SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o založení Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc – dobrovoľníci pomoci EÚ

30.4.2013 - (COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD)) - PRÍLOHA I.

Výbor pre rozvoj
Spravodajkyňa: Michèle Striffler


Postup : 2012/0245(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0158/2013
Predkladané texty :
A7-0158/2013
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o založení Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc – dobrovoľníci pomoci EÚ

(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2012)0514),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 214 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0303/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0518/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  domnieva sa, že pre túto iniciatívu by sa malo zaručiť samostatné financovanie a prideľovanie rozpočtových prostriedkov, ktoré by sa zároveň malo aj naďalej vzájomne dopĺňať s ostatnými nástrojmi pre vonkajšie politiky Únie;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Solidarita je základnou hodnotou Únie a existuje potenciál pre ďalší rozvoj prostriedkov vyjadrovania solidarity občanov Únie s ľuďmi v tretích krajinách, ktorí sú ohrození alebo postihnutí krízami spôsobenými človekom alebo prírodnými katastrofami.

(1) Solidarita je základnou hodnotou Únie a existuje potenciál pre ďalší rozvoj prostriedkov vyjadrovania solidarity občanov Únie s ľuďmi v tretích krajinách, ktorí sú ohrození alebo postihnutí krízami spôsobenými človekom alebo prírodnými katastrofami. Únia je navyše najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci a jej podiel na celosvetovej humanitárnej pomoci predstavuje takmer 50 %;

 

 

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Dobrovoľníctvo je konkrétnym a viditeľným prejavom solidarity, ktorý umožňuje ľuďom venovať svoje vedomosti, odborné znalosti a čas na službu blížnym bez prvoradého záujmu o finančný zisk.

(2) Dobrovoľníctvo je konkrétnym a viditeľným prejavom solidarity, ktorý umožňuje ľuďom venovať svoje vedomosti, odborné znalosti, skúsenosti a čas na službu blížnym bez prvoradého záujmu o finančný zisk. V rámci iniciatívy stanovenej v tomto nariadení je osobitným cieľom dobrovoľníctva prispieť k posilneniu schopnosti Únie reagovať na humanitárne krízy a vybudovať kapacity a zvyšovať odolnosť zraniteľných alebo katastrofou ohrozených spoločenstiev v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Je potrebné zvyšovať povedomie o humanitárnej pomoci medzi občanmi Únie i jej viditeľnosť, pretože humanitárnu pomoc Únie často zatieňuje pomoc iných medzinárodných organizácií. Hoci dobrovoľníctvo je v prípade mnohých činností na vzostupe, stále je potrebné ďalej zvyšovať povedomie o ňom a existuje aj značný potenciál na to, aby sa medzi občanmi Únie ešte viac rozvíjala solidarita s obeťami kríz a katastrof v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Humanitárna pomoc EÚ sa poskytuje v situáciách, v ktorých fungujú aj ďalšie nástroje týkajúce sa rozvojovej spolupráce, krízového riadenia a civilnej ochrany. Práca dobrovoľníkov pomoci EÚ by mala byť súdržná a navzájom sa dopĺňať s príslušnými politikami a nástrojmi s cieľom čo najefektívnejšie využívať tieto nástroje a zároveň systematicky presadzovať humanitárne zásady a dlhodobé rozvojové ciele. Je potrebné vyvíjať úsilie o synergiu činnosti dobrovoľníkov pomoci EÚ s mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany, Centrom pre núdzovú reakciu ustanoveným rozhodnutím XX/XXXX, ESVČ a delegáciami EÚ s cieľom koordinovať reakciu Únie na humanitárne krízy v tretích krajinách.

(4) Humanitárna pomoc EÚ sa poskytuje v situáciách, v ktorých fungujú aj ďalšie nástroje týkajúce sa rozvojovej spolupráce, krízového riadenia a civilnej ochrany. Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ by mala byť v súlade s príslušnými politikami a nástrojmi a navzájom sa s nimi dopĺňať s cieľom čo najefektívnejšie využívať tieto nástroje a zabrániť ich prekrývaniu a zároveň systematicky presadzovať humanitárne zásady a dlhodobé rozvojové ciele. Je potrebné vyvíjať úsilie o synergiu iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ najmä s politikou Únie v oblasti humanitárnej pomoci, politikou rozvojovej spolupráce a mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany, Centrom pre núdzovú reakciu ustanoveným rozhodnutím XX/XXXX, ESVČ a delegáciami EÚ, regionálnymi a miestnymi subjektmi a medzinárodnými organizáciami s cieľom koordinovať reakciu Únie na humanitárne krízy v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Počet, rozsah a zložitosť humanitárnych kríz na celom svete v priebehu uplynulých rokov významne vzrástli, čo vedie k rastúcemu dopytu po humanitárnych aktéroch, ktorí by zabezpečili účinnú, efektívnu a súdržnú reakciu a podporili tretie krajiny a miestne komunity, aby boli menej zraniteľné a posilnili svoju odolnosť voči katastrofám.

(5) Počet, rozsah a zložitosť prírodných i ľudskou činnosťou spôsobených humanitárnych kríz na celom svete v priebehu uplynulých rokov významne vzrástli, pričom tento trend bude, žiaľ, pravdepodobne pokračovať, čo vedie k rastúcemu dopytu po humanitárnych aktéroch, ktorí by zabezpečili okamžitú, účinnú, efektívnu a jednotnú reakciu a podporili by miestne komunity v tretích krajinách, aby boli menej zraniteľné a posilnili svoju odolnosť voči katastrofám.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Dobrovoľníci môžu posilniť operácie humanitárnej pomoci a prispieť k profesionalizácii humanitárnej pomoci, ak sú vhodne vybraní, vyškolení a pripravení na vyslanie, aby sa zabezpečilo, že budú mať potrebné odborné znalosti a schopnosti pomôcť ľuďom v núdzi čo najúčinnejším spôsobom.

(6) Dobrovoľníci môžu posilniť operácie humanitárnej pomoci a prispieť k profesionalizácii humanitárnej pomoci, ak sú vhodne vybraní, vyškolení a pripravení na vyslanie, aby sa zabezpečilo, že budú mať potrebné odborné znalosti a schopnosti pomôcť ľuďom v núdzi čo najúčinnejším spôsobom, a ak sa im na mieste vykonávania dobrovoľníckej činnosti poskytne dostatočná podpora alebo zabezpečí dohľad.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Programy dobrovoľníctva zamerané na tretie krajiny existujú v Európe aj vo svete. Často sú to vnútroštátne programy, ktoré sa sústreďujú hlavne alebo výlučne na rozvojové projekty. Dobrovoľníci pomoci EÚ by sa preto mali vyhýbať duplicite činností a mali by vytvárať pridanú hodnotu tým, že poskytnú príležitosť dobrovoľníkom spoločne sa podieľať na operáciách humanitárnej pomoci a posilniť tak aktívne občianstvo Európskej únie, ako aj tým, že budú podporovať nadnárodnú spoluprácu implementačných organizácií zúčastnených na akciách zboru.

(7) Programy dobrovoľníctva zamerané na tretie krajiny existujú v Európe aj vo svete. Často sú to vnútroštátne programy, ktoré sa sústreďujú hlavne alebo výlučne na rozvojové projekty. Dobrovoľníci pomoci EÚ by sa preto mali vyhýbať duplicite činností a mali by vytvárať pridanú hodnotu tým, že poskytnú príležitosť dobrovoľníkom spoločne sa podieľať na operáciách humanitárnej pomoci a posilniť tak aktívne občianstvo Európskej únie, podporovať nadnárodnú spoluprácu vykonávacích organizácií zúčastnených na akciách zboru, a teda vytvárať pozitívny obraz Únie vo svete a posilňovať záujem o celoeurópske humanitárne projekty.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V súčasnej štruktúre humanitárneho dobrovoľníctva existujú určité medzery, ktoré zbor dobrovoľníkov pomoci EÚ môže zaplniť dobrovoľníkmi so správnymi profilmi vyslanými v pravý čas na správne miesto. Mohlo by sa to dosiahnuť predovšetkým stanovením európskych noriem na vyhľadávanie a výber humanitárnych dobrovoľníkov, prostredníctvom spoločne dohodnutých referenčných kritérií pre odborné vzdelávanie a prípravu humanitárnych dobrovoľníkov na vyslanie, zdokonalených registrov potenciálnych dobrovoľníkov, ktorí sú určovaní na základe potrieb v príslušnej oblasti, ako aj možností pre dobrovoľníkov, aby sa podieľali na operáciách humanitárneho charakteru nielen formou vyslania, ale aj formou kancelárskej podpory a online dobrovoľníckej činnosti.

(8) V súčasnej štruktúre humanitárneho dobrovoľníctva existujú určité medzery, ktoré iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ môže zaplniť dobrovoľníkmi so správnymi profilmi vyslanými v pravý čas na správne miesto. Mohlo by sa to dosiahnuť predovšetkým stanovením európskych noriem na vyhľadávanie a výber humanitárnych dobrovoľníkov, prostredníctvom spoločne dohodnutých referenčných kritérií pre odborné vzdelávanie a prípravu humanitárnych dobrovoľníkov na vyslanie, zdokonalených registrov potenciálnych dobrovoľníkov, ktorí sú určovaní na základe potrieb v príslušnej oblasti, ako aj možností pre dobrovoľníkov, aby sa podieľali na operáciách humanitárneho charakteru nielen formou vyslania, ale aj formou kancelárskej podpory a online dobrovoľníckej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov majú aj naďalej rozhodujúci význam.

(9) Primeraná odborná príprava, ako aj bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov majú aj naďalej rozhodujúci význam. Dobrovoľníci by nemali byť nasadzovaní do projektov s problematickou bezpečnosťou.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Únia vykonáva svoje operácie humanitárnej pomoci v partnerstve s implementačnými organizáciami. Tieto organizácie by mali zohrávať významnú úlohu pri realizácii iniciatívy „Dobrovoľníci pomoci EÚ“ zaistením zodpovednosti aktérov v teréne a maximalizáciou ich možnej účasti na akciách dobrovoľníkov pomoci EÚ. Únia by mala poveriť implementačné organizácie najmä vyhľadávaním, výberom, prípravou a vysielaním dobrovoľníkov pomoci EÚ v súlade s normami stanovenými Komisiou. Komisia by mala navyše možnosť v prípade potreby využiť úspešne vyškolených dobrovoľníkov pripravených na vyslanie.

(10) Únia vykonáva svoje operácie humanitárnej pomoci v partnerstve s vykonávacími organizáciami. Tieto organizácie by mali zohrávať významnú úlohu pri realizácii iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ zaistením zodpovednosti aktérov v teréne a maximalizáciou ich možnej účasti na akciách dobrovoľníkov pomoci EÚ. Únia by mala poveriť vykonávacie organizácie najmä vyhľadávaním, výberom, prípravou a vysielaním dobrovoľníkov pomoci EÚ, ako aj monitorovaním počas ich činnosti a po jej ukončení, a to v súlade s normami stanovenými Komisiou. Komisia by mala mať navyše možnosť v prípade potreby využiť úspešne vyškolených dobrovoľníkov pripravených na vyslanie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Dobrovoľníctvo v oblasti humanitárnej pomoci by mohlo pomôcť udržať mladých ľudí aktívnych, prispieť k ich osobnému rozvoju a medzikultúrnemu povedomiu a zlepšiť ich znalosti a zamestnateľnosť v globálnom hospodárstve. Prispelo by tak k iniciatíve „Príležitosti pre mladých“ a k radu iných kľúčových cieľov Únie, ako je sociálne začlenenie, zamestnanosť, aktívne občianstvo, vzdelávanie a rozvoj zručností.

(12) Dobrovoľníctvo v oblasti humanitárnej pomoci by mohlo pomôcť udržať mladých ľudí aktívnych, prispieť k ich osobnému rozvoju a medzikultúrnemu povedomiu a zlepšiť ich znalosti a zamestnateľnosť v globálnom hospodárstve. Predstavovalo by to aj príspevok k iniciatíve Príležitosti pre mladých a k radu iných kľúčových cieľov Únie, ako je sociálne začlenenie, zamestnanosť, aktívne občianstvo, vzdelávanie a rozvoj zručností, a tiež k presadzovaniu dobrovoľníctva ako konkrétneho prejavu európskej solidarity s ľuďmi postihnutými krízou, a teda k propagovaniu hodnôt a zásad Únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Zo zásad EÚ týkajúcich sa rovnakých príležitostí a nediskriminácie vyplýva, že občania Únie a osoby s dlhodobým pobytom v Únii by mali mať vo všetkých sférach života a v každom veku možnosť zapojiť sa do diania ako aktívni občania. Vzhľadom na špecifické problémy spojené s humanitárnou oblasťou by členovia zboru dobrovoľníkov pomoci EÚ mali byť starší než 18 rokov.

(13) Zo zásad EÚ týkajúcich sa rovnakých príležitostí a nediskriminácie vyplýva, že občania Únie a osoby s dlhodobým pobytom v Únii by mali mať vo všetkých sférach života a v každom veku možnosť zapojiť sa do diania ako aktívni občania. Vzhľadom na špecifické problémy spojené s humanitárnou oblasťou by účastníci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ mali mať viac než 18 rokov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14a) Činnosť v rámci Iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ sa uskutočňuje s prihliadnutím na odporúčania uvedené v politickom programe dobrovoľníckej práce v Európe (PAVE) a v rámci prác realizovaných európskymi organizáciami medzinárodného dobrovoľníctva a programu OSN pre dobrovoľníkov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Dobrovoľníci pomoci EÚ by mali podporovať miestne organizácie humanitárnej pomoci v tretích krajinách. Ich činnosť by mala zvýšiť schopnosť hostiteľských organizácií riešiť humanitárne krízy a profesionálne riadiť dobrovoľníkov pomoci EÚ, efektívne využívať svoje odborné znalosti a právomoci, zabezpečiť, aby príspevky dobrovoľníkov mali trvalý vplyv na miestne spoločenstvá a pomôcť tak ľuďom v núdzi, ktorých postihli humanitárne krízy a ktorí sú konečnými príjemcami humanitárnej pomoci Únie.

