MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi huumausaineiden lähtöaineista annetun asetuksen (EY) N:o 273/2004 muuttamisesta

15.5.2013 - (COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Anna Hedh


Menettely : 2012/0261(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0153/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0153/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi huumausaineiden lähtöaineista annetun asetuksen (EY) N:o 273/2004 muuttamisesta

(COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0548),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0319/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0153/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Olisi perustettava huumausaineiden lähtöaineiden eurooppalainen tietokanta, jotta voitaisiin yksinkertaistaa jäsenvaltioiden suorittamaa raportointia takavarikoista ja pysäytetyistä toimituksista, luoda eurooppalainen rekisteri toimijoista ja käyttäjistä, joilla on lupa tai jotka ovat rekisteröityneet, ja helpottaa näin luokiteltuihin aineisiin liittyvien liiketoimien laillisuuden todentamista sekä antaa toimijoille mahdollisuus toimittaa toimivaltaisille viranomaisille tiedot luokiteltuihin aineisiin liittyvistä laillisista liiketoimista.

(10) Olisi perustettava huumausaineiden lähtöaineiden eurooppalainen tietokanta, jotta voitaisiin yksinkertaistaa jäsenvaltioiden suorittamaa raportointia takavarikoista ja pysäytetyistä toimituksista mahdollisuuksien mukaan kootussa muodossa ja nimettömästi ja henkilötietoja käsiteltäessä mahdollisimman hyvin yksityisyyttä varjellen ja ottaen huomioon tietojen rajoittamisen periaate ja yksityisyyden suojaa parantavien tekniikoiden taso, luoda eurooppalainen rekisteri toimijoista ja käyttäjistä, joilla on lupa tai jotka ovat rekisteröityneet, ja helpottaa näin luokiteltuihin aineisiin liittyvien liiketoimien laillisuuden todentamista sekä antaa toimijoille mahdollisuus toimittaa toimivaltaisille viranomaisille tiedot luokiteltuihin aineisiin liittyvistä laillisista liiketoimista.

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa riittävä tietosuoja, takavarikoita ja pysäytettyjä toimituksia koskevat tiedot olisi mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava komissiolle ja YK:lle kootusti ja nimettömästi.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Asetuksessa (EY) N:o 273/2004 säädetään tietojen käsittelystä. Tällaisten tietojen käsittely voi kattaa myös henkilötietojen käsittelyn, joka olisi tehtävä unionin lainsäädännön mukaisesti.

(11) Asetuksessa (EY) N:o 273/2004 säädetään tietojen käsittelystä, myös henkilötietojen käsittelystä, jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat seurata huumausaineiden lähtöaineiden markkinoille saattamista ja estää luokiteltujen aineiden kulkeutumisen pois laillisilta väyliltä. Henkilötietojen käsittely olisi tehtävä tietosuojaa koskevan unionin lainsäädännön ja erityisesti tietojen laatua, suhteellisuutta ja käyttötarkoituksen rajoittamista koskevien vaatimusten mukaisesti sekä tiedottamista, tietoihin tutustumista, tietojen oikaisua, poistamista tai suojaamista, organisatorisia ja teknisiä toimia sekä henkilötietojen kansainvälisiä siirtoja koskevia oikeuksia kunnioittaen. Tietojen olisi oltava asianmukaisia, paikkansapitäviä ja olennaisia, eikä niitä saisi olla liikaa suhteessa niiden keräämistarkoitukseen. Niitä ei saisi käsitellä liian pitkään suhteessa niiden keräämistarkoitukseen, ja niiden paikkansapitävyys olisi tarkistettava säännöllisesti. Tietoja olisi käsiteltävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja erityisesti jäsenvaltioiden nimittämien riippumattomien viranomaisten valvonnassa, kun kyse on jäsenvaltioissa toteutettavasta henkilötietojen käsittelystä. Myös Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava tietojen käsittelyä komission asetuksen (EY) N:o 273/2004 puitteissa suorittaman henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Jotta lainvalvontaviranomaisten olisi mahdollista selvittää, estää ja tutkia huumausaineiden kauppaan liittyviä rikoksia ja asettaa syytteeseen niistä, jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla ne voivat myöntää toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden tutustua henkilötietoihin, joita käsitellään asetuksen (EY) N:o 273/2004 mukaisesti näihin tarkoituksiin ja sikäli kuin se on tarpeellista ja suhteellista ja siihen sovelletaan suojatoimenpiteitä. Koska käsittelyssä on kyse tietosuojaa koskevan perusoikeuden rajoittamisesta, sitä olisi tulkittava rajoittavasti ja siten, että noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisia vaatimuksia. Käsittely olisi tehtävä tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että toimivaltaisilla lainvalvontaviranomaisilla on perusteltuja syitä katsoa, että käsittelyllä edistetään olennaisesti huumausaineiden kauppaan liittyvien rikosten estämistä, selvittämistä tai tutkimista.

