VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening EU Aid Volunteers

30.4.2013 - (COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD)) - ***I

Commissie ontwikkelingssamenwerking
Rapporteur: Michèle Striffler


Procedure : 2012/0245(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0158/2013
Ingediende teksten :
A7-0158/2013
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening - EU Aid Volunteers

(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0514),

   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 214, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0303/2012),

   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

   gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0158/2013),

1.  neemt het hierbij opgenomen standpunt in eerste lezing aan;

2.  is van mening dat voor dit initiatief aparte financiering en begrotingsmiddelen moeten worden gewaarborgd, en dat dit initiatief ook volledig complementair moet zijn met de andere instrumenten voor het extern beleid van de Unie;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Solidariteit is een kernwaarde van de Unie en de mogelijkheden om uitdrukking te geven aan de solidariteit van de burgers van de Unie met mensen in derde landen die worden bedreigd of getroffen door een door de mens of de natuur veroorzaakte ramp, kunnen nog verder worden ontwikkeld.

(1) Solidariteit is een kernwaarde van de Unie en de mogelijkheden om uitdrukking te geven aan de solidariteit van de burgers van de Unie met mensen in derde landen die worden bedreigd of getroffen door een door de mens of de natuur veroorzaakte ramp, kunnen nog verder worden ontwikkeld. Overigens is de Unie als geheel de grootste donor van humanitaire hulp, met een aandeel van bijna 50% van alle humanitaire hulp wereldwijd.

 

 

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Vrijwilligerswerk is een concrete en zichtbare manier om uitdrukking te geven aan de solidariteit tussen individuele personen, die hun kennis, vaardigheden en tijd ten dienste stellen van medemensen, zonder primair geïnteresseerd te zijn in financieel gewin.

(2) Vrijwilligerswerk is een concrete en zichtbare manier om uitdrukking te geven aan de solidariteit tussen individuele personen, die hun kennis, vaardigheden, ervaring en tijd ten dienste stellen van medemensen, zonder primair geïnteresseerd te zijn in financieel gewin. In het kader van het in deze verordening omschreven initiatief, is het specifieke doel van vrijwilligerswerk bij te dragen aan de versterking van de responscapaciteit van de Unie voor humanitaire crises en aan de opbouw van de capaciteit en weerstand van kwetsbare of door een ramp getroffen bevolkingsgroepen in derde landen.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) Het bewustzijn onder de EU-burgers en de zichtbaarheid van Europese humanitaire hulp moeten worden vergroot, omdat deze vaak wordt overschaduwd door die van andere internationale organisaties. Vrijwilligerswerk breidt zich uit naar vele gebieden, maar toch is er nog meer bewustmaking nodig. Ook kan de solidariteit van de Unieburgers met slachtoffers van crises en rampen in derde landen nog aanzienlijk worden vergroot.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De humanitaire hulp van de Unie wordt verleend in situaties waarin ook instrumenten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, crisisbeheer en civiele bescherming worden ingezet. Het werk van EU Aid Volunteers moet samenhang en complementariteit vertonen met deze beleidslijnen en instrumenten, zodat alle instrumenten zo doeltreffend mogelijk worden benut terwijl humanitaire beginselen en ontwikkeling op lange termijn systematisch worden bevorderd. Er moet worden gestreefd naar synergie tussen EU Aid Volunteers en het mechanisme voor civiele bescherming, het bij Besluit […] opgerichte crisiscentrum bij rampen en de EDEO en de delegaties van de EU, zodat de respons van de Unie op humanitaire rampen in derde landen gecoördineerd verloopt.

(4) De humanitaire hulp van de Unie wordt verleend in situaties waarin ook instrumenten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, crisisbeheer en civiele bescherming worden ingezet. Het initiatief EU Aid Volunteers moet samenhang en complementariteit vertonen met deze beleidslijnen en instrumenten, zodat alle instrumenten zo doeltreffend mogelijk worden benut en overlapping wordt vermeden, terwijl humanitaire beginselen en ontwikkeling op lange termijn systematisch worden bevorderd. Er moet in het bijzonder worden gestreefd naar synergie tussen het initiatief EU Aid Volunteers en het humanitaire beleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie, het mechanisme voor civiele bescherming, het bij Besluit […] opgerichte crisiscentrum bij rampen en de EDEO en de delegaties van de EU, regionale en lokale actoren en internationale organisaties, zodat de respons van de Unie op humanitaire rampen in derde landen gecoördineerd verloopt.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In de loop der tijd zijn de humanitaire crises toegenomen in aantal, omvang en complexiteit, waardoor een steeds groter beroep wordt gedaan op humanitaire actoren om doeltreffend, doelmatig en coherent op te treden en de kwetsbaarheid van lokale gemeenschappen te verminderen en hen te helpen beter bestand te worden tegen rampen.

(5) In de loop der tijd zijn de humanitaire crises bij zowel door de mens veroorzaakte als natuurlijke rampen toegenomen in aantal, omvang en complexiteit, en helaas zal deze tendens zich waarschijnlijk voortzetten, waardoor een steeds groter beroep wordt gedaan op humanitaire actoren om onmiddellijk, doeltreffend, doelmatig en coherent op te treden en de kwetsbaarheid van lokale gemeenschappen te verminderen en hen te helpen beter bestand te worden tegen rampen.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Vrijwilligers kunnen humanitaire hulpoperaties versterken en bijdragen tot de professionalisering van humanitaire hulp op voorwaarde dat zij op de juiste wijze worden geselecteerd, opgeleid en voorbereid, zodat zij over de nodige vaardigheden en competenties beschikken om mensen zo goed mogelijk te helpen.

(6) Vrijwilligers kunnen humanitaire hulpoperaties versterken en bijdragen tot de professionalisering van humanitaire hulp op voorwaarde dat zij op de juiste wijze worden geselecteerd, opgeleid en voorbereid, zodat zij over de nodige vaardigheden en competenties beschikken om mensen zo goed mogelijk te helpen, en indien zij op de plaats waar zij hun vrijwilligerswerk verrichten de juiste ondersteuning of begeleiding ontvangen.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) In Europa en elders in de wereld bestaan al programma's die vrijwilligers uitzenden naar derde landen, maar dit zijn vaak nationale regelingen die zich vooral of uitsluitend richten op ontwikkelingsprojecten. Overlap moet worden voorkomen en EU Aid Volunteers moet toegevoegde waarde bieden door vrijwilligers de kans te geven gezamenlijk bij te dragen aan humanitaire hulpacties, waardoor actief Europees burgerschap wordt bevorderd, en door internationale samenwerking tussen de uitvoerende organisaties te bevorderen.

(7) In Europa en elders in de wereld bestaan al programma's die vrijwilligers uitzenden naar derde landen, maar dit zijn vaak nationale regelingen die zich vooral of uitsluitend richten op ontwikkelingsprojecten. Overlap moet worden voorkomen en EU Aid Volunteers moet toegevoegde waarde bieden door vrijwilligers de kans te geven gezamenlijk bij te dragen aan humanitaire hulpacties, waardoor actief Europees burgerschap wordt bevorderd, en door internationale samenwerking tussen de uitvoerende organisaties te bevorderen, waarmee een positief beeld van de Unie in de wereld wordt uitgedragen en de belangstelling voor pan-Europese humanitaire projecten wordt gestimuleerd.

Amendement              8

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) De huidige vorm van humanitair vrijwilligerswerk vertoont lacunes die kunnen worden ingevuld door EU Aid Volunteers met het juiste profiel die op het juiste moment op de juiste plaats worden ingezet. Dit kan met name worden bereikt door Europese normen te ontwikkelen voor de identificatie en selectie van vrijwilligers, gezamenlijk overeengekomen criteria voor opleiding en voorbereiding voorafgaand aan de uitzending van vrijwilligers, betere registers van potentiële vrijwilligers die kunnen worden geselecteerd op basis van de behoeften ter plaatse, en mogelijkheden voor vrijwilligers om niet alleen via veldwerk, maar ook via de backoffice of online bij te dragen aan humanitaire operaties.

(8) De huidige vorm van humanitair vrijwilligerswerk vertoont lacunes die kunnen worden ingevuld door vrijwilligers van het initiatief EU Aid Volunteers met het juiste profiel die op het juiste moment op de juiste plaats worden ingezet. Dit kan met name worden bereikt door Europese normen te ontwikkelen voor de identificatie en selectie van vrijwilligers, gezamenlijk overeengekomen criteria voor opleiding en voorbereiding voorafgaand aan de uitzending van vrijwilligers, betere registers van potentiële vrijwilligers die kunnen worden geselecteerd op basis van de behoeften ter plaatse, en mogelijkheden voor vrijwilligers om niet alleen via veldwerk, maar ook via de backoffice of online bij te dragen aan humanitaire operaties.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) De beveiliging en veiligheid van de vrijwilligers moeten ten allen tijde centraal staan.

(9) Adequate opleiding, evenals de beveiliging en veiligheid van de vrijwilligers moeten ten allen tijde centraal staan. Vrijwillers mogen niet worden uitgezonden naar projecten waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd.

Amendement  10

Voorstel voor een besluit

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De Unie voert haar humanitaire hulpacties uit in samenwerking met uitvoerende organisaties. Deze organisaties moeten een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het EU Aid Volunteers-initiatief om betrokkenheid van de actoren in het veld te waarborgen en ervoor te zorgen dat de acties van de vrijwilligers optimaal effect sorteren. De Unie moet uitvoerende organisaties met name belasten met de identificatie, selectie, voorbereiding en uitzending van EU Aid Volunteers volgens door de Commissie vastgestelde normen. De Commissie moet daarnaast in staat worden gesteld een beroep te doen op goed opgeleide en voorbereide vrijwilligers om hen te kunnen inzetten waar nodig.

(10) De Unie voert haar humanitaire hulpacties uit in samenwerking met uitvoerende organisaties. Deze organisaties moeten een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het EU Aid Volunteers-initiatief om betrokkenheid van de actoren in het veld te waarborgen en ervoor te zorgen dat de acties van de vrijwilligers optimaal effect sorteren. De Unie moet uitvoerende organisaties met name belasten met de identificatie, selectie, voorbereiding, uitzending, en monitoring van EU Aid Volunteers tijdens en na hun uitzending volgens door de Commissie vastgestelde normen. De Commissie moet daarnaast in staat worden gesteld een beroep te doen op goed opgeleide en voorbereide vrijwilligers om hen te kunnen inzetten waar nodig.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Humanitair vrijwilligerswerk kan jongeren helpen actief te blijven, bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en intercultureel bewustzijn en hun vaardigheden en kansen op de arbeidsmarkt in de wereldeconomie vergroten. Aldus zou worden bijgedragen tot het initiatief "Kansen voor jongeren" en diverse andere kerndoelstellingen van de Unie, zoals sociale inclusie, werkgelegenheid, actief burgerschap, onderwijs en ontwikkeling van vaardigheden.

(12) Humanitair vrijwilligerswerk kan jongeren helpen actief te blijven, bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en intercultureel bewustzijn en hun vaardigheden en kansen op de arbeidsmarkt in de wereldeconomie vergroten. Aldus zou worden bijgedragen tot het initiatief "Kansen voor jongeren" en diverse andere kerndoelstellingen van de Unie, zoals sociale inclusie, werkgelegenheid, actief burgerschap, onderwijs en ontwikkeling van vaardigheden, alsmede aan de bevordering van vrijwilligerswerk als een concrete uiting van Europese solidariteit met mensen die getroffen zijn door crises, en zo aan het uitdragen van de waarden en beginselen van de Unie.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Op grond van de beginselen van de Unie inzake gelijke kansen en non-discriminatie moeten burgers van de Unie en onderdanen van andere landen die langdurig in de EU verblijven, van alle leeftijden en achtergronden, actief als burger kunnen optreden. Gezien de humanitaire context moeten deelnemers aan EU Aid Volunteers ouder zijn dan 18 jaar.

(13) Op grond van de beginselen van de Unie inzake gelijke kansen en non-discriminatie moeten burgers van de Unie en onderdanen van andere landen die langdurig in de EU verblijven, van alle leeftijden en achtergronden, actief als burger kunnen optreden. Gezien de humanitaire context moeten deelnemers aan het initiatief EU Aid Volunteers ouder zijn dan 18 jaar.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 bis) Bij de uitvoering van de acties van het initiatief EU Aid Volunteers moet rekening worden gehouden met de aanbevelingen in de Beleidsagenda voor vrijwilligerswerk in Europa (PAVE), het werk van Europese organisaties voor internationaal vrijwilligerswerk en het programma van de Verenigde Naties voor vrijwilligers.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) EU Aid Volunteers moet steun verlenen aan lokale humanitaire organisaties in derde landen. De activiteiten van EU Aid Volunteers moeten ertoe leiden dat de ontvangende organisatie meer capaciteit krijgt om humanitaire crises aan te pakken, het werk van de EU Aid Volunteers professioneel te beheren, hun vaardigheden en competenties doeltreffend in te zetten en ervoor te zorgen dat het werk van de vrijwilligers een langdurige impact heeft op de lokale gemeenschap door bijstand te verlenen aan mensen in nood die worden getroffen door een humanitaire crisis – de uiteindelijke begunstigden van de humanitaire hulp van de Unie.

