RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar EU Aid Volunteers

30.4.2013 - (COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD)) - ***I

Comisia pentru dezvoltare
Raportoare: Michèle Striffler


Procedură : 2012/0245(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0158/2013

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar EU Aid Volunteers

(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0514),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 214 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0303/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din T privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare și avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0158/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  consideră că acestei inițiative ar trebui să i se garanteze o finanțare și credite bugetare distincte, care trebuie totuși să se completeze în continuare cu celelalte instrumente destinate politicilor externe ale Uniunii;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Solidaritatea este o valoare fundamentală a Uniunii și există potențialul să se dezvolte în continuare mijloacele de exprimare a solidarității cetățenilor Uniunii cu persoanele din țările terțe vulnerabile sau afectate de crize provocate de om sau de dezastre naturale.

(1) Solidaritatea este o valoare fundamentală a Uniunii și există potențialul să se dezvolte în continuare mijloacele de exprimare a solidarității cetățenilor Uniunii cu persoanele din țările terțe vulnerabile sau afectate de crize provocate de om sau de dezastre naturale. În plus, Uniunea în ansamblu este cel mai mare donator de ajutor umanitar, furnizând aproape 50% din ajutorul umanitar de la nivel mondial.

 

 

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Voluntariatul este o expresie concretă și vizibilă a solidarității care permite persoanelor să își pună cunoștințele, aptitudinile și timpul în serviciul altor persoane, fără obiectivul primordial de a avea un câștig financiar.

(2) Voluntariatul este o expresie concretă și vizibilă a solidarității care permite persoanelor să își pună cunoștințele, aptitudinile, experiența și timpul în serviciul altor persoane, fără obiectivul primordial de a avea un câștig financiar. În cadrul inițiativei prevăzute de prezentul regulament, obiectivul specific al voluntariatului este de a contribui la consolidarea capacității Uniunii de a răspunde la crizele umanitare și de a consolida capacitatea și rezistența comunităților vulnerabile sau afectate de dezastre din țări terțe.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Este necesar să crească atât nivelurile de conștientizare, cât și vizibilitatea ajutorului umanitar în rândul cetățenilor Uniunii, deoarece ajutorul umanitar al Uniunii este adesea umbrit de cel al altor organizații internaționale. În timp ce voluntariatul este în creștere pentru numeroase activități, este nevoie de o sensibilizare suplimentară și există, de asemenea, un potențial semnificativ pentru dezvoltarea pe viitor a solidarității cetățenilor Uniunii cu victimele crizei și ale dezastrelor din țări terțe.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Ajutorul umanitar al Uniunii este acordat în situații în care intervin și alte instrumente legate de cooperarea pentru dezvoltare, gestionarea crizelor și protecția civilă. EU Aid Volunteers ar trebui să lucreze în mod coerent și complementar cu politicile și instrumentele relevante pentru a asigura utilizarea cât mai eficace a acestor instrumente, promovând în același timp, în mod sistematic, principiile umanitare și de dezvoltare pe termen lung. Ar trebui să se urmărească realizarea de sinergii între acțiunile EU Aid Volunteers și mecanismul Uniunii de protecție civilă, Centrul de răspuns pentru situații de urgență instituit prin Decizia XX/XXXX, precum și cu SEAE și cu delegațiile UE, pentru a se coordona răspunsul Uniunii la crizele umanitare din țări terțe.

(4) Ajutorul umanitar al Uniunii este acordat în situații în care intervin și alte instrumente legate de cooperarea pentru dezvoltare, gestionarea crizelor și protecția civilă. Inițiativa „EU Aid Volunteers” ar trebui să funcționeze în mod coerent și complementar cu politicile și instrumentele relevante pentru a asigura utilizarea cât mai eficace a acestor instrumente și pentru a evita suprapunerile, promovând în același timp, în mod sistematic, principiile umanitare și de dezvoltare pe termen lung. Ar trebui să se urmărească realizarea de sinergii între acțiunile inițiativei EU Aid Volunteers, în special în domeniul politicii de ajutor umanitar a Uniunii, politicii în domeniul cooperării pentru dezvoltare și mecanismul Uniunii de protecție civilă, Centrul de răspuns pentru situații de urgență instituit prin Decizia XX/XXXX, precum și cu SEAE și cu delegațiile UE, actorii regionali și locali și organizațiile internaționale pentru a se coordona răspunsul Uniunii la crizele umanitare din țări terțe.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Numărul crizelor umanitare, sfera și complexitatea acestora la nivel mondial au crescut în mod semnificativ în decursul anilor, conducând la o cerere tot mai mare ca actorii umanitari să ofere un răspuns eficace, eficient și coerent și să sprijine comunitățile locale din țările terțe, pentru a le face mai puțin vulnerabile și a le consolida gradul de reziliență la dezastre.

(5) Numărul crizelor umanitare, atât cele naturale, cât și cele provocate de om, sfera și complexitatea acestora la nivel mondial au crescut în mod semnificativ în decursul anilor și această tendință este posibil să continue, din nefericire, conducând la o cerere tot mai mare ca actorii umanitari să ofere un răspuns imediat, eficace, eficient și coerent și să sprijine comunitățile locale din țările terțe, pentru a le face mai puțin vulnerabile și a le consolida gradul de reziliență la dezastre.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Voluntarii pot consolida operațiunile de ajutor umanitar și pot contribui la profesionalizarea ajutorului umanitar atunci când aceștia sunt selecționați și formați în mod adecvat și pregătiți pentru trimitere pe teren, astfel încât să se asigure faptul că aceștia au aptitudinile și competențele necesare pentru a ajuta în modul cel mai eficient persoanele aflate în dificultate.

(6) Voluntarii pot consolida operațiunile de ajutor umanitar și pot contribui la profesionalizarea ajutorului umanitar atunci când aceștia sunt selecționați și formați în mod adecvat și pregătiți pentru trimitere pe teren, astfel încât să se asigure faptul că au aptitudinile și competențele necesare pentru a ajuta în modul cel mai eficient persoanele aflate în dificultate, cu condiția de a putea beneficia de un sprijin și de o încadrare adecvate la locul unde este exercitată activitatea de voluntariat.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Există în Europa și la nivel mondial sisteme de voluntariat care pun accentul pe dezvoltarea țărilor terțe. Adesea, acestea sunt programe naționale care se concentrează în principal sau exclusiv pe proiecte de dezvoltare. EU Aid Volunteers ar trebui, prin urmare, să evite duplicarea și să aducă un plus de valoare, oferind voluntarilor oportunități de a contribui împreună în operațiuni de ajutor umanitar, consolidând, astfel, noțiunea de cetățenie activă a Uniunii Europene și încurajând cooperarea transnațională a organizațiilor de punere în aplicare care participă la acțiunile Corpului.

(7) Există în Europa și la nivel mondial sisteme de voluntariat care pun accentul pe dezvoltarea țărilor terțe. Adesea, acestea sunt programe naționale care se concentrează în principal sau exclusiv pe proiecte de dezvoltare. EU Aid Volunteers ar trebui, prin urmare, să evite duplicarea și să aducă un plus de valoare, oferind voluntarilor oportunități de a contribui împreună la operațiuni de ajutor umanitar, consolidând, astfel, noțiunea de cetățenie activă a Uniunii Europene, încurajând cooperarea transnațională a organizațiilor de punere în aplicare care participă la acțiunile Corpului, proiectând astfel o imagine pozitivă a Uniunii în lume și promovând interesul pentru proiectele umanitare paneuropene.

Amendamentul 8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Peisajul actual al voluntariatului umanitar prezintă unele lacune, pe care Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar le pot remedia cu voluntari având profilul potrivit, trimiși pe teren la momentul potrivit, la locul potrivit. Acest lucru ar putea fi realizat în special prin definirea unor standarde europene de identificare și selectare a voluntarilor umanitari, a unor obiective de referință stabilite de comun acord pentru formarea și pregătirea voluntarilor umanitari pentru trimitere pe teren, a unor registre îmbunătățite de voluntari potențiali, identificați pe baza nevoilor existente în domeniu, și a unor oportunități pentru voluntari de a contribui la operațiuni umanitare, nu numai prin prezență la fața locului, ci și prin activități de sprijin administrativ și online.

(8) Peisajul actual al voluntariatului umanitar prezintă unele lacune, pe care inițiativa EU Aid Volunteers le poate remedia cu voluntari având profilul potrivit, trimiși pe teren la momentul potrivit, la locul potrivit. Acest lucru ar putea fi realizat în special prin definirea unor standarde europene de identificare și selectare a voluntarilor umanitari, a unor obiective de referință stabilite de comun acord pentru formarea și pregătirea voluntarilor umanitari pentru trimitere pe teren, a unor registre îmbunătățite de voluntari potențiali, identificați pe baza nevoilor existente în domeniu, și a unor oportunități pentru voluntari de a contribui la operațiuni umanitare, nu numai prin prezență la fața locului, ci și prin activități de sprijin administrativ și online.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Securitatea și siguranța voluntarilor trebuie să rămână de o importanță capitală.

(9) Asigurarea unei formări adecvate, precum și securitatea și siguranța voluntarilor trebuie să rămână de o importanță capitală. Voluntarii nu ar trebui să fie trimiși să participe la proiecte unde există probleme de siguranță.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Uniunea își desfășoară operațiunile de ajutor umanitar în parteneriat cu organismele de punere în aplicare. Aceste organizații ar trebui să joace un rol semnificativ în punerea în practică a inițiativei EU Aid Volunteers pentru a se asigura asumarea responsabilității de către actori și pentru a se maximiza participarea la acțiunile Corpului voluntar de pe teren. Uniunea ar trebui să încredințeze organizațiilor de punere în aplicare în special misiunile de identificare, selectare, pregătire și trimitere pe teren a membrilor EU Aid Volunteers, în conformitate cu normele stabilite de Comisie. Comisia ar trebui, în plus, să fie în măsură să facă apel la voluntari instruiți și pregătiți cu succes pentru trimitere pe teren, după caz.

(10) Uniunea își desfășoară operațiunile de ajutor umanitar în parteneriat cu organismele de punere în aplicare. Aceste organizații ar trebui să joace un rol semnificativ în punerea în practică a inițiativei EU Aid Volunteers pentru a se asigura asumarea responsabilității de către actori și pentru a se maximiza participarea la acțiunile Corpului voluntar de pe teren. Uniunea ar trebui să încredințeze organizațiilor de punere în aplicare în special misiunile de identificare, selectare, pregătire, trimitere pe teren, monitorizare pe durata misiunii și după misiune a membrilor EU Aid Volunteers, în conformitate cu normele stabilite de Comisie. Comisia ar trebui, în plus, să fie în măsură să facă apel la voluntari instruiți și pregătiți cu succes pentru trimitere pe teren, după caz.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Voluntariatul în domeniul ajutorului umanitar ar putea contribui la menținerea tinerilor în activitate, la dezvoltarea lor personală și a conștiinței interculturale și la îmbunătățirea competențelor și a capacității de inserție profesională în economia globală. Astfel, s-ar contribui la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri și la o serie de alte obiective-cheie ale Uniunii, cum ar fi incluziunea socială, ocuparea forței de muncă, cetățenia activă, educația, precum și dezvoltarea de competențe.

(12) Voluntariatul în domeniul ajutorului umanitar ar putea contribui la menținerea tinerilor în activitate, la dezvoltarea lor personală și a conștiinței interculturale și la îmbunătățirea competențelor și a capacității de inserție profesională în economia globală. Astfel, s-ar contribui la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri și la o serie de alte obiective-cheie ale Uniunii, cum ar fi incluziunea socială, ocuparea forței de muncă, cetățenia activă, educația, dezvoltarea de competențe, precum și respectarea voluntariatului ca și exprimare concretă a solidarității europene față de persoanele afectate de crize, promovând astfel valorile și principiile Uniunii.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Conform principiilor Uniunii privind egalitatea de șanse și nediscriminarea, cetățenii Uniunii și persoanele cu drept de ședere pe termen lung în Uniune din toate categoriile sociale și de toate vârstele ar trebui să fie în măsură să se implice în calitate de cetățeni activi. Având în vedere provocările specifice ale contextului umanitar, participanții la EU Aid Volunteers ar trebui să aibă vârsta mai mare de 18 ani.

(13) Conform principiilor Uniunii privind egalitatea de șanse și nediscriminarea, cetățenii Uniunii și persoanele cu drept de ședere pe termen lung în Uniune din toate categoriile sociale și de toate vârstele ar trebui să fie în măsură să se implice în calitate de cetățeni activi. Având în vedere provocările specifice ale contextului umanitar, participanții la inițiativa EU Aid Volunteers ar trebui să aibă vârsta mai mare de 18 ani.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14a) Acțiunile inițiativei EU Aid Volunteers ar trebui desfășurate ținând cont de recomandările care apar în Agenda politică pentru voluntariat în Europa (PAVE) și de materialele realizate de organizațiile europene de voluntariat internațional și programul Națiunilor Unite pentru voluntari.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) EU Aid Volunteers ar trebui să sprijine organizațiile de ajutor umanitar din țări terțe. Activitățile lor ar trebui să sporească capacitatea organizațiilor de primire de a face față crizelor umanitare și de a gestiona în mod profesional EU Aid Volunteers, de a utiliza în mod eficace calificările și competențele voluntarilor și de a se asigura impactul durabil al contribuțiilor voluntarilor asupra comunităților locale în sprijinul persoanelor în dificultate, afectate de crize umanitare, care sunt beneficiarii finali ai ajutorului umanitar al Uniunii.

