ZPRÁVA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci EU Aid Volunteers

30. 4. 2013 - (COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD)) - ***I

Výbor pro rozvoj
Zpravodajka: Michèle Striffler


Postup : 2012/0245(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0158/2013
Předložené texty :
A7-0158/2013
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci EU Aid Volunteers

(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0514,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 214 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0303/2012),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 svého jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-158/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  domnívá se, že pro tuto iniciativu by mělo být zaručeno samostatné financování a přidělování rozpočtových prostředků, které by se zároveň mělo i nadále vzájemně doplňovat s ostatními nástroji pro vnější politiky Unie;

3.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Solidarita patří mezi základní hodnoty Unie a existuje prostor pro další rozvoj projevů solidarity občanů Unie s lidmi ve třetích zemích, kteří patří do zranitelných skupin nebo byli postiženi přírodní katastrofou nebo člověkem vyvolanou krizí.

(1) Solidarita patří mezi základní hodnoty Unie a existuje prostor pro další rozvoj projevů solidarity občanů Unie s lidmi ve třetích zemích, kteří patří do zranitelných skupin nebo byli postiženi přírodní katastrofou nebo člověkem vyvolanou krizí. Unie jako celek je navíc nejvýznamnějším poskytovatelem humanitární pomoci na světě, přičemž zajišťuje téměř 50 % celosvětové humanitární pomoci.

 

 

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Konkrétním a viditelným projevem solidarity je dobrovolnictví, které jednotlivcům umožňuje věnovat znalosti, dovednosti a čas službě druhým, aniž by byl hlavní motivací finanční zisk.

(2) Konkrétním a viditelným projevem solidarity je dobrovolnictví, které jednotlivcům umožňuje věnovat znalosti, dovednosti, zkušenosti a čas službě druhým, aniž by byl hlavní motivací finanční zisk. V rámci iniciativy upravené tímto nařízením je konkrétním cílem dobrovolnictví přispívat k posílení schopnosti Unie reagovat na humanitární krize a budovat kapacity a odolnost zranitelných či katastrofou postižených komunit ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Humanitární pomoc je třeba mezi občany Unie více zviditelňovat a propagovat, neboť humanitární pomoc Unie často zastiňuje pomoc poskytovaná jinými mezinárodními organizacemi. Dobrovolnictví je sice v rámci mnohých činností na vzestupu, avšak stále je potřeba zvyšovat informovanost a využívat velký potenciál k tomu, aby se mezi občany Unie ještě více rozvíjela solidarita s oběťmi krizí a katastrof ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Humanitární pomoc Unie se poskytuje v situacích, v nichž se využívají také další nástroje související s rozvojovou spoluprací, krizovým řízením a civilní ochranou. Při působení dobrovolníků v rámci iniciativy EU Aid Volunteers by měla být zajištěna soudržnost a doplňkovost s relevantními politikami a nástroji s cílem zajistit jejich co nejefektivnější využití a měly by systematicky propagovat humanitární zásady a cíle dlouhodobého rozvoje. V zájmu koordinace odezvy Unie na humanitární krize ve třetích zemích by se mělo usilovat o součinnost iniciativy EU Aid Volunteers s mechanismem civilní ochrany Unie, Evropským střediskem reakce na mimořádné situace zřízeným rozhodnutím XX/XXXX, Evropskou službou pro vnější činnost a delegacemi EU.

(4) Humanitární pomoc Unie se poskytuje v situacích, v nichž se využívají také další nástroje související s rozvojovou spoluprací, krizovým řízením a civilní ochranou. Při působení dobrovolníků v rámci iniciativy EU Aid Volunteers by měla být zajištěna soudržnost a doplňkovost s relevantními politikami a nástroji s cílem zajistit jejich co nejefektivnější využití a vyhnout se zdvojení činnosti, a měly by se systematicky propagovat humanitární zásady a cíle dlouhodobého rozvoje. V zájmu koordinace odezvy Unie na humanitární krize ve třetích zemích by se mělo usilovat o součinnost iniciativy EU Aid Volunteers především s politikou humanitární pomoci Unie, politikou rozvojové spolupráce a s mechanismem civilní ochrany Unie, Evropským střediskem reakce na mimořádné situace zřízeným rozhodnutím XX/XXXX, Evropskou službou pro vnější činnost a delegacemi EU, regionálními a místními činiteli a mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V posledních letech se celosvětově výrazně zvýšil počet, rozsah a složitost humanitárních krizí, a proto je čím dál tím více potřebné, aby humanitární subjekty poskytovaly účelnou, účinnou a soudržnou odezvu a pomáhaly místním komunitám ve třetích zemích snižovat jejich zranitelnost a zvyšovat jejich odolnost vůči katastrofám.

(5) V posledních letech se celosvětově výrazně zvýšil počet, rozsah a složitost člověkem způsobených i přírodních humanitárních krizí a stejný trend lze bohužel očekávat i v budoucnu, a proto je čím dál tím více potřebné, aby humanitární subjekty poskytovaly okamžitou, účelnou, účinnou a soudržnou odezvu a pomáhaly místním komunitám ve třetích zemích snižovat jejich zranitelnost a zvyšovat jejich odolnost vůči katastrofám.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Dobrovolníci mohou posílit operace humanitární pomoci a přispět k profesionalizaci humanitární podpory, pokud jsou adekvátně vybráni, vyškoleni a připraveni k vyslání, takže je zajištěno, že mají dovednosti a schopnosti potřebné k co nejefektivnější pomoci lidem v nouzi.

(6) Dobrovolníci mohou posílit operace humanitární pomoci a přispět k profesionalizaci humanitární podpory, pokud jsou adekvátně vybráni, vyškoleni a připraveni k vyslání, takže je zajištěno, že mají dovednosti a schopnosti potřebné k co nejefektivnější pomoci lidem v nouzi, pokud jim je na místě, kde dobrovolnickou činnost vykonávají, poskytnuta dostatečná podpora a náležité vedení.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V Evropě i ve světě existují programy pro vysílání dobrovolníků do třetích zemí. Často se jedná o státní systémy, které se zaměřují hlavně nebo výlučně na rozvojové projekty. Iniciativa EU Aid Volunteers by proto jejich činnost neměla duplikovat, ale měla by vytvářet přidanou hodnotu tím, že dobrovolníkům poskytne příležitost společně přispět k operacím humanitární pomoci, čímž posílí aktivní občanství Evropské unie a podpoří přeshraniční spolupráci provádějících organizací, které se účastní činností dobrovolnického sboru.

(7) V Evropě i ve světě existují programy pro vysílání dobrovolníků do třetích zemí. Často se jedná o státní systémy, které se zaměřují hlavně nebo výlučně na rozvojové projekty. Iniciativa EU Aid Volunteers by proto jejich činnost neměla duplikovat, ale měla by vytvářet přidanou hodnotu tím, že dobrovolníkům poskytne příležitost společně přispět k operacím humanitární pomoci, čímž posílí aktivní občanství Evropské unie a podpoří přeshraniční spolupráci provádějících organizací, které se účastní činností dobrovolnického sboru, a tím přispěje k šíření pozitivního obrazu Unie ve světě a posílí zájem o celoevropské humanitární projekty.

Pozměňovací návrh  8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V současné podobě dobrovolnictví v humanitární oblasti existují nedostatky, které může iniciativa EU Aid Volunteers odstranit vysíláním dobrovolníků se správnými schopnostmi v pravý čas na pravé místo. Tohoto cíle by se mělo dosáhnout zejména vypracováním evropských norem pro vyhledávání a výběr humanitárních dobrovolníků, společným stanovením kritérií pro vzdělávání a přípravu humanitárních dobrovolníků k vyslání, vedením kvalitnějších rejstříků zájemců o dobrovolnickou činnost, kteří jsou vyhledáni na základě potřeb v terénu, a vytvořením příležitostí, které dobrovolníkům umožní přispívat k humanitárním operacím nejen při vyslání, ale i v zázemí nebo dobrovolnickými činnostmi na internetu.

(8) (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Prvořadý význam musí mít bezpečnost dobrovolníků.

(9) Prvořadý význam musí mít vhodná odborná příprava, jakož i bezpečnost dobrovolníků. Dobrovolníci by neměli být vysíláni na projekty, při nichž vyvstávají obtíže v souvislosti s bezpečností.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Unie uskutečňuje své operace humanitární pomoci ve spolupráci s provádějícími organizacemi. Při provádění iniciativy EU Aid Volunteers by tyto organizace měly mít významnou roli, aby se zajistilo, že si subjekty v terénu činnost skutečně osvojí a že se potenciální přínos dobrovolnického sboru využije na maximum. Unie by měla prováděcí organizace pověřit vyhledáváním, výběrem, přípravou a vysíláním dobrovolníků v rámci iniciativy EU Aid Volunteers na základě norem vypracovaných Komisí. Komise by kromě toho měla mít možnost sama využívat úspěšně vyškolené a připravené dobrovolníky k vyslání, bude-li to potřebovat.

(10) Unie uskutečňuje své operace humanitární pomoci ve spolupráci s provádějícími organizacemi. Při provádění iniciativy EU Aid Volunteers by tyto organizace měly mít významnou roli, aby se zajistilo, že si subjekty v terénu činnost skutečně osvojí a že se potenciální přínos dobrovolnického sboru využije na maximum. Unie by měla prováděcí organizace pověřit vyhledáváním, výběrem, přípravou, vysíláním dobrovolníků v rámci iniciativy EU Aid Volunteers a dohledem nad nimi v průběhu mise a po jejím skončení, a to na základě norem vypracovaných Komisí. Komise by kromě toho měla mít možnost sama využívat úspěšně vyškolené a připravené dobrovolníky k vyslání, bude-li to potřebovat.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Dobrovolná účast na humanitární pomoci by mohla přispět k udržení mladých lidí v aktivitě, přispět k jejich osobnímu rozvoji, zvýšit jejich povědomí o jiných kulturách a zlepšit jejich schopnosti a zaměstnatelnost v globálním hospodářství. Přispěla by tedy k iniciativě „Příležitosti pro mladé“ a k řadě dalších klíčových cílů Unie, jimiž jsou například sociální začlenění, zaměstnanost, aktivní občanství, vzdělávání a rozvoj dovedností.

(12) Dobrovolná účast na humanitární pomoci by mohla přispět k udržení mladých lidí v aktivitě, přispět k jejich osobnímu rozvoji, zvýšit jejich povědomí o jiných kulturách a zlepšit jejich schopnosti a zaměstnatelnost v globálním hospodářství. Přispěla by tedy k iniciativě „Příležitosti pro mladé“ a k řadě dalších klíčových cílů Unie, jimiž jsou například sociální začlenění, zaměstnanost, aktivní občanství, vzdělávání a rozvoj dovedností, i k prosazování dobrovolnictví jako konkrétního projevu evropské solidarity s osobami zasaženými krizemi, a tedy i k šíření unijních hodnot a zásad.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Z unijních zásad rovných příležitostí a nediskriminace vyplývá, že by možnost zapojit se jako aktivní občané měli mít občané Unie a osoby, které na jejím území dlouhodobě legálně pobývají, ze všech sociálních a věkových skupin. S ohledem na zvláštní problematiku humanitární pomoci by měli být dobrovolníci působící v iniciativě EU Aid Volunteers starší 18 let.

(13) (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14a) Akce iniciativy EU Aid Volunteers by měly být prováděny s ohledem na doporučení obsažená v politickém programu pro dobrovolnictví v Evropě (Policy Agenda For Volunteering in Europe – PAVE) a na práci evropských organizací mezinárodního dobrovolnictví a program OSN pro dobrovolníky.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Dobrovolníci z iniciativy EU Aid Volunteers by měli podporovat místní humanitární organizace ve třetích zemích. Jejich činnost by měla zvýšit schopnost přijímajících organizací řešit humanitární krize a profesionálně řídit dobrovolníky z iniciativy EU Aid Volunteers, efektivně využívat jejich znalosti a dovednosti a zajistit, aby příspěvek dobrovolníků měl udržitelný dopad na místní komunitu, čímž by se pomohlo lidem v nouzi postiženým humanitární krizí, kteří jsou konečnými příjemci humanitární pomoci Unie.