(15) Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ by mala podporovať miestne organizácie humanitárnej pomoci v tretích krajinách. Ich činnosť by mala zvýšiť schopnosť hostiteľských organizácií riešiť humanitárne krízy a profesionálne riadiť dobrovoľníkov pomoci EÚ, efektívne využívať svoje odborné znalosti a právomoci, zabezpečiť, aby príspevky dobrovoľníkov mali trvalý vplyv na miestne spoločenstvá a pomôcť tak ľuďom v núdzi, ktorých postihli humanitárne krízy a ktorí sú konečnými príjemcami humanitárnej pomoci Únie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) V tomto nariadení by sa malo na celé trvanie programu stanoviť finančné krytie, ktoré by v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovalo základnú referenčnú hodnotu pre rozpočtový orgán v zmysle bodu [] Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z XX/201Z o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) Takéto zbory dobrovoľníckej pomoci by mali byť nákladovo efektívne, mali by dopĺňať existujúce národné a medzinárodné dobrovoľnícke systémy bez toho, aby ich činnosť zdvojovali, a mali by sa zameriavať na riešenie konkrétnych potrieb a nedostatkov v humanitárnej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Finančné ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať od 1. januára 2014, pretože sa týkajú viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020. Prideľovanie finančnej pomoci by sa malo realizovať v súlade s nariadením č. xxx/2012, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskej únie (nariadenie o rozpočtových pravidlách). Z dôvodu osobitného charakteru činností dobrovoľníkov pomoci EÚ je vhodné ustanoviť, že finančná pomoc sa môže udeľovať fyzickým, verejným a súkromnoprávnym právnickým osobám. Dôležité je taktiež zabezpečiť, aby sa dodržiavali pravidlá nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä pokiaľ ide o zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti v ňom ustanovené.

(16) Finančné ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať od 1. januára 2014, pretože sa týkajú viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020. Prideľovanie finančnej pomoci by sa malo realizovať v súlade s nariadením č. xxx/2012, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskej únie (nariadenie o rozpočtových pravidlách). Z dôvodu osobitného charakteru činností iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ je vhodné ustanoviť, že finančná pomoc sa môže udeľovať fyzickým, verejným a súkromnoprávnym právnickým osobám. Dôležité je taktiež zabezpečiť, aby sa dodržiavali pravidlá nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä pokiaľ ide o zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti v ňom ustanovené.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Zlepšenie vykonávania a kvality vynakladania prostriedkov by malo predstavovať hlavné zásady na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia a zároveň zaručiť optimálne využívanie finančných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Účasť tretích krajín, najmä pristupujúcich a kandidátskych krajín, krajín EZVO a partnerských krajín Európskej susedskej politiky, by sa mala umožniť na základe dohovorov o spolupráci.

(18) Účasť tretích krajín, najmä pristupujúcich a kandidátskych krajín a krajín EZVO, by sa mala umožniť na základe dohovorov o spolupráci.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom umožniť nepretržitú spätnú väzbu a zlepšenie, by na Komisiu mala byť prenesená právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa noriem pre riadenie dobrovoľníkov pomoci EÚ a zmeny ukazovateľov výkonu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zaistiť súbežné, včasné a vhodne riešené predkladanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(19) S cieľom umožniť nepretržitú spätnú väzbu a zlepšenie a zvýšiť pružnosť a efektívnosť prijímania aktov, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa noriem pre riadenie a vysielanie dobrovoľníkov pomoci EÚ, zmeny ukazovateľov výkonu a prijatie viacročných pracovných programov, ktoré v hlavných rysoch vymedzia ciele, priority, očakávané výsledky, metódy vykonávania a pridelené finančné prostriedky. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú plnenie vykonávacích právomocí Komisie. Postup preskúmania by sa mal použiť pri prijímaní certifikačného mechanizmu, programu odbornej prípravy a ročného pracovného programu zboru.

(20) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú plnenie vykonávacích právomocí Komisie. Postup preskúmania by sa mal použiť pri prijímaní certifikačného mechanizmu, programu odbornej prípravy a ročného pracovného programu zboru, ktorým by mali uviesť do účinnosti viacročné pracovné programy uvedené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc (ďalej len „dobrovoľníci pomoci EÚ“) ako rámec pre spoločné príspevky európskych dobrovoľníkov k operáciám humanitárnej pomoci Únie.

Týmto nariadením sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc (ďalej len „iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“) ako rámec pre spoločné príspevky európskych dobrovoľníkov k operáciám humanitárnej pomoci Únie.

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá a postupy pre činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ a pravidlá poskytovania finančnej pomoci.

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá a postupy pre činnosť iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ a pravidlá poskytovania finančnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. nasadzovanie dobrovoľníkov pomoci EÚ do operácií humanitárnej pomoci v tretích krajinách;

1. nasadzovanie dobrovoľníkov pomoci EÚ do operácií humanitárnej pomoci v tretích krajinách, s výnimkou situácií ozbrojených konfliktov a vnútorných problémov;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom dobrovoľníkov pomoci EÚ je vyjadrenie humanitárnych hodnôt Únie a solidarity s ľuďmi v núdzi, a to propagovaním účinnej a viditeľnej iniciatívy „Dobrovoľníci pomoci EÚ“, ktorá prispieva k posilňovaniu schopnosti Únie reagovať na humanitárne krízy a k zvyšovaniu schopnosti a odolnosti zraniteľných alebo katastrofou ohrozených spoločenstiev v tretích krajinách.

Cieľom iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ je vyjadrenie humanitárnych hodnôt Únie a solidarity s ľuďmi v núdzi a prispievanie k európskemu občianstvu, a to propagovaním účinnej a viditeľnej iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, ktorá vytvára významnú pridanú hodnotu a prispieva k posilňovaniu schopnosti Únie reagovať na humanitárne krízy a k zvyšovaniu schopnosti a odolnosti zraniteľných alebo katastrofou ohrozených spoločenstiev v tretích krajinách, predovšetkým prípravou na katastrofy, znižovaním rizík katastrof a posilňovaním prepojenosti naliehavej pomoci, obnovy a rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom dobrovoľníkov pomoci EÚ je vyjadrenie humanitárnych hodnôt Únie a solidarity s ľuďmi v núdzi, a to propagovaním účinnej a viditeľnej iniciatívy „Dobrovoľníci pomoci EÚ“, ktorá prispieva k posilňovaniu schopnosti Únie reagovať na humanitárne krízy a k zvyšovaniu schopnosti a odolnosti zraniteľných alebo katastrofou ohrozených spoločenstiev v tretích krajinách.

Cieľom dobrovoľníkov pomoci EÚ je vyjadrenie humanitárnych hodnôt Únie a solidarity s ľuďmi v núdzi, a to propagovaním účinnej a viditeľnej iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, ktorá prispieva k posilňovaniu schopnosti Únie reagovať na humanitárne krízy, spôsobené ľudskou činnosťou alebo zapríčinené prírodnými katastrofami, a k budovaniu kapacít a zvyšovaniu odolnosti zraniteľných alebo katastrofou ohrozených spoločenstiev v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príloha 1 Činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ sa uskutočňuje v súlade so zásadami humanitárnej pomoci, ktorými sú humanita, neutralita, nestrannosť a nezávislosť.

Príloha 1 Činnosť iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ sa uskutočňuje v súlade so zásadami humanitárnej pomoci, ktorými sú humanita, neutralita, nestrannosť a nezávislosť.

(2) Činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ reaguje na potreby miestnych komunít a hostiteľských organizácií a mala by prispievať k profesionalizácii poskytovania humanitárnej pomoci.

(2) Činnosť iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ reaguje na potreby miestnych komunít a hostiteľských organizácií a mala by prispievať k profesionalizácii poskytovania humanitárnej pomoci.

(3) Prioritou musí byť ochrana a bezpečnosť dobrovoľníkov.

(3) Prioritou musí byť ochrana a bezpečnosť dobrovoľníkov.

(4) V súlade s článkom 10 zbor dobrovoľníkov pomoci EÚ propaguje spoločné aktivity a účasť dobrovoľníkov z rôznych krajín a podporuje spoločné projekty a nadnárodné partnerstvá medzi implementačnými organizáciami.

(4) V súlade s článkom 10 iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ propaguje spoločné aktivity a účasť dobrovoľníkov z rôznych krajín a podporuje spoločné projekty a nadnárodné partnerstvá medzi vykonávacími organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ reaguje na potreby miestnych komunít a hostiteľských organizácií a mala by prispievať k profesionalizácii poskytovania humanitárnej pomoci.

2. Činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ reaguje na potreby miestnych komunít a hostiteľských organizácií a mala by prispievať k profesionalizácii poskytovania humanitárnej pomoci. Osobitná pozornosť musí byť venovaná spolupráci dobrovoľníkov so ženami v tretích krajinách so zreteľom na viacrozmernú úlohu žien pri zvládaní katastrof, ako sa uvádza aj vo výslednom dokumente z konferencie OSN o udržateľnom rozvoji s názvom Budúcnosť, ktorú chceme (The future we want), ktorý tvorí prílohu k rezolúcii č. 66/288 Valného zhromaždenia OSN z 27. júla 2012.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a. V záujme plnenia cieľov iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ sa zriadi fórum na konzultácie a dialóg, ktoré bude združovať zástupcov Komisie, členských štátov a vysielajúcich a hostiteľských organizácií.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) „dobrovoľník“ je osoba, ktorá sa zo slobodnej vôle, z vlastných pohnútok a bez prvoradého záujmu o finančný zisk rozhodne zapojiť do činností v prospech spoločenstva, seba samého a spoločnosti ako celku;

(a) „dobrovoľník“ je osoba, ktorá sa zo slobodnej vôle, z vlastných pohnútok a bez prvoradého záujmu o finančný zisk rozhodne zapojiť do činností v prospech spoločenstva a spoločnosti ako celku a prípadne aj v prospech samej seba;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) „záujemca o dobrovoľnícku činnosť“ je osoba oprávnená v zmysle článku 11 ods. 1, ktorá sa uchádza o účasť na aktivitách dobrovoľníkov pomoci EÚ;

(b) „záujemca o dobrovoľnícku činnosť“ je osoba oprávnená v zmysle článku 11 ods. 1, ktorá sa uchádza o účasť na aktivitách iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) „dobrovoľník pomoci EÚ“ (EU Aid Volunteer) je záujemca o dobrovoľnícku činnosť, ktorý bol vybraný, vyškolený, posúdený ako spôsobilý a zaregistrovaný ako osoba k dispozícii na nasadenie do operácií humanitárnej pomoci v tretích krajinách;

(c) „dobrovoľník pomoci EÚ“ je záujemca o dobrovoľnícku činnosť, ktorý bol vybraný a adekvátne vyškolený podľa príslušných noriem a osobitných referenčných kritérií, posúdený ako spôsobilý a zaregistrovaný ako osoba, ktorá je k dispozícii na nasadenie do operácií humanitárnej pomoci v tretích krajinách;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) „humanitárna pomoc“ znamená činnosti a operácie núdzovej pomoci určené na zabezpečenie potrieb a zamerané na zachovanie života, prevenciu a zmiernenie utrpenia ľudí a zachovávanie ľudskej dôstojnosti v podmienkach kríz spôsobených človekom alebo prírodnými katastrofami. Zahŕňa pomoc, útočisko a ochranné operácie počas humanitárnych kríz alebo bezprostredne po nich, podporné opatrenia na zabezpečenie prístupu k ľuďom v núdzi a uľahčenie voľného toku pomoci, ďalej opatrenia zamerané na posilnenie pripravenosti na katastrofy a na znižovanie rizika vzniku katastrof, ako aj príspevok k zvyšovaniu odolnosti a schopnosti zvládať krízy a zotaviť sa z nich;

(d) „humanitárna pomoc“ znamená činnosti a operácie núdzovej pomoci, ktoré sú v súlade s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci a určené na zabezpečenie potrieb a zamerané na zachovanie života, prevenciu a zmiernenie utrpenia ľudí a zachovávanie ľudskej dôstojnosti v podmienkach kríz spôsobených človekom alebo prírodnými katastrofami. Zahŕňa pomoc, útočisko a ochranné operácie počas humanitárnych kríz alebo bezprostredne po nich, podporné opatrenia na zabezpečenie prístupu k ľuďom v núdzi a uľahčenie voľného toku pomoci, ďalej opatrenia zamerané na posilnenie pripravenosti na katastrofy a na znižovanie rizika vzniku katastrof, ako aj príspevok k zvyšovaniu odolnosti a schopnosti zvládať krízy a zotaviť sa z nich;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 6 – odseky 1 a 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Pri vykonávaní tohto nariadenia sa zabezpečí súdržnosť s inými oblasťami vonkajšej činnosti Únie, ako aj s ostatnými príslušnými politikami Únie. Osobitná pozornosť sa venuje zabezpečeniu hladkého prechodu medzi pomocou, obnovou a rozvojom.

1. Pri vykonávaní tohto nariadenia sa zabezpečí koordinácia, súdržnosť a doplnkovosť s inými oblasťami vonkajšej činnosti Únie, ako aj s ostatnými príslušnými politikami Únie, najmä politikou v oblasti humanitárnej pomoci, politikou rozvojovej spolupráce a mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany, s cieľom zaručiť predovšetkým pridanú hodnotu činnosti iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ. Osobitná pozornosť sa venuje zabezpečeniu hladkého prechodu medzi pomocou, obnovou a rozvojom.

2. Komisia a členské štáty spolupracujú s cieľom zlepšiť konzistentnosť a súdržnosť medzi príslušnými vnútroštátnymi systémami dobrovoľníctva a činnosťou dobrovoľníkov pomoci EÚ.

2. Komisia a členské štáty spolupracujú s cieľom zlepšiť účinnosť, efektívnosť, konzistentnosť a súdržnosť medzi príslušnými vnútroštátnymi systémami dobrovoľníctva a činnosťou v rámci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ v záujme zaistenia vyššej nákladovej efektívnosti. Komisia využíva podľa okolností existujúce európske siete.