Perustelu

Tarkistus liittyy 13 b artiklassa esitettyyn muutosehdotukseen. Tähän asetukseen sisältyvien tietojenkäsittelyä koskevien operaatioiden keskeiset osat on aiheellista määritellä entistä yksityiskohtaisemmin. Vaikka suurin osa tietojen käsittelystä koskee yrityksiä tai oikeushenkilöitä, monissa tapauksissa myös luonnolliset henkilöt ovat käsittelyn yhteydessä tunnistettavissa. Tässä tarkistuksessa otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun suositukset.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Asetuksen (EY) N:o 273/2004 tavoitteiden saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, joissa määritellään vaatimukset ja ehdot, jotka koskevat luvan ja rekisteröinnin myöntämistä, asiakkaan selvitysten saamista ja käyttämistä, seosten dokumentointia ja merkintöjä, niitä tietoja, jotka toimijoiden on toimitettava luokiteltuihin aineisiin liittyvistä liiketoimista, luvan tai rekisteröinnin saaneiden toimijoiden ja käyttäjien luettelointia eurooppalaiseen rekisteriin ja liitteiden muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(15) Asetuksen (EY) N:o 273/2004 tavoitteiden saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, joissa määritellään vaatimukset ja ehdot, jotka koskevat luvan ja rekisteröinnin myöntämistä, asiakkaan selvitysten saamista ja käyttämistä, seosten dokumentointia ja merkintöjä, niitä tietoja, jotka toimijoiden on toimitettava luokiteltuihin aineisiin liittyvistä liiketoimista, luvan tai rekisteröinnin saaneiden toimijoiden ja käyttäjien luettelointia eurooppalaiseen rekisteriin ja liitteiden muuttamista. Tällaisilla delegoiduilla säädöksillä olisi myös määriteltävä henkilötietojen ryhmät, joita jäsenvaltiot ja toimijat voivat käsitellä asetusta (EY) N:o 273/2004 noudattaen, henkilötietoluokat, jotka voidaan tallentaa eurooppalaiseen tietokantaan, menettelyt, joiden avulla rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan saada tietoa ja tutustua eurooppalaisessa tietokannassa käsiteltäviin tietoihin tai oikaista ja poistaa niitä tai suojata niiden käytön, sekä henkilötietojen ryhmät, joita toimijat käsittelevät ilmoittaessaan epätavallisista tai epäilyttävistä liiketoimista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja pyytää Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoa asetuksen (EY) N:o 273/2004 mukaista henkilötietojen käsittelemistä koskevia delegoituja säädöksiä valmistellessaan.

