Betänkande - A7-0153/2013Betänkande
A7-0153/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

15.5.2013 - (COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Anna Hedh


Förfarande : 2012/0261(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0153/2013
Ingivna texter :
A7-0153/2013
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

(COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0548),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0319/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0153/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Det bör inrättas en europeisk databas för narkotikaprekursorer för att förenkla medlemsstaternas rapportering av beslag och stoppade leveranser, för att skapa ett europeiskt register över marknadsaktörer och användare som beviljats tillstånd eller registrering, något som kommer att underlätta kontrollen av att kommersiella transaktioner med förtecknade ämnen är lagliga, och för att göra det möjligt för marknadsaktörerna att förse de behöriga myndigheterna med uppgifter om sina lagliga transaktioner med förtecknade ämnen.

(10) Det bör inrättas en europeisk databas för narkotikaprekursorer för att förenkla medlemsstaternas rapportering av beslag och stoppade leveranser – om möjligt i aggregerad och anonymiserad form och på ett så föga ingripande sätt som möjligt vad gäller behandlingen av personuppgifter och med beaktande av principen om uppgiftsminimering och av de senaste integritetsfrämjande teknikerna –, för att skapa ett europeiskt register över marknadsaktörer och användare som beviljats tillstånd eller registrering, något som kommer att underlätta kontrollen av att kommersiella transaktioner med förtecknade ämnen är lagliga, och för att göra det möjligt för marknadsaktörerna att förse de behöriga myndigheterna med uppgifter om sina lagliga transaktioner med förtecknade ämnen.

Motivering

För att garantera tillräckligt uppgiftsskydd bör uppgifter om beslagtagna och stoppade leveranser om möjligt rapporteras i aggregerad och anonymiserad form till kommissionen och FN.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Förordning (EG) nr 273/2004 tar upp databehandling. Detta kan också gälla databehandling av personuppgifter, som bör göras i enlighet med unionens lagstiftning.

(11) Förordning (EG) nr 273/2004 tar upp informationsbehandling, inklusive behandling av personuppgifter, i syfte att ge de behöriga myndigheterna möjlighet att övervaka utsläppande på marknaden av narkotikaprekursorer och förhindra avledning av förtecknade ämnen. Behandlingen av personuppgifter bör ske i enlighet med unionens lagstiftning om uppgiftsskydd och särskilt med kraven avseende uppgiftskvalitet, proportionalitet, ändamålsbegränsning och rätten till information, tillgång, rättelse av uppgifter, radering och blockering, organisatoriska och tekniska åtgärder samt internationella överföringar av personuppgifter. Uppgifterna bör vara adekvata, korrekta, relevanta och inte alltför omfattande i förhållande till det ändamål för vilket de samlades in. De bör inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in, och deras korrekthet bör regelbundet kontrolleras. Behandlingen av uppgifterna bör ske under tillsyn av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de offentliga oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett, vad gäller den behandling av personuppgifter som sker i medlemsstaterna. Den bör också ske under tillsyn av Europeiska datatillsynsmannen vad gäller den behandling av personuppgifter som kommissionen utför inom ramen för förordning (EG) nr 273/2004. För att ge de brottsbekämpande myndigheterna möjlighet att upptäcka, förhindra, utreda och lagföra brott som omfattar handel med narkotika bör det vara tillåtet för medlemsstaterna att anta lagstiftningsåtgärder för att ge sina behöriga myndigheter tillgång till personuppgifter som behandlats i enlighet med förordning (EG) nr 273/2004 för dessa ändamål och i den mån det är nödvändigt, proportionerligt och omfattas av adekvata skyddsåtgärder. Eftersom sådan behandling utgör en begränsning av den grundläggande rätten till skydd av personuppgifter bör den tolkas återhållsamt och i enlighet med kraven i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Sådan behandling bör äga rum endast från fall till fall och under förutsättning att de behöriga brottsbekämpande myndigheterna har skäliga grunder att anta att behandlingen på ett avgörande sätt kommer att hjälpa dem att förhindra, upptäcka eller utreda brott som omfattar handel med narkotika.

