POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč EU Aid Volunteers

30.4.2013 - (COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD)) - ***I

Odbor za razvoj
Poročevalka: Michèle Striffler


Postopek : 2012/0245(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0158/2013
Predložena besedila :
A7-0158/2013
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč EU Aid Volunteers

(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0514),

–  ob upoštevanju členov 294(2) in 214(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7‑0303/2012),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj ter mnenj Odbora za proračun ter Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0158/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  meni, da bi bilo treba za to pobudo zagotoviti ločeno financiranje in proračunska sredstva, hkrati pa bi se morala še naprej vzajemno dopolnjevati z drugimi instrumenti zunanje politike Unije;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Solidarnost je temeljna vrednota Unije, obstaja pa možnost za nadaljnji razvoj izražanja solidarnosti državljanov Unije s prebivalci tretjih državah, ki so ranljivi zaradi kriz, ki jih je povzročil človek, ali naravnih nesreč, ali pa so jih te prizadele.

(1) Solidarnost je temeljna vrednota Unije, obstaja pa možnost za nadaljnji razvoj izražanja solidarnosti državljanov Unije s prebivalci tretjih državah, ki so ranljivi zaradi kriz, ki jih je povzročil človek, ali naravnih nesreč, ali pa so jih te prizadele. Unija kot celota je s 50-odstotnim deležem vse svetovne humanitarne pomoči pravzaprav največja donatorka humanitarne pomoči na svetu.

 

 

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Prostovoljstvo je konkreten in očiten izraz solidarnosti, ki posameznikom omogoča, da svoje znanje, spretnosti in čas namenijo delu s soljudmi, ne da bi bila njihova glavna skrb dobiček.

(2) Prostovoljstvo je konkreten in očiten izraz solidarnosti, ki posameznikom omogoča, da svoje znanje, spretnosti, izkušnje in čas namenijo delu s soljudmi, ne da bi bila njihova glavna skrb dobiček. V okviru pobude iz te uredbe je poseben cilj prostovoljstva prispevati h krepitvi možnosti Unije, da se odziva na humanitarne krize ter oblikovanje zmogljivosti in odpornosti skupnosti v tretjih državah, ki so ranljive ali so jih prizadele nesreče.

 

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Povečati je treba ozaveščenost o evropski humanitarni pomoči in njeno prepoznavnost med državljani Unije, saj jo pogosto zasenči pomoč drugih mednarodnih organizacij. Čeprav se prostovoljstvo pri mnogih dejavnostih vse bolj uveljavlja, je še vedno treba dodatno ozavestiti državljane Unije, obstaja pa tudi precej možnosti, da se dodatno razvije njihova solidarnost z žrtvami kriz in nesreč v tretjih državah.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Humanitarna pomoč Unije se zagotovi v razmerah, v katerih se uporabljajo drugi instrumenti, povezani z razvojnim sodelovanjem, kriznim upravljanjem in civilno zaščito. Delo prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers bi moralo biti skladno z relevantnimi politikami in instrumenti ter se dopolnjevati z njimi, da bi bila uporaba teh instrumentov čim bolj učinkovita, hkrati pa bi moralo sistematično spodbujati humanitarna načela in dolgoročne razvojne cilje. Prizadevati bi si bilo treba za sinergije ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers z mehanizmom Unije na področju civilne zaščite, s Središčem za odzivanje v izrednih razmerah, ustanovljenim s Sklepom XX/XXXX, ter z Evropsko službo za zunanje delovanje in delegacijami Evropske unije, da bi bilo mogoče koordinirati odziv Unije na humanitarne krize v tretjih državah.

(4) Humanitarna pomoč Unije se zagotovi v razmerah, v katerih se uporabljajo drugi instrumenti, povezani z razvojnim sodelovanjem, kriznim upravljanjem in civilno zaščito. Delo prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers bi moralo biti skladno z relevantnimi politikami in instrumenti ter se dopolnjevati z njimi, da bi bila uporaba teh instrumentov čim bolj učinkovita in bi se preprečilo podvajanje, hkrati pa bi moralo sistematično spodbujati humanitarna načela in dolgoročne razvojne cilje. Prizadevati bi si bilo treba za sinergije ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers zlasti s politikami Unije na področju humanitarne pomoči, politikami razvojnega sodelovanja in mehanizmom Unije na področju civilne zaščite, s Središčem za odzivanje v izrednih razmerah, ustanovljenim s Sklepom XX/XXXX, ter z Evropsko službo za zunanje delovanje in delegacijami Evropske unije, regionalnimi in lokalnimi akterji ter mednarodnimi organizacijami, da bi bilo mogoče koordinirati odziv Unije na humanitarne krize v tretjih državah.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Število, obseg in zapletenost humanitarnih kriz po svetu so se z leti močno povečali, kar je privedlo do vse večje potrebe po humanitarnih akterjih, ki bi zagotovili uspešen, učinkovit in skladen odziv ter podprli lokalne skupnosti tretjih držav, da bi te postale manj ranljive in bi se okrepila njihova odpornost proti nesrečam.