 

Perustelu

Tähän asetukseen sisältyvien tietojenkäsittelyä koskevien operaatioiden keskeiset osat on aiheellista määritellä entistä yksityiskohtaisemmin. Vaikka suurin osa tietojen käsittelystä koskee yrityksiä tai oikeushenkilöitä, monissa tapauksissa myös luonnolliset henkilöt ovat käsittelyn yhteydessä tunnistettavissa. Tässä tarkistuksessa otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun suositukset.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

2 artikla – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h) ’käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on hallussaan luokiteltua ainetta ja joka jalostaa, formuloi, kuluttaa, varastoi, säilyttää, käsittelee, täyttää säilöihin, siirtää säiliöstä toiseen, sekoittaa, muuntaa tai jollakin muulla tavalla käyttää luokiteltuja aineita.

h) ’käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole toimija ja jolla on hallussaan luokiteltua ainetta ja joka jalostaa, formuloi, kuluttaa, varastoi, säilyttää, käsittelee, täyttää säilöihin, siirtää säiliöstä toiseen, sekoittaa, muuntaa tai jollakin muulla tavalla käyttää luokiteltuja aineita.

Perustelu

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnosta.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

3 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimijoiden ja käyttäjien on hankittava toimivaltaisten viranomaisten lupa ennen kuin niillä voi olla omistuksessaan liitteessä I olevia luokkaan 1 luokiteltuja aineita tai ennen kuin ne voivat saattaa niitä markkinoille. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää erityisluvan apteekeille, eläinlääkkeiden jakelupisteille, tietyntyyppisille viranomaisille tai asevoimille. Erityislupa pätee vain liitteessä I olevien luokkaan 1 luokiteltujen aineiden käyttöön, joka tapahtuu asianomaisten toimijoiden hoitaessa julkista tehtäväänsä.

2. Toimijoiden ja käyttäjien on hankittava toimivaltaisten viranomaisten lupa siitä jäsenvaltiosta, jossa heidän kotipaikkansa on tai johon he ovat sijoittautuneet, ennen kuin niillä voi olla omistuksessaan liitteessä I olevia luokkaan 1 luokiteltuja aineita tai ennen kuin ne voivat saattaa niitä markkinoille. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää erityisluvan apteekeille, eläinlääkkeiden jakelupisteille, tietyntyyppisille viranomaisille tai asevoimille. Erityislupa pätee vain liitteessä I olevien luokkaan 1 luokiteltujen aineiden käyttöön, joka tapahtuu asianomaisten toimijoiden hoitaessa julkista tehtäväänsä.

Perustelu

Toimijoita olisi estettävä kiertelemästä EU:n jäsenvaltiosta toiseen etsimässä kevyimpiä lupa- tai rekisteröintijärjestelmiä noudattavia toimivaltaisia viranomaisia.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

3 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Toimijoiden on hankittava [18 months after the date of publication] lähtien toimivaltaisilta viranomaisilta rekisteröinti ennen liitteessä I olevien luokkaan 2 luokiteltujen aineiden markkinoille saattamista. Lisäksi käyttäjien on hankittava toimivaltaisilta viranomaisilta rekisteröinti ennen liitteessä I olevien alaluokkaan 2A luokiteltujen aineiden hankkimista omistukseensa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää erityisrekisteröinnin apteekeille, eläinlääkkeiden jakelupisteille, tietyntyyppisille viranomaisille tai asevoimille. Tällainen rekisteröinti pätee vain liitteessä I olevien luokkaan 2 luokiteltujen aineiden käyttöön, joka tapahtuu asianomaisten toimijoiden tai käyttäjien hoitaessa julkista tehtäväänsä.

6. Toimijoiden on hankittava …* lähtien toimivaltaisilta viranomaisilta rekisteröinti jäsenvaltiosta, jossa heidän kotipaikkansa on tai johon he ovat sijoittautuneet, ennen liitteessä I olevien luokkaan 2 luokiteltujen aineiden markkinoille saattamista. Lisäksi käyttäjien on hankittava toimivaltaisilta viranomaisilta rekisteröinti ennen liitteessä I olevien alaluokkaan 2A luokiteltujen aineiden hankkimista omistukseensa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää erityisrekisteröinnin apteekeille, eläinlääkkeiden jakelupisteille, tietyntyyppisille viranomaisille tai asevoimille. Tällainen rekisteröinti pätee vain liitteessä I olevien luokkaan 2 luokiteltujen aineiden käyttöön, joka tapahtuu asianomaisten toimijoiden tai käyttäjien hoitaessa julkista tehtäväänsä.

