SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog

15.5.2013 - (COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa : Anna Hedh


Postup : 2012/0261(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0153/2013
Predkladané texty :
A7-0153/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog

(COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0548),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0319/2012),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0153/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom;

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Mala by sa vytvoriť európska databáza prekurzorov drog s cieľom zjednodušiť zasielanie údajov o zachytených a zadržaných zásielkach, vytvoriť európsky register prevádzkovateľov a používateľov s povolením alebo registráciou, čo uľahčí overovanie zákonnosti obchodných transakcií súvisiacich s určenými látkami, a umožniť prevádzkovateľom, aby príslušným orgánom poskytovali informácie o svojich zákonných transakciách súvisiacich s určenými látkami.

(10) Mala by sa vytvoriť európska databáza prekurzorov drog s cieľom zjednodušiť zasielanie údajov o zachytených a zadržaných zásielkach, podľa možností v súhrnnej a anonymizovanej forme a čo najmenej rušivým spôsobom, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, s prihliadnutí na zásadu obmedzenia údajov a najvyspelejšie technológie na zvýšenie ochrany súkromia, vytvoriť európsky register prevádzkovateľov a používateľov s povolením alebo registráciou, čo uľahčí overovanie zákonnosti obchodných transakcií súvisiacich s určenými látkami, a umožniť prevádzkovateľom, aby príslušným orgánom poskytovali informácie o svojich zákonných transakciách súvisiacich s určenými látkami.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť primeranú ochranu údajov by sa údaje o zachytených a zadržaných zásielkach mali nahlasovať Komisii a OSN podľa možností v súhrnnej a anonymizovanej forme.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) V nariadení (ES) č. 273/2004 sa počíta so spracovaním údajov. Toto spracovanie údajov sa môže týkať aj osobných údajov a malo by sa vykonávať v súlade s právom Únie.

(11) V nariadení (ES) č. 273/2004 sa počíta so spracovaním informácií vrátane spracovania osobných údajov s cieľom umožniť príslušným orgánom monitorovať uvádzanie prekurzorov drog na trh a predchádzať zneužívaniu určených látok. Toto spracovanie osobných údajov by sa malo vykonávať v súlade s právom Únie týkajúcim sa ochrany údajov, a to najmä s požiadavkami týkajúcimi sa kvality údajov, ich primeranosti, obmedzenia účelu a s právom na informácie, prístup k nim a opravu údajov, vymazanie a zablokovanie, ako aj organizačných a technických opatrení a medzinárodného prenosu osobných údajov. Údaje by mali byť primerané, presné a svojím významom a rozsahom by mali zodpovedať účelom, na ktoré sa zhromažďujú. Ich spracovanie by nemalo trvať dlhšie, ako je potrebné vzhľadom na účel, na ktorý sa zhromažďujú, a ich správnosť by sa mala pravidelne overovať. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch, mali by naň dozerať príslušné orgány členských štátov, a to najmä nezávislé verejné orgány určené členskými štátmi. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva Komisia v rámci nariadenia (ES) č. 273/2004, malo by sa tiež vykonávať pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. S cieľom umožniť orgánom presadzovania práva odhaľovanie, prevenciu, vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov obchodovania s drogami by sa malo členským štátom umožniť prijímať legislatívne opatrenia, ktoré by ich príslušným orgánom umožňovali prístup k osobným údajom spracovaným podľa nariadenia (ES) č. 273/2004 na tieto účely, pokiaľ je tento prístup nevyhnutný, primeraný a podlieha adekvátnym zárukám. Keďže takéto spracovanie predstavuje obmedzenie základného práva na ochranu osobných údajov, malo by sa vykladať reštriktívne a v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Takéto spracovanie by sa malo uskutočňovať v jednotlivých prípadoch a za predpokladu, že príslušné orgány presadzovania práva majú oprávnené dôvody domnievať sa, že im to významným spôsobom pomôže pri prevencii, odhaľovaní alebo vyšetrovaní trestných činov obchodovania s drogami.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí so zmenami navrhnutými v článku 13b. Je dôležité podrobnejšie stanoviť základné prvky postupov na spracovanie údajov uvedených v tomto nariadení. Hoci väčšina spracovávaných údajov sa bude týkať spoločností alebo právnických osôb, v mnohých prípadoch bude možné identifikovať aj fyzické osoby. Pri tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) V záujme dosiahnutia cieľov nariadenia (ES) č. 273/2004 by sa na Komisiu mala v súlade s článkom 209 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať právomoc prijímať akty, aby sa špecifikovali požiadavky a podmienky týkajúce sa udeľovania povolenia a registrácie, získavania a používania vyhlásení odberateľa, zdokumentovania a označovania zmesí, poskytovania informácií zo strany prevádzkovateľov o transakciách súvisiacich s určenými látkami, ako aj zahrnutia prevádzkovateľov a používateľov, ktorí získali povolenie alebo registráciu, do európskeho registra, a aby sa zmenili a doplnili prílohy. Je veľmi dôležité, aby Komisia v priebehu svojej prípravnej práce uskutočnila relevantné konzultácie, aj na úrovni expertov.