(15) Inițiativa EU Aid Volunteers ar trebui să sprijine organizațiile de ajutor umanitar din țări terțe. Activitățile lor ar trebui să sporească capacitatea organizațiilor de primire de a face față crizelor umanitare și de a gestiona în mod profesional EU Aid Volunteers, de a utiliza în mod eficace calificările și competențele voluntarilor și de a se asigura impactul durabil al contribuțiilor voluntarilor asupra comunităților locale în sprijinul persoanelor în dificultate, afectate de crize umanitare, care sunt beneficiarii finali ai ajutorului umanitar al Uniunii.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Prezentul regulament ar trebui să stabilească, pentru întreaga durată a instrumentului, un pachet financiar care să constituie referința principală pentru autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului [...] din Acordul interinstituțional din XX/201Z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Aceste corpuri voluntare de ajutor ar trebui să fie eficiente din punctul de vedere al costurilor, să completeze schemele de voluntariat naționale și internaționale existente, fără dublarea acestora, și să se concentreze pe abordarea nevoilor și a lacunelor concrete din domeniul umanitar.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Este necesar ca dispozițiile financiare cuprinse în prezentul regulament să se aplice de la 1 ianuarie 2014, întrucât acestea sunt legate de cadrul financiar multianual 2014-2020. Alocarea asistenței financiare ar trebui să fie pusă în aplicare în conformitate cu Regulamentul nr. XXX/2012 aplicabil bugetului general al Uniunii Europene (Regulamentul financiar). Datorită naturii specifice a acțiunii EU Aid Volunteers, este necesar să se prevadă că asistența financiară poate fi acordată persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept public și privat. De asemenea, este important să se asigure faptul că normele regulamentului sunt respectate, în special în ceea ce privește principiile economiei, eficienței și eficacității.

(16) Este necesar ca dispozițiile financiare cuprinse în prezentul regulament să se aplice de la 1 ianuarie 2014, întrucât acestea sunt legate de cadrul financiar multianual 2014-2020. Alocarea asistenței financiare ar trebui să fie pusă în aplicare în conformitate cu Regulamentul nr. XXX/2012 aplicabil bugetului general al Uniunii Europene (Regulamentul financiar). Datorită naturii specifice a acțiunii inițiativei EU Aid Volunteers, este necesar să se prevadă că asistența financiară poate fi acordată persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept public și privat. De asemenea, este important să se asigure faptul că normele regulamentului sunt respectate, în special în ceea ce privește principiile economiei, eficienței și eficacității.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Îmbunătățirea punerii în aplicare și a calității cheltuielilor ar trebui să fie principiile directoare în atingerea obiectivelor prezentului regulament, asigurându-se totodată utilizarea optimă a resurselor financiare.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Participarea țărilor terțe, în special a țărilor în curs de aderare, a țărilor candidate, a țărilor membre AELS și a țărilor partenere din cadrul politicii europene de vecinătate ar trebui să fie posibilă pe baza unor convenții de cooperare.

(18) Participarea țărilor terțe, în special a țărilor în curs de aderare, a țărilor candidate și a țărilor membre AELS ar trebui să fie posibilă pe baza unor convenții de cooperare.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Pentru a se permite primirea unui feedback continuu și îmbunătățit, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește dispozițiile referitoare la standardele de gestionare a EU Aid Volunteers și modificarea indicatorilor de performanță. Este deosebit de important ca, în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, Comisia să desfășoare consultări adecvate. În momentul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia trebuie să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(19) Pentru a se permite primirea unui feedback continuu și îmbunătățit și pentru a crește flexibilitatea și eficiența adoptării, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește dispozițiile referitoare la standardele de gestionare și mobilizare a EU Aid Volunteers, modificarea indicatorilor de performanță și adoptarea de programe de lucru multianuale care definesc obiectivele, prioritățile, rezultatele așteptate, metoda de implementare și alocațiile financiare în linii mari. Este deosebit de important ca, pe durata activităților pregătitoare, Comisia să desfășoare consultările adecvate, inclusiv la nivel de experți. În momentul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia trebuie să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) În scopul de a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei trebuie să i se confere competențe de executare. Competențele menționate ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea mecanismului de certificare, a programului de formare și a programul anual de lucru al Corpului.

(20) În scopul de a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei trebuie să i se confere competențe de executare. Competențele menționate ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea mecanismului de certificare, a programului de formare și a programul anual de lucru al Corpului, care ar trebui să dea o dimensiune concretă programelor de lucru multianuale menționate în prezentul regulament.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie un Corp voluntar european de ajutor umanitar (denumit în continuare „Voluntarii UE în materie de ajutor”) drept cadru al contribuțiilor comune ale voluntarilor europeni la operațiunile de ajutor umanitar ale Uniunii.

Prezentul regulament instituie un Corp voluntar european de ajutor umanitar (denumit în continuare inițiativa „EU Aid Volunteers” (Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar) drept cadru al contribuțiilor comune ale voluntarilor europeni la operațiunile de ajutor umanitar ale Uniunii.

Prezentul regulament stabilește normele și procedurile de funcționare ale Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar și normele de acordare a asistenței financiare.

Prezentul regulament stabilește normele și procedurile de funcționare ale inițiativei EU Aid Volunteers și normele de acordare a asistenței financiare.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. mobilizării membrilor EU Aid Volunteers în operațiuni de ajutor umanitar în țări terțe;

1. mobilizării membrilor EU Aid Volunteers în operațiuni de ajutor umanitar în țări terțe, cu excepția situațiilor de conflicte armate și tensiuni interne;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul Voluntarilor UE în materie de ajutor este de a exprima valorile umanitare și solidaritatea Uniunii cu persoanele aflate în dificultate, prin promovarea unei inițiative a Voluntarilor UE în materie de ajutor, eficace și vizibile, care să contribuie la consolidarea capacității Uniunii de a răspunde la crizele umanitare și la consolidarea capacității și a rezilienței comunităților vulnerabile sau afectate de catastrofe, din țările terțe.

Obiectivul inițiativei EU Aid Volunteers este de a exprima valorile umanitare și solidaritatea Uniunii cu persoanele aflate în dificultate și de a contribui la ideea cetățeniei europene, prin promovarea unei inițiative EU Aid Volunteers eficiente și vizibile, care să aibă un aport semnificativ de valoare adăugată și care să contribuie la consolidarea capacității Uniunii de a răspunde la crizele umanitare și la consolidarea capacității și a rezilienței comunităților vulnerabile sau afectate de catastrofe din țările terțe, îndeosebi prin pregătirea în caz de dezastre, reducerea riscurilor de apariție a dezastrelor și întărirea legăturii dintre urgență, reabilitare și dezvoltare.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul Voluntarilor UE în materie de ajutor este de a exprima valorile umanitare și solidaritatea Uniunii cu persoanele aflate în dificultate, prin promovarea unei inițiative a Voluntarilor UE în materie de ajutor, eficace și vizibile, care să contribuie la consolidarea capacității Uniunii de a răspunde la crizele umanitare și la consolidarea capacității și a rezilienței comunităților vulnerabile sau afectate de catastrofe, din țările terțe.

Obiectivul Inițiativei EU Aid Volunteers este de a exprima valorile umanitare și solidaritatea Uniunii cu persoanele aflate în dificultate, prin promovarea unei inițiative EU Aid Volunteers eficace și vizibile, care să contribuie la consolidarea capacității Uniunii de a răspunde la crizele umanitare provocate de om sau de dezastre naturale și la consolidarea capacității și a rezilienței comunităților vulnerabile sau afectate de catastrofe, din țările terțe.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Acțiunile Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar se desfășoară în conformitate cu principiile ajutorului umanitar: umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența.

(1) Acțiunile sub egida inițiativei EU Aid Volunteers se desfășoară în conformitate cu principiile ajutorului umanitar: umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența.

(2) Acțiunile Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar răspund nevoii comunităților locale și a organizațiilor de primire și ar trebui să contribuie la profesionalizarea acordării de ajutor umanitar.

(2) Acțiunile sub egida inițiativei EU Aid Volunteers răspund nevoii comunităților locale și a organizațiilor de primire și ar trebui să contribuie la profesionalizarea acordării de ajutor umanitar.

(3) Siguranța și securitatea voluntarilor este o prioritate.

(3) Siguranța și securitatea voluntarilor este o prioritate.

(4) Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar promovează activitățile comune și participarea voluntarilor din diferite țări și încurajează proiecte comune și parteneriate transnaționale între organisme responsabile de punerea în aplicare, astfel cum sunt menționate la articolul 10.

(4) Inițiativa EU Aid Volunteers promovează activitățile comune și participarea voluntarilor din diferite țări și încurajează proiecte comune și parteneriate transnaționale între organisme responsabile cu punerea în aplicare, astfel cum sunt menționate la articolul 10.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Acțiunile Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar răspund nevoii comunităților locale și a organizațiilor de primire și ar trebui să contribuie la profesionalizarea acordării de ajutor umanitar.

(2) Acțiunile Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar răspund nevoii comunităților locale și a organizațiilor de primire și ar trebui să contribuie la profesionalizarea acordării de ajutor umanitar. Se acordă o atenție specială cooperării voluntarilor cu femeile din țările terțe, ținând cont de rolul multidimensional al femeilor în gestionarea dezastrelor, astfel cum se menționează, de asemenea, în documentul final al Conferinței ONU privind dezvoltarea durabilă întitulat „Viitorul pe care ni-l dorim”, anexat la Rezoluția 66/288 a Adunării Generale a ONU din 27 iulie 2012.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a) Un spațiu de concertare și dialog, reunind reprezentanții Comisiei, ai statelor membre și ai organizațiilor de trimitere și de primire, va fi înființat pentru a răspunde obiectivelor inițiativei EU Aid Volunteers.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „voluntar” înseamnă o persoană care alege, în mod liber și fără a avea ca obiectiv primordial obținerea unui câștig financiar, să se implice în activități în beneficiul comunității, al său și al societății în general;

(a) „voluntar” înseamnă o persoană care alege, în mod liber și fără a avea ca obiectiv primordial obținerea unui câștig financiar, să se implice în activități în beneficiul comunității și al societății în general și eventual, în beneficiu personal;

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „voluntar candidat” înseamnă o persoană eligibilă în sensul articolului 11 alineatul (1), care solicită participarea la activitățile umanitare ale Voluntarilor UE în materie de ajutor;

(b) „voluntar candidat” înseamnă o persoană eligibilă în sensul articolului 11 alineatul (1), care solicită participarea la activitățile umanitare ale inițiativei EU Aid Volunteers;

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „un EU Aid Volunteer” înseamnă un candidat voluntar care a fost selecționat, format, evaluat ca fiind eligibil și înregistrat ca fiind disponibil pentru mobilizare în operațiuni de ajutor umanitar în țări terțe;

(c) „membru al EU Aid Volunteers” înseamnă un candidat voluntar care a fost selecționat, format adecvat în conformitate cu norme și criterii de referință specifice, evaluat ca fiind eligibil și înregistrat ca fiind disponibil pentru mobilizare în operațiuni de ajutor umanitar în țări terțe;

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) „ajutor umanitar” înseamnă activități și operațiuni concepute pentru acordarea de asistență de urgență bazată pe necesități, în scopul salvării de vieți omenești, prevenirii și alinării suferinței umane și păstrării demnității umane în cazul unei crize provocate de om sau al unui dezastru natural. Acesta cuprinde operațiunile de asistență, ajutor și protecție, desfășurate în timpul crizelor umanitare sau după acestea, măsurile de sprijin prin care se asigură accesul la persoanele aflate în dificultate și se facilitează libera circulație a asistenței, precum și acțiunile care au drept obiectiv consolidarea gradului de pregătire și de reducere a riscului de dezastre și contribuția la consolidarea rezilienței și a capacității de a face față crizelor și de a se redresa după crize;

(d) „ajutor umanitar” înseamnă activități și operațiuni, în conformitate cu Consensul european privind ajutorul umanitar, concepute pentru acordarea de asistență de urgență bazată pe necesități, în scopul salvării de vieți omenești, prevenirii și alinării suferinței umane și păstrării demnității umane în cazul unei crize provocate de om sau al unui dezastru natural. Acesta cuprinde operațiunile de asistență, ajutor și protecție, desfășurate în timpul crizelor umanitare sau după acestea, măsurile de sprijin prin care se asigură accesul la persoanele aflate în dificultate și se facilitează libera circulație a asistenței, precum și acțiunile care au drept obiectiv consolidarea gradului de pregătire și de reducere a riscului de dezastre și contribuția la consolidarea rezilienței și a capacității de a face față crizelor și de a se redresa după crize;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatele 1 – 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură coerența cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici relevante ale acesteia. Se acordă o atenție deosebită asigurării unei tranziții fără dificultăți între acordarea de ajutor, reconstrucție și dezvoltare.