3. Pri realizácii akcií dobrovoľníkov pomoci EÚ Únia podporuje spoluprácu s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Organizáciou Spojených národov a inými partnermi v oblasti humanitárnej pomoci.

3. Pri realizácii akcií iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ Únia podporuje spoluprácu s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Organizáciou Spojených národov a inými partnermi v oblasti humanitárnej pomoci a zainteresovanými stranami v regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Zbor dobrovoľníkov pomoci EÚ sleduje dosiahnutie týchto operatívnych cieľov:

1. Iniciatívou Dobrovoľníci pomoci EÚ sa sleduje dosiahnutie týchto operatívnych cieľov:

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) Zvýšenie a zlepšenie kapacít Únie na poskytovanie humanitárnej pomoci

(a) Zvýšenie a zlepšenie kapacít Únie na poskytovanie humanitárnej pomoci

Pokrok pri dosahovaní tohto operatívneho cieľa sa posudzuje na základe ukazovateľov ako:

Pokrok pri dosahovaní tohto operatívneho cieľa sa posudzuje na základe ukazovateľov ako:

– počet dobrovoľníkov pomoci EÚ vyslaných alebo pripravených na vyslanie,

– počet dobrovoľníkov pomoci EÚ s požadovanou kvalifikáciou, ktorí boli vyslaní alebo sú pripravení na vyslanie,

– počet ľudí, ku ktorým sa dostala humanitárna pomoc Únie.

– počet ľudí, ku ktorým sa dostala humanitárna pomoc, a posúdenie účinnosti humanitárnej pomoci Únie, ktoré predkladajú dobrovoľníci pomoci EÚ.

 

– úroveň spokojnosti vyslaných dobrovoľníkov pomoci EÚ, vysielajúcich a hostiteľských organizácií, ako aj spoločenstiev tretích krajín, ktoré sú zapojené do tejto pomoci alebo ju prijímajú, pokiaľ ide o skutočný humanitárny prínos dobrovoľníkov v teréne.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) Rozšírenie odborných znalostí a spôsobilosti dobrovoľníkov v oblasti humanitárnej pomoci a ich pracovných podmienok

(b) Rozšírenie odborných znalostí, úrovne poznatkov a spôsobilosti dobrovoľníkov v oblasti humanitárnej pomoci a zlepšenie štatútu a pracovných podmienok.

Pokrok pri dosahovaní tohto operatívneho cieľa sa posudzuje na základe ukazovateľov ako:

Pokrok pri dosahovaní tohto operatívneho cieľa sa posudzuje na základe ukazovateľov, ako sú:

počet vyškolených dobrovoľníkov, kvalita odbornej prípravy na základe preskúmania a úroveň spokojnosti,

– kvalita odbornej prípravy dobrovoľníkov na základe preskúmania a úroveň spokojnosti,

– počet certifikovaných vysielajúcich organizácií uplatňujúcich normy pre vysielanie a riadenie dobrovoľníkov pomoci EÚ.

– počet certifikovaných vysielajúcich organizácií uplatňujúcich normy pre vysielanie a riadenie dobrovoľníkov pomoci EÚ,

 

– úroveň spokojnosti vyškolených dobrovoľníkov, vysielajúcich a hostiteľských organizácií, ako aj spoločenstiev tretích krajín, ktoré sú zapojené do tejto pomoci alebo ju prijímajú, pokiaľ ide o kvalitu odbornej prípravy, úroveň poznatkov, spôsobilosti, štatút a pracovné podmienky dobrovoľníkov;

 

– zmeny v pracovných podmienkach dobrovoľníkov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) Budovanie kapacít hostiteľských organizácií a podpora dobrovoľníckej práce v tretích krajinách

(c) Budovanie kapacít hostiteľských organizácií a podpora dobrovoľníckej práce v tretích krajinách

Pokrok pri dosahovaní tohto operatívneho cieľa sa posudzuje na základe ukazovateľov ako:

Pokrok pri dosahovaní tohto operatívneho cieľa sa posudzuje na základe ukazovateľov ako:

– počet a typ opatrení zameraných na budovanie kapacít,

– počet a typ opatrení zameraných na budovanie kapacít v tretích krajinách,

– počet pracovníkov a dobrovoľníkov z tretích krajín, ktorí sa zúčastňujú na akciách zameraných na budovanie kapacít.

– počet pracovníkov a dobrovoľníkov z tretích krajín, ktorí sa zúčastňujú na akciách zameraných na budovanie kapacít,

 

– úroveň spokojnosti pracovníkov vysielajúcich a hostiteľských organizácií a dobrovoľníkov tretích krajín, ktorí sa zúčastňujú na akciách zameraných na budovanie kapacít, pokiaľ ide o kvalitu uskutočňovaných akcií.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) Podpora viditeľnosti hodnôt humanitárnej pomoci Únie

(d) Podpora viditeľnosti hodnôt humanitárnej pomoci Únie

Pokrok pri dosahovaní tohto operatívneho cieľa sa posudzuje na základe ukazovateľov ako:

Pokrok pri dosahovaní tohto operatívneho cieľa sa posudzuje na základe ukazovateľov, ako sú:

– úroveň vedomostí dobrovoľníkov pomoci EÚ o humanitárnej pomoci EÚ,

– počet a druh informačných, komunikačných a osvetových akcií organizovaných pred vyslaním dobrovoľníkov, počas neho a po ňom;

– úroveň informovanosti o dobrovoľníckom zbore pre humanitárnu pomoc medzi cieľovou populáciou v Únii, v zúčastnených a profitujúcich spoločenstvách tretích krajín a medzi ostatnými humanitárnymi aktérmi,

– úroveň informovanosti o iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ medzi cieľovou populáciou v Únii, zúčastnenými a profitujúcimi spoločenstvami tretích krajín a ostatnými humanitárnymi aktérmi.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) Zvýšenie súdržnosti a zladenosti dobrovoľníckej činnosti v členských štátoch s cieľom rozšíriť možnosti účasti občanov Únie na aktivitách a operáciách humanitárnej pomoci. Pokrok pri dosahovaní tohto operatívneho cieľa sa posudzuje na základe ukazovateľov ako:

(e) Zvýšenie súdržnosti, zladenosti a spoľahlivosti dobrovoľníckej činnosti v členských štátoch s cieľom rozšíriť možnosti účasti občanov Únie na aktivitách a operáciách humanitárnej pomoci. Pokrok pri dosahovaní tohto operatívneho cieľa sa posudzuje na základe ukazovateľov ako:

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

počet certifikovaných vysielajúcich organizácií,

kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie certifikovaných vysielajúcich organizácií (napríklad ich počet, štruktúra a mechanizmy spolupráce),

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ukazovatele uvedené v odseku 1 písm. a) až e) sa použijú na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie výkonnosti. Sú orientačné a môžu byť zmenené v súlade s postupom uvedeným v článku 25 s cieľom zohľadniť skúsenosti z merania pokroku.

2. Ukazovatele uvedené v odseku 1 písm. a) až e) sa použijú na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie výkonnosti. Sú orientačné a môžu byť zmenené v súlade s postupom uvedeným v článku 25 s cieľom zohľadniť skúsenosti z merania pokroku. Komisia vypracúva kvalitatívne ukazovatele týkajúce sa účinnosti, reakcie na potreby zistené v teréne, trvalého vplyvu uskutočňovaných akcií a pridanej hodnoty, ktorou dobrovoľníci pomoci EÚ prispievajú k posilňovaniu schopnosti Únie reagovať na humanitárne krízy, ako je vymedzené v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Kapitola II – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8 Činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ

Činnosť iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ

Činnosť iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ

Zbor dobrovoľníkov pomoci EÚ sleduje ciele uvedené v článkoch 3 a 7 prostredníctvom týchto druhov činností:

Iniciatívou Dobrovoľníci pomoci EÚ sa sledujú ciele uvedené v článkoch 3 a 7 prostredníctvom týchto druhov činností:

– vypracúvanie a uplatňovanie noriem týkajúcich sa záujemcov o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníkov pomoci EÚ,

– vypracúvanie a uplatňovanie noriem týkajúcich sa záujemcov o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníkov pomoci EÚ,

– vypracúvanie a uplatňovanie certifikačného mechanizmu pre vysielajúce a hostiteľské organizácie,

– vypracúvanie a uplatňovanie certifikačného mechanizmu pre vysielajúce a hostiteľské organizácie,

– vyhľadávanie a výber záujemcov o dobrovoľnícku činnosť,

– vyhľadávanie a výber záujemcov o dobrovoľnícku činnosť,

– vytvorenie školiaceho programu a podpora vzdelávania a umiestňovania stážistov,

– vytvorenie programu odbornej prípravy a podpora školení a stáží v spolupráci so špecializovanými organizáciami, ktoré majú praktické skúsenosti v tejto oblasti;

– zriadenie, vedenie a aktualizácia registra dobrovoľníkov pomoci EÚ,

– zriadenie, vedenie a aktualizácia registra dobrovoľníkov pomoci EÚ,

– nasadzovanie dobrovoľníkov pomoci EÚ na aktivity a operácie humanitárnej pomoci v tretích krajinách,

– nasadzovanie dobrovoľníkov pomoci EÚ na aktivity a operácie humanitárnej pomoci v tretích krajinách,

– budovanie kapacít hostiteľských organizácií,

– budovanie kapacít hostiteľských organizácií,

 

– uznávanie a zhodnocovanie skúseností dobrovoľníkov, ktorí sa úspešne zapojili do iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ,

– zriadenie a správa siete dobrovoľníkov pomoci EÚ,

– zriadenie a správa siete dobrovoľníkov pomoci EÚ a podnecovanie výmeny osvedčených postupov tak počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti, ako aj po jej skončení;

– komunikácia, zvyšovanie informovanosti a zviditeľňovanie,

– komunikácia, zvyšovanie informovanosti a zviditeľňovanie,

– vedľajšie činnosti, ktoré zvyšujú zodpovednosť, transparentnosť a účinnosť práce dobrovoľníkov pomoci EÚ.

– vedľajšie činnosti, ktoré zvyšujú zodpovednosť, transparentnosť a účinnosť iniciatívy Dobrovoľníkov pomoci EÚ.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) vyhľadávanie, výber a prípravu záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na účely nasadenia do operácií humanitárnej pomoci;

(a) vyhľadávanie, výber a prípravu záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na účely nasadenia do operácií humanitárnej pomoci.

 

Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť musia byť vyhľadávaní a vyberaní na základe spôsobilosti a špecifických znalostí v súvislosti s potrebami zistenými v krajinách vyslania, ktoré prinesú pridanú hodnotu pre hostiteľské organizácie a miestne komunity.

 

Pri vyhľadávaní a výbere sa zohľadňuje rozmanitosť profilov a spôsobilostí u mladých osôb a odborníkov, ktoré musia zodpovedať konkrétnym potrebám zisteným v teréne;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) riadenie dobrovoľníkov pomoci EÚ a ich vysielanie do tretích krajín.

(b) riadenie dobrovoľníkov pomoci EÚ a ich vysielanie do tretích krajín.

 

Pri vysielaní sa berú do úvahy spôsobilosti a jazykové znalosti dobrovoľníkov pomoci EÚ.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Normy uvedené v odseku 1 sa stanovia so zreteľom na jestvujúce normy a programy a v súlade s cieľom vymedzeným v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Týmito normami sa zabezpečí povinná starostlivosť; budú zahŕňať najmä povinnosti vysielajúcich a hostiteľských organizácií, minimálne požiadavky na hradenie diét, ubytovania a iných príslušných výdavkov, poistné krytie, bezpečnostné postupy a iné relevantné prvky.

2. Týmito normami sa zabezpečí povinná starostlivosť; budú zahŕňať najmä povinnosti vysielajúcich a hostiteľských organizácií, dohľad, nepretržitú odbornú prípravu a riadenie dobrovoľníkov, minimálne požiadavky na hradenie diét, ubytovania a iných príslušných výdavkov, poistné krytie, bezpečnostné postupy a iné relevantné prvky.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia ustanoví certifikačný mechanizmus, ktorým sa zaistí, že vysielajúce organizácie budú v súlade s normami uvedenými v článku 9, ako aj diferencovaný certifikačný mechanizmus pre hostiteľské organizácie.

1. Komisia ustanoví certifikačný mechanizmus vytvorený v úzkej spolupráci s partnermi v oblasti humanitárnej činnosti, ktorým sa zaistí, že vysielajúce organizácie budú dodržiavať normy uvedené v článku 9, ako aj diferencovaný certifikačný mechanizmus pre hostiteľské organizácie. Týmto mechanizmom sa zabezpečí zapojenie všetkých druhov oprávnených organizácií a nediskriminácia žiadnej z nich.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Pri vypracúvaní certifikačného mechanizmu sa Komisia usiluje o súčinnosť so svojimi nástrojmi partnerstva v humanitárnej oblasti a s existujúcimi humanitárnymi normami s cieľom administratívneho zjednodušenia.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) a Medzinárodná federácia národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca;

(b) Medzinárodná federácia národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3, môžu vysielajúce a hostiteľské organizácie realizovať akcie dobrovoľníkov pomoci EÚ v spojení so ziskovo orientovanými súkromnými organizáciami.

4. Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3, môžu vysielajúce a hostiteľské organizácie realizovať akcie iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ v spojení so ziskovo orientovanými súkromnými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia vytvorí program odbornej prípravy s cieľom pripraviť záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na vykonávanie humanitárnych činností a na ich nasadenie do operácií humanitárnej pomoci.

1. Na základe existujúcich noriem a v partnerstve so špecializovanými inštitúciami Komisia vytvorí program odbornej prípravy s cieľom pripraviť záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na vykonávanie humanitárnych činností a na ich nasadenie do operácií humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť, ktorí boli nájdení a vybraní v súlade s článkom 11, sú oprávnení zúčastniť sa na programe odbornej prípravy. Rozsah a obsah odbornej prípravy každého záujemcu o dobrovoľnícku činnosť sa určuje na základe jeho potrieb a so zreteľom na jeho predchádzajúce skúsenosti.

2. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť, ktorí boli nájdení a vybraní v súlade s článkom 11, sú oprávnení zúčastniť sa na programe odbornej prípravy Únie organizovanom špecializovanými organizáciami. Rozsah a obsah odbornej prípravy každého záujemcu o dobrovoľnícku činnosť sa určuje na základe jeho potrieb a so zreteľom na jeho predchádzajúce skúsenosti.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, možno záujemcom o dobrovoľnícku činnosť, ktorí neabsolvovali stáž, poskytnúť v prípade potreby ďalšiu prípravu pred vyslaním v certifikovaných vysielajúcich organizáciách. Táto príprava a stáž musia spĺňať normy na prípravu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a).

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, možno záujemcom o dobrovoľnícku činnosť, ktorí neabsolvovali stáž, poskytnúť v prípade potreby ďalšiu prípravu pred vyslaním v certifikovaných vysielajúcich organizáciách. Táto príprava a stáž musia spĺňať normy na prípravu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a). Dobrovoľníci pomoci EÚ sa môžu zúčastniť na doplnkovej odbornej príprave zodpovedajúcej potrebám a okolnostiam v mieste vyslania.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Program odbornej prípravy musí zahŕňať hodnotenie pripravenosti záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na nasadenie do operácií humanitárnej pomoci.

5. Program odbornej prípravy zahŕňa hodnotenie pripravenosti záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na nasadenie do operácií humanitárnej pomoci, ako aj pripravenosti plniť miestne potreby. Hodnotenie sa uskutočňuje v spolupráci s vysielajúcimi organizáciami.

Pozmeňujúci návrh  56

Návrh rozhodnutia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť, ktorí úspešne prešli hodnotením uvedeným v článku 12 ods. 5, sa považujú za dobrovoľníkov pomoci EÚ. Môžu byť ako takí zapísaní do registra dobrovoľníkov pomoci EÚ (ďalej len „register“) a sú spôsobilí na vyslanie.

1. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť, ktorí úspešne prešli hodnotením uvedeným v článku 12 ods. 5, sa považujú za dobrovoľníkov pomoci EÚ. Môžu byť ako takí zapísaní do registra dobrovoľníkov pomoci EÚ (ďalej len „register“) a sú spôsobilí na vyslanie na obdobie maximálne dvoch rokov, po uplynutí ktorého musia znova prejsť hodnotením.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Dobrovoľníkov pomoci EÚ zapísaných v registri môžu vysielať na činnosti a operácie humanitárnej pomoci v zmysle článku 5 písm. d):

1. Dobrovoľníkov pomoci EÚ zapísaných v registri môžu vysielať na činnosti a operácie humanitárnej pomoci, s výnimkou situácií ozbrojených konfliktov a vnútorných problémov, v zmysle článku 5 písm. d):

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Vysielanie musí reagovať na skutočné potreby, ktoré na miestnej úrovni určia hostiteľské organizácie. Úloha dobrovoľníkov sa jasne vymedzí.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Konkrétne podmienky vyslania dobrovoľníkov sa stanovia v zmluve medzi vysielajúcimi organizáciami a dobrovoľníkom vrátane trvania a miesta vyslania a úloh dobrovoľníka.

3. Konkrétne podmienky vyslania dobrovoľníkov sa stanovia v zmluve medzi vysielajúcimi organizáciami a dobrovoľníkom vrátane okrem iného trvania a miesta vyslania a úloh dobrovoľníka. V zmluve sa buď stanovujú práva a povinnosti dobrovoľníka, alebo sa v nej uvádza, kde sú tieto práva a povinnosti zaznamenané.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Každému dobrovoľníkovi sa pridelí mentor z hostiteľskej organizácie, ktorý bude naňho počas vyslania dohliadať a bude ho podporovať.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Uznávanie a zhodnocovanie skúseností dobrovoľníkov

 

1. Komisia podporuje činnosti zamerané na zhodnotenie skúseností a zapojenia dobrovoľníkov, ktorých cieľom je uznávať ich skúsenosti a zhodnocovať výsledky v profesionálnej a spoločenskej oblasti. Skúsenosť dobrovoľníkov sa certifikuje po úspešnom nasadení v teréne.

 

2. V registri by sa mohli rozlišovať dobrovoľníci pomoci EÚ na základe predchádzajúcej skúsenosti s humanitárnou akciou.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zriadi a bude spravovať sieť dobrovoľníkov pomoci EÚ (ďalej len „sieť“).

1. Komisia zriadi a bude spravovať sieť dobrovoľníkov pomoci EÚ (ďalej len „sieť“).

2. Sieť bude uľahčovať súčinnosť medzi záujemcami o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníkmi pomoci EÚ, ktorí sa zúčastňujú alebo zúčastňovali na tejto iniciatíve, ďalej medzi týmito dobrovoľníkmi a inými príjemcami pomoci zo strany dobrovoľníkov pomoci EÚ, najmä tými, ktorí sú uvedení v článku 15, ako aj medzi ostatnými príslušnými aktérmi. Poskytne príležitosti pre skutočnú súčinnosť, najmä výmenou znalostí a šírením informácií o iniciatíve „Dobrovoľníci pomoci EÚ“ a bude podporovať ďalšie vhodné činnosti, napríklad semináre a workshopy.

2. Sieť bude uľahčovať súčinnosť medzi záujemcami o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníkmi pomoci EÚ, ktorí sa zúčastňujú alebo zúčastňovali na iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ; ďalej medzi týmito dobrovoľníkmi a inými príjemcami pomoci v rámci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, najmä tými, ktorí sú uvedení v článku 15, ako aj medzi ostatnými príslušnými aktérmi. Poskytne príležitosti pre skutočnú súčinnosť, najmä výmenou znalostí a šírením informácií o iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ; a bude podporovať ďalšie vhodné činnosti, napríklad semináre a workshopy.

3. Sieť bude tiež poskytovať a podporovať možnosti na online dobrovoľnícku činnosť s cieľom dopĺňať a posilňovať činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ.

3. Sieť bude tiež poskytovať a podporovať možnosti na online dobrovoľnícku činnosť s cieľom dopĺňať a posilňovať činnosť iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 17 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia podporuje verejné informačné a komunikačné činnosti a aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti s cieľom propagovať činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ a podnietiť dobrovoľníctvo v oblasti humanitárnej pomoci v rámci Únie a v tretích krajinách, ktoré čerpajú výhody z ich činnosti.

1. Komisia podporuje verejné informačné a komunikačné činnosti a aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti s cieľom propagovať činnosť iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ a podnietiť dobrovoľníctvo v oblasti humanitárnej pomoci v rámci Únie a v tretích krajinách, ktoré čerpajú výhody z ich činnosti. Takýmito činnosťami sa podporujú jestvujúce iniciatívy v členských štátoch.

2. Komisia vytvorí informačný a komunikačný akčný plán týkajúci sa cieľov, činnosti a výsledkov dobrovoľníkov pomoci EÚ, v ktorom sa určia činnosti zamerané na komunikáciu a šírenie informácií smerom k verejnosti, najmä k európskym občanom a potenciálnym budúcim záujemcom o dobrovoľnícku činnosť, ako aj k tým, ktorí čerpajú výhody z akcií dobrovoľníkov pomoci EÚ. Tento akčný plán budú realizovať všetky subjekty čerpajúce výhody z činnosti dobrovoľníkov pomoci EÚ, najmä vysielajúce a hostiteľské organizácie.

2. Komisia vytvorí informačný a komunikačný akčný plán týkajúci sa cieľov, činnosti a výsledkov iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, v ktorom sa určia činnosti zamerané na komunikáciu a šírenie informácií smerom k verejnosti, najmä k európskym občanom a potenciálnym budúcim záujemcom o dobrovoľnícku činnosť, ako aj k tým, ktorí čerpajú výhody z akcií dobrovoľníkov pomoci EÚ. Tento akčný plán budú realizovať všetky subjekty čerpajúce výhody z činnosti dobrovoľníkov pomoci EÚ, najmä vysielajúce a hostiteľské organizácie.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia podporuje verejné informačné a komunikačné činnosti a aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti s cieľom propagovať činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ a podnietiť dobrovoľníctvo v oblasti humanitárnej pomoci v rámci Únie a v tretích krajinách, ktoré čerpajú výhody z ich činnosti.

1. Komisia podporuje verejné informačné a komunikačné činnosti a aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti s cieľom propagovať činnosť iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ a podnietiť dobrovoľníctvo v oblasti humanitárnej pomoci v rámci Únie a v tretích krajinách, ktoré čerpajú výhody z ich činnosti.

2. Komisia vytvorí informačný a komunikačný akčný plán týkajúci sa cieľov, činnosti a výsledkov dobrovoľníkov pomoci EÚ, v ktorom sa určia činnosti zamerané na komunikáciu a šírenie informácií smerom k verejnosti, najmä k európskym občanom a potenciálnym budúcim záujemcom o dobrovoľnícku činnosť, ako aj k tým, ktorí čerpajú výhody z akcií dobrovoľníkov pomoci EÚ. Tento akčný plán budú realizovať všetky subjekty čerpajúce výhody z činnosti dobrovoľníkov pomoci EÚ, najmä vysielajúce a hostiteľské organizácie.

2. Komisia vytvorí informačný a komunikačný akčný plán týkajúci sa cieľov, činnosti a výsledkov iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, v ktorom sa určia činnosti zamerané na komunikáciu a šírenie informácií smerom k verejnosti, najmä k európskym občanom a potenciálnym budúcim záujemcom o dobrovoľnícku činnosť, ako aj k tým, ktorí čerpajú výhody z činnosti iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ. Tento akčný plán budú realizovať všetky subjekty čerpajúce výhody z činnosti iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, najmä vysielajúce a hostiteľské organizácie.

3. Dobrovoľníci pomoci EÚ sa zúčastňujú, v prípade potreby aj s pomocou a usmernením vysielajúcich a hostiteľských organizácií, na príslušných informačných a komunikačných činnostiach a aktivitách zameraných na zvyšovanie informovanosti pred ich vyslaním, počas neho a po jeho skončení s cieľom propagovať zbor dobrovoľníkov pomoci EÚ a svoju angažovanosť v ňom. Komisia určí na tento účel činnosti, ktoré dobrovoľníkom nebudú ukladať neprimerané povinnosti.

3. Dobrovoľníci pomoci EÚ sa zúčastňujú s pomocou a usmernením vysielajúcich a hostiteľských organizácií na príslušných informačných a komunikačných činnostiach a aktivitách zameraných na zvyšovanie informovanosti pred ich vyslaním, počas neho a po jeho skončení s cieľom propagovať iniciatívu Dobrovoľníci pomoci EÚ a svoju angažovanosť v ňom. Komisia určí na tento účel činnosti, ktoré dobrovoľníkom nebudú ukladať neprimerané povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Kapitola III – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné ustanovenia

Programovanie a rozdeľovanie finančných prostriedkov

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 18 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

18. Oprávnené činnosti

18. Oprávnené činnosti

1. Na finančnú pomoc sú oprávnené činnosti uvedené v článku 8 vrátane opatrení potrebných na ich vykonávanie, ako aj opatrení zameraných na posilnenie koordinácie medzi iniciatívou „Dobrovoľníci pomoci EÚ“ a inými relevantnými schémami na úrovni jednotlivých štátov a na medzinárodnej úrovni.

1. Finančnú pomoc možno poskytovať na činnosti uvedené v článku 8 vrátane opatrení potrebných na ich vykonávanie, ako aj opatrení zameraných na posilnenie koordinácie medzi iniciatívou Dobrovoľníci pomoci EÚ a inými relevantnými schémami na úrovni jednotlivých štátov a na medzinárodnej úrovni.

2. Finančné prostriedky uvedené v odseku 1 môžu kryť aj náklady súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré sú potrebné na riadenie iniciatívy „Dobrovoľníci pomoci EÚ“ a na dosiahnutie jeho cieľov.

2. Finančné prostriedky uvedené v odseku 1 môžu kryť aj náklady súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré sú potrebné na riadenie iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ a na dosiahnutie jeho cieľov.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Viacročné pracovné programy

 

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu, Komisia prijme dva po sebe nasledujúce viacročné orientačné pracovné programy, ktoré spoločne pokryjú roky 2014 – 2020, a to v súlade so všeobecnými zásadami tohto nariadenia. Predstavujú základ ročného programovania v rámci tohto nariadenia.

 

2. Dokumenty Únie uvedené v odseku 1 sa považujú za strategické programové dokumenty. Komisia prijme tieto dokumenty Únie prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 25.

 

3. Vo viacročných pracovných programoch sa všeobecne vymedzujú sledované ciele, priority, očakávané výsledky, metódy vykonávania a pridelené finančné prostriedky a v prípade grantov priority, základné kritériá hodnotenia a maximálna miera spolufinancovania.

 

4. Komisia uskutoční hodnotenie výsledkov dosiahnutých počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje prvý viacročný pracovný program, a kvalitatívnych a kvantitatívnych hľadísk vykonávania tohto nariadenia v súlade s článkom 26. Pri vypracúvaní druhého viacročného pracovného programu Komisia plne zváži závery tohto hodnotenia a podľa potreby prijme legislatívny návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 18b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18b

 

Ročné pracovné programy

 

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu, Komisia prijíma viacročné orientačné pracovné programy na základe viacročného pracovného programu a v súlade s ním, ako je uvedené v článku 18a, a v súlade so všeobecnými zásadami tohto nariadenia.

 

2. Dokumenty Únie uvedené v odseku 1 sa prijímajú prostredníctvom vykonávacích aktov. Takéto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 2.

 

3. Ročné pracovné programy obsahujú opis akcií, ktoré sa majú financovať, údaje o sume vyčlenenej na každú akciu a orientačný harmonogram vykonávania.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančná pomoc v rámci tohto nariadenia sa môže poskytnúť fyzickým a právnickým osobám, či už sa riadia verejným alebo súkromným právom, ktoré sa považujú za príjemcov finančnej pomoci v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách č. xx/2012.

Finančná pomoc v rámci tohto nariadenia sa môže poskytnúť fyzickým a právnickým osobám, či už sa riadia verejným alebo súkromným právom, ktoré sa považujú za príjemcov finančnej pomoci v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie1.

