Ziņojums - A7-0153/2013Ziņojums
A7-0153/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem

15.5.2013 - (COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD)) - ***I

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Anna Hedh


Procedūra : 2012/0261(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0153/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0153/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem

(COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0548),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0319/2012),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0153/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Būtu jāizveido narkotisko vielu prekursoru Eiropas datubāze, lai vienkāršotu dalībvalstu ziņošanu par konfiskācijām un apturētiem sūtījumiem, lai izveidotu Eiropas reģistru uzņēmējiem un lietotājiem, kam ir licence vai kas ir reģistrēti, tādējādi vienkāršojot ar klasificētām vielām saistītu komerciālu darījumu likumības pārbaudi, un lai ļautu uzņēmējiem sniegt kompetentajām iestādēm informāciju par saviem likumīgajiem darījumiem saistībā ar klasificētajām vielām.

(10) Būtu jāizveido narkotisko vielu prekursoru Eiropas datubāze, lai vienkāršotu dalībvalstu ziņošanu par konfiskācijām un apturētiem sūtījumiem, ja iespējams, apkopotā un anonīmā veidā un personas datu apstrādei esot pēc iespējas ierobežotai, ņemot vērā datu ierobežojuma principu un jaunākos sasniegumus privātuma aizsardzību veicinošu tehnoloģiju jomā, lai izveidotu Eiropas reģistru uzņēmējiem un lietotājiem, kam ir licence vai kas ir reģistrēti, tādējādi vienkāršojot ar klasificētām vielām saistītu komerciālu darījumu likumības pārbaudi, un lai ļautu uzņēmējiem sniegt kompetentajām iestādēm informāciju par saviem likumīgajiem darījumiem saistībā ar klasificētajām vielām.

Pamatojums

Lai pienācīgi aizsargātu datus, dati par konfiskācijām un apturētiem sūtījumiem būtu pēc iespējas jāziņo Komisijai un ANO apkopotā un anonīmā veidā.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Regulā (EK) Nr. 273/2004 paredzēta datu apstrāde. Šāda datu apstrāde var ietvert arī personas datus, un tajā būtu jāievēro Savienības tiesību normas.

(11) Regulā (EK) Nr. 273/2004 paredzēta informācijas apstrāde, tostarp personas datu apstrāde, kuras mērķis ir ļaut kompetentajām iestādēm uzraudzīt narkotisko vielu prekursoru laišanu tirgū un novērst klasificētu vielu novirzīšanu. Personas datu apstrādē būtu jāievēro Savienības tiesību normas par datu aizsardzību un jo īpaši prasības par datu kvalitāti, samērīgumu, ierobežojumiem atbilstīgi to mērķim un tiesībām uz informāciju, piekļuvi, datu labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, organizatoriskiem un tehniskiem pasākumiem un personas datu starptautisku pārsūtīšanu. Datiem vajadzētu būt atbilstīgiem, precīziem, būtiskiem un ne pārmērīgiem attiecībā pret nolūku, kādā tie savākti. Tos nevajadzētu apstrādāt ilgāk nekā nepieciešams saistībā ar mērķi, kuram tie ir apkopoti, un to precizitāte būtu regulāri jāpārskata. Personas datu apstrāde dalībvalstīs būtu jāveic dalībvalstu kompetento iestāžu uzraudzībā, jo ​​īpaši dalībvalstu izraudzītu neatkarīgu publiskā sektora iestāžu uzraudzībā. Personas datu apstrādei, ko veic Komisija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, būtu jānotiek arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pārraudzībā. Lai tiesībaizsardzības iestādes varētu atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar narkotiku tirdzniecību, tos novērst, izmeklēt vai saukt par tiem pie atbildības, dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām pieņemt likumdošanas pasākumus ar mērķi iepriekšminētajos nolūkos nodrošināt savu kompetento iestāžu piekļuvi personas datiem, kas apstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, ciktāl šāda piekļuve ir nepieciešama, samērīga un pakļauta īpašiem drošības pasākumiem. Tā kā šāda apstrāde ierobežo pamattiesības uz personas datu aizsardzību, to vajadzētu interpretēt ierobežojoši un ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju. Šādai apstrādei vajadzētu notikt tikai, izskatot katru gadījumu atsevišķi, un ar nosacījumu, ka kompetentajām tiesībaizsardzības iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šī apstrāde būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar narkotiku tirdzniecību.

