IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge

15.5.2013 - (COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Anna Hedh


Postupak : 2012/0261(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0153/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0153/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge

(COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0548),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0319/2012),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A7-0153/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Potrebno je stvoriti europsku bazu podataka o prekursorima za droge kako bi se državama članicama olakšalo izvješćivanje o oduzimanju i zadržavanju pošiljki, kako bi se stvorio europski registar subjekata i korisnika koji imaju dozvolu ili su registrirani, što će olakšati provjeru zakonitosti trgovinskih poslova koji uključuju predviđene tvari te kako bi se subjektima omogućilo da nadležnim tijelima pruže informacije o svojim legalnim poslovima koji uključuju predviđene tvari.

(10) Potrebno je stvoriti europsku bazu podataka o prekursorima za droge kako bi se državama članicama olakšalo izvješćivanje o oduzimanju i zadržavanju pošiljki, po mogućnosti zajednički i anonimno te na način koji najmanje remeti obradu osobnih podataka uzimajući u obzir načelo ograničenja podataka i najnoviju tehnologiju koja služi zaštiti privatnosti, kako bi se stvorio europski registar subjekata i korisnika koji imaju dozvolu ili su registrirani, što će olakšati provjeru zakonitosti trgovinskih poslova koji uključuju predviđene tvari te kako bi se subjektima omogućilo da nadležnim tijelima pruže informacije o svojim legalnim poslovima koji uključuju predviđene tvari.

Obrazloženje

Kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite podataka, informacije o oduzimanju i zadržavanju pošiljki bi, po mogućnosti, trebalo prijaviti Komisiji i UN-u zajednički i anonimno.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Uredba (EZ) br. 273/2004 predviđa obradu podataka. Takva obrada podataka može uključivati i osobne podatke što je potrebno provoditi u skladu s pravom Unije.

(11) Uredba (EZ) br. 273/2004 predviđa obradu podataka, uključujući obradu osobnih podataka, kako bi se nadležnim tijelima omogućilo praćenje stavljanja na tržište prekursora za droge i sprečavanje zlouporabe predviđenih tvari. Obrada osobnih podataka treba se provoditi u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka, a posebno sa zahtjevima koji se odnose na kvalitetu podataka, proporcionalnost, ograničenje svrhe te na pravo na informiranje, pristup podacima i njihovo ispravljanje, brisanje i blokiranje, organizacijske i tehničke mjere i međunarodni prijenos osobnih podataka. Podaci bi trebali biti prikladni, točni, relevantni i ne bi smjeli biti suvišni u odnosu na svrhu u koju se prikupljaju. Ne bi se smjeli obrađivati duže nego što je potrebno u odnosu na svrhu u koju se prikupljaju, a njihova bi se točnost trebala redovito pregledavati. Obrada podataka trebala bi se vršiti uz nadzor nadležnih tijela države članice, posebno javnih neovisnih tijela koja je država članica imenovala, u pogledu obrade osobnih podataka koja se vrši u državi članici. Obrada bi se osim toga trebala vršiti i uz nadzor europskog nadzornika za zaštitu podataka, u pogledu obrade osobnih podataka koju vrši Komisija u okviru Uredbe (EZ) br. 273/2004. Kako bi se tijelima za provedbu zakona omogućilo da otkriju, spriječe, istraže i pokrenu postupak protiv kaznenih djela vezanih uz trgovinu drogom, državama članicama trebalo bi omogućiti donošenje zakonodavnih mjera kojima bi nadležnim tijelima omogućile pristup osobnim podacima koji se obrađuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 273/2004 u te svrhe i onoliko koliko je potrebno, proporcionalno i podliježući odgovarajućim zaštitnim mjerama. Budući da takva obrada predstavlja ograničenje temeljnog prava na zaštitu osobnih podataka, potrebno ju je tumačiti s ograničenjem i u skladu s Poveljom Europske unije o temeljim pravima i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Takva obrada trebala bi se odvijati samo ovisno o slučaju te pod uvjetom da nadležna tijela za provedbu zakona imaju opravdane razloge za vjerovati da će im ona znatno pomoći u sprečavanju, otkrivanju ili pri istrazi kaznenih djela vezanih uz trgovinu drogom.