(15) S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 73/2004 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 209 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby sa špecifikovali požiadavky a podmienky týkajúce sa udeľovania povolenia a registrácie, získavania a používania vyhlásení odberateľa, zdokumentovania a označovania zmesí, poskytovania informácií zo strany prevádzkovateľov o transakciách súvisiacich s určenými látkami, ako aj zahrnutia prevádzkovateľov a používateľov, ktorí získali povolenie alebo registráciu, do európskeho registra, a aby sa zmenili prílohy. Takéto delegované akty by mali tiež stanovovať kategórie osobných údajov, ktoré môžu v súlade s nariadením (ES) č. 273/2004 spracúvať členské štáty a prevádzkovatelia, kategórie osobných údajov, ktoré sa môžu ukladať do európskej databázy, postupy, prostredníctvom ktorých môžu dotknuté osoby uplatňovať svoje práva na informácie o osobných údajoch spracovaných v európskej databáze , prístup k nim a ich opravu, vymazanie alebo zablokovanie, a kategórie osobných údajov, ktoré majú spracúvať prevádzkovatelia na účely nahlasovania neobvyklých alebo podozrivých transakcií. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby si pri príprave delegovaných aktov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov podľa nariadenia (ES) č. 273/2004 vyžiadala stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

Je dôležité podrobnejšie stanoviť základné prvky postupov na spracovanie údajov uvedených v tomto nariadení. Hoci väčšina spracovávaných údajov sa bude týkať spoločností alebo právnických osôb, v mnohých prípadoch bude možné identifikovať aj fyzické osoby. Pri tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 2 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) „používateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní určenú látku a spracúva, formuluje, spotrebúva, skladuje, uchováva, plní do kontajnerov, presúva určené látky z jedného kontajnera do druhého, mieša, manipuluje s nimi alebo ich inak používa.

h) „používateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom a vlastní určenú látku a spracúva, formuluje, spotrebúva, skladuje, uchováva, plní do kontajnerov, presúva určené látky z jedného kontajnera do druhého, mieša, manipuluje s nimi alebo ich inak používa.

Odôvodnenie

Podľa stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Od prevádzkovateľov a používateľov sa vyžaduje, aby od príslušných orgánov získali povolenie predtým, ako budú môcť vlastniť alebo uviesť na trh určené látky kategórie 1 prílohy I. Príslušné orgány môžu udeliť osobitné povolenia lekárňam, výdajniam liekov veterinárnej medicíny, určitým typom štátnych orgánov alebo ozbrojených síl. Takéto osobitné povolenia sú platné iba na použitie určených látok kategórie 1 prílohy I v rozsahu služobných povinností príslušných prevádzkovateľov.

2. Od prevádzkovateľov a používateľov sa vyžaduje, aby od príslušných orgánov členských štátov, v ktorých majú bydlisko alebo sídlo, získali povolenie pred tým, ako budú môcť vlastniť alebo uviesť na trh určené látky kategórie 1 prílohy I. Príslušné orgány môžu udeliť osobitné povolenia lekárňam, výdajniam liekov veterinárnej medicíny, určitým typom štátnych orgánov alebo ozbrojených síl. Takéto osobitné povolenia sú platné iba na použitie určených látok kategórie 1 prílohy I v rozsahu služobných povinností príslušných prevádzkovateľov.

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia by mali byť odrádzaní od toho, aby v rámci EÚ vyhľadávali príslušné orgány s najmiernejšími podmienkami vydávania povolení či registrácie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 3 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Od prevádzkovateľov sa od [18 mesiacov odo dňa uverejnenia] vyžaduje, aby od príslušných orgánov získali registráciu predtým, ako budú môcť uviesť na trh určené látky kategórie 2 prílohy I. Okrem toho sa od používateľov vyžaduje, aby od príslušných orgánov získali registráciu predtým, ako budú môcť vlastniť určené látky podkategórie 2A prílohy I. V prípade lekární, výdajní liekov veterinárnej medicíny, určitých typov štátnych orgánov alebo ozbrojených síl môžu príslušné orgány udeliť osobitnú registráciu. Tieto registrácie sa považujú za platné iba na použitie určených látok kategórie 2 prílohy I v rozsahu služobných povinností príslušných prevádzkovateľov alebo používateľov.