(15) (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Toto nařízení by mělo pro celou dobu trvání nástroje stanovit finanční krytí, které bude pro rozpočtový orgán hlavní referenční hodnotou při ročním rozpočtovém postupu ve smyslu bodu[] interinstitucionální dohody ze dne XX/201Z mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Takovéto dobrovolnické sbory by měly být nákladově účinné, měly by doplňovat stávající vnitrostátní a mezinárodní dobrovolnické systémy, aniž by zdvojovaly činnost, jež je v jejich rámci vykonávána, a měly by se zaměřit na řešení konkrétních potřeb a nedostatků v oblasti humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Finanční ustanovení tohoto nařízení by se měla použít od 1. ledna 2014, protože souvisejí s víceletým finančním rámcem na období 2014–2020. Finanční pomoc by se měla přidělovat podle nařízení č. xxx/2012 použitelného na souhrnný rozpočet Evropské unie (finanční nařízení). S ohledem na specifickou povahu iniciativy EU Aid Volunteers je vhodné stanovit, že finanční pomoc lze poskytovat fyzickým i právnickým osobám, které se řídí soukromým i veřejným právem. Je rovněž důležité zajistit dodržování pravidel uvedeného nařízení, zejména pokud jde o zásady hospodárnosti, účinnosti a účelnosti.

(16) (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Hlavními zásadami pro dosažení cílů tohoto nařízení by mělo být lepší provádění i kvalita výdajů a zároveň zajištění optimálního využití finančních prostředků.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Na základě dohod o spolupráci by měla být umožněna účast třetích zemí, zejména přistupujících zemí, kandidátských zemí, států ESVO a zemí, s nimiž bylo navázáno partnerství v rámci evropské politiky sousedství.

(18) Na základě dohod o spolupráci by měla být umožněna účast třetích zemí, zejména přistupujících zemí, kandidátských zemí a států ESVO.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) S cílem umožnit stálé využívání zpětné vazby a přijímat zlepšující opatření by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty na základě článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie ohledně ustanovení, která se týkají norem řízení dobrovolníků z iniciativy EU Aid Volunteers a změn ukazatelů výkonnosti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(19) S cílem umožnit stálé využívání zpětné vazby, přijímat zlepšující opatření a zvýšit flexibilitu a efektivitu jejich přijímání by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty na základě článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie ohledně ustanovení, která se týkají norem řízení a vysílání dobrovolníků z iniciativy EU Aid Volunteers, změn ukazatelů výkonnosti a přijímání víceletých pracovních programů vymezujících cíle, priority, očekávané výsledky, způsob provádění a finanční prostředky v širším slova smyslu. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. Tento proces posuzování by se měl využívat pro přijímání akreditačního postupu, vzdělávacího programu a ročního pracovního programu iniciativy.

(20) V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. Tento proces posuzování by se měl využívat pro přijímání akreditačního postupu, vzdělávacího programu a ročního pracovního programu iniciativy, což by mělo uvést v účinnost víceleté pracovní programy uvedené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci (dále jen „iniciativa EU Aid Volunteers“) jako rámec pro společný příspěvek evropských dobrovolníků k humanitárním činnostem Unie.

(Netýká se českého znění.)

Toto nařízení stanoví pravidla a postupy fungování iniciativy EU Aid Volunteers a pravidla poskytování finanční pomoci.

 

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. vysílání dobrovolníků do operací humanitární pomoci ve třetích zemích v rámci iniciativy EU Aid Volunteers;

1. vysílání dobrovolníků do operací humanitární pomoci ve třetích zemích v rámci iniciativy EU Aid Volunteers, s výjimkou situací ozbrojených konfliktů a vnitřních nepokojů;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem iniciativy EU Aid Volunteers je dát konkrétní podobu humanitárním hodnotám Unie a solidaritě s lidmi v nouzi podporou efektivní a viditelné činnosti dobrovolníků, která přispívá ke zvyšování schopnosti Unie reagovat na humanitární krize a ke zvyšování kapacity a odolnosti zranitelných nebo katastrofami zasažených komunit ve třetích zemích.

Cílem iniciativy EU Aid Volunteers je dát konkrétní podobu humanitárním hodnotám Unie a solidaritě s lidmi v nouzi a přispívat k evropskému občanství podporou efektivní činnosti dobrovolníků, která přináší výraznou přidanou hodnotu a přispívá ke zvyšování schopnosti Unie reagovat na humanitární krize a ke zvyšování kapacity a odolnosti zranitelných nebo katastrofami zasažených komunit ve třetích zemích, zejména díky připravenosti na katastrofy, snižování rizika katastrof a lepšímu propojení pomoci, obnovy a rozvoje.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem iniciativy EU Aid Volunteers je dát konkrétní podobu humanitárním hodnotám Unie a solidaritě s lidmi v nouzi podporou efektivní a viditelné činnosti dobrovolníků, která přispívá ke zvyšování schopnosti Unie reagovat na humanitární krize a ke zvyšování kapacity a odolnosti zranitelných nebo katastrofami zasažených komunit ve třetích zemích.

Cílem iniciativy EU Aid Volunteers je dát konkrétní podobu humanitárním hodnotám Unie a solidaritě s lidmi v nouzi podporou efektivní a viditelné činnosti iniciativy EU Aid Volunteers, která přispívá ke zvyšování schopnosti Unie reagovat na humanitární krize způsobené člověkem nebo přírodními katastrofami a ke zvyšování kapacity a odolnosti zranitelných nebo katastrofami zasažených komunit ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Iniciativa EU Aid Volunteers se řídí zásadami humanitární pomoci, jimiž jsou lidskost, neutralita, nestrannost a nezávislost.

(1) Iniciativa EU Aid Volunteers se řídí zásadami humanitární pomoci, jimiž jsou lidskost, neutralita, nestrannost a nezávislost.

(2) Opatření přijímaná v rámci iniciativy EU Aid Volunteers reagují na potřeby místních komunit a přijímajících organizací a měla by přispívat k profesionalizaci poskytování humanitární pomoci.

(2) (Netýká se českého znění.)

(3) Bezpečnost dobrovolníků je prioritou.

(3) Bezpečnost dobrovolníků je prioritou.

(4) Iniciativa EU Aid Volunteers podporuje společné akce a účast dobrovolníků z různých zemí a přispívá ke společným projektům a nadnárodním partnerstvím mezi prováděcími organizacemi uvedenými v článku 10.

(4) (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Opatření přijímaná v rámci iniciativy EU Aid Volunteers reagují na potřeby místních komunit a přijímajících organizací a měla by přispívat k profesionalizaci poskytování humanitární pomoci.

2. Opatření přijímaná v rámci iniciativy EU Aid Volunteers reagují na potřeby místních komunit a přijímajících organizací a měla by přispívat k profesionalizaci poskytování humanitární pomoci. Zvláštní pozornost je třeba věnovat spolupráci dobrovolníků se ženami ve třetích zemích při zohlednění vícedimenzionální úlohy žen při reakcích na katastrofy, jak je uvedeno rovněž ve výsledném dokumentu konference OSN o udržitelném rozvoji s názvem „Budoucnost, jakou chceme“, který je přílohou rezoluce 66/288 Valného shromáždění OSN ze dne 27. července 2012.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a. Je třeba vytvořit fórum pro dohodu a dialog spojující zástupce Komise, členských států a vysílajících a přijímajících organizací, aby byly splněny cíle iniciativy EU Aid Volunteers.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „dobrovolníkem“ se rozumí osoba, která se na základě vlastní vůle a motivace a aniž by byla primárně motivována finančním ziskem rozhodne zapojit do činností, z nichž má prospěch ona sama, komunita a společnost obecně;

a) „dobrovolníkem“ se rozumí osoba, která se na základě vlastní vůle a motivace a aniž by byla primárně motivována finančním ziskem rozhodne zapojit do činností, z nichž má prospěch komunita a společnost obecně, případně také dotyčná osoba;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „zájemcem o dobrovolnickou činnost“ se rozumí osoba, která splňuje podmínky uvedené v čl. 11 odst. 1 a požádá o zapojení do činností iniciativy EU Aid Volunteers;

b) (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „dobrovolníkem z iniciativy EU Aid Volunteers“ se rozumí zájemce o dobrovolnickou činnost, který byl vybrán, vyškolen, vyhodnocen jako způsobilý a zaregistrován jako připravený k vyslání do operací humanitární pomoci ve třetích zemích;

c) „dobrovolníkem z iniciativy EU Aid Volunteers“ se rozumí zájemce o dobrovolnickou činnost, který byl vybrán a přiměřeně vyškolen podle zvláštních referenčních norem a kritérií a vyhodnocen jako způsobilý a zaregistrován jako připravený k vyslání do operací humanitární pomoci ve třetích zemích;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) „humanitární pomocí“ se rozumí činnosti a operace, jejichž cílem je poskytnout na základě potřeb naléhavou pomoc zaměřenou na záchranu života, předcházení lidskému utrpení, jeho zmírňování a zachování lidské důstojnosti v situaci člověkem vyvolaných krizí nebo přírodních katastrof. Spadají sem operace pomoci, záchrany a ochrany v humanitárních krizích nebo bezprostředně po nich, podpůrná opatření pro zajištění přístupu k lidem v nouzi a pro usnadnění volného toku pomoci, opatření zaměřená na posílení připravenosti na katastrofy a snižování rizika katastrof, opatření přispívající k posílení odolnosti a schopnosti vyrovnávat se s krizemi a zajistit obnovu po nich;

d) „humanitární pomocí“ se rozumí činnosti a operace v souladu s Evropským konsensem o humanitární pomoci, jejichž cílem je poskytnout na základě potřeb naléhavou pomoc zaměřenou na záchranu života, předcházení lidskému utrpení, jeho zmírňování a zachování lidské důstojnosti v situaci člověkem vyvolaných krizí nebo přírodních katastrof. Spadají sem operace pomoci, záchrany a ochrany v humanitárních krizích nebo bezprostředně po nich, podpůrná opatření pro zajištění přístupu k lidem v nouzi a pro usnadnění volného toku pomoci, opatření zaměřená na posílení připravenosti na katastrofy a snižování rizika katastrof, opatření přispívající k posílení odolnosti a schopnosti vyrovnávat se s krizemi a zajistit obnovu po nich;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 až 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Při provádění tohoto nařízení se zajišťuje soudržnost s ostatními oblastmi vnější činnosti Unie a s dalšími příslušnými politikami Unie. Zvláštní pozornost se věnuje hladkému přechodu mezi záchranou, obnovou a rozvojem.

1. Při provádění tohoto nařízení se zajišťuje koordinace, soudržnost a doplňkovost s ostatními oblastmi vnější činnosti Unie a s dalšími příslušnými politikami Unie, především s politikou humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a mechanismem civilní ochrany Evropské unie, zejména s cílem zajistit přidanou hodnotu akcím iniciativy EU Aid Volunteers. Zvláštní pozornost se věnuje hladkému přechodu mezi záchranou, obnovou a rozvojem.

2. Komise a členské státy spolupracují na zvyšování soudržnosti a souladu různých národních dobrovolnických programů a iniciativy EU Aid Volunteers.

2. Komise a členské státy spolupracují na zlepšování účinnosti, efektivity, soudržnosti a souladu různých národních dobrovolnických programů a iniciativy EU Aid Volunteers s cílem zajistit lepší nákladovou efektivnost. Komise využije v případě potřeby stávající evropské sítě.

3. Při provádění opatření iniciativy EU Aid Volunteers podporuje Unie spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména OSN, a dalšími partnery v oblasti humanitární pomoci.

3. Při provádění opatření iniciativy EU Aid Volunteers podporuje Unie spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména OSN, a dalšími partnery v oblasti humanitární pomoci a zúčastněnými stranami v regionech.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Iniciativa EU Aid Volunteers má následující operativní cíle:

1. (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Zvýšit a zlepšit schopnost Unie poskytovat humanitární pomoc

a) Zvýšit a zlepšit schopnost Unie poskytovat humanitární pomoc

Pokrok při dosahování tohoto operativního cíle se hodnotí na základě ukazatelů, jimiž jsou například:

Pokrok při dosahování tohoto operativního cíle se hodnotí na základě ukazatelů, jimiž jsou například:

– počet dobrovolníků, kteří byli v rámci iniciativy EU Aid Volunteers vysláni nebo kteří jsou připraveni k vyslání,

– počet dobrovolníků, kteří byli v rámci iniciativy EU Aid Volunteers vysláni nebo kteří jsou připraveni k vyslání a mají požadovanou kvalifikaci,

– počet osob, kterým byla poskytnuta humanitární pomoc Unie.