Obrazloženje

Ova izmjena povezana je s izmjenom predloženom u članku 13.b. Važno je detaljnije odrediti osnovne elemente postupaka obrade podataka koji su uključeni u ovu Uredbu. Iako će se obrada podataka najvećim dijelom odnositi na društva ili pravne osobe, u mnogim će se primjerima moći identificirati i fizičke osobe. Ova izmjena uzima u obzir preporuke europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Radi postizanja ciljeva Uredbe (EZ) br. 273/2004 potrebno je Komisiji delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kako bi se utvrdili zahtjevi i uvjeti za izdavanje dozvole i registracije, za ishodovanje i korištenje izjava kupca, za dokumentaciju i obilježavanje mješavina, za pružanje informacija od strane subjekata o poslovima koji uključuju predviđene tvari, za uvođenje u europski registar subjekata i korisnika koji su ishodili dozvolu ili su registrirani te za izmjenu priloga. Od posebne je važnosti da Komisija odradi odgovarajuća savjetovanja u pripremnom razdoblju, uključujući i na stručnoj razini.

(15) Radi postizanja ciljeva Uredbe (EZ) br. 273/2004 potrebno je Komisiji delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kako bi se utvrdili zahtjevi i uvjeti za izdavanje dozvole i registracije, za ishodovanje i korištenje izjava kupca, za dokumentaciju i obilježavanje mješavina, za pružanje informacija od strane subjekata o poslovima koji uključuju predviđene tvari, za uvođenje u europski registar subjekata i korisnika koji su ishodili dozvolu ili su registrirani te za izmjenu priloga. Takvim delegiranim aktima potrebno je također utvrditi kategorije osobnih podataka koje mogu obrađivati države članice i subjekti u skladu s Uredbom (EZ) br. 273/2004, kategorije osobnih podataka koji se mogu pohraniti u europsku bazu podataka, postupke pomoću kojih osobe čiji se podaci obrađuju mogu ostvariti svoja prava na informiranje, pristup osobnim podacima koji se obrađuju u europskoj bazi podataka, njihovo ispravljanje, brisanje i blokiranje te kategorije osobnih podataka koje obrađuju subjekti za prijavljivanje neobičnih ili sumnjivih poslova. Od posebne je važnosti da Komisija odradi odgovarajuća savjetovanja u pripremnom razdoblju, uključujući i na stručnoj razini i da zatraži mišljenje europskog nadzornika za zaštitu podataka prilikom pripreme delegiranih akata vezanih uz obradu osobnih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 273/2004.

Obrazloženje

Važno je detaljnije odrediti osnovne elemente postupaka obrade podataka koji su uključeni u ovu Uredbu. Iako će se obrada podataka najvećim dijelom odnositi na društva ili pravne osobe, u mnogim će se primjerima moći identificirati i fizičke osobe. Ova izmjena uzima u obzir preporuke europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 2. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) „korisnik” je svaka fizička ili pravna osoba koja posjeduje predviđenu tvar i uključena je u obradu, formulaciju, potrošnju, pohranu, čuvanje, prerađivanje, stavljanje u spremnike, prijenos iz jednog spremnika u drugi, miješanje, preradu ili bilo kakvu drugu upotrebu predviđenih tvari.

(h) „korisnik” je svaka fizička ili pravna osoba koja nije subjekt i koja posjeduje predviđenu tvar i uključena je u obradu, formulaciju, potrošnju, pohranu, čuvanje, prerađivanje, stavljanje u spremnike, prijenos iz jednog spremnika u drugi, miješanje, preradu ili bilo kakvu drugu upotrebu predviđenih tvari.