(15) Het initiatief EU Aid Volunteers moet steun verlenen aan lokale humanitaire organisaties in derde landen. De activiteiten van EU Aid Volunteers moeten ertoe leiden dat de ontvangende organisatie meer capaciteit krijgt om humanitaire crises aan te pakken, het werk van de EU Aid Volunteers professioneel te beheren, hun vaardigheden en competenties doeltreffend in te zetten en ervoor te zorgen dat het werk van de vrijwilligers een langdurige impact heeft op de lokale gemeenschap door bijstand te verlenen aan mensen in nood die worden getroffen door een humanitaire crisis – de uiteindelijke begunstigden van de humanitaire hulp van de Unie.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Bij deze verordening moeten voor de gehele looptijd van het instrument financiële middelen worden vastgesteld die voor de begrotingsautoriteit het voornaamste referentiepunt in de loop van de jaarlijkse begrotingsprocedure vormen, in de zin van punt [] van het interinstitutioneel akkoord van XX/201Z tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Dit vrijwilligerskorps moet kosteneffectief zijn, bestaande nationale en internationale vrijwilligersprogramma's aanvullen zonder deze te overlappen, en gericht zijn op concrete behoeften en lacunes op humanitair gebied.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) De financiële bepalingen van deze verordening dienen per 1 januari 2014 van toepassing te zijn, omdat zij verband houden met het meerjarig financieel kader 2014-2020. De toewijzing van financiële bijstand moet geschieden volgens Verordening (EU) nr. […]/2012 die van toepassing is op de algemene begroting van de Europese Unie (het Financieel Reglement). Gezien het specifieke karakter van EU Aid Volunteers moet worden bepaald dat de financiële bijstand kan worden verleend aan natuurlijke personen, overheidsinstanties en rechtspersonen. Het is tevens van belang dat de voorschriften van het Financieel Reglement worden nageleefd, met name de daarin neergelegde beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid.

(16) De financiële bepalingen van deze verordening dienen per 1 januari 2014 van toepassing te zijn, omdat zij verband houden met het meerjarig financieel kader 2014-2020. De toewijzing van financiële bijstand moet geschieden volgens Verordening (EU) nr. […]/2012 die van toepassing is op de algemene begroting van de Europese Unie (het Financieel Reglement). Gezien het specifieke karakter van het initiatief EU Aid Volunteers moet worden bepaald dat de financiële bijstand kan worden verleend aan natuurlijke personen, overheidsinstanties en rechtspersonen. Het is tevens van belang dat de voorschriften van het Financieel Reglement worden nageleefd, met name de daarin neergelegde beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis) Voor het verwezenlijken van de doelstellingen van deze verordening moeten een betere uitvoering en een betere kwaliteit van de bestedingen als richtsnoeren worden gehanteerd, waarbij een optimale benutting van de financiële middelen moet worden gewaarborgd.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Deelname van derde landen, met name toetredingslanden, kandidaat-lidstaten, EVA-landen en partnerlanden in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid, moet mogelijk zijn op basis van samenwerkingovereenkomsten.

(18) Deelname van derde landen, met name toetredingslanden, kandidaat-lidstaten en EVA-landen, moet mogelijk zijn op basis van samenwerkingovereenkomsten.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Met het oog op permanente feedback en verbetering moet de bevoegdheid om wetgevingshandelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden overgedragen aan de Commissie voor wat betreft de normen voor het beheer van EU Aid Volunteers en de wijziging van de prestatie-indicatoren. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

(19) Met het oog op permanente feedback en verbetering en om de flexibiliteit en doeltreffendheid van de vaststelling te vergroten, moet de bevoegdheid om wetgevingshandelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden overgedragen aan de Commissie voor wat betreft de normen voor het beheer en de inzet van EU Aid Volunteers, de wijziging van de prestatie-indicatoren en de vaststelling van de meerjarige werkprogramma's waarin de doelstellingen, prioriteiten, beoogde resultaten, wijze van uitvoering en financiële toewijzingen in grove lijnen worden gedefinieerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Om eenvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze verordening te waarborgen, moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden toegekend. De uitvoeringsbevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren. De onderzoeksprocedure moet worden gebruikt voor de vaststelling van het certificeringsmechanisme, het opleidingsprogramma en het jaarlijkse werkprogramma van het vrijwilligerskorps.

(20) Om eenvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze verordening te waarborgen, moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden toegekend. De uitvoeringsbevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren. De onderzoeksprocedure moet worden gebruikt voor de vaststelling van het certificeringsmechanisme, het opleidingsprogramma en het jaarlijkse werkprogramma van het vrijwilligerskorps, tot uitvoering van de meerjarige werkprogramma's waarnaar wordt verwezen in deze verordening.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze verordening wordt een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (hierna "EU Aid Volunteers" genoemd) opgericht als kader voor gemeenschappelijke bijdragen van Europese vrijwilligers aan humanitaire hulpacties van de Unie.

Bij deze verordening wordt een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (hierna "het initiatief EU Aid Volunteers" genoemd) opgericht als kader voor gemeenschappelijke bijdragen van Europese vrijwilligers aan humanitaire hulpacties van de Unie.

In deze verordening worden de regels en procedures vastgesteld voor de werking van EU Aid Volunteers, evenals de regels voor de verstrekking van financiële bijstand.

In deze verordening worden de regels en procedures vastgesteld voor de werking van het initiatief EU Aid Volunteers, evenals de regels voor de verstrekking van financiële bijstand.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. de inzet van EU Aid Volunteers voor humanitaire hulpoperaties in derde landen;

1. de inzet van EU Aid Volunteers voor humanitaire hulpoperaties in derde landen, met uitzondering van situaties van gewapende conflicten en binnenlandse onlusten;

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Unie wil met de oprichting van een doeltreffend en zichtbaar Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening uitdrukking geven aan haar humanitaire waarden en haar solidariteit met mensen in nood; EU Aid Volunteers zal bijdragen tot de responscapaciteit van de Unie voor humanitaire crises en tot de opbouw van capaciteit en de weerstand van kwetsbare of door een ramp getroffen bevolkingsgroepen in derde landen.

De Unie wil door de bevordering van een doeltreffend en zichtbaar initiatief EU Aid Volunteers, dat een aanzienlijke meerwaarde biedt, uitdrukking geven aan haar humanitaire waarden en haar solidariteit met mensen in nood en bijdragen aan het burgerschap van de Unie; het initiatief EU Aid Volunteers zal bijdragen tot de responscapaciteit van de Unie voor humanitaire crises en tot de opbouw van capaciteit en de weerstand van kwetsbare of door een ramp getroffen bevolkingsgroepen in derde landen, in het bijzonder door rampenparaatheid, rampenpreventie en de versterking van de relatie tussen noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Unie wil met de oprichting van een doeltreffend en zichtbaar Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening uitdrukking geven aan haar humanitaire waarden en haar solidariteit met mensen in nood; EU Aid Volunteers zal bijdragen tot de responscapaciteit van de Unie voor humanitaire crises en tot de opbouw van capaciteit en de weerstand van kwetsbare of door een ramp getroffen bevolkingsgroepen in derde landen.

De Unie wil door de bevordering van een doeltreffend en zichtbaar initiatief EU Aid Volunteers uitdrukking geven aan haar humanitaire waarden en haar solidariteit met mensen in nood; EU Aid Volunteers zal bijdragen tot de responscapaciteit van de Unie voor door de mens of door natuurrampen veroorzaakte humanitaire crises en tot de opbouw van capaciteit en de weerstand van kwetsbare of door een ramp getroffen bevolkingsgroepen in derde landen.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) De acties van EU Aid Volunteers worden uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele beginselen van humanitaire hulp met betrekking tot menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

(1) De acties van het initiatief EU Aid Volunteers worden uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele beginselen van humanitaire hulp met betrekking tot menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

(2) De acties van EU Aid Volunteers moeten tegemoetkomen aan de behoeften van lokale gemeenschappen en ontvangende organisaties en moeten bijdragen aan de professionalisering van de humanitaire hulp.

(2) De acties van het initiatief EU Aid Volunteers moeten tegemoetkomen aan de behoeften van lokale gemeenschappen en ontvangende organisaties en moeten bijdragen aan de professionalisering van de humanitaire hulp.

(3) De veiligheid en beveiliging van de vrijwilligers hebben voorrang.

(3) De veiligheid en beveiliging van de vrijwilligers hebben voorrang.

(4) EU Aid Volunteers streeft naar gemeenschappelijke activiteiten, deelname van vrijwilligers uit verschillende landen en gezamenlijke projecten en internationale partnerschappen tussen de in artikel 10 bedoelde uitvoerende organisaties.

(4) Het initiatief EU Aid Volunteers streeft naar gemeenschappelijke activiteiten, deelname van vrijwilligers uit verschillende landen en gezamenlijke projecten en internationale partnerschappen tussen de in artikel 10 bedoelde uitvoerende organisaties.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De acties van EU Aid Volunteers moeten tegemoetkomen aan de behoeften van lokale gemeenschappen en ontvangende organisaties en moeten bijdragen aan de professionalisering van de humanitaire hulp.

2. De acties van EU Aid Volunteers moeten tegemoetkomen aan de behoeften van lokale gemeenschappen en ontvangende organisaties en moeten bijdragen aan de professionalisering van de humanitaire hulp. Daarbij moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de samenwerking van de vrijwilligers met vrouwen in derde landen, gezien de multidimensionale rol van vrouwen bij rampenbeheer, zoals ook is omschreven in het slotdocument van de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling met als titel "The future we want", dat als bijlage is gevoegd bij resolutie 66/288 van de Algemene Vergadering van de VN van 27 juli 2012.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 bis. Er wordt een ruimte voor overleg en dialoog opgericht, waarin vertegenwoordigers van de Commissie, de lidstaten en uitzendende en ontvangende organisaties bijeenkomen, voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het initiatief EU Aid Volunteers.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) 'vrijwilliger': een persoon die uit eigen beweging en zonder primair geïnteresseerd te zijn in financieel gewin, besluit zich in te zetten voor activiteiten die de gemeenschap, hem- of haarzelf, en de samenleving in het algemeen ten goede komen;

(a) "vrijwilliger": een persoon die uit eigen beweging en zonder primair geïnteresseerd te zijn in financieel gewin, besluit zich in te zetten voor activiteiten die de gemeenschap en de samenleving in het algemeen, en eventueel ook hem- of haarzelf ten goede komen;

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) "kandidaat-vrijwilliger": een persoon die in de zin van artikel 11, lid 1, in aanmerking komt voor deelname aan de activiteiten van EU Aid Volunteers;

(b) "kandidaat-vrijwilliger": een persoon die in de zin van artikel 11, lid 1, in aanmerking komt voor deelname aan de activiteiten van het initiatief EU Aid Volunteers;

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) "EU Aid Volunteer": een kandidaat-vrijwilliger die is geselecteerd, opgeleid, beoordeeld als in aanmerking komend en geregistreerd als beschikbaar voor inzet bij een humanitaire hulpoperatie in derde landen;

(c) "EU Aid Volunteer": een kandidaat-vrijwilliger die is geselecteerd, adequaat opgeleid volgens de specifieke normen en referentiecriteria, beoordeeld als in aanmerking komend en geregistreerd als beschikbaar voor inzet bij een humanitaire hulpoperatie in derde landen;

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) "humanitaire hulp": activiteiten en operaties waarmee op behoeften gebaseerde noodhulp wordt verleend, om levens te redden, menselijk lijden te voorkomen en te verlichten en de menselijke waardigheid te bewaren tijdens door de mens of de natuur veroorzaakte crises. Dit omvat bijstand, hulp en bescherming tijdens een humanitaire crisis of de nasleep daarvan, ondersteunende maatregelen om de toegankelijkheid en de vrije aanvoer van hulp te waarborgen, maatregelen ter verbetering van de rampenparaatheid en de rampenpreventie, bijdragen tot betere bestandheid tegen crises en vergroting van de capaciteit om een crisis aan te pakken en ervan te herstellen;

(d) "humanitaire hulp": activiteiten en operaties, overeenkomstig de Europese consensus betreffende humanitaire hulp, waarmee op behoeften gebaseerde noodhulp wordt verleend, om levens te redden, menselijk lijden te voorkomen en te verlichten en de menselijke waardigheid te bewaren tijdens door de mens of de natuur veroorzaakte crises. Dit omvat bijstand, hulp en bescherming tijdens een humanitaire crisis of de nasleep daarvan, ondersteunende maatregelen om de toegankelijkheid en de vrije aanvoer van hulp te waarborgen, maatregelen ter verbetering van de rampenparaatheid en de rampenpreventie, bijdragen tot betere bestandheid tegen crises en vergroting van de capaciteit om een crisis aan te pakken en ervan te herstellen;

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – leden 1 t/m 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bij het uitvoeren van deze verordening wordt gezorgd voor samenhang met andere gebieden van het extern optreden en met ander relevant beleid van de Unie. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de soepele overgang tussen noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling.

1. Bij het uitvoeren van deze verordening wordt gezorgd voor coördinatie, samenhang en complementariteit met andere gebieden van het extern optreden en met ander relevant beleid van de Unie, in het bijzonder het beleid voor humanitaire hulp, het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en het mechanisme voor civiele bescherming van de Unie, vooral om de toegevoegde waarde van de acties van het initiatief EU Aid Volunteers te waarborgen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de soepele overgang tussen noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling.

2. De Commissie en de lidstaten werken samen om de samenhang en consistentie tussen de verschillende nationale vrijwilligersprogramma's en EU Aid Volunteers te verbeteren.

2. De Commissie en de lidstaten werken samen om de efficiëntie, doeltreffendheid, samenhang en consistentie tussen de verschillende nationale vrijwilligersprogramma's en het initiatief EU Aid Volunteers-initiatief te verbeteren om een betere kostenefficiëntie te waarborgen. De Commissie maakt, waar van toepassing, gebruik van bestaande Europese netwerken.

3. Bij de uitvoering van de acties van EU Aid Volunteers bevordert de Unie de samenwerking met relevante internationale organisaties, met name de Verenigde Naties en andere partners op het gebied van humanitaire hulp.