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar ierosinātajām izmaiņām 13.b pantā. Ir svarīgi precizēt datu apstrādes galvenos elementus, uz kuriem attiecas šī regula. Lai gan lielākā daļa datu apstrādes attieksies uz uzņēmumiem vai juridiskām personām, daudzos gadījumos tiks identificētas arī fiziskas personas. Šajā grozījumā ir ņemti vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 273/2004 mērķus, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu ar mērķi noteikt prasības un nosacījumus attiecībā uz licences piešķiršanu vai reģistrācijas veikšanu, klientu deklarāciju saņemšanu un izmantošanu, maisījumu dokumentēšanu un marķēšanu, informāciju, ko sniedz uzņēmēji par darījumiem saistībā ar klasificētajām vielām, licenci saņēmušo uzņēmēju un lietotāju iekļaušanu sarakstā vai reģistrāciju Eiropas reģistrā, un grozīt pielikumus. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem.

(15) Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 273/2004 mērķus, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu ar mērķi noteikt prasības un nosacījumus attiecībā uz licences piešķiršanu vai reģistrācijas veikšanu, klientu deklarāciju saņemšanu un izmantošanu, maisījumu dokumentēšanu un marķēšanu, informāciju, ko sniedz uzņēmēji par darījumiem saistībā ar klasificētajām vielām, licenci saņēmušo uzņēmēju un lietotāju iekļaušanu sarakstā vai reģistrāciju Eiropas reģistrā, un grozīt pielikumus. Šādos deleģētajos aktos būtu arī jānosaka personas datu kategorijas, ko var apstrādāt dalībvalstis un uzņēmēji saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, personas datu kategorijas, ko var uzglabāt Eiropas datubāzē, kārtību, kādā datu subjekti var īstenot savas tiesības uz informāciju, piekļūt, labot, dzēst vai bloķēt Eiropas datubāzē apstrādātos personas datus, un personas datu kategorijas, kas jāapstrādā uzņēmējiem, lai ziņotu par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem, un, izstrādājot deleģētos aktus par personas datu apstrādi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, pieprasītu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam sniegt atzinumu.

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt datu apstrādes galvenos elementus, uz kuriem attiecas šī regula. Lai gan lielākā daļa datu apstrādes attieksies uz uzņēmumiem vai juridiskām personām, daudzos gadījumos tiks identificētas arī fiziskas personas. Šajā grozījumā ir ņemti vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

2. pants – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) “lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir klasificētā viela un kura pārstrādā, izmanto preparātu izgatavošanā, patērē, uzglabā, tur, apstrādā, iepilda konteineros, pārvieto no viena konteinera citā, izmanto maisījumu izgatavošanā, pārveido vai jebkādā citā veidā izmanto klasificētās vielas.

(h) “lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav uzņēmējs un kuras īpašumā ir klasificētā viela, un kura pārstrādā, izmanto preparātu izgatavošanā, patērē, uzglabā, tur, apstrādā, iepilda konteineros, pārvieto no viena konteinera citā, izmanto maisījumu izgatavošanā, pārveido vai jebkādā citā veidā izmanto klasificētās vielas.

Pamatojums

No Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

3. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pirms iegūt īpašumā vai laist tirgū I pielikuma 1. kategorijas klasificētās vielas, uzņēmējiem ir pienākums no kompetentajām iestādēm saņemt licenci. Kompetentās iestādes var piešķirt speciālās licences aptiekām, veterinārajām ārstniecības iestādēm, atsevišķu veidu valsts iestādēm vai bruņotajiem spēkiem. Šādas speciālās licences ir derīgas vienīgi I pielikuma 1. kategorijas klasificētu vielu lietojumam attiecīgā uzņēmēja oficiālajā darbības jomā.