(5) Število, obseg in zapletenost humanitarnih kriz po svetu, tako naravnih kot drugih nesreč, so se z leti močno povečali, ta trend pa se bo na žalost najverjetneje nadaljeval, kar je privedlo do vse večje potrebe po humanitarnih akterjih, ki bi zagotovili takojšen, uspešen, učinkovit in skladen odziv ter podprli lokalne skupnosti tretjih držav, da bi te postale manj ranljive in bi se okrepila njihova odpornost proti nesrečam.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Prostovoljci lahko okrepijo operacije humanitarne pomoči in prispevajo k profesionalizaciji zagotavljanja humanitarne pomoči, če so ustrezno izbrani, usposobljeni in pripravljeni na napotitev, s čimer je zagotovljeno, da imajo potrebne spretnosti in so usposobljeni, da lahko pomagajo ljudem v stiski na najbolj učinkovit način.

(6) Prostovoljci lahko okrepijo operacije humanitarne pomoči in prispevajo k profesionalizaciji zagotavljanja humanitarne pomoči, če so ustrezno izbrani, usposobljeni in pripravljeni na napotitev, s čimer je zagotovljeno, da imajo potrebne spretnosti in so usposobljeni, da lahko pomagajo ljudem v stiski na najbolj učinkovit način, in če so deležni podpore ali imajo ustrezne pogoje na terenu, kjer opravljajo prostovoljno delo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Programi prostovoljstva obstajajo v Evropi in po svetu ter se osredotočajo na napotitev v tretje države. Ti programi so pogosto nacionalni programi, katerih glavni ali izključni poudarek so razvojni projekti. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers bi se morali torej izogniti podvajanju prizadevanj in ustvariti dodano vrednost, tako da bi prostovoljcem zagotovili možnosti za skupni prispevek k operacijam humanitarne pomoči, s čemer bi krepili aktivno državljanstvo Evropske unije in spodbujali nadnacionalno sodelovanje izvajalskih organizacij, ki so udeležene pri ukrepih enote.

(7) Programi prostovoljstva obstajajo v Evropi in po svetu ter se osredotočajo na napotitev v tretje države. Ti programi so pogosto nacionalni programi, katerih glavni ali izključni poudarek so razvojni projekti. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers bi se morali torej izogniti podvajanju prizadevanj in ustvariti dodano vrednost, tako da bi prostovoljcem zagotovili možnosti za skupni prispevek k operacijam humanitarne pomoči, s čemer bi krepili aktivno državljanstvo Evropske unije, spodbujali nadnacionalno sodelovanje izvajalskih organizacij, ki so udeležene pri ukrepih enote, s čimer bi ustvarili pozitivno podobo Unije v svetu in spodbudili interes za vseevropske humanitarne projekte.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) V trenutnih razmerah na področju humanitarnega prostovoljstva obstajajo vrzeli, ki jih prostovoljci v okviru pobude EU AID Volunteers lahko zapolnijo s prostovoljci z ustreznimi profili, ki so ob pravem času napoteni v pravi kraj. To bi bilo mogoče doseči zlasti z zagotavljanjem evropskih standardov o določitvi in izboru humanitarnih prostovoljcev, skupaj dogovorjenimi merili za usposabljanje in priprave humanitarnih prostovoljcev na napotitev, izboljšanimi registri potencialnih prostovoljcev, določenih na podlagi potreb na terenu, in z možnostmi za prostovoljce, da prispevajo k humanitarnim operacijam, ne samo z napotitvijo, ampak tudi s podporo iz zaledja in spletnimi prostovoljskimi dejavnostmi.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Varstvo in varnost prostovoljcev bi morala ostati najpomembnejša.

(9) Ustrezno usposabljanje ter varstvo in varnost prostovoljcev bi morali ostati najpomembnejši. Prostovoljcev ne bi smeli pošiljati v okviru projektov, kjer je varnost ogrožena.

Predlog spremembe    10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Unija izvaja svoje operacije humanitarne pomoči v partnerstvu z izvajalskimi organizacijami. Te organizacije bi morale imeti pomembno vlogo pri izvajanju pobude EU Aid Volunteers, da bi se zagotovila odgovornost akterjev na terenu zanjo in čim bolj povečala potencialna udeležba pri ukrepih prostovoljske enote. Unija bi morala izvajalskim organizacijam zaupati naloge, zlasti v zvezi z določitvijo, izborom, pripravami in napotitvijo prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers v skladu s standardi, ki jih je določila Komisija. Poleg tega bi morala imeti Komisija po potrebi možnost izbire med prostovoljci, ki so bili uspešno usposobljeni in pripravljeni na napotitev.