3. Bij de uitvoering van de acties van het initiatief EU Aid Volunteers bevordert de Unie de samenwerking met relevante internationale organisaties, met name de Verenigde Naties en andere partners op het gebied van humanitaire hulp en belanghebbenden in de regio.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. EU Aid Volunteers heeft de volgende operationele doelstellingen:

1. Het initiatief EU Aid Volunteers heeft de volgende operationele doelstellingen:

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) Verhoging en verbetering van de capaciteit van de Unie om humanitaire hulp te verlenen

(a) Verhoging en verbetering van de capaciteit van de Unie om humanitaire hulp te verlenen

De voortgang op dit punt wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals:

De voortgang op dit punt wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals:

– het aantal EU Aid Volunteers dat is ingezet of klaar is om te worden ingezet:

– het aantal EU Aid Volunteers met de vereiste kwalificaties dat is ingezet of klaar is om te worden ingezet;

– het aantal mensen dat is bereikt door de door de Unie verstrekte humanitaire hulp;

– het aantal mensen dat is bereikt door humanitaire hulp en een beoordeling van de efficiëntie van de humanitaire hulp die is verstrekt door de Unie door middel van EU Aid Volunteers;

 

– de mate van tevredenheid van de ingezette EU Aid Volunteers, van de uitzendende en ontvangende organisaties en van de gemeenschappen in de derde landen die aan deze hulp deelnemen of ervan gebruikmaken, wat betreft de effectieve humanitaire bijdrage van de vrijwilligers in het veld;

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) Verbetering van de deskundigheid en vaardigheden van vrijwilligers die humanitaire hulp verlenen en van de omstandigheden waaronder zij werken

(b) verbetering van de deskundigheid, het kennisniveau en de vaardigheden van vrijwilligers die humanitaire hulp verlenen, evenals van de status en de omstandigheden waaronder zij werken.

De voortgang op dit punt wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals:

De voortgang op dit punt wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals:

het aantal vrijwilligers dat is opgeleid en de kwaliteit van de opleiding, op basis van de evaluaties en de tevredenheid van de deelnemers;

de kwaliteit van de opleiding van de vrijwilligers, op basis van de evaluaties en de tevredenheid van de deelnemers;

– het aantal gecertificeerde uitzendende organisaties die de normen voor uitzending en beheer van EU Aid Volunteers toepassen;

het aantal gecertificeerde uitzendende organisaties die de normen voor uitzending en beheer van EU Aid Volunteers toepassen;

 

– de mate van tevredenheid van de opgeleide vrijwilligers, van de uitzendende en ontvangende organisaties en van de gemeenschappen in de derde landen die aan deze hulp deelnemen of ervan gebruikmaken, wat betreft de kwaliteit van de opleiding, het kennisniveau, de vaardigheden, de status en de werkomstandigheden van de vrijwilligers;

 

 

– de veranderingen van de werkomstandigheden van de vrijwilligers.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) Capaciteitsopbouw voor de ontvangende organisaties en bevorderen van vrijwilligerswerk in derde landen

(c) Capaciteitsopbouw voor de ontvangende organisaties en bevorderen van vrijwilligerswerk in derde landen

De voortgang op dit punt wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals:

De voortgang op dit punt wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals:

– het aantal en het soort maatregelen voor capaciteitsopbouw;

– het aantal en het soort maatregelen voor capaciteitsopbouw in derde landen;

– het aantal personeelsleden en vrijwilligers uit derde landen dat deelneemt aan de maatregelen voor capaciteitsopbouw;

– het aantal personeelsleden en vrijwilligers uit derde landen dat deelneemt aan de maatregelen voor capaciteitsopbouw;

 

– de mate van tevredenheid van het personeel van de ontvangende organisaties en de vrijwilligers uit derde landen die deelnemen aan de maatregelen voor capaciteitsopbouw, wat betreft de kwaliteit van de uitgevoerde maatregelen.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) Bevordering van de zichtbaarheid van de humanitaire waarden van de Unie

(d) Bevordering van de zichtbaarheid van de humanitaire waarden van de Unie

De voortgang op dit punt wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals:

De voortgang op dit punt wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals:

– de omvang van de kennis van de EU Aid Volunteers over de humanitaire hulp van de EU;

– het aantal en het soort activiteiten op het gebied van informatie, communicatie en voorlichting die voor, tijdens en na de inzet van vrijwilligers worden georganiseerd;

– de bekendheid van het vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening onder de doelgroep in de Unie, de gemeenschappen in de deelnemende en begunstigde derde landen en andere humanitaire actoren;

– de bekendheid van het initiatief EU Aid Volunteers onder de doelgroep in de Unie, de gemeenschappen in de deelnemende en begunstigde derde landen en andere humanitaire actoren;

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) Versterking van de samenhang en consistentie van het vrijwilligerswerk in de lidstaten om burgers van de Unie meer gelegenheid te bieden om deel te nemen aan humanitaire hulpacties en -operaties. De voortgang op dit punt wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals:

(e) Versterking van de samenhang, consistentie en betrouwbaarheid van het vrijwilligerswerk in de lidstaten om burgers van de Unie meer gelegenheid te bieden om deel te nemen aan humanitaire hulpacties en -operaties. De voortgang op dit punt wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals:

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter e – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

het aantal gecertificeerde uitzendende organisaties;

de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van gecertificeerde uitzendende organisaties (bijvoorbeeld aantal, structuur en samenwerkingsmechanismen);

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1, onder a) tot en met e), bedoelde indicatoren worden op passende wijze gebruikt voor het toezicht op en de evaluatie en de toetsing van prestaties. De indicatoren zijn indicatief en kunnen worden aangepast volgens de in artikel 25 bedoelde procedure om rekening te houden met de ervaringen met het meten van de vooruitgang.

2. De in lid 1, onder a) tot en met e), bedoelde indicatoren worden op passende wijze gebruikt voor het toezicht op en de evaluatie en de toetsing van prestaties. De indicatoren zijn indicatief en kunnen worden aangepast volgens de in artikel 25 bedoelde procedure om rekening te houden met de ervaringen met het meten van de vooruitgang. De Commissie stelt kwalitatieve indicatoren op voor de mate waarin de uitgevoerde acties doeltreffend zijn, voorzien in behoeften die zijn vastgesteld in het veld, en duurzaam zijn, en voor de meerwaarde die de EU Aid Volunteers vormen voor de versterking van de responscapaciteit van de Unie voor humanitaire crises zoals gedefinieerd in artikel 3.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Acties van EU Aid Volunteers

Acties van het initiatief EU Aid Volunteers

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 8

Artikel 8

Acties van EU Aid Volunteers

Acties van het initiatief EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers zal de in de artikelen 3 en 7 beschreven doelstellingen proberen te verwezenlijken met de volgende acties:

Het initiatief EU Aid Volunteers zal de in de artikelen 3 en 7 beschreven doelstellingen proberen te verwezenlijken met de volgende acties:

– ontwikkelen en onderhouden van normen met betrekking tot kandidaat-vrijwilligers en EU Aid Volunteers;

– ontwikkelen en onderhouden van normen met betrekking tot kandidaat-vrijwilligers en EU Aid Volunteers;

– ontwikkelen en onderhouden van een certificeringsmechanisme voor uitzendende en ontvangende organisaties;

– ontwikkelen en onderhouden van een certificeringsmechanisme voor uitzendende en ontvangende organisaties;

– identificeren en selecteren van kandidaat-vrijwilligers;

– identificeren en selecteren van kandidaat-vrijwilligers;

– opzetten van een opleidingsprogramma en ondersteunen van opleiding en stages;

– opzetten van een opleidingsprogramma en ondersteunen van opleiding en stages, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties met praktijkervaring;

– aanleggen, onderhouden en bijwerken van een register van EU Aid Volunteers;

– aanleggen, onderhouden en bijwerken van een register van EU Aid Volunteers;

– inzetten van EU Aid Volunteers in derde landen voor humanitaire hulpactiviteiten en -operaties;

– inzetten van EU Aid Volunteers in derde landen voor humanitaire hulpactiviteiten en -operaties;

– capaciteitsopbouw van de ontvangende organisaties;

– capaciteitsopbouw van de ontvangende organisaties;

 

– erkenning en bevordering van de ervaring van de vrijwilligers die met succes hebben deelgenomen aan het initiatief EU Aid Volunteers;

– oprichten en beheren van een EU Aid Volunteers-netwerk;

– oprichten en beheren van een EU Aid Volunteers-netwerk en bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken zowel tijdens als na de vrijwilligerswerkperiode;

– communicatie, voorlichting en zichtbaarheid;

– communicatie, voorlichting en zichtbaarheid;

– aanvullende activiteiten ter bevordering van de verantwoordingsplicht, transparantie en doeltreffendheid van EU Aid Volunteers.

– aanvullende activiteiten ter bevordering van de verantwoordingsplicht, transparantie en doeltreffendheid van het initiatief EU Aid Volunteers.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de identificatie, selectie en opleiding van kandidaat-vrijwilligers die kunnen worden ingezet voor humanitaire hulpoperaties;

(a) de identificatie, selectie en opleiding van kandidaat-vrijwilligers die kunnen worden ingezet voor humanitaire hulpoperaties.

 

De kandidaat-vrijwilligers moeten worden geïdentificeerd en geselecteerd op basis van specifieke vaardigheden en kennis die beantwoorden aan de behoeften die zijn vastgesteld in de landen waar zij worden ingezet, en die een meerwaarde bieden voor de ontvangende organisaties en de lokale gemeenschappen.

 

Bij de identificatie en selectie wordt gezorgd voor diversiteit van de profielen en vaardigheden van jongeren en deskundigen, eveneens rekening houdend met concrete behoeften die in het veld zijn vastgesteld;

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) het beheer en de inzet van EU Aid Volunteers in derde landen.

(b) het beheer en de inzet van EU Aid Volunteers in derde landen.

 

Voor de omstandigheden van de inzet wordt rekening gehouden met de vaardigheden en talenkennis van de EU Aid Volunteers.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Bij de vaststelling van de in lid 1 bedoelde normen wordt rekening gehouden met de bestaande normen en programma's, in overeenstemming met de in artikel 3 omschreven doelstellingen.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Deze normen moeten de zorgplicht waarborgen en hebben met name betrekking op de verantwoordelijkheden van de organisaties die vrijwilligers uitzenden en ontvangen, minimumeisen wat betreft de kosten van levensonderhoud, huisvesting en andere relevante uitgaven, verzekeringen, veiligheidsprocedures en andere relevante elementen.

2. Deze normen moeten de zorgplicht waarborgen en hebben met name betrekking op de verantwoordelijkheden van de organisaties die vrijwilligers uitzenden en ontvangen, het toezicht op en de permanente scholing en begeleiding van vrijwilligers, minimumeisen wat betreft de kosten van levensonderhoud, huisvesting en andere relevante uitgaven, verzekeringen, veiligheidsprocedures en andere relevante elementen.

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie stelt een certificeringsmechanisme in waarmee kan worden gewaarborgd dat de uitzendende organisaties voldoen aan de in artikel 9 bedoelde normen en eveneens een gedifferentieerd certificeringsmechanisme voor de ontvangende organisaties.

1. De Commissie stelt in nauwe samenwerking met partners op het gebied van humanitaire hulp, een certificeringsmechanisme in, waarmee kan worden gewaarborgd dat de uitzendende organisaties voldoen aan de in artikel 9 bedoelde normen en eveneens een gedifferentieerd certificeringsmechanisme voor de ontvangende organisaties. Dit mechanisme staat zonder enige discriminatie open voor alle soorten in aanmerking komende organisaties.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Bij de ontwikkeling van het certificeringsmechanisme streeft de Commissie ernaar synergieën aan te gaan met partnerschapsinstrumenten van de Commissie op humanitair gebied en bestaande humanitaire normen, met het oog op administratieve vereenvoudiging.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK) en de Internationale Federatie van de nationale verenigingen van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan;

(b) de Internationale Federatie van de nationale verenigingen van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan;

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Onverminderd de in de leden 2 en 3 genoemde vereisten kunnen uitzendende en ontvangende organisaties acties in het kader van EU Aid Volunteers uitvoeren in samenwerking met particuliere organisaties met winstoogmerk.

4. Onverminderd de in de leden 2 en 3 genoemde vereisten kunnen uitzendende en ontvangende organisaties acties in het kader van het initiatief EU Aid Volunteers uitvoeren in samenwerking met particuliere organisaties met winstoogmerk.

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie stelt een opleidingsprogramma vast om de kandidaat-vrijwilligers voor te bereiden op hun humanitaire activiteiten en hun inzet bij humanitaire hulpoperaties.

1. Op basis van bestaande normen en in partnerschap met gespecialiseerde instellingen stelt de Commissie een opleidingsprogramma vast om de kandidaat-vrijwilligers voor te bereiden op hun humanitaire activiteiten en hun inzet bij humanitaire hulpoperaties.

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Overeenkomstig artikel 11 geïdentificeerde en geselecteerde kandidaat-vrijwilligers komen in aanmerking voor deelname aan het opleidingsprogramma. De omvang en de inhoud van de opleiding die een individuele kandidaat-vrijwilliger moet doorlopen, wordt bepaald op basis van zijn/haar behoeften gezien zijn/haar eerdere ervaring.

2. Overeenkomstig artikel 11 geïdentificeerde en geselecteerde kandidaat-vrijwilligers komen in aanmerking voor deelname aan het opleidingsprogramma van de Unie dat wordt georganiseerd door gespecialiseerde organisaties. De omvang en de inhoud van de opleiding die een individuele kandidaat-vrijwilliger moet doorlopen, wordt bepaald op basis van zijn/haar behoeften gezien zijn/haar eerdere ervaring.