 

______________

 

* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Toimijoita olisi estettävä kiertelemästä EU:n jäsenvaltiosta toiseen etsimässä kevyimpiä lupa- tai rekisteröintijärjestelmiä noudattavia toimivaltaisia viranomaisia.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – f alakohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

3 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

9. Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä

(a) vaatimuksista ja ehdoista, jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitetun luvan myöntämistä;

(a) vaatimuksista ja ehdoista, jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitetun luvan myöntämistä, sekä toimitettavien tietojen, myös henkilötietojen, ryhmistä;

(b) vaatimuksista ja ehdoista, jotka koskevat 6 kohdassa tarkoitetun rekisteröinnin myöntämistä;

(b) vaatimuksista ja ehdoista, jotka koskevat 6 kohdassa tarkoitetun luvan myöntämistä, sekä toimitettavien tietojen, myös henkilötietojen, ryhmistä; ja

(c) vaatimuksista ja ehdoista, jotka koskevat luvan tai rekisteröinnin saaneiden toimijoiden tai käyttäjien kirjaamista 8 kohdassa tarkoitettuun huumausaineiden lähtöaineita koskevaan eurooppalaiseen tietokantaan.

(c) vaatimuksista ja ehdoista, jotka koskevat luvan tai rekisteröinnin saaneiden toimijoiden tai käyttäjien kirjaamista 8 kohdassa tarkoitettuun huumausaineiden lähtöaineita koskevaan eurooppalaiseen tietokantaan.

 

Ennen tällaisten delegoitujen säädösten laatimista komissio kuulee Euroopan tietosuojavaltuutettua.

 

Edellä ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin henkilötietojen ryhmiin eivät sisälly direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa tarkoitetut arkaluonteiset tiedot.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä vaatimuksista ja ehdoista, jotka koskevat toimijoiden 2 kohdan mukaisesti toimittamia tietoja.”

3. Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä vaatimuksista ja ehdoista, jotka koskevat toimijoiden 2 kohdan mukaisesti toimittamia tietoja, tässä tarkoituksessa käsiteltävien henkilötietojen ryhmiä ja näiden henkilötietojen käsittelemisen suojaa.”

 

Ennen tämän kohdan nojalla laadittavia delegoituja säädöksiä komissio kuulee Euroopan tietosuojavaltuutettua.

Perustelu

Tässä tarkoituksessa käsiteltävät henkilötietoluokat on määriteltävä. Koska ehdotuksessa näitä luokkia ei määritellä, se on tehtävä delegoiduilla säädöksillä. Tässä tarkistuksessa otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun suositukset.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Toimijoiden ei pidä paljastaa tämän asetuksen mukaisesti käsiteltyjä tietoja muille kuin toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

13 a artikla – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio perustaa huumausaineiden lähtöaineita koskevan eurooppalaisen tietokannan, jossa on seuraavat toiminnot:

Edellä 3 artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten antamisen jälkeen komissio perustaa huumausaineiden lähtöaineita koskevan eurooppalaisen tietokannan, jossa on seuraavat toiminnot:

Perustelu

Ennen tietokannan perustamista on erittäin tärkeää laatia säännöt vaatimuksista ja ehdoista, myös tietosuojavaatimuksista.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

13 a artikla – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) helpotetaan 13 artiklan 1 kohdan mukaisten tietojen antamista, niiden synteesiä ja analyysiä unionin tasolla sekä raportointia YK:n kansainväliselle huumausaineiden valvontaelimelle 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

(a) helpotetaan 13 artiklan 1 kohdan mukaisten tietojen antamista, mahdollisuuksien mukaan kootussa muodossa ja nimettömästi, niiden synteesiä ja analyysiä unionin tasolla sekä raportointia YK:n kansainväliselle huumausaineiden valvontaelimelle 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa riittävä tietosuoja, takavarikoita ja pysäytettyjä toimituksia koskevat tiedot olisi mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava komissiolle ja YK:lle kootusti ja nimettömästi.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

13 a artikla – 1 a–1 d kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan eurooppalaisen tietokannan sisältämien tietojen turvallisuus, luottamuksellisuus ja paikkansapitävyys.