(10) Unija izvaja svoje operacije humanitarne pomoči v partnerstvu z izvajalskimi organizacijami. Te organizacije bi morale imeti pomembno vlogo pri izvajanju pobude EU Aid Volunteers, da bi se zagotovila odgovornost akterjev na terenu zanjo in čim bolj povečala potencialna udeležba pri ukrepih prostovoljske enote. Unija bi morala izvajalskim organizacijam zaupati naloge, zlasti v zvezi z določitvijo, izborom, pripravami, napotitvijo ter spremljanjem prostovoljcev med misijo in po njej v okviru pobude EU Aid Volunteers v skladu s standardi, ki jih je določila Komisija Poleg tega bi morala imeti Komisija po potrebi možnost izbire med prostovoljci, ki so bili uspešno usposobljeni in pripravljeni na napotitev.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči bi lahko pripomoglo k temu, da bi mladi ljudje ostali aktivni, prispevalo bi k njihovemu osebnostnemu razvoju in medkulturni ozaveščenosti ter izboljšalo njihovo usposobljenost in zaposljivost v svetovnem gospodarstvu. Tako bi prispevalo k pobudi Priložnosti za mlade in izboru drugih ključnih ciljev Unije, kot so socialna vključenost, zaposlovanje, aktivno državljanstvo, izobraževanje in razvoj spretnosti.

(12) Prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči bi lahko pripomoglo k temu, da bi mladi ljudje ostali aktivni, prispevalo bi k njihovemu osebnostnemu razvoju in medkulturni ozaveščenosti ter izboljšalo njihovo usposobljenost in zaposljivost v svetovnem gospodarstvu. Tako bi prispevalo k pobudi Priložnosti za mlade in izboru drugih ključnih ciljev Unije, kot so socialna vključenost, zaposlovanje, aktivno državljanstvo, izobraževanje, razvoj spretnosti poleg tega, da bi potrdili prostovoljstvo kot konkreten izraz evropske solidarnosti z ljudmi, ki jih je prizadela kriza, s čimer bi spodbujali vrednote in načela Unije.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Načela Unije v zvezi z enakimi možnostmi in nediskriminacijo nakazujejo, da bi bilo treba državljanom Unije in osebam, ki imajo status rezidenta za daljši čas v Uniji, ne glede na njihov poklic ali starost omogočiti, da sodelujejo kot aktivni državljani. Upoštevajoč specifične izzive s področja humanitarnosti, bi morali biti prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers starejši od 18 let.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14a) Ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers se izvajajo ob upoštevanju priporočil iz Agende za prostovoljsko politiko v Evropi (PAVE) ter dela, ki ga opravljajo evropske organizacije za mednarodno prostovoljsko delo, in dela programa Združenih narodov za prostovoljce.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers bi morali podpirati lokalne organizacije za humanitarno pomoč v tretjih državah. Dejavnosti te enote bi morale povečati zmožnost organizacij gostiteljic za soočanje s humanitarnimi krizami in strokovno upravljanje prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, kar bi pripomoglo k učinkoviti uporabi spretnosti in usposobljenosti teh prostovoljcev, ter da bi zagotovile trajnosten učinek prispevkov prostovoljcev na lokalne skupnosti, s čimer bi pomagale ljudem, ki so v stiski zaradi humanitarnih kriz in so končni upravičenci humanitarne pomoči Unije.

 

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Uredba bi morala za celotno obdobje trajanja instrumenta določiti finančna sredstva, ki bodo za proračunski organ med letnim proračunskim postopkom prednostni referenčni okvir v smislu točke [] Medinstitucionalnega sporazuma z dne XX/201Z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Takšna prostovoljna enota za pomoč bi morala biti stroškovno učinkovita, dopolnjevati bi morala obstoječe nacionalne in mednarodne prostovoljne sheme brez podvajanja, osredotočena pa bi morala biti na reševanje konkretnih potreb in vrzeli na humanitarnem področju.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Finančne določbe te uredbe bi se morale uporabljati od 1. januarja 2014, saj so vezane na večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020. Dodelitev finančne pomoči bi se morala izvesti v skladu z Uredbo št. xxx/2012, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba). Zaradi specifične narave delovanja prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers je primerno, da se določi, da je mogoče finančno pomoč dodeljevati fizičnim osebam, pravnim osebam javnega prava in pravnim osebam zasebnega prava. Pomembno je tudi, da se zagotovi spoštovanje pravil iz navedene uredbe, zlasti glede načel gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Izboljšanje izvajanja in večja kakovost porabe bi morali biti vodilni načeli za doseganje ciljev te uredbe ob zagotavljanju optimalne porabe finančnih virov.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Udeležba tretjih držav, zlasti držav pristopnic, držav kandidatk, držav Efte in partnerskih držav v okviru evropske sosedske politike, bi morala biti možna na podlagi konvencij o sodelovanju.

(18) Udeležba tretjih držav, zlasti držav pristopnic, držav kandidatk in držav Efte, bi morala biti možna na podlagi konvencij o sodelovanju.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Da bi se zagotovili stalni dotok povratnih informacij in izboljšave, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov glede določb, ki se nanašajo na standarde za upravljanje prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, in spremembe kazalnikov uspešnosti. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(19) Da bi se zagotovili stalni dotok povratnih informacij in izboljšave ter povečali prožnost in učinkovitost njihovega sprejemanja, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov glede določb, ki se nanašajo na standarde za upravljanje in napotitev prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, spremembe kazalnikov uspešnosti ter sprejetje večletnih delovnih programov, ki določajo cilje, prednostne naloge, pričakovane rezultate, metodo izvajanja in dodelitev finančne pomoči v širšem smislu. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi se morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije. Postopek pregleda bi bilo treba uporabiti za sprejetje mehanizma certificiranja, programa usposabljanja in letnega delovnega programa enote.