(1) La punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură coordinarea, coerența și complementaritatea cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici relevante ale acesteia, îndeosebi politica de ajutor umanitar, politica de cooperare pentru dezvoltare și mecanismul de protecție civilă al Uniunii, în primul rând pentru a asigura valoarea adăugată a acțiunilor inițiativei EU Aid Volunteers. Se acordă o atenție deosebită asigurării unei tranziții fără dificultăți între acordarea de ajutor, reconstrucție și dezvoltare.

(2) Comisia și statele membre cooperează pentru îmbunătățirea consecvenței și a coerenței între sistemele naționale relevante de voluntari și acțiunile Voluntarilor UE în materie de ajutor.

(2) Comisia și statele membre cooperează pentru îmbunătățirea eficienței, a eficacității, a consecvenței și a coerenței între sistemele naționale relevante de voluntari și acțiunile inițiativei EU Aid Volunteers pentru asigurarea unei eficiențe mai mari din punctul de vedere al costurilor. Comisia utilizează rețelele europene existente, dacă este cazul.

(3) Uniunea încurajează cooperarea cu organizațiile internaționale relevante, în special cu Organizația Națiunilor Unite, și cu alți parteneri în materie de ajutor umanitar pentru punerea în practică a acțiunilor Voluntarilor UE în materie de ajutor.

(3) Uniunea încurajează cooperarea cu organizațiile internaționale relevante, în special cu Organizația Națiunilor Unite, și cu alți parteneri și părți interesate în materie de ajutor umanitar din regiune pentru punerea în practică a acțiunilor inițiativei EU Aid Volunteers.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar urmăresc următoarele obiective operaționale:

(1) Inițiativa EU Aid Volunteers vizează următoarele obiective operaționale:

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Creșterea și îmbunătățirea capacității Uniunii de a acorda ajutor umanitar

(a) Creșterea și îmbunătățirea capacității Uniunii de a acorda ajutor umanitar

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

– numărul de membrii ai EU Aid Volunteers trimiși pe teren sau gata de a fi trimiși pe teren;

- numărul de membri ai EU Aid Volunteers trimiși pe teren sau gata de a fi trimiși pe teren și care posedă calificările necesare;

– numărul de persoane care au beneficiat de ajutor umanitar acordat de Uniune.

- numărul de persoane care au beneficiat de ajutor umanitar acordat de Uniune prin intermediul EU Aid Volunteers și evaluarea eficienței ajutorului umanitar în cauză;

 

- gradul de satisfacție a membrilor EU Aid Volunteers care au fost mobilizați, a organizațiilor de trimitere și de primire, precum și a comunităților din țările terțe care participă la acest ajutor sau care beneficiază de el, în ceea ce privește contribuția efectivă a voluntarilor pe teren în domeniul umanitar.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor voluntarilor în domeniul ajutorului umanitar și a condițiilor în care aceștia își desfășoară activitatea

(b) Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și a aptitudinilor și competențelor voluntarilor în domeniul ajutorului umanitar, precum și a statutului și a condițiilor în care aceștia își desfășoară activitatea

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

numărul de voluntari formați și calitatea formării, pe baza evaluărilor și a nivelului de satisfacție;

- calitatea formării voluntarilor, pe baza evaluărilor și a nivelului de satisfacție;

– numărul de organizații de trimitere certificate care respectă standardele în materie de mobilizare și gestionare a membrilor EU Aid Volunteers.

- numărul de organizații de trimitere certificate care respectă standardele în materie de mobilizare și gestionare a membrilor EU Aid Volunteers.

 

- gradul de satisfacție a voluntarilor mobilizați, a organizațiilor de trimitere și de primire, precum și al comunităților din țările terțe care participă la acest ajutor sau care beneficiază de el, în ceea ce privește calitatea formării, nivelul de cunoștințe, competențele, statutul și condițiile de muncă ale voluntarilor;

 

- schimbarea condițiilor de muncă ale voluntarilor.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Consolidarea capacității organizațiilor de primire și promovarea activităților de voluntariat în țări terțe

(c) Consolidarea capacității organizațiilor de primire și promovarea activităților de voluntariat în țări terțe

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

– numărul și tipul de acțiuni de consolidare a capacităților;

- numărul și tipul de acțiuni de consolidare a capacităților în țările terțe;

– numărul de angajați și de voluntari din țări terțe care participă la acțiunile de consolidare a capacităților.

- numărul de angajați și de voluntari din țări terțe care participă la acțiunile de consolidare a capacităților;

 

- gradul de satisfacție al angajaților organizațiilor de primire și al voluntarilor din țările terțe care participă la acțiunile de consolidare a capacităților în ceea ce privește calitatea acțiunilor întreprinse.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) Promovarea vizibilității valorilor Uniunii în domeniul ajutorului umanitar

(d) Promovarea vizibilității valorilor Uniunii în domeniul ajutorului umanitar

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

– nivelul de cunoștințe ale membrilor EU Aid Volunteers despre ajutorul umanitar oferit de UE;

- numărul și tipul acțiunilor de informare, de comunicare și de sensibilizare organizate înainte, în timpul și după mobilizarea voluntarilor;

– gradul de cunoaștere a Corpului voluntar umanitar de către populația vizată din Uniune, comunitățile participante și beneficiare din țările terțe și alți actori din sectorul ajutorului umanitar;

- gradul de sensibilizare în ceea ce privește inițiativa EU Aid Volunteers în rândul populației vizate din Uniune, al comunităților participante și beneficiare din țările terțe și al altor actori din sectorul ajutorului umanitar;

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) Sporirea coerenței și a consecvenței voluntariatului între statele membre, pentru a le crea cetățenilor europeni mai multe oportunități de a participa la operațiuni și activități de ajutor umanitar. Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

(e) Sporirea coerenței, a consecvenței și a fiabilității voluntariatului între statele membre, pentru a le crea cetățenilor europeni mai multe oportunități de a participa la operațiuni și activități de ajutor umanitar. Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

numărul de organizații de trimitere certificate;

- evaluarea calitativă și cantitativă a organizațiilor de trimitere certificate (de exemplu numărul, structura și mecanismele de cooperare ale acestora);

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Indicatorii menționați la alineatul (1) literele (a) - (e) sunt utilizați pentru monitorizarea, evaluarea și examinarea rezultatelor, după caz. Aceștia sunt orientativi și pot fi modificați în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25, pentru a se ține cont de experiența acumulată în urma evaluării progreselor înregistrate.

(2) Indicatorii menționați la alineatul (1) literele (a) - (e) sunt utilizați pentru monitorizarea, evaluarea și examinarea rezultatelor, după caz. Aceștia sunt orientativi și pot fi modificați în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25, pentru a se ține cont de experiența acumulată în urma evaluării progreselor înregistrate. Comisia elaborează indicatori calitativi referitori la eficacitate, la răspunsul la nevoile identificate pe teren, la sustenabilitatea acțiunilor întreprinse și la valoarea adăugată adusă de membrii Eu Aid Volunteers pentru consolidarea capacității Uniunii de a răspunde la crize umanitare de genul celor definite la articolul 3.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Capitolul II – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiunile EU Aid Volunteers

Acțiunile inițiativei EU Aid Volunteers

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Acțiunile EU Aid Volunteers

Acțiunile inițiativei EU Aid Volunteers

Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar urmăresc obiectivele menționate la articolele 3 și 7 prin următoarele tipuri de acțiuni:

Inițiativa EU Aid Volunteers vizează obiectivele menționate la articolele 3 și 7 prin următoarele tipuri de acțiuni:

– elaborarea și gestionarea de standarde în ceea ce privește voluntarii candidați și membrilor EU Aid Volunteers;

- elaborarea și gestionarea de standarde în ceea ce privește voluntarii candidați și membrilor EU Aid Volunteers;

– dezvoltarea și gestionarea unui mecanism de certificare pentru organizațiile de trimitere și de primire;

- dezvoltarea și gestionarea unui mecanism de certificare pentru organizațiile de trimitere și de primire;

– identificarea și selectarea voluntarilor candidați;

- identificarea și selectarea voluntarilor candidați;

– instituirea unui program de formare și de sprijin pentru formare și a unor stagii de pregătire;

- instituirea unui program de formare și de sprijin pentru formare și a unor stagii de pregătire în parteneriat cu organizații specializate cu experiență practică în domeniu;

– crearea, gestionarea și actualizarea unui registru al membrilor EU Aid Volunteers;

- crearea, gestionarea și actualizarea unui registru al membrilor EU Aid Volunteers;

– mobilizarea membrilor EU Aid Volunteers în țările terțe pentru activitățile și operațiunile de ajutor umanitar;

- mobilizarea membrilor EU Aid Volunteers în țările terțe pentru activitățile și operațiunile de ajutor umanitar;

– consolidarea capacității organizațiilor de primire;

- consolidarea capacității organizațiilor de primire;

 

- recunoașterea și confirmarea experienței voluntarilor care au participat cu succes la inițiativa EU Aid Volunteers;

– instituirea și gestionarea unei rețele a membrilor EU Aid Volunteers;

- instituirea și gestionarea unei rețele a membrilor EU Aid Volunteers și încurajarea schimbului de bune practici atât în timpul perioadei de voluntariat, cât și după aceasta;

– comunicare, sensibilizare și vizibilitate;

- comunicare, sensibilizare și vizibilitate;

– activități auxiliare de promovare a responsabilității, a transparenței și a eficacității EU Aid Volunteers.

- activități auxiliare de promovare a responsabilității, a transparenței și a eficacității inițiativei EU Aid Volunteers.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) identificarea, selectarea și pregătirea de voluntari candidați în vederea mobilizării lor în cadrul acțiunilor de ajutor umanitar;

(a) identificarea, selectarea și pregătirea de voluntari candidați în vederea mobilizării lor în cadrul acțiunilor de ajutor umanitar;

 

Voluntarii candidați sunt identificați și selecționați pe baza unor competențe și cunoștințe specifice ca reacție la nevoile identificate în țările de mobilizare și care aduc valoare adăugată organizațiilor gazdă și comunităților locale.

 

Procesul de identificare și cel de selecție se desfășoară de o manieră care să asigure diversitatea profilelor și a competențelor tinerilor și experților, răspunzând, întotdeauna, nevoilor concrete identificate pe teren.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) gestionarea și mobilizarea membrilor EU Aid Volunteers în țările terțe.

(b) gestionarea și mobilizarea membrilor EU Aid Volunteers în țările terțe.

 

Contextul mobilizării ține seama de competențele și de cunoștințele lingvistice ale membrilor EU Aid Volunteers.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Normele menționate la alineatul (1) sunt instituite în raport cu normele și programele existente și respectă obiectivul instituit la articolul 3.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Aceste standarde asigură asumarea obligației de diligență și acoperă în special responsabilitățile organizațiilor de trimitere și de primire, cerințele minime privind cheltuielile de ședere, de cazare și a altor cheltuielilor relevante, a poliței de asigurare, procedurile de securitate și alte elemente relevante.

(2) Aceste standarde asigură asumarea obligației de diligență și acoperă în special responsabilitățile organizațiilor de trimitere și de primire, supravegherea, formarea în curs și gestionarea voluntarilor, cerințele minime privind cheltuielile de ședere, de cazare și alte cheltuieli relevante, polița de asigurare, procedurile de securitate și alte elemente relevante.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism de certificare prin care se garantează faptul că organizațiile de trimitere respectă standardele menționate la articolul 9 și un mecanism de certificare diferențiat pentru organizațiile de primire.

(1) Comisia stabilește un mecanism de certificare, elaborat în strânsă colaborare cu parteneri din domeniul umanitar, prin care se garantează faptul că organizațiile de trimitere respectă standardele menționate la articolul 9 și un mecanism de certificare diferențiat pentru organizațiile de primire. Acest mecanism este favorabil incluziunii și nediscriminatoriu față de orice tip de organizație eligibilă.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) La elaborarea mecanismului de certificare, Comisia identifică sinergii cu instrumentele de parteneriat ale Comisiei din domeniul umanitar și cu standardele umanitare existente în vederea simplificării sarcinilor administrative.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR), Federația Internațională a Societăților Naționale ale Crucii Roșii și Semilunii Roșii;

(b) Federația Internațională a Societăților Naționale ale Crucii Roșii și Semilunii Roșii;

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere cerințelor menționate la alineatele (2) și (3), organizațiile de trimitere și organizațiile de primire pot desfășura acțiuni ale Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar în asociere cu organizații lucrative private.

(4) Fără a aduce atingere cerințelor menționate la alineatele (2) și (3), organizațiile de trimitere și organizațiile de primire pot desfășura acțiuni ale inițiativei EU Aid Volunteers în asociere cu organizații lucrative private.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia stabilește un program de formare în vederea pregătirii voluntarilor candidați să desfășoare activități umanitare și a mobilizării acestora în operațiuni de ajutor umanitar.