 

1 b. Tämän asetuksen mukaisesti saatuja tietoja, myös henkilötietoja, on käytettävä henkilötietojen suojaamiseen sovellettavan lain mukaisesti, eikä niitä saa säilyttää pidempään kuin on tarpeen tämän asetuksen soveltamiseksi. Direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 1 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistietoryhmien käsittely on kiellettyä.

 

1 c. Rekisteröidylle on annettava tiedot tarkoituksista, joita varten tietoja käsitellään ja säilytetään, käsiteltävien ja säilytettävien tietojen ryhmät, kerrotaan rekisterinpitäjän ja tietojen vastaanottajien henkilöllisyydet, annetaan tiedot oikeudesta tutustua henkilön henkilötietoihin sekä oikaista ja poistaa niitä, tiedot hallinnollisista ja oikeudellisista valitusmenettelyistä sekä 13 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen yhteystiedot. Kaikki nämä erityistiedot tai osa niistä voidaan salata ainoastaan, jos ne vaikeuttavat hallinnollista tai oikeudellista tutkintaa tai menettelyjä, hankaloittavat rikosten estämistä, tutkintaa tai selvittämistä taikka asettamista syytteeseen rikoksista tai vaarantavat yleisen tai kansallisen turvallisuuden.

 

1 d. Komissio julkistaa eurooppalaista tietokantaa koskevan kattavan tietosuojaselosteen asetuksen (EY) N:o 45/2001 10 ja 11 artiklan mukaisesti selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

13 b artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä henkilötietoja direktiivin 95/46/EY mukaisesti ja kyseisen direktiivin 28 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion julkisen riippumattoman viranomaisen valvonnassa.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä henkilötietoja direktiivin 95/46/EY mukaisesti ja tämän direktiivin 28 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion valvontaviranomaisen valvonnassa. Valvontaviranomaisen on varmistettava, että taataan rekisteröityjen oikeudet direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa täsmennetään, että tietosuojaviranomaisten on varmistettava, että taataan rekisteröityjen oikeudet. Tarkistuksessa otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun suositukset. Sanamuoto on samanlainen kuin voimassa olevassa unionin lainsäädännössä (esimerkiksi IMI-asetuksen (EU) N:o 1024/2012 säännökset).

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

13 b artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tämän artiklan mukaisesti saatuja tai käsiteltyjä tietoja käytetään ainoastaan siihen, että estetään luokiteltujen aineiden kulkeutumista pois laillisilta väyliltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 95/46/EY 13 artiklan soveltamista.

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa riittävä tietosuoja, on vahvistettava, missä tarkoituksessa tämän asetuksen mukaisia tietoja ja henkilötietoja käsitellään (käyttötarkoituksen rajoittaminen). Samalla on kuitenkin säilytettävä tietosuojadirektiiviin sisältyvä mahdollisuus, jonka mukaisesti kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää asianmukaisin perusteluin ja kansallisten tietosuojamääräysten mukaisesti saatuja tietoja rikosten estämiseen ja tutkimiseen sekä syytteeseen asettamiseen rikoksista (paljastaakseen ja pysäyttääkseen huumausainekauppaa käyviä verkostoja).

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

13 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Komission suorittama henkilötietojen käsittely, mukaan lukien 13 a artiklassa säädettyä eurooppalaista tietokantaa varten, on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti ja Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnassa.