 

____________

 

1 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 20

Článok 20

Rozpočtové zdroje

Referenčná finančná suma

Referenčná finančná suma na vykonávanie tohto nariadenia na obdobie 2014 až 2020 je 239 100 000 EUR v bežných cenách.

Referenčná finančná suma na vykonávanie tohto nariadenia na obdobie 2014 až 2020 je [...] EUR v bežných cenách.

 

Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, a medziinštitucionálnej dohody č. xxx/201z medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení.

V prípade potreby by sa rozpočtové prostriedky mohli zahrnúť do rozpočtu po roku 2020 s cieľom pokryť podobné výdavky a umožniť riadenie akcií, ktoré sa neukončili k 31. decembru 2020.

V prípade potreby by sa platobné rozpočtové prostriedky mohli zahrnúť do rozpočtu po roku 2020 s cieľom pokryť podobné výdavky a umožniť riadenie platieb týkajúcich sa akcií, ktoré sa neukončili k 31. decembru 2020.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Finančnú pomoc Únie poskytuje Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách č. xx/2012, ktoré sa vzťahuje na rozpočet Únie.

1. Finančnú pomoc Únie poskytuje Komisia v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Na vykonávanie tohto nariadenia Komisia prijme ročný pracovný program pre iniciatívu „Dobrovoľníci pomoci EÚ“ v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2. V tomto programe sa stanovia ciele, ktoré sa budú sledovať, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a ich celková suma. Program bude obsahovať aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, sumu pridelenú na jednotlivé akcie a orientačný časový plán realizácie. Pri grantoch sa uvedú priority, základné kritériá hodnotenia a maximálna miera spolufinancovania.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže zvážiť pridanú hodnotu a manažérske výhody zriadenia zvereneckého fondu EÚ.

4. Komisia môže zvážiť pridanú hodnotu a manažérske výhody zriadenia zvereneckého fondu EÚ s ohľadom na príslušné ustanovenia, a najmä na článok 187 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

 

Ak Komisia vytvorí zverenecký fond EÚ, na prijatie viacročného alebo ročného pracovného programu tohto fondu sa vzťahuje postup uvedený v článku 25.

 

Zverenecký fond EÚ pre iniciatívu Dobrovoľníci pomoci EÚ možno vytvoriť iba vtedy, ak dôkladná analýza využívania zvereneckých fondov EÚ na účely zamýšľaných činností preukáže pridanú hodnotu takéhoto zvereneckého fondu.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisii bude pomáhať výbor zriadený na základe článku 17 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1257/96 o humanitárnej pomoci. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1. Komisii bude pomáhať výbor zriadený na základe článku 17 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1257/96 o humanitárnej pomoci. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Na postupoch výboru sa zúčastňuje pozorovateľ Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2 a článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2, článkoch 9 a 18a a článku 21 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Vysielajúce organizácie, ktoré nasadzujú dobrovoľníkov do operácií mimo Únie, zodpovedajú za monitorovanie ich činnosti a predkladajú Komisii monitorovacie správy v pravidelných intervaloch.

3. Vysielajúce organizácie, ktoré nasadzujú dobrovoľníkov do operácií mimo Únie, zodpovedajú za monitorovanie ich činnosti a predkladajú Komisii monitorovacie správy v pravidelných intervaloch, pričom jednotlivým dobrovoľníkom zaručujú všetky práva súvisiace s ochranou osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) priebežnú hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch vykonávania tohto nariadenia počas prvých troch rokov vykonávania programu, najneskôr do 31. decembra 2017;

(a) priebežnú hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch vykonávania tohto nariadenia, a to aj o vplyve dobrovoľníkov pomoci EÚ v oblasti humanitárnej pomoci a o nákladovej efektívnosti programu počas prvých troch rokov vykonávania programu, najneskôr do 30. júna 2017;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 27 – odseky 1a a 1b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

 

Uplatňuje sa od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Súvislosti a všeobecné poznámky

Európska komisia prijala 19. septembra 2012 návrh nariadenia o založení Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc (Dobrovoľníci pomoci EÚ), ako je uvedené v článku 214 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Jeho cieľom je vyjadrovať humanitárne hodnoty Únie a solidaritu s ľuďmi v núdzi, a to podporou účinného a viditeľného Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc, ktorý prispieva k posilneniu schopnosti Únie reagovať na humanitárne krízy a rozvíjať kapacity a odolnosť zraniteľných alebo katastrofou ohrozených spoločenstiev v tretích krajinách.

Návrh nadväzuje na oznámenie z roku 2010 nazvané Vyjadrenie solidarity občanov EÚ prostredníctvom dobrovoľníckej práce: prvé úvahy o Európskom dobrovoľníckom zbore pre humanitárnu pomoc.

Spravodajkyňa víta úsilie Komisie urobiť z tejto iniciatívy doplnkový prvok k existujúcim štruktúram a organizáciám a neznásobovať ich činnosť.

Možno tiež uvítať, že sa akcie zboru riadia humanitárnymi zásadami, Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci a že vysielanie vychádza z potrieb zistených v teréne.

Týmto zborom by sa mali odstrániť súčasné nedostatky spojené s dobrovoľníctvom v humanitárnej oblasti a tiež prispieť k zvýšeniu povedomia verejnosti a k posilneniu myšlienky európskeho občianstva.

Solidarita predstavuje jednu zo základných hodnôt Únie a dobrovoľníctvo je konkrétnym a viditeľným prejavom tejto solidarity. Únia musí zabezpečiť adekvátnu humanitárnu pomoc vzhľadom na zvýšený počet a rozsah humanitárnych kríz. Dobrovoľníci môžu posilniť operácie humanitárnej pomoci EÚ.

Niektoré partnerské organizácie v humanitárnej oblasti vyjadrili výhrady k tejto iniciatíve, čo sa týka skutočnej pridanej hodnoty, ktorú by mal tento zbor priniesť pre humanitárnu činnosť EÚ, a financovania tejto iniciatívy.

Spravodajkyňa podporuje iniciatívu ako celok a stotožňuje sa so zásadami a s cieľmi, ktoré Komisia vo svojom návrhu stanovila. Niektoré ustanovenia návrhu nariadenia sú však veľmi vágne a treba ich doplniť a spresniť. Spravodajkyňa navrhuje niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, najmä s cieľom zaručiť skutočnú pridanú hodnotu návrhu.

Počas prípravy návrhu správy sa objavili úvahy, pokiaľ ide o poučenie z rôznych minulých a súčasných pilotných projektov, ktoré súvisia s návrhom.

2. Hlavné aspekty návrhu správy

(a) Rozsah pôsobnosti, ciele a všeobecné zásady:

Dobrovoľníci pomoci EÚ budú v rámci operácií humanitárnej pomoci vyslaní do tretích krajín, ktoré postihla prírodná katastrofa alebo človekom spôsobená kríza.

Spravodajkyňa navrhuje výslovne vylúčiť situácie ozbrojených konfliktov a vnútorných problémov, aby sa zaistila bezpečnosť dobrovoľníkov.

V súvislosti s katastrofami sa dobrovoľníci musia zapojiť najmä – v rámci ich prispievania k posilňovaniu schopnosti Únie reagovať na humanitárne krízy – do pripravenosti na katastrofy, do znižovanie rizík katastrof a posilňovania prepojenosti naliehavej pomoci, obnovy a rozvoja. Spojitosť medzi naliehavou pomocou, obnovou a rozvojom je ústrednou témou úvah Európskeho parlamentu, najmä pri rokovaniach o finančnom nástroji pre rozvojovú spoluprácu.

Spravodajkyňa pripomína, že činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ sa musí riadiť Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci.

S cieľom splniť ciele nariadenia by sa pred začatím programu malo vytvoriť fórum na konzultácie a dialóg združujúce zástupcov Komisie, členských štátov a vysielajúcich a hostiteľských organizácií.

(b) Pridaná hodnota, humanitárne potreby a vplyvy:

Počet, rozsah a zložitosť humanitárnych kríz na celom svete významne vzrástli. Od humanitárnych aktérov sa teraz stále viac žiada, aby zabezpečili účinnú reakciu. Potreby rastú, ale v súčasnej finančnej kríze finančné prostriedky tomu nie sú úmerné. Dobrovoľníci pomoci EÚ musia prinášať skutočnú pridanú hodnotu pre humanitárnu činnosť EU, hostiteľské organizácie a miestne komunity a vysielanie dobrovoľníkov musí vychádzať z potrieb zistených v teréne.

Tieto body obsiahnuté v návrhu Komisie podporuje celý rad predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ musí byť plne humanitárnym nástrojom doplňujúcim a posilňujúcim humanitárnu činnosť EÚ pri čo najlepšom využití plánovaných finančných prostriedkov.

Vysielanie musí reagovať na skutočné potreby, ktoré na miestnej úrovni určia hostiteľské organizácie. Treba jasne vymedziť úlohu dobrovoľníkov.

Komisia navrhuje priebežnú hodnotiacu správu. V tejto správe treba vyhodnotiť vplyv dobrovoľníkov pomoci EÚ v oblasti humanitárnej pomoci a nákladovú efektívnosť programu.

(c) Operačné ciele a hodnotiace ukazovatele:

Komisia navrhuje tieto operačné ciele: Pokrok pri ich dosahovaní sa hodnotí na základe ukazovateľov.

Navrhnuté ukazovatele sú orientačnej povahy a môžu byť zmenené v súlade s postupom delegovaných aktov.

Navrhnuté ukazovatele sú výlučne kvantitatívne, čo pre spravodajkyňu nie je prijateľné. V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sa odporúča doplniť aspoň jeden kvalitatívny ukazovateľ pre každý operačný cieľ a zakotviť ich do legislatívneho textu. Treba tiež vyhodnotiť najmä skutočný humanitárny prínos dobrovoľníkov a kvalitu uskutočňovaných akcií.

Komisia musí – v rámci postupu delegovaných aktov – vypracovať kvalitatívne ukazovatele týkajúce sa účinnosti, reakcie na potreby zistené v teréne a pridanej hodnoty, ktorú dobrovoľníci prinášajú.

(d) Administratívna záťaž a vysielajúce organizácie:

Komisia ustanoví certifikačný mechanizmus pre vysielajúce organizácie.

Humanitárnu pomoc GR ECHO zabezpečuje veľa humanitárnych partnerov, najmä MVO, na základe rámcovej zmluvy o partnerstve. Malé MVO sú vystavené veľkej administratívnej záťaži v rámci svojich vzťahov s Komisiou.

Spravodajkyňa sa domnieva, že Komisia sa musí usilovať o vypracovanie jednoduchého systému certifikačného mechanizmu a hľadať súčinnosť predovšetkým s nástrojmi partnerstva a jestvujúcimi humanitárnymi normami.

(e) Normy týkajúce sa dobrovoľníkov:

Komisia prijme normy týkajúce sa vyhľadávania, výberu, odbornej prípravy a vysielania dobrovoľníkov. Je dôležité, aby tieto normy boli vypracované so zreteľom na existujúce normy a programy, a to v snahe o konzistentnosť a zhodnocovanie skúseností a postupov.

Spravodajkyňa sa domnieva, že záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť musia byť vyhľadávaní a vyberaní na základe spôsobilosti a špecifických vedomostí. Pri určovaní a výbere treba zohľadňovať rozmanitosť profilov a spôsobilostí mladých osôb a odborníkov podľa konkrétnych potrieb.

Program odbornej prípravy, ktorý vypracuje Komisia v partnerstve so špecializovanými inštitúciami, sa musí zakladať na existujúcich normách. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa takto vypracovaný európsky program odbornej prípravy realizoval v úzkej spolupráci s tými istými špecializovanými organizáciami.

S cieľom zapojiť vysielajúce organizácie do odbornej prípravy budú tieto spolupracovať na vyhodnotení stupňa pripravenosti záujemcov o dobrovoľnícku činnosť.

Spravodajkyňa tiež navrhuje, aby sa pri vysielaní brali do úvahy spôsobilosti a jazykové znalosti dobrovoľníkov.

(f) Zhodnocovanie skúseností a uznávanie zapojenia dobrovoľníkov:

Spravodajkyňa predkladá viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k tomuto bodu.

Predovšetkým by sa dobrovoľníkom pomoci EÚ – po skončení ich prvého vyslania – mohol udeliť certifikát dobrovoľníka pomoci EÚ. Títo dobrovoľníci s certifikátom by sa mohli zaradiť do registra ustanoveného a spravovaného Komisiou.

Okrem toho bude Komisia podporovať opatrenia zhodnocovania skúseností a uznávania zapojenia dobrovoľníkov s cieľom potvrdiť nadobudnuté skúsenosti v profesionálnej oblasti.

(g) Spolupráca s ďalšími krajinami:

Spravodajkyňa navrhuje vypustiť doložku, na základe ktorej sa občania a vysielajúce organizácie partnerských krajín Európskej susedskej politiky môžu zapojiť do činností iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, .

Hoci Komisia navrhuje, aby túto spoluprácu financovali príslušné krajiny, spravodajkyňa sa domnieva, že ide o európsky program, ktorý posilňuje myšlienku európskeho občianstva.

3. Horizontálne prvky súvisiace s nástrojmi financovania vonkajšej činnosti Únie (2014 – 2020): postup výboru a výkon právomocí delegovaných Komisii:

Na vykonávanie niektorých ustanovení návrhu nariadenia Komisia navrhuje postup výboru alebo delegovaných aktov, a to podľa konkrétnej situácie.

Spravodajkyňa sa domnieva, že vo všeobecnosti Európska komisia v súvislosti s uvedenými postupmi rešpektuje výsady a právomoci, ktoré Európskemu parlamentu udeľuje Lisabonská zmluva.

Spravodajkyňa však navrhuje vytvoriť všeobecný programový rámec odlišný od rámca, ktorý navrhuje Komisia, v súlade s výsadami Parlamentu a jeho návrhmi týkajúcimi sa nového finančného nástroja pre rozvojovú pomoc (2014 – 2020).

Prostredníctvom delegovaných aktov sa prijmú dva po sebe nasledujúce viacročné pracovné programy. V týchto dokumentoch sa stanovia najmä ciele, ktoré sa budú sledovať, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celková suma.

