Pranešimas - A7-0153/2013Pranešimas
A7-0153/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

15.5.2013 - (COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Anna Hedh


Procedūra : 2012/0261(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0153/2013
Pateikti tekstai :
A7-0153/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

(COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0548),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0319/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7-0153/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) reikėtų sukurti Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę, kad valstybėms narėms būtų paprasčiau pranešti apie konfiskuotas medžiagas ir sulaikytas siuntas, kad būtų sukurtas licenciją ar registracijos pažymėjimą turinčių ūkio subjektų ir naudotojų Europos registras, kuris padės tikrinti komercinių sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teisėtumą, ir kad ūkio subjektams būtų sudarytos sąlygos kompetentingoms institucijoms teikti informaciją apie savo teisėtus sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis;

(10) reikėtų sukurti Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę, kad valstybėms narėms būtų paprasčiau pranešti apie konfiskuotas medžiagas ir sulaikytas siuntas, jeigu įmanoma, apibendrintu ir nuasmenintu pavidalu ir taip, kad tvarkant asmens duomenis būtų taikomi kuo mažiau trukdantys būdai, atsižvelgiant į duomenų apribojimo principą ir taikant naujausias privatumo didinimo technologijas, kad būtų sukurtas licenciją ar registracijos pažymėjimą turinčių ūkio subjektų ir naudotojų Europos registras, kuris padės tikrinti komercinių sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teisėtumą, ir kad ūkio subjektams būtų sudarytos sąlygos kompetentingoms institucijoms teikti informaciją apie savo teisėtus sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą duomenys apie konfiskuotas medžiagas ir sulaikytas siuntas turėtų būti perduodami Komisijai ir JT, jeigu tai įmanoma, apibendrintu ir nuasmenintu pavidalu.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Reglamente (EB) Nr. 273/2004 numatytas duomenų tvarkymas. Tvarkomi gali būti ir asmens duomenys ir jie turėtų būti tvarkomi pagal Sąjungos teisę;

(11) Reglamente (EB) Nr. 273/2004 numatytas informacijos tvarkymas, įskaitant asmens duomenų tvarkymą, siekiant sudaryti galimybes kompetentingoms valdžios institucijoms stebėti, kaip pateikiami rinkai narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai), ir užkirsti kelią neteisėtam į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų įsigijimui. Asmens duomenys turėtų būti tvarkomi pagal Sąjungos duomenų apsaugos teisę, visų pirma laikantis reikalavimų, susijusių su duomenų kokybe, proporcingumu, tikslų apribojimu ir teise gauti informaciją, susipažinti su duomenimis, juos taisyti, ištrinti arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, taip pat su tarptautiniu asmens duomenų perdavimu. Duomenys turi atitikti tikslus, dėl kurių jie renkami, būti tikslūs, susiję su šiais tikslais ir nebūti per daug išsamūs. Jų negalima tvarkyti ilgiau nei būtina siekiant tikslų, kuriais jie surinkti, ir reikia nuolat persvarstyti jų tikslumą. Duomenų tvarkymas turi būti vykdomas prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms viešosioms nepriklausomoms institucijoms, atsakingoms už valstybėse narėse vykdomą asmens duomenų tvarkymą. Komisija asmens duomenis pagal Reglamentą (EB) Nr. 273/2004 turėtų tarkyti prižiūrint Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Siekiant teisėsaugos institucijoms sudaryti galimybes nustatyti ir tirti narkotikų gabenimo nusikaltimus, užkirsti jiems kelią arba vykdyti su jais susijusį baudžiamąjį persekiojimą, galima valstybėms narėms leisti priimti teisėkūros priemones ir taip užtikrinti, kad kompetentingos valdžios institucijos turėtų prieigą prie asmens duomenų, tvarkomų pagal Reglamentą (EB) Nr. 273/2004 nurodytais tikslais, tiek, kiek to reikia, yra proporcinga ir užtikrinant atitinkamas garantijas. Kadangi duomenų tvarkymas apriboja pagrindinę teisę į asmens duomenų apsaugą, jis turėtų būti aiškinamas siaurai ir laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos nuostatų. Tokį tvarkymą galimą vykdyti tik priėmus kiekvienu atveju atskirą sprendimą ir jeigu kompetentingos teisėsaugos institucijos turi rimtą pagrindą manyti, kad taip juos tvarkant joms iš esmės bus lengviau užkirsti kelią narkotikų gabenimo nusikalstamoms veikoms, jas nustatyti arba tirti.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 13b straipsnio pakeitimu. Labai svarbu detaliau nurodyti pagrindinius duomenų tvarkymo operacijų elementus, įtrauktus į šį reglamentą. Nors dauguma tvarkomų duomenų paprastai bus susiję su įmonėmis arba juridiniais asmenimis, neretai bus galima nustatyti ir fizinius asmenis. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) kad būtų pasiekti Reglamento (EB) Nr. 273/2004 tikslai, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kuriais patikslinami licencijų suteikimo ir registracijos, pirkėjo deklaracijų gavimo ir naudojimo, mišinių dokumentacijos ir ženklinimo etiketėmis, ūkio subjektų informacijos teikimo apie sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, licenciją ar registracijos pažymėjimą gavusių ūkio subjektų ir naudotojų įtraukimo į Europos registrą reikalavimai ir sąlygos ir kuriais iš dalies keičiami priedai. Ypač svarbu, kad vykdydama parengiamuosius darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais;