Motivering

Detta ändringsförslag hänför sig till den ändring som föreslagits till artikel 13b. Det är viktigt att närmare ange de väsentliga delarna för de uppgiftsbehandlingar som ingår i denna förordning. Merparten av uppgiftsbehandlingen kommer att gälla företag eller juridiska personer, men i många fall kommer även fysiska personer att vara identifierbara. I detta ändringsförslag beaktas rekommendationerna från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att uppnå målen i förordning (EG) nr 273/2004 bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen så att den kan fastställa krav och villkor för beviljande av tillstånd och registrering, för erhållande och användning av kundförsäkringar, för dokumentation och märkning av blandningar, för marknadsaktörernas tillhandahållande av information om transaktioner med förtecknade ämnen, för förteckning av marknadsaktörer och användare som har beviljats tillstånd eller registrering i det europeiska registret och för att ändra bilagorna. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

(15) För att uppnå målen i förordning (EG) nr 273/2004 bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen så att den kan fastställa krav och villkor för beviljande av tillstånd och registrering, för erhållande och användning av kundförsäkringar, för dokumentation och märkning av blandningar, för marknadsaktörernas tillhandahållande av information om transaktioner med förtecknade ämnen, för förteckning av marknadsaktörer och användare som har beviljats tillstånd eller registrering i det europeiska registret och för att ändra bilagorna. Sådana delegerade akter bör också ange de kategorier av personuppgifter som kan behandlas av medlemsstaterna och marknadsaktörerna i enlighet med förordning (EG) nr 273/2004, kategorier av personuppgifter som kan lagras i den europeiska databasen, de förfaranden genom vilka de registrerade kan utöva sin rätt till information, tillgång, rättelse, radering eller blockering av personuppgifter som behandlas i den europeiska databasen samt de kategorier av uppgifter som ska behandlas av marknadsaktörerna för rapportering av ovanliga eller misstänkta transaktioner. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att kommissionen hör Europeiska datatillsynsmannen under utarbetandet av delegerade akter avseende behandlingen av personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 273/2004.

Motivering

Det är viktigt att närmare ange de väsentliga delarna för de uppgiftsbehandlingar som ingår i denna förordning. Merparten av uppgiftsbehandlingen kommer att gälla företag eller juridiska personer, men i många fall kommer även fysiska personer att vara identifierbara. I detta ändringsförslag beaktas rekommendationerna från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 2 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”h) användare: varje fysisk eller juridisk person som innehar ett förtecknat ämne och deltar i beredning, framställning, konsumtion, lagring, förvaring, behandling, fyllning i behållare, överföring från en behållare till en annan, blandning, omvandling eller annan användning av förtecknade ämnen.”

”h) användare: varje fysisk eller juridisk person som inte är en marknadsaktör och som innehar ett förtecknat ämne och deltar i beredning, framställning, konsumtion, lagring, förvaring, behandling, fyllning i behållare, överföring från en behållare till en annan, blandning, omvandling eller annan användning av förtecknade ämnen.”

Motivering

Ur Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Marknadsaktörer och användare ska ha ett tillstånd från de behöriga myndigheterna innan de får inneha eller på marknaden släppa ut förtecknade ämnen i kategori 1 i bilaga I. De behöriga myndigheterna får ge särskilda tillstånd till apotek, apotek för veterinärmedicin, vissa typer av offentliga myndigheter eller krigsmakten. Sådana särskilda tillstånd ska endast vara giltiga för användning av förtecknade ämnen i kategori 1 i bilaga I på de områden som omfattas av de berörda marknadsaktörernas officiella uppgifter.

2. Marknadsaktörer och användare ska ha ett tillstånd från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de har sin hemvist eller är etablerade innan de får inneha eller på marknaden släppa ut förtecknade ämnen i kategori 1 i bilaga I. De behöriga myndigheterna får ge särskilda tillstånd till apotek, apotek för veterinärmedicin, vissa typer av offentliga myndigheter eller krigsmakten. Sådana särskilda tillstånd ska endast vara giltiga för användning av förtecknade ämnen i kategori 1 i bilaga I på de områden som omfattas av de berörda marknadsaktörernas officiella uppgifter.

Motivering

Marknadsaktörerna bör avskräckas från att se sig omkring i EU efter de behöriga myndigheter som har den lindrigaste tillstånds- eller registreringsordningen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led c

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 3 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Från och med den [18 månader efter dagen för offentliggörandet] ska marknadsaktörer inneha en registrering utfärdad av de behöriga myndigheterna innan de får släppa ut förtecknade ämnen i kategori 2 i bilaga I på marknaden. Dessutom ska användare inneha en registrering utfärdad av de behöriga myndigheterna innan de får inneha förtecknade ämnen i underkategori 2A i bilaga I. De behöriga myndigheterna får bevilja särskild registrering för apotek, apotek för veterinärmedicin, vissa typer av offentliga myndigheter eller krigsmakten. Sådana registreringar ska anses vara giltiga endast för användning av förtecknade ämnen i kategori 2 i bilaga I på de områden som omfattas av de berörda marknadsaktörernas eller användarnas officiella uppgifter.