Obrazloženje

Iz mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 3. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Subjekti i korisnici dužni su ishoditi dozvolu kod nadležnih tijela prije nego što mogu posjedovati ili staviti na tržište predviđene tvari iz kategorije 1. Priloga I. Nadležna tijela mogu izdati posebne dozvole ljekarnama, veterinarskim ljekarnama, određenim vrstama javnih tijela ili oružanim snagama. Takve posebne dozvole valjane su samo za korištenje predviđenih tvari iz kategorije 1. Priloga I. u okviru službenih dužnosti predmetnih subjekata.

2. Subjekti i korisnici dužni su ishoditi dozvolu kod nadležnih tijela države članice u kojoj imaju sjedište ili poslovni nastan prije nego što mogu posjedovati ili staviti na tržište predviđene tvari iz kategorije 1. Priloga I. Nadležna tijela mogu izdati posebne dozvole ljekarnama, veterinarskim ljekarnama, određenim vrstama javnih tijela ili oružanim snagama. Takve posebne dozvole valjane su samo za korištenje predviđenih tvari iz kategorije 1. Priloga I. u okviru službenih dužnosti predmetnih subjekata.

Obrazloženje

Subjekte treba odvratiti od traganja za nadležnim tijelom u EU-u s najblažim režimom izdavanja dozvola/registracije.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 3. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Od [18 mjeseci od dana objavljivanja] subjekti su dužni biti registrirani kod nadležnih tijela prije stavljanja na tržište predviđenih tvari iz kategorije 2. Priloga I. Nadalje, korisnici su dužni biti registrirani kod nadležnih tijela prije posjedovanja predviđenih tvari iz podkategorije 2.A Priloga I. Nadležna tijela mogu izdati posebne registracije ljekarnama, veterinarskim ljekarnama, određenim vrstama javnih tijela ili oružanim snagama. Takve posebne registracije valjane su samo za korištenje predviđenih tvari iz kategorije 2. Priloga I. u okviru službenih dužnosti dotičnih subjekata.

6. Od ...* subjekti su dužni biti registrirani kod nadležnih tijela države članice u kojoj imaju sjedište ili poslovni nastan prije stavljanja na tržište predviđenih tvari iz kategorije 2. Priloga I. Nadalje, korisnici su dužni biti registrirani kod nadležnih tijela prije posjedovanja predviđenih tvari iz podkategorije 2.A Priloga I. Nadležna tijela mogu izdati posebne registracije ljekarnama, veterinarskim ljekarnama, određenim vrstama javnih tijela ili oružanim snagama. Takve posebne registracije valjane su samo za korištenje predviđenih tvari iz kategorije 2. Priloga I. u okviru službenih dužnosti dotičnih subjekata.

 

______________

 

* SL molimo navedite datum: 18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Obrazloženje

Subjekte treba odvratiti od traganja za nadležnim tijelom u EU-u s najblažim režimom izdavanja dozvola/registracije.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka f

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 3. – stavak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9. Komisija ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 15.a u pogledu:

9. Komisija ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 15.a u pogledu:

(a) zahtjeva i uvjeta za izdavanje dozvole iz stavka 2;

(a) zahtjeva i uvjeta za izdavanje dozvole iz stavka 2. te kategorija pribavljenih podataka, uključujući osobne podatke;

(b) zahtjeva i uvjeta za izdavanje registracije iz stavka 6;

(b) zahtjeva i uvjeta za izdavanje registracije iz stavka 6. te kategorija pribavljenih podataka, uključujući osobne podatke; i

(c) zahtjeva i uvjeta za uvođenje u europsku bazu podataka o prekursorima za droge iz stavka 8. subjekata i korisnika koji su ishodili dozvolu ili su registrirani.

(c) zahtjeva i uvjeta za uvođenje u europsku bazu podataka o prekursorima za droge iz stavka 8. subjekata i korisnika koji su ishodili dozvolu ili su registrirani.