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Onverminderd lid 3 kan kandidaat-vrijwilligers die geen stage hebben gelopen, indien nodig voorafgaand aan hun uitzending extra voorbereiding worden geboden door gecertificeerde uitzendende organisaties. De opleiding en de stage moeten voldoen aan de in artikel 9, lid 1, onder a), bedoelde normen.

4. Onverminderd lid 3 kan kandidaat-vrijwilligers die geen stage hebben gelopen, indien nodig voorafgaand aan hun uitzending extra voorbereiding worden geboden door gecertificeerde uitzendende organisaties. De opleiding en de stage moeten voldoen aan de in artikel 9, lid 1, onder a), bedoelde normen. EU Aid Volunteers kunnen aanvullende opleiding krijgen, toegesneden op de behoeften en bijzondere omstandigheden op de plaats van inzet.

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Tijdens het opleidingsprogramma wordt beoordeeld of de kandidaat-vrijwilliger klaar is om te worden ingezet voor humanitaire hulpoperaties.

5. Tijdens het opleidingsprogramma wordt beoordeeld of de kandidaat-vrijwilliger klaar is om te worden ingezet voor humanitaire hulpoperaties en om in de lokale behoeften te voorzien. Deze beoordeling wordt in samenwerking met de uitzendende organisaties uitgevoerd.

Amendement 56

Voorstel voor een besluit

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Kandidaat-vrijwilligers die positief zijn beoordeeld tijdens de in artikel 12, lid 5, bedoelde beoordeling, worden beschouwd als EU Aid Volunteers. Zij worden als zodanig opgenomen in het register van EU Aid Volunteers (hierna "het register" genoemd) en komen in aanmerking voor uitzending.

1. Kandidaat-vrijwilligers die positief zijn beoordeeld tijdens de in artikel 12, lid 5, bedoelde beoordeling, worden beschouwd als EU Aid Volunteers. Zij worden als zodanig opgenomen in het register van EU Aid Volunteers (hierna "het register" genoemd) en komen in aanmerking voor uitzending voor een periode van maximaal twee jaar waarna zij opnieuw beoordeeld worden.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. EU Aid Volunteers die zijn opgenomen in het register, kunnen worden ingezet voor humanitaire hulpactiviteiten en -operaties zoals gedefinieerd in artikel 5, onder d):

1. EU Aid Volunteers die zijn opgenomen in het register, kunnen worden ingezet voor humanitaire hulpactiviteiten en –operaties, met uitzondering van situaties van gewapende conflicten en binnenlandse onlusten, zoals gedefinieerd in artikel 5, onder d):

Amendement  58

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De inzet beantwoordt aan de reële behoeften die op lokaal niveau door de ontvangende organisaties kenbaar worden gemaakt. De rol van de vrijwilligers wordt duidelijk vastgesteld.

Amendement  59

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De specifieke voorwaarden voor de uitzending worden beschreven in een contract tussen de uitzendende organisatie en de vrijwilliger, onder andere wat betreft de duur en de plaats van de uitzending en de taken van de vrijwilliger.

3. De specifieke voorwaarden voor de uitzending worden beschreven in een contract tussen de uitzendende organisatie en de vrijwilliger, onder andere wat betreft de duur en de plaats van de uitzending en de taken van de vrijwilliger. Het contract omschrijft de rechten en plichten van de vrijwilliger of geeft aan waar de rechten en verplichtingen omschreven zijn.

Amendement  60

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Elke vrijwilliger krijgt een mentor toegewezen van de ontvangende organisatie die tijdens de inzet toezicht houdt op de vrijwilliger en hem of haar ondersteunt.

Amendement  61

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 14 bis

 

Erkenning en bevordering van de ervaring van vrijwilligers

 

1. De Commissie ondersteunt acties gericht op de erkenning van de ervaring en de inzet van vrijwilligers, met het oog op de erkenning van hun verrichtingen in de beroepswereld en de maatschappij. De ervaring van vrijwilligers wordt na de succesvolle afloop van de inzet in het veld gecertificeerd.

 

2. In het register kan onderscheid worden gemaakt tussen EU Aid Volunteers op basis van eerdere ervaringen op humanitair gebied.

Amendement  62

Voorstel voor een verordening

Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie richt een netwerk van EU Aid Volunteers op (hierna "het netwerk" genoemd) en zorgt voor het beheer daarvan.

1. De Commissie richt een netwerk van EU Aid Volunteers op (hierna "het netwerk" genoemd) en zorgt voor het beheer daarvan.

2. Het netwerk faciliteert de interactie tussen kandidaat-vrijwilligers en EU Aid Volunteers die aan het initiatief deelnemen of eraan deelgenomen hebben. Tussen deze vrijwilligers en andere begunstigden van EU Aid Volunteers, met name de in artikel 15 bedoelde begunstigden, en tussen andere relevante actoren. Het netwerk biedt mogelijkheden voor online interactie, met name door het delen van kennis en het verspreiden van informatie over het initiatief EU Aid Volunteers en verleent steun voor andere passende activiteiten, bijvoorbeeld seminars en workshops.

2. Het netwerk faciliteert de interactie tussen kandidaat-vrijwilligers en EU Aid Volunteers die aan het initiatief EU Aid Volunteers deelnemen of eraan deelgenomen hebben, tussen deze vrijwilligers en andere begunstigden van het initiatief EU Aid Volunteers, met name de in artikel 15 bedoelde begunstigden, en tussen andere relevante actoren. Het netwerk biedt mogelijkheden voor online interactie, met name door het delen van kennis en het verspreiden van informatie over het initiatief EU Aid Volunteers, en verleent steun voor andere passende activiteiten, bijvoorbeeld seminars en workshops.

3. Het netwerk biedt ook mogelijkheden voor online vrijwilligerswerk ter aanvulling op en versterking van de activiteiten van EU Aid Volunteers en bevordert deze.

3. Het netwerk biedt ook mogelijkheden voor online vrijwilligerswerk ter aanvulling op en versterking van de activiteiten van het initiatief EU Aid Volunteers en bevordert deze.

Amendement  63

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie verleent steun voor activiteiten op het gebied van publieksinformatie, communicatie en voorlichting om bekendheid te geven aan het initiatief EU Aid Volunteers en om vrijwilligerswerk op het gebied van humanitaire hulp aan te moedigen in de Unie en in de begunstigde derde landen.

1. De Commissie verleent steun voor activiteiten op het gebied van publieksinformatie, communicatie en voorlichting om bekendheid te geven aan het initiatief EU Aid Volunteers en om vrijwilligerswerk op het gebied van humanitaire hulp aan te moedigen in de Unie en in de begunstigde derde landen. Dergelijke activiteiten ondersteunen reeds bestaande initiatieven in de lidstaten.

2. De Commissie ontwikkelt een informatie- en communicatieactieplan voor de doelstellingen, acties en resultaten van EU Aid Volunteers, waarin wordt beschreven welke communicatie- en voorlichtingsactiviteiten worden gericht op de doelgroep, met name Europese burgers, potentiële kandidaat-vrijwilligers en de begunstigden van de acties van EU Aid Volunteers. Alle begunstigden van EU Aid Volunteers, met name de uitzendende en ontvangende organisaties, voeren het actieplan uit.

2. De Commissie ontwikkelt een informatie- en communicatieactieplan voor de doelstellingen, acties en resultaten van het initiatief EU Aid Volunteers, waarin wordt beschreven welke communicatie- en voorlichtingsactiviteiten worden gericht op de doelgroep, met name Europese burgers, potentiële kandidaat-vrijwilligers en de begunstigden van de acties van EU Aid Volunteers. Alle begunstigden van EU Aid Volunteers, met name de uitzendende en ontvangende organisaties, voeren het actieplan uit.

Amendement  64

Voorstel voor een verordening

Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie verleent steun voor activiteiten op het gebied van publieksinformatie, communicatie en voorlichting om bekendheid te geven aan het initiatief EU Aid Volunteers en om vrijwilligerswerk op het gebied van humanitaire hulp aan te moedigen in de Unie en in de begunstigde derde landen.

1. De Commissie verleent steun voor activiteiten op het gebied van publieksinformatie, communicatie en voorlichting om bekendheid te geven aan het initiatief EU Aid Volunteers en om vrijwilligerswerk op het gebied van humanitaire hulp aan te moedigen in de Unie en in de begunstigde derde landen.

2. De Commissie ontwikkelt een informatie- en communicatieactieplan voor de doelstellingen, acties en resultaten van EU Aid Volunteers, waarin wordt beschreven welke communicatie- en voorlichtingsactiviteiten worden gericht op de doelgroep, met name Europese burgers, potentiële kandidaat-vrijwilligers en de begunstigden van de acties van EU Aid Volunteers. Alle begunstigden van EU Aid Volunteers, met name de uitzendende en ontvangende organisaties, voeren het actieplan uit.

2. De Commissie ontwikkelt een informatie- en communicatieactieplan voor de doelstellingen, acties en resultaten van het initiatief EU Aid Volunteers, waarin wordt beschreven welke communicatie- en voorlichtingsactiviteiten worden gericht op de doelgroep, met name Europese burgers, potentiële kandidaat-vrijwilligers en de begunstigden van de acties van het initiatief EU Aid Volunteers. Alle begunstigden van het initiatief EU Aid Volunteers, met name de uitzendende en ontvangende organisaties, voeren het actieplan uit.

3. De vrijwilligers van EU Aid Volunteers nemen, waar nodig met hulp en begeleiding van de uitzendende en ontvangende organisaties, deel aan passende informatie-, communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor, tijdens en na hun uitzending om bekendheid te geven aan EU Aid Volunteers en hun werk in dat verband. De Commissie bepaalt welke activiteiten daarvoor in aanmerking komen en zorgt ervoor dat deze geen buitensporige belasting vormen voor de vrijwilligers.

3. De vrijwilligers van EU Aid Volunteers nemen, met hulp en begeleiding van de uitzendende en ontvangende organisaties, deel aan passende informatie-, communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor, tijdens en na hun uitzending om bekendheid te geven aan het initiatief EU Aid Volunteers en hun werk in dat verband. De Commissie bepaalt welke activiteiten daarvoor in aanmerking komen en zorgt ervoor dat deze geen buitensporige belasting vormen voor de vrijwilligers.

Amendement  65

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Financiële voorzieningen

Programmering en toewijzing van middelen

Amendement  66

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

18. Subsidiabele acties

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

1. De in artikel 8 bedoelde acties komen in aanmerking voor financiële bijstand, inclusief de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering en maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de coördinatie tussen EU Aid Volunteers en andere relevante programma's op nationaal en internationaal niveau.

 

2. De in lid 1 bedoelde financiële toewijzing is ook bestemd voor uitgaven voor voorbereidings-, monitoring-, controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die noodzakelijk zijn voor het beheer van EU Aid Volunteers en het bereiken van de doelstellingen ervan.

 

Amendement  67

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 18 bis

 

Meerjarige werkprogramma's

 

1. Onverminderd de bevoegdheden van de begrotingsautoriteit stelt de Commissie twee opeenvolgende meerjarige indicatieve werkprogramma's vast die gezamenlijk de periode 2014-2020 omvatten, overeenkomstig de algemene beginselen van deze verordening. Deze vormen de basis voor de jaarlijkse programmering in het kader van deze verordening.

 

2. De in lid 1 bedoelde documenten van de Unie worden aangemerkt als strategische programmeringsdocumenten. De Commissie stelt deze documenten van de Unie vast door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 25.

 

3. In de meerjarige werkprogramma's worden de doelstellingen, de prioriteiten, de beoogde resultaten, de wijze van uitvoering, de financiële toewijzingen in grove lijnen en, voor subsidies, de prioriteiten, de essentiële evaluatiecriteria en het maximale medefinancieringspercentage gedefinieerd.

 

4. De Commissie evalueert de resultaten die in de periode van het eerste meerjarige werkprogramma worden behaald en de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de uitvoering van deze verordening overeenkomstig artikel 26. De Commissie zal bij de voorbereiding van het tweede meerjarige werkprogramma terdege rekening houden met de conclusies van deze evaluatie en indien nodig een wetgevingsvoorstel vaststellen tot wijziging van deze verordening.

Amendement  68

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 18 ter

 

Jaarlijkse werkprogramma's

 

1. Onverminderd de bevoegdheden van de begrotingsautoriteit stelt de Commissie jaarlijkse indicatieve werkprogramma's vast, gebaseerd op en in overeenstemming met het meerjarige werkprogramma zoals voorzien in artikel 18 bis en overeenkomstig de algemene beginselen van deze verordening.

 

2. De in lid 1 bedoelde documenten van de Unie worden vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 24, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

 

3. De jaarlijkse werkprogramma's bevatten een beschrijving van de te financieren acties, een indicatie van het voor elke actie toegewezen bedrag en een indicatief tijdschema voor de uitvoering.

Amendement  69

Voorstel voor een verordening

Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De financiële bijstand uit hoofde van deze verordening kan worden verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen, zowel publiek- als privaatrechtelijke, die als financiële begunstigden worden beschouwd in de zin van het Financieel Reglement (Verordening (EU) nr. […]/2012).

De financiële bijstand uit hoofde van deze verordening kan worden verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen, zowel publiek- als privaatrechtelijke, die als financiële begunstigden worden beschouwd in de zin van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie1.

 

____________

 

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

Amendement  70

Voorstel voor een verordening

Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 20

Artikel 20

Begrotingsmiddelen

Financieel referentiebedrag

Het financieel referentiebedrag voor de uitvoering van deze verordening voor de periode 2014 tot en met 2020 bedraagt 239,1 miljoen euro in lopende prijzen.

Het financieel referentiebedrag voor de uitvoering van deze verordening voor de periode 2014 tot en met 2020 bedraagt [...] euro in lopende prijzen.