6. Från och med den ...* ska marknadsaktörer inneha en registrering utfärdad av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de har sin hemvist eller är etablerade innan de får släppa ut förtecknade ämnen i kategori 2 i bilaga I på marknaden. Dessutom ska användare inneha en registrering utfärdad av de behöriga myndigheterna innan de får inneha förtecknade ämnen i underkategori 2A i bilaga I. De behöriga myndigheterna får bevilja särskild registrering för apotek, apotek för veterinärmedicin, vissa typer av offentliga myndigheter eller krigsmakten. Sådana registreringar ska anses vara giltiga endast för användning av förtecknade ämnen i kategori 2 i bilaga I på de områden som omfattas av de berörda marknadsaktörernas eller användarnas officiella uppgifter.

 

______________

 

* EUT, för in datum: 18 månader efter det att denna förordning trätt i kraft.

Motivering

Marknadsaktörerna bör avskräckas från att se sig omkring i EU efter de behöriga myndigheter som har den lindrigaste tillstånds- eller registreringsordningen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led f

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 3 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 15a med avseende på

9. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 15a med avseende på

(a) kraven och villkoren för beviljande av det tillstånd som avses i punkt 2,

(a) kraven och villkoren för beviljande av det tillstånd som avses i punkt 2 och de kategorier av uppgifter, inbegripet personuppgifter, som ska tillhandahållas,

(b) kraven och villkoren för beviljande av den registrering som avses i punkt 6,

(b) kraven och villkoren för beviljande av det tillstånd som avses i punkt 6 och de kategorier av uppgifter, inbegripet personuppgifter, som ska tillhandahållas, och

(c) kraven och villkoren för införande av marknadsaktörer och användare som beviljats tillstånd eller registrering i den europeiska databas för narkotikaprekursorer som avses i punkt 8.

(c) kraven och villkoren för införande av marknadsaktörer och användare som beviljats tillstånd eller registrering i den europeiska databas för narkotikaprekursorer som avses i punkt 8.

 

Innan kommissionen utarbetar delegerade akter i enlighet med denna punkt ska den samråda med Europeiska datatillsynsmannen.

 

De kategorier av personuppgifter som avses i leden a och b i första stycket ska inte inbegripa känsliga uppgifter i den mening som avses i artikel 8.1 i direktiv 95/46/EG.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a beträffande krav och villkor för marknadsaktörernas tillhandahållande av information enligt punkt 2.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a beträffande krav och villkor för marknadsaktörernas tillhandahållande av information enligt punkt 2, de kategorier av personliga uppgifter som ska behandlas för det ändamålet samt skyddsåtgärder för behandlingen av dessa personuppgifter.

 

Innan kommissionen utarbetar delegerade akter i enlighet med denna punkt ska den samråda med Europeiska datatillsynsmannen.

Motivering

De kategorier av personuppgifter som ska behandlas för detta ändamål måste anges. Eftersom dessa kategorier inte anges i förslaget bör detta ske genom delegerade akter. I detta ändringsförslag beaktas rekommendationerna från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Marknadsaktörerna får inte lämna ut personuppgifter enligt denna förordning till andra än de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 13a – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska utveckla en europeisk databas för narkotikaprekursorer med följande funktioner:

I överensstämmelse med antagandet av de delegerade akter som avses i artikel 3.9 ska kommissionen upprätta en europeisk databas för narkotikaprekursorer med följande funktioner:

Motivering

Det är mycket viktigt att först fastställa bestämmelserna om krav och villkor, inklusive krav på uppgiftsskydd, innan databasen upprättas.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 13a – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Att underlätta översändande av information i enlighet med artikel 13.1, sammanställning och analys av informationen på unionsnivå, samt rapportering till Internationella narkotikakontrollstyrelsen i enlighet med artikel 13.2.

(a) Att underlätta översändande av information, om möjligt i aggregerad och anonymiserad form, i enlighet med artikel 13.1, sammanställning och analys av informationen på unionsnivå, samt rapportering till Internationella narkotikakontrollstyrelsen i enlighet med artikel 13.2.