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi se morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije. Postopek pregleda bi bilo treba uporabiti za sprejetje mehanizma certificiranja, programa usposabljanja in letnega delovnega programa enote, ki bi morali prispevati k uresničevanju večletnih delovnih programov iz te uredbe.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

S to uredbo se ustanavlja Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč (v nadaljnjem besedilu: prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers) kot okvir za skupne prispevke evropskih prostovoljcev na področju operacij humanitarne pomoči Unije.

(Ne zadeva slovenske različice.)

S to uredbo so določena pravila in postopki za delovanje prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers ter pravila za zagotovitev finančne pomoči.

 

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. napotitev prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers na operacije humanitarne pomoči v tretje države;

1. napotitev prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers na operacije humanitarne pomoči v tretje države, razen v primeru oboroženih konfliktov in notranjih nemirov;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers je izraziti humanitarne vrednote Unije in solidarnost z ljudmi v stiski s spodbujanjem učinkovite in prepoznavne pobude EU Aid Volunteers, ki prispeva h krepitvi zmožnosti Unije, da se odziva na humanitarne krize, ter krepitvi zmožnosti in odpornosti skupnosti v tretjih državah, ki so ranljive ali so jih prizadele nesreče.

Cilj prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers je izraziti humanitarne vrednote Unije in solidarnost z ljudmi v stiski ter prispevati k evropskemu državljanstvu s spodbujanjem učinkovite pobude EU Aid Volunteers, ki ustvarja pomembno in prepoznavno dodano vrednost in prispeva h krepitvi zmožnosti Unije, da se odziva na humanitarne krize, ter krepitvi zmožnosti in odpornosti skupnosti v tretjih državah, ki so ranljive ali so jih prizadele nesreče, zlasti s pripravami na nesreče, zmanjševanjem nevarnosti nesreč ter krepitvijo povezave med dejavnostmi pomoči, obnove in razvoja.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers je izraziti humanitarne vrednote Unije in solidarnost z ljudmi v stiski s spodbujanjem učinkovite in prepoznavne pobude EU Aid Volunteers, ki prispeva h krepitvi zmožnosti Unije, da se odziva na humanitarne krize, ter krepitvi zmožnosti in odpornosti skupnosti v tretjih državah, ki so ranljive ali so jih prizadele nesreče.

Cilj prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers je izraziti humanitarne vrednote Unije in solidarnost z ljudmi v stiski s spodbujanjem učinkovite in prepoznavne pobude EU Aid Volunteers, ki prispeva h krepitvi zmožnosti Unije, da se odziva na humanitarne krize, ki so posledica naravnih ali drugih nesreč, ter krepitvi zmožnosti in odpornosti skupnosti v tretjih državah, ki so ranljive ali so jih prizadele nesreče.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers se izvajajo v skladu z načeli humanitarne pomoči, tj. človekoljubnosti, nevtralnosti, nepristranskosti, in neodvisnosti.

(Ne zadeva slovenske različice.)

(2) Ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers so odziv na potrebe lokalnih skupnosti in organizacij gostiteljic ter bi morali prispevati k profesionalizaciji zagotavljanja humanitarne pomoči.

 

(3) Varstvo in varnost prostovoljcev imata prednost.

 

(4) Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers spodbujajo skupne dejavnosti in udeležbo prostovoljcev iz različnih držav ter podpirajo skupne projekte in nadnacionalna partnerstva med izvajalskimi organizacijami, kakor je navedeno v členu 10.

 

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers so odziv na potrebe lokalnih skupnosti in organizacij gostiteljic ter bi morali prispevati k profesionalizaciji zagotavljanja humanitarne pomoči.

2. Ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers so odziv na potrebe lokalnih skupnosti in organizacij gostiteljic ter bi morali prispevati k profesionalizaciji zagotavljanja humanitarne pomoči. Posebna pozornost se nameni sodelovanju prostovoljcev z ženskami v tretjih državah, saj je treba upoštevati, da je vloga žensk v primeru naravnih nesreč večdimenzionalna, kot to navaja tudi sklepni dokument konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju z naslovom "Prihodnost, ki jo želimo", ki je priložen resoluciji št. 66/288 generalne skupščine Združenih narodov z dne 27. julija 2012.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a. Da bi uresničili cilje pobude, se vzpostavi prostor za posvetovanje in dialog, ki združuje predstavnike Komisije, držav članic ter organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „prostovoljec“ pomeni osebo, ki v skladu s svobodno voljo in lastno motivacijo, ne da bi bila njena glavna skrb dobiček, sodeluje pri dejavnostih, ki koristijo skupnosti, njej in družbi na splošno;