 

De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit goedgekeurd onverminderd de bepalingen van de verordening tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 en van het interinstitutioneel akkoord van XX/201Z tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer.

Zo nodig kunnen kredieten in de begroting na 2020 worden opgenomen om soortgelijke uitgaven te dekken, met het oog op het beheer van de acties die op 31 december 2020 nog niet zijn afgerond.

Zo nodig kunnen betalingskredieten in de begroting na 2020 worden opgenomen om soortgelijke uitgaven te dekken, met het oog op het betalingsbeheer van de acties die op 31 december 2020 nog niet zijn afgerond.

Amendement  71

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie voert de financiële bijstand van de Unie uit volgens het Financieel Reglement (Verordening (EU) nr. […]/2012) dat van toepassing is op de begroting van de Unie.

1. De Commissie voert de financiële bijstand van de Unie uit volgens Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.

Amendement  72

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Om deze verordening uit te voeren stelt de Commissie jaarlijks een werkprogramma vast voor EU Aid Volunteers, overeenkomstig de in artikel 24, lid 2, bedoelde procedure. Daarin worden de doelstellingen, de beoogde resultaten, de wijze van uitvoering en de totaalbedragen opgenomen. Het werkprogramma bevat ook een beschrijving van de te financieren acties, een indicatie van het bedrag dat aan elke actie wordt toegewezen en een indicatief tijdschema voor de uitvoering. Voor subsidies worden de prioriteiten, de essentiële evaluatiecriteria en het maximale medefinancieringspercentage vermeld.

Schrappen

Amendement  73

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie zal nagaan of een EU-trustfonds meerwaarde en beheersvoordelen kan bieden.

4. De Commissie zal nagaan of een EU-trustfonds meerwaarde en beheersvoordelen kan bieden, dit overeenkomstig de desbetreffende bepalingen, in het bijzonder artikel 187 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.

 

Indien de Commissie een EU-trustfonds opricht, wordt het meerjarig of het jaarlijks werkprogramma van dat trustfonds vastgesteld overeenkomstig de in artikel 25 bedoelde procedure.

 

Er kan alleen een EU-trustfonds voor het initiatief EU Aid Volunteers worden opgericht als een grondige analyse van het gebruik van EU-trustfondsen voor de beoogde acties de meerwaarde van een dergelijk trustfonds aantoont.

Amendement  74

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1257/96 betreffende humanitaire hulp ingestelde comité. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1257/96 betreffende humanitaire hulp ingestelde comité. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. Een waarnemer van het Europees Parlement neemt deel aan de werkzaamheden van het comité.

Amendement  75

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen als bedoeld in artikel 7, lid 2, en artikel 9 vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van zeven jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

2. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen als bedoeld in artikel 7, lid 2, artikel 9, artikel 18 bis en artikel 21, lid 4, vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van zeven jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement  76

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Organisaties die vrijwilligers uitzenden naar landen buiten de Unie, zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun activiteiten en stellen regelmatig verslagen op voor de Commissie.

3. Organisaties die vrijwilligers uitzenden naar landen buiten de Unie, zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun activiteiten en stellen regelmatig verslagen op voor de Commissie, waarbij alle rechten van individuele vrijwilligers met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens worden geëerbiedigd.

Amendement  77

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) uiterlijk op 31 december 2017 een verslag over de tussentijdse evaluatie dat betrekking heeft op de behaalde resultaten en de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de uitvoering gedurende de eerste drie jaar;

(a) uiterlijk op 30 juni 2017 een verslag over de tussentijdse evaluatie dat betrekking heeft op de behaalde resultaten en de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de tenuitvoerlegging van deze verordening, waaronder ook de invloed van de EU Aid Volunteers op het gebied van humanitaire hulp en de kosteneffectiviteit van het programma, gedurende de eerste drie jaar;

Amendement  78

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – leden 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

 

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020.

TOELICHTING

1. Context en algemene opmerkingen

Op 19 september 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening aangenomen tot oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening EU Aid Volunteers, zoals aangekondigd in artikel 214, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De Unie wil met de oprichting van een doeltreffend en zichtbaar Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening uitdrukking geven aan haar humanitaire waarden en haar solidariteit met mensen in nood. Het korps zal bijdragen tot de responscapaciteit van de Unie voor humanitaire crises en tot de opbouw van capaciteit en de weerstand van kwetsbare of door een ramp getroffen bevolkingsgroepen in derde landen.

Dit voorstel bouwt voort op de mededeling van 2010 "Hoe uitdrukking geven aan de solidariteit van de EU-burger via vrijwilligerswerk: eerste beschouwingen over een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening".

Uw rapporteur is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om dit initiatief te ontwikkelen in aanvulling op de bestaande structuren en organisaties en zodoende overlapping te voorkomen.

We kunnen ons ook verheugen dat de acties van het korps geleid worden door humanitaire beginselen (de Europese consensus betreffende humanitaire hulp) en dat de inzet zal worden gebaseerd op de behoeften die in het veld worden vastgesteld.

Dit korps vult het huidige gebrek aan humanitair vrijwilligerswerk op en draagt tevens bij aan de bewustmaking van het publiek en aan het idee van Europees burgerschap.

Solidariteit is een fundamentele waarde van de Unie en vrijwilligerswerk is een concrete en zichtbare uitdrukking van die solidariteit. De Unie moet zorgen voor adequate humanitaire hulp om het hoofd te bieden aan de toename van het aantal humanitaire crises en hun omvang. Vrijwilligers kunnen de humanitaire hulpoperaties van de EU versterken.

Sommige humanitaire partners staan terughoudend tegenover dit initiatief, namelijk wat betreft de reële meerwaarde van dit korps voor de humanitaire acties van de EU en wat betreft de financiering.

Uw rapporteur steunt het initiatief in zijn geheel en staat achter de beginselen en doelstellingen die de Commissie in haar voorstel heeft bepaald. Sommige bepalingen van het voorstel voor een verordening zijn echter zeer onduidelijk en moeten worden vervolledigd en gespecificeerd. Met het oog daarop stelt uw rapporteur verschillende amendementen voor, voornamelijk met het doel de reële meerwaarde van het voorstel zeker te stellen.

Bij de voorbereiding van het ontwerpverslag is rekening gehouden met de lessen die zijn getrokken uit de diverse proefprojecten die zijn afgerond of nog lopen in verband met het voorstel.

2. Belangrijkste aspecten van het ontwerpverslag

a) Toepassingsgebied, doelstellingen en algemene beginselen

De EU Aid Volunteers zullen worden ingezet tijdens humanitaire hulpoperaties in derde landen naar aanleiding van door de mens of de natuur veroorzaakte rampen.

Uw rapporteur stelt voor situaties van gewapende conflicten en binnenlandse onlusten uitdrukkelijk uit te sluiten om de beveiliging en de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen.

In rampsituaties moeten vrijwilligers – in het kader van hun bijdrage aan de versterking van de responscapaciteit van de Unie voor humanitaire crises – in het bijzonder worden betrokken bij rampenparaatheid, rampenpreventie en de relatie tussen noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling (LRRD). LRRD is een centraal discussiepunt binnen het Europees Parlement, in het bijzonder in het kader van de onderhandelingen over het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking.

Uw rapporteur brengt in herinnering dat de Europese consensus betreffende humanitaire hulp leidend moet zijn voor de acties van EU Aid Volunteers.

Om te voldoen aan de doelstellingen van de verordening moet direct na de start van het programma een ruimte voor overleg en dialoogvorming worden opgericht, waarin vertegenwoordigers van de Commissie, de lidstaten en uitzendende en ontvangende organisaties bijeenkomen.

b) Toegevoegde waarde, humanitaire behoeften en invloeden

Het aantal humanitaire crises in de wereld is aanzienlijk toegenomen, evenals hun omvang en hun complexiteit. Er wordt dus steeds vaker een beroep gedaan op humanitaire actoren om doelgericht te reageren. De behoeften nemen toe, maar de financieringt volgt deze lijn niet in deze periode van financiële crisis. De EU Aid Volunteers moeten een reële meerwaarde vormen voor de humanitaire acties van de EU, voor de ontvangende organisaties en voor de lokale gemeenschappen; en de inzet van de vrijwilligers moet gebaseerd zijn op de behoeften die in het veld zijn vastgesteld.

De reeks voorgestelde amendementen dienen ter versterking van deze punten, die al in het voorstel van de Commissie waren opgenomen. Het initiatief EU Aid Volunteers moet een volledig humanitair instrument zijn dat de humanitaire acties van de EU aanvult en versterkt met het best mogelijke gebruik van de voorziene financiële middelen.

De inzet moet beantwoorden aan de reële behoeften die op lokaal niveau door de ontvangende organisaties kenbaar worden gemaakt. De rol van de vrijwilligers moet duidelijk zijn vastgesteld.

De Commissie stelt voor een tussentijds evaluatieverslag in te dienen. In het kader hiervan moet de invloed van EU Aid Volunteers op het gebied van humanitaire hulp en de kosteneffectiviteit van het programma worden geëvalueerd.

c) Operationele doelstellingen en evaluatie-indicatoren

De Commissie stelt operationele doelstellingen voor. De vooruitgang die wordt geboekt voor de verwezenlijking van deze doelstellingen wordt geëvalueerd op basis van indicatoren.

De voorgestelde indicatoren zijn van indicatieve aard en kunnen worden aangepast volgens de procedure van gedelegeerde handelingen.

De voorgestelde indicatoren zijn uitsluitend kwantitatief, wat voor uw rapporteur niet aanvaardbaar is. Met de amendementen wordt voorgesteld voor elke operationele doelstelling ten minste één kwalitatieve indicator toe te voegen, zodat deze in de wetstekst worden opgenomen. De effectieve humanitaire bijdrage van de vrijwilligers en in het bijzonder de kwaliteit van de uitgevoerde acties moeten op deze basis worden geëvalueerd.

De Commissie moet – in het kader van de procedure van gedelegeerde handelingen – kwalitatieve indicatoren opstellen voor de doeltreffendheid van de vrijwilligers, voor de mate waarin zij voorzien in behoeften die zijn vastgesteld in het veld, en voor de meerwaarde die zij opleveren.

d) Administratieve belasting en uitzendende organisaties

De Commissie ontwikkelt een certificeringsmechanisme voor de uitzendende organisaties.

De humanitaire hulp van DG ECHO wordt uitgevoerd door een groot aantal humanitaire partners, in het bijzonder ngo's, op grond van een partnerschapskadercontract. Kleine ngo's worden in hun betrekkingen met de Commissie geconfronteerd met een zware administratieve belasting.

Uw rapporteur is van mening dat de Commissie zich moet inspannen voor de ontwikkeling van een eenvoudig systeem voor het certificeringsmechanisme dat synergieën nastreeft, voornamelijk met partnerschapsinstrumenten en bestaande humanitaire normen.

e) Normen inzake vrijwilligers

De Commissie neemt normen aan voor de identificatie, selectie, opleiding en inzet van vrijwilligers. Het is belangrijk dat bij de vaststelling van deze normen rekening wordt gehouden met bestaande normen en programma's, zodat ze coherent zijn met de ervaringen en praktijken en deze aanvullen.

Uw rapporteur is van mening dat kandidaat-vrijwilligers moeten worden geïdentificeerd en geselecteerd op grond van specifieke vaardigheden en kennis. Bij de identificatie en selectie moet wordt gezorgd voor diversiteit van de profielen en van de vaardigheden van jongeren en deskundigen, rekening houdend met concrete behoeften.

Het door de Commissie opgestelde opleidingsprogramma moet gebaseerd zijn op bestaande normen en moet worden ontwikkeld in partnerschap met gespecialiseerde instellingen. Uw rapporteur stelt voor dat het op deze wijze te ontwikkelen Europese opleidingsprogramma wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met dezelfde gespecialiseerde organisaties.

Om de uitzendende organisaties bij de opleiding te betrekken, evalueren zij in onderlinge samenwerking of de kandidaat-vrijwilligers klaar zijn om te worden ingezet.

Uw rapporteur stelt tevens voor dat bij de omstandigheden van de inzet rekening wordt gehouden met de vaardigheden en talenkennis van de vrijwilligers.

f) Bevordering van de ervaring en erkenning van de inzet van de vrijwilliger

Uw rapporteur stelt voor dit punt een reeks amendementen voor.

Ten eerste kunnen EU Aid Volunteers na afloop van hun eerste inzet worden erkend als gecertificeerde EU Aid Volunteers. Deze gecertificeerde vrijwilligers kunnen worden toegevoegd aan het door de Commissie voorziene en beheerde register.

De Commissie ondersteunt bovendien acties ter bevordering van de ervaring en ter erkenning van de inzet van de vrijwilliger met het oog op de gelijkwaardigheid van zijn ervaring in de beroepswereld.

g) Samenwerking met andere landen

Uw rapporteur stelt voor burgers en uitzendende organisaties uit partnerlanden in het kader van het Europese nabuurschapsbeleid niet te laten deelnemen aan activiteiten van de EU Aid Volunteers.

Hoewel de Commissie voorstelt dat deze samenwerking uit aanvullend krediet van die landen wordt gefinancierd, is uw rapporteur van mening dat het om een Europees programma gaat dat het idee van Europees burgerschap versterkt.

3. Horizontale elementen met betrekking tot de financieringsinstrumenten voor het extern optreden van de Unie (2014-2020): comitologie en uitoefening van de aan de Commissie gedelegeerde bevoegdheden

Voor de uitvoering van sommige bepalingen van het voorstel voor een verordening stelt de Commissie voor afhankelijk van het geval de comitologieprocedure of de procedure van gedelegeerde bevoegdheden te gebruiken.