Motivering

För att garantera tillräckligt uppgiftsskydd bör uppgifter om beslagtagna och stoppade leveranser om möjligt rapporteras i aggregerad och anonymiserad form till kommissionen och FN.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 13a – punkterna 1a–1d (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen och de behöriga myndigheterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten och sekretessen för den information som finns i den europeiska databasen och att informationen är korrekt.

 

1b. Information som erhålls i enlighet med denna förordning, inbegripet personuppgifter, ska användas i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och får inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med denna förordning. De särskilda kategorier av uppgifter som avses i artikel 8.1 i direktiv 95/46/EG och i artikel 10.1 i förordning (EG) nr 45/2001 får inte behandlas.

 

1c. En registrerad person ska få information om ändamålet med behandlingen och lagringen av uppgifterna, de kategorier av uppgifter som behandlas och lagras, den registeransvariges identitet, uppgiftsmottagarnas identitet, information om rätten till tillgång, rättelse eller radering av den registrerades egna personuppgifter, tillgång till administrativ och rättslig prövning samt kontaktuppgifter för den tillsynsmyndighet som avses i artikel 13b.1. Avvikelser från denna bestämmelse får göras endast i den mån den skulle kunna försvåra officiella eller rättsliga utredningar, förundersökningar eller förfaranden, hindra förhindrande, upptäckande, utredning eller lagföring av brott eller äventyra den allmänna eller nationella säkerheten.

 

1d. Kommissionen ska i enlighet med artiklarna 10 och 11 i förordning (EG) nr 45/2201 offentliggöra ett heltäckande integritetsmeddelande om den europeiska databasen på ett tydligt och begripligt sätt.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 13b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska behandla personuppgifter i enlighet med direktiv 95/46/EG och under tillsyn av de oberoende myndigheter i medlemsstaterna som avses i artikel 28 i direktivet.

1. Behöriga myndigheter ska behandla personuppgifter i enlighet med direktiv 95/46/EG och under tillsyn av de tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna som avses i artikel 28 i det direktivet. Dessa tillsynsmyndigheter ska säkerställa att de registrerades rättigheter garanteras i enlighet med direktiv 95/46/EG.

Motivering

I detta ändringsförslag klargörs att dataskyddsmyndigheterna ska se till att de registrerades rättigheter skyddas. I ändringsförslaget beaktas rekommendationerna från Europeiska datatillsynsmannen. Formuleringen överensstämmer med befintlig unionslagstiftning (t.ex. bestämmelserna i IMI-förordningen (EU) nr 1024/2012).

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 13b – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i direktiv 95/46/EG ska personuppgifter som erhållits eller behandlats i enlighet med denna förordning användas uteslutande för ändamålet att förhindra avledning av förtecknade ämnen.

Motivering

För att säkerställa lämpligt uppgiftsskydd är det viktigt att fastställa för vilka ändamål personuppgifter enligt denna förordning får behandlas (ändamålsbegränsning). Samtidigt bör man bevara den möjlighet som de behöriga nationella myndigheterna i nuläget har enligt dataskyddsdirektivet att i vederbörligen motiverade fall och med beaktande av nationella dataskyddsbestämmelser använda de erhållna uppgifterna för att förhindra, utreda eller lagföra brott (i syfte att upptäcka och eliminera nätverk för handel med narkotika).

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 13b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska behandla personuppgifter, bland annat för den europeiska databas som föreskrivs i artikel 13a, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 och under tillsyn av Europeiska datatillsynsmannen.

2. Kommissionen ska behandla personuppgifter, bland annat för den europeiska databas som föreskrivs i artikel 13a, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 och under tillsyn av Europeiska datatillsynsmannen. Europeiska datatillsynsmannen ska se till att de registrerades rättigheter avseende behandlingen i den europeiska databasen skyddas i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

Motivering

I detta ändringsförslag klargörs att dataskyddsmyndigheterna ska se till att de registrerades rättigheter skyddas. I ändringsförslaget beaktas rekommendationerna från Europeiska datatillsynsmannen. Formuleringen överensstämmer med befintlig unionslagstiftning (t.ex. bestämmelserna i IMI-förordningen (EU) nr 1024/2012).