2. Pirms I pielikuma 1. kategorijas klasificēto vielu iegūšanas īpašumā vai laišanas tirgū uzņēmējiem ir pienākums saņemt licenci no kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā ir dibināts uzņēmums. Kompetentās iestādes var piešķirt speciālās licences aptiekām, veterinārajām ārstniecības iestādēm, atsevišķu veidu valsts iestādēm vai bruņotajiem spēkiem. Šādas speciālās licences ir derīgas vienīgi I pielikuma 1. kategorijas klasificētu vielu lietojumam attiecīgā uzņēmēja oficiālajā darbības jomā.

Pamatojums

Uzņēmējiem nevajadzētu būt ieinteresētiem meklēt kompetentās iestādes ar izdevīgāko licencēšanas vai reģistrācijas kārtību ES.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

3. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Sākot no [datums, kas atbilst 18 mēnešiem pēc publicēšanas], uzņēmējiem pirms I pielikuma 2. kategorijas klasificēto vielu laišanas tirgū kompetentajās iestādēs ir jāveic reģistrācija. Arī lietotājiem pirms I pielikuma 2.A apakškategorijas klasificēto vielu iegūšanas īpašumā kompetentajās iestādēs ir jāveic reģistrācija. Īpašu reģistrāciju kompetentās iestādes var nodrošināt aptiekām, veterinārās ārstniecības iestādēm, atsevišķu veidu valsts iestādēm vai bruņotajiem spēkiem. Šādu reģistrāciju uzskata par derīgu vienīgi I pielikuma 2. kategorijas klasificēto vielu lietojumam attiecīgā uzņēmēja vai lietotāja oficiālajā darbības jomā.

6. Sākot no *, uzņēmējiem pirms I pielikuma 2. kategorijas klasificēto vielu laišanas tirgū ir jāveic reģistrācija tās dalībvalsts kompetentajās iestādēs, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā ir dibināts uzņēmums. Arī lietotājiem pirms I pielikuma 2.A apakškategorijas klasificēto vielu iegūšanas īpašumā kompetentajās iestādēs ir jāveic reģistrācija. Īpašu reģistrāciju kompetentās iestādes var nodrošināt aptiekām, veterinārās ārstniecības iestādēm, atsevišķu veidu valsts iestādēm vai bruņotajiem spēkiem. Šādu reģistrāciju uzskata par derīgu vienīgi I pielikuma 2. kategorijas klasificēto vielu lietojumam attiecīgā uzņēmēja vai lietotāja oficiālajā darbības jomā.

 

______________

 

* OV, lūdzu ievietot datumu: 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Uzņēmējiem nevajadzētu būt ieinteresētiem meklēt kompetentās iestādes ar izdevīgāko licencēšanas vai reģistrācijas kārtību ES.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

3. pants – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Saskaņā ar 15.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

9. Saskaņā ar 15.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

(a) prasībām un nosacījumiem 2. punktā minētās licences piešķiršanai;

(a) prasībām un nosacījumiem 2. punktā minētās licences piešķiršanai un sniedzamo datu, tostarp personas datu, kategorijām;

(b) prasībām un nosacījumiem 6. punktā minētās reģistrācijas veikšanai;

(b) prasībām un nosacījumiem 6. punktā minētās reģistrācijas veikšanai un sniedzamo datu, tostarp personas datu, kategorijām; un

(c) prasībām un nosacījumiem uzņēmēju un lietotāju, kas saņēmuši licenci, iekļaušanai sarakstā vai reģistrācijai 8. punktā minētajā narkotisko vielu prekursoru Eiropas datubāzē.

(c) prasībām un nosacījumiem uzņēmēju un lietotāju, kas saņēmuši licenci, iekļaušanai sarakstā vai reģistrācijai 8. punktā minētajā narkotisko vielu prekursoru Eiropas datubāzē.