2. Komission suorittama henkilötietojen käsittely, mukaan lukien 13 a artiklassa säädettyä eurooppalaista tietokantaa varten, on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti ja Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnassa. Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että taataan asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti rekisteröityjen oikeudet, jotka liittyvät tietojen käsittelyyn eurooppalaisessa tietokannassa.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa täsmennetään, että tietosuojaviranomaisten on varmistettava, että taataan rekisteröityjen oikeudet. Tarkistuksessa otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun suositukset. Sanamuoto on samanlainen kuin voimassa olevassa unionin lainsäädännössä(esimerkiksi IMI-asetuksen (EU) N:o 1024/2012 säännökset).

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

13 b artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden riippumattomat viranomaiset sekä Euroopan tietosuojavaltuutettu, joista kumpikin toimii toimivaltuuksiensa puitteissa, tekevät aktiivista yhteistyötä ja varmistavat henkilötietojen käsittelyä, myös 13 a artiklassa säädettyä eurooppalaista tietokantaa varten, koskevan valvonnan yhteensovittamisen.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteistyö, jotta voidaan seurata asianmukaisesti eurooppalaiseen tietokantaan liittyvien käsittelytoimien toteutusta. Valvonnan yhteensovittamisjärjestelmä on jo otettu käyttöön useissa EU:n oikeudellisissa välineissä ja erityisesti IMI-asetuksessa, Eurodacissa, viisumitietojärjestelmässä (VIS) ja Schengenin tietojärjestelmässä (SIS II).

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 a kohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

13 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

”13 c artikla

 

Delegoidut säädökset

 

Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä eurooppalaista tietokantaa varten käsiteltävistä henkilötietojen ryhmistä, käsiteltävien henkilötietojen säilytysajasta sekä menettelyistä, joiden kautta rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan tutustua tietoihin sekä oikaista ja poistaa niitä tai tarvittaessa suojata niiden käytön.”

 

Komissio kuulee Euroopan tietosuojavaltuutettua ennen kuin se laatii tämän artiklan nojalla delegoituja säädöksiä.

Perustelu

Tietosuojalainsäädäntö sekä henkilötietojen käsittelyn eri osat, mukaan lukien rekisteröityjen mahdollisuudet käyttää oikeuksiaan, on määriteltävä delegoiduissa säädöksissä. Tässä tarkistuksessa otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun suositukset.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 kohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

14 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) Edellä 13 a artiklassa tarkoitetun tietosuojailmoituksen antamiseen tarkoitettu vakiomuotoinen lomake.

Perustelu

Tietosuojalainsäädäntö sekä henkilötietojen käsittelyn eri osat, mukaan lukien rekisteröityjen mahdollisuudet käyttää oikeuksiaan, on määriteltävä delegoiduissa säädöksissä. Tässä tarkistuksessa otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun suositukset.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 12 kohta

Asetus (EY) N:o 273/2004

16 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio arvioi tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja toimintaa [78 months after of the date of entry into force of this amending Regulation] mennessä.”

Poistetaan.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään ...* kertomuksen asetuksen (EY) N:o 273/2004 täytäntöönpanosta ja toimivuudesta ja erityisesti mahdollisesta tarpeesta lisätä toimia, joilla seurataan ja valvotaan muihin kuin luokiteltuihin aineisiin liittyviä epäilyttäviä liiketoimia.

 

__________

 

* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on 66 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se konsolidoidaan muutettavan direktiivin kanssa. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

PERUSTELUT

Huumausaineiden lähtöaineet ovat kemikaaleja, joita käytetään laajasti teollisissa prosesseissa (esimerkiksi muovin, lääkkeiden, kosmetiikkatuotteiden, hajuvesien, pesuaineiden ja aromien valmistuksessa) mutta joita voidaan myös käyttää väärin laittomien huumausaineiden tuotantoon. Rikolliset, jotka aikovat käyttää huumausaineiden lähtöaineita huumausaineiden laittomassa valmistuksessa, tuottavat niitä harvoin, koska niiden tuotanto edellyttää huomattavia teollisuuden infrastruktuureita. Sen sijaan rikolliset usein yrittävät ohjata huumausaineiden lähtöaineiden laillista kauppaa pois laillisilta väyliltä joko varastamalla tai ostamalla.