(15) kad būtų pasiekti Reglamento (EB) Nr. 273/2004 tikslai, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kuriais patikslinami licencijų suteikimo ir registracijos, pirkėjo deklaracijų gavimo ir naudojimo, mišinių dokumentacijos ir ženklinimo etiketėmis, ūkio subjektų informacijos teikimo apie sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, licenciją ar registracijos pažymėjimą gavusių ūkio subjektų ir naudotojų įtraukimo į Europos registrą reikalavimai ir sąlygos ir kuriais iš dalies keičiami priedai. Šiais deleguotaisiais aktais taip pat reikėtų nustatyti tų kategorijų asmens duomenis, kuriuos valstybės narės ir ūkio subjektai gali tvarkyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 273/2004, kuriuos galima saugoti Europos duomenų bazėje, procedūras, kurias taikydami duomenų subjektai gali įgyvendinti savo teises gauti informaciją, susipažinti su duomenimis, taisyti, ištrinti Europos duomenų bazėje tvarkomus asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, taip pat tų kategorijų asmens duomenis, kuriuos turėtų tvarkyti ūkio subjektai, pranešdami apie neįprastus arba įtartinus sandorius. Ypač svarbu, kad vykdydama parengiamuosius darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, taip pat, kad ji, rengdama deleguotuosius aktus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (EB) Nr. 273/2004, gautų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę;

Pagrindimas

Labai svarbu detaliau nurodyti pagrindinius duomenų tvarkymo operacijų elementus, įtrauktus į šį reglamentą. Nors dauguma tvarkomų duomenų paprastai bus susiję su įmonėmis arba juridiniais asmenimis, neretai bus galima nustatyti ir fizinius asmenis. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

2 straipsnio h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) „naudotojas“ yra bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi į oficialų sąrašą įtrauktą medžiagą ir ją perdirba, paruošia, vartoja, sandėliuoja, laiko, apdoroja, sudeda ar supila į talpyklas, perdeda ar perpila iš vienos talpyklos į kitą, sumaišo, pakeičia ar kitaip naudoja.“

h) „naudotojas“ yra bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra ūkio subjektas ir kuris turi į oficialų sąrašą įtrauktą medžiagą ir ją perdirba, paruošia, vartoja, sandėliuoja, laiko, apdoroja, sudeda ar supila į talpyklas, perdeda ar perpila iš vienos talpyklos į kitą, sumaišo, pakeičia ar kitaip naudoja.“

Pagrindimas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

3 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Ūkio subjektai ir naudotojai privalo iš kompetentingų institucijų gauti licenciją, prieš galėdami įsigyti arba pateikti rinkai į oficialų I priedo 1 kategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas. Kompetentingos institucijos gali suteikti specialias licencijas vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, tam tikrų tipų valdžios institucijoms ar ginkluotosioms pajėgoms. Tokios specialios licencijos galioja tik į oficialų I priedo 1 kategorijos sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui tų ūkio subjektų oficialių prievolių srityje.