(a) „prostovoljec“ pomeni osebo, ki v skladu s svobodno voljo in lastno motivacijo, ne da bi bila njena glavna skrb dobiček, sodeluje pri dejavnostih, ki koristijo skupnosti in družbi na splošno ter po možnosti tudi njej;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „kandidat za prostovoljca“ pomeni upravičeno osebo v smislu člena 11(1), ki se prijavlja na udeležbo pri dejavnostih prostovoljcev v okviru pomoči EU;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „prostovoljec v okviru pobude EU Aid Volunteers“ pomeni kandidata za prostovoljca, ki je bil izbran, usposobljen, ocenjen kot upravičen in vpisan v register kot razpoložljiv za napotitev na operacije humanitarne pomoči v tretjih državah;

(c) „prostovoljec v okviru pobude EU Aid Volunteers“ pomeni kandidata za prostovoljca, ki je bil izbran in usposobljen v skladu s posebnimi standardi in dogovorjenimi merili, ocenjen kot upravičen in vpisan v register kot razpoložljiv za napotitev na operacije humanitarne pomoči v tretjih državah;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) „humanitarna pomoč“ pomeni dejavnosti in operacije za zagotovitev izredne pomoči na osnovi potreb, ki je namenjena ohranjanju življenj, preprečevanju in lajšanju človeškega trpljenja ter ohranjanju človeškega dostojanstva, kadar nastopijo krize, ki jih povzroči človek, ali naravne nesreče. Humanitarna pomoč obsega operacije za podporo, pomoč in zaščito v humanitarnih krizah ali takoj po njih, podporne ukrepe za zagotovitev dostopa do ljudi v stiski ali poenostavitev prostega pretoka pomoči, pa tudi ukrepe, ki so namenjeni krepitvi pripravljenosti na nesreče in zmanjševanju tveganja nesreč ter ki prispevajo h krepitvi odpornosti in zmožnosti za spopadanje s krizami in okrevanje po njih.

(d) „humanitarna pomoč“ pomeni dejavnosti in operacije v skladu z Evropskim soglasjem o humanitarni pomoči za zagotovitev izredne pomoči na osnovi potreb, ki je namenjena ohranjanju življenj, preprečevanju in lajšanju človeškega trpljenja ter ohranjanju človeškega dostojanstva, kadar nastopijo krize, ki jih povzroči človek, ali naravne nesreče. Humanitarna pomoč obsega operacije za podporo, pomoč in zaščito v humanitarnih krizah ali takoj po njih, podporne ukrepe za zagotovitev dostopa do ljudi v stiski ali poenostavitev prostega pretoka pomoči, pa tudi ukrepe, ki so namenjeni krepitvi pripravljenosti na nesreče in zmanjševanju tveganja nesreč ter ki prispevajo h krepitvi odpornosti in zmožnosti za spopadanje s krizami in okrevanje po njih.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavki 1 do 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pri izvajanju te uredbe se zagotovi skladnost z drugimi področji zunanjega ukrepanja Unije in drugimi zadevnimi politikami Unije. Posebna pozornost se namenja zagotovitvi nemotenega prehoda od pomoči, do obnove in razvoja.

1. Pri izvajanju te uredbe se zagotovijo usklajevanje, skladnost in dopolnjevanje z drugimi področji zunanjega ukrepanja Unije in drugimi zadevnimi politikami Unije, zlasti s politiko na področju humanitarne pomoči, politiko razvojnega sodelovanja in mehanizmom Unije na področju civilne zaščite, predvsem da se zagotovi dodana vrednost ukrepov pobude EU Aid Volunteers. Posebna pozornost se namenja zagotovitvi nemotenega prehoda od pomoči, do obnove in razvoja.

2. Komisija in države članice si skupaj prizadevajo za izboljšanje doslednosti in skladnosti med ustreznimi nacionalnimi programi prostovoljstva in ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

2. Komisija in države članice si skupaj prizadevajo za izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti, doslednosti in skladnosti med ustreznimi nacionalnimi programi prostovoljstva in ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, da se zagotovi večja stroškovna učinkovitost. Komisija po potrebi uporabi obstoječe evropske mreže.

3. Unija spodbuja sodelovanje z relevantnimi mednarodnimi organizacijami, zlasti Združenimi narodi, ter drugimi partnerji na področju humanitarne pomoči pri izvajanju ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

3. Unija spodbuja sodelovanje z relevantnimi mednarodnimi organizacijami, zlasti Združenimi narodi, ter drugimi partnerji in interesnimi skupinami v regiji na področju humanitarne pomoči pri izvajanju ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers si prizadevajo za uresničitev naslednjih operativnih ciljev:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) Povečanje in izboljšanje zmožnosti Unije za zagotovitev humanitarne pomoči.

(a) Povečanje in izboljšanje zmožnosti Unije za zagotovitev humanitarne pomoči.

Napredek pri uresničevanju tega operativnega cilja se ocenjuje na podlagi kazalnikov, kot so:

Napredek pri uresničevanju tega operativnega cilja se ocenjuje na podlagi kazalnikov, kot so:

– število prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, ki so napoteni ali pripravljeni na napotitev;

število prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, ki so napoteni ali pripravljeni na napotitev in so ustrezno usposobljeni;

– število oseb, ki jih je dosegla humanitarna pomoč Unije.

število oseb, ki sta jih dosegli humanitarna pomoč in ocena učinkovitosti humanitarne pomoči Unije prek prostovoljcev EU Aid Volunteers.