Voimassa olevassa sääntelykehyksessä on sen vuoksi perustettu lupia ja rekisteröintiä koskeva järjestelmä, jolla seurataan huumausaineiden lähtöaineiden kauppaa EU:ssa ja jossa asianomaisille yrityksille ja julkisille viranomaisille on asetettu erityisvelvoitteita (yrityksien kohdalla näitä ovat varkauksien estäminen, asiakkaiden tarkistaminen ja epäilyttävien liiketoimien havaitseminen; viranomaisten kohdalla näitä ovat hallinnolliset menettelyt ja tarkastukset paikalla). Valvonnan taso riippuu siitä, mistä aineiden luokasta on kyse. YK:n maailmanlaajuisten sääntöjen perusteella niin sanotut luokitellut aineet, joita on yhteensä 23, jakautuvat kolmeen ryhmään vaarallisimmista aineista (luokka 1) bulkkikemikaaleihin (luokka 3). Näitä ryhmiä on täydennetty muita kuin luokiteltuja aineita koskevalla vapaaehtoisella seurantajärjestelmällä.

EU:n valvontatoimenpiteitä on väitetty löyhiksi, minkä vuoksi se on viime vuosina saanut osakseen arvostelua. Arvostelu on keskittynyt yhteen aineeseen eli etikkahappoanhydridiin, joka nykyisellään kuuluu luokkaan 2. Etikkahappoanhydridiä käytetään laillisesti muovien, tekstiilien, väriaineiden, valokemian, hajuvesien, räjähteiden sekä aspiriinin tuotantoon, mutta sitä voidaan käyttää laittomasti myös heroiinin, amfetamiinin ja kokaiinin tuotantoon. Se on heroiinin tärkein lähtöaine (heroiinin osuus kuolemaan johtavasta huumausaineiden käytöstä EU:ssa on edelleen suurin).

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ja Europolin hiljattain laatimassa EU:n huumausainemarkkinoita koskevassa raportissa ”EU drug markets report” kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten kehittyneet rikollisjärjestöt ohjaavat etikkahappoanhydridin laitonta siirtämistä pois laillisen kaupan väyliltä EU:ssa.[1]

Komission ehdotuksessa pyritään puuttumaan huumausaineiden lähtöaineiden laittoman kulkeutumisen ongelmaan kolmella tavalla:

*         Etikkahappoanhydridin kaupan parempi seuranta:

           Komissio ehdottaa, että perustetaan uusi alaluokka, jonka vaatimukset ovat tiukemmat kuin luokkaan 2 kuuluviin aineisiin sovellettavat vaatimukset mutta eivät yhtä tiukkoja kuin luokan 1 aineisiin sovellettavat vaatimukset. Tärkeintä ehdotuksessa on se, että etikkahappoanhydridin loppukäyttäjien on tästä lähin rekisteröidyttävä toimivaltaisille viranomaisille. Tähän saakka ainoastaan etikkahappoanhydridiä käsittelevien valmistajien ja toimijoiden on pitänyt rekisteröityä.

*         Rekisteröintisääntöjen tiukentaminen:

           Komissio ehdottaa käytettävien määritelmien tiukentamista sekä aiempaa yhdenmukaisempien rekisteröintiehtojen/-vaatimusten käyttöönottamista. Se ehdottaa myös riittävän joustavuuden varmistamista, jotta luokkia voidaan mukauttaa muuttuvien tilanteiden mukaisesti.

*         Euroopan huumausaineiden lähtöaineiden tietokannan perustaminen:

           Komissio ehdottaa, että perustetaan uusi EU:n laajuinen tietokanta, johon sisällytetään tiedot huumausaineiden lähtöaineiden haltuunotoista EU:ssa sekä luettelo luvanvaraisista tai rekisteröidyistä toimijoista tai huumausaineiden lähtöaineiden loppukäyttäjistä EU:ssa.

