Procedura : 2012/0261(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0153/2013

Teksty złożone :

A7-0153/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2013 - 11.7
CRE 23/10/2013 - 11.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0442

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 673kWORD 285k
15.5.2013
PE 504.107v02-00 A7-0153/2013

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych

(COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Anna Hedh

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych

(COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0548),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0319/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0153/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Należy utworzyć europejską bazę danych o prekursorach narkotykowych, której celem będzie: ułatwienie państwom członkowskim zgłaszania konfiskat i zatrzymanych wysyłek, stworzenie europejskiego rejestru podmiotów gospodarczych i użytkowników posiadających zezwolenie lub zarejestrowanych, co ułatwi weryfikację legalności transakcji handlowych z udziałem substancji sklasyfikowanych oraz umożliwienie przedsiębiorstwom podawania właściwym organom informacji o ich legalnych transakcjach z udziałem substancji sklasyfikowanych.

(10) Należy utworzyć europejską bazę danych o prekursorach narkotykowych, której celem będzie: ułatwienie państwom członkowskim zgłaszania konfiskat i zatrzymanych wysyłek w miarę możliwości w sposób zagregowany i zanonimizowany oraz jak najmniej uciążliwy pod względem przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem zasady ograniczania dostępności danych i nowoczesnych technologii ochrony prywatności, stworzenie europejskiego rejestru podmiotów gospodarczych i użytkowników posiadających zezwolenie lub zarejestrowanych, co ułatwi weryfikację legalności transakcji handlowych z udziałem substancji sklasyfikowanych oraz umożliwienie przedsiębiorstwom podawania właściwym organom informacji o ich legalnych transakcjach z udziałem substancji sklasyfikowanych.

 

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych, dane dotyczące konfiskat i zatrzymanych wysyłek powinny być w miarę możliwości zgłaszane Komisji i ONZ w sposób zagregowany i zanonimizowany.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W rozporządzeniu (WE) nr 273/2004 przewiduje się przetwarzanie danych. Takie przetwarzanie danych może również obejmować dane osobowe, a zatem powinno być przeprowadzane zgodnie z prawem unijnym.

(11) W rozporządzeniu (WE) nr 273/2004 przewiduje się przetwarzanie informacji, w tym przetwarzanie danych osobowych na potrzeby umożliwienia właściwym organom monitorowania wprowadzania do obrotu prekursorów narkotykowych oraz zapobiegania pozyskiwaniu substancji sklasyfikowanych. Takie przetwarzanie danych osobowych powinno być przeprowadzane zgodnie z prawem unijnym dotyczącym ochrony danych, a zwłaszcza z wymogami związanymi z jakością danych, proporcjonalnością, zasadą celowości oraz z prawami do informacji, dostępu do danych, poprawiania danych, ich usuwania i blokowania, a także ze środkami organizacyjnymi i technicznymi oraz międzynarodowym przekazywaniem danych osobowych. Dane powinny być prawidłowe, dokładne i właściwe oraz nie powinny wykraczać poza zakres odpowiadający celowi, dla którego są gromadzone. Dane nie powinny być przetwarzane przez okres dłuższy, niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, w jakim są gromadzone, a ich dokładność powinna być regularnie poddawana przeglądowi. Przetwarzanie danych osobowych powinno być przeprowadzane pod nadzorem właściwych organów państw członkowskich, a zwłaszcza niezależnych organów władzy publicznej wyznaczonych przez państwa członkowskie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych prowadzonego w państwach członkowskich. Powinno ono być także przeprowadzane pod nadzorem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych prowadzonego przez Komisję w ramach rozporządzenia (WE) nr 273/2004. W celu umożliwienia organom ścigania wykrywania przestępstw związanych z handlem narkotykami, zapobiegania im, przeprowadzania w związku z nimi dochodzeń oraz ścigania ich państwom członkowskim należy zezwolić na przyjmowanie środków ustawodawczych w celu zagwarantowania swoim właściwym organom dostępu do danych osobowych przetwarzanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 273/2004 dla celów wymienionych powyżej i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, proporcjonalne i objęte odpowiednimi gwarancjami. Jako że takie przetwarzanie stanowi ograniczenie podstawowego prawa do ochrony danych osobowych, należy je interpretować restrykcyjnie i zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz europejska Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Takiego przetwarzania należy dokonywać jedynie w poszczególnych przypadkach i pod warunkiem, że właściwe organy ścigania mają wiarygodne podstawy pozwalające sądzić, że zdecydowanie pomoże im to zapobiegać przestępstwom związanym z handlem narkotykami, wykrywać je i prowadzić w związku z nimi dochodzenia.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana ze zmianą zaproponowaną w art. 13b.. Należy bardziej szczegółowo opisać zasadnicze elementy operacji przetwarzania danych przewidzianych w przedmiotowym rozporządzeniu. Chociaż przetwarzanie danych będzie miało zastosowanie w przeważającej mierze do przedsiębiorstw lub osób prawnych, w wielu przypadkach będzie można również zidentyfikować osoby fizyczne. W tej poprawce uwzględniono zalecenia EIOD.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Dla osiągnięcia celów rozporządzenia (WE) nr 273/2004 należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby określić wymogi i warunki przyznawania zezwolenia oraz rejestracji, uzyskiwania i stosowania deklaracji klienta, dokumentacji i etykietowania mieszanin, dostarczania przez podmioty gospodarcze informacji na temat transakcji z udziałem substancji sklasyfikowanych, tworzenia wykazu podmiotów gospodarczych i użytkowników, którzy uzyskali zezwolenie lub zostali zarejestrowani w europejskim rejestrze oraz w celu zmiany załączników. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów.