(1) Pe baza normelor existente și în parteneriat cu instituții specializate, Comisia stabilește un program de formare în vederea pregătirii voluntarilor candidați să desfășoare activități umanitare și a mobilizării acestora în operațiuni de ajutor umanitar.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Voluntarii candidați care au fost identificați și selectați în conformitate cu articolul 11 sunt eligibili să participe la programul de formare. Sfera și conținutul programului individual de formare pe care fiecare voluntar candidat trebuie să îl urmeze se determină pe baza nevoilor sale, ținându-se seama de experiența sa anterioară.

(2) Voluntarii candidați care au fost identificați și selectați în conformitate cu articolul 11 sunt eligibili să participe la programul Uniunii de formare organizat de organizații specializate. Sfera și conținutul programului individual de formare pe care fiecare voluntar candidat trebuie să îl urmeze se determină pe baza nevoilor sale, ținându-se seama de experiența sa anterioară.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), voluntarii candidați care nu au beneficiat de un stagiu de pregătire pot beneficia, dacă este cazul, de o pregătire suplimentară înainte de trimiterea pe teren, asigurată de organizațiile de trimitere certificate. Această pregătire și stagiile trebuie să respecte standardele de pregătire menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (a).

(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), voluntarii candidați care nu au beneficiat de un stagiu de pregătire pot beneficia, dacă este cazul, de o pregătire suplimentară înainte de trimiterea pe teren, asigurată de organizațiile de trimitere certificate. Această pregătire și stagiile trebuie să respecte standardele de pregătire menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (a). Membrii EU Aid Volunteers pot beneficia de o formare suplimentară special concepută pentru a acoperi nevoile și circumstanțele speciale de la locul mobilizării.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Programul de formare include o evaluare a gradului de pregătire a voluntarilor candidați de a fi mobilizați în cadrul operațiunilor de ajutor umanitar.

(5) Programul de formare include o evaluare a gradului de pregătire a voluntarilor candidați de a fi mobilizați în cadrul operațiunilor de ajutor umanitar și de a satisface necesitățile locale. Evaluarea respectivă este făcută în cooperare cu organizațiile de trimitere.

Amendamentul 56

Propunere de decizie

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Voluntarii candidați care au trecut cu succes evaluarea menționată la articolul 12 alineatul (5) sunt considerați membrii ai EU Aid Volunteers. Aceștia pot fi incluși cu acest statut în registrul membrilor EU Aid Volunteers (denumit în continuare „registrul”) și sunt eligibili pentru mobilizare.

(1) Voluntarii candidați care au trecut cu succes evaluarea menționată la articolul 12 alineatul (5) sunt considerați membri ai EU Aid Volunteers. Aceștia pot fi incluși cu acest statut în registrul membrilor EU Aid Volunteers (denumit în continuare „registrul”) și sunt eligibili pentru mobilizare pentru o durată limitată la doi ani, după care trebuie să fie reevaluați.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Membrii EU Aid Volunteers incluși în registru pot fi mobilizați în activități și operațiuni de ajutor umanitar, astfel cum sunt definite la articolul 5 litera (d):

(1) Membrii EU Aid Volunteers incluși în registru pot fi mobilizați în activități și operațiuni de ajutor umanitar, cu excepția situațiilor caracterizate prin conflict armat sau tensiuni interne, astfel cum sunt definite la articolul 5 litera (d):

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Mobilizarea trebuie să răspundă nevoilor reale exprimate la nivel local de organizațiile de primire. Rolul voluntarilor este definit în mod clar.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Condițiile specifice de mobilizare a voluntarilor, inclusiv durata și locul mobilizării și sarcinile voluntarului, se prevăd într-un contract încheiat între organizațiile de trimitere și voluntar.

(3) Condițiile specifice de mobilizare a voluntarilor, inclusiv, printre altele, durata și locul mobilizării și sarcinile voluntarului, se prevăd într-un contract încheiat între organizațiile de trimitere și voluntar. Contractul specifică drepturile și obligațiile voluntarului sau indică unde sunt documentate drepturile și obligațiile.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Fiecare voluntar dispune de un mentor, desemnat din cadrul organizației de primire, care va supraveghea și sprijini voluntarul în timpul mobilizării sale.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Recunoașterea și valorificarea experienței voluntarilor

 

(1) Comisia sprijină acțiuni de confirmare a experiențelor și a angajamentului voluntarului, care să urmărească recunoașterea experienței sale și confirmarea realizărilor sale în cadrul mediului profesional și al societății. Experiența voluntarilor este certificată după o mobilizare reușită pe teren.

 

(2) Registrul poate diferenția membrii EU Aid Volunteers în funcție de experiența lor anterioară în domeniul activităților umanitare.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia instituie și gestionează o rețea a membrilor EU Aid Volunteers (denumită în continuare „rețeaua”).

(1) Comisia instituie și gestionează o rețea a membrilor EU Aid Volunteers (denumită în continuare „rețeaua”).

(2) Rețeaua va facilita interacțiunea dintre voluntarii candidați și membrii EU Aid Volunteers care participă sau au participat la inițiativă, între acești voluntari și alți beneficiari ai inițiativei, în special cei menționați la articolul 15, și între alți actori relevanți. Comisia oferă posibilități de interacțiuni virtuale, în special prin intermediul schimbului de cunoștințe și al difuzării de informații privind inițiativa EU Aid Volunteers și sprijină alte activități adecvate, cum ar fi organizarea de seminare și ateliere.

(2) Rețeaua va facilita interacțiunea dintre voluntarii candidați și membrii EU Aid Volunteers care participă sau au participat la inițiativa EU Aid Volunteers, între acești voluntari și alți beneficiari ai inițiativei EU Aid Volunteers, în special cei menționați la articolul 15, și între alți actori relevanți. Comisia oferă posibilități de interacțiuni virtuale, în special prin intermediul schimbului de cunoștințe și al difuzării de informații privind inițiativa EU Aid Volunteers și sprijină alte activități adecvate, cum ar fi organizarea de seminare și ateliere.

(3) De asemenea, rețeaua oferă și promovează posibilități de voluntariat online, pentru a completa și consolida activitățile Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar.

(3) De asemenea, rețeaua oferă și promovează posibilități de voluntariat online pentru a completa și consolida activitățile inițiativei EU Aid Volunteers.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiunile de informare, comunicare și sensibilizare în rândul publicului pentru promovarea inițiativei EU Aid Volunteers și pentru încurajarea voluntariatul în domeniul ajutorului umanitar în Uniune și în țările terțe care beneficiază de acțiunile sale.

(1) Comisia sprijină acțiunile de informare, comunicare și sensibilizare în rândul publicului pentru promovarea inițiativei EU Aid Volunteers și pentru încurajarea voluntariatul în domeniul ajutorului umanitar în Uniune și în țările terțe care beneficiază de acțiunile sale. Aceste acțiuni susțin inițiativele existente din statele membre.

(2) Comisia elaborează un plan de acțiune de informare și de comunicare cu privire la obiectivele, acțiunile și rezultatele Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar, în care sunt definite activități de comunicare și de difuzare destinate publicului, în special cetățenilor europeni, viitorilor potențiali candidați voluntari pentru a fi voluntari UE în domeniul ajutorului umanitar și beneficiarilor acțiunilor EU Aid Volunteers. Toți beneficiarii inițiativei EU Aid Volunteers, în special organizațiile de trimitere și cele de primire, pun în aplicare acest plan de acțiune.

(2) Comisia elaborează un plan de acțiune de informare și de comunicare cu privire la obiectivele, acțiunile și rezultatele inițiativei EU Aid Volunteers, în care sunt definite activități de comunicare și de difuzare destinate publicului, în special cetățenilor europeni, viitorilor potențiali candidați voluntari pentru a fi voluntari UE în domeniul ajutorului umanitar și beneficiarilor acțiunilor EU Aid Volunteers. Toți beneficiarii inițiativei EU Aid Volunteers, în special organizațiile de trimitere și cele de primire, pun în aplicare acest plan de acțiune.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiunile de informare, comunicare și sensibilizare în rândul publicului pentru promovarea inițiativei EU Aid Volunteers și pentru încurajarea voluntariatul în domeniul ajutorului umanitar în Uniune și în țările terțe care beneficiază de acțiunile sale.

(1) Comisia sprijină acțiunile de informare, comunicare și sensibilizare în rândul publicului pentru promovarea inițiativei EU Aid Volunteers și pentru încurajarea voluntariatul în domeniul ajutorului umanitar în Uniune și în țările terțe care beneficiază de acțiunile sale.

(2) Comisia elaborează un plan de acțiune de informare și de comunicare cu privire la obiectivele, acțiunile și rezultatele Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar, în care sunt definite activități de comunicare și de difuzare destinate publicului, în special cetățenilor europeni, viitorilor potențiali candidați voluntari pentru a fi voluntari UE în domeniul ajutorului umanitar și beneficiarilor acțiunilor EU Aid Volunteers. Toți beneficiarii inițiativei EU Aid Volunteers, în special organizațiile de trimitere și cele de primire, pun în aplicare acest plan de acțiune.

(2) Comisia elaborează un plan de acțiune de informare și de comunicare cu privire la obiectivele, acțiunile și rezultatele inițiativei EU Aid Volunteers, în care sunt definite activități de comunicare și de difuzare destinate publicului, în special cetățenilor europeni, viitorilor potențiali candidați voluntari pentru a fi voluntari UE în domeniul ajutorului umanitar și beneficiarilor acțiunilor inițiativei EU Aid Volunteers. Toți beneficiarii inițiativei EU Aid Volunteers, în special organizațiile de trimitere și cele de primire, pun în aplicare acest plan de acțiune.

(3) Voluntarii europeni care participă la inițiativa Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar, în cazul în care este necesar, cu asistența și sub direcția organizațiilor de trimitere și de primire, participă la activități de informare, comunicare și sensibilizare înainte de mobilizare, în timpul acesteia și după aceasta, pentru a promova EU Aid Volunteers și angajamentul lor față de această inițiativă. Aceste activități sunt definite de Comisie și nu impun obligații disproporționate voluntarilor.

(3) Voluntarii europeni care participă la inițiativa EU Aid Volunteers, cu asistența și sub direcția organizațiilor de trimitere și de primire, participă la activități de informare, comunicare și sensibilizare înainte de mobilizare, în timpul acesteia și după aceasta, pentru a promova inițiativa EU Aid Volunteers și angajamentul lor față de aceasta. Aceste activități sunt definite de Comisie și nu impun obligații disproporționate voluntarilor.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dispoziții financiare

Programarea și alocarea fondurilor

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

18. Acțiuni eligibile

18. Acțiuni eligibile

(1) Acțiunile menționate la articolul 8 sunt eligibile pentru a beneficia de asistență financiară, inclusiv măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestora, precum și măsurile menite să consolideze coordonarea dintre inițiativa EU Aid Volunteers și celelalte sisteme relevante la nivel național și internațional.

(1) Acțiunile menționate la articolul 8 sunt eligibile pentru a beneficia de asistență financiară, inclusiv măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestora, precum și măsurile menite să consolideze coordonarea dintre inițiativa EU Aid Volunteers și celelalte sisteme relevante la nivel național și internațional.

(2) Alocarea financiară menționată la alineatul (1) poate acoperi, de asemenea, cheltuielile care decurg din activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru gestionarea inițiativei EU Aid Volunteers și pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia.

(2) Alocarea financiară menționată la alineatul (1) poate acoperi, de asemenea, cheltuielile care decurg din activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru gestionarea inițiativei EU Aid Volunteers și pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 18a

 

Programele de lucru multianuale

 

(1) Fără a aduce atingere competențelor autorității bugetare, Comisia adoptă două programe de lucru multianuale indicative consecutive care acoperă împreună perioada 2014-2020, în conformitate cu principiile generale ale prezentului regulament. Acestea constituie temeiul programării anuale în temeiul prezentului regulament.

 

(2) Documentele Uniunii menționate la alineatul (1) sunt considerate documente de programare strategică. Comisia adoptă aceste documente ale Uniunii prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 25.

 

(3) Programele de lucru multianuale definesc obiectivele urmărite, prioritățile, rezultatele preconizate, metoda de implementare, alocațiile financiare în linii mari și, în ceea ce privește granturile, prioritățile, criteriile esențiale de evaluare și rata maximă de cofinanțare.

 

(4) Comisia evaluează rezultatele obținute în timpul perioadei acoperite de primul program de lucru multianual și aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu articolul 26. Comisia ține seama de toate concluziile acestei evaluări atunci când pregătește cel de-al doilea program de lucru multianual și, dacă este cazul, adoptă o propunere legislativă pentru modificarea prezentului regulament.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 18b

 

Programele de lucru anuale

 

(1) Fără a aduce atingere competențelor autorității bugetare, Comisia adoptă programe de lucru anuale indicative bazate pe programul de lucru multianual menționat la articolul 18a și coerente cu acesta, care să respecte principiile generale ale prezentului regulament.

 

(2) Documentele Uniunii menționate la alineatul (1) sunt adoptate prin acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 24 alineatul (2).