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 13b – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. De oberoende offentliga myndigheter i medlemsstaterna som avses i punkt 1 och Europeiska datatillsynsmannen ska, båda inom sina respektive befogenheter, samarbeta aktivt och trygga en samordnad övervakning av behandlingen av personuppgifter, inbegripet för ändamålet av den europeiska databas som föreskrivs i artikel 13a.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att trygga samarbetet mellan de nationella dataskyddsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen för ordentlig övervakning av de behandlingsverksamheter som sker inom ramen för den europeiska databasen. Systemet med samordnad övervakning har redan fastställts i flera EU-rättsakter, bland annat IMI-förordningen, Eurodac, VIS och SIS II.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10a

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 13c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 13c

 

Delegerade akter

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 15a med avseende på de kategorier av personuppgifter som ska behandlas för ändamålet av den europeiska databasen, lagringsperioden för behandlade personuppgifter, de förfaranden med vilka de registrerade kan utöva sin rätt till tillgång, rättelse, radering och om tillämpligt invända mot och blockera uppgifter.

 

Innan kommissionen utarbetar delegerade akter i enlighet med denna artikel ska den samråda med Europeiska datatillsynsmannen.”

Motivering

Dataskyddslagstiftningen, de olika delarna av behandlingen av personuppgifter, inbegripet de registrerades utövande av sina rättigheter, måste preciseras i delegerade akter. I detta ändringsförslag beaktas rekommendationerna från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 14 – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Standardformuläret för tillhandahållandet av det integritetsmeddelande som avses i artikel 13a.

Motivering

Dataskyddslagstiftningen, de olika delarna av behandlingen av personuppgifter, inbegripet de registrerades utövande av sina rättigheter, måste preciseras i delegerade akter. I detta ändringsförslag beaktas rekommendationerna från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 273/2004

Artikel 16 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utvärdera tillämpningen och genomförandet av förordningen senast [78 månader efter denna ändringsförordnings ikraftträdande].”

utgår

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Översyn

 

Kommissionen ska senast den ...* lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen och genomförandet av förordning (EG) nr 273/2004, och särskilt om det eventuella behovet av ytterligare åtgärder för att övervaka och kontrollera misstänkta transaktioner med icke-förtecknade ämnen.

 

__________

 

* EUT, för in datum: 66 månader efter det att denna förordning trätt i kraft.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska konsolideras med den förordning som ändras genom den. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

MOTIVERING

Narkotikaprekursorer är kemikalier som allmänt används för olika industriprocesser (t.ex. vid tillverkning av plast, läkemedel, kosmetika, parfymer eller tvätt- och rengöringsmedel), men som också kan missbrukas för olaglig narkotikaframställning. Narkotikaprekursorer produceras sällan av kriminella som planerar att använda dem för olaglig narkotikaframställning eftersom tillverkningen av narkotikaprekursorer kräver betydande infrastruktur. I stället försöker de kriminella ofta avleda laglig handel med narkotikaprekursorer genom stöld eller via köp.

Genom det befintliga regelverket har man därför infört ett system för tillstånd och registrering för att övervaka handeln med narkotikaprekursorer i EU, med särskilda skyldigheter för de berörda företagen (bland annat att förhindra stöld, kontrollera kunder samt upptäcka misstänkta transaktioner) och för de offentliga myndigheterna (bland annat administrativa förfaranden och inspektioner på plats). Kontrollnivån beror på vilken kategori det aktuella ämnet tillhör. Enligt FN:s regler är de 23 s.k. förtecknade ämnena uppdelade i tre kategorier, från de mest farliga ämnena (kategori 1) till bulkkemikalier (kategori 3). Dessa kategorier kompletteras av ett frivilligt övervakningssystem för icke-förtecknade ämnen.

Under de senaste åren har EU fått en del internationell kritik för att ha vad som kallats mjuka kontrollåtgärder. Kritiken har inriktats på ett ämne, ättiksyraanhydrid, som för närvarande ingår i kategori 2. Ättiksyraanhydrid används lagligen för tillverkning av plast, textil, färgämnen, fotokemikalier, parfym, sprängämnen och aspirin, men kan även användas illegalt för tillverkning av heroin, amfetamin och kokain. Ämnet är den viktigaste narkotikaprekursorn för heroin (som i sin tur står för den största andelen dödsfall relaterade till narkotikaanvändning i EU).

I en rapport nyligen om narkotikamarknaden i EU, utarbetad av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europol, uppmärksammades särskilt sofistikerade kriminella organisationers olagliga avledning av ättiksyraanhydrid[1].