Uw rapporteur is van oordeel dat de Europese Commissie in zijn algemeenheid de prerogatieven en bevoegdheden die door het Verdrag van Lissabon aan het Europees Parlement zijn toegekend, ten aanzien van de bovengenoemde procedures heeft geëerbiedigd.

Uw rapporteur stelt echter voor een ander algemeen programmeringskader in te stellen dan het door de Commissie voorgestelde kader, in overeenstemming met de prerogatieven van het Parlement en in lijn met zijn voorstellen voor een nieuw financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (2014-2020).

Twee opeenvolgende meerjarige werkprogramma's worden aangenomen door gedelegeerde handelingen. In deze documenten worden in het bijzonder de nagestreefde doelstellingen, de verwachte resultaten, de uitvoeringsregels en het totale bedrag bepaald.

Jaarlijkse werkprogramma's, die dienen voor de uitvoering van de meerjarige werkprogramma's, worden aangenomen door middel van de comitologieprocedure en omvatten niet-essentiële elementen zoals een beschrijving van de acties en het bedrag dat wordt toegekend aan elke actie.

Overeenkomstig de bestaande regelgeving stelt uw rapporteur voor toe te voegen dat de oprichting, de bepaling van doelstellingen, het beheer en de uitvoering van een EU-trustfonds volgens de procedure van gedelegeerde handelingen plaatsvindt.

ADVIES van de Begrotingscommissie (5.3.2013)

aan de Commissie ontwikkelingssamenwerking

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening
(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

Rapporteur voor advies: María Muñiz De Urquiza

BEKNOPTE MOTIVERING

Op 19 september 2012 heeft de Commissie haar voorstel ingediend voor een verordening tot oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening. Dit is het eerste initiatief voor een pan-Europees vrijwilligersmechanisme en moet een antwoord bieden op de lacunes die zijn vastgesteld bij vrijwilligerswerk in de EU, zoals het ontbreken van een gestructureerde aanpak op het niveau van de Unie, een geringe zichtbaarheid van de humanitaire acties van de EU, het ontbreken van één mechanisme om vrijwilligers te selecteren en het ontbreken van voldoende opgeleide vrijwilligers voor humanitaire hulpverlening.

Het Commissievoorstel heeft tot doel de responscapaciteit van de Unie voor humanitaire crises te versterken en een omvattend kader van normen en procedures te ontwikkelen om te voorzien in een netwerk van humanitaire vrijwilligers die voldoende opgeleid en gekwalificeerd zijn en wier veiligheid op de eerste plaats komt.

Er wordt een financieel referentiebedrag voorgesteld van 210 miljoen euro in constante prijzen voor de periode van het meerjarig financieel kader 2014-2020.

Het Commissievoorstel vormt een goede basis voor de oprichting van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening, maar de rapporteur zou het nog willen verbeteren door het meer af te stemmen op de nieuwe financiële regels die van toepassing zijn op de algemene begroting van de Unie (Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012), met name inzake de bevoegdheden van de Commissie om in het kader van de humanitaire hulpverlening een EU-trustfonds op te richten en te beheren. Deze fondsen zouden niet in de begroting worden opgenomen, maar in de mate die nodig is om een veilig en transparant gebruik van middelen van de Unie te waarborgen, moeten ze worden beheerd volgens de bepalingen van het Financieel Reglement. Daartoe dient de Commissie het voorzitterschap te bekleden van het bestuursorgaan dat bij elk trustfonds is opgericht om de donoren te vertegenwoordigen en te beslissen hoe de middelen worden gebruikt. De desbetreffende bepalingen voor trustfondsen zijn gedekt door artikel 187 van het nieuwe Financieel Reglement en artikel 259 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften ervan.

Tevens dringt de rapporteur aan op coördinatie en complementariteit van de acties op Unie- en nationaal niveau, en op samenwerking met andere internationale en lokale donoren.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Ontwerpwetgevingsresolutie

Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement

 

1 bis. wijst erop dat de in het wetgevingsvoorstel genoemde financiële middelen slechts een indicatie voor de wetgevingsautoriteit vormen en dat deze niet kunnen worden vastgesteld zolang er geen overeenstemming is bereikt over de verordening betreffende het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020;

Amendement  2

Ontwerpwetgevingsresolutie

Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement

 

1 ter. herinnert aan zijn resolutie van 8 juni 2011 "Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa"1; herhaalt dat in het volgende meerjarig financieel kader voldoende aanvullende financiële middelen ter beschikking moeten worden gesteld om de Unie in staat te stellen uitvoering te geven aan haar huidige beleidsprioriteiten en de nieuwe taken zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon, alsook om in te spelen op onvoorziene gebeurtenissen; wijst erop dat, zelfs als het niveau van de middelen van het volgende MFK ten minste 5% hoger ligt dan het niveau van 2013, slechts een bescheiden bijdrage kan worden geleverd aan de verwezenlijking van de afgesproken doelstellingen en toezeggingen van de Unie en het beginsel van solidariteit in de Unie; roept de Raad ertoe op om, indien hij deze benadering niet deelt, duidelijk aan te geven welke van zijn politieke prioriteiten of projecten ondanks de bewezen Europese meerwaarde ervan geheel kunnen worden opgegeven;

 

_______________

 

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.

Amendement  3

Ontwerpwetgevingsresolutie

Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement

 

1 quater. is van mening dat voor dit initiatief aparte financiering en begrotingsmiddelen moeten worden gewaarborgd, en dat dit initiatief ook volledig complementair moet zijn met de andere instrumenten voor het extern beleid van de Unie;

Amendement  4

Ontwerpwetgevingsresolutie

Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement

 

1 quinquies. wijst erop dat het EU Aid Volunteers-initiatief bijdraagt aan de ontwikkeling van de vaardigheden en de arbeidsmarktkansen van jongeren, en bijgevolg onrechtstreeks de inspanningen van de EU ondersteunt om de jongerenwerkloosheid terug te dringen; benadrukt daarom dat het belangrijk is passende financiering voor dit initiatief te waarborgen;

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De humanitaire hulp van de Unie wordt verleend in situaties waarin ook instrumenten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, crisisbeheer en civiele bescherming worden ingezet. Het werk van EU Aid Volunteers moet samenhang en complementariteit vertonen met deze beleidslijnen en instrumenten, zodat alle instrumenten zo doeltreffend mogelijk worden benut terwijl humanitaire beginselen en ontwikkeling op lange termijn systematisch worden bevorderd. Er moet worden gestreefd naar synergie tussen EU Aid Volunteers en het mechanisme voor civiele bescherming, het bij Besluit […] opgerichte crisiscentrum bij rampen en de EDEO en de delegaties van de EU, zodat de respons van de Unie op humanitaire rampen in derde landen gecoördineerd verloopt.

(4) De humanitaire hulp van de Unie wordt verleend in situaties waarin ook instrumenten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, crisisbeheer en civiele bescherming worden ingezet. Het werk van EU Aid Volunteers moet samenhang en complementariteit vertonen met deze beleidslijnen en instrumenten, zodat alle instrumenten zo doeltreffend mogelijk worden benut en overlapping wordt vermeden, terwijl humanitaire beginselen en ontwikkeling op lange termijn systematisch worden bevorderd. Er moet in het bijzonder worden gestreefd naar synergie tussen EU Aid Volunteers en het mechanisme voor civiele bescherming, het bij Besluit […] opgerichte crisiscentrum bij rampen en de EDEO en de delegaties van de EU, regionale en lokale actoren en internationale organisaties, zodat de respons van de Unie op humanitaire rampen in derde landen gecoördineerd verloopt.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis) Voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het instrument moeten een betere uitvoering en een betere kwaliteit van de bestedingen als richtsnoeren worden gehanteerd, waarbij een optimaal en transparant gebruik van de financiële middelen wordt gewaarborgd.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis) Voor dit initiatief moeten aparte financiering en begrotingsmiddelen worden gewaarborgd, zonder op de begroting voor humanitaire operaties te bezuinigen, en dit initiatief moet ook volledig complementair zijn met de andere instrumenten voor het extern beleid van de Unie.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bij het uitvoeren van deze verordening wordt gezorgd voor samenhang met andere gebieden van het extern optreden en met ander relevant beleid van de Unie. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de soepele overgang tussen noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling.

1. Bij het uitvoeren van deze verordening wordt gezorgd voor samenhang en complementariteit met andere gebieden van het extern optreden en met ander relevant beleid van de Unie. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de soepele overgang tussen noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie en de lidstaten werken samen om de samenhang en consistentie tussen de verschillende nationale vrijwilligersprogramma's en EU Aid Volunteers te verbeteren.

2. De Commissie en de lidstaten werken samen om de efficiëntie, doelmatigheid, samenhang en consistentie tussen de verschillende nationale vrijwilligersprogramma's en EU Aid Volunteers te verbeteren.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– het aantal EU Aid Volunteers dat is ingezet of klaar is om te worden ingezet:

het aantal EU Aid Volunteers met de vereiste kwalificaties dat is ingezet of klaar is om te worden ingezet;

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– het aantal mensen dat is bereikt door de door de Unie verstrekte humanitaire hulp;

het aantal mensen dat is bereikt door de door de Unie verstrekte humanitaire hulp en een beoordeling van de efficiëntie van de door EU AID vrijwilligers verstrekte humanitaire hulp;

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– het aantal vrijwilligers dat is opgeleid en de kwaliteit van de opleiding, op basis van de evaluaties en de tevredenheid van de deelnemers;

– het aantal vrijwilligers dat met succes de opleiding heeft afgerond en de beoordeling van de kwaliteit van de opleiding, op basis van de evaluaties en de tevredenheid van de deelnemers, met inbegrip van de evaluaties na afloop betreffende de relevantie van de opleiding voor vrijwilligers die ter plaatse zijn ingezet;

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter c – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– het aantal personeelsleden en vrijwilligers uit derde landen dat deelneemt aan de maatregelen voor capaciteitsopbouw;

– het aantal personeelsleden en vrijwilligers uit derde landen dat deelneemt aan de maatregelen voor capaciteitsopbouw en, indien mogelijk, de continuïteit in de organisatie na afloop van de opleiding;

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter e – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

het aantal gecertificeerde uitzendende organisaties;

de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van gecertificeerde uitzendende organisaties (bijvoorbeeld aantal, structuur, samenwerkingsmechanismen, enz.);

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie stelt een certificeringsmechanisme in waarmee kan worden gewaarborgd dat de uitzendende organisaties voldoen aan de in artikel 9 bedoelde normen en eveneens een gedifferentieerd certificeringsmechanisme voor de ontvangende organisaties.

1. De Commissie stelt een certificeringsmechanisme in waarmee kan worden gewaarborgd dat de uitzendende organisaties voldoen aan de in artikel 9 bedoelde normen en eveneens een gedifferentieerd certificeringsmechanisme voor de ontvangende organisaties. Dit mechanisme staat zonder enige discriminatie open voor alle in aanmerking komende organisaties.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie stelt een opleidingsprogramma vast om de kandidaat-vrijwilligers voor te bereiden op hun humanitaire activiteiten en hun inzet bij humanitaire hulpoperaties.

1. De Commissie stelt een opleidingsprogramma vast om de kandidaat-vrijwilligers voor te bereiden op hun humanitaire activiteiten en hun inzet bij humanitaire hulpoperaties. Er moet worden voorzien in adequate financiering van ngo's en andere entiteiten die vrijwilligers mogen opleiden.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De financiële bijstand uit hoofde van deze verordening kan worden verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen, zowel publiek- als privaatrechtelijke, die als financiële begunstigden worden beschouwd in de zin van het Financieel Reglement (Verordening (EU) nr. […]/2012).

De financiële bijstand uit hoofde van deze verordening kan worden verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen, zowel publiek- als privaatrechtelijke, die als financiële begunstigden worden beschouwd in de zin van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie1.

 

____________

 

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het financieel referentiebedrag voor de uitvoering van deze verordening voor de periode 2014 tot en met 2020 bedraagt 239,1 miljoen euro in lopende prijzen. Zo nodig kunnen kredieten in de begroting na 2020 worden opgenomen om soortgelijke uitgaven te dekken, met het oog op het beheer van de acties die op 31 december 2020 nog niet zijn afgerond.

Het indicatief financieel referentiebedrag, zoals bepaald in punt [17] van het interinstitutioneel akkoord van XX/201Z tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, bedraagt 239,1 miljoen euro in lopende prijzen.

 

De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit goedgekeurd onverminderd de bepalingen van de verordening tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 en van het interinstitutioneel akkoord van XX/201Z tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer.

 

Zo nodig kunnen betalingskredieten in de begroting na 2020 worden opgenomen om soortgelijke uitgaven te dekken, met het oog op het betalingsbeheer van de acties die op 31 december 2020 nog niet zijn afgerond.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie voert de financiële bijstand van de Unie uit volgens het Financieel Reglement (Verordening (EU) nr. […]/2012) dat van toepassing is op de begroting van de Unie.

1. De Commissie voert de financiële bijstand van de Unie uit volgens Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Om deze verordening uit te voeren stelt de Commissie jaarlijks een werkprogramma vast voor EU Aid Volunteers, overeenkomstig de in artikel 24, lid 2, bedoelde procedure. Daarin worden de doelstellingen, de beoogde resultaten, de wijze van uitvoering en de totaalbedragen opgenomen. Het werkprogramma bevat ook een beschrijving van de te financieren acties, een indicatie van het bedrag dat aan elke actie wordt toegewezen en een indicatief tijdschema voor de uitvoering. Voor subsidies worden de prioriteiten, de essentiële evaluatiecriteria en het maximale medefinancieringspercentage vermeld.