(15) Dla osiągnięcia celów rozporządzenia (WE) nr 273/2004 należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby określić wymogi i warunki przyznawania zezwolenia oraz rejestracji, uzyskiwania i stosowania deklaracji klienta, dokumentacji i etykietowania mieszanin, dostarczania przez podmioty gospodarcze informacji na temat transakcji z udziałem substancji sklasyfikowanych, tworzenia wykazu podmiotów gospodarczych i użytkowników, którzy uzyskali zezwolenie lub zostali zarejestrowani w europejskim rejestrze oraz w celu zmiany załączników. W takich aktach delegowanych należy również określić te kategorie danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez państwa członkowskie i podmioty gospodarcze zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 273/2004, kategorie danych osobowych, które mogą być przechowywane w europejskiej bazie danych, procedury, na których podstawie osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać z przysługujących im praw do informacji, dostępu do danych, poprawiania, usuwania lub blokowania danych osobowych przetwarzanych w europejskiej bazie danych, oraz kategorie danych osobowych, które mają być przetwarzane przez podmioty gospodarcze do celów zgłaszania nietypowych lub podejrzanych transakcji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby w trakcie przygotowania aktów delegowanych dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 273/2004 zasięgała opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Uzasadnienie

Należy bardziej szczegółowo opisać zasadnicze elementy operacji przetwarzania danych przewidzianych w przedmiotowym rozporządzeniu. Chociaż przetwarzanie danych będzie miało zastosowanie w przeważającej mierze do przedsiębiorstw lub osób prawnych, w wielu przypadkach będzie można również zidentyfikować osoby fizyczne. W tej poprawce uwzględniono zalecenia EIOD.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 2 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) „użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która posiada substancję sklasyfikowaną i zajmuje się przetwarzaniem, przygotowywaniem preparatów, zużywaniem, magazynowaniem, przechowywaniem, obróbką, umieszczaniem w pojemnikach, przenoszeniem z jednego pojemnika do innego, mieszaniem, przekształcaniem lub jakimkolwiek innym wykorzystaniem substancji sklasyfikowanych.

h) „użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która nie jest podmiotem gospodarczym oraz która posiada substancję sklasyfikowaną i zajmuje się przetwarzaniem, przygotowywaniem preparatów, zużywaniem, magazynowaniem, przechowywaniem, obróbką, umieszczaniem w pojemnikach, przenoszeniem z jednego pojemnika do innego, mieszaniem, przekształcaniem lub jakimkolwiek innym wykorzystaniem substancji sklasyfikowanych.