 

raven zadovoljstva napotenih prostovoljcev EU Aid Volunteers, organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic ter skupnosti iz tretjih držav, ki so udeležene pri tej pomoči ali ki jo prejemajo, z dejanskim humanitarnim prispevkom prostovoljcev na terenu.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) Izboljšanje spretnosti in usposobljenosti prostovoljcev na področju humanitarne pomoči in njihovih pogojev dela.

(b) Izboljšanje spretnosti, ravni znanja in usposobljenosti prostovoljcev na področju humanitarne pomoči ter statuta in njihovih pogojev dela.

Napredek pri uresničevanju tega operativnega cilja se ocenjuje na podlagi kazalnikov, kot so:

Napredek pri uresničevanju tega operativnega cilja se ocenjuje na podlagi kazalnikov, kot so:

število usposobljenih prostovoljcev in kakovost usposabljanja glede na preglede in raven zadovoljstva;

kakovost usposabljanja prostovoljcev glede na preglede in raven zadovoljstva;

– število certificiranih organizacij pošiljateljic, ki uporabljajo standarde za napotitev in upravljanje prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

število certificiranih organizacij pošiljateljic, ki uporabljajo standarde za napotitev in upravljanje prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

 

raven zadovoljstva usposobljenih prostovoljcev, organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic ter skupnosti iz tretjih držav, ki so udeležene pri tej pomoči ali ki jo prejemajo, s kakovostjo usposabljanja, ravnjo znanja, usposobljenostjo, statutom in pogoji dela prostovoljcev;

 

razvoj pogojev dela prostovoljcev.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) Krepitev zmožnosti organizacij gostiteljic in spodbujanje prostovoljstva v tretjih državah.

(c) Krepitev zmožnosti organizacij gostiteljic in spodbujanje prostovoljstva v tretjih državah.

Napredek pri uresničevanju tega operativnega cilja se ocenjuje na podlagi kazalnikov, kot so:

Napredek pri uresničevanju tega operativnega cilja se ocenjuje na podlagi kazalnikov, kot so:

 

– število in vrsta ukrepov za krepitev zmožnosti;

število in vrsta ukrepov za krepitev zmožnosti v tretjih državah;

– število osebja v tretjih državah in prostovoljcev, ki so udeleženi pri ukrepih za krepitev zmožnosti.

število osebja v tretjih državah in prostovoljcev, ki so udeleženi pri ukrepih za krepitev zmožnosti.

 

raven zadovoljstva osebja organizacij gostiteljic in prostovoljcev v tretjih državah, ki so udeleženi pri ukrepih za krepitev zmožnosti, s kakovostjo izvajanih ukrepov.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) Spodbujanje prepoznavnosti vrednot Unije na področju humanitarne pomoči

(d) Spodbujanje prepoznavnosti vrednot Unije na področju humanitarne pomoči

Napredek pri uresničevanju tega operativnega cilja se ocenjuje na podlagi kazalnikov, kot so:

Napredek pri uresničevanju tega operativnega cilja se ocenjuje na podlagi kazalnikov, kot so:

raven znanja prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers o humanitarni pomoči EU;

število in vrsta ukrepov obveščanja, komuniciranja in ozaveščanja, organiziranih pred in med napotitvijo prostovoljcev ter po njej;

raven ozaveščenosti o prostovoljski enoti za humanitarno pomoč pri ciljnem prebivalstvu v Uniji, v skupnostih iz tretjih držav, ki so udeležene pri pomoči ali ki jo prejemajo, in pri drugih humanitarnih akterjih;

raven ozaveščenosti o pobudi EU Aid Volunteers pri ciljnem prebivalstvu Unije, pri skupnostih iz tretjih držav, ki so udeležene pri pomoči ali ki jo prejemajo, in pri drugih humanitarnih akterjih.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) Krepitev skladnosti in doslednosti prostovoljstva po državah članicah z namenom izboljšanja možnosti za državljane Unije, da se udeležijo dejavnosti in operacij humanitarne pomoči. Napredek pri uresničevanju tega operativnega cilja se ocenjuje na podlagi kazalnikov, kot so:

(e) Krepitev skladnosti, doslednosti in zanesljivosti prostovoljstva po državah članicah z namenom izboljšanja možnosti za državljane Unije, da se udeležijo dejavnosti in operacij humanitarne pomoči. Napredek pri uresničevanju tega operativnega cilja se ocenjuje na podlagi kazalnikov, kot so:

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka e – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

število certificiranih organizacij pošiljateljic;

kvalitativna in kvantitativna ocena certificiranih organizacij pošiljateljic (na primer število, struktura, mehanizmi sodelovanja ipd.);

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kazalniki iz odstavka 1(a) do (e) se po potrebi uporabljajo za spremljanje, ocenjevanje in preverjanje uspešnosti. Kazalniki so okvirni in se lahko spremenijo v skladu s postopkom iz člena 25, in sicer na podlagi izkušenj, pridobljenih z merjenjem napredka.