Esittelijä kannattaa ehdotusta kokonaisuudessaan ja katsoo, että on huolehdittava erityisesti siitä, että huumausaineiden lähtöaineet eivät kulkeudu pois laillisilta väyliltä EU:ssa, koska laittomien aineiden tuottamiseen tarvitaan ainoastaan pieniä määriä huumausaineiden lähtöaineita ja koska tällaisia lähtöaineita tuotetaan maailmanlaajuisesti suuria määriä. Tätä alaa koskevilla EU:n toimilla pakotetaan siis huumekauppiaat siirtämään toimintansa maailman muihin osiin, mikä toivottavasti kannustaa muita alueita seuraamaan EU:n esimerkkiä.

On erittäin tärkeää varmistaa, että etikkahappoanhydridin kaltainen huumausaineiden lähtöaine, joka on heroiinin tuotannon tärkeä valmistusaine, ei joudu vääriin käsiin. Euroopassa vuonna 2008 takavarikoidun etikkahappoanhydridin määrä olisi riittänyt tyydyttämään noin puolet etikkahappoanhydridin kysynnästä Afganistanissa, jossa sitä käytetään heroiinin tuotantoon. Komissio vaikuttaa harkinneen tarkoin avoinna olevia mahdollisuuksia ja valinneen käytännöllisen ja oikeasuhteisen ratkaisun. Ehdotuksessa sallitaan etikkahappoanhydridia koskeva laillinen kaupankäynti ja lainmukainen käyttö määräämättä yrityksille tarpeettomia hallinnollisia rasitteita. Samalla toimivaltaisille viranomaisille annetaan lupa kauppavirtojen tarkempaan seurantaan, minkä johdosta kulkeutuminen pois laillisilta väyliltä voidaan havaita ja pysäyttää.

Esittelijä katsoo, että ehdotukseen sisältyy huomattavia parannuksia nykytilanteeseen. Delegoitujen säädösten käyttöönotto antaa komissiolle riittävästi joustavuutta reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja torjua kekseliäitä huumakauppiaita siten, että samalla varmistetaan muutoksien asianmukainen parlamentaarinen valvonta. Lupia ja rekisteröintiä koskevien EU:n laajuisten vaatimusten huomioon ottamista kaikissa tilanteissa sekä niiden yhdenmukaistamista on tuettava, jotta voidaan ehkäistä markkinoiden sirpaloituminen ja estää rikollisia tähtäämästä EU:n sisämarkkinoiden ”heikoimpaan lenkkiin”. Eurooppalaisen tietokannan perustamiseen olisi suhtauduttava myönteisesti, sillä sen avulla luodaan toiminnan edellyttämää avoimuutta ja tehostetaan kaikkien huumausaineiden lähtöaineiden seurantaa EU:ssa.

Vaikka esittelijä kannattaa yleisesti komission ehdotusta, hän ehdottaa kuitenkin tiettyjen näkökohtien vahvistamista. Henkilötietoasioissa esittelijä ehdottaa tietojen käytön ja käsittelyn tehostamista ja selkeyttämistä sekä tietokantaan pääsyn rajoittamista. Esittelijän pyrkimyksenä on estää toimijoita ja käyttäjiä kiertelemästä EU:n jäsenvaltiosta toiseen etsimässä kevyintä rekisteröintijärjestelmää ja ehdottaa siksi, että huumausaineiden lähtöaineiden, myös muiden kuin luokiteltujen aineiden, kehitystä, seurataan tarkasti.

  • [1]  ”EU drug markets report: a strategic analysis”, EMCDDA/Europol, tammikuu 2013.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Huumausaineiden lähtöaineista annetun asetuksen (EY) N:o 273/2004 muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

27.9.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

22.10.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

22.10.2012

ENVI

22.10.2012

IMCO

22.10.2012

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

10.10.2012

ENVI

29.11.2012

IMCO

10.10.2012

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Anna Hedh

10.12.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

3

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.5.2013