Ročné pracovné programy, ktorými sa vykonávajú viacročné programy, sa prijmú postupom výboru a budú obsahovať nepodstatné prvky, ako je opis akcií a sumy pridelené na jednotlivé akcie.

V súlade s existujúcou právnou úpravou spravodajkyňa navrhuje vložiť zásadu, aby sa pri vytváraní, stanovení cieľov, riadení a vykonávaní zvereneckého fondu EÚ uplatňoval postup delegovaných aktov.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (5.3.2013)

pre Výbor pre rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o založení Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc
(COM(2012)0874 – C7-0498/2012 – 2012/0428(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: María Muñiz De Urquiza

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia predložila 19. septembra 2012 svoj návrh nariadenia o založení Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc (EVHAC). Toto je prvá iniciatíva, ktorej cieľom je vytvoriť celoeurópsky mechanizmus týkajúci sa dobrovoľníkov, a je reakciou na nedostatky zistené v dobrovoľníckej činnosti v EÚ, ako je chýbajúci štruktúrovaný prístup na úrovni Únie, slabá viditeľnosť humanitárnych akcií EÚ, absencia jednotného mechanizmu výberu dobrovoľníkov a nedostatok dostatočne vyškolených dobrovoľníkov na poskytovanie humanitárnej pomoci.

Cieľom tohto návrhu je posilniť schopnosť Únie reagovať na humanitárne krízy a vytvoriť komplexný rámec noriem a postupov na zabezpečenie siete dobrovoľníkov na poskytovanie humanitárnej pomoci, ktorí by boli dostatočne vyškolení a kvalifikovaní a ktorých bezpečnosť bude na prvom mieste.

Navrhovaná finančná referenčná suma predstavuje 210 miliónov EUR v stálych cenách pre viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020.

Hoci návrh Komisie je dobrým východiskovým základom pre založenie zboru EVHAC, spravodajkyňa by ho rada vylepšila väčším zladením s novými finančnými pravidlami pre všeobecný rozpočet Únie (nariadenie č. 966/2012), najmä pokiaľ ide o právomoci Komisie zriadiť a spravovať zverenecký fond EÚ v rámci humanitárnej pomoci. Hoci tieto zverenecké fondy nie sú súčasťou rozpočtu, mali by byť spravované v súlade s finančným nariadením, a to do takej miery, do akej je to nevyhnutné pre bezpečnosť a transparentnosť používania finančných prostriedkov Únie. Na tento účel by Komisia mala predsedať správnej rade, ktorá sa zriadi pre každý zverenecký fond a ktorej úlohou je zaisťovať zastúpenie darcov a rozhodovať o použití finančných prostriedkov. Príslušné ustanovenia pre trustové fondy sú uvedené v článku 187 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách a v článku 259 delegovaného nariadenia o podrobných pravidlách jeho uplatňovania.

Spravodajkyňa tiež trvá na koordinácii a komplementárnosti činností na úrovni Únie a jednotlivých členských štátov a na spolupráci s ďalšími medzinárodnými a miestnymi darcami.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odôvodnenie 1a (nové)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. poukazuje na to, že finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačný údaj pre zákonodarný orgán a že nemôže byť presne stanovené, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odôvodnenie 1b (nové)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. pripomína svoje uznesenie z 8. júna 2011 s názvom Investovanie do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu1; opakuje, že v nasledujúcom VFR treba mať k dispozícii dostatok dodatočných zdrojov, aby Únia mohla plniť svoje platné politické priority a nové úlohy stanovené v Lisabonskej zmluve, ako aj reagovať na nepredvídané udalosti; upozorňuje, že aj pri zvýšení úrovne zdrojov pre nasledujúci VFR o najmenej 5 % v porovnaní s úrovňou z roku 2013 možno iba v obmedzenej miere prispieť k dosiahnutiu dohodnutých cieľov a záväzkov Únie a k zásade solidarity Únie; vyzýva Radu, aby v prípade, že s týmto prístupom nesúhlasí, jasne uviedla, ktorých z jej politických priorít alebo projektov sa možno aj napriek ich preukázanej európskej pridanej hodnote úplne vzdať;

 

_______________

 

1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    3

Návrh legislatívneho uznesenia

Odôvodnenie 1c (nové)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. domnieva sa, že pre túto iniciatívu by sa malo zaručiť samostatné financovanie a prideľovanie rozpočtových prostriedkov, ktoré by sa zároveň malo aj naďalej vzájomne dopĺňať s ostatnými nástrojmi pre vonkajšie politiky Únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    4

Návrh legislatívneho uznesenia

Odôvodnenie 1d (nové)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1d. zdôrazňuje, že iniciatíva „Dobrovoľníci pomoci EÚ“ prispieva k rozvoju schopností a zamestnateľnosti mladých ľudí, a tým nepriamo podporuje úsilie EÚ o zníženie nezamestnanosti mládeže; podčiarkuje preto, že je dôležité zabezpečiť pre túto iniciatívu primerané financovanie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Humanitárna pomoc sa poskytuje v situáciách, v ktorých fungujú aj ďalšie nástroje týkajúce sa rozvojovej spolupráce, krízového riadenia a civilnej ochrany. Práca dobrovoľníkov pomoci EÚ by mala byť súdržná a navzájom sa dopĺňať s príslušnými politikami a nástrojmi s cieľom čo najefektívnejšie využívať tieto nástroje a zároveň systematicky presadzovať humanitárne zásady a dlhodobé rozvojové ciele. Je potrebné vyvíjať úsilie o synergiu činnosti dobrovoľníkov pomoci EÚ s mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany, Centrom pre núdzovú reakciu ustanoveným rozhodnutím XX/XXXX, ESVČ delegáciami EÚ s cieľom koordinovať reakciu Únie na humanitárne krízy v tretích krajinách.

(4) Humanitárna pomoc Únie sa poskytuje v situáciách, v ktorých fungujú aj ďalšie nástroje týkajúce sa rozvojovej spolupráce, krízového riadenia a civilnej ochrany. Práca dobrovoľníkov pomoci EÚ by mala byť súdržná a navzájom sa dopĺňať s príslušnými politikami a nástrojmi s cieľom čo najefektívnejšie využívať tieto nástroje a vyhnúť sa prekrývaniu a zároveň systematicky presadzovať humanitárne zásady a dlhodobé rozvojové ciele. Je potrebné vyvíjať úsilie o synergiu činnosti dobrovoľníkov pomoci EÚ najmä s mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany, Centrom pre núdzovú reakciu ustanoveným rozhodnutím XX/XXXX, ESVČ, delegáciami EÚ, regionálnymi a miestnymi aktérmi a medzinárodnými organizáciami s cieľom koordinovať reakciu Únie na humanitárne krízy v tretích krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odsek 13a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Zlepšenie vynakladania a kvality výdavkov by malo predstavovať hlavné zásady na dosiahnutie cieľov tohto nástroja, pričom by sa zároveň zaručilo optimálne a transparentné využívanie finančných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odsek 22a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22a) Pre túto iniciatívu by sa malo zaručiť samostatné financovanie a prideľovanie rozpočtových prostriedkov, ktoré by neviedlo k zníženiu rozpočtu na humanitárne operácie a zároveň by sa aj naďalej vzájomne dopĺňalo s ostatnými nástrojmi pre vonkajšie politiky Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri vykonávaní tohto nariadenia sa zabezpečí súdržnosť s inými oblasťami vonkajšej činnosti Únie, ako aj s ostatnými príslušnými politikami Únie. Osobitná pozornosť sa venuje zabezpečeniu hladkého prechodu medzi pomocou, obnovou a rozvojom.

1. Pri vykonávaní tohto nariadenia sa zabezpečí súdržnosť a komplementárnosť s inými oblasťami vonkajšej činnosti Únie, ako aj s ostatnými príslušnými politikami Únie. Osobitná pozornosť sa venuje zabezpečeniu hladkého prechodu medzi pomocou, obnovou a rozvojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia a členské štáty spolupracujú s cieľom zlepšiť konzistentnosť a súdržnosť medzi príslušnými vnútroštátnymi systémami dobrovoľníctva a činnosťou dobrovoľníkov pomoci EÚ.

2. Komisia a členské štáty spolupracujú s cieľom zlepšiť efektívnosť, účinnosť, konzistentnosť a súdržnosť medzi príslušnými vnútroštátnymi systémami dobrovoľníctva a činnosťou dobrovoľníkov pomoci EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet dobrovoľníkov pomoci EÚ vyslaných alebo pripravených na vyslanie,

– počet dobrovoľníkov pomoci EÚ s požadovanou kvalifikáciou, ktorí boli vyslaní alebo sú pripravení na vyslanie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet ľudí, ku ktorým sa dostala humanitárna pomoc Únie.

– počet ľudí, ku ktorým sa dostala humanitárna pomoc, a posúdenie efektívnosti humanitárnej pomoci poskytovanej Úniou prostredníctvom dobrovoľníkov pomoci EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet vyškolených dobrovoľníkov, kvalita odbornej prípravy na základe preskúmania a úroveň spokojnosti,

počet dobrovoľníkov, ktorí úspešne ukončili odbornú prípravu, posúdenie kvality odbornej prípravy na základe preskúmania a úroveň spokojnosti,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet pracovníkov a dobrovoľníkov z tretích krajín, ktorí sa zúčastňujú na akciách zameraných na budovanie kapacít.

– počet pracovníkov a dobrovoľníkov z tretích krajín, ktorí sa zúčastňujú na akciách zameraných na budovanie kapacít, a podľa možnosti kontinuita v organizácii po ukončení odbornej prípravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

počet certifikovaných vysielajúcich organizácií,

kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie certifikovaných vysielajúcich organizácií (napríklad ich počet, štruktúra, mechanizmy spolupráce atď.),

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia ustanoví certifikačný mechanizmus, ktorým sa zaistí, že vysielajúce organizácie budú v súlade s normami uvedenými v článku 9, ako aj diferencovaný certifikačný mechanizmus pre hostiteľské organizácie.

1. Komisia ustanoví certifikačný mechanizmus, ktorým sa zaistí, že vysielajúce organizácie budú v súlade s normami uvedenými v článku 9, ako aj diferencovaný certifikačný mechanizmus pre hostiteľské organizácie. Tento mechanizmus zabezpečuje zapojenie všetkých a nediskriminuje žiaden druh oprávnenej organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia vytvorí program odbornej prípravy s cieľom pripraviť záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na vykonávanie humanitárnych činností a na ich nasadenie do operácií humanitárnej pomoci.

1. Komisia vytvorí program odbornej prípravy s cieľom pripraviť záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na vykonávanie humanitárnych činností a na ich nasadenie do operácií humanitárnej pomoci. Zabezpečí sa riadne financovanie MVO a ďalších subjektov oprávnených vykonávať odbornú prípravu dobrovoľníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančná pomoc v rámci tohto nariadenia sa môže poskytnúť fyzickým a právnickým osobám, či už sa riadia verejným alebo súkromným právom, ktoré sa považujú za príjemcov finančnej pomoci v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách č. xx/2012.

Finančná pomoc v rámci tohto nariadenia sa môže poskytnúť fyzickým a právnickým osobám, či už sa riadia verejným alebo súkromným právom, ktoré sa považujú za príjemcov finančnej pomoci v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie1.

 

____________

 

1 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Referenčná finančná suma na vykonávanie tohto nariadenia na obdobie 2014 až 2020 je 239 100 000 EUR v bežných cenách. V prípade potreby by sa rozpočtové prostriedky mohli zahrnúť do rozpočtu po roku 2020 s cieľom pokryť podobné výdavky a umožniť riadenie akcií, ktoré sa neukončili k 31. decembru 2020.

Orientačná referenčná finančná suma vymedzená v bode [17] medziinštitucionálnej dohody č. xx/201z medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení je 239 100 000 EUR v bežných cenách.

 

Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, a medziinštitucionálnej dohody č. xxx/201z medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení.

 

V prípade potreby by sa platobné rozpočtové prostriedky mohli zahrnúť do rozpočtu po roku 2020 s cieľom pokryť podobné výdavky a umožniť riadenie platieb týkajúcich sa akcií, ktoré sa neukončili k 31. decembru 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančnú pomoc Únie poskytuje Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách č. xx/2012, ktoré sa vzťahuje na rozpočet Únie.

1. Finančnú pomoc Únie poskytuje Komisia v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na vykonávanie tohto nariadenia Komisia prijme ročný pracovný program pre iniciatívu „Dobrovoľníci pomoci EÚ“ v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2. V tomto programe sa stanovia ciele, ktoré sa budú sledovať, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a ich celková suma. Program bude obsahovať aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, sumu pridelenú na jednotlivé akcie a orientačný časový plán realizácie. Pri grantoch sa uvedú priority, základné kritériá hodnotenia a maximálna miera spolufinancovania.

3. Na vykonávanie tohto nariadenia Komisia prijme ročný pracovný program pre iniciatívu „Dobrovoľníci pomoci EÚ“ v súlade s postupom uvedeným v článku 25. V tomto programe sa stanovia ciele, ktoré sa budú sledovať, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a ich celková suma. Program bude obsahovať aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, a sumu pridelenú na jednotlivé akcie. Pri grantoch sa uvedú priority, základné kritériá hodnotenia a maximálna miera spolufinancovania. Orientačný časový plán realizácie ročného pracovného programu sa prijíma v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže zvážiť pridanú hodnotu a manažérske výhody zriadenia zvereneckého fondu EÚ.

4. Komisia môže zvážiť pridanú hodnotu a manažérske výhody zriadenia zvereneckého fondu EÚ s ohľadom na príslušné ustanovenia, a najmä na článok 187 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

 

Ak Komisia vytvorí zverenecký fond, na prijatie viacročného alebo ročného pracovného programu tohto fondu sa vzťahuje postup uvedený v článku 25.

 

Zverenecký fond pre dobrovoľníkov pomoci EÚ možno vytvoriť iba vtedy, ak dôkladná analýza využívania zvereneckých fondov EÚ na účely zamýšľaných činností preukáže pridanú hodnotu takéhoto zvereneckého fondu.