2. Kazalniki iz odstavka 1(a) do (e) se po potrebi uporabljajo za spremljanje, ocenjevanje in preverjanje uspešnosti. Kazalniki so okvirni in se lahko spremenijo v skladu s postopkom iz člena 25, in sicer na podlagi izkušenj, pridobljenih z merjenjem napredka. Komisija določi kvalitativne kazalnike učinkovitosti, odziva na potrebe, ugotovljene na terenu, trajanja ukrepov in dodane vrednosti, ki jo ustvarijo prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers pri krepitvi zmožnosti Unije, da se odziva na humanitarne krize, kot so opredeljene v členu 3.

 

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Poglavje II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi v okviru pobude EU Aid Volunteers

Ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

Člen 8

Ukrepi v okviru pobude EU Aid Volunteers

Ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers

Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers si prizadevajo uresničiti cilje iz členov 3 in 7 z naslednjimi vrstami ukrepov:

Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers si prizadevajo uresničiti cilje iz členov 3 in 7 z naslednjimi vrstami ukrepov:

razvojem in vzdrževanjem standardov za kandidate za prostovoljce in prostovoljce v okviru pobude EU Aid Volunteers;

razvojem in vzdrževanjem standardov za kandidate za prostovoljce in prostovoljce v okviru pobude EU Aid Volunteers;

razvojem in vzdrževanjem mehanizma certificiranja za organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice;

razvojem in vzdrževanjem mehanizma certificiranja za organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice;

določitvijo in izborom kandidatov za prostovoljce;

določitvijo in izborom kandidatov za prostovoljce;

vzpostavitvijo programa usposabljanja in podpore za usposabljanje in vajeništvo;

vzpostavitvijo programa usposabljanja in podpore za usposabljanje in vajeništvo v partnerskem sodelovanju z lokalnimi organizacijami s praktičnimi izkušnjami na tem področju;

vzpostavitvijo, vzdrževanjem in posodabljanjem registra za prostovoljce v okviru pobude EU Aid Volunteers;

vzpostavitvijo, vzdrževanjem in posodabljanjem registra za prostovoljce v okviru pobude EU Aid Volunteers;

 

napotitvijo prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers v tretje države na dejavnosti in operacij humanitarne pomoči;

napotitvijo prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers v tretje države na dejavnosti in operacij humanitarne pomoči;

krepitvijo zmožnosti organizacij gostiteljic:

krepitvijo zmožnosti organizacij gostiteljic:

 

priznavanjem in ovrednotenjem izkušenj prostovoljcev, ki so uspešno sodelovali pri pobudi EU Aid Volunteers;

vzpostavitvijo in upravljanjem mreže prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers;

vzpostavitvijo in upravljanjem mreže prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers in spodbujanjem izmenjave primerov dobre prakse med časom opravljanja prostovoljnega dela in po njem;

komuniciranjem, ozaveščanjem in prepoznavnostjo;

komuniciranjem, ozaveščanjem in prepoznavnostjo;

pomožno dejavnostjo, ki spodbuja odgovornost, preglednost in učinkovitost prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

pomožno dejavnostjo, ki spodbuja odgovornost, preglednost in učinkovitost prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) določitev in izbor kandidatov za prostovoljce za napotitev na operacije humanitarne pomoči ter njihove priprave;

(a) določitev in izbor kandidatov za prostovoljce za napotitev na operacije humanitarne pomoči ter njihove priprave;

 

Kandidati za prostovoljce se določijo in izberejo na podlagi usposobljenosti in posebnih znanj, ki ustrezajo potrebam, ugotovljenim v državah napotitve, in bodo ustvarili dodano vrednost za organizacije gostiteljice in lokalne skupnosti.

 

Pri določitvi in izboru se upošteva raznovrstnost profilov in usposobljenosti mladih in strokovnjakov, ki prav tako ustrezajo konkretnim potrebam, ugotovljenim na terenu.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) upravljanje in napotitev prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers v tretje države.

(b) upravljanje in napotitev prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers v tretje države.

 

Pri napotitvi se upoštevata usposobljenost in jezikovno znanje prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Standardi iz odstavka 1 se določijo glede na obstoječe standarde in programe v skladu s ciljem, opredeljenim v členu 3.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. S temi standardi se zagotavlja dolžnost skrbnega ravnanja, zlasti pa so z njimi določeni odgovornosti organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic, minimalne zahteve za kritje dnevnic, nastanitve in drugih relevantnih stroškov, zavarovalno kritje, varnostni postopki ter drugi ustrezni elementi.

2. S temi standardi se zagotavlja dolžnost skrbnega ravnanja, zlasti pa so z njimi določeni odgovornosti organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic, nadzor, stalno usposabljanje in vodenje prostovoljcev, minimalne zahteve za kritje dnevnic, nastanitve in drugih relevantnih stroškov, zavarovalno kritje, varnostni postopki ter drugi ustrezni elementi.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija vzpostavi mehanizem certificiranja, ki zagotavlja, da organizacije pošiljateljice spoštujejo standarde iz člena 9, in diferenciran mehanizem certificiranja za organizacije gostiteljice.