Uzasadnienie

Na podstawie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmioty gospodarcze i użytkownicy muszą uzyskać zezwolenie od właściwego organu zanim będą mogli wejść w posiadanie lub wprowadzić do obrotu substancje sklasyfikowane w kategorii 1 załącznika I. Zezwolenia specjalne mogą być przyznawane przez właściwe organy aptekom, punktom wydawania leków weterynaryjnych, niektórym organom władzy publicznej oraz siłom zbrojnym. Takie zezwolenia specjalne są ważne jedynie w związku z wykorzystywaniem substancji sklasyfikowanych w kategorii 1 załącznika I w ramach oficjalnych zobowiązań zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

2. Podmioty gospodarcze i użytkownicy muszą uzyskać zezwolenie od właściwego organu państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, zanim będą mogli wejść w posiadanie lub wprowadzić do obrotu substancje sklasyfikowane w kategorii 1 załącznika I. Zezwolenia specjalne mogą być przyznawane przez właściwe organy aptekom, punktom wydawania leków weterynaryjnych, niektórym organom władzy publicznej oraz siłom zbrojnym. Takie zezwolenia specjalne są ważne jedynie w związku z wykorzystywaniem substancji sklasyfikowanych w kategorii 1 załącznika I w ramach oficjalnych zobowiązań zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

Uzasadnienie

Podmioty gospodarcze powinno się zniechęcać do poszukiwania w UE właściwych organów, które stosują najłagodniejszy system udzielania zezwoleń/rejestracji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 3 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Od dnia [18 months after the date of publication], podmioty gospodarcze muszą zostać zarejestrowane przez właściwe organy przed wprowadzeniem do obrotu substancji sklasyfikowanych w kategorii 2 załącznika I. Ponadto użytkownicy muszą zostać zarejestrowani przez właściwe organy przed wejściem w posiadanie substancji sklasyfikowanych w podkategorii 2A załącznika I. Właściwe organy mogą dokonać rejestracji specjalnej aptek, punktów wydawania leków weterynaryjnych, niektórych organów władzy publicznej oraz sił zbrojnych. Rejestrację taką uznaje się za ważną jedynie w odniesieniu do wykorzystywania substancji sklasyfikowanych w kategorii 2 załącznika I, w ramach oficjalnych zobowiązań zainteresowanych podmiotów gospodarczych lub użytkowników.

6. Od dnia ...* podmioty gospodarcze muszą zostać zarejestrowane przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, przed wprowadzeniem do obrotu substancji sklasyfikowanych w kategorii 2 załącznika I. Ponadto użytkownicy muszą zostać zarejestrowani przez właściwe organy przed wejściem w posiadanie substancji sklasyfikowanych w podkategorii 2A załącznika I. Właściwe organy mogą dokonać rejestracji specjalnej aptek, punktów wydawania leków weterynaryjnych, niektórych organów władzy publicznej oraz sił zbrojnych. Rejestrację taką uznaje się za ważną jedynie w odniesieniu do wykorzystywania substancji sklasyfikowanych w kategorii 2 załącznika I, w ramach oficjalnych zobowiązań zainteresowanych podmiotów gospodarczych lub użytkowników.

 

______________

 

* Dz.U. Proszę wstawić datę: 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Podmioty gospodarcze powinno się zniechęcać do poszukiwania w UE właściwych organów, które stosują najłagodniejszy system udzielania zezwoleń/rejestracji.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera f

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 3 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a, jeżeli dotyczą one następujących aspektów:

9. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a, jeżeli dotyczą one następujących aspektów:

(a) wymogi i warunki przyznawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2;

(a) wymogi i warunki przyznawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, oraz kategorie danych, w tym danych osobowych, które mają być przekazywane;

(b) wymogi i warunki dokonywania rejestracji, o której mowa w ust. 6;

(b) wymogi i warunki dokonywania rejestracji, o której mowa w ust. 6, oraz kategorie danych, w tym danych osobowych, które mają być przekazywane; oraz

(c) wymogi i warunki sporządzenia wykazu podmiotów gospodarczych i użytkowników, którzy uzyskali zezwolenie lub zostali zarejestrowani w europejskiej bazie danych o prekursorach narkotykowych, o której mowa w ust. 8;

(c) wymogi i warunki sporządzenia wykazu podmiotów gospodarczych i użytkowników, którzy uzyskali zezwolenie lub zostali zarejestrowani w europejskiej bazie danych o prekursorach narkotykowych, o której mowa w ust. 8;

 

Przed opracowaniem aktów delegowanych zgodnie z niniejszym ustępem Komisja konsultuje się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kategorie danych osobowych, o których mowa w akapicie pierwszym lit. (a) i (b), nie obejmują danych szczególnie chronionych w rozumieniu art. 8 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a dotyczącym wymogów i warunków dostarczania przez podmioty gospodarcze informacji, o których mowa w ust. 2.