– počet osob, kterým byla poskytnuta humanitární pomoc Unie, a posouzení účinnosti této humanitární pomoci poskytnuté prostřednictvím iniciativy EU Aid Volunteers.

 

– úroveň spokojenosti vyslaných dobrovolníků iniciativy EU Aid Volunteers, vysílajících a přijímajících organizací a účastnících se a hostitelských komunit ve třetích zemích, pokud jde o faktický humanitární přínos dobrovolníků v terénu;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Zlepšit dovednosti a znalosti dobrovolníků v oblasti humanitární pomoci a podmínky jejich práce

b) Zlepšit schopnosti, úroveň znalostí a dovednosti dobrovolníků v oblasti humanitární pomoci, jakož i jejich postavení a podmínky jejich práce

Pokrok při dosahování tohoto operativního cíle se hodnotí na základě ukazatelů, jimiž jsou například:

Pokrok při dosahování tohoto operativního cíle se hodnotí na základě ukazatelů, jimiž jsou například:

počet vyškolených dobrovolníků a kvalita vzdělávání podle hodnocení a úrovně spokojenosti,

– kvalita školení dobrovolníků podle hodnocení a úrovně spokojenosti;

– počet akreditovaných vysílajících organizací, které uplatňují normy pro vysílání a řízení dobrovolníků z iniciativy EU Aid Volunteers.

– počet akreditovaných vysílajících organizací, které uplatňují normy pro vysílání a řízení dobrovolníků z iniciativy EU Aid Volunteers.

 

– úroveň spokojenosti vyškolených dobrovolníků, vysílajících a přijímajících organizací a účastnících se a hostitelských komunit ve třetích zemích, pokud jde o kvalitu vzdělávání, úroveň znalostí, dovedností, postavení a pracovní podmínky dobrovolníků;

 

– změny pracovních podmínek dobrovolníků.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) Zvýšit kapacitu hostitelských organizací a podpořit dobrovolnictví ve třetích zemích

c) Zvýšit kapacitu hostitelských organizací a podpořit dobrovolnictví ve třetích zemích

Pokrok při dosahování tohoto operativního cíle se hodnotí na základě ukazatelů, jimiž jsou například:

Pokrok při dosahování tohoto operativního cíle se hodnotí na základě ukazatelů, jimiž jsou například:

– počet a typ opatření na zvyšování kapacity,

– počet a typ opatření na zvyšování kapacity ve třetích zemích;

– počet zaměstnanců a dobrovolníků ze třetích zemí, kteří se podílejí na opatřeních na zvyšování kapacity.

– počet zaměstnanců a dobrovolníků ze třetích zemí, kteří se podílejí na opatřeních na zvyšování kapacity.

 

– úroveň spokojenosti zaměstnanců přijímajících organizací a dobrovolníků ze třetích zemí, kteří se podílejí na opatřeních na zvyšování kapacity s ohledem na kvalitu prováděných opatření.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) Podpořit viditelnost hodnot Unie v oblasti humanitární pomoci

d) Podpořit viditelnost hodnot Unie v oblasti humanitární pomoci

Pokrok při dosahování tohoto operativního cíle se hodnotí na základě ukazatelů, jimiž jsou například:

Pokrok při dosahování tohoto operativního cíle se hodnotí na základě ukazatelů, jimiž jsou například:

– úroveň znalostí dobrovolníků zapojených do iniciativy EU Aid Volunteers o humanitární pomoci EU,

– počet a typ akcí zaměřených na informování veřejnosti, komunikaci a zvyšování povědomí před vysláním dobrovolníků, v jeho průběhu i po něm;

– Úroveň povědomí o Dobrovolnickém sboru humanitární pomoci mezi cílovou populací v Unii, účastnícími se a přijímajícími komunitami ve třetích zemích a dalšími subjekty působícími v oblasti humanitární pomoci.

– úroveň povědomí o iniciativě EU Aid Volunteers mezi cílovou populací v Unii, účastnícími se a hostitelskými komunitami ve třetích zemích a dalšími subjekty působícími v oblasti humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) Zvýšit soudržnost a soulad dobrovolnictví v členských státech s cílem zlepšit možnosti občanů Unie účastnit se akcí a operací humanitární pomoci. Pokrok při dosahování tohoto operativního cíle se hodnotí na základě ukazatelů, jimiž jsou například:

e) Zvýšit soudržnost, soulad a spolehlivost dobrovolnictví v členských státech s cílem zlepšit možnosti občanů Unie účastnit se akcí a operací humanitární pomoci. Pokrok při dosahování tohoto operativního cíle se hodnotí na základě ukazatelů, jimiž jsou například:

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

počet akreditovaných vysílajících organizací,

kvalitativní a kvantitativní posouzení akreditovaných vysílajících organizací (např. jejich počet, struktura a mechanismy spolupráce);

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ukazatele uvedené v odst. 1 písm. a) až e) se použijí k monitorování, hodnocení a přezkumu výkonnosti, podle toho, k čemu se vztahují. Ukazatele jsou orientační a lze je měnit postupem uvedeným v článku 25, aby bylo možno přihlédnout k výsledkům hodnocení pokroku.

2. Ukazatele uvedené v odst. 1 písm. a) až e) se použijí k monitorování, hodnocení a přezkumu výkonnosti, podle toho, k čemu se vztahují. Ukazatele jsou orientační a lze je měnit postupem uvedeným v článku 25, aby bylo možno přihlédnout k výsledkům hodnocení pokroku. Komise vypracuje kvalitativní ukazatele týkající se výkonnosti, reakce na potřeby zjištěné v terénu, udržitelnosti prováděných činností a přidané hodnoty, kterou přináší iniciativa EU Aid Volunteers z hlediska zvyšování schopnosti Unie reagovat na humanitární krize dle článku 3.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Kapitola II – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření přijímaná v rámci iniciativy EU Aid Volunteers

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Opatření přijímaná v rámci iniciativy EU Aid Volunteers

Opatření přijímaná v rámci iniciativy EU Aid Volunteers

Iniciativa EU Aid Volunteers usiluje o dosažení cílů uvedených v článcích 3 a 7 následujícími typy opatření:

Iniciativa EU Aid Volunteers usiluje o dosažení cílů uvedených v článcích 3 a 7 následujícími typy opatření:

– vypracování a provádění norem týkajících se zájemců o dobrovolnickou činnost a dobrovolníků zapojených do iniciativy EU Aid Volunteers,

– vypracování a provádění norem týkajících se zájemců o dobrovolnickou činnost a dobrovolníků zapojených do iniciativy EU Aid Volunteers,

– vypracování a provádění postupu akreditace vysílajících a přijímajících organizací,

– vypracování a provádění postupu akreditace vysílajících a přijímajících organizací,

– vyhledávání a výběr zájemců o dobrovolnickou činnost,

– vyhledávání a výběr zájemců o dobrovolnickou činnost,

– vytvoření vzdělávacího programu a podpora školení a stáží,

– vytvoření vzdělávacího programu a podpora školení a stáží ve spolupráci se specializovanými organizacemi s praktickými zkušenostmi v této oblasti;

– vypracování, vedení a aktualizace rejstříku dobrovolníků iniciativy EU Aid Volunteers,

– vypracování, vedení a aktualizace rejstříku dobrovolníků iniciativy EU Aid Volunteers,

– vysílání dobrovolníků z iniciativy EU Aid Volunteers do třetích zemí pro účely činností a operací humanitární pomoci,

– vysílání dobrovolníků z iniciativy EU Aid Volunteers do třetích zemí pro účely činností a operací humanitární pomoci,

– budování kapacity přijímajících organizací,

– budování kapacity přijímajících organizací,

 

– uznávání a využití zkušeností dobrovolníků, kteří se úspěšně zapojili do iniciativy EU Aid Volunteers;

– vytváření a řízení Sítě iniciativy EU Aid Volunteers,

– vytváření a řízení Sítě iniciativy EU Aid Volunteers a podpora výměny osvědčených postupů během období dobrovolnické činnosti i po ní;

– komunikace, zvyšování povědomí a viditelnosti,

– komunikace, zvyšování povědomí a viditelnosti,

– doplňkové činnosti, které zvyšují odpovědnost, transparentnost a efektivitu iniciativy EU Aid Volunteers.

– doplňkové činnosti, které zvyšují odpovědnost, transparentnost a efektivitu iniciativy EU Aid Volunteers.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vyhledávání, výběr a přípravu zájemců o vyslání do operací humanitární pomoci;

a) vyhledávání, výběr a přípravu zájemců o vyslání do operací humanitární pomoci;

 

Zájemci o dobrovolnickou činnost jsou vyhledáváni a vybíráni na základě konkrétních schopností a znalostí dle potřeb zjištěných v zemích, kam jsou vysíláni, a přidané hodnoty, kterou přinášejí hostitelským organizacím a místním komunitám.

 

Při vyhledávání a výběru se zohledňuje rozmanitost profilů a schopností mladých lidí a odborníků, vždy s ohledem na konkrétní potřeby zjištěné v terénu.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vysílání dobrovolníků zapojených do iniciativy EU Aid Volunteers do třetích zemí a jejich řízení v těchto zemích.

b) vysílání dobrovolníků zapojených do iniciativy EU Aid Volunteers do třetích zemí a jejich řízení v těchto zemích.

 

Při vysílání se bude brát ohled na schopnosti a jazykové znalosti dobrovolníků působících v iniciativě EU Aid Volunteers.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Normy uvedené v odstavci 1 se stanovují s ohledem na existující normy a programy, v souladu s cílem uvedeným v článku 3.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tyto normy stanoví povinnost zajistit péči a upraví zejména odpovědnost vysílajících a přijímajících organizací, minimální požadavky na pokrytí životních nákladů, nákladů na ubytování a dalších relevantních nákladů, pojistné krytí, postupy pro zajištění bezpečnosti a další důležité prvky.

2. Tyto normy stanoví povinnost zajistit péči a upraví zejména odpovědnost vysílajících a přijímajících organizací, dohled, neustálé vzdělávání a řízení dobrovolníků, minimální požadavky na pokrytí životních nákladů, nákladů na ubytování a dalších relevantních nákladů, pojistné krytí, postupy pro zajištění bezpečnosti a další důležité prvky.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise zavede akreditační postup, jímž zajistí, aby vysílající organizace splňovaly normy uvedené v článku 9, a diferencovaný akreditační postup pro přijímající organizace.

1. Komise v úzké spolupráci s partnery činnými v humanitární oblasti vyvine a zavede akreditační postup, jímž zajistí, aby vysílající organizace splňovaly normy uvedené v článku 9, a diferencovaný akreditační postup pro přijímající organizace. Tento mechanismus umožňuje zapojení všech a vychází z nediskriminačního přístupu ke všem typům způsobilých organizací.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Při vypracovávání akreditačního postupu bude Komise za účelem zjednodušení administrativy usilovat o součinnost s nástroji partnerství Komise v humanitární oblasti a s existujícími humanitárními normami.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce;

b) Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aniž by byly dotčeny požadavky uvedené v odstavcích 2 a 3, mohou vysílající a přijímající organizace provádět opatření v rámci iniciativy EU Aid Volunteers ve spojení se soukromými výdělečně činnými organizacemi.

4. (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise vypracuje vzdělávací program pro přípravu zájemců o dobrovolnickou činnost na účast v humanitárních činnostech a operacích humanitární pomoci.

1. Komise vypracuje na základě existujících norem a ve spolupráci se specializovanými institucemi vzdělávací program pro přípravu zájemců o dobrovolnickou činnost na účast v humanitárních činnostech a operacích humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vzdělávacího programu se mohou účastnit zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří byli vyhledáni a vybráni v souladu s článkem 11. Konkrétní rozsah a obsah školení, které každý zájemce potřebuje, se určí na základě jeho potřeb s ohledem na jeho předchozí zkušenosti.

2. Vzdělávacího programu Unie, který zajišťují specializované organizace, se mohou účastnit zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří byli vyhledáni a vybráni v souladu s článkem 11. Konkrétní rozsah a obsah školení, které každý zájemce potřebuje, se určí na základě jeho potřeb s ohledem na jeho předchozí zkušenosti.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aniž by byl dotčen odstavec 3, může vysílající organizace zájemcům o dobrovolnickou činnost, kteří neabsolvovali stáž, v případě potřeby poskytnout další přípravu před vysláním. Příprava i stáž musí splňovat normy přípravy uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a).