2. Ūkio subjektai ir naudotojai privalo iš valstybių narių, kuriose jie yra įsisteigę arba kuriose yra jų buveinė, kompetentingų institucijų gauti licenciją, prieš galėdami įsigyti arba pateikti rinkai į oficialų I priedo 1 kategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas. Kompetentingos institucijos gali suteikti specialias licencijas vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, tam tikrų tipų valdžios institucijoms ar ginkluotosioms pajėgoms. Tokios specialios licencijos galioja tik į oficialų I priedo 1 kategorijos sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui tų ūkio subjektų oficialių prievolių srityje.

Pagrindimas

Ūkio subjektai turėtų būti neskatinami ieškoti ES kompetentingų institucijų, kurios taiko lanksčiausią licencijų ir (arba) registracijos tvarką.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

3 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nuo [18 mėnesių po paskelbimo dienos] ūkio subjektai privalo iš kompetentingų institucijų gauti registracijos pažymėjimą, prieš pateikdami rinkai į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas. Be to, naudotojai privalo iš kompetentingų institucijų gauti registracijos pažymėjimą, prieš įsigydami į oficialų I priedo 2A subkategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas. Kompetentingos institucijos gali išduoti specialius registracijos pažymėjimus vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, tam tikrų tipų valdžios institucijoms ar ginkluotosioms pajėgoms. Tokie registracijos pažymėjimai galioja tik į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui tų ūkio subjektų ar naudotojų oficialių prievolių srityje.

6. Nuo ...* ūkio subjektai privalo iš valstybių narių, kuriose jie yra įsisteigę arba kuriose yra jų buveinė, kompetentingų institucijų gauti registracijos pažymėjimą, prieš pateikdami rinkai į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas. Be to, naudotojai privalo iš kompetentingų institucijų gauti registracijos pažymėjimą, prieš įsigydami į oficialų I priedo 2A subkategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas. Kompetentingos institucijos gali išduoti specialius registracijos pažymėjimus vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, tam tikrų tipų valdžios institucijoms ar ginkluotosioms pajėgoms. Tokie registracijos pažymėjimai galioja tik į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui tų ūkio subjektų ar naudotojų oficialių prievolių srityje.

 

______________

 

*OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Ūkio subjektai turėtų būti neskatinami ieškoti ES kompetentingų institucijų, kurios taiko lanksčiausią licencijų ir (arba) registracijos tvarką.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto f papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

3 straipsnio 9 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

9. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

a) 2 dalyje nurodytos licencijos suteikimo reikalavimų ir sąlygų;

a) 2 dalyje nurodytos licencijos suteikimo reikalavimų ir sąlygų, taip pat duomenų, įskaitant asmens duomenis, kurie turi būti pateikti, kategorijų;

b) 6 dalyje nurodyto registracijos pažymėjimo išdavimo reikalavimų ir sąlygų;

b) 6 dalyje nurodyto registracijos pažymėjimo išdavimo reikalavimų ir sąlygų, taip pat duomenų, įskaitant asmens duomenis, kurie turi būti pateikti, kategorijų; taip pat

c) licenciją ar registracijos pažymėjimą gavusių ūkio subjektų ir naudotojų įtraukimo į 8 dalyje nurodytą Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę reikalavimų ir sąlygų.“

c) licenciją ar registracijos pažymėjimą gavusių ūkio subjektų ir naudotojų įtraukimo į 8 dalyje nurodytą Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę reikalavimų ir sąlygų.“

 

Prieš rengdama deleguotuosius aktus pagal šią dalį, Komisija pasikonsultuoja su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

 

Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos asmens duomenų kategorijos neapima ypatingų kategorijų duomenų, apibrėžtų Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl ūkio subjektams keliamų 2 dalyje nurodytos informacijos pateikimo reikalavimų ir sąlygų.“

3. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl ūkio subjektams keliamų 2 dalyje nurodytos informacijos pateikimo reikalavimų ir sąlygų, šiuo tikslu tvarkomų kategorijų asmens duomenų ir šių duomenų tvarkymo garantijų.

