjuures parlamendi nõuetekohase järelevalve kõigi muudatuste üle. Registreerimise ja litsentsimise nõuete lihtsustamist ja ühtlustamist kogu ELis tuleb toetada, et hoida ära turu killustumine ja takistada kurjategijaid keskendumast ELi siseturu nn nõrgemaile lülile. Lõpetuseks väljendab raportöör heameelt Euroopa andmebaasi loomise üle, sest see tagab vajaliku läbipaistvuse ning tõhustab kõigi narkootikumide lähteainete järelevalvet ELis.

Raportöör toetab üldjoontes komisjoni ettepanekut, aga soovitab tugevdada teatavaid aspekte. Andmekaitse osas soovitab raportöör tõhustada ja selgitada andmete kasutamist ja töötlemist ning piirata juurdepääsu andmebaasile. Raportööri eesmärk on veenda ettevõtjaid ja kasutajaid loobuma püüdest leida ELis kõige vähenõudlikum registreerimissüsteem ning soovitab pöörata erilist tähelepanu narkootikumide lähteainetega, sealhulgas nimekirjas loetlemata lähteainetega seotud edasisele arengule.

  • [1]  EU drug markets report: a strategic analysis, EMCDDA/Europol, jaanuar 2013

MENETLUS

Pealkiri

Narkootikumide lähteaineid käsitleva määruse (EÜ) nr 273/2004 muutmine

Viited

COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)

EP-le esitamise kuupäev

27.9.2012

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

22.10.2012

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

22.10.2012

ENVI

22.10.2012

IMCO

22.10.2012

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

10.10.2012

ENVI

29.11.2012

IMCO

10.10.2012

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Anna Hedh

10.12.2012

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.4.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

3

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (art 187 lg 2)

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers

Esitamise kuupäev

15.5.2013