 

Prije sastavljanja delegiranih akata iz ovog stavka Komisija se savjetuje s europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

 

Kategorije osobnih podataka iz točaka (a) i (b) prvog podstavka ne uključuju osjetljive podatke u smislu članka 8. stavka 1. Direktive 95/46/EZ.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 15.a u vezi sa zahtjevima i uvjetima za subjekte za pružanje podataka kako je navedeno u stavku 2.

3. Komisija ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 15.a u vezi sa zahtjevima i uvjetima za subjekte za pružanje podataka kako je navedeno u stavku 2., kategorijama osobnih podataka koji će se u tu svrhu obrađivati i zaštitnim mjerama za obradu tih osobnih podataka.

 

Prije sastavljanja delegiranih akata iz ovog stavka Komisija se savjetuje s europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

Obrazloženje

Moraju se odrediti kategorije osobnih podataka koji će se obrađivati u tu svrhu. Budući da prijedlog ne navodi te kategorije, to je potrebno učiniti delegiranim aktima. Ova izmjena uzima u obzir preporuke europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Subjekti ne smiju otkrivati osobne podatke koji se obrađuju u skladu s ovom Uredbom nikomu osim nadležnim tijelima.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 13.a – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija razvija europsku bazu podataka o prekursorima za droge sa sljedećim zadaćama:

Nakon donošenja delegiranih akata iz članka 3. stavka 9. Komisija osniva europsku bazu podataka o prekursorima za droge sa sljedećim zadaćama:

Obrazloženje

Veoma je važno prije osnivanja baze podataka uspostaviti pravila o zahtjevima i uvjetima, uključujući zahtjeve o zašiti podataka.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 13.a – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) olakšati priopćavanje podataka u skladu s člankom 13. stavkom 1., njihovu sintezu i analizu na razini Unije i izvještavanje Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika u skladu s člankom 13. stavkom 2;

(a) olakšati priopćavanje podataka, po mogućnosti zajednički i anonimno, u skladu s člankom 13. stavkom 1., njihovu sintezu i analizu na razini Unije i izvještavanje Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika u skladu s člankom 13. stavkom 2;

Obrazloženje

Kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite podataka, podatke o oduzimanju i zadržavanju pošiljki bi, po mogućnosti, trebalo prijaviti Komisiji i UN-u zajednički i anonimno.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 13.a – stavci 1.a, 1.b, 1.c i 1.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Komisija i nadležna tijela poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurali sigurnost, povjerljivost i točnost podataka sadržanih u europskoj bazi podataka.

 

1b. Podaci pribavljeni u na temelju ove Uredbe, uključujući i osobne podatke, koriste se u skladu s primjenjivim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka i ne zadržavaju se duže nego što je nužno za potrebe ove Uredbe. Obrada posebnih kategorija podataka utvrđenih u članku 8. stavku 1. Direktive 95/46/EZ i u članku 10. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 45/2001 zabranjena je.

 

 

1c. Osoba čiji se podaci obrađuju obavještava se o svrhama obrade i zadržavanja podataka, kategorijama podataka koji se obrađuju i zadržavaju, identitetu nadzornika podataka, identitetu primatelja podataka, podacima o pravu na pristup, ispravljanje i brisanje osobnih podataka osobe čiji se podaci obrađuju, dostupnim pravnim lijekovima u upravnom i sudskom postupku te o kontaktnim podacima nadzornog tijela iz članka 13b stavka 1. Određeni ili svi posebni podaci mogu se uskratiti samo ako bi doveli u pitanje upravne ili sudske istrage ili postupke, otežavali sprečavanje, istragu, otkrivanje ili progon kaznenih djela ili bi ugrozili javnu ili nacionalnu sigurnost.

 

1d. Komisija objavljuje obuhvatnu te jasnu i razumljivu izjavu o privatnosti u vezi s europskom bazom podataka u skladu s člancima 10. i 11. Uredbe (EZ) br. 45/2201.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 13.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Obrada osobnih podataka od nadležnih tijela u državama članicama vrši se u skladu s Direktivom 95/46/EZ i uz nadzor javnog neovisnog tijela države članice iz članka 28. ove Direktive.