 

(3) Programele de lucru anuale conțin o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, indică sumele alocate fiecărei acțiuni și cuprind calendarul orientativ al punerii în aplicare.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În temeiul prezentului regulament, asistența financiară poate fi acordată persoanelor fizice și persoanelor juridice, de drept privat sau public, care sunt considerate beneficiari financiari în sensul Regulamentului financiar XX/2012.

În temeiul prezentului regulament, asistența financiară poate fi acordată persoanelor fizice și persoanelor juridice, de drept privat sau public, care sunt considerate beneficiari financiari în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii1.

 

____________

 

1 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 20

Articolul 20

Resurse bugetare

Suma de referință

Suma de referință destinată punerii în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 20142020 este de 239 100 000 EUR, în prețuri curente.

Suma de referință destinată punerii în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2014-2020 este de [...] EUR, în prețuri curente.

 

Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și ale Acordului interinstituțional din xxx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

În cazul în care este necesar, creditele pot fi incluse în bugetul aferent perioadei de după anul 2020 pentru a acoperi cheltuieli similare, astfel încât să se permită gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2020.

În cazul în care este necesar, creditele de plată pot fi incluse în bugetul aferent perioadei de după anul 2020 pentru a acoperi cheltuieli similare, astfel încât să se permită gestionarea plăților aferente acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2020,

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia pune în aplicare asistența financiară a Uniunii în conformitate cu Regulamentul financiar XX/2012 aplicabil bugetului general al Uniunii.

(1) Comisia pune în aplicare asistența financiară a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În vederea punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia adoptă un program anual de lucru al EU Aid Volunteers, în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2). Comisia stabilește obiectivele urmărite, rezultatele preconizate, metoda de punere în aplicare și valoarea totală a acestei inițiative. Programul conține, de asemenea, descrierea acțiunilor care urmează să fie finanțate, indicarea sumei alocate fiecărei acțiuni și un calendar orientativ de punere în aplicare. În cazul granturilor, acestea includ prioritățile, criteriile esențiale de evaluare și rata maximă de cofinanțare.

eliminat

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia poate avea în vedere valoarea adăugată și avantajele în materie de gestionare pe care le reprezintă crearea unui fond fiduciar al UE.

(4) Comisia poate avea în vedere valoarea adăugată și avantajele în materie de gestionare pe care le reprezintă crearea unui fond fiduciar al UE, respectând dispozițiile relevante, în special articolul 187 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

 

În cazul în care Comisia înființează un fond fiduciar al UE, adoptarea programului multianual sau anual de lucru al acestui fond fiduciar face obiectul procedurii menționate la articolul 25.

 

Se poate constitui un fond fiduciar al UE pentru inițiativa EU Aid Volunteers numai dacă o analiză aprofundată cu privire la utilizarea fondurilor fiduciare ale UE pentru acțiunile intenționate demonstrează valoarea adăugată a unui astfel de fond fiduciar.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia este asistată de comitetul instituit în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului privind ajutorul umanitar. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de comitetul instituit în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului privind ajutorul umanitar. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Un observator din partea Parlamentului European participă la lucrările comitetului.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 9 sunt conferite Comisiei pentru o perioadă de 7 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 7 alineatul (2), la articolele 9 și 18a și la articolul 21 alineatul (4) sunt conferite Comisiei pentru o perioadă de 7 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Organizațiile de trimitere care mobilizează voluntari în operațiuni din afara Uniunii au sarcina de a monitoriza activitățile acestora și de a prezenta Comisiei rapoarte de monitorizare în mod regulat.

(3) Organizațiile de trimitere care mobilizează voluntari în operațiuni în afara Uniunii au sarcina de a monitoriza activitățile acestora și de a prezenta Comisiei rapoarte de monitorizare în mod regulat, protejând toate drepturile voluntarilor individuali în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) un raport de evaluare intermediar privind rezultatele obținute și aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a prezentului regulament în primii trei ani de punere în aplicare, până la 31 decembrie 2017;

(a) un raport de evaluare intermediar privind rezultatele obținute și aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a prezentului regulament, inclusiv privind impactul membrilor EU Aid Volunteers în domeniul ajutorului umanitar și privind raportul cost-eficacitate al programului, în primii trei ani de punere în aplicare, cel târziu până la 31 iunie 2017;

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragrafele 1 a și 1 b (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

 

Se aplică de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2020.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Context și observații generale

La 19 septembrie 2012, Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (EU Aid Volunteers), astfel cum se prevede la articolul 214 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Obiectivul său este de a exprima valorile umanitare ale Uniunii și solidaritatea cu persoanele aflate în dificultate prin promovarea unui corp voluntar european de ajutor umanitar, eficace și vizibil, care să contribuie la consolidarea capacității Uniunii de a răspunde la crizele umanitare și la consolidarea capacității și a rezistenței comunităților vulnerabile sau afectate de catastrofe din țările terțe.

Această propunere se bazează pe comunicarea din 2010 intitulată „Modalități de exprimare a solidarității cetățenilor Uniunii Europene prin intermediul voluntariatului: primele reflecții privind un corp voluntar european de ajutor umanitar”.

Raportoarea salută eforturile Comisiei prin care a făcut din această inițiativă un element complementar structurilor și organizațiilor existente care să nu se suprapună cu acestea.

Este, de asemenea, lăudabil că acțiunile acestui corp sunt călăuzite de principiile umanitare (consensul european privind ajutoarele umanitare) și că mobilizarea se bazează pe nevoile identificate la fața locului.

Acest corp ar urma să umple golurile existente în voluntariatul umanitar actual și ar contribui, de asemenea, la sensibilizarea opiniei publice și la răspândirea ideii cetățeniei europene.

Solidaritatea constituie o valoare fundamentală a Uniunii, voluntariatul fiind o expresie concretă și vizibilă a acestei solidarități. Uniunea trebuie să asigure un ajutor umanitar adecvat pentru a răspunde numărului și amplorii sporite a crizelor umanitare. Voluntarii pot să contribuie la operațiunile de ajutor umanitar ale UE.

Unii parteneri din sectorul umanitar se arată reticenți față de această inițiativă, mai precis față de valoarea adăugată reală pe care acest corp ar aduce-o acțiunilor umanitare ale UE, și în legătură cu finanțarea acestuia.

Raportoarea susține inițiativa în ansamblul ei și împărtășește principiile și valorile stabilite de Comisie în propunerea sa. Cu toate acestea, anumite dispoziții ale propunerii de regulament rămân foarte vagi, ele trebuind completate și clarificate. Raportoarea sugerează, astfel, mai multe amendamente, în primul rând pentru a garanta valoarea adăugată reală a propunerii.

Reflecțiile în jurul elaborării proiectului de raport s-au bazat pe învățămintele trase din diferitele proiecte pilot precedente sau aflate în desfășurare legate de propunere.

2. Principalele aspecte ale proiectului de raport

(a) Domeniu de aplicare, obiective și principii generale

Membrii EU Aid Volunteers vor fi mobilizați cu ocazia operațiunilor de ajutor umanitar din țări terțe în urma crizelor generate de om sau a catastrofelor naturale.

Raportoarea propune excluderea explicită a situațiilor de conflict armat și de tensiuni interne pentru a asigura siguranța și securitatea voluntarilor.

În situațiile de catastrofe voluntarii ar trebui să fie implicați în primul rând – prin contribuția lor la întărirea capacității Uniunii de a răspunde crizelor umanitare – în pregătirea pentru preîntâmpinarea dezastrelor, reducerea riscurilor de apariție a dezastrelor și întărirea legăturii dintre acordarea de ajutor, reabilitare și dezvoltare (LRRD). LRRD se află în centrul reflecțiilor Parlamentului European în special din cadrul negocierilor privind instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare.

Raportoarea reamintește că acțiunile membrilor EU Aid Volunteers ar trebui să fie călăuzite de consensul european privind ajutorul umanitar.

Pentru a răspunde obiectivelor inițiativei, ar trebui înființat o dată cu lansarea programului un spațiu de consultare și dialog, reunind reprezentanții Comisiei, ai statelor membre și ai organizațiilor de mobilizare și de primire.

(b) Valoarea adăugată, nevoi umanitare și efecte:

Numărul crizelor umanitare, atât cele naturale, cât și cele provocate de om, precum și amploarea și complexitatea acestora la nivel mondial au crescut în mod semnificativ. De aceea, actorii din sectorul umanitar sunt tot mai solicitați pentru a veni cu un răspuns eficace. Nevoile cresc, dar finanțarea nu ține pasul cu ele în această perioadă de crize financiare. Membrii EU Aid Volunteers ar trebui să aducă o valoare adăugată reală acțiunilor umanitare ale UE, organizațiilor gazdă și comunităților locale, iar mobilizarea voluntarilor ar trebui să se bazeze pe nevoile identificate pe teren.

O serie de amendamente propuse conferă și mai multă forță acestor puncte deja prezente în propunerea Comisiei. Inițiativa EU Aid Volunteers ar trebui să fie un instrument întru totul umanitar, care să completeze și să întărească acțiunile umanitare ale UE, utilizând în mod optim resursele financiare prevăzute.

Mobilizarea va trebui să răspundă unor nevoi reale exprimate la nivel local de organizațiile de primire. Rolul voluntarilor trebuie definit în mod clar.

Comisia propune un raport de evaluare intermediar. Acesta va trebui să evalueze impactul membrilor EU Aid Volunteers în sectorul ajutorului umanitar și raportul costuri-beneficii al programului.

(c) Obiective operaționale și indicatori de evaluare:

Comisia propune două obiective operaționale. Progresele înregistrate cu privire la atingerea acestora sunt evaluate pe baza unor indicatori.

Indicatorii propuși au un caracter indicativ și pot fi modificați în conformitate cu procedura actelor delegate.

Indicatorii propuși sunt doar cantitativi, fapt pe care raportoarea îl consideră inacceptabil. Unele amendamente sugerează adăugarea a cel puțin un indicator calitativ pentru fiecare obiectiv operațional pentru ca acestea să fie ancorate de textul legislativ. Astfel, vor trebui evaluate în special contribuția efectivă a voluntarilor în domeniul umanitar și calitatea acțiunilor desfășurate.

Comisia, în cadrul procedurii actelor delegate, va trebui să elaboreze indicatori calitativi referitori la eficacitate, la răspunsul la nevoile identificate pe teren și la valoarea adăugată adusă de voluntari.

(d) Sarcini administrative și organizațiile de trimitere:

Comisia stabilește un mecanism de certificare pentru organizațiile de trimitere.

Ajutorul umanitar al DG ECHO este implementat de numeroși parteneri din domeniul umanitar, în special de ONG-uri pe baza unor contracte-cadru de parteneriat. Micile ONG-uri se confruntă cu acoperirea unor cheltuieli administrative mari în relațiile lor cu Comisia.

Raportoarea consideră că Comisia ar trebui să elaboreze o abordare simplă pentru mecanismul de certificare, identificând sinergii în special cu instrumentele de parteneriat și cu standardele umanitare existente.

(e) Norme referitoare la voluntari:

Comisia va adopta norme privind identificarea, selectarea, formarea și mobilizarea voluntarilor. Este important ca aceste norme să fie stabilite ținând seama de normele și programele existente, într-un spirit care să pună accentul pe coerență și pe valorificarea experiențelor și a practicilor.

Raportoarea consideră că voluntarii candidați ar trebui identificați și selecționați pe baza unor competențe și cunoștințe specifice. Procesul de identificare și cel de selecție ar trebui să asigure diversitatea profilelor și a competențelor tinerilor și experților, răspunzând unor nevoi concrete.

Programul de formare elaborat de Comisie trebuie să fie fondat pe norme existente și în parteneriat cu instituții specializate. Raportoarea propune ca programul de formare europeană elaborat astfel să fie condus în strânsă colaborare cu aceste organizații specializate.

Pentru a implica organizațiile de trimitere în formare, acestea ar trebui să coopereze pentru evaluarea nivelului de pregătire a voluntarilor candidați.

Raportoarea propune, de asemenea, ca contextul de mobilizare să țină seama de competențele și cunoștințele lingvistice ale voluntarilor.

(f) Valorificarea experienței și recunoașterea angajamentului voluntarului:

Raportoarea propune o serie de modificări în această privință.

În primul rând, membrii EU Aid Volunteers pot să fie recunoscuți, după prima lor mobilizare, ca voluntari UE certificați în materie de ajutor umanitar. Acești voluntari certificați vor putea să apară în registrul prevăzut și gestionat de Comisie.

În plus, Comisia va sprijini acțiuni de confirmare a experienței și de recunoaștere a angajamentului voluntarului pentru a recunoaște realizările recunoscute în mediul profesional.

(g) Cooperarea cu alte țări:

Raportoarea propune radierea clauzei care permite cetățenilor și organizațiilor de trimitere din țările partenere în cadrul politicii europene de vecinătate să participe la activitățile EU Aid Volunteers.

Chiar dacă Comisia propune ca această cooperare să fie finanțată de țările respective, raportoarea consideră că aici este vorba de un program european, care consolidează ideea de cetățenie europeană.