4. Aniž by byl dotčen odstavec 3, může vysílající organizace zájemcům o dobrovolnickou činnost, kteří neabsolvovali stáž, v případě potřeby poskytnout další přípravu před vysláním. Příprava i stáž musí splňovat normy přípravy uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a). Účastníci iniciativy EU Aid Volunteers mohou být dodatečně odborně školeni podle konkrétních potřeb a situace v místě činnosti.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Součástí vzdělávacího programu je vyhodnocení připravenosti zájemce o dobrovolnickou činnost k vyslání do operací humanitární pomoci.

5. Součástí vzdělávacího programu je vyhodnocení připravenosti zájemce o dobrovolnickou činnost k vyslání do operací humanitární pomoci a schopnost reagovat na místní potřeby. Vyhodnocení se provádí ve spolupráci s vysílajícími organizacemi.

Pozměňovací návrh  56

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří úspěšně prošli hodnocením uvedeným v čl. 12 odst. 5, jsou považováni za dobrovolníky zapojené do iniciativy EU Aid Volunteers. Jako takoví mohou být zařazeni do rejstříku dobrovolníků iniciativy EU Aid Volunteers (dále jen „rejstřík“) a mohou být vysláni do třetí země.

1. Zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří úspěšně prošli hodnocením uvedeným v čl. 12 odst. 5, jsou považováni za dobrovolníky zapojené do iniciativy EU Aid Volunteers. Jako takoví mohou být po dobu dvou let zařazeni do rejstříku dobrovolníků iniciativy EU Aid Volunteers (dále jen „rejstřík“) a mohou být vysláni do třetí země na maximálně dvouleté období, po jehož uplynutí musí opět projít hodnocením.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dobrovolníci zařazení do rejstříku iniciativy EU Aid Volunteers mohou být pro účely činností a operací humanitární pomoci vymezených v čl. 5 písm. d) vysláni:

1. Dobrovolníci zařazení do rejstříku iniciativy EU Aid Volunteers mohou být pro účely činností a operací humanitární pomoci vymezených v čl. 5 písm. d), s výjimkou situací ozbrojených konfliktů a vnitřních nepokojů, vysláni:

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Vyslání reaguje na skutečné potřeby, které na místní úrovni vysloví přijímající organizace. Úloha dobrovolníků je jasně definována.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Konkrétní podmínky vyslání jsou stanoveny ve smlouvě uzavřené mezi vysílající organizací a dobrovolníkem, mezi tyto podmínky patří doba trvání, místo vyslání a úkoly dobrovolníka.

3. Konkrétní podmínky vyslání jsou stanoveny ve smlouvě uzavřené mezi vysílající organizací a dobrovolníkem, mezi tyto podmínky patří mimo jiné doba trvání, místo vyslání a úkoly dobrovolníka. Ve smlouvě je buď stanoveno, jaká jsou práva a povinnosti dobrovolníka, nebo je v ní uvedeno, kde jsou tato práva a povinnosti zaznamenány.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Každý dobrovolník dostane stanoveného mentora z přijímající organizace, aby na něho dohlížel a podporoval jej během dané činnosti.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Uznání a využití zkušeností dobrovolníků

 

1. Komise podporuje kroky směřující k uznání zkušeností i působení dobrovolníků za účelem uznání jejich zkušeností a s tím souvisejícího zohlednění v pracovní a společenské sféře. Zkušenosti dobrovolníků se osvědčují po úspěšném nasazení v terénu.

 

2. Rejstřík může rozlišovat dobrovolníky zapojené do iniciativy EU Aid Volunteers na základě jejich předchozí zkušenosti v oblasti humanitární činnosti.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí a vede Síť iniciativy EU Aid Volunteers (dále jen „síť).

1. Komise zřídí a vede Síť iniciativy EU Aid Volunteers (dále jen „síť).

2. Účelem této sítě je usnadnit kontakty mezi zájemci o dobrovolnickou činnost a dobrovolníky, kteří se podíleli nebo podílejí na činnostech iniciativy EU Aid Volunteers, kontakty mezi těmito dobrovolníky a ostatními osobami, zapojenými do činnosti iniciativy EU Aid Volunteers, zejména osobami uvedenými v článku 15, a kontakty s dalšími relevantními subjekty. Síť vytváří příležitosti k virtuální interakci, zejména ke sdílení poznatků a šíření informací o iniciativě EU Aid Volunteers, a podporuje další vhodné činnosti, například semináře a dílny.

2. (Netýká se českého znění.)

3. Síť rovněž poskytuje a propaguje příležitosti pro dobrovolnickou činnost po internetu, která doplňuje a posiluje působení dobrovolníků z iniciativy EU Aid Volunteers.

3. (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise podporuje akce zaměřené na informování veřejnosti, komunikaci a zvyšování povědomí o iniciativě EU Aid Volunteers a propaguje dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci v Unii a ve třetích zemích, v nichž probíhají akce iniciativy EU Aid Volunteers.

1. Komise podporuje akce zaměřené na informování veřejnosti, komunikaci a zvyšování povědomí o iniciativě EU Aid Volunteers a propaguje dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci v Unii a ve třetích zemích, v nichž probíhají akce iniciativy EU Aid Volunteers. Tyto akce podpoří stávající iniciativy v členských státech.

2. Komise vypracuje akční plán pro informování a komunikaci o cílech, akcích a výsledcích iniciativy EU Aid Volunteers, v němž vymezí činnosti komunikace s veřejností a zvyšování povědomí veřejnosti, zejména evropských občanů a budoucích potenciálních zájemců o dobrovolnickou činnost a subjektů zapojených do iniciativy EU Aid Volunteers. Akční plán provádějí všichni příjemci zapojení do iniciativy EU Aid Volunteers, zejména vysílající a přijímající organizace.

2. (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise podporuje akce zaměřené na informování veřejnosti, komunikaci a zvyšování povědomí o iniciativě EU Aid Volunteers a propaguje dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci v Unii a ve třetích zemích, v nichž probíhají akce iniciativy EU Aid Volunteers.

1. (Netýká se českého znění.)

2. Komise vypracuje akční plán pro informování a komunikaci o cílech, akcích a výsledcích iniciativy EU Aid Volunteers, v němž vymezí činnosti komunikace s veřejností a zvyšování povědomí veřejnosti, zejména evropských občanů a budoucích potenciálních zájemců o dobrovolnickou činnost a subjektů zapojených do iniciativy EU Aid Volunteers. Akční plán provádějí všichni příjemci zapojení do iniciativy EU Aid Volunteers, zejména vysílající a přijímající organizace.

2. Komise vypracuje akční plán pro informování a komunikaci o cílech, akcích a výsledcích iniciativy EU Aid Volunteers, v němž vymezí činnosti komunikace s veřejností a zvyšování povědomí veřejnosti, zejména evropských občanů a budoucích potenciálních zájemců o dobrovolnickou činnost a subjektů využívajících činností iniciativy EU Aid Volunteers. Akční plán provádějí všichni příjemci zapojení do iniciativy EU Aid Volunteers, zejména vysílající a přijímající organizace.

3. Dobrovolníci zapojení do iniciativy EU Aid Volunteers se v případě potřeby za pomoci a pod vedením vysílajících a přijímajících organizací účastní příslušných informačních a komunikačních činností a činností na zvyšování povědomí před svým vysláním, během něj a po něm s cílem propagovat iniciativu EU Aid Volunteers a své působení v rámci této iniciativy. Komise tyto činnosti vymezí, aniž by dobrovolníkům uložila nepřiměřené povinnosti.

3. Dobrovolníci zapojení do iniciativy EU Aid Volunteers se za pomoci a pod vedením vysílajících a přijímajících organizací účastní příslušných informačních a komunikačních činností a činností na zvyšování povědomí před svým vysláním, během něj a po něm s cílem propagovat iniciativu EU Aid Volunteers a své působení v rámci této iniciativy. Komise tyto činnosti vymezí, aniž by dobrovolníkům uložila nepřiměřené povinnosti.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Kapitola III – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční ustanovení

Programování a přidělování finančních prostředků

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18. Způsobilé akce

18. Způsobilé akce

1. Finanční pomoc lze poskytovat na činnosti uvedené v článku 8, a to i na opatření nezbytná pro jejich provádění a opatření zaměřená na posílení koordinace mezi iniciativou EU Aid Volunteers a dalšími relevantními režimy na státní a mezinárodní úrovni.

1. (Netýká se českého znění.)

2. Z finančních prostředků uvedených v odstavci 1 lze hradit rovněž náklady související s činnostmi přípravy, monitorování, kontroly, auditu a hodnocení, které jsou nutné k řízení iniciativy EU Aid Volunteers a k dosahování jejích cílů.

2. (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18a

 

Víceleté pracovní programy

 

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, přijme Komise v souladu s obecnými zásadami tohoto nařízení dva po sobě jdoucí víceleté orientační pracovní programy, které společně pokryjí období 2014–2020. Budou tvořit základ pro roční plánování programů v rámci tohoto nařízení.

 

2. Dokumenty Unie uvedené v odstavci 1 se považují za strategické programové dokumenty. Komise tyto dokumenty Unie přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25.

 

3. Víceleté pracovní programy stanoví sledované cíle, priority, očekávané výsledky, způsob provádění, přidělování finančních prostředků v širším slova smyslu a v případě grantů priority, základní hodnotící kritéria a maximální míru spolufinancování.

 

4. Komise provede hodnocení výsledků získaných v průběhu období, na které se vztahuje první víceletý pracovní program, a kvalitativních a kvantitativních aspektů provádění tohoto nařízení v souladu s článkem 26. Komise vezme při přípravě druhého víceletého pracovního programu plně v úvahu závěry tohoto hodnocení a v případě potřeby připraví legislativní návrh na změnu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Článek 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18b

 

Roční pracovní programy

 

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, přijme Komise v souladu s obecnými zásadami tohoto nařízení roční orientační pracovní programy, které budou vycházet z víceletých pracovních programů uvedených v článku 18a a budou s nimi v souladu.

 

2. Dokumenty Unie uvedené v odstavci 1 budou přijaty pomocí prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 24 odst. 2.

 

3. Roční pracovní programy obsahují popis akcí, které mají být financovány, údaj o částce přidělené na každou akci a orientační harmonogram provádění.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na základě tohoto nařízení lze poskytovat finanční pomoc fyzickým a právnickým osobám, a to veřejnoprávním i soukromoprávním, které se pak považují za příjemce finanční pomoci ve smyslu finančního nařízení XX/2012.

Na základě tohoto nařízení lze poskytovat finanční pomoc fyzickým a právnickým osobám, a to veřejnoprávním i soukromoprávním, které se pak považují za příjemce finanční pomoci ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie1.

 

____________

 

1 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 20

Článek 20

Rozpočtové zdroje

Finanční referenční částka

Finanční referenční částka pro provádění tohoto nařízení v letech 2014 až 2020 činí 239 100 000 EUR v běžných cenách.

Finanční referenční částka pro provádění tohoto nařízení v letech 2014 až 2020 činí [...]EUR v běžných cenách.

 

Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgán, aniž by byla dotčena ustanovení nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, a interinstitucionální dohody ze dne xxx/201z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

V případě potřeby by mohly být k pokrytí obdobných výdajů zahrnuty prostředky i do rozpočtu na období po roce 2020, aby bylo možné řídit opatření, jež nebudou dokončena do 31. prosince 2020.

V případě potřeby by mohly být k pokrytí obdobných výdajů zahrnuty prostředky na platby i do rozpočtu na období po roce 2020, aby bylo možné řídit platby za opatření, jež nebudou dokončena do 31. prosince 2020.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise provádí finanční pomoc Unie v souladu s finančním nařízením xx/2012 použitelným pro rozpočet Unie.

1. Komise provádí finanční pomoc Unie v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Za účelem provádění tohoto nařízení přijme Komise roční program iniciativy EU Aid Volunteers v souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2. Stanoví sledované cíle, očekávané výsledky, způsob provádění a celkovou částku. Program obsahuje také popis financovaných opatření, částku přidělenou na každé opatření a orientační harmonogram provádění. U grantů tyto programy zahrnují priority, základní hodnotící kritéria a maximální míru spolufinancování.

vypouští se

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise může zvažovat přidanou hodnotu a výhody pro řízení plynoucí z vytvoření svěřeneckého fondu EU.