1. Obrada osobnih podataka od nadležnih tijela vrši se u skladu s Direktivom 95/46/EZ i uz nadzor nadzornog tijela države članice iz članka 28. te Direktive. To nadzorno tijelo osigurava zaštitu prava osobe čiji se podaci obrađuju u skladu s Direktivom 95/46/EZ.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom pojašnjava da tijela za zaštitu podataka osiguravaju zaštitu prava osoba čiji se podaci obrađuju. Ova izmjena uzima u obzir preporuke europskog nadzornika za zaštitu podataka. Formulacija je slična postojećem zakonodavstvu Zajednice (npr. odredbama Uredbe IMI (EZ) br. 1024/2012).

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 13.b – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Ne dovodeći u pitanje članak 13. Direktive 95/46/EZ osobni podaci koji se pribavljaju ili obrađuju u skladu s ovom Uredbom koriste se isključivo u svrhu sprečavanja zlouporabe predviđenih tvari.

Obrazloženje

Kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita podataka važno je odrediti svrhu u koju će se obrađivati osobni podaci u okviru ove Uredbe (ograničenje svrhe). Istovremeno je potrebno sačuvati mogućnost koja je trenutno dostupna nacionalnim nadležnim tijelima u okviru Direktive o zaštiti podataka da koriste – u opravdanim slučajevima i u okviru nacionalnih pravila o zaštiti podataka – dostupne podatke radi sprečavanja, istrage ili progona kaznenih dijela (kako bi se otkrile i onesposobile mreže trgovine drogom).

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 13.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Obrada osobnih podataka koju provodi Komisija, uključujući obradu u svrhu europske baze podataka iz članka 13.a vrši se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća te uz nadzor europskog nadzornika za zaštitu podataka.

2. Obrada osobnih podataka koju provodi Komisija, uključujući obradu u svrhu europske baze podataka iz članka 13.a vrši se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća te uz nadzor europskog nadzornika za zaštitu podataka. Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava zaštitu prava osoba čiji se podaci obrađuju u vezi s obradom u europskoj bazi podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom pojašnjava da tijela za zaštitu podataka osiguravaju zaštitu prava osoba čiji se podaci obrađuju. Ova izmjena uzima u obzir preporuke europskog nadzornika za zaštitu podataka. Formulacija je slična postojećem zakonodavstvu Zajednice (npr. odredbama Uredbe IMI (EZ) br. 1024/2012).

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 13.b – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Javna neovisna tijela država članica iz stavka 1. i europski nadzornik za zaštitu podataka, svatko djelujući u okviru svojih nadležnosti, aktivno surađuju i osiguravaju usklađen nadzor obrade osobnih podataka, uključujući i u svrhe europske baze podataka iz članka 13.a.

Obrazloženje

Cilj ove izmjene jest osigurati suradnju između nacionalnih tijela za zaštitu podataka i europskog nadzornika za zaštitu podataka radi pravilnog praćenja postupaka obrade koji se odvijaju u okviru baze podataka EU-a. Sustav usklađenog praćenja već je uspostavljen u nekoliko pravnih instrumenata EU-a, a to su Uredba IMI, Eurodac, VIS ili SIS II.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 10.a

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 13.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 13.c

 

Delegirani akti

 

Komisija ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 15.a u pogledu kategorija osobnih podataka koji se obrađuju u svrhe europske baze podataka, razdoblja zadržavanja osobnih podataka koji se obrađuju, postupaka pomoću kojih osobe čiji se podaci obrađuju mogu ostvariti svoje pravo na pristup podacima, njihovo ispravljanje, brisanje i, po potrebi, ulaganje pritužbe i blokiranje podataka.

 

Prije sastavljanja delegiranih akata iz ovog članka Komisija se savjetuje s europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

Obrazloženje

Zakone o zaštiti podataka, različite elemente obrade osobnih podataka, uključujući i ostvarivanje prava osoba čiji se podaci obrađuju, nužno je odrediti u delegiranim aktima. Ova izmjena uzima u obzir preporuke europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 14. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) standardni obrazac za izjavu o privatnosti iz stavka 13.a.