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a dotyczącym wymogów i warunków dostarczania przez podmioty gospodarcze informacji, o których mowa w ust. 2, kategorii danych osobowych, które mają być w tym celu przetwarzane, oraz gwarancji przetwarzania tych danych osobowych.

 

Przed opracowaniem aktów delegowanych zgodnie z niniejszym ustępem Komisja konsultuje się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

Uzasadnienie

Należy określić kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane w danym celu. Ponieważ kategorie te nie zostały określone we wniosku, należy je określić w drodze aktów delegowanych. W tej poprawce uwzględnione zostały zalecenia EIOD.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Podmioty gospodarcze nie ujawniają danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podmiotom innym niż właściwe organy.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 13 a – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja opracowuje europejską bazę danych o prekursorach narkotykowych, pełniącą następujące funkcje:

Po przyjęciu aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 9, Komisja ustanawia europejską bazę danych o prekursorach narkotykowych, pełniącą następujące funkcje:

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest, aby przed ustanowieniem bazy danych sformułować przepisy dotyczące wymogów i warunków, w tym wymogów w zakresie ochrony danych.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 13 a – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) ułatwianie przekazywania informacji zgodnie z art. 13 ust. 1, ich syntezy i analizy na poziomie Unii, a także składania sprawozdań Międzynarodowemu Organowi Kontroli Środków Odurzających zgodnie z art. 13 ust. 2;

(a) ułatwianie przekazywania informacji, w miarę możliwości w sposób zagregowany i zanonimizowany, zgodnie z art. 13 ust. 1, ich syntezy i analizy na poziomie Unii, a także składania sprawozdań Międzynarodowemu Organowi Kontroli Środków Odurzających zgodnie z art. 13 ust. 2;

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych, dane dotyczące konfiskat i zatrzymanych wysyłek powinny być w miarę możliwości zgłaszane Komisji i ONZ w sposób zagregowany i zanonimizowany.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 13 a – ustępy 1 a, 1 b, 1 c oraz 1 d (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja i właściwe organy podejmują wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i dokładności informacji zawartych w europejskiej bazie danych.

 

1b. Informacje uzyskane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w tym dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w zgodzie z mającym zastosowanie prawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych i nie są przetrzymywane dłużej, niż jest to konieczne do celów niniejszego rozporządzenia. Zakazuje się przetwarzania szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE i w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

 

1c. Osobie, której dane dotyczą, przekazuje się informacje dotyczące celów przetwarzania i przechowywania danych, kategorii przetwarzanych i przechowywanych danych, tożsamości administratora danych i tożsamości odbiorców danych oraz informacje dotyczące prawa dostępu do danych, poprawiania lub usuwania danych osobowych osób, których dane dotyczą, dostępnych administracyjnych i sądowych środków odwoławczych oraz danych kontaktowych organu nadzorczego, o którym mowa w art. 13b ust. 1. Od przekazania niektórych lub wszystkich odnośnych informacji można odstąpić wyłącznie wówczas, gdy ich przekazanie uniemożliwiłoby prowadzenie administracyjnych lub sądowych dochodzeń lub postępowań, utrudniłoby zapobieganie przestępstwom, wykrywanie ich, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie lub zagroziłoby bezpieczeństwu publicznemu lub krajowemu.

 

1d. Komisja podaje do publicznej wiadomości wyczerpującą informację o polityce prywatności dotyczącą europejskiej bazy danych zgodnie z art. 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w jasnej i zrozumiałej formie.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 13 b – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przetwarzanie danych osobowych przez właściwe organy w państwach członkowskich przeprowadzane jest zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i pod nadzorem niezależnego organu władzy publicznej, o którym mowa w art. 28 tej dyrektywy.