6. Od prevádzkovateľov sa od ...* vyžaduje, aby od príslušných orgánov členských štátov, v ktorých majú bydlisko alebo sídlo, získali registráciu pred tým, ako budú môcť uviesť na trh určené látky kategórie 2 prílohy I. Okrem toho sa od používateľov vyžaduje, aby od príslušných orgánov získali registráciu predtým, ako budú môcť vlastniť určené látky podkategórie 2A prílohy I. V prípade lekární, výdajní liekov veterinárnej medicíny, určitých typov štátnych orgánov alebo ozbrojených síl môžu príslušné orgány udeliť osobitnú registráciu. Tieto registrácie sa považujú za platné iba na použitie určených látok kategórie 2 prílohy I v rozsahu služobných povinností príslušných prevádzkovateľov alebo používateľov.

 

______________

 

* Ú. v. EÚ (vložte dátum): 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia by mali byť odrádzaní od toho, aby v rámci EÚ vyhľadávali príslušné orgány s najmiernejšími podmienkami vydávania povolení či registrácie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2 – písmeno f

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 3 – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a, pokiaľ ide o:

9. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty týkajúce sa:

(a) požiadavky a podmienky na udelenie povolenia podľa odseku 2,

(a) požiadaviek a podmienok na udelenie povolenia podľa odseku 2 a kategórií údajov vrátane osobných údajov, ktoré sa majú poskytnúť,

(b) požiadavky a podmienky na udelenie registrácie podľa odseku 6,

(b) požiadaviek a podmienok na udelenie registrácie podľa odseku 6 a kategórií údajov vrátane osobných údajov, ktoré sa majú poskytnúť, ako aj

(c) požiadavky a podmienky na evidenciu prevádzkovateľov a používateľov, ktorí získali povolenie alebo registráciu, v európskej databáze prekurzorov drog podľa odseku 8.

(c) požiadaviek a podmienok na evidenciu prevádzkovateľov a používateľov, ktorí získali povolenie alebo registráciu, v európskej databáze prekurzorov drog podľa odseku 8.

 

Pred vypracovaním delegovaných aktov podľa tohto odseku Komisia uskutoční konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

 

Kategórie osobných údajov uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku neobsahujú citlivé údaje v zmysle článku 8 ods. 1 smernice 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a, pokiaľ ide o požiadavky a podmienky pre prevádzkovateľov týkajúce sa poskytovania informácií podľa odseku 2.

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek a podmienok pre prevádzkovateľov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa odseku 2, kategórií osobných údajov spracúvaných na tieto účely a bezpečnostných mechanizmov na spracúvanie týchto osobných údajov.

 

Pred vypracovaním delegovaných aktov podľa tohto odseku Komisia uskutoční konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

Je potrebné uviesť kategórie osobných údajov spracovávaných na tento účel. Keďže tieto kategórie nie sú uvedené v návrhu, mali by sa spresniť pomocou delegovaných aktov. Pri tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 8 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Prevádzkovatelia sprístupnia osobné údaje spracúvané podľa tohto nariadenia výhradne príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 13a – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia zriaďuje európsku databázu prekurzorov drog s týmito funkciami:

Po prijatí delegovaných aktov uvedených v článku 3 ods. 9 Komisia vytvorí európsku databázu prekurzorov drog s týmito funkciami:

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby sa pred vytvorením databázy najprv stanovili pravidlá týkajúce sa požiadaviek a podmienok vrátane požiadaviek na ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 13a – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) uľahčiť sprostredkovanie informácií podľa článku 13 ods. 1, ich syntézu a analýzu na úrovni Únie a ich predkladanie Medzinárodnému úradu pre kontrolu omamných látok podľa článku 13 ods. 2,

(a) uľahčiť sprostredkovanie informácií, podľa možností v súhrnnej a anonymizovanej forme, podľa článku 13 ods. 1, ich syntézu a analýzu na úrovni Únie a ich predkladanie Medzinárodnému úradu pre kontrolu omamných látok podľa článku 13 ods. 2,

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť primeranú ochranu údajov by sa údaje o zachytených a zadržaných zásielkach mali nahlasovať Komisii a OSN podľa možností v súhrnnej a anonymizovanej forme.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 13a – odseky 1a, 1b, 1c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Komisia a príslušné orgány prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zaručili bezpečnosť, dôvernosť a správnosť všetkých informácií obsiahnutých v európskej databáze.