Obrazloženje

Zakone o zaštiti podataka, različite elemente obrade osobnih podataka, uključujući i ostvarivanje prava osoba čiji se podaci obrađuju, nužno je odrediti u delegiranim aktima. Ova izmjena uzima u obzir preporuke europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 273/2004

Članak 16. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je dužna ocijeniti provedbu i funkcioniranje ove Uredbe do [78 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni].”

brisan

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Revizija

 

Do ...* Komisija predaje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i funkcioniranju Uredbe (EZ) br. 273/2004, a posebno o mogućoj potrebi za dodatnim mjerama nadzora i kontrole sumnjivih poslova s nepredviđenim tvarima.

 

__________

 

* SL molimo navedite datum: 66 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Objedinjuje se s uredbom koju izmjenjuje. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

OBRAZLOŽENJE

Prekursori za droge su kemijske tvari koje se nalaze u širokoj upotrebi u industrijske svrhe (u proizvodnji plastike, farmaceutskih proizvoda, kozmetičkih proizvoda, parfema ili deterdženata), ali se također mogu zloupotrijebiti za ilegalnu proizvodnju droga. Prekursore za droge rijetko proizvode kriminalci s namjerom da ih koriste za ilegalnu proizvodnju droga s obzirom na to da je za proizvodnju prekursora za droge potrebna znatna infrastruktura. Oni umjesto toga često pokušavaju protupravno koristiti zakonitu trgovinu prekursorima za droge, bilo krađom bilo kupnjom.

Postojeći regulatorni okvir stoga predviđa sustav izdavanja dozvola i registracije radi nadzora trgovine prekursorima za droge u EU-u s posebnim obvezama za poduzetnike koji su uključeni u proces (među kojima su sprečavanje krađe, provjera klijenata i otkrivanje sumnjivih poslova) i za javna tijela (među kojima su administrativni postupci i inspekcije na licu mjesta). Razina kontrole ovisi o kategoriji tvari o kojoj je riječ. Na temelju globalnih pravila UN-a 23 tzv. „predviđene tvari” podijeljene su u tri kategorije, od najopasnijih tvari (kategorija 1) do kemijskih tvari u velikim količinama (kategorija 3). Uz navedene kategorije postoji i dobrovoljni nadzor za „nepredviđene tvari”.

U proteklih nekoliko godina Europska je unija bila predmet međunarodnih kritika zbog svojih navodno blagih mjera kontrole. Kritika je usmjerena na tvar acetanhidrid koja se trenutno nalazi u kategoriji 2. Acetanhidrid se koristi legalno u proizvodnji plastike, tekstila, bojila, fotokemijskih tvari, parfema, eksploziva i aspirina, ali se također može koristiti za ilegalnu proizvodnju heroina, amfetamina i kokaina. On je glavni prekursor za proizvodnju heroina (koji se povezuje s najvećim dijelom upotrebe droga u EU-u vezane uz smrtnost).

U nedavnom „izvješću o tržištima droga u EU-u” koje su pripremili Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i Europol posebna je pozornost posvećena zlouporabi acetanhidrida u EU-u od strane sofisticiranih kriminalnih organizacija.[1]

Prijedlogom Komisije nastoji se prići problemu zlouporabe prekursora za droge na tri načina:

* Bolji nadzor nad trgovinom acetanhidrida:

Komisija predlaže stvaranje nove podkategorije s uvjetima koji bi bili stroži od onih koji se odnose na tvari iz kategorije 2, no ne toliko strogi kao uvjeti koji se primjenjuju na tvari iz kategorije 1. Najvažnije od svega jest to što će se krajnji korisnici acetanhidrida sada morati registrirati kod nadležnih tijela. Do sada su se samo proizvođači i subjekti koji su baratali acetanhidridom morali registrirati.

* Pooštravanje pravila za registraciju:

Komisija predlaže postroživanje definicija i uvođenje usklađenijih uvjeta/zahtjeva za registraciju. Također predlaže stvaranje potrebne fleksibilnosti kako bi se kategorije mogle prilagoditi okolnostima koje se mijenjaju.

* Osnivanje europske baze podataka o prekursorima za droge:

Komisija predlaže osnivanje nove baze podataka na razini EU-a s podacima o oduzimanju prekursora za droge u EU-u i popisom svih subjekata koji imaju dozvolu ili su registrirani i krajnjih korisnika prekursora za droge u EU-u.

Vaša izvjestiteljica u širim okvirima podupire ovaj prijedlog. Budući da su za proizvodnju ilegalnih droga potrebne samo male količine prekursora za droge i budući da se ti prekursori proizvode u velikim količinama u svijetu, potreban je velik trud kako bi se osiguralo da se prekursori za droge ne zlouporabe u trgovini u EU-u. Stoga će mjere EU-a na tom području prisiliti trgovce da presele svoje aktivnosti u druge dijelove svijeta, te će, nadamo se, potaknuti druga područja svijeta da slijede primjer EU-a.

Vrlo je važno da prekursor za droge kao što je acetanhidrid koji je ključna sastavnica u proizvodnji heroina ne dođe u krive ruke. Količine acetanhidrida oduzete u Europi u 2008. zadovoljile bi otprilike pola godišnje potražnje za acetanhidridom u Afganistanu za korištenje u proizvodnji heroina. Čini se da je Komisija pažljivo razmotrila mogućnosti kojima raspolaže i da je odabrala praktično i proporcionalno rješenje. Prijedlog dopušta zakonitu trgovinu acetanhidridom i njegovo zakonito korištenje, a da ne nameće nepotrebna administrativna opterećenja poduzećima. U isto vrijeme nadležnim tijelima omogućuje izravniji nadzor trgovinskih tokova radi otkrivanja i sprečavanja ilegalne uporabe.

Vaša izvjestiteljica smatra da prijedlog sadrži vrijedna poboljšanja u odnosu na trenutno stanje. Uvođenje delegiranih akta Komisiji će dati potrebnu fleksibilnost kako bi mogla brže reagirati na okolnosti koje se mijenjaju i pristupiti inventivnim krijumčarima droge te u isto vrijeme osigurati pravilan parlamentarni nadzor svih promjena. Usklađivanje uvjeta za registraciju i izdavanje dozvola diljem EU-a treba podržati kako bi se spriječila fragmentacija tržišta i kriminalci u njihovu ciljanju na „najslabiju kariku” na unutarnjem tržištu EU-a. Najzad, treba pozdraviti uspostavu europske baze podataka jer će ona stvoriti potrebnu transparentnost i poboljšati nadzor svih prekursora za droge u EU-u.

Iako podupire osnovne elemente prijedloga Komisije, vaša izvjestiteljica predlaže jačanje određenih elemenata. U vezi s pitanjem zaštite podataka, vaša izvjestiteljica predlaže poboljšanje i pojašnjenje korištenja i obrade podataka te ograničavanje pristupa bazi podataka. Vaša izvjestiteljica nastoji odvratiti subjekte i korisnike od traganja za najblažim režimom registracije u EU-u te predlaže bliski nadzor nad daljnjim razvojem događaja na području prekursora za droge, uključujući i nepredviđene tvari.

  • [1]  Izvješće o tržištima droga u EU-u: strateška analiza, EMCDDA/Europol, siječanj 2013.

POSTUPAK

Naslov

IzmjenaUredbe (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge

Referentni dokumenti

COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.9.2012

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

22.10.2012

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

22.10.2012

ENVI

22.10.2012

IMCO

22.10.2012

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

INTA

10.10.2012

ENVI

29.11.2012

IMCO

10.10.2012

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Anna Hedh

10.12.2012

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Datum usvajanja

24.4.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

3

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju (čl. 187. st. 2.)

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers

Datum podnošenja

15.5.2013