Kommissionen försöker i sitt förslag att lösa problemet med olaglig avledning av narkotikaprekursorer på tre sätt:

Bättre övervakning av handeln med ättiksyraanhydrid:

Kommissionen föreslår att en ny underkategori ska inrättas med krav som är mer strikta än för ämnen i kategori 2, men inte lika strikta som för ämnen i kategori 1. Framför allt kommer slutanvändarna av ättiksyraanhydrid nu att vara tvungna att registrera sig hos de behöriga myndigheterna. Hittills har endast tillverkare och marknadsaktörer som hanterar ättiksyraanhydrad varit tvungna att registrera sig.

Bestämmelserna om registrering förstärks:

Kommissionen föreslår att de använda definitionerna ska bli striktare och att mer harmoniserade villkor/krav för registrering ska införas. Kommissionen föreslår också att man ska skapa den flexibilitet som krävs för att anpassa kategorier till förändrade omständigheter.

Upprättande av en europeisk databas för narkotikaprekursorer:

Kommissionen föreslår att en ny europeisk databas ska upprättas med information om beslag av narkotikaprekursorer i EU och med en förteckning över alla marknadsaktörer som har tillstånd eller är registrerade och alla slutanvändare av narkotikaprekursorer i EU.

Föredraganden stöder i stort sett förslaget. Eftersom det är små kvantiteter av narkotikaprekursorerna som krävs för olaglig narkotikaframställning, och dessa prekursorer tillverkas i mycket stora kvantiteter globalt, krävs det en hel del omsorg för att se till att dessa narkotikaprekursorer inte avleds från den lagliga handeln i EU. EU:s åtgärder på området kommer därför att tvinga narkotikahandlare att flytta sin verksamhet till andra delar av världen och kommer förhoppningsvis att uppmuntra andra regioner i världen att följa EU:s exempel.

Det är mycket viktigt att narkotikaprekursorer som ättiksyraanhydrid, som är en viktig komponent för heroinframställning, inte hamnar i fel händer. De mängder av ättiksyraanhydrid som togs i beslag i Europa 2008 skulle ha tillgodosett ungefär hälften av den årliga afghanska efterfrågan på ämnet för användning i heroinframställning. Kommissionen förefaller att noggrant ha övervägt de alternativ som står till dess förfogande och ha valt en praktisk och proportionell lösning. Förslaget ger utrymme för laglig handel med och laglig användning av ättiksyraanhydrid utan att i onödan åsamka företagen administrativa bördor. Samtidigt ger det de behöriga myndigheterna möjlighet att närmare övervaka handelsflödena för att upptäcka och stoppa olaglig avledning.

Föredraganden anser att förslaget innehåller värdefulla förbättringar av den nuvarande situationen. Införandet av delegerade akter kommer att ge kommissionen den flexibilitet som krävs för att snabbt reagera på förändrade omständigheter och ta itu med uppfinningsrika narkotikahandlare, samtidigt som ordentlig parlamentarisk kontroll säkerställs av alla ändringar. Rationaliseringen och harmoniseringen av registrerings- och tillståndskraven i hela EU bör stödjas för att förhindra marknadsuppdelning och förhindra att kriminella inriktar sig på den svagaste länken på EU:s inre marknad. Slutligen är inrättandet av den europeiska databasen välkommet, eftersom det skapar den nödvändiga öppenheten och förstärker övervakningen av alla narkotikaprekursorer i EU.

Samtidigt som föredraganden stöder den allmänna linjen i kommissionens förslag föreslår föredraganden att vissa inslag ska förstärkas. När det gäller dataskyddsfrågor föreslår föredraganden att användningen och behandlingen av uppgifter ska stärkas och klargöras och att tillgången till databasen ska begränsas. Föredraganden eftersträvar att marknadsaktörer och användare ska avskräckas från att se sig omkring i EU efter den lindrigaste registreringsordningen och föreslår att man noga bör följa den fortsatta utvecklingen i fråga om narkotikaprekursorer, inklusive icke-förtecknade ämnen.

  • [1]  EU drug markets report: a strategic analysis, ECNN/Europol, januari 2013.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Referensnummer

COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)

Framläggande för parlamentet

27.9.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

22.10.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

22.10.2012

ENVI

22.10.2012

IMCO

22.10.2012

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

10.10.2012

ENVI

29.11.2012

IMCO

10.10.2012

 

Föredragande

       Utnämning

Anna Hedh

10.12.2012

 

 

 

Behandling i utskott

22.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Antagande

24.4.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

3

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers

Ingivande

15.5.2013