 

1b. Informácie získané podľa tohto nariadenia vrátane osobných údajov sa využívajú v súlade s uplatniteľným právom o ochrane osobných údajov a uchovávajú počas obdobia, ktoré je potrebné na účely tohto nariadenia. Je zakázané spracúvať osobitné kategórie údajov uvedené v článku 8 ods. 1 smernice 95/46/ES a v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 45/2001.

 

1c. Dotknutá osoba je informovaná o účeloch spracovania a uchovávania jej údajov, kategóriách spracovávaných a uchovávaných údajov, totožnosti prevádzkovateľa, totožnosti príjemcov údajov, podrobnostiach týkajúcich sa práva na prístup k osobným údajom dotknutej osoby, ich opravu či vymazanie, dostupných správnych a súdnych opravných prostriedkoch a kontaktných údajoch dozorného orgánu uvedeného v článku 13b ods. 1. Niektoré alebo žiadne z týchto konkrétnych informácií sa nemusia poskytovať, len pokiaľ by to ohrozilo správne alebo súdne vyšetrovania alebo postupy, bránilo pri prevencii, vyšetrovaní, odhaľovaní alebo stíhaní trestných činov alebo ohrozilo verejnú či národnú bezpečnosť.

 

1d. Komisia jasným a zrozumiteľným spôsobom verejne sprístupní podrobné oznámenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s európskou databázou, v súlade s článkami 10 a 11 nariadenia (ES) č. 45/2201.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 13b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány v členských štátoch spracúvajú osobné údaje v súlade so smernicou 95/46/ES a pod dohľadom nezávislého štátneho orgánu členského štátu uvedeného v článku 28 uvedenej smernice.

1. Príslušné orgány spracúvajú osobné údaje v súlade so smernicou 95/46/ES a pod dohľadom dozorného orgánu členského štátu, ako sa uvádza v článku 28 uvedenej smernice. Tento dozorný orgán zabezpečí, aby boli práva dotknutých osôb chránené v súlade so smernicou 95/46/ES.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa objasňuje, že orgány na ochranu údajov zabezpečia ochranu práv dotknutých osôb. Pri tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Jeho znenie je podobné zneniu existujúcich právnych predpisov Spoločenstva (napríklad ustanovení v nariadení o IMI (ES) č. 1024/2012).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 13b – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 smernice 95/46/ES, osobné údaje získané alebo spracované v súlade s týmto nariadením sa využívajú výlučne na účely predchádzania zneužívaniu určených látok.

Odôvodnenie

Aby sa zaručila primeraná ochrana údajov, je potrebné stanoviť, na aký účel sa budú osobné údaje v rámci tohto nariadenia spracovávať (obmedzenie účelu). Zároveň by sa mala zachovať možnosť, ktorú v súčasnosti majú príslušné orgány na základe smernice o ochrane údajov, v riadne odôvodnených prípadoch a na základe vnútroštátnych predpisov o ochrane údajov využívať údaje, ktoré sa poskytujú na účely predchádzania, vyšetrovania alebo stíhania trestných činov (s cieľom odhaľovať a rozkladať siete obchodníkov s drogami).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 13b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia spracúva osobné údaje, aj na účely európskej databázy uvedenej v článku 13a, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka.

2. Komisia spracúva osobné údaje, aj na účely európskej databázy uvedenej v článku 13a, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby boli práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich údajov v európskej databáze chránené v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa objasňuje, že orgány na ochranu údajov zabezpečia ochranu práv dotknutých osôb. Pri tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Jeho znenie je podobné zneniu existujúcich právnych predpisov Spoločenstva (napríklad ustanovení v nariadení o IMI (ES) č. 1024/2012).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 13b – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Verejné nezávislé orgány členských štátov uvedené v odseku 1 a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, konajúci v rámci svojej príslušnej pôsobnosti, aktívne spolupracujú a zabezpečujú koordinovaný dohľad nad spracúvaním osobných údajov vrátane ich spracúvania na účely európskej databázy v súlade s článkom 13a.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi na ochranu údajov a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov na účely náležitého monitorovania procesov na spracovanie údajov vykonávaných v rámci databázy EÚ. Tento systém koordinovaného dohľadu bol už zriadený v rámci viacerých právnych nástrojov EÚ, ako sú nariadenie o IMI, Eurodac, VIS a SIS II.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 10a

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 13c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 13c

 

Delegované akty

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijať delegované akty týkajúce sa kategórií osobných údajov spracúvaných na účely európskej databázy, dĺžky uchovávania spracovaných osobných údajov, postupov, prostredníctvom ktorých môžu dotknuté osoby uplatňovať svoje práva na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie alebo v oprávnenom prípade namietať proti ich používaniu a zablokovať ich.