3. Elemente orizontale referitoare la instrumentele de finanțare pentru acțiunea externă a UE (2014-2020): procedura comitetului și exercitarea competențelor delegate Comisiei

Pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale propunerii de regulament, Comisia propune procedura comitetului sau, după caz, folosirea actelor delegate.

Raportoarea consideră că, în general, Comisia Europeană a respectat prerogativele și competențele conferite Parlamentului European prin Tratatul de la Lisabona în privința procedurilor susmenționate.

Totuși, raportoarea propune instituirea unui cadru general de programare diferit de cel propus de Comisie, care să fie conform cu prerogativele Parlamentului și coerent cu propunerile sale privind noul instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (2014-2020).

Două programe de lucru multianuale consecutive vor fi adoptate prin acte delegate. Aceste documente stabilesc în special obiectivele urmărite, rezultatele preconizate, metodele de punere în aplicare și suma totală.

Se vor adopta prin procedura comitetului programe de lucru anuale, care pun în aplicare programele multianuale și care vor conține elemente neesențiale, cum ar fi o descriere a acțiunilor și sumele alocate fiecărei acțiuni.

În conformitate cu reglementările existente, raportoarea propune introducerea dispoziției ca crearea, gestionarea și executarea unui fond fiduciar al UE, precum și definirea obiectivelor acestuia, se vor face conform procedurii actelor delegate.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (5.3.2013)

destinat Comisiei pentru dezvoltare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar - EU Aid Volunteers

(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

Raportoare pentru aviz: María Muñiz De Urquiza

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 19 septembrie 2012, Comisia și-a prezentat propunerea de regulament de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (CVEAU). Aceasta este prima inițiativă prin care se urmărește organizarea unui mecanism paneuropean de voluntariat, precum și remedierea lacunelor constatate în activitatea de voluntariat din UE, cum ar fi lipsa unei abordări structurate la nivelul Uniunii, vizibilitatea redusă a acțiunilor umanitare ale UE, lipsa unui mecanism unificat de selecție a voluntarilor și lipsa de voluntari cu un nivel suficient de formare în domeniul ajutorului umanitar.

Propunerea Comisiei are drept obiectiv să consolideze capacitatea Uniunii de a răspunde la crizele umanitare și de a constitui un cadru cuprinzător de standarde și proceduri, astfel încât să asigure crearea unei rețele de voluntari care să dispună de un nivel suficient de formare și calificare și a căror securitate să constituie o prioritate absolută.

Suma de referință propusă este de 210 milioane EUR la prețuri constante pentru cadrul financiar multianual 2014-2020.

Deși, ca bază de pornire, propunerea Comisiei este propice înființării CVEAU, raportoarea pentru aviz ar dori să-i aducă noi îmbunătățiri, aliniind-o într-o mai mare măsură la noile norme financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (Regulamentul nr. 966/2012), în special în legătură cu competențele de care dispune Comisia în ceea ce privește crearea și gestionarea unui fond fiduciar al UE în cadrul ajutorului umanitar. Cu toate că nu sunt integrate în buget, respectivele fonduri fiduciare ar trebui gestionate în conformitate cu Regulamentul financiar, în măsura în care acest lucru este necesar pentru securitatea și transparența utilizării fondurilor Uniunii. În acest scop, Comisia ar trebui să prezideze consiliul instituit pentru fiecare fond fiduciar pentru a asigura reprezentarea donatorilor și pentru a hotărî cu privire la utilizarea fondurilor. Dispozițiile aplicabile fondurilor fiduciare sunt cuprinse în articolul 187 din noul Regulament financiar și în articolul 259 din Regulamentul delegat privind normele de aplicare a acestuia.

Raportoarea pentru aviz subliniază, de asemenea, importanța coordonării și complementarității activităților de la nivelul Uniunii și de la nivel național, precum și a cooperării cu alți donatori internaționali și locali.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. subliniază faptul că pachetul financiar menționat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii1; reiterează că trebuie să se prevadă resurse suplimentare suficiente în viitorul CFM, pentru a permite Uniunii să își realizeze prioritățile politice existente și noile sarcini prevăzute de Tratatul de la Lisabona, precum și să reacționeze la evenimente neprevăzute; subliniază că, chiar și cu o creștere cu cel puțin 5 % a nivelului resurselor pentru următorul CFM comparativ cu nivelul din 2013, se poate aduce doar o contribuție limitată la îndeplinirea obiectivelor și a angajamentelor convenite ale Uniunii și a principiului solidarității Uniunii; solicită Consiliului, în cazul în care nu este de acord cu această abordare, să identifice în mod clar la care dintre prioritățile sau proiectele sale politice ar putea renunța în totalitate, în pofida valorii lor adăugate europene dovedite;

 

_______________

 

1Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul  3

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1c. consideră că acestei inițiative ar trebui să i se garanteze o finanțare și credite bugetare distincte, care trebuie totuși să continue să se completeze cu celelalte instrumente destinate politicilor externe ale Uniunii.

Amendamentul  4

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 d (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1d. Subliniază că Inițiativa EU Aid Volunteers contribuie la dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională a tinerilor, sprijinind astfel în mod indirect eforturile depuse de UE pentru a reduce șomajul din rândul tinerilor; subliniază, în consecință, importanța asigurării unei finanțări adecvate pentru această inițiativă.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Ajutorul umanitar al Uniunii este acordat în situații în care intervin și alte instrumente legate de cooperarea pentru dezvoltare, gestionarea crizelor și protecția civilă. EU Aid Volunteers ar trebui să lucreze în mod coerent și complementar cu politicile și instrumentele relevante pentru a asigura utilizarea cât mai eficace a acestor instrumente, promovând în același timp, în mod sistematic, principiile umanitare și de dezvoltare pe termen lung. Ar trebui să se urmărească realizarea de sinergii între acțiunile EU Aid Volunteers și mecanismul Uniunii de protecție civilă, Centrul de răspuns pentru situații de urgență instituit prin Decizia XX/XXXX, precum și cu SEAE și cu delegațiile UE, pentru a se coordona răspunsul Uniunii la crizele umanitare din țări terțe.

(4) Ajutorul umanitar al Uniunii este acordat în situații în care intervin și alte instrumente legate de cooperarea pentru dezvoltare, gestionarea crizelor și protecția civilă. EU Aid Volunteers ar trebui să lucreze în mod coerent și complementar cu politicile și instrumentele relevante pentru a asigura utilizarea cât mai eficace a acestor instrumente și a evita suprapunerile, promovând în același timp, în mod sistematic, principiile umanitare și de dezvoltare pe termen lung. Ar trebui să se urmărească realizarea de sinergii în special între acțiunile EU Aid Volunteers și mecanismul Uniunii de protecție civilă, Centrul de răspuns pentru situații de urgență instituit prin Decizia XX/XXXX, precum și cu SEAE, delegațiile UE, factorii locali și regionali și organizațiile internaționale, pentru a se coordona răspunsul Uniunii la crizele umanitare din țări terțe.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Îmbunătățirea punerii în aplicare și calitatea cheltuielilor ar trebui să fie principiile directoare în atingerea obiectivelor instrumentului, asigurându-se totodată utilizarea optimă și transparentă a resurselor financiare.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Pentru această inițiativă ar trebui asigurate o finanțare și credite bugetare distincte, fără a conduce la reduceri ale bugetului afectat operațiunilor umanitare și asigurând în continuare complementaritatea reciprocă a acestora cu celelalte instrumente destinate politicilor externe ale Uniunii.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură coerența cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici relevante ale acesteia. Se acordă o atenție deosebită asigurării unei tranziții fără dificultăți între acordarea de ajutor, reconstrucție și dezvoltare.

(1) La punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură coerența și complementaritatea cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici relevante ale acesteia. Se acordă o atenție deosebită asigurării unei tranziții fără dificultăți între acordarea de ajutor, reconstrucție și dezvoltare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia și statele membre cooperează pentru îmbunătățirea consecvenței și a coerenței între sistemele naționale relevante de voluntari și acțiunile Voluntarilor UE în materie de ajutor.

(2) Comisia și statele membre cooperează pentru îmbunătățirea eficienței, eficacității, consecvenței și a coerenței dintre sistemele naționale relevante de voluntari și acțiunile Voluntarilor UE în materie de ajutor.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– numărul de membrii ai EU Aid Volunteers trimiși pe teren sau gata de a fi trimiși pe teren;

– numărul de membri ai EU Aid Volunteers trimiși pe teren sau gata de a fi trimiși pe teren și care posedă calificările necesare;

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– numărul de persoane care au beneficiat de ajutor umanitar acordat de Uniune.

– numărul de persoane care au beneficiat de ajutor umanitar acordat de Uniune prin intermediul EU Aid volunteers și evaluarea eficienței ajutorului umanitar în cauză.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– numărul de voluntari formați și calitatea formării, pe baza evaluărilor și a nivelului de satisfacție;

– numărul de voluntari care au absolvit cu succes formarea și aprecierea calității formării pe baza evaluărilor, nivelul de satisfacție.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– numărul de angajați și de voluntari din țări terțe care participă la acțiunile de consolidare a capacităților.

– numărul de angajați și de voluntari din țări terțe care participă la acțiunile de consolidare a capacităților și, atunci când acest lucru este posibil, continuitatea în cadrul organizației după finalizarea formării.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

numărul de organizații de trimitere certificate;

evaluarea calitativă și cantitativă a organizațiilor de trimitere certificate (ca, de exemplu, numărul, structura, mecanismele de cooperare ale acestora etc.);

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism de certificare prin care se garantează faptul că organizațiile de trimitere respectă standardele menționate la articolul 9 și un mecanism de certificare diferențiat pentru organizațiile de primire.

(1) Comisia stabilește un mecanism de certificare prin care se garantează faptul că organizațiile de trimitere respectă standardele menționate la articolul 9 și un mecanism de certificare diferențiat pentru organizațiile de primire. Acest mecanism este favorabil incluziunii și nediscriminatoriu față de organizațiile eligibile, indiferent de tipul acestora.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia stabilește un program de formare în vederea pregătirii voluntarilor candidați să desfășoare activități umanitare și a mobilizării acestora în operațiuni de ajutor umanitar.

(1) Comisia stabilește un program de formare în vederea pregătirii voluntarilor candidați să desfășoare activități umanitare și a mobilizării acestora în operațiuni de ajutor umanitar. ONG-urilor și altor entități abilitate să predea cursuri de formare a voluntarilor li se asigură finanțarea adecvată.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În temeiul prezentului regulament, asistența financiară poate fi acordată persoanelor fizice și persoanelor juridice, de drept privat sau public, care sunt considerate beneficiari financiari în sensul Regulamentului financiar XX/2012.

În temeiul prezentului regulament, asistența financiară poate fi acordată persoanelor fizice și persoanelor juridice, de drept privat sau public, care sunt considerate beneficiari financiari în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii1.

 

____________

 

1 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Suma de referință destinată punerii în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 20142020 este de 239 100 000 EUR, în prețuri curente. În cazul în care este necesar, creditele pot fi incluse în bugetul aferent perioadei de după anul 2020 pentru a acoperi cheltuieli similare, astfel încât să se permită gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2020.

Suma indicativă de referință financiară definită la punctul [17] din Acordul interinstituțional din xx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară este de 239 100 000 EUR, la prețuri curente.

 

Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară fără a aduce atingere dispozițiilor regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și ale Acordului interinstituțional din xxx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

 

În cazul în care este necesar, creditele de plată pot fi incluse în bugetul aferent perioadei de după anul 2020 pentru a acoperi cheltuieli similare, astfel încât să se permită gestionarea plăților aferente acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2020,

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia pune în aplicare asistența financiară a Uniunii în conformitate cu Regulamentul financiar XX/2012 aplicabil bugetului general al Uniunii.

(1) Comisia pune în aplicare asistența financiară a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În vederea punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia adoptă un program anual de lucru al EU Aid Volunteers, în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2). Comisia stabilește obiectivele urmărite, rezultatele preconizate, metoda de punere în aplicare și valoarea totală a acestei inițiative. Programul conține, de asemenea, descrierea acțiunilor care urmează să fie finanțate, indicarea sumei alocate fiecărei acțiuni și un calendar orientativ de punere în aplicare. În cazul granturilor, acestea includ prioritățile, criteriile esențiale de evaluare și rata maximă de cofinanțare.

(3) În vederea punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia adoptă un program anual de lucru al EU Aid Volunteers, în conformitate cu procedura menționată la articolul 25. Comisia stabilește obiectivele urmărite, rezultatele preconizate, metoda de punere în aplicare și valoarea totală a acestei inițiative. Programul conține, de asemenea, descrierea acțiunilor care urmează să fie finanțate și indicarea sumei alocate fiecărei acțiuni. În cazul granturilor, acestea includ prioritățile, criteriile esențiale de evaluare și rata maximă de cofinanțare. Calendarul orientativ de punere în aplicare a programului anual de lucru se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia poate avea în vedere valoarea adăugată și avantajele în materie de gestionare pe care le reprezintă crearea unui fond fiduciar al UE.