POSTUP

Názov

Založenie Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc „Dobrovoľníci pomoci EÚ“

Referenčné čísla

COM(2012)0874 – C7-0498/2012 – 2012/0428(COD)

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

13.12.2012

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

  dátum vymenovania

María Muñiz De Urquiza

 

18.12.2012

Dátum prijatia

4.3.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz Jan Kozłowski, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Nils Torvalds, Georgios Stavrakakis

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (22.2.2013)

pre Výbor pre rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o založení Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc
(COM(2012)0874 – C7-0498/2012 – 2012/0428(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Philippe Boulland

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Dobrovoľníctvo je konkrétnym a viditeľným prejavom solidarity, ktorý umožňuje ľuďom venovať svoje vedomosti, odborné znalosti a čas na službu blížnym bez prvoradého záujmu o finančný zisk.

(2) Dobrovoľníctvo je konkrétnym a viditeľným prejavom solidarity, ktorý umožňuje ľuďom venovať svoje vedomosti, odborné znalosti, skúsenosti a čas na službu blížnym bez prvoradého záujmu o finančný zisk. Cieľom je tiež snaha naplniť dodatočné humanitárne potreby vznikajúce počas humanitárnych kríz, katastrof spôsobených ľudskou činnosťou a prírodných katastrof.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Hoci dobrovoľníctvo je v prípade mnohých činností na vzostupe, stále je potrebné ďalej zvyšovať informovanosť, pričom takisto existuje značný potenciál na to, aby sa medzi občanmi Únie ešte viac rozvíjala solidarita s obeťami kríz a katastrof v tretích krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Vízia EÚ v oblasti humanitárnej pomoci vrátane spoločného cieľa, spoločných zásad a osvedčených postupov, ako aj spoločný rámec pre poskytovanie humanitárnej pomoci EÚ, sa uvádzajú v dokumente „Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci“. Európsky konsenzus zdôrazňuje pevný záväzok Únie zachovávať a presadzovať základné humanitárne zásady humanity, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. Činnosť Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc („EU Aid Volunteers“, ďalej len „dobrovoľníci pomoci EÚ“) by sa mala riadiť podľa Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci.

(3) Vízia EÚ v oblasti humanitárnej pomoci vrátane spoločného cieľa, spoločných zásad a osvedčených postupov, ako aj spoločný rámec pre poskytovanie humanitárnej pomoci EÚ, sa uvádzajú v dokumente „Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci“. Je potrebné zvyšovať medzi občanmi Únie informovanosť o európskej humanitárnej pomoci, ako aj zviditeľňovať ju, keďže ju často zatieňuje pomoc iných medzinárodných organizácií. Európsky konsenzus zdôrazňuje pevný záväzok Únie zachovávať a presadzovať základné humanitárne zásady humanity, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. Činnosť Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc („EU Aid Volunteers“, ďalej len „Dobrovoľníci pomoci EÚ“) by sa mala riadiť podľa Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Počet, rozsah a zložitosť humanitárnych kríz na celom svete v priebehu uplynulých rokov významne vzrástli, čo vedie k rastúcemu dopytu po humanitárnych aktéroch, ktorí by zabezpečili účinnú, efektívnu a súdržnú reakciu a podporili tretie krajiny a miestne komunity, aby boli menej zraniteľné a posilnili svoju odolnosť voči katastrofám.

(5) Počet, rozsah a zložitosť prírodných i ľudskou činnosťou spôsobených humanitárnych kríz na celom svete v priebehu uplynulých rokov významne vzrástli, pričom tento trend bude, žiaľ, pravdepodobne pokračovať, čo vedie k rastúcemu dopytu po humanitárnych aktéroch, ktorí by zabezpečili okamžitú, účinnú, efektívnu a jednotnú reakciu a podporili by miestne komunity v tretích krajinách, aby boli menej zraniteľné a posilnili svoju odolnosť voči katastrofám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Dobrovoľníci môžu posilniť operácie humanitárnej pomoci a prispieť k profesionalizácii humanitárnej pomoci, ak sú vhodne vybraní, vyškolení a pripravení na vyslanie, aby sa zabezpečilo, že budú mať potrebné odborné znalosti a schopnosti pomôcť ľuďom v núdzi čo najúčinnejším spôsobom.

(6) Dobrovoľníci môžu posilniť operácie humanitárnej pomoci a prispieť k profesionalizácii humanitárnej pomoci, ak sú vhodne vybraní, vyškolení a pripravení na vyslanie, aby sa zabezpečilo, že budú mať potrebné zručnosti, schopnosti a spôsobilosti pomôcť ľuďom v núdzi čo najúčinnejším spôsobom za predpokladu, že sa im priamo na mieste poskytne vhodná podpora a zabezpečí sa vhodný dohľad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Programy dobrovoľníctva zamerané na tretie krajiny existujú v Európe aj vo svete. Často sú to vnútroštátne programy, ktoré sa sústreďujú hlavne alebo výlučne na rozvojové projekty. Dobrovoľníci pomoci EÚ by sa preto mali vyhýbať duplicite činností a mali by vytvárať pridanú hodnotu tým, že poskytnú príležitosť dobrovoľníkom spoločne sa podieľať na operáciách humanitárnej pomoci a posilniť tak aktívne občianstvo Európskej únie, ako aj tým, že budú podporovať nadnárodnú spoluprácu implementačných organizácií zúčastnených na akciách zboru.

(7) Programy dobrovoľníctva zamerané na rozvoj tretích krajín existujú v Európe aj vo svete. Často sú to vnútroštátne programy, ktoré sa sústreďujú hlavne alebo výlučne na rozvojové projekty. Dobrovoľníci pomoci EÚ by sa preto mali vyhýbať duplicite činností a mali by vytvárať pridanú hodnotu tým, že poskytnú príležitosť dobrovoľníkom spoločne sa podieľať na operáciách humanitárnej pomoci a posilniť tak aktívne občianstvo Európskej únie, podporovať nadnárodnú spoluprácu vykonávacích organizácií zúčastnených na akciách zboru, a teda vytvárať pozitívny obraz Únie vo svete a posilňovať záujem o celoeurópske humanitárne projekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov majú aj naďalej rozhodujúci význam.

(9) Náležitá príprava, bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov majú aj naďalej rozhodujúci význam, a preto by sa neskúsení dobrovoľníci nemali vysielať na také projekty, v prípade ktorých je situácia v oblasti bezpečnosti znepokojivá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Únia vykonáva svoje operácie humanitárnej pomoci v partnerstve s implementačnými organizáciami. Tieto organizácie by mali zohrávať významnú úlohu pri realizácii iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ zaistením zodpovednosti aktérov v teréne a maximalizáciou ich možnej účasti na akciách dobrovoľníkov pomoci EÚ. Únia by mala poveriť implementačné organizácie najmä vyhľadávaním, výberom, prípravou a vysielaním dobrovoľníkov pomoci EÚ v súlade s normami stanovenými Komisiou. Komisia by mala navyše možnosť v prípade potreby využiť úspešne vyškolených dobrovoľníkov pripravených na vyslanie.

(10) Únia vykonáva svoje operácie humanitárnej pomoci v partnerstve s vykonávacími organizáciami. Tieto organizácie by mali zohrávať významnú úlohu pri realizácii iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ zaistením zodpovednosti aktérov v teréne a maximalizáciou ich možnej účasti na akciách zboru dobrovoľníkov. Únia by mala poveriť vykonávacie organizácie najmä vyhľadávaním, výberom, prípravou a vysielaním dobrovoľníkov pomoci EÚ, ako aj ich monitorovaním počas ich činnosti a po jej ukončení, a to v súlade s normami stanovenými Komisiou. Komisia by navyše mala mať možnosť v prípade potreby využiť úspešne vyškolených dobrovoľníkov pripravených na vyslanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Dobrovoľníctvo v oblasti humanitárnej pomoci by mohlo pomôcť udržať mladých ľudí aktívnych, prispieť k ich osobnému rozvoju a medzikultúrnemu povedomiu a zlepšiť ich znalosti a zamestnateľnosť v globálnom hospodárstve. Prispelo by tak k iniciatíve „Príležitosti pre mladých“1 a k radu iných kľúčových cieľov Únie, ako je sociálne začlenenie, zamestnanosť, aktívne občianstvo, vzdelávanie a rozvoj zručností.

(12) Dobrovoľníctvo v oblasti humanitárnej pomoci by mohlo pomôcť udržať mladých ľudí aktívnych, prispieť k ich osobnému rozvoju a medzikultúrnemu povedomiu a zlepšiť ich schopnosti a zamestnateľnosť v globálnom hospodárstve. Prispelo by tak k iniciatíve „Príležitosti pre mladých“1 a k radu iných kľúčových cieľov Únie, ako je sociálne začlenenie, zamestnanosť, aktívne občianstvo, vzdelávanie a rozvoj zručností, ako aj k presadzovaniu dobrovoľníctva ako konkrétneho prejavu európskej solidarity s občanmi postihnutými krízou, a teda k propagácii hodnôt a zásad Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odsek 15a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

15a. zdôrazňuje, že takéto zbory dobrovoľníckej pomoci by mali byť nákladovo efektívne, mali by dopĺňať existujúce národné a medzinárodné dobrovoľnícke systémy bez toho, aby ich činnosť zdvojovali, a mali by sa zameriavať na riešenie konkrétnych potrieb a nedostatkov v humanitárnej oblasti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc (ďalej len „dobrovoľníci pomoci EÚ“) ako rámec pre spoločné príspevky európskych dobrovoľníkov k operáciám humanitárnej pomoci Únie.

1. Týmto nariadením sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc (ďalej len „iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“) ako rámec pre spoločné príspevky európskych dobrovoľníkov k operáciám humanitárnej pomoci Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prioritou musí byť ochrana a bezpečnosť dobrovoľníkov.

3. Prioritou musí byť odborná príprava, ochrana a bezpečnosť dobrovoľníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V súlade s článkom 10 zbor dobrovoľníkov pomoci EÚ propaguje spoločné aktivity a účasť dobrovoľníkov z rôznych krajín a podporuje spoločné projekty a nadnárodné partnerstvá medzi implementačnými organizáciami.

4. V súlade s článkom 10 iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ propaguje spoločné aktivity, úzku spoluprácu a účasť dobrovoľníkov z rôznych krajín a podporuje spoločné projekty a nadnárodné partnerstvá medzi vykonávacími organizáciami, pričom zabezpečuje koordináciu, komplementárnosť, súdržnosť a nákladovú účinnosť celej škály existujúcich dobrovoľníckych systémov EÚ pre krízové situácie v tretích krajinách, a to bez toho, aby ich činnosť zdvojovala.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) „dobrovoľník“ je osoba, ktorá sa zo slobodnej vôle, z vlastných pohnútok a bez prvoradého záujmu o finančný zisk rozhodne zapojiť do činností v prospech spoločenstva, seba samého a spoločnosti ako celku;

(a) „dobrovoľník“ je osoba, ktorá sa zo slobodnej vôle, z vlastných pohnútok a bez prvoradého záujmu o finančný zisk rozhodne zapojiť do činností v prospech spoločenstva a spoločnosti ako celku a prípadne aj v prospech samej seba;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) „dobrovoľník pomoci EÚ“ (EU Aid Volunteer) je záujemca o dobrovoľnícku činnosť, ktorý bol vybraný, vyškolený, posúdený ako spôsobilý a zaregistrovaný ako osoba k dispozícii na nasadenie do operácií humanitárnej pomoci v tretích krajinách;

(c) „dobrovoľník pomoci EÚ“ (EU Aid Volunteer) je záujemca o dobrovoľnícku činnosť, ktorý bol vybraný, primerane vyškolený, posúdený ako spôsobilý a zaregistrovaný ako osoba k dispozícii na nasadenie do operácií humanitárnej pomoci v tretích krajinách;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – bod 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) „vedúci dobrovoľník“ je osoba, ktorá dohliada na dobrovoľníkov alebo ich vedie, pričom využíva svoje skúsenosti pri ich vzdelávaní a odbornej príprave pred ich vyslaním, počas neho a po jeho ukončení;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri vykonávaní tohto nariadenia sa zabezpečí súdržnosť s inými oblasťami vonkajšej činnosti Únie, ako aj s ostatnými príslušnými politikami Únie. Osobitná pozornosť sa venuje zabezpečeniu hladkého prechodu medzi pomocou, obnovou a rozvojom.

1. Pri vykonávaní tohto nariadenia sa zabezpečí koordinácia, komplementárnosť a súdržnosť s inými oblasťami vonkajšej činnosti Únie, ako aj s ostatnými príslušnými politikami Únie. Osobitná pozornosť sa venuje zabezpečeniu hladkého prechodu medzi pomocou, obnovou a rozvojom a zaisteniu synergií s mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia a členské štáty spolupracujú s cieľom zlepšiť konzistentnosť a súdržnosť medzi príslušnými vnútroštátnymi systémami dobrovoľníctva a činnosťou dobrovoľníkov pomoci EÚ.

2. Komisia a členské štáty spolupracujú s cieľom zlepšiť konzistentnosť a súdržnosť medzi príslušnými vnútroštátnymi systémami dobrovoľníctva a činnosťou v rámci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ v záujme zaistenia vyššej nákladovej efektívnosti. Komisia by mala využívať existujúce európske siete, ktoré sú efektívne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pri realizácii akcií dobrovoľníkov pomoci EÚ Únia podporuje spoluprácu s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Organizáciou Spojených národov a inými partnermi v oblasti humanitárnej pomoci.