1. Przetwarzanie danych osobowych przez właściwe organy dokonywane jest zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i pod nadzorem organu nadzorczego państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 28 tej dyrektywy. Ten organ nadzorczy dopilnowuje, aby prawa osób, których dane dotyczą, były chronione zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie, że organy ds. ochrony danych czuwają nad ochroną praw osób, których dane dotyczą. W tej poprawce uwzględnione zostały zalecenia EIOD. Sformułowanie to jest zbieżne z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym (np. z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie IMI).

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 13 b – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Bez uszczerbku dla art. 13 dyrektywy 95/46/WE dane osobowe uzyskane lub przetwarzane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są wykorzystywane wyłącznie do celu zapobiegania pozyskiwaniu substancji sklasyfikowanych.

Uzasadnienie

Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony danych duże znaczenie ma ustanowienie celu, dla którego dane osobowe, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, będą przetwarzane (zasada celowości). Należy przy tym zachować zapewnioną na mocy dyrektywy o ochronie danych osobowych możliwość skorzystania z dostarczonych danych przez właściwe organy krajowe – w należycie uzasadnionych przypadkach i zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – w celu zapobiegania przestępstwom, prowadzenia w związku z nimi dochodzeń oraz ścigania ich (np. w celu wykrycia i rozbicia siatek handlu narkotykami).

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 13 b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Komisję, w tym do celów europejskiej bazy danych, o której mowa w art. 13a, dokonywane jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady i pod nadzorem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Komisję, w tym do celów europejskiej bazy danych, o której mowa w art. 13a, dokonywane jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady i pod nadzorem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Europejski Inspektor Ochrony Danych dopilnowuje, aby prawa osób, których dane dotyczą, związane z przetwarzaniem w europejskiej bazie danych były chronione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie, że organy ds. ochrony danych czuwają nad ochroną praw osób, których dane dotyczą. W tej poprawce uwzględnione zostały zalecenia EIOD. Sformułowanie to jest zbieżne z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym (np. z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie IMI).

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 13 b – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niezależne organy władzy publicznej państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, działając w ramach swoich kompetencji, aktywnie ze sobą współpracują oraz zapewniają skoordynowany nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, w tym do celów europejskiej bazy danych, o której mowa w art. 13a.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie współpracy między krajowymi organami ds. ochrony danych i EIOD na rzecz właściwego monitorowania operacji przetwarzania prowadzonych w ramach bazy danych UE. System skoordynowanego nadzoru jest już ustanowiony w ramach kilku instrumentów prawnych UE, a mianowicie rozporządzenia w sprawie IMI, Eurodac, VIS lub SIS II.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 10 a

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 13 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) dodaje się następujący artykuł:

 

„Artykuł 13c

 

Akty delegowane

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w odniesieniu do kategorii danych osobowych, które mają być przetwarzane do celów europejskiej bazy danych, okresu przechowywania przetwarzanych danych osobowych, procedur, na których podstawie osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać z przysługujących im praw dostępu do danych, praw do poprawiania, usuwania i, w stosownych przypadkach, kwestionowania i blokowania danych.

 

Przed opracowaniem aktów delegowanych zgodnie z niniejszym artykułem Komisja konsultuje się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.”

Uzasadnienie

W aktach delegowanych należy określić przepisy o ochronie danych oraz różne elementy przetwarzania danych osobowych, w tym korzystania przez osoby, których dane dotyczą, z przysługujących im praw. W tej poprawce uwzględniono zalecenia EIOD.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) standardowy formularz do celów udzielania informacji o polityce prywatności, o której mowa w art. 13a.

Uzasadnienie

W aktach delegowanych należy określić przepisy o ochronie danych oraz różne elementy przetwarzania danych osobowych, w tym korzystania przez osoby, których dane dotyczą, z przysługujących im praw. W tej poprawce uwzględniono zalecenia EIOD.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004

Artykuł 16 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja ocenia wdrożenie i funkcjonowanie niniejszego rozporządzenia do [78 months after of the date of entry into force of this amending Regulation].

skreślony

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Przegląd

 

Do dnia …* Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wdrożenia i funkcjonowania rozporządzenia (WE) nr 273/2004, a w szczególności ewentualnej potrzeby podjęcia dodatkowych działań mających na celu monitorowanie i kontrolowanie podejrzanych transakcji dotyczących substancji niesklasyfikowanych.