 

Pred vypracovaním delegovaných aktov podľa tohto článku Komisia uskutoční konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.“

Odôvodnenie

Delegované akty musia podrobnejšie uvádzať právne predpisy o ochrane údajov a rôzne prvky súvisiace so spracúvaním osobných údajov vrátane uplatňovania práv dotknutých osôb. Pri tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 14 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) vzorové tlačivo pre poskytnutie oznámenia o ochrane osobných údajov uvedeného v článku 13a.

Odôvodnenie

Delegované akty musia podrobnejšie uvádzať právne predpisy o ochrane údajov a rôzne prvky súvisiace so spracúvaním osobných údajov vrátane uplatňovania práv dotknutých osôb. Pri tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 273/2004

Článok 16 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia zhodnotí vykonávanie a fungovanie tohto nariadenia do [78 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho nariadenia].“

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Preskúmanie

 

Do ...* Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a fungovaní nariadenia (ES) č. 273/2004 a najmä o možnej potrebe podniknúť ďalšie kroky na monitorovanie a kontrolu podozrivých transakcií s neurčenými látkami.

 

__________

 

* Ú. v. EÚ (vložte dátum): 66 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Konsoliduje sa nariadením, ktorým sa mení. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Drogové prekurzory sú chemikálie bežne používané v rôznych priemyselných procesoch (pri výrobe plastov, liekov, kozmetiky, parfumov či čistiacich prostriedkov), ktoré je však možné zneužiť na výrobu nelegálnych drog. Drogové prekurzory len málokedy vyrábajú zločinci, ktorí ich chcú použiť na nezákonnú výrobu drog, keďže výroba týchto prekurzorov si často vyžaduje veľkú infraštruktúru. Namiesto toho sa títo zločinci často usilujú presmerovať legálny obchod s drogovými prekurzormi, či už formou krádeže alebo nákupu.

V existujúcom regulačnom rámci bol preto zriadený systém na vydávanie povolení a registráciu s cieľom monitorovať obchod s drogovými prekurzormi v EÚ, ktorý stanovuje špeciálne povinnosti pre zúčastnené spoločnosti (vrátane predchádzania krádeži, kontroly zákazníkov a odhaľovania podozrivých transakcií) a verejné orgány (vrátane správnych postupov a vykonávania inšpekcií na mieste). Miera kontroly závisí od kategórie konkrétnej látky. Na základe globálnych pravidiel OSN je stanovených 23 tzv. určených látok, ktoré sú rozdelené do 3 kategórií, od tých najnebezpečnejších (kategória 1) až po veľkoobjemové chemikálie (kategória 3). Tieto kategórie sú doplnené dobrovoľným monitorovacím systémom pre tzv. neurčené látky.

V priebehu niekoľkých posledných rokov bola EÚ terčom medzinárodnej kritiky pre jej údajne príliš mierne kontrolné opatrenia. Táto kritika sa zamerala najmä na jednu látku, acetanhydrid (ďalej len „AA“), ktorý je v súčasnosti zaradený do kategórie 2 určených látok. AA sa legálne využíva pri výrobe plastov, látok, farieb, fotochemických látok, parfumov, výbušnín a aspirínu, no dá sa využiť aj nelegálne na výrobu heroínu, amfetamínu a kokaínu. Je to hlavný prekurzor na výrobu heroínu (na ktorý pripadá najväčší podiel mortality v súvislosti s užívaním drog v EÚ).

V nedávnej správe o trhoch s drogami v EÚ, ktorú vypracovali EMCDDA a EUROPOL, sa špeciálne upozorňuje na nezákonné presmerovanie AA v rámci EÚ zo strany sofistikovaných zločineckých organizácií.[1]

Komisia sa vo svojom návrhu usiluje riešiť problém nezákonného presmerovania drogových prekurzorov troma spôsobmi:

*Lepšie monitorovanie obchodu s AA:

Komisia navrhuje vytvoriť novú vedľajšiu kategóriu pre látky kategórie 2 so sprísnenými požiadavkami, ktoré by však boli miernejšie ako požiadavky pre látky kategórie 1. Najdôležitejšie je, že koncoví používatelia AA sa budú musieť zaregistrovať u príslušných orgánov. Doteraz sa museli registrovať len výrobcovia a prevádzkovatelia manipulujúci s AA.