3. Pri realizácii akcií Dobrovoľníkov pomoci EÚ Únia podporuje spoluprácu s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Organizáciou Spojených národov a inými partnermi v oblasti humanitárnej pomoci a zainteresovanými stranami v regiónoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zbor dobrovoľníkov pomoci EÚ sleduje dosiahnutie týchto operatívnych cieľov:

1. Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ sleduje dosiahnutie týchto operatívnych cieľov:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– – počet vyškolených dobrovoľníkov, kvalita odbornej prípravy na základe preskúmania a úroveň spokojnosti,

– počet vyškolených dobrovoľníkov a kvalita odbornej prípravy na základe preskúmania a úrovne spokojnosti a výkonnosti,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 7 – bod 1 – písmeno a – zarážka 1a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– hodnotenie nových zručností a schopností získaných na základe existujúcich nástrojov EÚ, ako je európsky pas zručností alebo európsky kvalifikačný rámec;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) Zvýšenie súdržnosti a zladenosti dobrovoľníckej činnosti v členských štátoch s cieľom rozšíriť možnosti účasti občanov Únie na aktivitách a operáciách humanitárnej pomoci. Pokrok pri dosahovaní tohto operatívneho cieľa sa posudzuje na základe ukazovateľov ako:

(e) Zvýšenie súdržnosti, zladenosti a spoľahlivosti dobrovoľníckej činnosti v členských štátoch s cieľom rozšíriť možnosti účasti občanov Únie na aktivitách a operáciách humanitárnej pomoci. Pokrok pri dosahovaní tohto operatívneho cieľa sa posudzuje na základe ukazovateľov ako:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Kapitola 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ČINNOSŤ DOBROVOĽNÍKOV POMOCI EÚ

ČINNOSŤ V RÁMCI INICIATÍVY DOBROVOĽNÍCI POMOCI EÚ

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ

Činnosť v rámci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zbor dobrovoľníkov pomoci EÚ sleduje ciele uvedené v článkoch 3 a 7 prostredníctvom týchto druhov činností:

Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ sleduje ciele uvedené v článkoch 3 a 7 prostredníctvom týchto druhov činností:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) vyhľadávanie, výber a prípravu záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na účely nasadenia do operácií humanitárnej pomoci;

a) vyhľadávanie, výber a prípravu záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na účely nasadenia do operácií humanitárnej pomoci, ako aj ich informovanie pred začatím ich činnosti a po jej ukončení;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Týmito normami sa zabezpečí povinná starostlivosť; budú zahŕňať najmä povinnosti vysielajúcich a hostiteľských organizácií, minimálne požiadavky na hradenie diét, ubytovania a iných príslušných výdavkov, poistné krytie, bezpečnostné postupy a iné relevantné prvky.

2. Týmito normami sa zabezpečí povinná starostlivosť; budú zahŕňať najmä povinnosti vysielajúcich a hostiteľských organizácií, dohľad, neustálu odbornú prípravu a riadenie dobrovoľníkov, minimálne požiadavky na hradenie diét, ubytovania a iných príslušných výdavkov, poistné krytie, bezpečnostné postupy a iné relevantné prvky, ako je zabezpečenie stravy a ubytovania, prepravu z medzinárodného letiska na miesto vykonávania činnosti, zdravotné poistenie, cestovné poistenie a poistenie pre prípad zrušenia, pokrytie v rámci sociálneho zabezpečenia počas vykonávania služby a 24-hodinovú podporu a pomoc tímu priamo na mieste a v sídle organizácie, ako aj pokrytie ďalších nákladov v závislosti od krajiny, v ktorej sa daná činnosť vykonáva, druhu humanitárnej pomoci a podmienok zrušenia účasti zo strany dobrovoľníka a/alebo hostiteľskej či vysielajúcej organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia ustanoví certifikačný mechanizmus, ktorým sa zaistí, že vysielajúce organizácie budú v súlade s normami uvedenými v článku 9, ako aj diferencovaný certifikačný mechanizmus pre hostiteľské organizácie.

1. Komisia ustanoví certifikačný mechanizmus vytvorený v úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami uznávanými v oblasti humanitárnej činnosti, ktorým sa zaistí, že vysielajúce organizácie budú dodržiavať normy uvedené v článku 9, ako aj diferencovaný certifikačný mechanizmus pre hostiteľské organizácie.

 

Aktualizácia týchto mechanizmov sa prekonzultuje so zástupcami dobrovoľníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia vytvorí program odbornej prípravy s cieľom pripraviť záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na vykonávanie humanitárnych činností a na ich nasadenie do operácií humanitárnej pomoci.

1. Komisia vytvorí program odbornej prípravy na základe odborných poznatkov uznávaných organizácií humanitárnej pomoci s cieľom pripraviť záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na vykonávanie humanitárnych činností a na ich nasadenie do operácií humanitárnej pomoci, a to najmä poskytnutím nevyhnutných základných informácií o úlohe a hodnotách Únie, pokiaľ ide o humanitárne otázky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť, ktorí boli nájdení a vybraní v súlade s článkom 11, sú oprávnení zúčastniť sa na programe odbornej prípravy. Rozsah a obsah odbornej prípravy každého záujemcu o dobrovoľnícku činnosť sa určuje na základe jeho potrieb a so zreteľom na jeho predchádzajúce skúsenosti.

2. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť, ktorí boli nájdení a vybraní v súlade s článkom 11, sú oprávnení zúčastniť sa na programe odbornej prípravy. Rozsah a obsah odbornej prípravy každého záujemcu o dobrovoľnícku činnosť sa určuje na základe jeho potrieb a so zreteľom na jeho predchádzajúce skúsenosti. Dobrovoľníci pomoci EÚ absolvujú pred svojím vyslaním dodatočnú odbornú prípravu, ktorá je konkrétne prispôsobená potrebám a osobitnej situácii krajiny, do ktorej sú vyslaní, ako aj príslušnému projektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ako súčasť svojej prípravy, najmä však prípravy na vyslanie môžu záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť absolvovať praktikantské stáže v certifikovaných vysielajúcich organizáciách, pokiaľ možno v krajine, ktorá nie je krajinou ich pôvodu.

3. Ako súčasť ich odbornej prípravy, najmä však prípravy na vyslanie, by sa záujemcom o dobrovoľnícku činnosť mala ponúknuť možnosť absolvovania praktikantskej stáže v certifikovaných vysielajúcich organizáciách, pokiaľ možno v krajine, ktorá nie je krajinou ich pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33

Návrh rozhodnutia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, možno záujemcom o dobrovoľnícku činnosť, ktorí neabsolvovali stáž, poskytnúť v prípade potreby ďalšiu prípravu pred vyslaním v certifikovaných vysielajúcich organizáciách. Táto príprava a stáž musia spĺňať normy na prípravu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a).

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, možno záujemcom o dobrovoľnícku činnosť, ktorí neabsolvovali stáž, poskytnúť v prípade potreby ďalšiu prípravu pred vyslaním v certifikovaných vysielajúcich organizáciách. Táto príprava a stáž musia spĺňať normy na prípravu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a). Záujemcom o dobrovoľnícku činnosť, ktorí nemohli absolvovať stáž, a záujemcom, ktorí sú vysielaní do zahraničia, sa musí poskytnúť dodatočná odborná príprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Program odbornej prípravy musí zahŕňať hodnotenie pripravenosti záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na nasadenie do operácií humanitárnej pomoci.

5. Program odbornej prípravy zahŕňa hodnotenie pripravenosti záujemcov o dobrovoľnícku činnosť na nasadenie do operácií humanitárnej pomoci a ich schopnosti prispieť k zaisteniu bezpečnosti a ochrany v prípade vyslania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odsek 12 – pododsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5 a. Ak program odbornej prípravy trvá dlhšie ako 3 mesiace, záujemca o dobrovoľnícku činnosť by mal dostávať mesačný príspevok na pokrytie nákladov na ubytovanie v mieste odbornej prípravy, a to aj počas stáže, ak nie je stanovená žiadna náhrada.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36

Návrh rozhodnutia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť, ktorí úspešne prešli hodnotením uvedeným v článku 12 ods. 5, sa považujú za dobrovoľníkov pomoci EÚ. Môžu byť ako takí zapísaní do registra dobrovoľníkov pomoci EÚ (ďalej len „register“) a sú spôsobilí na vyslanie.

1. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť, ktorí úspešne prešli hodnotením uvedeným v článku 12 ods. 5, sa považujú za dobrovoľníkov pomoci EÚ. Môžu byť ako takí zapísaní do registra dobrovoľníkov pomoci EÚ (ďalej len „register“) a sú spôsobilí na vyslanie na obdobie maximálne dvoch rokov, po uplynutí ktorého musia znova prejsť hodnotením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia zriadi, vedie a aktualizuje register a upraví prístup k nemu a jeho používanie.

2. Komisia zriadi, vedie a aktualizuje register, najmä prostredníctvom vedenia záznamov o počte dobrovoľníkov vyslaných do krajín postihnutých katastrofami, a upraví prístup k nemu a jeho používanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Konkrétne podmienky vyslania dobrovoľníkov sa stanovia v zmluve medzi vysielajúcimi organizáciami a dobrovoľníkom vrátane trvania a miesta vyslania a úloh dobrovoľníka.

3. Konkrétne podmienky vyslania dobrovoľníkov sa stanovia v zmluve medzi vysielajúcimi organizáciami a dobrovoľníkom vrátane trvania a miesta vyslania a úloh dobrovoľníka. V tejto zmluve sa okrem iného uvedú podrobnosti týkajúce sa úhrady nákladov na spiatočnú letenku dobrovoľníka, zabezpečenia stravy a ubytovania, prepravy z medzinárodného letiska na miesto vykonávania činnosti, zdravotného poistenia, cestovného poistenia a poistenia pre prípad zrušenia, 24-hodinovej podpory a pomoci tímu priamo na mieste a v sídle organizácie, ako aj úhrady ďalších nákladov v závislosti od krajiny, v ktorej sa daná činnosť vykonáva, druhu humanitárnej pomoci a podmienok zrušenia účasti zo strany dobrovoľníka a/alebo hostiteľskej či vysielajúcej organizácie. V zmluve sa buď stanovia práva a povinnosti dobrovoľníka alebo sa v nej uvedie, kde sú tieto práva a povinnosti zaznamenané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odsek 14 – pododsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4 a. V prípade, že zmluva medzi vysielajúcou a hostiteľskou organizáciou je uzavretá na viac ako šesť mesiacov, skutočný čas trvania činnosti v rámci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ sa na základe osvedčenia vydaného Komisiou započítava do dĺžky odbornej praxe. Pokiaľ ide o zmluvy uzavreté na menej ako šesť mesiacov, skúsenosť získaná v úlohe dobrovoľníka pomoci EÚ sa môže na základe osvedčenia Komisie uznať ako stáž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  40

Návrh rozhodnutia

Článok 15 – bod 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) ochrana dobrovoľníkov všetkými potrebnými prostriedkami vrátane poskytovania konkrétnych informácií stranám a partnerom na miestnej úrovni, najmä v konfliktných oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Pomocou siete možno vytvoriť mechanizmus na voľbu zástupcov aktívnych dobrovoľníkov, ktorí budú zastupovať dobrovoľníkov podobným spôsobom, ako je to v prípade zástupcov zamestnancov. Zmeny týkajúce sa práv a povinností dobrovoľníkov sa musia prekonzultovať s ich zástupcami:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Sieť bude tiež poskytovať a podporovať možnosti na online dobrovoľnícku činnosť s cieľom dopĺňať a posilňovať činnosť dobrovoľníkov pomoci EÚ.

3. Sieť bude tiež poskytovať a podporovať možnosti na online dobrovoľnícku činnosť s cieľom dopĺňať a posilňovať činnosť Dobrovoľníkov pomoci EÚ. Komisia by mala využívať existujúce európske siete, ktoré sú efektívne, napríklad sieť EURES. Sieť EURES by mohla byť užitočná, ak by dobrovoľníci po šiestich mesiacoch činnosti chceli využiť svoje skúsenosti v oblasti humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  43

Návrh rozhodnutia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dobrovoľníci pomoci EÚ sa zúčastňujú, v prípade potreby aj s pomocou a usmernením vysielajúcich a hostiteľských organizácií, na príslušných informačných a komunikačných činnostiach a aktivitách zameraných na zvyšovanie informovanosti pred ich vyslaním, počas neho a po jeho skončení s cieľom propagovať zbor dobrovoľníkov pomoci EÚ a svoju angažovanosť v ňom. Komisia určí na tento účel činnosti, ktoré dobrovoľníkom nebudú ukladať neprimerané povinnosti.

3. Dobrovoľníci pomoci EÚ sa zúčastňujú aj s pomocou a usmernením vysielajúcich a hostiteľských organizácií na príslušných informačných a komunikačných činnostiach a aktivitách zameraných na zvyšovanie informovanosti pred ich vyslaním, počas neho a po jeho skončení s cieľom propagovať Dobrovoľníkov pomoci EÚ a svoju angažovanosť medzi nimi. Komisia určí činnosti, ktoré dobrovoľníkom nebudú ukladať neprimerané povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Vysielajúce organizácie, ktoré nasadzujú dobrovoľníkov do operácií mimo Únie, zodpovedajú za monitorovanie ich činnosti a predkladajú Komisii monitorovacie správy v pravidelných intervaloch.

3. Vysielajúce organizácie, ktoré nasadzujú dobrovoľníkov do operácií mimo Únie, zodpovedajú za monitorovanie ich činnosti a predkladajú Komisii monitorovacie správy v pravidelných intervaloch, pričom jednotlivým dobrovoľníkom zaručujú všetky práva súvisiace s ochranou osobných údajov.

POSTUP

Názov

Založenie Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc Dobrovoľníci pomoci EÚ

Referenčné čísla

COM(2012)0874 – C7-0498/2012 – 2012/0428(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

22.10.2012

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Philippe Boulland

27.11.2012

Prerokovanie vo výbore

14.1.2013

24.1.2013

20.2.2013

 

Dátum prijatia

21.2.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Anne E. Jensen, Emer Costello, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher

POSTUP

Názov

Založenie Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc Dobrovoľníci pomoci EÚ

Referenčné čísla

COM(2012)0874 – C7-0498/2012 – 2012/0428(COD)

Dátum predloženia v EP

19.9.2012

 

 

 

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

13.12.2012

EMPL

22.10.2012

 

 

Spravodajkyňa

  dátum vymenovania

Michèle Striffler

25.10.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2012

21.1.2013

19.2.2013

 

Dátum prijatia

23.4.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini, Jan Zahradil, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Dátum predloženia

30.4.2013