(4) Comisia poate avea în vedere valoarea adăugată și avantajele în materie de gestionare pe care le reprezintă crearea unui fond fiduciar al UE, respectând dispozițiile relevante, în special articolul 187 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

 

În cazul în care Comisia înființează un fond fiduciar, adoptarea programului multianual sau anual de lucru al acestui fond face obiectul procedurii menționate la articolul 25.

 

Se poate constitui un fond fiduciar pentru EU Aid Volunteers numai dacă o analiză aprofundată cu privire la utilizarea fondurilor fiduciare ale UE pentru acțiunile umanitare intenționate demonstrează valoarea adăugată a unui astfel de fond fiduciar.

PROCEDURĂ

Titlu

Instituirea Corpului voluntar european de ajutor umanitar - EU Aid Volunteers

Referințe

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

13.12.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

María Muñiz De Urquiza

18.12.2012

Data adoptării

4.3.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (22.2.2013)

destinat Comisiei pentru dezvoltare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar

(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245 (COD))

Raportor pentru aviz: Philippe Boulland

AMENDAMENTELE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Voluntariatul este o expresie concretă și vizibilă a solidarității care permite persoanelor să își pună cunoștințele, aptitudinile și timpul în serviciul altor persoane, fără obiectivul primordial de a avea un câștig financiar.

(2) Voluntariatul este o expresie concretă și vizibilă a solidarității care permite persoanelor să își pună cunoștințele, aptitudinile, experiența și timpul în serviciul altor persoane, fără obiectivul primordial de a avea un câștig financiar și cu dorința de a face față nevoilor umanitare suplimentare care apar pe durata crizelor umanitare, fie că este vorba de dezastre naturale sau de dezastre provocate de om.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În timp ce voluntariatul este în creștere pentru numeroase activități, este încă nevoie de sensibilizare și, de asemenea, de un potențial semnificativ de dezvoltare pe viitor a solidarității cetățenilor Uniunii cu victimele crizei și dezastrelor din țări terțe.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Viziunea Uniunii în ceea ce privește ajutorul umanitar, inclusiv un obiectiv comun, principii și bune practici comune și un cadru comun pentru acordarea de ajutor umanitar al Uniunii, este prezentată în „Consensul european privind ajutorul umanitar”. Consensul European subliniază angajamentul ferm al Uniunii de a respecta și a promova principiile fundamentale ale ajutorului umanitar: umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența. Acțiunile Corpului voluntar european (denumit în continuare „EU Aid Volunteers”) ar trebui să fie ghidate de Consensul european privind ajutorul umanitar.

(3) Viziunea Uniunii în ceea ce privește ajutorul umanitar, inclusiv un obiectiv comun, principii și bune practici comune și un cadru comun pentru acordarea de ajutor umanitar al Uniunii, este prezentată în „Consensul european privind ajutorul umanitar”. Este necesar să crească atât nivelurile de conștientizare, cât și vizibilitatea sa în rândul cetățenilor Uniunii, deoarece ajutorul umanitar european este adesea umbrit de cel al altor organizații internaționale. Consensul European subliniază angajamentul ferm al Uniunii de a respecta și a promova principiile fundamentale ale ajutorului umanitar: umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența. Acțiunile Corpului voluntar european (denumit în continuare „EU Aid Volunteers”) ar trebui să fie ghidate de Consensul european privind ajutorul umanitar.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Numărul crizelor umanitare, sfera și complexitatea acestora la nivel mondial au crescut în mod semnificativ în decursul anilor, conducând la o cerere tot mai mare ca actorii umanitari să ofere un răspuns eficace, eficient și coerent și să sprijine comunitățile locale din țările terțe, pentru a le face mai puțin vulnerabile și a le consolida gradul de reziliență la dezastre.

(5) Numărul crizelor umanitare, atât cele naturale, cât și cele provocate de om, sfera și complexitatea acestora la nivel mondial au crescut în mod semnificativ în decursul anilor și această tendință este posibil să continue, din nefericire, conducând la o cerere tot mai mare ca actorii umanitari să ofere un răspuns imediat, eficace, eficient și coerent și să sprijine comunitățile locale din țările terțe, pentru a le face mai puțin vulnerabile și a le consolida gradul de reziliență la dezastre.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Voluntarii pot consolida operațiunile de ajutor umanitar și pot contribui la profesionalizarea ajutorului umanitar atunci când aceștia sunt selecționați și formați în mod adecvat și pregătiți pentru trimitere pe teren, astfel încât să se asigure faptul că aceștia au aptitudinile și competențele necesare pentru a ajuta în modul cel mai eficient persoanele aflate în dificultate.

(6) Voluntarii pot consolida operațiunile de ajutor umanitar și pot contribui la profesionalizarea ajutorului umanitar atunci când aceștia sunt selecționați și formați în mod adecvat și pregătiți pentru trimitere pe teren, astfel încât să se asigure faptul că aceștia au aptitudinile, competențele și abilitățile necesare pentru a ajuta în modul cel mai eficient persoanele aflate în dificultate cu condiția să beneficieze de un sprijin și de o încadrare adecvate la locul unde este exercitată activitatea de voluntariat.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Există în Europa și la nivel mondial sisteme de voluntariat care pun accentul pe dezvoltarea țărilor terțe. Adesea, acestea sunt programe naționale care se concentrează în principal sau exclusiv pe proiecte de dezvoltare. EU Aid Volunteers ar trebui, prin urmare, să evite duplicarea și să aducă un plus de valoare, oferind voluntarilor oportunități de a contribui împreună în operațiuni de ajutor umanitar, consolidând, astfel, noțiunea de cetățenie activă a Uniunii Europene și încurajând cooperarea transnațională a organizațiilor de punere în aplicare care participă la acțiunile Corpului.

(7) Există în Europa și la nivel mondial sisteme de voluntariat care pun accentul pe dezvoltarea țărilor terțe. Adesea, acestea sunt programe naționale care se concentrează în principal sau exclusiv pe proiecte de dezvoltare. EU Aid Volunteers ar trebui, prin urmare, să evite duplicarea și să aducă un plus de valoare, oferind voluntarilor oportunități de a contribui împreună la operațiuni de ajutor umanitar, consolidând, astfel, noțiunea de cetățenie activă a Uniunii Europene, încurajând cooperarea transnațională a organizațiilor de punere în aplicare care participă la acțiunile Corpului, proiectând astfel o imagine pozitivă a Uniunii în lume și promovând interesul pentru proiectele umanitare paneuropene.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Securitatea și siguranța voluntarilor trebuie să rămână de o importanță capitală.

(9) Instruirea adecvată, securitatea și siguranța voluntarilor trebuie să rămână de o importanță capitală; prin urmare, voluntarii fără experiență nu ar trebui trimiși în proiecte care să implice probleme de securitate.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Uniunea își desfășoară operațiunile de ajutor umanitar în parteneriat cu organismele de punere în aplicare. Aceste organizații ar trebui să joace un rol semnificativ în punerea în practică a inițiativei EU Aid Volunteers pentru a se asigura asumarea responsabilității de către actori și pentru a se maximiza participarea la acțiunile Corpului voluntar de pe teren. Uniunea ar trebui să încredințeze organizațiilor de punere în aplicare în special misiunile de identificare, selectare, pregătire și trimitere pe teren a membrilor EU Aid Volunteers, în conformitate cu normele stabilite de Comisie. Comisia ar trebui, în plus, să fie în măsură să facă apel la voluntari instruiți și pregătiți cu succes pentru trimitere pe teren, după caz.

(10) Uniunea își desfășoară operațiunile de ajutor umanitar în parteneriat cu organismele de punere în aplicare. Aceste organizații ar trebui să joace un rol semnificativ în punerea în practică a inițiativei EU Aid Volunteers pentru a se asigura asumarea responsabilității de către actori și pentru a se maximiza participarea la acțiunile Corpului voluntar de pe teren. Uniunea ar trebui să încredințeze organizațiilor de punere în aplicare în special misiunile de identificare, selectare, pregătire, trimitere pe teren, monitorizare pe durata misiunii și după misiune a membrilor EU Aid Volunteers, în conformitate cu normele stabilite de Comisie. Comisia ar trebui, în plus, să fie în măsură să facă apel la voluntari instruiți și pregătiți cu succes pentru trimitere pe teren, după caz.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Voluntariatul în domeniul ajutorului umanitar ar putea contribui la menținerea tinerilor în activitate, la dezvoltarea lor personală și a conștiinței interculturale și la îmbunătățirea competențelor și a capacității de inserție profesională în economia globală. Astfel, s-ar contribui la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri și la o serie de alte obiective-cheie ale Uniunii, cum ar fi incluziunea socială, ocuparea forței de muncă, cetățenia activă, educația, precum și dezvoltarea de competențe.

(12) Voluntariatul în domeniul ajutorului umanitar ar putea contribui la menținerea tinerilor în activitate, la dezvoltarea lor personală și a conștiinței interculturale și la îmbunătățirea competențelor și a capacității de inserție profesională în economia globală. Astfel, s-ar contribui la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri și la o serie de alte obiective-cheie ale Uniunii, cum ar fi incluziunea socială, ocuparea forței de muncă, cetățenia activă, educația, dezvoltarea de competențe, precum și respectarea voluntariatului ca exprimare concretă a solidarității europene față de persoanele afectate de crize, promovând astfel valorile și principiile Uniunii.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Subliniază că aceste corpuri voluntare de ajutor ar trebui să fie eficiente din punct de vedere al costurilor, să completeze schemele voluntare naționale și internaționale existente, fără dublarea acestora, și să se concentreze pe abordarea nevoilor și a lacunelor concrete din domeniul umanitar.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament instituie un Corp voluntar european de ajutor umanitar (denumit în continuare „Voluntarii UE în materie de ajutor”) drept cadru al contribuțiilor comune ale voluntarilor europeni la operațiunile de ajutor umanitar ale Uniunii.

(1) Prezentul regulament instituie un Corp voluntar european de ajutor umanitar (denumit în continuare inițiativa „EU Aid Volunteers”) drept cadru al contribuțiilor comune ale voluntarilor europeni la operațiunile de ajutor umanitar ale Uniunii.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Siguranța și securitatea voluntarilor este o prioritate.

(3) Formarea, siguranța și securitatea voluntarilor este o prioritate

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar promovează activitățile comune și participarea voluntarilor din diferite țări și încurajează proiecte comune și parteneriate transnaționale între organisme responsabile de punerea în aplicare, astfel cum sunt menționate la articolul 10.

(4) Inițiativa EU Aid Volunteers promovează activitățile comune, cooperarea strânsă și participarea voluntarilor din diferite țări și încurajează proiecte comune și parteneriate transnaționale între organisme responsabile de punerea în aplicare, astfel cum sunt menționate la articolul 10, asigurând coordonarea, complementaritatea, coerența și rentabilitatea diverselor sisteme voluntare existente ale UE pentru situațiile de criză din țări terțe, fără dublarea acestora.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „voluntar” înseamnă o persoană care alege, în mod liber și fără a avea ca obiectiv primordial obținerea unui câștig financiar, să se implice în activități în beneficiul comunității, al său și al societății în general.

(a) „voluntar” înseamnă o persoană care alege, în mod liber și fără a avea ca obiectiv primordial obținerea unui câștig financiar, să se implice în activități în beneficiul comunității și al societății în general și eventual, în mod suplimentar, în beneficiu personal;

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „un EU Aid Volunteer” înseamnă un candidat voluntar care a fost selecționat, format, evaluat ca fiind eligibil și înregistrat ca fiind disponibil pentru mobilizare în operațiuni de ajutor umanitar în țări terțe.

(c) „un membru al EU Aid Volunteer” înseamnă un candidat voluntar care a fost selecționat, format în mod corespunzător, evaluat ca fiind eligibil și înregistrat ca fiind disponibil pentru mobilizare în operațiuni de ajutor umanitar în țări terțe.

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) „lider al voluntarilor” înseamnă o persoană care supraveghează sau conduce voluntari și care contribuie cu experiența sa la formarea și informarea voluntarilor înainte, în timpul și după misiunea lor.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură coerența cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici relevante ale acesteia. Se acordă o atenție deosebită asigurării unei tranziții fără dificultăți între acordarea de ajutor, reconstrucție și dezvoltare.

(1) La punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură coordonarea, complementaritatea și coerența cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici relevante ale acesteia. Se acordă o atenție deosebită asigurării unei tranziții fără dificultăți între acordarea de ajutor, reconstrucție și dezvoltare și sinergiile cu mecanismul Uniunii de protecție civilă.

Amendamentul 18

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia și statele membre cooperează pentru îmbunătățirea consecvenței și a coerenței între sistemele naționale relevante de voluntari și acțiunile Voluntarilor UE în materie de ajutor.