4. Komise může zvažovat přidanou hodnotu a výhody pro řízení plynoucí z vytvoření svěřeneckého fondu EU s ohledem na příslušná ustanovení, a zejména na článek 187 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.

 

Pokud Komise vytvoří svěřenecký fond, podléhá přijetí víceletého nebo ročního pracovního programu tohoto fondu postupu podle článku 25.

 

Svěřenecký fond pro iniciativu EU Aid Volunteers může být vytvořen pouze tehdy, pokud analýza využívání svěřeneckých fondů EU pro plánované akce EU prokáže přínos takového svěřeneckého fondu.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený podle čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1257/96 o humanitární pomoci. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený podle čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1257/96 o humanitární pomoci. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Jednání výboru se účastní pozorovatel Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2 a článku 9 se Komisi svěřuje na dobu sedmi let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2, článcích 9 a 18a a čl. 21 odst. 4 se Komisi svěřuje na dobu sedmi let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Organizace, které vysílají dobrovolníky mimo Unii, ponesou odpovědnost za kontrolu jejich činnosti a budou Komisi pravidelně předkládat příslušné zprávy.

3. Organizace, které vysílají dobrovolníky mimo Unii, ponesou odpovědnost za kontrolu jejich činnosti a budou Komisi pravidelně předkládat příslušné zprávy, přičemž jednotlivým dobrovolníkům zajistí veškerá práva související s ochranou osobních údajů.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) do 31. prosince 2017 průběžnou zprávu o hodnocení výsledků a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění tohoto nařízení během prvních tří let jeho provádění;

a) nejpozději do 30. června 2017 průběžnou zprávu o hodnocení výsledků a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění tohoto nařízení včetně dopadu iniciativy EU Aid Volunteers v oblasti humanitární pomoci a hodnocení nákladové efektivnosti tohoto programu během prvních tří let jeho provádění;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 a, 1 b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

Platí od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti a obecné poznámky

Evropská komise přijala dne 19. září 2012 návrh nařízení o zřízení evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci (EU Aid Volunteers), jak je uvedeno v čl. 214 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Cílem návrhu je dát konkrétní podobu humanitárním hodnotám Unie a její solidaritě s lidmi v nouzi podporou efektivního a viditelného evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci, který bude přispívat ke zvyšování schopnosti Unie reagovat na humanitární krize a ke zvyšování kapacity a odolnosti zranitelných nebo katastrofami zasažených komunit ve třetích zemích

Předkládaný návrh vychází ze sdělení z roku 2010 „Dobrovolnictví jako výraz solidarity občanů EU: první zamyšlení nad Evropským dobrovolnickým sborem humanitární pomoci“.

Zpravodajka vítá úsilí Komise učinit z této iniciativy doplňkový prvek ke stávajícím strukturám a organizacím a jejich činnost neduplikovat.

Lze rovněž uvítat, že se činnost sboru řídí humanitárními zásadami, Evropským konsensem o humanitární pomoci a že vysílání vychází z potřeb v terénu.

Tento sbor by měl odstranit nedostatky, které existují v současné podobě dobrovolnictví v humanitární oblasti, a přispívá rovněž ke zvýšení úrovně obecného povědomí a k myšlence evropského občanství.

Solidarita patří mezi základní hodnoty Unie a dobrovolnictví je konkrétním a viditelným projevem této solidarity. Unie musí zajistit adekvátní humanitární pomoc, kterou by reagovala na větší počet a rozsah humanitárních krizí. Dobrovolníci mohou posílit operace humanitární pomoci EU.

Některé partnerské organizace v humanitární oblasti se k této iniciativě vyjádřily zdrženlivě, pokud jde o skutečnou přidanou hodnotu, kterou by tento sbor měl přinést humanitární činnosti EU, a pokud jde o její financování.

Zpravodajka podporuje iniciativu jako celek a sdílí zásady a cíle, které Komise ve svém návrhu stanovila. Některá ustanovení návrhu nařízení jsou však velmi vágní a musí se doplnit a upřesnit. Zpravodajka navrhuje několik pozměňovacích návrhů zaměřených především na zajištění skutečné přidané hodnoty návrhu.

Během přípravy návrhu zprávy se objevily úvahy ohledně poučení z různých minulých nebo současných pilotních projektů spojených s návrhem.

2. Hlavní aspekty návrhu zprávy

a) Oblast působnosti, cíle a obecné zásady:

Dobrovolníci z iniciativy EU Aid Volunteers budou pro účely činností a operací humanitární pomoci vysláni do třetích zemí, které byly postiženy přírodní katastrofou nebo člověkem vyvolanou krizí.

Zpravodajka navrhuje výslovně vyloučit případy ozbrojených konfliktů a vnitřních nepokojů, aby se zajistila bezpečnost dobrovolníků.

V místech postižených katastrofami se dobrovolníci musí zapojit zejména – v rámci jejich přispění ke zvyšování schopnosti Unie reagovat na humanitární krize – do připravenosti na katastrofy, snižování rizika katastrof a posílení propojení pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD). LRRD je ústředním tématem úvah Evropského parlamentu především v rámci jednání o finančním nástroji pro rozvojovou spolupráci.

Zpravodajka připomíná, že se činnost iniciativy EU Aid Volunteers musí řídit Evropským konsensem o humanitární pomoci.

Aby byly splněny cíle iniciativ, musí být při spuštění programu vybudován prostor pro dohodu a dialog spojující zástupce Komise, členských států a vysílajících a přijímajících organizací.

b) Přidaná hodnota, humanitární potřeby a dopady:

Počet, rozsah a složitost humanitárních krizí se celosvětově výrazně zvýšily. Je čím dál více zapotřebí, aby humanitární subjekty poskytovaly účinnou odezvu. Potřeby stoupají, ale financí se v tomto období finančních krizí nedostává. Iniciativa EU Aid Volunteers musí přinášet skutečnou přidanou hodnotu humanitární činnosti EU, hostitelským organizacím a místním společenstvím, vysílání dobrovolníků musí vycházet z potřeb zjištěných v terénu.

Tyto body, které jsou již v návrhu Komise zahrnuté, podporuje řada pozměňovacích návrhů. Iniciativa EU Aid Volunteers musí fungovat jako plně humanitární nástroj doplňující a posilující humanitární působení EU, a to při co nejlepším využití plánovaných finančních prostředků.

Vyslání musí reagovat na skutečné potřeby, které na místní úrovni vysloví přijímající organizace. Úloha dobrovolníků musí být jasně definována.

Komise navrhuje průběžnou hodnotící zprávu. Tato zpráva musí zhodnotit dopad iniciativy EU Aid Volunteers v odvětví humanitární pomoci a nákladovou efektivnost programu.

c) Operativní cíle a hodnotící ukazatele:

Komise navrhuje operativní cíle. Pokrok při jejich dosahování se hodnotí na základě ukazatelů.

Navrhované ukazatele jsou orientační a lze je měnit pomocí aktů v přenesené pravomoci.

Navrhované ukazatele jsou pouze kvantitativní, což není pro zpravodajku přijatelné. Pozměňovací návrhy doporučují přidat alespoň jeden kvalitativní ukazatel pro každý operativní cíl a zakotvit je do legislativního dokumentu. Musí se tak hodnotit především skutečný humanitární přínos dobrovolníků a kvalita prováděných operací.

Komise bude muset – v rámci postupu aktů v přenesené pravomoci – vypracovat kvalitativní ukazatele týkající se výkonnosti, reakce na potřeby zjištěné v terénu a přidané hodnoty, kterou dobrovolníci přinášejí.

d) Administrativní zátěž a vysílající organizace

Komise zavede akreditační postup pro vysílající organizace.

Humanitární pomoc GŘ ECHO zajišťuje na základě rámcové smlouvy o partnerství řada humanitárních partnerských organizací, především nevládní organizace. Malé nevládní organizace se v rámci svých vztahů s Komisí potýkají s velkou administrativní zátěží.

Zpravodajka se domnívá, že Komise musí pracovat na jednoduchém systému akreditačního postupu a usilovat o součinnost zejména s nástroji partnerství a s existujícími humanitárními normami.

e) Normy týkající se dobrovolníků:

Komise přijme normy pro vyhledávání, výběr, vyškolení a vysílání dobrovolníků. Tyto normy musí být vypracovány s ohledem na existující normy a programy, ve snaze dosáhnout souladu se zkušenostmi a praxí a jejich využití.

Zpravodajka se domnívá, že zájemci o dobrovolnickou činnost musí být vyhledáváni a vybíráni na základě konkrétních schopností a znalostí. Při vyhledávání a výběru se bude brát ohled na rozmanitost profilů a schopností mladých lidí a odborníků, vždy s ohledem na konkrétní potřeby.

Vzdělávací program, který Komise vypracuje, musí vycházet ze stávajících norem a musí se připravit ve spolupráci se specializovanými institucemi. Zpravodajka navrhuje, aby byl takto vypracovaný evropský vzdělávací program zajišťován v úzké spolupráci se stejnými specializovanými organizacemi.

Za účelem zapojení vysílajících organizací do procesu vzdělávání budou tyto spolupracovat na vyhodnocení připravenosti zájemce o dobrovolnickou činnost.

Zpravodajka rovněž navrhuje, aby se při vysílání bral ohled na schopnosti a jazykové znalosti dobrovolníků.

f) Uznání a využití zkušeností dobrovolníků:

Zpravodajka navrhuje k tomuto bodu řadu pozměňovacích návrhů.

Dobrovolníci zapojení do iniciativy EU Aid Volunteers mohou – po ukončení prvního vyslání – získat akreditaci dobrovolníka zapojeného do iniciativy EU Aid Volunteers. Tito dobrovolníci mohou být poté zařazeni do rejstříku, který Komise zřídí a povede.

Komise navíc podpoří opatření na využití zkušeností a uznání práce dobrovolníka za účelem potvrzení získaných zkušeností v pracovní sféře.

g) Spolupráce s ostatními zeměmi:

Zpravodajka navrhuje vypustit ze subjektů, které se mohou zapojit do iniciativy EU Aid Volunteers, občany a vysílající organizace ze zemí, s nimiž bylo uzavřeno partnerství v rámci evropské politiky sousedství.

Komise sice navrhuje, aby byla tato spolupráce založena na rozpočtových prostředcích přidělených účastnícími se zeměmi, ale zpravodajka se domnívá, že jde o evropský program posilující myšlenku evropského občanství.

3. Horizontální otázky týkající se finančních nástrojů pro vnější činnost Unie (2014–2020): postup ve výborech a výkon pravomocí přenesených na Komisi:

Komise pro provádění některých ustanovení návrhu nařízení navrhuje dle konkrétní situace využít postup ve výborech, nebo postup pomocí aktů v přenesené pravomoci.

Zpravodajka se domnívá, že Evropská komise v obecné rovině v otázce výše uvedených postupů zohlednila výsady a pravomoci, které Evropskému parlamentu poskytuje Lisabonská smlouva.

Zpravodajka však navrhuje vypracovat obecný programový rámec, jenž se liší od rámce, který navrhuje Komise, v souladu s výsadami Parlamentu a s jeho návrhy nového finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (2014–2020).

Prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci budou přijaty dva po sobě jdoucí víceleté orientační pracovní programy. Tyto programy především stanoví sledované cíle, priority, očekávané výsledky, způsob provádění a celkovou finanční částku.

Pomocí postupu ve výborech budou přijaty roční orientační pracovní programy provádějící víceleté pracovní programy, které budou obsahovat ne zcela zásadní body, jako je popis akcí a částky přidělené na každou akci.

Zpravodajka navrhuje v souladu se stávající právní úpravou začlenit zásadu, že vytváření, stanovení cílů, řízení a provádění svěřeneckého fondu EU se přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (5. 3. 2013)

pro Výbor pro rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci (EU Aid Volunteers)
(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

Navrhovatelka: María Muñiz De Urquiza

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 19. září 2012 předložila Komise svůj návrh nařízení o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci (EVHAC). Toto je první iniciativa, jejímž cílem je zřídit celoevropský mechanismus pro dobrovolníky, a je reakcí na nedostatky zjištěné v dobrovolnické činnosti v EU, jako je chybějící strukturovaný přístup na úrovni Unie, nízká míra zviditelňování humanitárních akcí EU, neexistence jednotného mechanismu výběru dobrovolníků a nedostatek dostatečně vyškolených dobrovolníků pro poskytování humanitární pomoci.

Cílem návrhu Komise je posílit schopnost Unie reagovat na humanitární krize a vypracovat ucelený rámec norem a postupů pro zajištění sítě dobrovolníků pro poskytování humanitární pomoci, kteří by byli dostatečně vyškoleni a kvalifikováni a jejichž bezpečnost bude nejvyšší prioritou.

Navrhovaná finanční referenční částka činí 210 milionů EUR ve stálých cenách pro víceletý finanční rámec na období 2014–2020.

Ačkoli návrh Komise představuje dobrý výchozí základ pro zřízení sboru EVHAC, navrhovatelka by jej chtěla ještě zlepšit tím, že zajistí jeho dokonalejší soulad s novými finančními pravidly pro souhrnný rozpočet Evropské unie (nařízení č. 966/2012), zejména pokud jde o pravomoci Komise zřídit a spravovat svěřenecký fond v rámci humanitární pomoci. Ačkoli tyto svěřenecké fondy nebudou začleněny do rozpočtu, měly by být spravovány podle tohoto finančního nařízení v míře, která je zapotřebí pro zajištění bezpečnosti a transparentnosti při využívání finančních prostředků Unie. Komise by za tímto účelem měla předsedat správní radě jednotlivých svěřeneckých fondů, aby zajistila zastoupení dárců a rozhodovala o využívání finančních prostředků. Příslušná ustanovení pro svěřenecké fondy jsou uvedena v článku 187 nového finančního nařízení a v článku 259 nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví prováděcí pravidla.

Navrhovatelka rovněž klade důraz na koordinaci a doplňkovost činností na úrovni Unie i na úrovni jednotlivých států a na spolupráci s dalšími mezinárodními a místními dárci.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1a. zdůrazňuje, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu představuje pouze orientační údaj pro legislativní orgán a že je lze s konečnou platností stanovit až poté, co bude dosaženo dohody o návrhu nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020;

Pozměňovací návrh    2

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1b. připomíná své usnesení ze dne 8. června 2011 nazvané „Investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“1; znovu opakuje, že je v příštím víceletém finančním rámci třeba dostatečných dodatečných zdrojů s cílem umožnit Unii uskutečňovat své stávající politické priority a nové úkoly stanovené v Lisabonské smlouvě, jakož i reagovat na nepředvídané události; zdůrazňuje, že i při zvýšení úrovně financování příštího VFR o nejméně 5 % oproti úrovni v roce 2013 je možné přispět ke splnění dohodnutých cílů a závazků Unie a k zásadě solidarity Unie jen v omezené míře; vyzývá Radu, aby v případě, že nebude sdílet tento přístup, jasně stanovila, od kterých z jejích politických priorit či projektů by bylo možné navzdory jejich prokazatelné evropské přidané hodnotě zcela upustit;

 

_______________

 

1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozměňovací návrh    3

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 c (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1c. domnívá se, že pro tuto iniciativu by mělo být zaručeno samostatné financování a přidělování rozpočtových prostředků, které by se zároveň mělo i nadále vzájemně doplňovat s ostatními nástroji pro vnější politiky Unie;

Pozměňovací návrh    4

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 d (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1d. zdůrazňuje, že iniciativa EU Aid Volunteers přispívá k rozvoji kompetencí mladých lidí a k jejich zaměstnatelnosti, nepřímo tedy podporuje snahy EU o snížení nezaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje proto, že je důležité zajistit pro tuto iniciativu dostatečné financování;

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Humanitární pomoc Unie se poskytuje v situacích, v nichž se využívají také další nástroje související s rozvojovou spoluprací, krizovým řízením a civilní ochranou. Při působení dobrovolníků v rámci iniciativy EU Aid Volunteers by měla být zajištěna soudržnost a doplňkovost s relevantními politikami a nástroji s cílem zajistit jejich co nejefektivnější využití a měly by systematicky propagovat humanitární zásady a cíle dlouhodobého rozvoje. V zájmu koordinace odezvy Unie na humanitární krize ve třetích zemích by se mělo usilovat o součinnost iniciativy EU Aid Volunteers s mechanismem civilní ochrany Unie, Evropským střediskem reakce na mimořádné situace zřízeným rozhodnutím XX/XXXX, Evropskou službou pro vnější činnost a delegacemi EU.

(4) Humanitární pomoc Unie se poskytuje v situacích, v nichž se využívají také další nástroje související s rozvojovou spoluprací, krizovým řízením a civilní ochranou. Při působení dobrovolníků v rámci iniciativy EU Aid Volunteers by měla být zajištěna soudržnost a doplňkovost s relevantními politikami a nástroji s cílem zajistit jejich co nejefektivnější využití a vyhnout se duplicitě a měly by systematicky propagovat humanitární zásady a cíle dlouhodobého rozvoje. V zájmu koordinace odezvy Unie na humanitární krize ve třetích zemích by se mělo usilovat o součinnost iniciativy EU Aid Volunteers zejména s mechanismem civilní ochrany Unie, Evropským střediskem reakce na mimořádné situace zřízeným rozhodnutím XX/XXXX, Evropskou službou pro vnější činnost a delegacemi EU, regionálními a místními aktéry a mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Lepší realizace a kvalita výdajů by měly být hlavními zásadami pro plnění cílů tohoto nástroje a současně je nutné zajistit optimální a transparentní využívání finančních zdrojů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) Pro tuto iniciativu by mělo být zaručeno samostatné financování a přidělování rozpočtových prostředků, které by nevedlo ke snížení rozpočtu pro humanitární operace a zároveň by se i nadále vzájemně doplňovalo s ostatními nástroji pro vnější politiky Unie.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Při provádění tohoto nařízení se zajišťuje soudržnost s ostatními oblastmi vnější činnosti Unie a s dalšími příslušnými politikami Unie. Zvláštní pozornost se věnuje hladkému přechodu mezi záchranou, obnovou a rozvojem.

1. Při provádění tohoto nařízení se zajišťuje soudržnost a doplňkovost s ostatními oblastmi vnější činnosti Unie a s dalšími příslušnými politikami Unie. Zvláštní pozornost se věnuje hladkému přechodu mezi záchranou, obnovou a rozvojem.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise a členské státy spolupracují na zvyšování soudržnosti a souladu různých národních dobrovolnických programů a iniciativy EU Aid Volunteers.

2. Komise a členské státy spolupracují na zvyšování účinnosti, účelnosti, soudržnosti a souladu různých národních dobrovolnických programů a iniciativy EU Aid Volunteers.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– počet dobrovolníků, kteří byli v rámci iniciativy EU Aid Volunteers vysláni nebo kteří jsou připraveni k vyslání,

– počet dobrovolníků, kteří byli v rámci iniciativy EU Aid Volunteers vysláni nebo kteří jsou připraveni k vyslání a mají požadovanou kvalifikaci,

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– . počet osob, kterým byla poskytnuta humanitární pomoc Unie.

– počet osob, kterým byla poskytnuta humanitární pomoc, a posouzení účinnosti této humanitární pomoci, kterou Unie poskytuje v rámci iniciativy EU Aid Volunteers.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

počet vyškolených dobrovolníků a kvalita vzdělávání podle hodnocení a úrovně spokojenosti;

– počet dobrovolníků, kteří úspěšně dokončili vzdělávání, a posouzení kvality vzdělávání podle hodnocení a úrovně spokojenosti;

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– počet zaměstnanců a dobrovolníků ze třetích zemí, kteří se podílejí na opatřeních na zvyšování kapacity.

– počet zaměstnanců a dobrovolníků ze třetích zemí, kteří se podílejí na opatřeních na zvyšování kapacity, a pokud možno kontinuita v jejich organizování po ukončení vzdělávání.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

počet akreditovaných vysílajících organizací,

kvalitativní a kvantitativní posouzení akreditovaných vysílajících organizací (např. jejich počet, struktura, mechanismy spolupráce atd.);

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise zavede akreditační postup, jímž zajistí, aby vysílající organizace splňovaly normy uvedené v článku 9, a diferencovaný akreditační postup pro přijímající organizace.

1. Komise zavede akreditační postup, jímž zajistí, aby vysílající organizace splňovaly normy uvedené v článku 9, a diferencovaný akreditační postup pro přijímající organizace. Tento mechanismus umožňuje zapojení všech a vychází z nediskriminačního přístupu ke všem typům způsobilých organizací.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise vypracuje vzdělávací program pro přípravu zájemců o dobrovolnickou činnost na účast v humanitárních činnostech a operacích humanitární pomoci.

1. Komise vypracuje vzdělávací program pro přípravu zájemců o dobrovolnickou činnost na účast v humanitárních činnostech a operacích humanitární pomoci. Je nutno zajistit řádné financování nevládních organizací a dalších subjektů, které jsou oprávněny provádět vzdělávání dobrovolníků.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na základě tohoto nařízení lze poskytovat finanční pomoc fyzickým a právnickým osobám, a to veřejnoprávním i soukromoprávním, které se pak považují za příjemce finanční pomoci ve smyslu finančního nařízení XX/2012.

Na základě tohoto nařízení lze poskytovat finanční pomoc fyzickým a právnickým osobám, a to veřejnoprávním i soukromoprávním, které se pak považují za příjemce finanční pomoci ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie1.

 

____________

 

1 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční referenční částka pro provádění tohoto nařízení v letech 2014 až 2020 činí 239 100 000 EUR v běžných cenách. V případě potřeby by mohly být k pokrytí obdobných výdajů zahrnuty prostředky i do rozpočtu na období po roce 2020, aby bylo možné řídit opatření, jež nebudou dokončena do 31. prosince 2020.

Orientační finanční referenční částka podle bodu [17] interinstitucionální dohody ze dne xx/201z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení činí 239 100 000 EUR v běžných cenách.

 

Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgán, aniž by byla dotčena ustanovení nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, a interinstitucionální dohody ze dne xxx/201z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

 

V případě potřeby by mohly být k pokrytí obdobných výdajů zahrnuty prostředky na platby i do rozpočtu na období po roce 2020, aby bylo možné řídit opatření týkající se plateb, jež nebudou dokončena do 31. prosince 2020.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise provádí finanční pomoc Unie v souladu s finančním nařízením XX/2012 použitelným pro rozpočet Unie.

1. Komise provádí finanční pomoc Unie v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Za účelem provádění tohoto nařízení přijme Komise roční program iniciativy EU Aid Volunteers v souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2. Stanoví sledované cíle, očekávané výsledky, způsob provádění a celkovou částku. Program obsahuje také popis financovaných opatření, částku přidělenou na každé opatření a orientační harmonogram provádění. U grantů tyto programy zahrnují priority, základní hodnotící kritéria a maximální míru spolufinancování.

3. Za účelem provádění tohoto nařízení přijme Komise roční program iniciativy EU Aid Volunteers v souladu s postupem uvedeným v článku 25. Stanoví sledované cíle, očekávané výsledky, způsob provádění a celkovou částku. Program obsahuje také popis financovaných opatření a částku přidělenou na každé opatření. U grantů tyto programy zahrnují priority, základní hodnotící kritéria a maximální míru spolufinancování. Orientační harmonogram provádění ročního pracovního programu se přijímá v souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise může zvažovat přidanou hodnotu a výhody pro řízení plynoucí z vytvoření svěřeneckého fondu EU.

4. Komise může zvažovat přidanou hodnotu a výhody pro řízení plynoucí z vytvoření svěřeneckého fondu EU s ohledem na příslušná ustanovení, a zejména na článek 187 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.

 

Pokud Komise vytvoří svěřenecký fond, podléhá přijetí víceletého nebo ročního pracovního programu tohoto fondu postupu podle článku 25.

 

Svěřenecký fond pro EU Aid Volunteers může být vytvořen pouze tehdy, pokud analýza využívání svěřeneckých fondů EU pro humanitární akce EU prokáže přínos takového svěřeneckého fondu.

POSTUP

Název

Zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci Dobrovolníci pro pomoc EU

Referenční údaje

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

13.12.2012

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

María Muñiz De Urquiza

18.12.2012

Datum přijetí

4.3.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (22. 2. 2013)

pro Výbor pro rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci EU Aid Volunteers
(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245 (COD))

Navrhovatel: Philippe Boulland

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Konkrétním a viditelným projevem solidarity je dobrovolnictví, které jednotlivcům umožňuje věnovat znalosti, dovednosti a čas službě druhým, aniž by byl hlavní motivací finanční zisk.

(2) Dobrovolnictví je konkrétním a viditelným projevem solidarity, který jednotlivcům umožňuje věnovat znalosti, dovednosti, zkušenosti a čas službě druhým, aniž by byl hlavní motivací finanční zisk, a také snahou řešit zvláštní humanitární potřeby vznikající v souvislosti s humanitárními krizemi, katastrofami zapříčiněnými člověkem i katastrofami přírodními.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Dobrovolnictví je sice v rámci mnohých činností na vzestupu, avšak stále je potřeba dále zvyšovat informovanost a významně rozvíjet příslušný potenciál, aby se mezi občany Unie ještě více rozvíjela solidarita s oběťmi krizí a katastrof ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Vize Unie v oblasti humanitární pomoci, včetně společných cílů, zásad a osvědčených postupů i společného rámce pro poskytování humanitární pomoci, je vymezena v „Evropském konsensu o humanitární pomoci“. Evropský konsensus zdůrazňuje pevné odhodlání Unie dodržovat a podporovat základní humanitární zásady lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. Činnost evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci (dále jen „iniciativa EU Aid Volunteers“) by se měla řídit Evropským konsensem o humanitární pomoci.

(3) Vize Unie v oblasti humanitární pomoci, včetně společných cílů, zásad a osvědčených postupů i společného rámce pro poskytování humanitární pomoci, je vymezena v „Evropském konsensu o humanitární pomoci“. Evropskou humanitární pomoc je třeba lépe zviditelňovat a propagovat mezi občany Unie, neboť ji často zastiňuje pomoc poskytovaná jinými mezinárodními organizacemi. Evropský konsensus zdůrazňuje pevné odhodlání Unie dodržovat a podporovat základní humanitární zásady lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. Činnost evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci (dále jen „iniciativa EU Aid Volunteers“) by se měla řídit Evropským konsensem o humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V posledních letech se celosvětově výrazně zvýšil počet, rozsah a složitost humanitárních krizí, a proto je čím dál tím více potřebné, aby humanitární subjekty poskytovaly účelnou, účinnou a soudržnou odezvu a pomáhaly místním komunitám ve třetích zemích snižovat jejich zranitelnost a zvyšovat jejich odolnost vůči katastrofám.

(5) V posledních letech se celosvětově výrazně zvýšil počet, rozsah a složitost člověkem způsobených i přírodních humanitárních krizí a stejný trend lze bohužel očekávat i v budoucnu, a proto je čím dál tím více potřebné, aby humanitární subjekty poskytovaly okamžitou, účelnou, účinnou a soudržnou odezvu a pomáhaly místním komunitám ve třetích zemích snižovat jejich zranitelnost a zvyšovat jejich odolnost vůči katastrofám.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Dobrovolníci mohou posílit operace humanitární pomoci a přispět k profesionalizaci humanitární podpory, pokud jsou adekvátně vybráni, vyškoleni a připraveni k vyslání, takže je zajištěno, že mají dovednosti a schopnosti potřebné k co nejefektivnější pomoci lidem v nouzi.

(6) Dobrovolníci mohou posílit operace humanitární pomoci a přispět k profesionalizaci humanitární podpory, pokud jsou adekvátně vybráni, vyškoleni a připraveni k vyslání, takže je zajištěno, že mají dovednosti, kompetence a schopnosti potřebné k co nejefektivnější pomoci lidem v nouzi, a pokud jim je na místě, kde dobrovolnickou činnost vykonávají, poskytnuta podpora a náležité vedení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V Evropě i ve světě existují programy pro vysílání dobrovolníků do třetích zemí. Často se jedná o státní systémy, které se zaměřují hlavně nebo výlučně na rozvojové projekty. Iniciativa EU Aid Volunteers by proto jejich činnost neměla duplikovat, ale měla by vytvářet přidanou hodnotu tím, že dobrovolníkům poskytne příležitost společně přispět k operacím humanitární pomoci, čímž posílí aktivní občanství Evropské unie a podpoří přeshraniční spolupráci provádějících organizací, které se účastní činností dobrovolnického sboru.

(7) V Evropě i ve světě existují programy pro vysílání dobrovolníků do třetích zemí. Často se jedná o státní systémy, které se zaměřují hlavně nebo výlučně na rozvojové projekty. Iniciativa EU Aid Volunteers by proto jejich činnost neměla duplikovat, ale měla by vytvářet přidanou hodnotu tím, že dobrovolníkům poskytne příležitost společně přispět k operacím humanitární pomoci, čímž posílí aktivní občanství Evropské unie, podpoří přeshraniční spolupráci provádějících organizací, které se účastní činností dobrovolnického sboru, a tím přispěje k šíření pozitivního obrazu Unie ve světě a posílí zájem o celoevropské humanitární projekty.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Prvořadý význam musí mít bezpečnost dobrovolníků.

(9) Prvořadý význam musí mít odpovídající příprava a bezpečnost dobrovolníků, proto by nezkušení dobrovolníci neměli být v rámci projektů vysíláni do míst vyznačujících se nejistou bezpečnostní situací.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Unie uskutečňuje své operace humanitární pomoci ve spolupráci s provádějícími organizacemi. Při provádění iniciativy EU Aid Volunteers by tyto organizace měly mít významnou roli, aby se zajistilo, že si subjekty v terénu činnost skutečně osvojí a že se potenciální přínos dobrovolnického sboru využije na maximum. Unie by měla prováděcí organizace pověřit vyhledáváním, výběrem, přípravou a vysíláním dobrovolníků v rámci iniciativy EU Aid Volunteers na základě norem vypracovaných Komisí. Komise by kromě toho měla mít možnost sama využívat úspěšně vyškolené a připravené dobrovolníky k vyslání, bude-li to potřebovat.

(10) Unie uskutečňuje své operace humanitární pomoci ve spolupráci s provádějícími organizacemi. Při provádění iniciativy EU Aid Volunteers by tyto organizace měly mít významnou roli, aby se zajistilo, že si subjekty v terénu činnost skutečně osvojí a že se potenciální přínos dobrovolnického sboru využije na maximum. Unie by měla prováděcí organizace pověřit vyhledáváním, výběrem, přípravou, vysíláním dobrovolníků v rámci iniciativy EU Aid Volunteers a dohledem nad nimi v průběhu mise a po jejím skončení, a to na základě norem vypracovaných Komisí. Komise by kromě toho měla mít možnost sama využívat úspěšně vyškolené a připravené dobrovolníky k vyslání, bude-li to potřebovat.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Dobrovolná účast na humanitární pomoci by mohla přispět k udržení mladých lidí v aktivitě, přispět k jejich osobnímu rozvoji, zvýšit jejich povědomí o jiných kulturách a zlepšit jejich schopnosti a zaměstnatelnost v globálním hospodářství. Přispěla by tedy k iniciativě „Příležitosti pro mladé“ a k řadě dalších klíčových cílů Unie, jimiž jsou například sociální začlenění, zaměstnanost, aktivní občanství, vzdělávání a rozvoj dovedností.

(12) Dobrovolná účast na humanitární pomoci by mohla přispět k udržení mladých lidí v aktivitě, přispět k jejich osobnímu rozvoji, zvýšit jejich povědomí o jiných kulturách a zlepšit jejich schopnosti a zaměstnatelnost v globálním hospodářství. Přispěla by tedy k iniciativě „Příležitosti pro mladé“ a k řadě dalších klíčových cílů Unie, jimiž jsou například sociální začlenění, zaměstnanost, aktivní občanství, vzdělávání a rozvoj dovedností, a k prosazování dobrovolnictví jako konkrétního projevu evropské solidarity s osobami zasaženými krizemi, a tedy i k šíření unijních hodnot a zásad.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Zdůrazňuje, že takovéto dobrovolnické sbory by měly být nákladově účelné, měly by doplňovat stávající vnitrostátní a mezinárodní dobrovolnické systémy, aniž by zdvojovaly činnost, jež je v jejich rámci vykonávána, a měly by se zaměřit na řešení konkrétních potřeb a nedostatků v oblasti humanitární pomoci;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci (dále jen „iniciativa EU Aid Volunteers“) jako rámec pro společný příspěvek evropských dobrovolníků k humanitárním činnostem Unie.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh  12

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Bezpečnost dobrovolníků je prioritou.

3. Vzdělávání a bezpečnost dobrovolníků je prioritou.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Iniciativa EU Aid Volunteers podporuje společné akce a účast dobrovolníků z různých zemí a přispívá ke společným projektům a nadnárodním partnerstvím mezi prováděcími organizacemi uvedenými v článku 10.

4. Iniciativa EU Aid Volunteers podporuje společné akce, úzkou spolupráci a účast dobrovolníků z různých zemí a přispívá ke společným projektům a nadnárodním partnerstvím mezi prováděcími organizacemi uvedenými v článku 10, přičemž zajišťuje koordinaci, doplňkovost, soudržnost a nákladovou účelnost celé škály stávajících dobrovolnických systémů EU pro řešení krizových situací ve třetích zemích, aniž by zdvojovala jejich činnost.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „dobrovolníkem“ se rozumí osoba, která se na základě vlastní vůle a motivace a aniž by byla primárně motivována finančním ziskem rozhodne zapojit do činností, z nichž má prospěch ona sama, komunita a společnost obecně;

a) „dobrovolníkem“ se rozumí osoba, která se na základě vlastní vůle a motivace a aniž by byla primárně motivována finančním ziskem rozhodne zapojit do činností, z nichž má prospěch komunita a společnost obecně, případně také dotyčná osoba;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „dobrovolníkem z iniciativy EU Aid Volunteers“ se rozumí zájemce o dobrovolnickou činnost, který byl vybrán, vyškolen, vyhodnocen jako způsobilý a zaregistrován jako připravený k vyslání do operací humanitární pomoci ve třetích zemích;

c) „dobrovolníkem z iniciativy EU Aid Volunteers“ se rozumí zájemce o dobrovolnickou činnost, který byl vybrán, dostatečně vyškolen, vyhodnocen jako způsobilý a zaregistrován jako připravený k vyslání do operací humanitární pomoci ve třetích zemích;

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) „vedoucím dobrovolníkem“ se rozumí osoba, která dohlíží na dobrovolníky a řídí jejich činnost a která využívá své zkušenosti k jejich vzdělávání a informování před uskutečněním mise, během ní a po ní.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Při provádění tohoto nařízení se zajišťuje soudržnost s ostatními oblastmi vnější činnosti Unie a s dalšími příslušnými politikami Unie. Zvláštní pozornost se věnuje hladkému přechodu mezi záchranou, obnovou a rozvojem.

1. Při provádění tohoto nařízení se zajišťuje koordinace, doplňkovost a soudržnost s ostatními oblastmi vnější činnosti Unie a s dalšími příslušnými politikami Unie. Zvláštní pozornost se věnuje hladkému přechodu mezi záchranou, obnovou a rozvojem a součinnosti s mechanismem civilní ochrany Unie.

Pozměňovací návrh  18

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise a členské státy spolupracují na zvyšování soudržnosti a souladu různých národních dobrovolnických programů a iniciativy EU Aid Volunteers.

2. Komise a členské státy spolupracují na zlepšování soudržnosti a souladu různých národních dobrovolnických programů a iniciativy EU Aid Volunteers s cílem zajistit lepší nákladovou efektivnost. Komise by měla využívat stávajících evropských sítí, které jsou účinné.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Při provádění opatření iniciativy EU Aid Volunteers podporuje Unie spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména OSN, a dalšími partnery v oblasti humanitární pomoci.

3. Při provádění opatření iniciativy EU Aid Volunteers podporuje Unie spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména OSN, a dalšími partnery v oblasti humanitární pomoci a zúčastněnými stranami v regionech.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Iniciativa EU Aid Volunteers má následující operativní cíle:

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

počet vyškolených dobrovolníků a kvalita vzdělávání podle hodnocení a úrovně spokojenosti,

– počet vyškolených dobrovolníků a kvalita vzdělávání podle hodnocení a úrovně spokojenosti a výkonnosti,

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– hodnocení nových dovedností a kompetencí získaných na základě stávajících nástrojů EU, jako jsou znalostní pas nebo evropský rámec kvalifikací

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) Zvýšit soudržnost a soulad dobrovolnictví v členských státech s cílem zlepšit možnosti občanů Unie účastnit se akcí a operací humanitární pomoci. Pokrok při dosahování tohoto operativního cíle se hodnotí na základě ukazatelů, jimiž jsou například:

e) Zvýšit soudržnost, soulad a spolehlivost dobrovolnictví v členských státech s cílem zlepšit možnosti občanů Unie účastnit se akcí a operací humanitární pomoci. Pokrok při dosahování tohoto operativního cíle se hodnotí na základě ukazatelů, jimiž jsou například:

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Kapitola 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

OPATŘENÍ PŘÍJÍMANÁ V RÁMCI INICIATIVY EU AID VOLUNTEERS

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření přijímaná v rámci iniciativy EU Aid Volunteers

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Iniciativa EU Aid Volunteers usiluje o dosažení cílů uvedených v článcích 3 a 7 následujícími typy opatření:

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    27

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vyhledávání, výběr a přípravu zájemců o vyslání do operací humanitární pomoci;

a) vyhledávání, informování (před uskutečněním mise i po ní), výběr a přípravu zájemců o vyslání do operací humanitární pomoci;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tyto normy stanoví povinnost zajistit péči a upraví zejména odpovědnost vysílajících a přijímajících organizací, minimální požadavky na pokrytí životních nákladů, nákladů na ubytování a dalších relevantních nákladů, pojistné krytí, postupy pro zajištění bezpečnosti a další důležité prvky.

2. Tyto normy stanoví povinnost zajistit péči a upraví zejména odpovědnost vysílajících a přijímajících organizací, dohled, neustálé vzdělávání a řízení dobrovolníků, minimální požadavky na pokrytí životních nákladů, nákladů na ubytování a dalších relevantních nákladů, pojistné krytí, postupy pro zajištění bezpečnosti a další důležité prvky, jako je poskytování stravy a ubytování, zajištění dopravy z mezinárodního letiště do místa vykonávání činnosti, zdravotní a cestovní pojištění včetně storna, sociální zabezpečení během vykonávání služby, podpora 24 hodin denně ze strany pracovníků na místě určení i v sídle organizace, ale i pokrytí jiných nákladů v závislosti na zemi určení a druhu humanitární pomoci a podmínky, za kterých může dobrovolník nebo přijímající či vysílající organizace vyslání zrušit.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise zavede akreditační postup, jímž zajistí, aby vysílající organizace splňovaly normy uvedené v článku 9, a diferencovaný akreditační postup pro přijímající organizace.

1. Komise v úzké spolupráci s nevládními organizacemi uznávanými pro svou humanitární činnost vyvine a zavede akreditační postup, jímž zajistí, aby vysílající organizace splňovaly normy uvedené v článku 9, a diferencovaný akreditační postup pro přijímající organizace.

 

Aktualizace těchto postupů je projednána se zástupci dobrovolníků.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise vypracuje vzdělávací program pro přípravu zájemců o dobrovolnickou činnost na účast v humanitárních činnostech a operacích humanitární pomoci.

1. Komise na základě odborných znalostí uznávaných organizací humanitární pomoci vypracuje vzdělávací program pro přípravu zájemců o dobrovolnickou činnost na účast v humanitárních činnostech a operacích humanitární pomoci, přičemž zejména poskytne nezbytné základní informace o úloze Unie a hodnotách, jež vyznává v humanitární oblasti.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vzdělávacího programu se mohou účastnit zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří byli vyhledáni a vybráni v souladu s článkem 11. Konkrétní rozsah a obsah školení, které každý zájemce potřebuje, se určí na základě jeho potřeb s ohledem na jeho předchozí zkušenosti.

2. Vzdělávacího programu se mohou účastnit zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří byli vyhledáni a vybráni v souladu s článkem 11. Konkrétní rozsah a obsah školení, které každý zájemce potřebuje, se určí na základě jeho potřeb s ohledem na jeho předchozí zkušenosti. Dobrovolníci podílející se na iniciativě EU Aid Volunteers procházejí před svým vysláním další přípravou, která je přesně uzpůsobena potřebám a specifické situaci země, do níž jsou vysíláni.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V rámci svého vzdělávání a zejména přípravy k vyslání mohou zájemci o dobrovolnickou činnost absolvovat stáž v akreditovaných vysílajících organizacích, pokud možno v jiné zemi než v zemi svého původu.

3. V rámci vzdělávání a zejména přípravy k vyslání by měla být zájemci o dobrovolnickou činnost nabídnuta možnost absolvování stáže v akreditovaných vysílajících organizacích, pokud možno v jiné zemi než v zemi svého původu.

Pozměňovací návrh  33

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aniž by byl dotčen odstavec 3, může vysílající organizace zájemcům o dobrovolnickou činnost, kteří neabsolvovali stáž, v případě potřeby poskytnout další přípravu před vysláním. Příprava i stáž musí splňovat normy přípravy uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a).

4. Aniž by byl dotčen odstavec 3, může vysílající organizace zájemcům o dobrovolnickou činnost, kteří neabsolvovali stáž, v případě potřeby poskytnout další přípravu před vysláním. Příprava i stáž musí splňovat normy přípravy uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a). Zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří nemohli absolvovat stáž, a ti, kteří jsou vysláni do zahraničí, musí projít další přípravou.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Součástí vzdělávacího programu je vyhodnocení připravenosti zájemce o dobrovolnickou činnost k vyslání do operací humanitární pomoci.

5. Součástí vzdělávacího programu je vyhodnocení připravenosti zájemce o dobrovolnickou činnost k vyslání do operací humanitární pomoci a pomoc se zajištěním bezpečnosti tohoto zájemce, dojde-li k jeho vyslání.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Přesáhne-li doba vzdělávacího programu tři měsíce, měl by zájemce o dobrovolnickou činnost dostávat měsíční příspěvek na pokrytí nákladů na ubytování v místě vzdělávání, a to i v době stáže, není-li stanovena jiná náhrada.

Pozměňovací návrh  36

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří úspěšně prošli hodnocením uvedeným v čl. 12 odst. 5, jsou považováni za dobrovolníky zapojené do iniciativy EU Aid Volunteers. Jako takoví mohou být zařazeni do rejstříku dobrovolníků iniciativy EU Aid Volunteers (dále jen „rejstřík“) a mohou být vysláni do třetí země.

1. Zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří úspěšně prošli hodnocením uvedeným v čl. 12 odst. 5, jsou považováni za dobrovolníky zapojené do iniciativy EU Aid Volunteers. Jako takoví mohou být po dobu dvou let zařazeni do rejstříku dobrovolníků iniciativy EU Aid Volunteers (dále jen „rejstřík“) a mohou být vysláni do třetí země, přičemž po uplynutí maximálně dvouletého období musí opět projít hodnocením.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise zřídí, vede a aktualizuje rejstřík a stanoví podmínky přístupu do rejstříku a podmínky jeho užívání.

2. Komise zřídí, vede a aktualizuje rejstřík, v němž zejména vede záznamy o počtu dobrovolníků vyslaných do různých zemí zasažených katastrofou, a stanoví podmínky přístupu do rejstříku a podmínky jeho užívání.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Konkrétní podmínky vyslání jsou stanoveny ve smlouvě uzavřené mezi vysílající organizací a dobrovolníkem, mezi tyto podmínky patří doba trvání, místo vyslání a úkoly dobrovolníka.

3. Konkrétní podmínky vyslání jsou stanoveny ve smlouvě uzavřené mezi vysílající organizací a dobrovolníkem, mezi tyto podmínky patří doba trvání, místo vyslání a úkoly dobrovolníka. Tato smlouva mimo jiné stanoví podrobnosti týkající se hrazení nákladů na zpáteční letenku dobrovolníka, stravování a ubytování, dopravy z mezinárodního letiště do místa vykonávání činnosti, pojištění (zdravotní a cestovní včetně storna), podpory 24 hodin denně ze strany pracovníků na místě určení i v sídle organizace, ale i nákladů v závislosti na zemi určení a druhu humanitární pomoci a dále stanoví podmínky, za kterých může dobrovolník nebo přijímající či vysílající organizace vyslání zrušit. Ve smlouvě je buď stanoveno, jaké jsou práva a povinnosti dobrovolníka, nebo je v ní uvedeno, kde jsou tyto práva a povinnosti zaznamenány.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. V případě, že smlouva mezi vysílající a přijímající organizací je uzavřena na dobu delší šesti měsíců, je skutečná doba trvání dobrovolnické činnosti v rámci iniciativy EU Aid Volunteers na základě osvědčení vydaného Komisí započítávána jako odborná praxe. U smluv uzavřených na dobu kratší šesti měsíců může být zkušenost získaná při dobrovolnické činnosti v rámci iniciativy EU Aid Volunteers uznána na základě osvědčení Komise jako stáž.

Pozměňovací návrh  40

Návrh rozhodnutí

Čl. 15 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) ochrany dobrovolníků pomocí veškerých prostředků, mimo jiné tím, že místním partnerským subjektům poskytne specifické informace, a to především v oblastech zasažených konflikty.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Prostřednictvím této sítě může být stanoven mechanismus, na jehož základě budou voleni zástupci aktivních dobrovolníků, kteří budou zastupovat dobrovolníky podobným způsobem, jako je tomu u zástupců zaměstnanců. Změny týkající se práv a povinností dobrovolníků musí být projednány s jejich zástupci.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Síť rovněž poskytuje a propaguje příležitosti pro dobrovolnickou činnost po internetu, která doplňuje a posiluje působení dobrovolníků z iniciativy EU Aid Volunteers.

3. Síť rovněž poskytuje a propaguje příležitosti pro dobrovolnickou činnost po internetu, která doplňuje a posiluje působení dobrovolníků z iniciativy EU Aid Volunteers. Komise využije stávající evropské sítě, které jsou účinné, jako je např. síť EURES. Tato síť by mohla být užitečná, pokud jde např. o dobrovolníky, kteří mají za sebou šest měsíců dobrovolnické činnosti a chtěli by využít svých zkušeností s poskytováním humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh  43

Návrh rozhodnutí

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Dobrovolníci zapojení do iniciativy EU Aid Volunteers se v případě potřeby za pomoci a pod vedením vysílajících a přijímajících organizací účastní příslušných informačních a komunikačních činností a činností na zvyšování povědomí před svým vysláním, během něj a po něm s cílem propagovat iniciativu EU Aid Volunteers a své působení v rámci této iniciativy. Komise tyto činnosti vymezí, aniž by dobrovolníkům uložila nepřiměřené povinnosti.

3. Dobrovolníci zapojení do iniciativy EU Aid Volunteers se za pomoci a pod vedením vysílajících a přijímajících organizací účastní příslušných informačních a komunikačních činností a činností na zvyšování povědomí před svým vysláním, během něj a po něm s cílem propagovat iniciativu EU Aid Volunteers a své působení v rámci této iniciativy. Komise tyto činnosti vymezí, aniž by dobrovolníkům uložila nepřiměřené povinnosti.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Organizace, které vysílají dobrovolníky mimo Unii, ponesou odpovědnost za kontrolu jejich činnosti a budou Komisi pravidelně předkládat příslušné zprávy.

3. Organizace, které vysílají dobrovolníky mimo Unii, ponesou odpovědnost za kontrolu jejich činnosti a budou Komisi pravidelně předkládat příslušné zprávy, přičemž jednotlivým dobrovolníkům zajistí veškerá práva související s ochranou osobních údajů.

POSTUP

Název

Zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci Dobrovolníci pro pomoc EU

Referenční údaje

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

22.10.2012

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Philippe Boulland

27.11.2012

Projednání ve výboru

14.1.2013

24.1.2013

20.2.2013

 

Datum přijetí

21.2.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher

POSTUP

Název

Zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci Dobrovolníci pro pomoc EU

Referenční údaje

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Datum předložení EP

19.9.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

13.12.2012

EMPL

22.10.2012

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Michèle Striffler

25.10.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2012

21.1.2013

19.2.2013

 

Datum přijetí

23.4.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini, Jan Zahradil

Datum předložení

30.4.2013