 

Pirms Komisija saskaņā ar šo punktu izstrādā deleģētos aktus, tā apspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

 

Šā panta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minētajās personas datu kategorijās neiekļauj konfidenciālus datus Direktīvas 95/46/EK 8. panta 1. punkta nozīmē.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

3. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz prasībām un nosacījumiem, kas piemērojami 2. pantā minētajai informācijas sniegšanai.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz prasībām un nosacījumiem, kas piemērojami 2. pantā minētajai informācijas sniegšanai, šajā nolūkā apstrādājamo personas datu kategorijām un drošības pasākumiem šādu personas datu apstrādei.

 

Pirms Komisija saskaņā ar šo punktu izstrādā deleģētos aktus, tā apspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

Pamatojums

Ir precīzi jānorāda to personas datu kategorijas, kuras apstrādās attiecīgajam nolūkam. Tā kā priekšlikumā šīs kategorijas nav precizētas, tas jādara deleģētajos aktos. Šajā grozījumā ir ņemti vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

8. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Uzņēmēji saskaņā ar šo regulu apstrādātos personas datus atklāj vienīgi kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

1. pants – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

13.a pants – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija izveido narkotisko vielu prekursoru Eiropas datubāzi, un tās uzdevumi ir šādi:

Pēc 3. panta 9. punktā minēto deleģēto aktu pieņemšanas Komisija izveido narkotisko vielu prekursoru Eiropas datubāzi, un tās uzdevumi ir šādi:

Pamatojums

Pirms datubāzes izveides ir ļoti svarīgi izstrādāt noteikumus par prasībām un nosacījumiem, tostarp prasībām par datu aizsardzību.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

1. pants – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

13.a pants – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) vienkāršot 13. panta 1. punktā paredzēto informācijas paziņošanu, tās apkopošanu un izvērtēšanu Savienības mērogā un 13. panta 2. punktā paredzēto pārskata sniegšanu Starptautiskajai Narkotiku kontroles padomei;

(a) vienkāršot 13. panta 1. punktā paredzēto informācijas paziņošanu pēc iespējas apkopotā un anonīmā veidā, tās apkopošanu un izvērtēšanu Savienības mērogā un 13. panta 2. punktā paredzēto pārskata sniegšanu Starptautiskajai Narkotiku kontroles padomei;

Pamatojums

Lai pienācīgi aizsargātu datus, dati par konfiskācijām un apturētiem sūtījumiem būtu pēc iespējas jāziņo Komisijai un ANO apkopotā un anonīmā veidā.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

1. pants – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

13.a pants – 1.a, 1.b, 1.c un 1.d daļa (jaunas)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas datubāzē iekļautās informācijas drošību, konfidencialitāti un precizitāti.

 

1.b Informāciju, kas iegūta saskaņā ar šo regulu, tostarp personas datus, izmanto saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību un neglabā ilgāk nekā nepieciešams šīs regulas vajadzībām. Ir aizliegts apstrādāt īpašo datu kategorijas, kas minētas Direktīvas 95/46/EK 8. panta 1. punktā un Regulas (EK) Nr. 45/2001 10. panta 1. punktā.

 

1.c Datu subjektam sniedz informāciju par datu apstrādes mērķiem un datu saglabāšanu, apstrādāto un saglabāto datu kategorijām, datu kontrolētāja identitāti, datu saņēmēju identitāti, informāciju par tiesībām piekļūt datu subjekta personas datiem, tos labot vai dzēst, pieejamajiem administratīvajiem un tiesiskajiem aizsardzības līdzekļiem un 13.b panta 1. punktā minētās uzraudzības iestādes kontaktinformāciju. Daļu šīs specifiskās informācijas vai to visu var nesniegt tikai tad, ja tā kaitētu administratīvām vai tiesiskām izmeklēšanām vai procedūrām, kavētu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai saukšanu par tiem pie atbildības vai apdraudētu sabiedrības vai valsts drošību.

 

1.d Komisija skaidri un saprotami dara publiski pieejamu visaptverošu privātuma paziņojumu par Eiropas datubāzi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2201 10. un 11. pantu.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

1. pants – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

13.b pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes personas datu apstrādi veic saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un šīs direktīvas 28. pantā minētās dalībvalsts neatkarīgās publiskā sektora iestādes uzraudzībā.

1. Kompetentās iestādes personas datu apstrādi veic saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un šīs direktīvas 28. pantā minētās dalībvalsts uzraudzības iestādes uzraudzībā. Minētā uzraudzības iestāde nodrošina, ka datu subjektu tiesības tiek aizsargātas saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka datu aizsardzības iestādēm jānodrošina datu subjektu tiesību aizsardzība. Šajā grozījumā ir ņemti vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi. Formulējums ir līdzīgs spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem (piemēram, noteikumiem iekšējā tirgus informācijas Regulā (EK) Nr. 1024/2012).

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

1. pants – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

13.b pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Neskarot Direktīvas 95/46/EK 13. pantu, saskaņā ar šo regulu iegūtos vai apstrādātos personas datus izmanto vienīgi nolūkā novērst klasificētu vielu novirzīšanu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu pienācīgu datu aizsardzību, ir svarīgi noteikt mērķi personas datu apstrādei saskaņā ar šo regulu (mērķa ierobežojums). Tai pašā laikā vajadzētu saglabāt iespēju, kas patlaban pieejama saskaņā ar Datu aizsardzības direktīvu, valstu kompetentajām iestādēm pienācīgi pamatotos gadījumos un atbilstīgi valsts datu aizsardzības noteikumiem izmantot sniegtos datus noziedzīgu nodarījumu novēršanai un izmeklēšanai vai saukšanai par tiem pie atbildības (lai atklātu un likvidētu narkotisko vielu tirdzniecības tīklus).

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

13.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija personas datu apstrādi, tostarp saistībā ar 13.a punktā minēto Eiropas datubāzi, veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja uzraudzībā.

2. Komisija personas datu apstrādi, tostarp saistībā ar 13.a punktā minēto Eiropas datubāzi, veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja uzraudzībā. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka datu subjektu tiesības attiecībā uz datu apstrādi Eiropas datubāzē tiek aizsargātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka datu aizsardzības iestādēm jānodrošina datu subjektu tiesību aizsardzība. Šajā grozījumā ir ņemti vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi. Formulējums ir līdzīgs spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem (piemēram, noteikumiem iekšējā tirgus informācijas Regulā (EK) Nr. 1024/2012).

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 10. punkts

RRegula (EK) Nr. 273/2004

13.b pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Dalībvalstu neatkarīgās publiskā sektora iestādes, kas minētas 1. punktā, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, katram rīkojoties savas kompetences robežās, aktīvi sadarbojas un nodrošina koordinētu personas datu apstrādes uzraudzību, tostarp Eiropas datubāzes mērķiem, kas paredzēti 13.a pantā.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt sadarbību starp valstu datu aizsardzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, lai pienācīgi uzraudzītu apstrādes darbības, ko veic ES datubāzē. Koordinētas uzraudzības sistēma ir jau izveidota vairākos ES juridiskajos instrumentos, proti, iekšējā tirgus regulā, Eurodac, VIS un SIS II.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

1. pants – 10.a punkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

13.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Lēmumā iekļauj šādu pantu:

 

„13.c pants

 

Deleģētie akti

 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz Eiropas datubāzes mērķiem apstrādājamo personas datu kategorijām, apstrādāto personas datu uzglabāšanas laiku, kārtību, kādā datu subjekti var īstenot tiesības attiecībā uz piekļuvi datiem, to labošanu, dzēšanu un, ja vajadzīgs, iebilšanu pret tiem un bloķēšanu.

 

Pirms Komisija saskaņā ar šo pantu izstrādā deleģētos aktus, tā apspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.”

Pamatojums

Deleģētajos aktos jānorāda datu aizsardzības tiesību akti, personas datu apstrādes dažādi elementi, tostarp datu subjektu tiesību izmantošana. Šajā grozījumā ir ņemti vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

14. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) 13.a pantā minētā privātuma paziņojuma standarta formu.

Pamatojums

Deleģētajos aktos jānorāda datu aizsardzības tiesību akti, personas datu apstrādes dažādi elementi, tostarp datu subjektu tiesību izmantošana. Šajā grozījumā ir ņemti vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 273/2004

16. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija izvērtē šīs regulas īstenošanu un darbību [78 mēnešus pēc šīs grozījumu regulas stāšanās spēkā].”;

svītrots

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Pārskatīšana

 

Līdz .. * Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Regulas (EK) Nr. 273/2004 īstenošanu un darbību un jo īpaši par iespējamo nepieciešamību pēc papildu rīcības, lai uzraudzītu un kontrolētu aizdomīgus darījumus ar neklasificētām vielām.

 

__________

 

* OV, lūdzu ievietot datumu: 66 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

2. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Regulu konsolidē ar tās grozīto regulu. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

PASKAIDROJUMS

Narkotisko vielu prekursori ir ķīmiskas vielas, kas tiek plaši izmantotas dažādiem rūpnieciskajiem procesiem (plastmasas, farmācijas līdzekļu, kosmētikas, parfimērijas vai mazgāšanas līdzekļu ražošanā), bet var arī tikt izmantotas nelegālu narkotisko vielu ražošanā. Narkotisko vielu prekursorus reti ražo noziedznieki, kas vēlas tos izmantot nelegālu narkotisko vielu ražošanā, jo narkotisko vielu prekursoru ražošanai ir nepieciešama sarežģīta infrastruktūra. Tā vietā šie noziedznieki bieži mēģina novirzīt narkotisko vielu prekursoru legālo tirdzniecību, veicot zādzības vai tos iegādājoties.

Tādēļ ar spēkā esošo tiesisko regulējumu ir izveidota licencēšanas un reģistrācijas sistēma, lai uzraudzītu narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību ES, īpašus pienākumus nosakot iesaistītajiem uzņēmumiem (novērst zādzības, pārbaudīt klientus un atklāt aizdomīgus darījumus) un publiskām iestādēm (administratīvās procedūras un pārbaudes uz vietas). Kontroles līmenis ir atkarīgs no attiecīgās vielas kategorijas. Balstoties uz ANO vispasaules noteikumiem, 23 tā saucamās „klasificētās vielas” ir iedalītas 3 kategorijās, no visbīstamākajām vielām (1. kategorija) līdz parastajām ķīmiskajām vielām (3. kategorija). Šīs kategorijas ir papildinātas ar brīvprātīgu uzraudzības sistēmu neklasificētām vielām.

Pēdējos gados ES starptautiskā līmenī tiek kritizēta par tās it kā nepietiekami stingrajiem kontroles pasākumiem. Kritika pamatā ir par vienu vielu — etiķskābes anhidrīdu (‘AA’), kas pašlaik ir iekļauts 2. kategorijā. AA legāli izmanto plastmasas, audumu, krāsvielu, fotoķīmijas, smaržu, sprāgstvielu un aspirīna ražošanā, bet var izmantot arī nelegāli heroīna, amfetamīna un kokaīna ražošanā. Tas ir galvenais heroīna prekursors (kas, savukārt, ir atbildīgs par lielāko daļu nāves gadījumu, kuri notikuši ES saistībā ar narkotiku izmantošanu).

Nesenajā „ES narkotiku tirgu ziņojumā”, ko sagatavoja Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs un Eiropols, īpaša uzmanība tika pievērsta AA nelegālai novirzīšanai Eiropas Savienībā, ko veikušas labi organizētas noziedzīgas struktūras.[1]

Komisijas priekšlikuma mērķis ir narkotisko vielu prekursoru nelegālās novirzīšanas problēmu risināt 3 veidos.

* Labāka AA tirdzniecības uzraudzība:

Komisija ierosina izveidot jaunu apakškategoriju ar prasībām, kas ir stingrākas nekā 2. kategorijas vielām, bet ne tik stingras kā tās, kuras attiecas uz 1. kategorijas vielām. Vissvarīgākais ir tas, ka AA galalietotājiem tagad būs jāreģistrējas kompetentajās iestādēs. Līdz šim jāreģistrējas bija tikai ražotājiem un uzņēmējiem, kas rīkojas ar AA.