3. Om deze verordening uit te voeren stelt de Commissie jaarlijks een werkprogramma vast voor EU Aid Volunteers, overeenkomstig de in artikel 25 bedoelde procedure. Daarin worden de doelstellingen, de beoogde resultaten, de wijze van uitvoering en de totaalbedragen opgenomen. Het werkprogramma bevat ook een beschrijving van de te financieren acties en een indicatie van het bedrag dat aan elke actie wordt toegewezen. Voor subsidies worden de prioriteiten, de essentiële evaluatiecriteria en het maximale medefinancieringspercentage vermeld. Het indicatief tijdschema voor de uitvoering van het jaarlijks werkprogramma wordt vastgesteld volgens de in artikel 24, lid 2, bedoelde procedure.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie zal nagaan of een EU-trustfonds meerwaarde en beheersvoordelen kan bieden.

4. De Commissie zal nagaan of een EU-trustfonds meerwaarde en beheersvoordelen kan bieden, dit overeenkomstig de desbetreffende bepalingen, in het bijzonder artikel 187 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.

 

Indien de Commissie een trustfonds opricht, wordt het meerjarig of het jaarlijks werkprogramma van dit fonds vastgesteld overeenkomstig de in artikel 25 bedoelde procedure.

 

Er kan alleen een trustfonds voor EU Aid Volunteers worden opgericht als een grondige analyse van het gebruik van EU-trustfondsen voor de beoogde acties de meerwaarde van een dergelijk fonds aantoont.

PROCEDURE

Titel

Oprichting van het Europese hulpcorps van vrijwilligers voor humanitaire hulpverlening “EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp”

Document- en procedurenummers

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

13.12.2012

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

María Muñiz De Urquiza

18.12.2012

Datum goedkeuring

4.3.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

François Alfonsi, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (22.2.2013)

aan de Commissie ontwikkelingssamenwerking

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening
(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

Rapporteur voor advies: Philippe Boulland

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Vrijwilligerswerk is een concrete en zichtbare manier om uitdrukking te geven aan de solidariteit tussen individuele personen, die hun kennis, vaardigheden en tijd ten dienste stellen van medemensen, zonder primair geïnteresseerd te zijn in financieel gewin.

(2) Vrijwilligerswerk is een concrete en zichtbare manier om uitdrukking te geven aan de solidariteit tussen individuele personen, die hun kennis, vaardigheden, ervaring en tijd ten dienste stellen van medemensen, zonder primair geïnteresseerd te zijn in financieel gewin en met de wens bijkomende humanitaire noden als gevolg van humanitaire crises bij zowel door de mens veroorzaakte als natuurlijke rampen te lenigen.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) Vrijwilligerswerk breidt zich uit voor vele activiteiten maar er is nog steeds meer bewustmaking nodig en ook een aanzienlijk potentieel voor verdere ontwikkeling van de solidariteit bij de Unieburgers met slachtoffers van crises en rampen in derde landen.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) De visie van de Unie op humanitaire hulp, waaronder gemeenschappelijke doelstellingen, beginselen en goede praktijken en een gemeenschappelijk kader voor de tenuitvoerlegging, wordt uiteengezet in de Europese consensus betreffende humanitaire hulp. Daarin wordt benadrukt dat de Unie sterk hecht aan de bescherming en bevordering van de fundamentele humanitaire beginselen van menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid. De Europese consensus betreffende humanitaire hulp moet ten grondslag liggen aan de acties van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (hierna "EU Aid Volunteers" genoemd).

(3) De visie van de Unie op humanitaire hulp, waaronder gemeenschappelijke doelstellingen, beginselen en goede praktijken en een gemeenschappelijk kader voor de tenuitvoerlegging, wordt uiteengezet in de Europese consensus betreffende humanitaire hulp. Het besef onder de EU-burgers en de zichtbaarheid van Europese humanitaire hulp moeten worden vergroot, omdat deze vaak wordt overschaduwd door die van andere internationale organisaties. Daarin wordt benadrukt dat de Unie sterk hecht aan de bescherming en bevordering van de fundamentele humanitaire beginselen van menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid. De Europese consensus betreffende humanitaire hulp moet ten grondslag liggen aan de acties van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (hierna "EU Aid Volunteers" genoemd).

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In de loop der tijd zijn de humanitaire crises toegenomen in aantal, omvang en complexiteit, waardoor een steeds groter beroep wordt gedaan op humanitaire actoren om doeltreffend, doelmatig en coherent op te treden en de kwetsbaarheid van lokale gemeenschappen te verminderen en hen te helpen beter bestand te worden tegen rampen.

(5) In de loop der tijd zijn de humanitaire crises bij zowel door de mens veroorzaakte als natuurlijke rampen toegenomen in aantal, omvang en complexiteit, en helaas zal deze tendens zich waarschijnlijk voortzetten, waardoor een steeds groter beroep wordt gedaan op humanitaire actoren om onmiddellijk, doeltreffend, doelmatig en coherent op te treden en de kwetsbaarheid van lokale gemeenschappen te verminderen en hen te helpen beter bestand te worden tegen rampen.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Vrijwilligers kunnen humanitaire hulpoperaties versterken en bijdragen tot de professionalisering van humanitaire hulp op voorwaarde dat zij op de juiste wijze worden geselecteerd, opgeleid en voorbereid, zodat zij over de nodige vaardigheden en competenties beschikken om mensen zo goed mogelijk te helpen.

(6) Vrijwilligers kunnen humanitaire hulpoperaties versterken en bijdragen tot de professionalisering van humanitaire hulp op voorwaarde dat zij op de juiste wijze worden geselecteerd, opgeleid en voorbereid, zodat zij over de nodige vaardigheden, competenties en kundigheden beschikken om mensen zo goed mogelijk te helpen, en indien zij op de plaats waar zij hun vrijwilligerswerk verrichten de juiste ondersteuning of begeleiding ontvangen.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) In Europa en elders in de wereld bestaan al programma's die vrijwilligers uitzenden naar derde landen, maar dit zijn vaak nationale regelingen die zich vooral of uitsluitend richten op ontwikkelingsprojecten. Overlap moet worden voorkomen en EU Aid Volunteers moet toegevoegde waarde bieden door vrijwilligers de kans te geven gezamenlijk bij te dragen aan humanitaire hulpacties, waardoor actief Europees burgerschap wordt bevorderd, en door internationale samenwerking tussen de uitvoerende organisaties te bevorderen.

(7) In Europa en elders in de wereld bestaan al programma's die vrijwilligers uitzenden naar derde landen, maar dit zijn vaak nationale regelingen die zich vooral of uitsluitend richten op ontwikkelingsprojecten. Overlap moet worden voorkomen en EU Aid Volunteers moet toegevoegde waarde bieden door vrijwilligers de kans te geven gezamenlijk bij te dragen aan humanitaire hulpacties, waardoor actief Europees burgerschap wordt bevorderd, en door internationale samenwerking tussen de uitvoerende organisaties te bevorderen, waarmee een positief beeld van de Unie in de wereld wordt uitgedragen en de belangstelling voor pan-Europese humanitaire projecten wordt gestimuleerd.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) De beveiliging en veiligheid van de vrijwilligers moeten ten allen tijde centraal staan.

(9) Adequate opleiding, beveiliging en veiligheid van de vrijwilligers moeten te allen tijde centraal staan, reden waarom onervaren vrijwilligers niet mogen worden uitgezonden naar projecten waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De Unie voert haar humanitaire hulpacties uit in samenwerking met uitvoerende organisaties. Deze organisaties moeten een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het EU Aid Volunteers-initiatief om betrokkenheid van de actoren in het veld te waarborgen en ervoor te zorgen dat de acties van de vrijwilligers optimaal effect sorteren. De Unie moet uitvoerende organisaties met name belasten met de identificatie, selectie, voorbereiding en uitzending van EU Aid Volunteers volgens door de Commissie vastgestelde normen. De Commissie moet daarnaast in staat worden gesteld een beroep te doen op goed opgeleide en voorbereide vrijwilligers om hen te kunnen inzetten waar nodig.

(10) De Unie voert haar humanitaire hulpacties uit in samenwerking met uitvoerende organisaties. Deze organisaties moeten een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het EU Aid Volunteers-initiatief om betrokkenheid van de actoren in het veld te waarborgen en ervoor te zorgen dat de acties van de vrijwilligers optimaal effect sorteren. De Unie moet uitvoerende organisaties met name belasten met de identificatie, selectie, voorbereiding, uitzending, en monitoring van EU Aid Volunteers tijdens en na hun uitzending volgens door de Commissie vastgestelde normen. De Commissie moet daarnaast in staat worden gesteld een beroep te doen op goed opgeleide en voorbereide vrijwilligers om hen te kunnen inzetten waar nodig.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Humanitair vrijwilligerswerk kan jongeren helpen actief te blijven, bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en intercultureel bewustzijn en hun vaardigheden en kansen op de arbeidsmarkt in de wereldeconomie vergroten. Aldus zou worden bijgedragen tot het initiatief "Kansen voor jongeren" en diverse andere kerndoelstellingen van de Unie, zoals sociale inclusie, werkgelegenheid, actief burgerschap, onderwijs en ontwikkeling van vaardigheden.

(12) Humanitair vrijwilligerswerk kan jongeren helpen actief te blijven, bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en intercultureel bewustzijn en hun vaardigheden en kansen op de arbeidsmarkt in de wereldeconomie vergroten. Aldus zou worden bijgedragen tot het initiatief "Kansen voor jongeren" en diverse andere kerndoelstellingen van de Unie, zoals sociale inclusie, werkgelegenheid, actief burgerschap, onderwijs en ontwikkeling van vaardigheden en het uitdragen van de waarden van de Unie, alsmede aan de bevordering van vrijwilligerswerk als een concrete uiting van Europese solidariteit met mensen die getroffen zijn door crises, en zo aan het uitdragen van de waarden en beginselen van de Unie.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Dit vrijwilligerscorps moet kosteneffectief zijn, bestaande nationale en internationale vrijwilligersprogramma's aanvullen zonder deze te overlappen, en gericht zijn op concrete behoeften en lacunes op humanitair gebied.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bij deze verordening wordt een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (hierna "EU Aid Volunteers" genoemd) opgericht als kader voor gemeenschappelijke bijdragen van Europese vrijwilligers aan humanitaire hulpacties van de Unie.

1. Bij deze verordening wordt een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (hierna het "EU Aid Volunteers-initiatief" genoemd) opgericht als kader voor gemeenschappelijke bijdragen van Europese vrijwilligers aan humanitaire hulpacties van de Unie.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De veiligheid en beveiliging van de vrijwilligers hebben voorrang.

3. De opleiding, veiligheid en beveiliging van de vrijwilligers hebben voorrang.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. EU Aid Volunteers streeft naar gemeenschappelijke activiteiten, deelname van vrijwilligers uit verschillende landen en gezamenlijke projecten en internationale partnerschappen tussen de in artikel 10 bedoelde uitvoerende organisaties.

4. Het EU Aid Volunteers-initiatief streeft naar gemeenschappelijke activiteiten, nauwe samenwerking, deelname van vrijwilligers uit verschillende landen en gezamenlijke projecten en internationale partnerschappen tussen de in artikel 10 bedoelde uitvoerende organisaties, waarbij wordt gezorgd voor coördinatie, complementariteit, coherentie en kosteneffectiviteit tussen de verschillende bestaande vrijwilligersprogramma's in de EU voor crisissituaties in derde landen, en overlapping wordt vermeden.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) "vrijwilliger": een persoon die uit eigen beweging en zonder primair geïnteresseerd te zijn in financieel gewin, besluit zich in te zetten voor activiteiten die de gemeenschap, hem- of haarzelf, en de samenleving in het algemeen ten goede komen;

(a) "vrijwilliger": een persoon die uit eigen beweging en zonder primair geïnteresseerd te zijn in financieel gewin, besluit zich in te zetten voor activiteiten die de gemeenschap en de samenleving in het algemeen en eventueel ook hem- of haarzelf ten goede komen;

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) "EU Aid Volunteer": een kandidaat-vrijwilliger die is geselecteerd, opgeleid, beoordeeld als in aanmerking komend en geregistreerd als beschikbaar voor inzet bij een humanitaire hulpoperatie in derde landen;

(c) "EU Aid Volunteer": een kandidaat-vrijwilliger die is geselecteerd, op adequate wijze opgeleid, beoordeeld als in aanmerking komend en geregistreerd als beschikbaar voor inzet bij een humanitaire hulpoperatie in derde landen;

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) "kader-vrijwilliger": een persoon die toezicht houdt op of leiding geeft aan vrijwilligers en ervaring heeft opgedaan in het scholen en voorlichten van vrijwilligers voor, tijdens en na hun uitzending.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bij het uitvoeren van deze verordening wordt gezorgd voor samenhang met andere gebieden van het extern optreden en met ander relevant beleid van de Unie. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de soepele overgang tussen noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling.

1. Bij het uitvoeren van deze verordening wordt gezorgd voor coördinatie, complementariteit en samenhang met andere gebieden van het extern optreden en met ander relevant beleid van de Unie. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de soepele overgang tussen noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling en synergieën met het mechanisme voor civiele bescherming.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie en de lidstaten werken samen om de samenhang en consistentie tussen de verschillende nationale vrijwilligersprogramma's en EU Aid Volunteers te verbeteren.

2. De Commissie en de lidstaten werken samen om de samenhang en consistentie tussen de verschillende nationale vrijwilligersprogramma's en het EU Aid Volunteers-initiatief te verbeteren teneinde een betere kostenefficiëntie te waarborgen. De Commissie maakt gebruik van de bestaande Europese netwerken, die efficiënt zijn.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Bij de uitvoering van de acties van EU Aid Volunteers bevordert de Unie de samenwerking met relevante internationale organisaties, met name de Verenigde Naties en andere partners op het gebied van humanitaire hulp.