 

__________

 

* Dz.U. Proszę wstawić datę: 66 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie zostaje skonsolidowane z rozporządzeniem, które zmienia. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.


UZASADNIENIE

Prekursory narkotykowe są substancjami chemicznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych procesach przemysłowych (w produkcji tworzyw sztucznych, produktów farmaceutycznych, kosmetyków, perfum lub detergentów), które to substancje mogą być jednak stosowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem – do produkcji narkotyków. Przestępcy rzadko samodzielnie wytwarzają prekursory narkotykowe, które zamierzają wykorzystać do nielegalnego wytwarzania narkotyków, ponieważ ich produkcja często wymaga rozbudowanej infrastruktury. Zamiast tego przestępcy często próbują nielegalnie pozyskiwać prekursory narkotykowe z legalnej wymiany handlowej, albo przez kradzież, albo przez zakup.

W istniejących ramach regulacyjnych określony został w związku z tym system udzielania zezwoleń i dokonywania rejestracji w celu monitorowania handlu prekursorami narkotykowymi w UE, z uwzględnieniem szczególnych obowiązków nakładanych na przedsiębiorstwa prowadzące taką działalność (obowiązki te obejmują zapobieganie kradzieżom, kontrolę klientów i wykrywanie podejrzanych transakcji) oraz na organy władzy publicznej (obowiązki te obejmują procedury administracyjne i kontrole na miejscu). Poziom kontroli jest uzależniony od kategorii danej substancji. Zgodnie z przepisami międzynarodowymi ONZ 23 tzw. „substancje sklasyfikowane” są podzielone na trzy kategorie: od substancji najbardziej niebezpiecznych (kategoria 1) po chemikalia masowe (kategoria 3). Kategorie te uzupełnia dobrowolny system monitorowania „substancji niesklasyfikowanych”.

W ciągu minionych kilku lat UE była krytykowana w środowisku międzynarodowym za stosowanie rzekomo „miękkich” środków kontroli. Krytyka skupiała się wokół jednej substancji, a mianowicie bezwodnika octowego, który obecnie zaliczany jest do kategorii 2. Bezwodnik octowy jest legalnie wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, tekstyliów, farb, fotochemii, perfum, materiałów wybuchowych i aspiryny, lecz może być także nielegalnie wykorzystywany do produkcji heroiny, amfetaminy i kokainy. Bezwodnik octowy jest głównym prekursorem do produkcji heroiny (która z kolei stanowi najczęstszą przyczynę zgonów powodowanych przez narkotyki w UE).

W ostatnim „sprawozdaniu w sprawie rynków narkotykowych w UE”, sporządzonym przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz EUROPOL, szczególną uwagę poświęcono nielegalnemu wykorzystywaniu bezwodnika octowego w UE przez wyrafinowane organizacje przestępcze(1).

Wniosek Komisji ma na celu rozwiązanie problemu nielegalnego wykorzystywania prekursorów narkotykowych na trzy sposoby:

* Lepsze monitorowanie handlu bezwodnikiem octowym:

Komisja proponuje stworzyć nową podkategorię z surowszymi wymogami niż dla substancji należących do kategorii 2, lecz nie aż tak surowymi jak dla substancji należących do kategorii 1. Co ważne, użytkownicy końcowi bezwodnika octowego będą teraz musieli dokonać rejestracji we właściwych organach; do tej pory wymogowi rejestracji podlegali wyłącznie producenci i podmioty gospodarcze mające kontakt z bezwodnikiem octowym.

* Zaostrzenie zasad rejestracji:

Komisja proponuje zawęzić stosowane definicje oraz wprowadzić bardziej zharmonizowane warunki/wymogi rejestracji. Ponadto proponuje zapewnić niezbędną swobodę w zakresie dostosowywania kategorii do zmieniających się okoliczności.