(2) Comisia și statele membre cooperează pentru îmbunătățirea consecvenței, a coerenței și a costurilor între sistemele naționale relevante de voluntari și acțiunile inițiativei EU Aid Volunteers pentru asigurarea unei eficiențe mai mari din punct de vedere al costurilor. Comisia ar trebui să utilizeze rețelele europene existente, care sunt eficiente.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Uniunea încurajează cooperarea cu organizațiile internaționale relevante, în special cu Organizația Națiunilor Unite, și cu alți parteneri în materie de ajutor umanitar pentru punerea în practică a acțiunilor Voluntarilor UE în materie de ajutor.

(3) Uniunea încurajează cooperarea cu organizațiile internaționale relevante, în special cu Organizația Națiunilor Unite, și cu alți parteneri și părți interesate în materie de ajutor umanitar din regiune pentru punerea în practică a acțiunilor EU Aid Volunteers.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar urmăresc următoarele obiective operaționale:

(1) Inițiativa EU Aid Volunteers vizează următoarele obiective operaționale:

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– numărul de voluntari formați și calitatea formării, pe baza evaluărilor și a nivelului de satisfacție;

– numărul de voluntari formați și calitatea formării, pe baza evaluărilor și a nivelului de satisfacție și de performanță;

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- o evaluare a noilor abilități și competențe dobândite pe baza instrumentelor existente în UE, cum ar fi pașaportul european al competențelor sau Cadrul european al calificărilor.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) Sporirea coerenței și a consecvenței voluntariatului între statele membre, pentru a le crea cetățenilor europeni mai multe oportunități de a participa la operațiuni și activități de ajutor umanitar. Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

(e) Sporirea coerenței, a consecvenței și a fiabilității voluntariatului între statele membre, pentru a le crea cetățenilor europeni mai multe oportunități de a participa la operațiuni și activități de ajutor umanitar. Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ACȚIUNILE VOLUNTARILOR UE ÎN MATERIE DE AJUTOR

ACȚIUNILE INIȚIATIVEI EU AID VOLUNTEERS

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiunile EU Aid Volunteers

Acțiunile inițiativei EU Aid Volunteers

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar urmăresc obiectivele menționate la articolele 3 și 7 prin următoarele tipuri de acțiuni:

Inițiativa EU Aid Volunteers vizează obiectivele menționate la articolele 3 și 7 prin următoarele tipuri de acțiuni:

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a) identificarea, selectarea și pregătirea de voluntari candidați în vederea mobilizării lor în cadrul acțiunilor de ajutor umanitar;

a) identificarea, informarea înainte și după misiune, selectarea și pregătirea de voluntari candidați în vederea mobilizării lor în cadrul acțiunilor de ajutor umanitar;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Aceste standarde asigură asumarea obligației de diligență și acoperă în special responsabilitățile organizațiilor de trimitere și de primire, cerințele minime privind cheltuielile de ședere, de cazare și a altor cheltuielilor relevante, a poliței de asigurare, procedurile de securitate și alte elemente relevante.

(2) Aceste standarde asigură asumarea obligației de diligență și acoperă în special responsabilitățile organizațiilor de trimitere și de primire, supravegherea, formarea continuă și gestionarea voluntarilor, cerințele minime privind cheltuielile de ședere, de cazare și a altor cheltuielilor relevante, a poliței de asigurare, procedurile de securitate și alte elemente relevante, precum suportarea cheltuielilor de masă și cazare, transferul de la aeroportul internațional de destinație la locul misiunii, asigurarea de sănătate, de călătorie și de anulare, asistența și sprijinul acordat 24h/24h de către echipă la fața locului și la sediu, precum și alte costuri în funcție de țara de acțiune, de tipul de ajutor umanitar, condițiile de anulare de către voluntar și/sau de către organizația de primire sau de trimitere.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism de certificare prin care se garantează faptul că organizațiile de trimitere respectă standardele menționate la articolul 9 și un mecanism de certificare diferențiat pentru organizațiile de primire.

(1) Comisia stabilește un mecanism de certificare elaborat în strânsă colaborare cu organizațiile neguvernamentale recunoscute pentru acțiunile lor umanitare și prin care se garantează faptul că organizațiile de trimitere respectă standardele menționate la articolul 9 și un mecanism de certificare diferențiat pentru organizațiile de primire.

 

Reprezentanții voluntarilor sunt consultați la momentul actualizării acestor mecanisme.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia stabilește un program de formare în vederea pregătirii voluntarilor candidați să desfășoare activități umanitare și a mobilizării acestora în operațiuni de ajutor umanitar.

(1) Comisia stabilește un program de formare bazat pe cunoștințele și experiența unor organizații renumite de ajutor umanitar în vederea pregătirii voluntarilor candidați să desfășoare activități umanitare și a mobilizării acestora în operațiuni de ajutor umanitar, în special prin furnizarea informațiilor de bază privind rolul și valorile Uniunii în ceea ce privește problemele umanitare.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Voluntarii candidați care au fost identificați și selectați în conformitate cu articolul 11 sunt eligibili să participe la programul de formare. Sfera și conținutul programului individual de formare pe care fiecare voluntar candidat trebuie să îl urmeze se determină pe baza nevoilor sale, ținându-se seama de experiența sa anterioară.

(2) Voluntarii candidați care au fost identificați și selectați în conformitate cu articolul 11 sunt eligibili să participe la programul de formare. Sfera și conținutul programului individual de formare pe care fiecare voluntar candidat trebuie să îl urmeze se determină pe baza nevoilor sale, ținându-se seama de experiența sa anterioară. Înainte de mobilizarea lor, membrii EU Aid Volunteers beneficiază de formare suplimentară adaptată în mod specific la nevoile și circumstanțele speciale ale țării unde se desfășoară proiectul și în care sunt trimiși.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Ca parte a formării și în special a pregătirii lor pentru mobilizare, voluntarii candidați pot efectua stagii de pregătire în organizații de trimitere certificate, dacă se poate, într-o altă țară decât țara lor de origine.

(3) Ca parte a formării și în special a pregătirii lor pentru mobilizare, voluntarilor candidați ar trebui să li se ofere oportunitatea de a efectua stagii de pregătire în organizații de trimitere certificate, dacă se poate, într-o altă țară decât țara lor de origine.

Amendamentul  33

Propunere de decizie

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), voluntarii candidați care nu au beneficiat de un stagiu de pregătire pot beneficia, dacă este cazul, de o pregătire suplimentară înainte de trimiterea pe teren, asigurată de organizațiile de trimitere certificate. Această pregătire și stagiile trebuie să respecte standardele de pregătire menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (a).

(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), voluntarii candidați care nu au beneficiat de un stagiu de pregătire pot beneficia, dacă este cazul, de o pregătire suplimentară înainte de trimiterea pe teren, asigurată de organizațiile de trimitere certificate. Această pregătire și stagiile trebuie să respecte standardele de pregătire menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (a). Candidații voluntari care nu au putut efectua un stagiu de pregătire și cei care se deplasează în altă țară trebuie să primească o formare suplimentară.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Programul de formare include o evaluare a gradului de pregătire a voluntarilor candidați de a fi mobilizați în cadrul operațiunilor de ajutor umanitar.

(5) Programul de formare include o evaluare a gradului de pregătire a voluntarilor candidați de a fi mobilizați în cadrul operațiunilor de ajutor umanitar și de a asigura securitatea și siguranța în momentul mobilizării.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Dacă programul de formare durează mai mult de trei luni, voluntarul candidat ar trebui să primească un ajutor lunar pentru a acoperi costurile de cazare la locul formării, inclusiv pentru perioada stagiului de pregătire, dacă nu este prevăzută nicio gratificație.

Amendamentul  36

Propunere de decizie

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Voluntarii candidați care au trecut cu succes evaluarea menționată la articolul 12 alineatul (5) sunt considerați membrii ai EU Aid Volunteers. Aceștia pot fi incluși cu acest statut în registrul membrilor EU Aid Volunteers (denumit în continuare „registrul”) și sunt eligibili pentru mobilizare.

(1) Voluntarii candidați care au trecut cu succes evaluarea menționată la articolul 12 alineatul (5) sunt considerați membrii ai EU Aid Volunteers. Aceștia pot fi incluși cu acest statut în registrul membrilor EU Aid Volunteers (denumit în continuare „registrul”) și sunt eligibili pentru mobilizare pentru o durată limitată la doi ani, după care trebuie să refacă o evaluare.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia creează, gestionează și actualizează registrul și reglementează accesul și utilizarea acestuia.

(2) Comisia creează, gestionează și actualizează registrul, în special prin ținerea evidenței numărului de voluntari detașați în țări lovite de dezastre și reglementează accesul și utilizarea acestuia.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Condițiile specifice de mobilizare a voluntarilor, inclusiv durata și locul mobilizării și sarcinile voluntarului, se prevăd într-un contract încheiat între organizațiile de trimitere și voluntar.

(3) Condițiile specifice de mobilizare a voluntarilor, inclusiv durata și locul mobilizării și sarcinile voluntarului, se prevăd într-un contract încheiat între organizațiile de trimitere și voluntar. Acest contract prevede, printre altele, plata biletului de avion dus-întors, serviciile de cazare și masă, transferul de la aeroportul internațional de destinație la locul misiunii, asigurarea de sănătate, de călătorie și anulare, asistența și sprijinul acordat 24h/24h de echipă la fața locului și la sediu, precum și alte costuri în funcție de țara de acțiune, de tipul de ajutor umanitar și condițiile de anulare de către voluntar și/sau de către organizația de primire sau de trimitere. Contractul specifică drepturile și obligațiile voluntarului sau indică unde sunt documentate drepturile și obligațiile.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Pe baza unui certificat emis de Comisie, durata efectivă a perioadei de voluntariat în cadrul EU Aid Volunteers se calculează în funcție de durata experienței profesionale, atunci când contractul încheiat între organizațiile de trimitere și organizațiile-gazdă este mai mare de șase luni. Pentru contractele mai scurte de șase luni, experiența dobândită în calitate de membru al EU Aid Volunteers poate fi recunoscută pe baza unui certificat emis de Comisie.

Amendamentul 40

Propunere de decizie

Articolul 15 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) protecția voluntarilor prin toate mijloacele necesare, inclusiv informarea specifică părților și partenerii locali, în special în zonele de conflict

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Rețeaua poate fi utilizată pentru a stabili un mecanism de selectare a unei reprezentanțe a voluntarilor activi, care va reprezenta voluntarii într-un mod similar cu reprezentanții personalului. Reprezentanții voluntarilor trebuie consultați cu privire la schimbările care abordează drepturile și obligațiile voluntarilor.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) De asemenea, rețeaua oferă și promovează posibilități de voluntariat online, pentru a completa și consolida activitățile Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar.

(3) De asemenea, rețeaua oferă și promovează posibilități de voluntariat online, pentru a completa și consolida activitățile EU Aid Volunteers. Comisia utilizează rețelele europene existente care sunt eficiente, precum rețeaua EURES. Rețeaua EURES ar putea fi utilă în sensul că, după șase luni de experiență, voluntarii și-ar putea dori să își folosească propria experiență în materie de ajutor umanitar.

Amendamentul  43

Propunere de decizie

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Voluntarii europeni care participă la inițiativa Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar, în cazul în care este necesar, cu asistența și sub direcția organizațiilor de trimitere și de primire, participă la activități de informare, comunicare și sensibilizare înainte de mobilizare, în timpul acesteia și după aceasta, pentru a promova EU Aid Volunteers și angajamentul lor față de această inițiativă. Aceste activități sunt definite de Comisie și nu impun obligații disproporționate voluntarilor.

(3) Voluntarii europeni care participă la inițiativa EU Aid Volunteers, cu asistența și sub direcția organizațiilor de trimitere și de primire, participă la activități de informare, comunicare și sensibilizare înainte de mobilizare, în timpul acesteia și după aceasta, pentru a promova EU Aid Volunteers și angajamentul lor față de această inițiativă. Aceste activități sunt definite de Comisie și nu impun obligații disproporționate voluntarilor.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Organizațiile de trimitere care mobilizează voluntari în operațiuni din afara Uniunii au sarcina de a monitoriza activitățile acestora și de a prezenta Comisiei rapoarte de monitorizare în mod regulat.

(3) Organizațiile de trimitere care mobilizează voluntari în operațiuni din afara Uniunii au sarcina de a monitoriza activitățile acestora și de a prezenta Comisiei rapoarte de monitorizare în mod regulat, protejând toate drepturile voluntarilor individuali în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

PROCEDURĂ

Titlu

Instituirea Corpului voluntar european de ajutor umanitar - EU Aid Volunteers

Referințe

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

EMPL

22.10.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Philippe Boulland

27.11.2012

Examinare în comisie

14.1.2013

24.1.2013

20.2.2013

 

Data adoptării

21.2.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

2

4

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher

PROCEDURĂ

Titlu

Instituirea Corpului voluntar european de ajutor umanitar - EU Aid Volunteers

Referințe

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Data prezentării la PE

19.9.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

13.12.2012

EMPL

22.10.2012

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Michèle Striffler

25.10.2012

 

 

 

Examinare în comisie

5.11.2012

21.1.2013

19.2.2013

 

Data adoptării

23.4.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini, Jan Zahradil

Data depunerii

30.4.2013