3. Bij de uitvoering van de acties van EU Aid Volunteers bevordert de Unie de samenwerking met relevante internationale organisaties, met name de Verenigde Naties en andere partners op het gebied van humanitaire hulp en belanghebbenden in de regio.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. EU Aid Volunteers heeft de volgende operationele doelstellingen:

1. Het EU Aid Volunteers-initiatief heeft de volgende operationele doelstellingen:

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– het aantal vrijwilligers dat is opgeleid en de kwaliteit van de opleiding, op basis van de evaluaties en de tevredenheid van de deelnemers;

– het aantal vrijwilligers dat is opgeleid en de kwaliteit van de opleiding, op basis van de evaluaties en de tevredenheid van de deelnemers en de resultaten;

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter b – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

– een evaluatie van nieuwe vaardigheden en competenties op basis van bestaande EU-instrumenten, zoals het vaardighedenpaspoort of het Europees kwalificatiekader;

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) Versterking van de samenhang en consistentie van het vrijwilligerswerk in de lidstaten om burgers van de Unie meer gelegenheid te bieden om deel te nemen aan humanitaire hulpacties en -operaties. De voortgang op dit punt wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals:

(e) Versterking van de samenhang, consistentie en betrouwbaarheid van het vrijwilligerswerk in de lidstaten om burgers van de Unie meer gelegenheid te bieden om deel te nemen aan humanitaire hulpacties en -operaties. De voortgang op dit punt wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals:

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ACTIES VAN EU AID VOLUNTEERS

ACTIES VAN HET EU AID VOLUNTEERS-INITIATIEF

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Acties van EU Aid Volunteers

Acties van het EU Aid Volunteers-initiatief

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

EU Aid Volunteers zal de in de artikelen 3 en 7 beschreven doelstellingen proberen te verwezenlijken met de volgende acties:

Het EU Aid Volunteers-initiatief zal de in de artikelen 3 en 7 beschreven doelstellingen proberen te verwezenlijken met de volgende acties:

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de identificatie, selectie en opleiding van kandidaat-vrijwilligers die kunnen worden ingezet voor humanitaire hulpoperaties;

(a) de identificatie, briefing voor en debriefing na de uitzending, selectie en opleiding van kandidaat-vrijwilligers die kunnen worden ingezet voor humanitaire hulpoperaties;

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Deze normen moeten de zorgplicht waarborgen en hebben met name betrekking op de verantwoordelijkheden van de organisaties die vrijwilligers uitzenden en ontvangen, minimumeisen wat betreft de kosten van levensonderhoud, huisvesting en andere relevante uitgaven, verzekeringen, veiligheidsprocedures en andere relevante elementen.

2. Deze normen moeten de zorgplicht waarborgen en hebben met name betrekking op de verantwoordelijkheden van de organisaties die vrijwilligers uitzenden en ontvangen, het toezicht op en de permanente scholing en begeleiding van vrijwilligers, minimumeisen wat betreft de kosten van levensonderhoud, huisvesting en andere relevante uitgaven, verzekeringen, veiligheidsprocedures en andere relevante elementen, zoals de kosten van maaltijden en huisvesting, vervoer van de internationale luchthaven van aankomst naar de plaats van uitzending, verzekering (in verband met ziektekosten, reizen en annulering), socialezekerheidsdekking tijdens de uitzending, ondersteuning 24 uur per dag van de ploeg ter plaatse en van het hoofdkantoor, en andere kosten afhankelijk van de locatie van de actie, de soort humanitaire hulp en de annuleringsvoorwaarden voor de vrijwilliger en/of de uitzendende of ontvangende organisatie.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie stelt een certificeringsmechanisme in waarmee kan worden gewaarborgd dat de uitzendende organisaties voldoen aan de in artikel 9 bedoelde normen en eveneens een gedifferentieerd certificeringsmechanisme voor de ontvangende organisaties.

1. De Commissie stelt in nauwe samenwerking met de organen en niet-gouvernementele organisaties die om hun humanitaire werk erkend zijn, een certificeringsmechanisme in, waarmee kan worden gewaarborgd dat de uitzendende organisaties voldoen aan de in artikel 9 bedoelde normen en eveneens een gedifferentieerd certificeringsmechanisme voor de ontvangende organisaties.

 

Vertegenwoordigers van vrijwilligers hebben inspraak bij aanpassingen van dergelijke mechanismen.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie stelt een opleidingsprogramma vast om de kandidaat-vrijwilligers voor te bereiden op hun humanitaire activiteiten en hun inzet bij humanitaire hulpoperaties.

1. De Commissie stelt een op de kennis van erkende humanitaire hulporganisaties gebaseerd opleidingsprogramma vast om de kandidaat-vrijwilligers voor te bereiden op hun humanitaire activiteiten en hun inzet bij humanitaire hulpoperaties, met name door verstrekking van de nodige achtergrondinformatie over de rol en de waarden van de Unie met betrekking tot humanitaire kwesties.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Overeenkomstig artikel 11 geïdentificeerde en geselecteerde kandidaat-vrijwilligers komen in aanmerking voor deelname aan het opleidingsprogramma. De omvang en de inhoud van de opleiding die een individuele kandidaat-vrijwilliger moet doorlopen, wordt bepaald op basis van zijn/haar behoeften gezien zijn/haar eerdere ervaring.

2. Overeenkomstig artikel 11 geïdentificeerde en geselecteerde kandidaat-vrijwilligers komen in aanmerking voor deelname aan het opleidingsprogramma. De omvang en de inhoud van de opleiding die een individuele kandidaat-vrijwilliger moet doorlopen, wordt bepaald op basis van zijn/haar behoeften gezien zijn/haar eerdere ervaring. Voordat zij worden ingezet krijgen de EU Aid- vrijwilligers een aanvullende opleiding die specifiek toegesneden is op de behoeften en de speciale omstandigheden van het land en het project waarnaar zij worden uitgezonden.

 

 

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. In het kader van de opleiding en met name ter voorbereiding op de uitzending kunnen kandidaat-vrijwilligers stage lopen bij gecertificeerde uitzendende organisaties, waar mogelijk in een ander land dan hun land van oorsprong.

3. In het kader van de opleiding en met name ter voorbereiding op de uitzending wordt kandidaat-vrijwilligers de mogelijkheid geboden om stage te lopen bij gecertificeerde uitzendende organisaties, waar mogelijk in een ander land dan hun land van oorsprong.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Onverminderd lid 3 kan kandidaat-vrijwilligers die geen stage hebben gelopen, indien nodig voorafgaand aan hun uitzending extra voorbereiding worden geboden door gecertificeerde uitzendende organisaties. De opleiding en de stage moeten voldoen aan de in artikel 9, lid 1, onder a), bedoelde normen.

4. Onverminderd lid 3 kan kandidaat-vrijwilligers die geen stage hebben gelopen, indien nodig voorafgaand aan hun uitzending extra voorbereiding worden geboden door gecertificeerde uitzendende organisaties. De opleiding en de stage moeten voldoen aan de in artikel 9, lid 1, onder a), bedoelde normen. Kandidaat-vrijwilligers die geen stage hebben gelopen en degenen die naar een ander land worden uitgezonden dienen een aanvullende opleiding te ontvangen.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Tijdens het opleidingsprogramma wordt beoordeeld of de kandidaat-vrijwilliger klaar is om te worden ingezet voor humanitaire hulpoperaties.

5. Tijdens het opleidingsprogramma wordt beoordeeld of de kandidaat-vrijwilliger klaar is om te worden ingezet voor humanitaire hulpoperaties en of de veiligheid en beveiliging gewaarborgd is wanneer de vrijwilliger eenmaal is ingezet.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. Als het opleidingsprogramma langer dan 3 maanden duurt, ontvangt de kandidaat-vrijwilliger een maandelijkse toelage ter dekking van de huisvestingskosten op de plaats van de opleiding, alsmede gedurende de leertijd indien er in een vergoeding niet voorzien is.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Kandidaat-vrijwilligers die positief zijn beoordeeld tijdens de in artikel 12, lid 5, bedoelde beoordeling, worden beschouwd als EU Aid Volunteers. Zij worden als zodanig opgenomen in het register van EU Aid Volunteers (hierna "het register" genoemd) en komen in aanmerking voor uitzending.

1. Kandidaat-vrijwilligers die positief zijn beoordeeld tijdens de in artikel 12, lid 5, bedoelde beoordeling, worden beschouwd als EU Aid Volunteers. Zij worden als zodanig opgenomen in het register van EU Aid Volunteers (hierna "het register" genoemd) en komen in aanmerking voor uitzending voor een periode van maximaal twee jaar waarna zij opnieuw beoordeeld worden.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie legt het register aan, onderhoudt het en actualiseert het en stelt de regels vast voor de toegang tot het register en het gebruik ervan.

2. De Commissie legt het register aan, onderhoudt het en actualiseert het, met name door registratie van het aantal vrijwilligers dat is ingezet in landen die door rampen zijn getroffen, en stelt de regels vast voor de toegang tot het register en het gebruik ervan.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De specifieke voorwaarden voor de uitzending worden beschreven in een contract tussen de uitzendende organisatie en de vrijwilliger, onder andere wat betreft de duur en de plaats van de uitzending en de taken van de vrijwilliger.

3. De specifieke voorwaarden voor de uitzending worden beschreven in een contract tussen de uitzendende organisatie en de vrijwilliger, onder andere wat betreft de duur en de plaats van de uitzending en de taken van de vrijwilliger. Dit contract bevat onder meer bepalingen over de vergoeding van de heen- en terugreis per vliegtuig, maaltijden en huisvesting, vervoer van de internationale luchthaven van aankomst naar de plaats van uitzending, verzekering (in verband met ziektekosten, reizen en annulering), ondersteuning 24 uur per dag van de ploeg ter plaatse en van het hoofdkantoor, en andere kosten afhankelijk van de locatie van de actie, de soort humanitaire hulp en de annuleringsvoorwaarden voor de vrijwilliger en/of de uitzendende of ontvangende organisatie. Het contract omschrijft de rechten en plichten van de vrijwilliger of geeft aan waar de rechten en verplichtingen omschreven zijn.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Aan de hand van een certificaat van de Commissie wordt de feitelijke duur van de EU Aid-vrijwilligerswerkperiode aangemerkt als beroepservaring wanneer het contract tussen de uitzendende en ontvangende organisaties langer loopt dan zes maanden. Voor contracten van minder dan zes maanden kan de ervaring van een EU Aid-vrijwilliger als stage worden erkend, op basis van een certificaat van de Commissie.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) bescherming van de vrijwilligers met alle middelen, waaronder specifieke voorlichting van lokale betrokkenen en partners, met name in conflictgebieden.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Met behulp van het netwerk kan een mechanisme worden opgezet voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van actieve vrijwilligers, die de vrijwilligers zal vertegenwoordigen op soortgelijke wijze als personeelsvertegenwoordigers. Vertegenwoordigers van vrijwilligers moeten worden geraadpleegd over wijzigingen in de rechten en plichten van vrijwilligers.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Het netwerk biedt ook mogelijkheden voor online vrijwilligerswerk ter aanvulling op en versterking van de activiteiten van EU Aid Volunteers en bevordert deze.

3. Het netwerk biedt ook mogelijkheden voor online vrijwilligerswerk ter aanvulling op en versterking van de activiteiten van EU Aid Volunteers en bevordert deze. De Commissie moet gebruik maken van bestaande Europese netwerken, die efficiënt zijn, zoals het EURES-netwerk. Het EURES-netwerk kan nuttig zijn daar vrijwilligers na zes maanden ervaring misschien hun ervaring in humanitaire hulp willen gebruiken.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De vrijwilligers van EU Aid Volunteers nemen, waar nodig met hulp en begeleiding van de uitzendende en ontvangende organisaties, deel aan passende informatie-, communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor, tijdens en na hun uitzending om bekendheid te geven aan EU Aid Volunteers en hun werk in dat verband. De Commissie bepaalt welke activiteiten daarvoor in aanmerking komen en zorgt ervoor dat deze geen buitensporige belasting vormen voor de vrijwilligers.

3. De vrijwilligers van EU Aid Volunteers nemen, met hulp en begeleiding van de uitzendende en ontvangende organisaties, deel aan passende informatie-, communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor, tijdens en na hun uitzending om bekendheid te geven aan EU Aid Volunteers en hun werk in dat verband. De Commissie bepaalt welke activiteiten daarvoor in aanmerking komen en zorgt ervoor dat deze geen buitensporige belasting vormen voor de vrijwilligers.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Organisaties die vrijwilligers uitzenden naar landen buiten de Unie, zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun activiteiten en stellen regelmatig verslagen op voor de Commissie.

3. Organisaties die vrijwilligers uitzenden naar landen buiten de Unie, zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun activiteiten en stellen regelmatig verslagen op voor de Commissie, waarbij alle rechten van individuele vrijwilligers met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens worden geëerbiedigd.

PROCEDURE

Titel

Oprichting van het Europese hulpcorps van vrijwilligers voor humanitaire hulpverlening “EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp”

Document- en procedurenummers

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

EMPL

22.10.2012

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Philippe Boulland

27.11.2012

Behandeling in de commissie

14.1.2013

24.1.2013

20.2.2013

 

Datum goedkeuring

21.2.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

2

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher

PROCEDURE

Titel

Oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening “EU Aid Volunteers”

Document- en procedurenummers

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Datum indiening bij EP

19.9.2012

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

BUDG

13.12.2012

EMPL

22.10.2012

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Michèle Striffler

25.10.2012

 

 

 

Behandeling in de commissie

5.11.2012

21.1.2013

19.2.2013

 

Datum goedkeuring

23.4.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini, Jan Zahradil

Datum indiening

30.4.2013