* Utworzenie europejskiej bazy danych o prekursorach narkotykowych:

Komisja proponuje utworzyć nową ogólnounijną bazę danych zawierającą informacje dotyczące konfiskat prekursorów narkotykowych w UE, wraz z wykazem wszystkich podmiotów gospodarczych i użytkowników końcowych prekursorów narkotykowych posiadających zezwolenie lub zarejestrowanych w UE.

Sprawozdawczyni zasadniczo popiera przedmiotowy wniosek. Biorąc pod uwagę to, że do produkcji nielegalnych narkotyków potrzebne są jedynie małe ilości prekursorów narkotykowych i że takie prekursory są produkowane na świecie w ogromnych ilościach, należy dołożyć starań, aby prekursory narkotykowe nie były nielegalnie pozyskiwane z legalnego handlu w UE. Działania UE w tym zakresie zmuszą więc nielegalnych handlarzy do przeniesienia swojej działalności do innych regionów świata i, miejmy nadzieję, zachęcą również inne regiony do pójścia za przykładem UE.

Niezwykle ważne jest, aby prekursor narkotykowy taki jak bezwodnik octowy, który jest głównym składnikiem w produkcji heroiny, nie trafił w niepożądane ręce. Ilości bezwodnika octowego skonfiskowane w Europie w 2008 r. pokryłyby około półroczne zapotrzebowanie na tę substancję wykorzystywaną do produkcji heroiny w Afganistanie. Wydaje się, że Komisja dokładnie rozważyła różne możliwości rozwiązania tego problemu i wybrała praktyczne i proporcjonalne rozwiązanie. Przedmiotowy wniosek przewiduje legalny handel bezwodnikiem octowym oraz jego legalne wykorzystywanie, nie nakładając przy tym niepotrzebnego obciążenia administracyjnego na przedsiębiorstwa. Jednocześnie umożliwia właściwym organom ściślejsze monitorowanie przepływów handlowych w celu wykrywania i powstrzymywania nielegalnego pozyskiwania.

Sprawozdawczyni uważa, że przedmiotowy wniosek zawiera cenne propozycje poprawy obecnej sytuacji. Wprowadzenie aktów delegowanych umożliwi Komisji szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności oraz hamowanie pomysłowości handlarzy narkotyków, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego nadzoru parlamentarnego nad wszelkimi zmianami. Usprawnienie i harmonizację wymogów w zakresie dokonywania rejestracji i udzielania zezwoleń w UE należy wesprzeć w celu zapobieżenia rozdrobnieniu rynku oraz uniemożliwienia przestępcom wykorzystywania „najsłabszego ogniwa” na rynku wewnętrznym UE. Wreszcie należy z zadowoleniem przyjąć ustanowienie europejskiej bazy danych, ponieważ zapewni ona niezbędną przejrzystość oraz wzmocni monitorowanie wszystkich prekursorów narkotykowych w UE.

Choć sprawozdawczyni popiera ogólne założenia wniosku Komisji, proponuje wzmocnić niektóre elementy. W odniesieniu do ochrony danych sprawozdawczyni proponuje wzmocnić i sprecyzować wykorzystywanie i przetwarzanie danych oraz ograniczyć dostęp do bazy danych. Sprawozdawczyni pragnie zniechęcić podmioty gospodarcze i użytkowników do poszukiwania w UE najłagodniejszego systemu rejestracji oraz sugeruje dokładnie przyglądać się dalszemu rozwojowi sytuacji związanej z prekursorami narkotykowymi, w tym substancjami niesklasyfikowanymi.

(1)

Sprawozdanie w sprawie rynków narkotykowych w UE: analiza strategiczna, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii / Europol, styczeń 2013 r.


PROCEDURA

Tytuł

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych

Odsyłacze

COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)

Data przedstawienia w PE

27.9.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

22.10.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

22.10.2012

ENVI

22.10.2012

IMCO

22.10.2012

 

Opinia niewydana

Data wydania decyzji

INTA

10.10.2012

ENVI

29.11.2012

IMCO

10.10.2012

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Anna Hedh

10.12.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Data przyjęcia

24.4.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

3

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers

Data złożenia

15.5.2013

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności