IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć – volonteri za humanitarnu pomoć EU-a

30.4.2013 - (COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD)) - ***I

Odbor za razvoj
Izvjestiteljica: Michèle Striffler


Postupak : 2012/0245(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0158/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0158/2013
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć – volonteri za humanitarnu pomoć EU-a

(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0514),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 214. stavak 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0303/2012),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za razvoj i mišljenja Odbora za proračune i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A7‑0158/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  Considers that separate funding and budgetary allocations should be guaranteed for this initiative whilst remaining mutually complementary with the other instruments for the Union's external policies.

3.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Solidarnost je temeljno načelo Unije, a postoji mogućnost daljnjeg razvoja načina izražavanja solidarnosti građana Unije s ljudima iz trećih zemalja koji su pogođeni nesrećama prouzročenim ljudskim djelovanjem ili prirodnim katastrofama, ili su njima izloženi.

(1) Solidarnost je temeljno načelo Unije, a postoji mogućnost daljnjeg razvoja načina izražavanja solidarnosti građana Unije s ljudima iz trećih zemalja koji su pogođeni nesrećama prouzročenim ljudskim djelovanjem ili prirodnim katastrofama, ili su njima izloženi. Osim toga, Unija je u cjelini najveći svjetski donator humanitarne pomoći, koja osigurava skoro 50% svjetske humanitarne pomoći.

 

 

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Dobrovoljni rad konkretan je i vidljiv izraz solidarnosti kojim pojedinci stavljaju svoje znanje, vještine i vrijeme na raspolaganje drugim ljudima bez prvenstvenog cilja financijske dobiti.

(2) Dobrovoljni rad konkretan je i vidljiv izraz solidarnosti kojim pojedinci stavljaju svoje znanje, vještine, iskustvo i vrijeme na raspolaganje drugim ljudima bez prvenstvenog cilja financijske dobiti. U okviru inicijative iz ove Uredbe, konkretan cilj dobrovoljnog rada jeste doprinijeti jačanju kapaciteta Unije za odgovor na humanitarne krize te stvaranje kapaciteta i otpornosti zajednica u trećim zemljama koje su pogođene katastrofom ili na nju osjetljive.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Postoji potreba za podizanjem svijesti građana Unije i vidljivosti humanitarne pomoći jer Unijinu humanitarnu pomoć često zasjeni pomoć drugih međunarodnih organizacija. Dobrovoljni rad je u porastu u mnogim djelatnostima, ali još uvijek postoji potreba za podizanjem svijesti te značajan potencijal za daljnje jačanje solidarnosti među Unijinim građanima sa žrtvama kriza i nesreća u trećim zemljama.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Unijina humanitarna pomoć isporučuje se u situacijama kada djeluju i drugi instrumenti povezani s razvojnom suradnjom, rukovođenjem kriza i civilnom zaštitom. Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a trebaju raditi međusobno se dopunjujući, u skladu s odgovarajućim politikama i instrumentima, kako bi se ti instrumenti učinkovito iskoristili te sustavno promovirala humanitarna načela i dugoročni razvojni ciljevi. Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a trebaju uskladiti svoje djelovanje s mehanizmima Unije za civilnu zaštitu, Centrom za hitne odgovore, osnovanim odlukom XX/XXXX, Europskom službom za vanjsko djelovanje (EEAS) i delegacijama EU-a, radi koordinacije Unijinog odgovora na humanitarne krize u trećim zemljama.

(4) Unijina humanitarna pomoć isporučuje se u situacijama kada djeluju i drugi instrumenti povezani s razvojnom suradnjom, rukovođenjem kriza i civilnom zaštitom. Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a trebaju raditi međusobno se dopunjujući, u skladu s odgovarajućim politikama i instrumentima, kako bi se ti instrumenti učinkovito iskoristili i izbjeglo preklapanje te sustavno promovirala humanitarna načela i dugoročni razvojni ciljevi. Inicijativa volontera za humanitarnu pomoć EU-a treba uskladiti svoje djelovanje prvenstveno s Unijinom politikom humanitarne pomoći i njezinim mehanizmima civilne zaštite, Centrom za hitne odgovore, osnovanim odlukom XX/XXXX, Europskom službom za vanjsko djelovanje (EEAS) i delegacijama EU-a, regionalnim i lokalnim sudionicima i međunarodnim organizacijama, radi koordinacije Unijinog odgovora na humanitarne krize u trećim zemljama

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Broj, opseg i složenost humanitarnih kriza u svijetu značajno su porasli tijekom godina što je dovelo do toga da se od sudionika u humanitarnim akcijama zahtijeva da odgovore na efikasan, učinkovit i dosljedan način te da podupru lokalne zajednice u trećim zemljama kako bi one postale manje ranjive i ojačale svoju otpornost na katastrofe.

(5) Broj, opseg i složenost humanitarnih kriza u svijetu, kako prirodnih katastrofa tako i nesreća prouzrokovanih ljudskim djelovanjem, značajno su porasli tijekom godina a taj će se trend na žalost vjerovatno nastaviti, što je dovelo do toga da se od sudionika u humanitarnim akcijama zahtijeva da trenutačno odgovore na efikasan, učinkovit i dosljedan način te da podupru lokalne zajednice u trećim zemljama kako bi one postale manje ranjive i ojačale svoju otpornost na katastrofe.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Volonteri mogu osnažiti operacije pružanja humanitarne pomoći i doprinijeti profesionalizaciji humanitarne pomoći ako su prikladno odabrani, obučeni i pripremljeni za djelovanje tako da posjeduju potrebne vještine i da su kompetentni za najučinkovitije pružanje pomoći ljudima u nevolji.

(6) Volonteri mogu osnažiti operacije pružanja humanitarne pomoći i doprinijeti profesionalizaciji humanitarne pomoći ako su prikladno odabrani, obučeni i pripremljeni za djelovanje tako da posjeduju potrebne vještine i da su kompetentni za najučinkovitije pružanje pomoći ljudima u nevolji, pod uvjetom da mogu računati s dostatnom potporom ili nadzorom na licu mjesta.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) U Europi i svijetu postoje sustavi volontera usjmerenih na rad u trećim zemljama. Često se radi o nacionalnim sustavima koji se uglavnom ili isključivo usmjeravaju na razvojne projekte. Stoga volonteri za humanitarnu pomoć EU-a trebaju izbjegavati preklapanja i stvarati dodanu vrijednost tako što će stvarati prilike za volontere da zajedno doprinose akcijama pružanja humanitarne pomoći, jačajući tako aktivnu ulogu građana Europske unije i stvarajući prekograničnu suradnju s organizacijama koje sudjeluju u akcijama Tijela.

(7) U Europi i svijetu postoje sustavi volontera usjmerenih na rad u trećim zemljama. Često se radi o nacionalnim sustavima koji se uglavnom ili isključivo usmjeravaju na razvojne projekte. Stoga volonteri za humanitarnu pomoć EU-a trebaju izbjegavati preklapanja i stvarati dodanu vrijednost tako što će stvarati prilike za volontere da zajedno doprinose akcijama pružanja humanitarne pomoći, jačajući tako aktivnu ulogu građana Europske unije i stvarajući prekograničnu suradnju s organizacijama koje sudjeluju u akcijama Tijela, na taj način odražavajući pozitivnu sliku Unije u svijetu i jačajući interes za paneuropske humanitarne projekte.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Na sadašnjoj sceni humanitarnog dobrovoljnog rada postoje praznine koje volonteri za humanitarnu pomoć EU-a mogu ispuniti volonterima odgovarajućeg profila, koji će se naći na pravom mjestu u pravo vrijeme. To se prvenstveno može postići primjenom europskih standarda za identifikaciju i odabir humanitarnih volontera, dogovorenih standarda za obuku i pripremu humanitarnih volontera za odlazak na teren, boljom evidencijom mogućih volontera koji se odabiru prema potrebama na terenu te prilika za volontere da doprinesu humanitarnim operacijama ne samo odlaskom na teren nego i radom u uredu i volonterskim aktivnostima putem interneta.

(8) Na sadašnjoj sceni humanitarnog dobrovoljnog rada postoje praznine koje Inicijativa volontera za humanitarnu pomoć EU-a može ispuniti volonterima odgovarajućeg profila, koji će se naći na pravom mjestu u pravo vrijeme. To se prvenstveno može postići primjenom europskih standarda za identifikaciju i odabir humanitarnih volontera, dogovorenih standarda za obuku i pripremu humanitarnih volontera za odlazak na teren, boljom evidencijom mogućih volontera koji se odabiru prema potrebama na terenu te prilika za volontere da doprinesu humanitarnim operacijama ne samo odlaskom na teren nego i radom u uredu i volonterskim aktivnostima putem interneta.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Zaštita i sigurnost volontera treba i dalje biti od najveće važnosti.

(9) Odgovarajuća obuka kao i zaštita i sigurnost volontera treba i dalje biti od najveće važnosti. Volonteri ne trebaju ići na projekte gdje je sigurnost upitna.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Unija humanitarnu pomoć pruža u partnerstvu s organizacijama za izvršavanje aktivnosti humanitarne pomoći. Te bi organizacije trebale imati važnu ulogu u provedbi inicijative volontera za pomoć EU-a kako bi se osigurala identifikacija sudionika na terenu i maksimalno iskoristio mogući porast akcija volonterskog tijela. Organizacijama za izvršavanje aktivnosti humanitarne pomoći Unija treba povjeriti identifikaciju, odabir, pripremu i raspoređivanje volontera za humanitarnu pomoć EU-a u skladu sa standardima Komisije. Osim toga, Komisija treba prema potrebi biti u mogućnosti pozvati volontere koji su uspješno obučeni i pripremljeni za odlazak na teren.

(10) Unija humanitarnu pomoć pruža u partnerstvu s organizacijama za izvršavanje aktivnosti humanitarne pomoći. Te bi organizacije trebale imati važnu ulogu u provedbi inicijative volontera za pomoć EU-a da bi se osigurala identifikacija sudionika na terenu i maksimalno iskoristio mogući porast akcija Volonterskog tijela Organizacijama za izvršavanje aktivnosti humanitarne pomoći Unija treba povjeriti identifikaciju, odabir, pripremu i raspoređivanje volontera za humanitarnu pomoć EU-a te održavanje kontakta tijekom i poslije misije, u skladu sa standardima Komisije. Osim toga, Komisija treba prema potrebi biti u mogućnosti pozvati volontere koji su uspješno obučeni i pripremljeni za odlazak na teren.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Dobrovoljni rad na području humanitarne pomoći pomaže mladim ljudima da ostanu aktivni, doprinosi njihovom osobnom razvoju i razvijanju međukulturne svijesti te poboljšanju njihovih kompetencija i mogućnosti zapošljavanja u svjetskom gospodarstvu. Time doprinosi „Inicijativi prilika za mladeˮ i cijelom nizu drugih bitnih ciljeva Unije kao što su socijalna uključenost, zapošljavanje, aktivno građanstvo, obrazovanje i razvoj vještina.

(12) Dobrovoljni rad na području humanitarne pomoći pomaže mladim ljudima da ostanu aktivni, doprinosi njihovom osobnom razvoju i razvijanju međukulturne svijesti te poboljšanju njihovih kompetencija i mogućnosti zapošljavanja u svjetskom gospodarstvu. Time doprinosi „Inicijativi prilika za mladeˮ i cijelom nizu drugih bitnih ciljeva Unije kao što su socijalna uključenost, zapošljavanje, aktivno građanstvo, obrazovanje i razvoj vještina i potvrđuje dobrovoljni rad kao konkretni izraz europske solidarnosti s ljudima pogođenim krizom, promičući na taj način Unijine vrijednosti i načela.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Unijina načela jednakih prilika i zabrana diskriminacije sugeriraju da se Unijini građani i oni s dugotrajnim boravištem u Uniji, bez obzira na podrijetlo i dob, trebaju moći angažirati kao aktivni građani. Obzirom na posebne izazove u humanitarnom kontekstu, sudionici volonteri u humanitarnoj pomoći EU-a trebaju imati više od 18 godina.

(13) Unijina načela jednakih prilika i zabrana diskriminacije sugeriraju da se Unijini građani i oni s dugotrajnim boravištem u Uniji, bez obzira na podrijetlo i dob, trebaju moći angažirati kao aktivni građani. Obzirom na posebne izazove u humanitarnom kontekstu, sudionici u Inicijativi volontera humanitarne pomoći EU-a trebaju imati više od 18 godina.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14a) Akcije Inicijative volontera humanitarnu pomoć EU-a trebaju se izvoditi na način da se uzmu u obzir preporuke iz Agende o politici dobrovoljnog rada u Europi (PAVE), rad europskih međunarodnih volonterskih organizacija i volonterski program Ujedinjenih naroda.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Volonteri humanitarne pomoći EU-a trebaju poduprijeti lokalne organizacije humanitarne pomoći u trećim zemljama. Njihovim se aktivnostima treba povećati kapacitet domaćih organizacija za bavljenje humanitarnim krizama i profesionalno upravljanje volonterima humanitarne pomoći EU-a kako bi oni učinkovito koristili svoje vještine i znanja i osigurali da doprinos volontera ima trajan učinak na lokalne zajednice te na taj način pomažu ljudima koji su pogođeni humanitarnom krizom i koji su krajnji korisnici Unijine humanitarne pomoći.

(15) Inicijativa volontera humanitarne pomoći EU-a treba poduprijeti lokalne organizacije humanitarne pomoći u trećim zemljama. Njezinim se aktivnostima treba povećati kapacitet domaćih organizacija za bavljenje humanitarnim krizama i profesionalno upravljanje volonterima humanitarne pomoći EU-a kako bi oni učinkovito koristili svoje vještine i znanja i osigurali da doprinos volontera ima trajan učinak na lokalne zajednice te na taj način pomažu ljudima koji su pogođeni humanitarnom krizom i koji su krajnji korisnici Unijine humanitarne pomoći.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a) Ovom se Uredbom određuje, za cijelo vrijeme trajanja instrumenta, financijski okvir koji predstavlja prvu referencu, u značenju iz točke [] Međuinstitucijskog sporazuma XX/201Z između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o suradnji na proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju, za proračunsko tijelo za vrijeme godišnjeg proračunskog postupka.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a) To volontersko tijelo za humanitarnu pomoć treba biti isplativo, dopuniti postojeće nacionalne i međunarodne volonterske sustave bez preklapanja, te se fokusirati na rješavanje konkretnih potreba i nedostataka na humanitarnom planu.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Financijske odredbe ove Uredbe primjenjuju se od 1. siječnja 2014. jer su povezane s višegodišnjim financijskim okvirom 2014. - 2020. Dodjela financijskih sredstava provodi se u skladu s Uredbom br. xxx/2012 primjenjivom na opći proračun Europske unije (Financijska uredba). Zbog posebne prirode akcija volontera humanitarne pomoći EU-a, prikladno je da se financijska sredstva dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama, prema javnom i privatnom pravu. Važno je osigurati poštovanje propisa iz te Uredbe, osobito u pogledu njezinih načela ekonomičnosti, efikasnosti i učinkovitosti.

(16) Financijske odredbe ove Uredbe primjenjuju se od 1. siječnja 2014. jer su povezane s višegodišnjim financijskim okvirom 2014. - 2020. Dodjela financijskih sredstava provodi se u skladu s Uredbom br. xxx/2012 primjenjivom na opći proračun Europske unije (Financijska uredba). Zbog posebne prirode akcija Inicijative volontera humanitarne pomoći EU-a, prikladno je da se financijska sredstva dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama, prema javnom i privatnom pravu. Važno je osigurati poštovanje propisa iz te Uredbe, osobito u pogledu njezinih načela ekonomičnosti, efikasnosti i učinkovitosti.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) Načela za ostvarenje ciljeva iz ove Uredbe trebaju biti poboljšanje provedbe i kvalitete potrošnje uz istovremeno osiguranje optimalnog korištenja financijskih sredstava.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Trećim zemljama, osobito zemljama koje pristupaju ili su kandidatkinje, članice EFTA-e i partnerskim zemljama iz Programa Europskog susjedstva, treba omogućiti sudjelovanje na osnovi konvencija o suradnji.

(18) Trećim zemljama, osobito zemljama koje pristupaju ili su kandidatkinje i članice EFTA-e treba omogućiti sudjelovanje na osnovi konvencija o suradnji.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Kako bi se omogućilo stalno informiranje i poboljšanje, ovlasti za usvajanje akata u skladu s Člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba prenijeti na Komisiju u skladu s odredbama koje se odnose na standarde za upravljane volonterima za humanitarnu pomoć EU-a i izmjeni pokazatelja postignuća. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnih aktivnosti obavi odgovarajuće konzultacije, uključujući konzultacije na stručnoj razini. Tijekom pripreme i sastavljanja delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i prikladno prosljeđivanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.‑{}‑

(19) Kako bi se omogućilo stalno informiranje i poboljšanje, te kako bi njihovo usvajanje postalo fleksibilnije i učinkovitije, ovlasti za usvajanje akata u skladu s Člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba prenijeti na Komisiju u skladu s odredbama koje se odnose na standarde za upravljane i raspoređivanje volontera za humanitarnu pomoć EU-a, izmjenom pokazatelja postignuća i usvajanjem višegodišnjih radnih programa kojima se određuju ciljevi, prioriteti, očekivani rezultati, metoda provedbe i dodjela financijskih sredstava u širem smislu. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svog rada na pripremama održi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripremanja i sastavljanja delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istovremenu, pravovremenu i prikladnu dostavu predmetnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene se ovlasti trebaju prenijeti na Komisiju. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije . Postupak pregleda koristi se za usvajanje mehanizma ovjere, programa obuke i godišnjeg programa rada Tijela.

(20) Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene se ovlasti trebaju prenijeti na Komisiju. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije . Postupak pregleda koristi se za usvajanje mehanizma ovjere, programa obuke i godišnjeg programa rada Tijela, koji omogućuje djelovanje višegodišnjih radnih programa iz ove Uredbe.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom osniva Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć (u daljnjem tekstu „volonteri za humanitarnu pomoć EU-a ˮ) kao okvir za zajedničke doprinose europskih volontera humanitarnim akcijama Unije.

Ovom se Uredbom osniva Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć (u daljnjem tekstu „Inicijativa volontera za humanitarnu pomoć EU-a ˮ) kao okvir za zajedničke doprinose europskih volontera humanitarnim akcijama Unije.

Ovom se Uredbom određuju pravila i postupci za upravaljanje volonterima za humanitarnu pomoć EU-a te pravila za osiguranje financijske pomoći.

Ovom se Uredbom određuju pravila i postupci za upravaljanje Inicijativom volontera za humanitarnu pomoć EU-a te pravila za osiguranje financijske pomoći.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Raspoređivanje volontera za humanitarnu pomoć EU-a u humanitarne operacije u trećim zemljama.

1. Raspoređivanje volontera za humanitarnu pomoć EU-a u humanitarne operacije u trećim zemljama, osim u kontekstu oružanih sukoba i unutarnjih nemira.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj volontera za humanitarnu pomoć EU- a je izraziti Unijina humanitarna načela i solidarnost s ljudima kojima je ona potrebna promicanjem učinkovite i vidljive inicijative volontera za humanitarnu pomoć EU -a, koja doprinosi jačanju kapaciteta Unije za odgovaranje na humanitarne krize i stvaranje kapaciteta i otpornosti ranjivih zajednica u trećim zemljama ili onih koje su pogođene katastrofama.

Cilj Inicijative volontera za humanitarnu pomoć EU- a je izraziti Unijina humanitarna načela i solidarnost s ljudima kojima je ona potrebna i doprinijeti građanstvu Unije promicanjem učinkovite i vidljive Inicijative volontera za humanitarnu pomoć EU -a, koja isporučuje značajnu dodanu vrijednost i doprinosi jačanju kapaciteta Unije za odgovaranje na humanitarne krize i stvaranje kapaciteta i otpornosti ranjivih zajednica u trećim zemljama ili onim koje su pogođene katastrofama, osobito spremnošću na katastrofe, smanjenjem rizika od katastrofa i jačanjem veza između pomoći, obnove i razvoja.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj volontera za humanitarnu pomoć EU- a je izraziti Unijina humanitarna načela i solidarnost s ljudima kojima je ona potrebna promicanjem učinkovite i vidljive inicijative volontera za humanitarnu pomoć EU -a, koja doprinosi jačanju kapaciteta Unije za odgovaranje na humanitarne krize i stvaranje kapaciteta i otpornosti ranjivih zajednica u trećim zemljama ili onim koje su pogođene katastrofama.

Cilj volontera za humanitarnu pomoć EU- a je izraziti Unijina humanitarna načela i solidarnost s ljudima kojima je ona potrebna promicanjem učinkovite i vidljive inicijative volontera za humanitarnu pomoć EU -a, koja doprinosi jačanju kapaciteta Unije za odgovaranje na humanitarne krize koje su prouzrokovane ljudskim djelovanjem ili prirodnim katastrofama i stvaranje kapaciteta i otpornosti ranjivih zajednica u trećim zemljama ili onim koje su pogođene katastrofama.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Djelovanje volonera humanitarne pomoći EU-a u skladu je s humanitarnim načelima humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti.

(1) Djelovanje Inicijative volonera humanitarne pomoći EU-a u skladu je s humanitarnim načelima humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti.

(2) Akcije volontera humanitarne pomoći EU-a odgovaraju na potrebe lokalnih zajednica i domaćih organizacija i trebaju doprinijeti profesionalizaciji dostavljanja humanitarne pomoći.

(2) Akcije Inicijative volontera humanitarne pomoći EU-a odgovaraju na potrebe lokalnih zajednica i domaćih organizacija i trebaju doprinijeti profesionalizaciji dostavljanja humanitarne pomoći.

(3) Sigurnost i zaštita volontera predstavlja prioritet.

(3) Sigurnost i zaštita volontera predstavlja prioritet.

(4) Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a promiču zajedničke aktivnosti i sudjelovanje volontera iz raznih zemalja te izrađuju nove projekte i sklapaju međunarodna partnerstva s organizacijama za provedbu aktivnosti, kako je navedeno u članku 10.

(4) Inicijativa volontera za humanitarnu pomoć EU-a promiče zajedničke aktivnosti i sudjelovanje volontera iz raznih zemalja te izrađuje nove projekte i sklapa međunarodna partnerstva s organizacijama za provedbu aktivnosti, kako je navedeno u članku 10.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Akcije volontera humanitarne pomoći EU-a odgovaraju na potrebe lokalnih zajednica i domaćih organizacija i trebaju doprinijeti profesionalizaciji dostavljanja humanitarne pomoći.

2. Akcije volontera humanitarne pomoći EU-a odgovaraju na potrebe lokalnih zajednica i domaćih organizacija i trebaju doprinijeti profesionalizaciji dostavljanja humanitarne pomoći. Posebna pozornost daje se suradnji volontera sa ženama iz trećih zemalja, uzimajući u obzir višestruku ulogu žena u upravljanju katastrofama, kako je također navedeno u dokumentu o rezultatima konferencije UN-a o održivom razvoju pod naslovom „Budućnost kakvu želimoˮ, priloženom rezoluciji 66/288 Glavne skupštine UN-a od 27. srpnja 2012.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4a. Kako bi se ispunili ciljevi Inicijative volontera za humanitarnu pomoć EU-a, osnovat će se forum za konzultacije i dijalog koji će okupiti predstavnike Komisije, država članica te organizacija šiljateljica i primateljica.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) „volonterˮ označava osobu koja slobodnom voljom i svojom motivacijom, bez prvenstvenog cilja materijalne dobiti, izabere sudjelovanje u aktivnostima koje koriste zajednici, njemu ili njoj, te širem društvu.

(a) „volonterˮ označava osobu koja slobodnom voljom i svojom motivacijom, bez prvenstvenog cilja materijalne dobiti, izabere sudjelovanje u aktivnostima koje koriste zajednici i širem društvu, a možda i njemu ili njoj.

 

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Article 5 – paragraph b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) „kandidat za volontera ˮ označava osobu koja zadovoljava uvjete u smislu članka 11(1), a koja se prijavila za sudjelovanje u aktivnostima volontera za humanitarnu pomoć EU-a.

(b) „kandidat za volontera ˮ označava osobu koja zadovoljava uvjete u smislu članka 11(1), a koja se prijavila za sudjelovanje u aktivnostima Inicijative volontera za humanitarnu pomoć EU-a.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) „volonter za humanitarnu pomoć EU-aˮ označava kandidata za volontera koji je odabran i obučen, za kojega je potvrđeno da zadovoljava uvjete te koji je evidentiran da je na raspolaganju za odlazak na teren na operacije humanitarne pomoći u trećim zemljama.

(c) „volonter za humanitarnu pomoć EU-aˮ označava kandidata za volontera koji je odabran, adekvatno obučen u skladu s posebnim standardima i referentnim kriterijima, za kojega je potvrđeno da zadovoljava uvjete te koji je evidentiran da je na raspolaganju za odlazak na teren na operacije humanitarne pomoći u trećim zemljama.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) „humanitarna pomoćˮoznačava aktivnosti i operacije namijenjene dostavljanju hitne pomoći na osnovi potreba, čiji je cilj spasiti život, spriječiti ili olakšati ljudsku patnju i očuvati ljudsko dostojanstvo u katastrofama prouzrokovanim ljudskim djelovanjem ili prirodnim katastrofama. Obuhvaća operacije potpore, humanitarne pomoći i zaštite tijekom humanitarnih kriza ili neposredno poslije njih, dodatne mjere kako bi se osigurao pristup ljudima kojima je pomoć potrebna i omogućio slobodan protok pomoći, kao i akcije s ciljem jačanja pripravnosti na katastrofe i smanjenje rizika od katastrofa i doprinos jačanju otpornosti i kapaciteta za rješavanje kriza i oporavak od njih.

(d) „humanitarna pomoćˮoznačava aktivnosti i operacije, u skladu s Europskim suglasjem o humanitarnoj pomoći, namijenjene dostavljanju hitne pomoći na osnovi potreba, čiji je cilj spasiti život, spriječiti ili olakšati ljudsku patnju i očuvati ljudsko dostojanstvo u katastrofama prouzrokovanim ljudskim djelovanjem ili prirodnim katastrofama. Obuhvaća operacije potpore, humanitarne pomoći i zaštite tijekom humanitarnih kriza ili neposredno poslije njih, dodatne mjere kako bi se osigurao pristup ljudima kojima je pomoć potrebna i omogućio slobodan protok pomoći, kao i akcije s ciljem jačanja pripravnosti na katastrofe i smanjenje rizika od katastrofa i doprinos jačanju otpornosti i kapaciteta za rješavanje kriza i oporavak od njih.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Article 6 – paragraphs 1 to 3

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Primjena ove Uredbe u skladu je s drugim područjima Unijinog vanjskog djelovanja te s drugim relevantnim Unijinim politikama. Posebno se vodi računa o tome da se tranzicija s humanitarne pomoći prema obnovi i razvoju odvija na skladan način.

1. Kod primjene ove Uredbe vodi se računa o koordinaciji, dosljednosti i komplementarnosti s drugim područjima Unijinog vanjskog djelovanja te s drugim relevantnim Unijinim politikama, osobito politikom humanitarne pomoći i Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu, kako bi se posebno osigurala dodana vrijednost akcija Inicijative volontera za humanitarnu pomoć EU-a. Posebno se vodi računa o tome da se tranzicija s humanitarne pomoći prema obnovi i razvoju odvija na skladan način.

2. Komisija i države članice surađivat će kako bi poboljšali dosljednost i povezanost odgovarajućih nacionalnih volonterskih sustava i akcija volontera za humanitarnu pomoć EU-a.

2. Komisija i države članice surađivat će kako bi poboljšali učinkovitost i efikasnost, dosljednost i povezanost odgovarajućih nacionalnih volonterskih sustava i akcija volontera za humanitarnu pomoć EU-a. Komisija po potrebi koristi postojeće europske mreže.

3. U provedbi akcija volontera za humanitarnu pomoć EU-a, Unija će ojačati suradnju s odgovarajućom međunarodnom organizacijom, osobito s Ujedinjenim narodima i drugim humanitarnim partnerima.

3. U provedbi akcija Inicijative volontera za humanitarnu pomoć EU-a, Unija će ojačati suradnju s odgovarajućim međunarodnim organizacijama, osobito s Ujedinjenim narodima i drugim humanitarnim partnerima i sudionicima u regiji.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a imaju sljedeće operativne ciljeve:

1. Inicijativa volontera za humanitarnu pomoć EU-a ima sljedeće operativne ciljeve:

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) Povećanje i poboljšanje kapaciteta Unije za pružanje humanitarne pomoći

(a) Povećanje i poboljšanje kapaciteta Unije za pružanje humanitarne pomoći

Napredak u ostvarenju ovog operativnog cilja mjerit će se na temelju pokazatelja kao što su:

Napredak u ostvarenju ovog operativnog cilja mjerit će se na temelju pokazatelja kao što su:

Broj volontera za humanitarnu pomoć EU-a koji su raspoređeni na teren ili su spremni za odlazak na teren;

– broj volontera za humanitarnu pomoć EU-a koji su raspoređeni na teren ili su spremni za odlazak na teren s potrebnim kvalifikacijama;

– broj ljudi koji su dobili pomoć Unije.

– broj ljudi koji su dobili pomoć i ocjena učinkovitosti humanitarne pomoći Unije putem volontera za humanitarnu pomoć EU-a.

 

– stupanj zadovoljstva volontera za humanitarnu pomoć EU-a koji su na terenu,organizacija koje šalju i primaju pomoć te zajednica u trećim zemljama koje sudjeluju u pomoći ili primaju pomoć, u pogledu stvarnog humanitarnog doprinosa volontera na terenu.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) Poboljšanje vještina i kompetencija volontera na području humanitarne pomoći te uvjeta rada

(b) Poboljšanje vještina, znanja i kompetencija volontera na području humanitarne pomoći, propisi i uvjeti rada.

Napredak u ostvarenju ovog operativnog cilja mjerit će se na temelju pokazatelja kao što su:

Napredak u ostvarenju ovog operativnog cilja mjerit će se na temelju pokazatelja kao što su:

broj obučenih volontera i kvaliteta obuke na temelju pregleda i stupnja zadovoljstva;

– kvaliteta obuke volontera na temelju pregleda i stupnja zadovoljstva;

– broj ovlaštenih organizacija šiljateljica koje primjenjuju standarde raspoređivanja na teren i upravljanja volonterima za humanitarnu pomoć EU-a.

– broj ovlaštenih organizacija šiljateljica koje primjenjuju standarde raspoređivanja na teren i upravljanja volonterima za humanitarnu pomoć EU-a.

 

Stupanj zadovoljstva obučenih volontera, organizacija šiljateljica i organizacija primateljica te zajednica u trećim zemljama koje sudjeluju ili primaju tu pomoć, u pogledu kvalitete obuke, stupnja znanja, kompetencija, propisa i radnih uvjeta za volontere;

 

– promjene u radnim uvjetima za volontere.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) Stvaranje kapaciteta organizacija primateljica i jačanje volonterstva u trećim zemljama

(c) Stvaranje kapaciteta organizacija primateljica i jačanje volonterstva u trećim zemljama

Napredak u ostvarenju ovog operativnog cilja mjerit će se na temelju pokazatelja kao što su:

Napredak u ostvarenju ovog operativnog cilja mjerit će se na temelju pokazatelja kao što su:

– broj i vrsta akcija izgradnje kapaciteta;

– broj i vrsta akcija izgradnje kapaciteta u trećim zemljama;

– broj osoblja iz trećih zemalja i volontera koji sudjeluju u akcijama izgradnje kapaciteta.

– broj osoblja iz trećih zemalja i volontera koji sudjeluju u akcijama izgradnje kapaciteta.

 

– stupanj zadovoljstva osoblja organizacija primateljica i volontera iz trećih zemalja koji sudjeluju u akcijama izgradnje kapaciteta, u pogledu kvalitete tih akcija.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) Promicati vidljivost načela humanitarne pomoći Unije

(d) Promicati vidljivost načela humanitarne pomoći Unije

Napredak u ostvarenju ovog operativnog cilja mjerit će se na temelju pokazatelja kao što su:

Napredak u ostvarenju ovog operativnog cilja mjerit će se na temelju pokazatelja kao što su:

– stupanj znanja volontera humanitarne pomoći EU-a o humanitarnoj pomoći EU-a;

– broj i vrsta akcija informiranja, komunikacije i podizanja svijesti prije, tijekom i nakon odlaska na teren volontera;

– stupanj znanja o Humanitarnom volonterskom tijelu, ciljanog stanovništva Unije, zajednica iz trećih zemalja koje sudjeluju i koriste pomoć, i drugih humanitarnih sudionika.

– stupanj znanja o Inicijativi volontera za humanitarnu pomoć EU-a ciljanog stanovništva Unije, zajednica iz trećih zemalja koje sudjeluju i koriste pomoć, i drugih humanitarnih sudionika.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka e – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) Jačanje skladnosti i dosljednosti volontiranja u državama članicama kako bi se povećale prilike za građane Unije za sudjelovanje u aktivnostima i operacijama humanitarne pomoći. Napredak u ostvarenju ovog operativnog cilja mjerit će se na temelju pokazatelja kao što su:

(e) Jačanje skladnosti dosljednosti i pouzdanosti volontiranja u državama članicama kako bi se povećale prilike za građane Unije za sudjelovanje u aktivnostima i operacijama humanitarne pomoći. Napredak u ostvarenju ovog operativnog cilja mjerit će se na temelju pokazatelja kao što su:

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka e – alineja 1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

broj ovlaštenih organizacija šiljateljica

– kvalitativna i kvantitativna ocjena ovlaštenih organizacija šiljateljica (kao na primjer njihov broj, struktura i mehanizmi suradnje);

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Pokazatelji iz stavka 1(a) do (e) koriste se za nadzor, ocjenu i pregled rada, prema potrebi. Oni su indikativni i mogu se mijenjati u skladu s postupkom iz članka 25. kako bi se u obzir uzelo iskustvo stečeno mjerenjem postignuća.

2. Pokazatelji iz stavka 1(a) do (e) koriste se za nadzor, ocjenu i pregled rada, prema potrebi. Oni su indikativni i mogu se mijenjati u skladu s postupkom iz članka 25. kako bi se u obzir uzelo iskustvo stečeno mjerenjem postignuća. Komisija će postaviti kvalitativne pokazatelje u pogledu učinkovitosti, odgovora na potrebe na terenu, održivosti akcija koje se izvode i dodane vrijednosti volontera za humanitarnu pomoć EU-a u povećanju Unijine mogućnosti odgovora na humanitarne krize iz članka 3.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

II. poglavlje – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Akcije volontera za humanitarnu pomoć EU-a

Akcije Inicijative volontera za humanitarnu pomoć EU-a

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Akcije volontera za humanitarnu pomoć EU-a

Akcije Inicijative volontera za humanitarnu pomoć EU-a

Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a slijede ciljeve iz članaka 3. i 7. provedbom sljedećih akcija:

Inicijativa volontera za humanitarnu pomoć EU-a slijedi ciljeve iz članaka 3. i 7. provedbom sljedećih akcija:

– Razvoj i održavanje standarda u pogledu kandidata i volontera za humanitarnu pomoć EU-a;

– Razvoj i održavanje standarda u pogledu kandidata i volontera za humanitarnu pomoć EU-a;

– Razvoj i održavanje mehanizma potvrđivanja organizacija šiljateljica i primateljica;

– Razvoj i održavanje mehanizma potvrđivanja organizacija šiljateljica i primateljica;

– Identifikacija i odabir kandidata za volontere;

– Identifikacija i odabir kandidata za volontere;

– stvaranje programa obuke i podrška obuci i stažiranju;

– stvaranje programa obuke i podrška obuci i stažiranju u suradnji sa specijaliziranim organizacijama koje imaju praktično iskustvo na terenu;

– stvaranje, održavanje i ažuriranje evidencije volontera za humanitarnu pomoć EU-a;

– stvaranje, održavanje i ažuriranje evidencije volontera za humanitarnu pomoć EU-a;

– upućivanje volontera za humanitarnu pomoć EU-a na teren u treće zemlje radi aktivnosti i operacija pružanja humanitarne pomoći;

– upućivanje volontera za humanitarnu pomoć EU-a na teren u treće zemlje radi aktivnosti i operacija pružanja humanitarne pomoći;

– izgradnja kapaciteta organizacija primatelja;

– izgradnja kapaciteta organizacija primatelja;

 

– priznavanje i potvrda iskustva volontera koji su uspješno sudjelovali u Inicijativi volontera za humanitarnu pomoć EU-a

- uspostava i upravljanje mrežom volontera za humanitarnu pomoć EU-a

– uspostava i upravljanje mrežom volontera za humanitarnu pomoć EU-a i poticanje razmjene dobre prakse tijekom i nakon razdoblja volontiranja;

– komunikacija, podizanje svijesti i vidljivosti;

– komunikacija, podizanje svijesti i vidljivosti;

– dodatne aktivnosti koje jačaju odgovornost, transparentnost i učinkovitost volontera za humanitarnu pomoć EU-a.

– dodatne aktivnosti koje jačaju odgovornost, transparentnost i učinkovitost Inicijative volontera za humanitarnu pomoć EU-a.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) Identifikacija, odabir i priprema kandidata za volonere za obavljanje operacija humanitarne pomoći na terenu;

(a) Identifikacija, odabir i priprema kandidata za volonere za obavljanje operacija humanitarne pomoći na terenu;

 

Kandidati za volontere identificiraju se i biraju na osnovi posebnih vještina i znanja, kao odgovor na potrebe u zemljama gdje će biti raspoređeni, što organizacijama primateljicama i lokalnim zajednicama donosi dodanu vrijednost.

 

Identifikacija i odabir rade se na način da se osigura raznolikost profila i vještina među mladim ljudima i stručnjacima, a istovremeno se uvijek odgovara na konkretne potrebe na terenu;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) Upravljanje i raspoređivanje volontera za humanitarnu pomoć EU-a u treće zemlje.

(b) Upravljanje i raspoređivanje volontera za humanitarnu pomoć EU-a u treće zemlje.

 

Kod raspoređivanja na teren, vodit će se računa o vještinama i znanju jezika volontera za humanitarnu pomoć EU-a

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Standardi iz stavka 1. uspostavljaju se u okviru postojećih standarda i programa. u skladu s ciljem iz članka 3.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Tim se standardima osigurava obveza na pažnju i osobito uključuju obveze organizacija šiljateljica i primateljica, minimalni uvjeti za pokrivanje dnevnica, smještaja i drugog, osiguranje, postupci povezani sa sigurnošću i drugi bitni elementi.

2. Tim se standardima osigurava obveza na pažnju i osobito uključuju obveze organizacija šiljateljica i primateljica, nadzor, tekuća obuka i upravljanje volonterima, najmanji propisani iznosi za dnevnice, smještaj i drugo, osiguranje, postupci povezani sa sigurnošću i drugi bitni elementi.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija utvrđuje mehanizam ovjere kojim se osigurava da organizacije šiljateljice budu u skladu sa standardima iz članka 9. i različit mehanizam ovjere za organizacije primateljice.

1. Usko surađujući s humanitanim partnerima, Komisija utvrđuje mehanizam ovjere koji kojim se osigurava da organizacije šiljateljice budu u skladu sa standardima iz članka 9. i različit mehanizam ovjere za organizacije primateljice. Taj mehanizam je uključiv i ne isključuje nijednu vrstu organizacija koje ispunjavaju uvjete.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. , Komisija će prilikom izrade sustava ovlaštenja nastojati uskladiti taj sustav sa svojim instrumentima partnerstva na humanitarnom području i s postojećim humanitarnim standardima, u cilju pojednostavljenja administracije.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) Međunarodni odbor crvenog križa (MOCK) i Međunarodna federacija nacionalih društava crvenog križa i crvenog polumjeseca;

(b) Međunarodna federacija nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ne dovodeći u pitanje odredbe iz stavka 2. i 3., organizacije šiljateljice i primateljice mogu provoditi akcije volontera EU-a za humanitarnu pomoć u suradnji s profitnim, privatnim organizacijama.

4. Ne dovodeći u pitanje odredbe iz stavka 2. i 3., organizacije šiljateljice i primateljice mogu provoditi akcije Inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć u suradnji s profitnim, privatnim organizacijama.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija uspostavlja program obuke kako bi se kandidati za volontere pripremili za humanitarne aktivnosti i odlazak na teren u okviru operacija pružanja humanitarne pomoći.

1. Na temelju postojećih standarda i u partnerstvu sa specijaliziranim institucijama, Komisija uspostavlja program obuke kako bi se kandidati za volontere pripremili za humanitarne aktivnosti i odlazak na teren u okviru operacija pružanja humanitarne pomoći.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kandidati za volontere koji su identificirani i odabrani u skladu s člankom 11. imaju pravo sudjelovati u programu obuke. Pojedinačni opseg i sadržaj obuke koji svaki kandidat za volontera treba završiti određuje se na temelju njegovih ili njezinih potreba uzimajući u obzir prethodno iskustvo.

2. Kandidati za volontere, identificirani i odabrani u skladu s člankom 11. imaju pravo sudjelovati u Unijinom programu obuke koji organiziraju specijalizirane organizacije. Pojedinačni opseg i sadržaj obuke koji svaki kandidat za volontera treba završiti određuje se na temelju njegovih ili njezinih potreba uzimajući u obzir prethodno iskustvo.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ne dovodeći u pitanje stavak 3., za kandidate za volontere koji nisu prošli obuku, ovlaštena organizacija šiljateljica može po potrebi organizirati dodatnu pripremu prije odlaska na teren. Ta priprema i obuka trebaju biti u skladu sa standardima za pripremu iz Članka 9(1)(a).

4. Ne dovodeći u pitanje stavak 3., za kandidate za volontere koji nisu prošli obuku, ovlaštena organizacija šiljateljica može po potrebi organizirati dodatnu pripremu prije odlaska na teren. Ta priprema i obuka trebaju biti u skladu sa standardima za pripremu iz Članka 9(1)(a). Volonteri EU-a za humanitarnu pomoć mogu dobiti i dodatnu obuku koja je posebno napravljena za potrebe i posebne okolnosti na mjestu rada.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Program obuke uključuje ocjenu spremnosti kandidata za volontera za odlazak na teren u sklopu operacije pružanja humanitarne pomoći.

5. Program obuke uključuje ocjenu spremnosti kandidata za volontera za odlazak na teren u sklopu operacije pružanja humanitarne pomoći i na ispunjenje potreba na terenu. Postupak ocjenjivanja provodi se u suradnji s organizacijama šiljateljicama.

Amandman  56

Prijedlog odluke

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Kandidati za volontere koji uspješno prođu postupak ocjenjivanja iz Članka 12. (5) smatraju se volonterima EU-a za humanitarnu pomoć. Mogu biti uključeni u evidenciju volontera EU-a za humanitarnu pomoć (u daljnjem tekstu „Evidencijaˮ) te zadovoljavaju uvjete za odlazak na teren.

1. Kandidati za volontere koji uspješno prođu postupak ocjenjivanja iz Članka 12. (5) smatraju se volonterima EU-a za humanitarnu pomoć. Mogu biti uključeni u evidenciju volontera EU-a za humanitarnu pomoć (u daljnjem tekstu „Evidencijaˮ) te zadovoljavaju uvjete za odlazak na teren na razdoblje ne duže od dvije godine, poslije čega ponovno prolaze postupak ocjenjivanja.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Volonteri EU-a za humanitarnu pomoć uvršteni u Evidenciju mogu biti upućeni na teren u sklopu aktivnosti i operacija pružanja humanitarne pomoći kako je određeno člankom 5.(d):

1. Volonteri EU-a za humanitarnu pomoć uvršteni u Evidenciju mogu biti upućeni na teren u sklopu aktivnosti i operacija pružanja humanitarne pomoći, osim u kontekstu oružanih sukoba i unutarnjih nemira, kako je određeno člankom 5.(d):

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Upućivanje na teren u skladu je sa stvarnim potrebama koje izražavaju organizacije primateljica na lokalnoj razini. Uloga volontera jasno je određena.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Konkretni uvjeti za upućivanje volontera na teren postavljaju se ugovorom između organizacija šiljateljica i volontera, uključujući trajanje rada na terenu i lokaciju te zadatke volontera.

3. Konkretni uvjeti za upućivanje volontera na teren postavljaju se ugovorom između organizacija šiljateljica i volontera, uključujući, između ostalog, trajanje rada na terenu i lokaciju te zadatke volontera. U ugovoru se navode prava i obveze volontera ili se označuje gdje su ta prava i obveze zabilježeni.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Svaki će volonter u organizaciji primateljici imati svoga određenog mentora koji će nadzirati i podržavati volontera tijekom rada na terenu.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 14.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Article 14a

 

Priznavanje i potvrda iskustva volontera

 

1. Komisija podupire akcije potvrđivanja iskustva i predanosti volontera u cilju priznavanja njihovog iskustva i potvrđivanja njihovih postignuća u radnoj sredini i u društvu. Volonterima se iskustvo prizanje nakon uspješnog rada na terenu.

 

2. U Evidenciji se može praviti razlika između volontera EU-a za humanitarnu pomoć prema njihovom prethodnom iskustvu u humanitarnom djelovanju.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija uspostavlja i uprava mrežom volontera EU-a za humanitarnu pomoć ( u daljnjem tekstu „Mrežaˮ).

1. Komisija uspostavlja i uprava mrežom volontera EU-a za humanitarnu pomoć ( u daljnjem tekstu „Mrežaˮ).

2. Mreža omogućuje povezanost među kandidatima za volontere i volonterima EU-a za humanitarnu pomoć koji sudjeluju ili su sudjelovali u inicijativi; među volonterima i drugim korisnicima volontera EU-a za humanitarnu pomoć, osobito onima navedenim u članku 15.; te drugim bitnim sudionicima. Mreža pruža priliku za virtualnu interakciju, osobito razmjenom znanja i informacija o inicijativi volontera EU-a za humanitarnu pomoć; i podupire i druge odgovarajuće aktivnosti kao što su seminari i radionice.

2. Mreža omogućuje povezanost među kandidatima za volontere i volonterima EU-a za humanitarnu pomoć koji sudjeluju ili su sudjelovali u inicijativi; među volonterima i drugim korisnicima Inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć, osobito onima navedenim u članku 15.; te drugim bitnim sudionicima. Mreža pruža priliku za virtualnu interakciju, osobito razmjenom znanja i informacija o Inicijativi volontera EU-a za humanitarnu pomoć; i podupire i druge odgovarajuće aktivnosti kao što su seminari i radionice.

3. Mreža također stvara i promiče prilike za volontiranje putem interneta koje dopunjavaju i jačaju aktivnosti volontera EU-a za humanitarnu pomoć.

3. Mreža također stvara i promiče prilike za volontiranje putem interneta koje dopunjavaju i jačaju aktivnosti Inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 17.– stavci 1. i 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija podržava akcije javnog informiranja, komunikacije i podizanja svijesti radi promicanja inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć i poticanja dobrovoljnog rada u pružanju humanitarne pomoći u Uniji i trećim zemljama koje imaju korist od Unijinih akcija.

1. Komisija podržava akcije javnog informiranja, komunikacije i podizanja svijesti radi promicanja Inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć i poticanja dobrovoljnog rada u pružanju humanitarne pomoći u Uniji i trećim zemljama koje imaju korist od Unijinih akcija. Te akcije su u skladu s postojećim inicijativama država članica.

2. Komisija razvija akcijski plan informiranja i komunikacije o ciljevima, akcijama i rezultatima volontera EU-a za humanitarnu pomoć, kojim se definiraju aktivnosti komuniciranja i objavljivanja informacija u javnosti, osobito za europske građane i potencijalne buduće kandidate za volontere te za korisnike pomoći volontera EU-a za humanitarnu pomoć. Taj akcijski plan provode svi korisnici pomoći volontera EU-a za humanitarnu pomoć, osobito organizacije šiljateljice i primateljice.

2. Komisija razvija akcijski plan informiranja i komunikacije o ciljevima, akcijama i rezultatima Inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć, kojim se definiraju aktivnosti komuniciranja i objavljivanja informacija u javnosti, osobito za europske građane i potencijalne buduće kandidate za volontere te za korisnike pomoći volontera EU-a za humanitarnu pomoć. Taj akcijski plan provode svi korisnici pomoći volontera EU-a za humanitarnu pomoć, osobito organizacije šiljateljice i primateljice.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija podržava akcije javnog informiranja, komunikacije i podizanja svijesti radi promicanja inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć i poticanja dobrovoljnog rada u pružanju humanitarne pomoći u Uniji i trećim zemljama koje imaju korist od Unijinih akcija.

1. Komisija podržava akcije javnog informiranja, komunikacije i podizanja svijesti radi promicanja Inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć i poticanja dobrovoljnog rada u pružanju humanitarne pomoći u Uniji i trećim zemljama koje imaju korist od Unijinih akcija.

2. Komisija razvija akcijski plan informiranja i komunikacije o ciljevima, akcijama i rezultatima volontera EU-a za humanitarnu pomoć, kojim se definiraju aktivnosti komuniciranja i objavljivanja informacija u javnosti, osobito za europske građane i potencijalne buduće kandidate za volontere te za korisnike pomoći volontera EU-a za humanitarnu pomoć. Taj akcijski plan provode svi korisnici pomoći volontera EU-a za humanitarnu pomoć, osobito organizacije šiljateljice i primateljice.

2. Komisija razvija akcijski plan informiranja i komunikacije o ciljevima, akcijama i rezultatima Inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć, kojim se definiraju aktivnosti komuniciranja i objavljivanja informacija u javnosti, osobito za europske građane i potencijalne buduće kandidate za volontere te za korisnike pomoći Inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć. Taj akcijski plan provode svi korisnici pomoći Inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć, osobito organizacije šiljateljice i primateljice.

3. Volonteri EU-a za humanitarnu pomoć po potrebi uz pomoć i smjernice organizacija šiljateljica i primateljica, sudjeluju u odgovarajućim aktivnostima informiranja, komunikacije i podizanja svijesti prije, tijekom i nakon rada na terenu kako bi promicali volontere EU-a za humanitarnu pomoć i njihov angažman. Komisija određuje koje su to aktivnosti, bez nametanja nesrazmjernih obveza volonterima.

3. Volonteri EU-a za humanitarnu pomoć, uz pomoć i smjernice organizacija šiljateljica i primateljica, sudjeluju u odgovarajućim aktivnostima informiranja, komunikacije i podizanja svijesti prije, tijekom i nakon rada na terenu kako bi promicali Inicijativu volontera EU-a za humanitarnu pomoć i njihov angažman. Komisija određuje koje su to aktivnosti, bez nametanja nesrazmjernih obveza volonterima.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

III. poglavlje – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijske odredbe

Programiranje i dodjela sredstava

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 18.– stavci 1. i 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

18. Prihvatljiva djelovanja

18. Prihvatljiva djelovanja

1. Akcije iz članka 8. zadovoljavaju uvjete za dodjelu financijske potpore, uključujući mjere potrebne za njihovu provedbu kao i mjere namijenjene jačanju koordinacije između Inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć i drugih relevantnih sustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

1. Akcije iz članka 8. zadovoljavaju uvjete za dodjelu financijske potpore, uključujući mjere potrebne za njihovu provedbu kao i mjere namijenjene jačanju koordinacije između Inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć i drugih relevantnih sustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

2. Raspodjela financijskih sredstava iz stavka 1. također može obuhvaćati troškove koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, nadzora, revizije i evaluacije, potrebne za upravljanje Inicijativom volontera EU-a za humanitarnu pomoć i ostvarivanje njegovih ciljeva.

2. Raspodjela financijskih sredstava iz stavka 1. također može obuhvaćati troškove koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, nadzora, revizije i evaluacije, potrebne za upravljanje Inicijativom volontera EU-a za humanitarnu pomoć i ostvarivanje njegovih ciljeva.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 18.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Article 18a

 

Višegodišnji programi rada

 

1. Ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela, Komisija donosi dva uzastopna višegodišnja indikativna programa rada koji zajedno pokrivaju razdoblje od 2014. do 2020., u skladu s općim načelima ove Uredbe. Oni čine temelj godišnjeg programa u okviru ove Uredbe.

 

2. Unijini dokumenti iz stavka 1. smatraju se strateškim programskim dokumentima. Komisija usvaja te Unijine dokumente delegiranim aktima u skladu s člankom 25.

 

3. Višegodišnjim radnim programima definiraju se ciljevi, prioriteti, očekivani rezultati, način provedbe, dodjela financijskih sredstava u širem smislu i, za bespovratna sredstva, prioriteti, osnovni kriteriji evaluacije i maksimalni iznosi sufinanciranja.

 

4. Komisija provodi evaluaciju rezultata postignutih u razdoblju iz prvog višegodišnjeg radnog programa i kvalitativnih i kvantitativnih aspekata provedbe ove Uredbe u skladu s Člankom 26. Komisija u potpunosti uzima u obzir zaključke te evaluacije kod pripreme drugog višegodišnjeg radnog programa te po potrebi usvaja zakonski prijedlog za izmjenu ove Uredbe.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 18.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Article 18b

 

Godišnji programi rada

 

1. Ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela, Komisija donosi godišnje indikativne programe rade koji se temelje i u skladu su s višegodišnjim radnim programom iz Članka 18a, u skladu s općim načelima ove Uredbe

 

2. Unijini dokumenti iz stavka 1. usvajaju se provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 24. stavka 2.

 

3. Godišnji radni programi sadrže opis akcija koje treba financirati, indikativne iznose za svaku akciju i indikativne rokove provedbe.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska potpora iz ove Uredbe može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama, bilo da spadaju pod privatno ili javno pravo, koje se tada smatraju financijskim korisnicima u smislu Financijske uredbe XX/2012.

Financijska potpora iz ove Uredbe može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama, bilo da spadaju pod privatno ili javno pravo, koje se tada smatraju financijskim korisnicima u smislu Uredbe (EU, Euraom) br. 966/2012. Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima primjenjivim na opći proračun Unije

 

____________

 

SL L 298, 26.10.2012. str. 1.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 20.

Članak 20.

Proračunska sredstva

Financijski referentni iznos

Iznos financijskih sredstava za provedbu ove Uredbe za razdoblje 2014. - 2020. iznosi EUR 239 100  000 po sadašnjim cijenama.

Iznos financijskih sredstava za provedbu ove Uredbe za razdoblje 2014. - 2020. iznosi EUR [...] po sadašnjim cijenama.

 

Godišnje iznose odobrava proračunsko tijelo ne dovodeći u pitanje odredbe uredbe kojom se postavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. i međuinstitucijski sporazum xxx/201z između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o suradnji na proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju.

Po potrebi odobrena sredstva mogu se unijeti u proračun nakon 2020. za pokrivanje sličnih izdataka kako bi se omogućilo upravljanje aktivnostima koje još nisu završene do 31. prosinca 2020.

Po potrebi odobrena sredstva mogu se unijeti u proračun nakon 2020. za pokrivanje sličnih izdataka kako bi se omogućilo upravljanje aktivnostima plaćanja koje još nisu završene do 31. prosinca 2020.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija provodi financijsku potporu Unije u skladu s Financijskom uredbom XX/2012 koja se primjenjuje na proračun Unije.

1. Komisija provodi financijsku potporu Unije u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na godišnji proračun Unije.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija za provedbu ove Uredbe donosi godišnji program rada inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć u skladu s postupkom iz članka 24(2). U tim se programima određuju ciljevi koji se žele postići, očekivani rezultati, način provedbe te njihov ukupan broj. Oni također sadrže opis aktivnosti koje treba financirati, indikativne iznose raspoređene za svaku aktivnost i indikativne rokove provedbe. Za bespovratna sredstva se navode prioriteti, temeljni evaluacijski kriteriji i maksimalna stopa sufinanciranja.

brisan

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija bi mogla razmotriti dodanu vrijednost i prednosti u upravljanju koje donosi stvaranje uzajanmog fonda EU-a.

4. Komisija bi mogla razmotriti dodanu vrijednost i prednosti u upravljanju koje donosi stvaranje uzajanmog fonda EU-a, što se tiče odgovarajućih odredbi, osobito članka 187. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. o financijskim pravilima primjenjivim na opći proračun Unije.

 

U slučaju da Komisija osnuje uzajamni fond EU-a, višegodišnji odnosno godišnji radni program tog fonda bit će usvojen prema postupku iz članka 25.

 

Uzajamni fond inicijative volontera EU-a za humanitarnu pomoć može se osnovati samo ako se detaljnom analizom uporabe uzajamnih fondova EU-a za takve akcije dokaže dodana vrijednost takvog uzajamnog fonda.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisiji će u pogledu humanitarne pomoći pomagati odbor osnovan člankom 17(1) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/98. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

1. Komisiji će u pogledu humanitarne pomoći pomagati odbor osnovan člankom 17(1) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/98. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. U radu odbora sudjeluje promatrač Europskog parlamenta.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 7. stavka 2. i 9. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od 7 godina od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 7.(2. i članka 9. i 18.(a) te članka 21.(4) dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od 7 godina od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Organizacije šiljateljice koje upućuju volontere na operacije izvan Unije, odgovorne su za praćenje njihovih aktivnosti i redovito Komisiji podnose izvješća o praćenju.

3. Organizacije šiljateljice koje upućuju volontere na operacije izvan Unije, odgovorne su za praćenje njihovih aktivnosti i redovito Komisiji podnose izvješća o praćenju poštujući sva prava pojedinačnih volontera u pogledu zaštite osobnih podataka.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) Privremeni izvještaj kojim se ocjenjuju rezultati te kvalitativni i kvantitativni aspeki provedbe ove Uredbe tijekom prve tri godine provedbe najkasnije do 31. prosinca 2017.;

(a) Privremeni izvještaj kojim se ocjenjuju rezultati te kvalitativni i kvantitativni aspeki provedbe ove Uredbe,uključujući učinak na volontere EU-a za humanitarnu pomoć u sektoru humanitarne pomoći i isplativost programa tijekom prve tri godine provedbe najkasnije do 30. lipnja 2017.;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka 1 a i 1 b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

 

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Background and general remarks

On 19 September 2012, the Commission adopted a proposal for a regulation establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps - EU Aid Volunteers, as provided for by Article 214(5) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Its objective is to express the Union's humanitarian values and solidarity with people in need, through the promotion of an effective and visible European Voluntary Humanitarian Aid Corps, which contributes to strengthening the Union's capacity to respond to humanitarian crises and to building the capacity and resilience of vulnerable or disaster-affected communities in third countries.

The proposal builds on the 2010 Communication ‘How to express EU citizens’ solidarity through volunteering: First reflections on a European Voluntary Humanitarian Aid Corps’.

Your rapporteur welcomes the Commission’s approach, in that it has made this initiative complementary to existing structures and organisations and has avoided duplication of effort.

It may also be welcomed that the actions of the Corps are to be guided by humanitarian principles (the European Humanitarian Aid Consensus) and that deployment is to be based on needs identified on the ground.

The corps will fill the gaps which currently exist in humanitarian volunteer work, and will also help to cultivate public awareness and the idea of European citizenship.

Solidarity is a fundamental value of the Union, and volunteering is a practical and visible expression of that solidarity. The Union has to ensure adequate humanitarian aid in the face of the increased number and magnitude of humanitarian crises. Volunteers can enhance the EU’s humanitarian aid operations.

Some humanitarian partners have expressed doubts about the initiative, and more specifically about the genuine added value which the corps will bring to the EU’s humanitarian action and about its financing.

Your rapporteur supports the initiative as a whole, and endorses the principles and objectives indicated by the Commission in its proposal. However, certain provisions of the proposal for a regulation remain very vague and should be supplemented and clarified. Your rapporteur therefore suggests several amendments, particularly to ensure that the proposal possesses genuine added value.

In preparing the draft report, account has been taken of the lessons learned from the various pilot projects carried out in the past or still under way which are linked to the proposal.

2. Main aspects of the draft report

(a) Scope, objectives and general principles:

EU aid volunteers will be deployed in humanitarian aid operations in third countries in response to man-made crises or natural disasters.

Your rapporteur proposes that contexts in which armed conflicts or internal disturbances are taking place should be explicitly excluded, to ensure the safety and security of the volunteers.

In disaster situations, the volunteers should be involved in particular – by means of their contribution to enhancing the Union's capacity to respond to humanitarian crises – in preparing for disasters, reducing risks of disasters, and enhancing the link between relief, rehabilitation and development (LRRD). LRRD is central to the European Parliament’s thinking about the subject, particularly in the context of the negotiations on the Financing Instrument for Development Cooperation.

Your rapporteur recalls that the actions of the EU aid volunteers should be guided by the European Consensus on Humanitarian Aid.

In order to pursue the objectives of the initiative, a forum for consultation and dialogue, bringing together representatives of the Commission, Member States and the sending and hosting organisations, should be established when the programme is launched.

(b) Added value, humanitarian needs and impact:

The number, scope and complexity of humanitarian crises around the world have increased significantly. Humanitarian actors are therefore increasingly being called upon to provide an effective response. The needs are increasing, but financing is not keeping pace at this time of financial crises. EU aid volunteers should provide genuine added value to the EU’s humanitarian action, to the host organisations and to local communities, and the deployment of the volunteers should be based on needs identified on the ground.

A series of proposed amendments are intended to place greater emphasis on these points, which are already covered in the Commission proposal. The EU Aid Volunteers Initiative should be an entirely humanitarian instrument supplementing and enhancing the EU’s humanitarian action with the best possible use of the funding provided.

Deployments must meet the real needs expressed at local level by the hosting organisations. The role of the volunteers must be clearly defined.

The Commission proposes an interim evaluation report. It is intended to assess the impact of EU aid volunteers in the field of humanitarian aid and the cost-effectiveness of the programme.

(c) Operational objectives and evaluation indicators:

The Commission proposes operational objectives. Progress towards their achievement is to be assessed on the basis of indicators.

The proposed indicators are of an indicative nature and may be altered using the delegated acts procedure.

The proposed indicators are purely quantitative, which is not acceptable to your rapporteur. Amendments suggest inserting at least one qualitative indicator for each operational objective, so that they can be rooted in the legislative text. For example, the effective humanitarian contribution made by volunteers and the quality of the actions carried out, in particular, must be evaluated.

The Commission – acting under the delegate acts procedure – should draw up qualitative indicators relating to effectiveness, the response to needs identified on the ground and the added value provided by the volunteers.

(d) Administrative burden and sending organisations:

The Commission establishes a certification scheme for sending organisations.

The humanitarian aid of DG ECHO is implemented by numerous humanitarian partners, particularly NGOs on the basis of partnership framework contracts. Small NGOs face heavy administrative burdens in their relations with the Commission.

Your rapporteur considers that the Commission should devise a simple approach to the certification scheme, seeking synergies, in particular, with the partnership instruments and existing humanitarian standards.

(e) Standards relating to volunteers:

The Commission is to adopt standards relating to the identification, selection, training and deployment of volunteers. It is important that these standards should be formulated in the light of existing standards and programmes, in a spirit of coherence and of capitalisation on experiences and practices.

Your rapporteur considers that candidate volunteers should be identified and selected on the basis of specific skills and know-how. Identification and selection should be so performed as to ensure diversity of profiles and skills among the young people and experts, in response to specific needs.

The training programme drawn up by the Commission must be based on existing standards and prepared in partnership with specialised institutions. Your rapporteur proposes that the European training programme drawn up in this way should be carried out in close cooperation with these same specialised organisations.

In order to involve sending organisations in training, they should cooperate in assessing the degree of readiness of candidate volunteers.

Your rapporteur also proposes that the context of deployment should take into account the skills and language knowledge of volunteers.

(f) Acknowledgement of volunteers’ experience and recognition of their commitment:

Your rapporteur proposes a series of amendments concerning this point.

Firstly, after their first deployment, EU aid volunteers may be recognised as certified EU aid volunteers. These certified volunteers may be entered in the register provided for and administered by the Commission.

In addition, the Commission will support actions to acknowledge the experience and recognise the commitment of volunteers with a view to acknowledging attainments which are recognised in professional circles.

(g) Cooperation with other countries:

Your rapporteur proposes deleting the clause permitting citizens and organisations from partner countries of the European Neighbourhood Policy to participate in the activities of the EU aid volunteers.

Although the Commission proposes that such cooperation should be funded by the countries concerned, your rapporteur considers the programme to be a European one, which advances the idea of European citizenship.

3. Horizontal elements relating to the financing instruments for EU external action (2014-2020): committee procedure and exercise of powers delegated to the Commission

For the purpose of implementing certain provisions in the proposal for a regulation, the Commission proposes using the committee procedure or the delegated acts procedure, as the case may be.

Your rapporteur considers that, in general, the Commission has respected the prerogatives and powers assigned to the European Parliament by the Lisbon Treaty, with reference to the above procedures.

However, your rapporteur proposes establishing a general programming framework different from that proposed by the Commission, which will be consistent with the prerogatives of Parliament and with its proposals for the new Financing Instrument for Development Cooperation (2014-2020).

Two consecutive multiannual work programmes will be adopted by means of delegated acts. These documents will in particular set out the objectives pursued, the expected results, the methods of implementation and the total amount.

Annual work programmes implementing the multiannual programmes will be adopted by means of the committee procedure and will contain non-essential elements such as a description of the actions and the amount allocated to each action.

In accordance with existing legislation, your rapporteur proposes inserting that the creation of an EU trust fund, the definition of its objectives and its management and implementation should be performed using the delegated acts procedure.

OPINION of the Committee on Budgets (5.3.2013)

for the Committee on Development

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps

(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

Rapporteur: María Muñiz De Urquiza

SHORT JUSTIFICATION

On 19 September 2012 the Commission presented its proposal for a Regulation establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps (EVHAC). This is the first initiative to organise a pan-European volunteers mechanism and comes as a response to the gaps identified in volunteering activity in the EU, such as the lack of structured approach on Union level, poor visibility of EU humanitarian actions, the lack of unified mechanism of selection of volunteers and the lack of sufficiently trained volunteers for humanitarian aid.

The aim of the Commission proposal is to strengthen the Union's capacity to respond to humanitarian crises and to develop a comprehensive framework of standards and procedures to ensure a network of humanitarian aid volunteers, who would be sufficiently trained, qualified and whose security will be placed at the highest level.

The suggested financial reference amount is EUR 210 million in constant prices for the 2014 - 2020 Multiannual Financial Framework.

Although the Commission proposal presents a good starting basis for the establishment of the EVHAC, your Rapporteur would like to improve it further by aligning it more closely to the new financial rules applicable to the general budget of the Union (Regulation No. 966/2012), especially relatively to the powers of the Commission to set up and manage an EU Trust Fund in the framework of humanitarian aid. Although not integrated in the budget, those trust funds should be managed in accordance with the financial regulation to the extent necessary for the security and transparency of the use of Union funds. For that purpose, the Commission should chair the governing board established for each trust fund to ensure the representation of donors and to decide upon the use of the funds. The relevant provisions for trust funds are covered by Article 187 of the new Financial Regulation and Article 259 of the delegated regulation on the rules of its application.

Your rapporteur also insists on coordination and complementarity of activities on Union and national levels, and cooperation with other international and local donors.

AMENDMENTS

The Committee on Budgets calls on the Committee on Development, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment    1

Draft legislative resolution

Paragraph 1a (new)

Draft legislative resolution

Amendment

 

1a. Points out that the financial envelope specified in the legislative proposal constitutes only an indication to the legislative authority and that it cannot be fixed until agreement is reached on the proposal for a regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020;

Amendment    2

Draft legislative resolution

Paragraph 1b (new)

Draft legislative resolution

Amendment

 

1b. Recalls its resolution of 8 June 2011 on "Investing in the future: a new Multiannual Financial Framework (MFF) for a competitive, sustainable and inclusive Europe"1; reiterates that sufficient additional resources are needed in the next MFF in order to enable the Union to fulfil its existing policy priorities and the new tasks provided for by the Treaty of Lisbon, as well as to respond to unforeseen events; points out that even with an increase in the level of resources for the next MFF by at least 5% compared to the 2013 level only a limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and commitments and the principle of Union solidarity; challenges the Council, if it does not share this approach, to clearly identify which of its political priorities or projects could be dropped altogether, despite their proven European added value;

 

_______________

 

1 Texts adopted, P7_TA(2011)0266.

Amendment    3

Draft legislative resolution

Paragraph 1c (new)

Draft legislative resolution

Amendment

 

1c. Considers that separate funding and budgetary allocations should be guaranteed for this initiative whilst remaining mutually complementary with the other instruments for the Union's external policies.

Amendment    4

Draft legislative resolution

Paragraph 1 d (new)

Draft legislative resolution

Amendment

 

1d. Highlights that the EU Aid Volunteers' Initiative  contributes to the development of the competences and employability of young people, hence indirectly supports the EU efforts to reduce youth unemployment ; therefore underlines the importance of ensuring adequate funding for this initiative.

Amendment    5

Proposal for a regulation

Recital 4

Text proposed by the Commission

Amendment

(4) The Union's humanitarian aid is delivered in situations where other instruments related to development cooperation, crisis management and civil protection operate. The EU Aid Volunteers should work in a coherent and complementarity manner with relevant policies and instruments in order to make the most effective use of these instruments while systematically promoting humanitarian principles and long-term development goals. Synergies of the actions of the EU Aid Volunteers should be sought with the Union Civil Protection Mechanism, the Emergency Response Centre established by Decision XX/XXXX and with the EEAS and the EU Delegations in order to coordinate the Union's response to humanitarian crises in third countries.

(4) The Union's humanitarian aid is delivered in situations where other instruments related to development cooperation, crisis management and civil protection operate. The EU Aid Volunteers should work in a coherent and complementarity manner with relevant policies and instruments in order to make the most effective use of these instruments and avoid overlaps, while systematically promoting humanitarian principles and long-term development goals .Synergies of the actions of the EU Aid Volunteers should be sought in particular with the Union Civil Protection Mechanism, the Emergency Response Centre established by Decision XX/XXXX, with the EEAS, the EU Delegations, regional and local actors and international organisations in order to coordinate the Union's response to humanitarian crises in third countries.

Amendment    6

Proposal for a regulation

Recital 13 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(13a) Improving implementation and quality of spending should constitute guiding principles for achieving the objectives of the instrument while ensuring optimal and transparent use of the financial resources.

Amendment    7

Proposal for a regulation

Recital 22 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(22a) Separate funding and budgetary allocations should be guaranteed for this initiative whilst causing no reduction in the budget for humanitarian operations and remaining mutually complementary with the other instruments for the Union's external policies.

Amendment    8

Proposal for a regulation

Article 6 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. In implementing the Regulation, coherence shall be ensured with other areas of Union's external action and with other relevant Union policies. Particular attention shall be given to ensure smooth transition between relief, rehabilitation and development.

1. In implementing the Regulation, coherence and complementarity shall be ensured with other areas of Union's external action and with other relevant Union policies. Particular attention shall be given to ensure smooth transition between relief, rehabilitation and development.

Amendment    9

Proposal for a regulation

Article 6– paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. The Commission and the Member States shall cooperate to improve the consistency and coherence between relevant national volunteering schemes and the actions of the EU Aid Volunteers.

2. The Commission and the Member States shall cooperate to improve the efficiency, effectiveness, consistency and coherence between relevant national volunteering schemes and the actions of the EU Aid Volunteers.

Amendment    10

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point a – indent 1

Text proposed by the Commission

Amendment

– the number of EU Aid Volunteers deployed or ready for deployment;

– the number of EU Aid Volunteers deployed or ready for deployment with the required qualifications;

Amendment    11

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point a – indent 2

Text proposed by the Commission

Amendment

-the number of people reached by humanitarian aid provided by the Union

the number of people reached by humanitarian aid and efficiency assessment of the humanitarian aid provided by the Union through EU Aid volunteers.

Amendment    12

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point b – indent 1

Text proposed by the Commission

Amendment

– the number of volunteers trained and the quality of the training on the basis of the reviews and level of satisfaction;

– the number of volunteers that successfully completed the training and the assessment of the quality of the training on the basis of the reviews, level of satisfaction, including post-deployment reviews of the relevance of the training provided for volunteers operating on the field;

Amendment    13

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point c – indent 2

Text proposed by the Commission

Amendment

– the number of third country staff and volunteers participating in the capacity building actions.

– the number of third country staff and volunteers participating in the capacity building actions, and when possible the continuity in the organisation after the end of training.

Amendment    14

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point e – indent 1

Text proposed by the Commission

Amendment

the number of certified sending organisations;

qualitative and quantitative assessment of certified sending organisations (such as their number, structure, cooperation mechanisms, etc);

Amendment    15

Proposal for a regulation

Article 10 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The Commission shall establish a certification mechanism ensuring that sending organisations comply with the standards referred to in Article 9 and a differentiated certification mechanism for hosting organisations.

1. The Commission shall establish a certification mechanism ensuring that sending organisations comply with the standards referred to in Article 9 and a differentiated certification mechanism for hosting organisations. This mechanism shall be inclusive and non-discriminatory to any kind of eligible organisation.

Amendment    16

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The Commission shall establish a training programme in order to prepare the candidate volunteers for undertaking humanitarian activities and for deployment in humanitarian aid operations.

1. The Commission shall establish a training programme in order to prepare the candidate volunteers for undertaking humanitarian activities and for deployment in humanitarian aid operations. Proper funding for NGOs and other entities entitled to perform training of volunteers shall be ensured.

Amendment    17

Proposal for a regulation

Article 19

Text proposed by the Commission

Amendment

Financial assistance under this Regulation may be awarded to natural persons and legal persons, whether governed by private or public law, which shall then be deemed financial beneficiaries in the sense of the Financial Regulation XX/2012.

Financial assistance under this Regulation may be awarded to natural persons and legal persons, whether governed by private or public law, which shall then be deemed financial beneficiaries in the sense of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union1.

 

____________

 

1 OJ L 298, 26.10.2012, p. 1.

Amendment    18

Proposal for a regulation

Article 20

Text proposed by the Commission

Amendment

The financial reference amount for the implementation of this Regulation for the period 2014 to 2020 shall be EUR 239.100.000 at current prices. If necessary, appropriations could be entered in the budget beyond 2020 to cover similar expenses, in order to enable the management of actions not yet completed by 31 December 2020.

The indicative financial reference amount as defined in point [17] of the Interinstitutional Agreement of xx/201z between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and sound financial management shall be EUR 239 100 000 at current prices.

 

Annual appropriations shall be authorised by the budgetary authority without prejudice to the provisions of the regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020 and the Interinstitutional Agreement xxx/201z between the European Parliament, Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and sound financial management.

 

If necessary, payment appropriations could be entered in the budget beyond 2020 to cover similar expenses, in order to enable the payment management of actions not yet completed by 31 December 2020,

Amendment    19

Proposal for a regulation

Article 21 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The Commission shall implement the Union's financial assistance in accordance with the Financial Regulation XX/2012 applicable to the budget of the Union.

1. The Commission shall implement the Union's financial assistance in accordance with Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union.

Amendment    20

Proposal for a regulation

Article 21–paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. In order to implement this Regulation, the Commission shall adopt an annual work programme of the EU Aid Volunteers' initiative in accordance with the procedure referred to in Article 24(2). It shall set out the objectives pursued, the expected results, the method of implementation and their total amount. It shall also contain the description of actions to be financed, an indication of the amount allocated to each action and an indicative implementation timetable. For grants, they shall include the priorities, the essential evaluation criteria and the maximum rate of co-financing.

3. In order to implement this Regulation, the Commission shall adopt an annual work programme of the EU Aid Volunteers' initiative in accordance with the procedure referred to in Article 25. It shall set out the objectives pursued, the expected results, the method of implementation and their total amount. It shall also contain the description of actions to be financed and an indication of the amount allocated to each action. For grants, they shall include the priorities, the essential evaluation criteria and the maximum rate of co-financing. The indicative implementation timetable of the annual work programme shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 24 (2).

Amendment    21

Proposal for a regulation

Article 21 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4. The Commission may consider the added-value and management advantages of creating an EU Trust Fund.

4. The Commission may consider the added-value and management advantages of creating an EU Trust Fund, in respect of the relevant provisions, and in particular Article 187 of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union.

 

In case a trust fund is created by the Commission, the adoption of the multiannual or annual working programme of this fund shall be subject to the procedure referred to in Article 25.

 

A trust fund for EU Aid Volunteers can only be created if a thorough analysis on the of use of EU trust funds for the intended actions proves the added value of such a trust fund.

PROCEDURE

Title

Establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps EU Aid Volunteers

References

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Committee responsible

       Date announced in plenary

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Opinion by

       Date announced in plenary

BUDG

13.12.2012

Rapporteur

       Date appointed

María Muñiz De Urquiza

18.12.2012

Date adopted

4.3.2013

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

29

1

2

Members present for the final vote

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Substitute(s) present for the final vote

François Alfonsi, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

OPINION of the Committee on Employment and Social Affairs (22.2.2013)

for the Committee on Development

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps

(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245 (COD))

Rapporteur: Philippe Boulland

AMENDMENTS

The Committee on Employment and Social Affairs calls on the Committee on Development, as the committee responsible, to incorporate the following amendments into its report:

Amendment    1

Proposal for a regulation

Recital 2

Text proposed by the Commission

Amendment

(2) Volunteering is a concrete and visible expression of solidarity allowing individuals to dedicate their knowledge, skills and time to the service of fellow human beings, without a primary concern for financial gain.

(2) Volunteering is a concrete and visible expression of solidarity allowing individuals to dedicate their knowledge, skills, experience and time to the service of fellow human beings, without a primary concern for financial gain and also a wish to cope with additional humanitarian needs emerging in humanitarian crises, both man-made and natural disasters.

Amendment    2

Proposal for a regulation

Recital 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(2 a) While volunteering is on the rise for many activities there is still further need for awareness raising and also a significant potential for further developing solidarity among Union's citizens with victims of crises and disasters in third countries.

Amendment    3

Proposal for a regulation

Recital 3

Text proposed by the Commission

Amendment

(3) The Union's vision of humanitarian aid, including a common objective, principles and good practice and a common framework to deliver the Union's humanitarian aid, is set out in the ‘European Consensus on Humanitarian Aid’ . The European Consensus underlines the Union's firm commitment to upholding and promoting the fundamental humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence. The actions of the European Voluntary Humanitarian Aid Corps (hereinafter referred to as the EU Aid Volunteers) should be guided by the European Consensus on Humanitarian Aid.

(3) The Union's vision of humanitarian aid, including a common objective, principles and good practice and a common framework to deliver the Union's humanitarian aid, is set out in the ‘European Consensus on Humanitarian Aid’. There is a need to raise both awareness levels and its visibility among Union's citizens because European humanitarian aid is often overshadowed by that of other international organisations. The European Consensus underlines the Union's firm commitment to upholding and promoting the fundamental humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence. The actions of the European Voluntary Humanitarian Aid Corps (hereinafter referred to as the 'EU Aid Volunteers') should be guided by the European Consensus on Humanitarian Aid.

Amendment    4

Proposal for a regulation

Recital 5

Text proposed by the Commission

Amendment

(5) The number, scope and complexity of humanitarian crises worldwide have increased significantly over the years leading to a rising demand on humanitarian actors to provide an effective, efficient and coherent response and to support third country local communities in order to make them less vulnerable and to strengthen their resilience to disasters.

(5) The number, scope and complexity of humanitarian crises worldwide both natural and man-made have increased significantly over the years and this trend is unfortunately likely to continue leading to a rising demand on humanitarian actors to provide an immediate, effective, efficient and coherent response and to support third country local communities in order to make them less vulnerable and to strengthen their resilience to disasters.

Amendment    5

Proposal for a regulation

Recital 6

Text proposed by the Commission

Amendment

(6) Volunteers can strengthen humanitarian aid operations and contribute to the professionalization of humanitarian aid when they are adequately selected, trained and prepared for deployment so as to ensure that they have the necessary skills and competences to help people in need in the most effective way.

(6) Volunteers can strengthen humanitarian aid operations and contribute to the professionalization of humanitarian aid when they are adequately selected, trained and prepared for deployment so as to ensure that they have the necessary skills, competences and abilities to help people in need in the most effective way, provided that they can count on sufficient on-site support or supervision.

Amendment    6

Proposal for a regulation

Recital 7

Text proposed by the Commission

Amendment

(7) Volunteering schemes exist in Europe and worldwide focusing on third country deployment. These are often national schemes which focus mainly or exclusively on development projects. The EU Aid Volunteers should, therefore, avoid duplication and should add value by providing opportunities to volunteers to jointly contribute to humanitarian aid operations thus reinforcing active European Union citizenship and by fostering transnational cooperation of implementing organisations participating in the actions of the Corps.

(7) Volunteering schemes exist in Europe and worldwide focusing on third country deployment. These are often national schemes which focus mainly or exclusively on development projects. The EU Aid Volunteers should, therefore, avoid duplication and should add value by providing opportunities to volunteers to jointly contribute to humanitarian aid operations thus reinforcing active European Union citizenship, fostering transnational cooperation of implementing organisations participating in the actions of the Corps, therefore projecting a positive image of the Union in the world and fostering interest for pan-European humanitarian projects.

Amendment    7

Proposal for a regulation

Recital 9

Text proposed by the Commission

Amendment

(9) Security and safety of the volunteers should remain of paramount importance.

(9) Appropriate training, security and safety of the volunteers should remain of paramount importance, therefore inexperienced volunteers should not be sent to projects where security is a concern.

Amendment    8

Proposal for a decision

Recital 10

Text proposed by the Commission

Amendment

(10) The Union carries out its humanitarian aid operations in partnership with implementing organisations. These organisations should play a significant role in implementing the EU Aid Volunteers' initiative to ensure ownership of the actors in the field and to maximise the potential uptake of the Voluntary Corps' actions. The Union should entrust implementing organisations notably with the identification, selection, preparation and deployment of EU Aid Volunteers in accordance with standards established by the Commission. The Commission should, in addition, be able to draw upon successfully trained and prepared volunteers for deployment, where appropriate.

(10) The Union carries out its humanitarian aid operations in partnership with implementing organisations. These organisations should play a significant role in implementing the EU Aid Volunteers' initiative to ensure ownership of the actors in the field and to maximise the potential uptake of the Voluntary Corps' actions. The Union should entrust implementing organisations notably with the identification, selection, preparation and deployment of EU Aid Volunteers, as well as with follow-up during and after assignments, in accordance with standards established by the Commission. The Commission should, in addition, be able to draw upon successfully trained and prepared volunteers for deployment, where appropriate.

Amendment    9

Proposal for a regulation

Recital 12

Text proposed by the Commission

Amendment

(12) Volunteering in humanitarian aid could help maintain young people active, contribute to their personal development and intercultural awareness, and improve their competences and employability in global economy. It would, thus, contribute to the ‘Youth Opportunities Initiative’ and to a range of other key objectives of the Union such as social inclusion, employment, active citizenship, education, and skills development .

(12) Volunteering in humanitarian aid could help maintain young people active, contribute to their personal development and intercultural awareness, and improve their competences and employability in global economy. It would, thus, contribute to the ‘Youth Opportunities Initiative’ and to a range of other key objectives of the Union such as social inclusion, employment, active citizenship, education, and skills development as well as in upholding volunteering as a concrete expression of European solidarity with people affected by crises, thus promoting the Union's values and principles.

Amendment    10

Proposal for a regulation

Recital 15 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(15 a) Underlines that such voluntary aid corps should be cost effective, compliment existing national and international voluntary schemes without duplicating them, and be focused on addressing concrete needs and gaps in the humanitarian field;

Amendment    11

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. This Regulation establishes a European Voluntary Humanitarian Aid Corps (hereinafter referred to as ‘the EU Aid Volunteers’) as a framework for joint contributions from European volunteers in humanitarian aid operations of the Union.

1. This Regulation establishes a European Voluntary Humanitarian Aid Corps (hereinafter referred to as ‘the EU Aid Volunteers' initiative') as a framework for joint contributions from European volunteers in humanitarian aid operations of the Union.

Amendment  12

Proposal for a decision

Article 4 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. The safety and security of volunteers shall be a priority.

3. The training, safety and security of volunteers shall be a priority.

Amendment    13

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4. The EU Aid Volunteers shall promote common activities and participation of volunteers from different countries and foster joint projects and transnational partnerships between implementing organisations as referred to in Article 10.

4. The EU Aid Volunteers' initiative shall promote common activities, close cooperation and participation of volunteers from different countries and foster joint projects and transnational partnerships between implementing organisations as referred to in Article 10; ensuring coordination, complementarity, coherence and cost effectiveness between the variety of existing EU voluntary schemes for crisis situations in third countries, without duplicating them.

Amendment    14

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) ‘volunteer’ means a person who chooses, out of free will and motivation and without a primary concern for financial gain, to engage in activities that benefit the community, him or herself, and society at large.

(a) ‘volunteer’ means a person who chooses, out of free will and motivation and without a primary concern for financial gain, to engage in activities that benefit the community and society at large and possibly additionally him or herself.

Amendment    15

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) an ‘EU Aid Volunteer’ means a candidate volunteer that has been selected, trained, assessed as eligible and registered as available for deployment in humanitarian aid operations in third countries.