* Prísnejšie pravidlá registrácie:

Komisia navrhuje, aby sa sprísnili použité definície a zaviedli sa harmonizovanejšie podmienky či požiadavky na registráciu. Taktiež navrhuje dodať kategóriám potrebnú flexibilitu, aby bolo možné ich prispôsobovať meniacim sa podmienkam.

* Vytvorenie európskej databázy drogových prekurzorov:

Komisia navrhuje vytvoriť novú databázu pre celú EÚ s informáciami o zadržaní drogových prekurzorov v rámci EÚ a so zoznamom všetkých oprávnených alebo zaregistrovaných operátorov a koncových používateľov drogových prekurzorov v EÚ.

Spravodajkyňa tento návrh vo všeobecnosti podporuje. Keďže na výrobu nelegálnych drog stačia malé množstvá drogových prekurzorov a keďže tieto prekurzory sa vyrábajú globálne v obrovských množstvách, je potrebné venovať veľkú pozornosť tomu, aby tieto prekurzory neboli presmerované z legálneho obchodu v rámci EÚ. Aktivita EÚ v tejto oblasti donúti obchodníkov, aby svoje činnosti preniesli do iných častí sveta, a tak snáď povzbudí aj iné oblasti, aby nasledovali príklad EÚ.

Je veľmi dôležité, aby sa drogové prekurzory ako AA, ktorý je dôležitou zložkou na výrobu heroínu, nedostali do nesprávnych rúk. Množstvá AA zadržaného v rámci Európy v roku 2008 by stačili približne na pokrytie polročného dopytu AA potrebného na výrobu heroínu v Afganistane. Zdá sa, že Komisia starostlivo zvážila dostupné možnosti a zvolila praktické a vyvážené riešenie. Jej návrh umožňuje legálny obchod s acetanhydridom a jeho využitie v súlade so zákonom bez toho, aby vytvárala zbytočnú administratívnu záťaž pre podniky. Zároveň umožňuje príslušným orgánom bližšie monitorovať obchodné toky, odhaľovať nezákonné presmerovanie a zabraňovať mu.

Spravodajkyňa sa domnieva, že tento návrh prináša prínosné zlepšenia súčasnej situácie. Zavedením delegovaných aktov získa Komisia potrebnú flexibilitu, ktorá jej umožní rýchlo reagovať na meniace sa podmienky a bojovať proti vynaliezavým obchodníkom s drogami, pričom Parlament zároveň nestratí potrebný dohľad nad prípadnými zmenami. Je potrebné odporovať zefektívňovanie a harmonizáciu požiadaviek na registráciu a udeľovanie povolení v rámci EÚ, aby sa predišlo štiepeniu trhu a aby sa zločinci nemohli zamerať na najslabšie články vnútorného trhu EÚ. Konečne, vytvorenie európskej databázy je vítaným krokom, ktorý prinesie potrebnú transparentnosť a zlepší monitorovanie všetkých drogových prekurzorov v rámci EÚ.

Spravodajkyňa návrh Komisie vo všeobecnosti podporuje, no navrhuje posilniť niektoré jeho prvky. Pokiaľ ide o otázku ochrany údajov, spravodajkyňa navrhuje zvýšiť a objasniť využívanie a spracúvanie údajov a obmedziť prístup k databáze. Zámerom spravodajkyne je odradiť prevádzkovateľov a operátorov od toho, aby v rámci EÚ vyhľadávali režimy s najmiernejšími podmienkami na registráciu a navrhuje pozorne sledovať ďalší vývoj v oblasti drogových prekurzorov vrátane neurčených látok.

  • [1]  Správa o trhoch s drogami v EÚ: strategická analýza, EMCDDA/Europol, január 2013.

POSTUP

Názov

Zmena nariadenia (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog

Referenčné čísla

COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)

Dátum predloženia v EP

27.9.2012

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

22.10.2012

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

INTA

22.10.2012

ENVI

22.10.2012

IMCO

22.10.2012

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

INTA

10.10.2012

ENVI

29.11.2012

IMCO

10.10.2012

 

Spravodajkyňa

               dátum vymenovania

Anna Hedh

10.12.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Dátum prijatia

24.4.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

3

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers

Dátum predloženia

15.5.2013