 

Prieš rengdama deleguotuosius aktus pagal šią dalį, Komisija pasikonsultuoja su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

Pagrindimas

Reikia konkrečiai nurodyti, kokių kategorijų duomenys bus tvarkomi šiuo tikslu. Kadangi pasiūlyme šios kategorijos konkrečiai nenurodytos, tai reikia padaryti priimant deleguotuosius aktus. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Ūkio subjektai pagal šį reglamentą tvarkomus asmens duomenis atskleidžia tik kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

13 a straipsnio įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija sukuria Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę, kurios paskirtis yra tokia:

Priėmusi deleguotuosius aktus pagal 3 straipsnio 9 dalį Komisija įdiegia Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę, kurios paskirtis yra tokia:

Pagrindimas

Labai svarbu, kad prieš įsteigiant duomenų bazę būtų nustatyti jai taikomi reikalavimai ir sąlygos, įskaitant duomenų tvarkymo reikalavimus.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

13 a straipsnio a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) palengvinti informacijos perdavimą pagal 13 straipsnio 1 dalį, jos sintezę ir analizę Sąjungos lygiu ir ataskaitų teikimą Tarptautinei narkotinių medžiagų kontrolės valdybai pagal 13 straipsnio 2 dalį;

a) palengvinti informacijos (jeigu įmanoma apibendrintu ir nuasmenintu pavidalu) perdavimą pagal 13 straipsnio 1 dalį, jos sintezę ir analizę Sąjungos lygiu ir ataskaitų teikimą Tarptautinei narkotinių medžiagų kontrolės valdybai pagal 13 straipsnio 2 dalį;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą duomenys apie konfiskuotas medžiagas ir sulaikytas siuntas turėtų būti perduodami Komisijai ir JT, jeigu tai įmanoma, apibendrintu ir nuasmenintu pavidalu.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

13 a straipsnio 1 a, 1 b, 1 c ir 1 d dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisija ir kompetentingos valdžios institucijos imsis visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų Europos duomenų bazėje laikomos informacijos saugumą, konfidencialumą ir tikslumą.

 

1b. Informacija, įskaitant asmens duomenis, gauta pagal šį reglamentą, naudojama tik laikantis teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir nesaugoma ilgiau nei riekia šio reglamento tikslais. Draudžiama tvarkyti ypatingų kategorijų duomenis, nurodytus Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr.  45/2001 10 straipsnio 1 dalyje.

 

1c. Duomenų subjektai informuojami apie duomenų tvarkymo ir saugojimo tikslus, tvarkomų ir saugomų duomenų kategorijas, duomenų valdytojo tapatybę, duomenų gavėjų tapatybę, jiems suteikiama informacija apie teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti arba ištrinti, galimybę skųstis administracine arba teismine tvarka, taip pat 13b straipsnio 1 dalyje nurodytos priežiūros institucijos kontaktinė informacija. Visa ši konkreti informacija arba jos dalis gali būti nepateikta, tik jeigu ją pateikiant būtų kenkiama administraciniams ar teismo tyrimams arba procedūroms, kliudytų nusikaltimų prevencijai, tyrimui, nustatymui arba baudžiamajam persekiojimui dėl šių nusikaltimų arba kenktų visuomenės saugai ar nacionaliniam saugumui.

 

1d. Komisija aiškiai, suprantamai ir viešai paskelbia išsamų pranešimą apie privatumo apsaugą Europos duomenų bazėje, atitinkančią Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 ir 11 straipsnius.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

13 b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybių narių kompetentingos institucijos asmens duomenis tvarko pagal Direktyvą 95/46/EB, prižiūrint nepriklausomai valstybės narės valdžios institucijai, nurodytai tos direktyvos 28 straipsnyje.

1. Valstybių narių kompetentingos institucijos asmens duomenis tvarko pagal Direktyvą 95/46/EB, prižiūrint valstybės narės priežiūros institucijai, nurodytai tos direktyvos 28 straipsnyje. Ši priežiūros institucija užtikrina duomenų subjektų teisių apsaugą pagal Direktyvą 95/46/EB.

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad duomenų apsaugos institucijos užtikrina duomenų subjektų teisių apsaugą. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas. Tekstas panašus į galiojančių Bendrijos teisės aktų, pvz.: Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 (VRI reglamento), nuostatas.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

13 b straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Nepažeidžiant Direktyvos 95/46/EC 13 straipsnio asmens duomenys, gauti arba tvarkomi pagal šį reglamentą, gali būti naudojami tik siekiant užkirsti kelią neteisėtam į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų įsigijimui.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą reikia nustatyti tikslus, kuriais informacija ir asmens duomenys gali būti tvarkomi pagal šį reglamentą (tikslų apribojimas). Tuo pačiu dabar pagal Duomenų apsaugos direktyvą nustatyta galimybė kompetentingom nacionalinėm institucijoms tinkamai pagrįstais atvejais ir laikantis nacionalinių duomenų apsaugos taisyklių naudoti duomenis nusikaltimų prevencijai, tyrimui, nustatymui arba baudžiamajam persekiojimui dėl šių nusikaltimų (siekiant nustatyti ir sunaikinti prekybos narkotikais tinklus) turėtų išlikti.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

13 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija asmens duomenis tvarko, įskaitant 13a straipsnyje numatytos Europos duomenų bazės tikslais, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001, prižiūrint Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

2. Komisija asmens duomenis tvarko, įskaitant 13a straipsnyje numatytos Europos duomenų bazės tikslais, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001, prižiūrint Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad duomenų subjektų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu Europos duomenų bazėje, būtų saugomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad duomenų apsaugos institucijos užtikrina duomenų subjektų teisių apsaugą. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas. Tekstas panašus į galiojančių Bendrijos teisės aktų, pvz.: Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 (VRI reglamento), nuostatas.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

13 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. 1 dalyje nurodytos nepriklausomos valstybių narių valdžios institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, kiekvienas pagal savo kompetenciją aktyviai bendradarbiauja ir užtikrina koordinuotą asmens duomenų, įskaitant duomenis, tvarkomus 13a straipsnyje numatytos Europos duomenų bazės tikslais, tvarkymo priežiūrą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti nacionalinių duomenų apsaugos institucijų ir EDAPP bendradarbiavimą, kad būtų vykdoma tinkama Europos duomenų bazėje esančių duomenų tvarkymo stebėsena. Koordinuotos priežiūros sistema jau nustatyta pagal kai kurias ES teisines priemones, pavyzdžiui, pagal VRI reglamentą, pagal EURODAC reglamentą, Vizų informacinę sistemą arba antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 10 a punktas

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

13 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„13c straipsnis

 

Deleguotieji aktai

 

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, susijusius su kategorijomis tų asmens duomenų, kurie tvarkomi Europos duomenų bazės tikslais, tvarkomų asmens duomenų saugojimo laikotarpiu, procedūromis, pagal kurias duomenų subjektai gali įgyvendinti savo teises susipažinti su duomenimis, juos taisyti, ištrinti ir, atitinkamais atvejais, prieštarauti dėl šių duomenų tvarkymo veiksmų arba juos sustabdyti.

 

Prieš priimdama deleguotuosius aktus pagal šį straipsnį, Komisija pasikonsultuoja su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.“

Pagrindimas

Duomenų apsaugos teisės nuostatos, įvairūs asmens duomenų tvarkymo elementai, įskaitant duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, turi būti nurodyti deleguotuose aktuose. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

14 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) standartinę formą, kuria būtų pateikiamas 13a straipsnyje nurodytas pranešimas apie privatumo apsaugą.

Pagrindimas

Duomenų apsaugos teisės nuostatos, įvairūs asmens duomenų tvarkymo elementai, įskaitant duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, turi būti nurodyti deleguotuose aktuose. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004

16 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija įvertina šio reglamento įgyvendinimą ir veikimą iki [78 mėnesiai nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos].“

Išbraukta.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Peržiūra

 

Iki ...* Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie Reglamento (EB) Nr. 273/2004 įgyvendinimą ir veikimą, visų pirma apie galimą poreikį imtis papildomų veiksmų stebint ir kontroliuojant įtartinus sandorius dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų.

 

__________

 

*OL prašome įrašyti datą: 66 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis turi būti konsoliduotas su reglamentu, kurį jis iš dalies keičia. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

AIŠKINAMOJI DALIS

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) yra cheminės medžiagos dažnai naudojamos įvairiuose pramonės procesuose (gaminant plastmasę, vaistus, kosmetiką, kvepalus arba ploviklius), tačiau gali būti netinkamai panaudojamos neteisėtai narkotikų gamybai. Šiuos pirmtakus retai gamina nusikaltėliai, norintys juos panaudoti neteisėtai narkotikų gamybai, nes tam, tad būtų galima pagaminti pirmtakus, reikia išvystytos infrastruktūros. Vietoje to, šie nusikaltėliai dažnai bando neteisėtai jų įsigyti iš teisėtos prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais, juos vogdami arba pirkdami.

Taigi pagal galiojančią teisinę bazę nustatyta licencijavimo ir registravimo sistema, skirta prekybai pirmtakais ES stebėti, pagal šią sistemą specialūs įsipareigojimai nustatyti dalyvaujančioms įmonėms (užkirsti kelią vagystėms, tikrinti savo pirkėjus ir nustatyti įtartinus sandorius) ir valstybės institucijoms (administracinės procedūros ir patikrinimai vietoje). Kontrolės lygmuo priklauso nuo atitinkamos medžiagos kategorijos. Pagal pasaulines JT taisykles 23 į sąrašą įtrauktos medžiagos dalijamos į 3 kategorijas: nuo pavojingiausių medžiagų (1 kategorija) iki nesupakuotų cheminių medžiagų (3 kategorija). Šias kategorijas papildo savanoriška stebėsenos sistema, skirta į sąrašą neįtrauktoms medžiagoms.

Per pastaruosius keletą metų ES buvo kritikuojama tarptautiniu mastu kaltinant ją dėl nepakankamai griežtų kontrolės priemonių. Kritika buvo visų pirma skirta vienai medžiagai – acto rūgšties anhidridui, šiuo metu įtrauktam į 2 kategorijos sąrašą. Acto rūgšties anhidridas teisėtai naudojamas plastmasės, tekstilės, dažų, fotochemijos, kepalų, sprogmenų ir aspirino gamyboje, tačiau neteisėtai gali būti panaudotas gaminant heroiną, amfetaminą ir kokainą. Jis yra pagrindinis heroino, dėl kurio ES patiriama daugiausiai su narkotikų vartojimų susijusių mirčių, pirmtakas.

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras ir Europolas neseniai parengė „ES narkotikų rinkos ataskaitą“, kurioje ypatingas dėmesys atkreipiamas į tai, kad sudėtingesnės nusikalstamos organizacijos ES neteisėtai įsigyja acto rūgšties anhidrido[1].

Komisijos pasiūlyme nurodyti 3 būdai, kuriais siekiama spręsti neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų įsigijimo problemą.

* Geresnė prekybos acto rūgšties anhidridu stebėsena:

Komisija siūlo įtraukti naują subkategoriją, kurioje nurodytoms medžiagoms taikomi reikalavimai būtų griežtesni nei į 2 kategoriją įtrauktoms ir švelnesni nei į 1 kategoriją įtrauktoms medžiagoms. Bet svarbiausia, kad kompetentingose institucijose turės registruotis acto rūgšties anhidrido galutiniai naudotojai, nors iki šiol buvo registruojami tik gamintojai ir ūkio subjektai, tvarkantys acto rūgšties anhidridą.

* Sugriežtinti registracijos taisykles:

Komisija siūlo sugriežtinti naudojamas apibrėžtis ir nustatyti labiau suderintas registracijos sąlygas ir (arba) reikalavimus. Ji taip pat siūlo užtikrinti tam tikrą lankstumą, kad būtų galima kategorijas pritaikyti prie besikeičiančių aplinkybių.

* Sukurti Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę:

Komisija siūlo įsteigti naują visos ES duomenų bazę, kurioje būtų nurodyta informacija apie ES konfiskuotus pirmtakus, ir parengti visų ES licencijuotų arba registruotų su pirmtakais dirbančių ūkio subjektų ir naudotojų sąrašą.

Pranešėjas iš esmės remia pasiūlymą. Kadangi neteisėtų narkotikų gamybai reikia labai nedidelių pirmtakų kiekių ir kadangi visame pasaulyje šių pirmtakų gaminama labai daug, reikia labai griežtai užtikrinti, kad šių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų nebūtų įsigyjama iš teisėtos prekybos ES. Taigi, dėl ES veiksmų šioje srityje neteisėti prekeiviai privalės savo veiklą perkelti į kitas pasaulio šalis; taip pat tikimasi, kad šie ES veiksmai paskatins kitus pasaulio regionus sekti ES pavyzdžiu.

Labai svarbu, kad tokie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai kaip acto rūgšties anhidridas, kuris yra pagrindinė medžiaga gaminant heroiną, neatsidurtų netinkamose rankose. 2008 m. konfiskuoto acto rūgšties anhidrido kiekio pakaktų pusei Afganistano heroino gamybos poreikių patenkinti. Atrodo, kad Komisija atidžiai apsvarstė turimas galimybes ir pasirinko praktišką ir proporcingą sprendimą. Pagal pasiūlymą leidžiama teisėtai prekiauti ir naudoti acto rūgšties anhidridą ir įmonėms nesukuriama jokios nereikalingos administracinės naštos. Tuo pačiu sudaroma galimybė kompetentingoms institucijoms atidžiau stebėti prekybos srautus ir taip nustatyti bei sustabdyti neteisėtą įsigijimą.

Pranešėjas mano, kad pasiūlyme numatyta vertingų dabartinės padėties patobulinimų. Numačius deleguotuosius aktus Komisijai bus suteikta reikalingo lankstumo greitai reaguoti į pasikeitusias aplinkybes ir kovoti su išradingais narkotikų prekeiviais, taip pat bus užtikrinta tinkama parlamentinė visų pakeitimų priežiūra. Registravimo ir licencijavimo supaprastinamas ir suderinimas visoje ES turi būti remiamas siekiant užkirsti kelią rinkos susiskaidymui ir tam, kad nusikalstamos grupės nukreiptų pajėgas į „silpniausią grandį“ ES vidaus rinkoje. Pagaliau sveikintina tai, kad bus sukurta Europos duomenų bazė, nes ji užtikrins reikiamą skaidrumą ir sustiprins visų narkotinių bei psichotropinių medžiagų pirmtakų stebėseną ES.

Remdamas pagrindines Komisijos pasiūlymo nuostatas pranešėjas siūlo sugriežtinti tam tikrus elementus. Duomenų apsaugos klausimais pranešėjas siūlo padidinti ir paaiškinti duomenų naudojimą ir tvarkymą ir sugriežtinti prieigą prie duomenų bazės. Pranešėjas siekia, kad ūkio veiklos vykdytojai ir naudotojai būtų neskatinami ieškoti ES kompetentingų institucijų, kurios taiko lanksčiausią registracijos tvarką, ir siūlo atidžiai stebėti tolesnius pokyčius narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų, įskaitant į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas, srityje.

  • [1]  „ES narkotikų rinkos ataskaitą“ strateginė ENNSC ir Europolo ataskaita, 2013 m. sausio mėn.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

Nuorodos

COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

27.9.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

22.10.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

22.10.2012

ENVI

22.10.2012

IMCO

22.10.2012

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

10.10.2012

ENVI

29.11.2012

IMCO

10.10.2012

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Anna Hedh

10.12.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

22.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Priėmimo data

24.4.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

3

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers

Pateikimo data

15.5.2013