* Stingrāki reģistrācijas noteikumi:

Komisija ierosina pastiprināt izmantotās definīcijas un ieviest labāk saskaņotus nosacījumus un prasības attiecībā uz reģistrāciju. Tā arī ierosina radīt nepieciešamo elastību, lai kategorijas pielāgotu mainīgajiem apstākļiem.

* Narkotisko vielu prekursoru Eiropas datubāzes izveide:

Komisija ierosina izveidot jaunu ES mēroga datubāzi ar informāciju par narkotisko vielu prekursoru konfiskācijām ES un ar sarakstu, kurā būtu visi licencētie vai reģistrētie ar narkotisko vielu prekursoriem saistītie uzņēmumi un galalietotāji ES.

Referente kopumā atbalsta priekšlikumu. Tā kā ir vajadzīgs ļoti neliels daudzums narkotisko vielu prekursoru nelegālo narkotisko vielu ražošanai un šādi prekursori tiek ražoti visā pasaulē lielos daudzumos, ir nepieciešama liela uzmanība, lai nodrošinātu to, ka narkotisko vielu prekursori netiek novirzīti no legālās tirdzniecības ceļiem ES. Tādējādi ES darbība šajā jomā spiedīs nelegālos tirgotājus pārvietot savu darbību uz citām pasaules daļām, un, cerams, veicinās citus pasaules reģionus sekot ES piemēram.

Ir ļoti svarīgi, lai tāds narkotisko vielu prekursors kā AA, kas ir nozīmīga sastāvdaļa heroīna ražošanā, nenonāk nepareizās rokās. Eiropā 2008. gadā konfiscētā AA daudzums būtu apmierinājis aptuveni pusi ikgadējā AA pieprasījuma Afganistānā, kur to izmanto heroīna ražošanā. Komisija, šķiet, ir rūpīgi izvērtējusi reālās iespējas un izvēlējusies praktisku un samērīgu risinājumu. Priekšlikums pieļauj etiķskābes anhidrīda legālu tirdzniecību un likumīgu izmantošanu, neradot nevajadzīgu administratīvo slogu uzņēmumiem. Tajā pašā laikā tas ļauj kompetentajām iestādēm ciešāk uzraudzīt tirdzniecības plūsmas, lai noteiktu un pārtrauktu nelikumīgu novirzīšanu.

Referente uzskata, ka priekšlikums satur pašreizējās situācijas vērtīgus uzlabojumus. Deleģēto aktu ieviešana dos Komisijai vajadzīgo brīvību ātri reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem un apkarot inovatīvos narkotisko vielu tirgotājus, vienlaikus nodrošinot pienācīgu visu izmaiņu parlamentāro pārraudzību. Visā ES ir jāatbalsta reģistrācijas un licencēšanas prasību racionalizēšana un saskaņošana, lai novērstu tirgus sadrumstalotību un noziedzniekiem neizdotos izmantot ES iekšējā tirgus „vājāko posmu”. Visbeidzot, atzinīgi ir vērtējama Eiropas datubāzes izveidošana, jo tas radīs vajadzīgo pārredzamību un uzlabos visu narkotisko vielu prekursoru uzraudzību ES.

Lai arī referente kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu, tā ierosina stiprināt dažus elementus. Attiecībā uz datu aizsardzības jautājumiem referente ierosina uzlabot un precizēt datu izmantošanu un apstrādi un ierobežot piekļuvi datubāzei. Referente mēģina atturēt uzņēmējus un lietotājus no vieglāko reģistrācijas noteikumu meklējumiem ES un ierosina cieši uzraudzīt turpmāko narkotisko vielu prekursoru attīstību, tostarp neklasificētās vielas.

  • [1]  Ziņojums par ES narkotisko vielu tirgu: stratēģiska analīze, Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs /Eiropols, 2013. gada janvāris

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem

Atsauces

COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

27.9.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

22.10.2012

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

22.10.2012

ENVI

22.10.2012

IMCO

22.10.2012

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

INTA

10.10.2012

ENVI

29.11.2012

IMCO

10.10.2012

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Anna Hedh

10.12.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Pieņemšanas datums

24.4.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

3

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers

Iesniegšanas datums

15.5.2013