(c) an ‘EU Aid Volunteer’ means a candidate volunteer that has been selected, adequately trained, assessed as eligible and registered as available for deployment in humanitarian aid operations in third countries.

Amendment    16

Proposal for a decision

Article 5 –paragraph 1 - point c a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

c a) ‘volunteer leader’ means a person who supervises or manages volunteers, and who draws on experience to educate and train them before, during, and after their assignment.

Amendment    17

Proposal for a regulation

Article 6 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. In implementing the Regulation, coherence shall be ensured with other areas of Union's external action and with other relevant Union policies. Particular attention shall be given to ensure smooth transition between relief, rehabilitation and development.

1. In implementing the Regulation, coordination, complementarity and coherence shall be ensured with other areas of Union's external action and with other relevant Union policies. Particular attention shall be given to ensure smooth transition between relief, rehabilitation and development and synergies with the Union Civil Protection Mechanism.

Amendment  18

Proposal for a regulation

Article 6 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. The Commission and the Member States shall cooperate to improve the consistency and coherence between relevant national volunteering schemes and the actions of the EU Aid Volunteers.

2. The Commission and the Member States shall cooperate to improve the consistency and coherence between relevant national volunteering schemes and the actions of the EU Aid Volunteers' initiative in order to ensure higher cost efficiency. The Commission should make use of the existing European networks, which are efficient.

Amendment    19

Proposal for a regulation

Article 6 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. The Union shall foster cooperation with relevant international organisation, in particular the United Nations, and other humanitarian aid partners in implementation of the actions of the EU Aid Volunteers.

3. The Union shall foster cooperation with relevant international organisation, in particular the United Nations, and other humanitarian aid partners and stakeholders in the regions in implementation of the actions of the EU Aid Volunteers.

Amendment    20

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The EU Aid Volunteers shall pursue the following operational objectives:

1. The EU Aid Volunteers' initiative shall pursue the following operational objectives:

Amendment    21

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point b – indent 1

Text proposed by the Commission

Amendment

– the number of volunteers trained and the quality of the training on the basis of the reviews and level of satisfaction;

– the number of volunteers trained and the quality of the training on the basis of the reviews and level of satisfaction and performance;

Amendment    22

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point b – indent 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

- an evaluation of new skills and competences acquired based on existing EU tools such as the Skills Passport or the European Qualifications framework

Amendment    23

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point e – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

(e) Enhancement of coherence and consistency of volunteering across Member States in order to improve opportunities for Union citizens to participate in humanitarian aid activities and operations. Progress towards the achievement of this operational objective shall be assessed on the basis of indicators, such as:

(e) Enhancement of coherence, consistency and reliability of volunteering across Member States in order to improve opportunities for Union citizens to participate in humanitarian aid activities and operations. Progress towards the achievement of this operational objective shall be assessed on the basis of indicators, such as:

Amendment    24

Proposal for a regulation

Chapter 2 – title

Text proposed by the Commission

Amendment

ACTIONS OF THE EU AID VOLUNTEERS

ACTIONS of THE EU AID VOLUNTEERS' initiative

Amendment    25

Proposal for a regulation

Article 8 – title

Text proposed by the Commission

Amendment

Actions of the EU Aid Volunteers

Actions of the EU Aid Volunteers' initiative

Amendment    26

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

The EU Aid Volunteers shall pursue the objectives referred to in Articles 3 and 7 through the following types of actions:

The EU Aid Volunteers' initiative shall pursue the objectives referred to in Articles 3 and 7 through the following types of actions:

Amendment    27

Proposal for a decision

Article 9 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

a) the identification, selection and preparation of candidate volunteers for deployment in humanitarian aid operations;

a) the identification, briefing – both before and after the assignment – selection and preparation of candidate volunteers for deployment in humanitarian aid operations;

Amendment    28

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. These standards shall ensure duty of care and cover notably the responsibilities of the sending and hosting organisations, minimum requirements on the coverage of subsistence, accommodation and other relevant expenses, insurance coverage, security procedures and other relevant elements.

2. These standards shall ensure duty of care and cover notably the responsibilities of the sending and hosting organisations, the supervision, ongoing training and management of the volunteers, minimum requirements on the coverage of subsistence, accommodation and other relevant expenses, insurance coverage, security procedures and other relevant elements, such as the provision of meals and accommodation, transport from the international airport to the place of work, medical, travel and cancellation insurance, social security coverage during the service and 24-hour support and assistance for the team both on-site and at headquarters, as well as coverage of other costs depending the country of action, the type of humanitarian aid and the terms under which the volunteer and/or the hosting or sending organisation may cancel.

Amendment    29

Proposal for a regulation

Article 10 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The Commission shall establish a certification mechanism ensuring that sending organisations comply with the standards referred to in Article 9 and a differentiated certification mechanism for hosting organisations.

1. The Commission shall establish a certification mechanism, developed in close cooperation with NGOs renowned for humanitarian work, ensuring that sending organisations comply with the standards referred to in Article 9 and a differentiated certification mechanism for hosting organisations.

 

Volunteer representatives shall be consulted when updating such mechanisms.

Amendment    30

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The Commission shall establish a training programme in order to prepare the candidate volunteers for undertaking humanitarian activities and for deployment in humanitarian aid operations.

1. The Commission shall establish a training programme based on the expertise of renowned humanitarian aid organisations in order to prepare the candidate volunteers for undertaking humanitarian activities and for deployment in humanitarian aid operations, notably by providing necessary background information on the Union's role and values regarding humanitarian issues.

Amendment    31

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. Candidate volunteers who have been identified and selected in accordance with Article 11 shall be eligible to participate in the training programme. The individual scope and content of the training each candidate volunteer needs to accomplish shall be determined on the basis of his or her needs taking into account prior experience.

2. Candidate volunteers who have been identified and selected in accordance with Article 11 shall be eligible to participate in the training programme. The individual scope and content of the training each candidate volunteer needs to accomplish shall be determined on the basis of his or her needs, taking into account prior experience. Prior to their deployment, the EU aid volunteers shall received additional training specifically tailored to the needs and special circumstances of the country and of the project to which they are sent.

Amendment    32

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. As part of their training and notably their preparation for deployment candidate volunteers may undertake apprenticeship placements in certified sending organisations, where possible in a country other than their country of origin.

3. As part of their training and notably their preparation for deployment candidate volunteers should be offered the opportunity to undertake an apprenticeship placement in certified sending organisations, where possible in a country other than their country of origin.

Amendment  33

Proposal for a decision

Article 12 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4. Without prejudice to paragraph 3, candidate volunteers who have not benefited from an apprenticeship placement may be given, where appropriate, additional pre-deployment preparation by certified sending organisations. This preparation and the apprenticeship placement shall comply with the standards for preparation referred to in Article 9(1)(a).

4. Without prejudice to paragraph 3, candidate volunteers who have not benefited from an apprenticeship placement may be given, where appropriate, additional pre-deployment preparation by certified sending organisations. This preparation and the apprenticeship placement shall comply with the standards for preparation referred to in Article 9(1)(a). Candidate volunteers who have not benefited from an apprenticeship and those being sent to a foreign country must be given additional training.

Amendment    34

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 5

Text proposed by the Commission

Amendment

5. The training programme shall include an assessment of the candidate volunteers' readiness to be deployed in humanitarian aid operations.

5. The training programme shall include an assessment of the candidate volunteers' readiness to be deployed in humanitarian aid operations and to help ensure security and safety when deployed.

Amendment    35

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 5 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

5 a. If the training programme is longer than 3 months, the candidate volunteer should receive a monthly grant to cover the costs of accommodation at the place of training, including during the time of the apprenticeship if no gratification is foreseen.

Amendment  36

Proposal for a decision

Article 13 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Candidate volunteers who have successfully passed the assessment referred to in Article 12(5) shall be considered EU Aid Volunteers. They can be as such included in the Register of EU Aid Volunteers (hereinafter referred to as 'the Register') and shall be eligible for deployment.

1. Candidate volunteers who have successfully passed the assessment referred to in Article 12(5) shall be considered EU Aid Volunteers. They can be as such included in the Register of EU Aid Volunteers (hereinafter referred to as 'the Register') and shall be eligible for deployment for a period of no more than two years, after which they must be reassessed.

Amendment    37

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. The Commission shall establish, maintain and update the Register and shall regulate the access and the use of it.

2. The Commission shall establish, maintain and update the Register, notably by keeping track of the number of volunteers deployed in countries hit by disasters and shall regulate the access and the use of it.

Amendment    38

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. The specific terms of deployment of volunteers shall be set-out in a contract between the sending organisations and the volunteer, including the duration and location of deployment and the tasks of the volunteer.

3. The specific terms of deployment of volunteers shall be set-out in a contract between the sending organisations and the volunteer, including the duration and location of deployment and the tasks of the volunteer. The contract shall provide for, inter alia, payment of the volunteer's return air fare, the provision of meals and accommodation, transport from the international airport to the place of work, medical, travel and cancellation insurance and 24-hour support and assistance for the team both on-site and at headquarters, as well as payment of other costs depending the country of action, the type of humanitarian aid and the terms under which the volunteer and/or the hosting or sending organisation may cancel. The contract shall either specify the rights and obligations of the volunteer or indicate where the rights and obligations are documented.

Amendment    39

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 4 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

4 a. On the basis of a certificate issued by the Commission, the actual time of the EU aid volunteering period shall be counted in the length of professional experience when the contract between the sending and hosting organisations is longer than six months. For contracts shorter than six months, the experience gained as an EU Aid Volunteer can be recognised as a traineeship, on the basis of a certificate issued by the Commission.

Amendment  40

Proposal for a decision

Article 15 – paragraph 1 - point c a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

c a) protection of volunteers by all necessary means, including the provision of specific information to local parties and partners, especially in conflict zones

Amendment    41

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 2 – point 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

1 a. The network can be used to set up a mechanism for the election of a volunteer representation of active volunteers, which will represent the volunteers in a similar manner as staff representatives. Volunteer representatives have to be consulted on changes addressing the rights and obligations of the volunteers.

Amendment    42

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. The Network shall also provide and promote opportunities for on-line volunteering to complement and reinforce the activities of the EU Aid Volunteers.

3. The Network shall also provide and promote opportunities for on-line volunteering to complement and reinforce the activities of the EU Aid Volunteers. The Commission should use existing European networks, which are efficient, such as the EURES network. The EURES network could be useful as, after six months of experience volunteers might want to use their humanitarian aid experience.

Amendment  43

Proposal for a decision

Article 17 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. EU Aid Volunteers shall, where necessary with the assistance and direction of the sending and hosting organisations, participate in appropriate information, communication and awareness raising activities before, during and after deployment to promote the EU Aid Volunteers and their engagement therein. The Commission shall define those activities, which shall not impose disproportionate obligations on the volunteers.

3. EU Aid Volunteers shall, with the assistance and direction of the sending and hosting organisations, participate in appropriate information, communication and awareness raising activities before, during and after deployment to promote the EU Aid Volunteers and their engagement therein. The Commission shall define those activities, which shall not impose disproportionate obligations on the volunteers.

Amendment    44

Proposal for a regulation

Article 26 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. Sending organisations deploying volunteers in operations outside the Union shall be responsible for the monitoring of their activities and shall submit to the Commission monitoring reports on a regular basis.

3. Sending organisations deploying volunteers in operations outside the Union shall be responsible for the monitoring of their activities and shall submit to the Commission monitoring reports on a regular basis safeguarding all rights of individual volunteers regarding personal data protection.

PROCEDURE

Title

Establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps EU Aid Volunteers

References

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Committee responsible

       Date announced in plenary

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Opinion by

       Date announced in plenary

EMPL

22.10.2012

Rapporteur

       Date appointed

Philippe Boulland

27.11.2012

Discussed in committee

14.1.2013

24.1.2013

20.2.2013

 

Date adopted

21.2.2013

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

36

2

4

Members present for the final vote

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Substitute(s) present for the final vote

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher

POSTUPAK

Naslov

Osnivanje Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć – volonteri za humanitarnu pomoć EU-a

Referentni dokumenti

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Datum podnošenja EP-u

19.9.2012

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

13.12.2012

EMPL

22.10.2012

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Michèle Striffler

25.10.2012

 

 

 

Razmatranje u odboru

5.11.2012

21.1.2013

19.2.2013

 

Datum usvajanja

23.4.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini, Jan Zahradil

Datum podnošenja

30.4.2013