1. Komisija vzpostavi mehanizem certificiranja, oblikovan ob tesnem sodelovanju s humanitarnimi partnerji, ki zagotavlja, da organizacije pošiljateljice spoštujejo standarde iz člena 9, in diferenciran mehanizem certificiranja za organizacije gostiteljice. Ta mehanizem je vključujoč in nediskriminatoren za katero koli upravičeno organizacijo.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija si pri vzpostavitvi mehanizma certificiranja prizadeva za sinergije z instrumenti partnerstva Komisije na področju humanitarne pomoči in obstoječimi humanitarnimi standardi, da bi dosegla upravno poenostavitev.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) Mednarodni odbor Rdečega križa, Mednarodna federacija nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca;

(b) Mednarodna federacija nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Brez poseganja v zahteve iz odstavkov 2 in 3 lahko organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice izvajajo ukrepe prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers v povezavi s pridobitnimi zasebnimi organizacijami.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija oblikuje program usposabljanja, da bi pripravila kandidate za prostovoljce na izvajanje humanitarnih dejavnosti in na napotitev na operacije humanitarne pomoči.

1. Komisija na podlagi obstoječih standardov in v partnerstvu s specializiranimi institucijami oblikuje program usposabljanja, da bi pripravila kandidate za prostovoljce na izvajanje humanitarnih dejavnosti in na napotitev na operacije humanitarne pomoči.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kandidati za prostovoljce, ki so bili določeni in izbrani v skladu s členom 11, so upravičeni do udeležbe v programu usposabljanja. Obseg in vsebina posameznega usposabljanja, ki ga mora opraviti vsak kandidat za prostovoljca, se določita na podlagi njegovih potreb, pri čemer se upoštevajo njegove predhodne izkušnje.

2. Kandidati za prostovoljce, ki so bili določeni in izbrani v skladu s členom 11, so upravičeni do udeležbe v programu usposabljanja Unije, ki ga izvajajo specializirane organizacije. Obseg in vsebina posameznega usposabljanja, ki ga mora opraviti vsak kandidat za prostovoljca, se določita na podlagi njegovih potreb, pri čemer se upoštevajo njegove predhodne izkušnje.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Brez poseganja v odstavek 3 se lahko certificirane organizacije pošiljateljice za kandidate za prostovoljce, ki še niso opravljali vajeništva, po potrebi organizira dodatne priprave na napotitev. Te priprave in vajeništvo so skladni s standardi za priprave iz člena 9(1)(a).

4. Brez poseganja v odstavek 3 se lahko certificirane organizacije pošiljateljice za kandidate za prostovoljce, ki še niso opravljali vajeništva, po potrebi organizira dodatne priprave na napotitev. Te priprave in vajeništvo so skladni s standardi za priprave iz člena 9(1)(a). Prostovoljci v okviru pobude EU aid volunteers so lahko pred napotitvijo deležni dodatnega usposabljanja, ki je posebej prilagojeno potrebam in posebnostim kraja napotitve.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Program usposabljanja vključuje oceno pripravljenosti kandidatov za prostovoljce na napotitev na operacije humanitarne pomoči.

5. Program usposabljanja vključuje oceno pripravljenosti kandidatov za prostovoljce na napotitev na operacije humanitarne pomoči in na učinkovito odzivanje na lokalne potrebe. Ta ocena se izvede v sodelovanju z organizacijo pošiljateljico.

Predlog spremembe  56

Predlog sklepa

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kandidati za prostovoljce, ki so uspešno opravili ocenjevanje iz člena 12(5), se štejejo za prostovoljce v okviru pobude EU Aid Volunteers. Kot taki se lahko vpišejo v register prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers (v nadaljnjem besedilu: register) in so upravičeni do napotitve.

1. Kandidati za prostovoljce, ki so uspešno opravili ocenjevanje iz člena 12(5), se štejejo za prostovoljce v okviru pobude EU Aid Volunteers. Kot taki se lahko vpišejo v register prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers (v nadaljnjem besedilu: register) in so upravičeni do napotitve za obdobje, ki ni daljše od dveh let, po tem pa se jih ponovno oceni.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers, ki so vpisani v register, se lahko napotijo na dejavnosti in operacije humanitarne pomoči, kakor so opredeljene v členu 5(d):

1. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers, ki so vpisani v register, se lahko, razen v primeru oboroženih konfliktov in notranjih nemirov, napotijo na dejavnosti in operacije humanitarne pomoči, kakor so opredeljene v členu 5(d):

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Napotitev je odziv na resnične potrebe, ki jih na lokalni ravni izrazijo organizacije gostiteljice. Vloga prostovoljcev se jasno opredeli.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V pogodbi med organizacijami pošiljateljicami in prostovoljcem se opredelijo posebni pogoji za napotitev prostovoljcev, vključno s trajanjem in lokacijo napotitve ter nalogami prostovoljca.

3. V pogodbi med organizacijami pošiljateljicami in prostovoljcem se opredelijo posebni pogoji za napotitev prostovoljcev, vključno med drugim s trajanjem in lokacijo napotitve ter nalogami prostovoljca. V pogodbi morajo biti opredeljene pravice in dolžnosti prostovoljca ali pa mora biti v njej navedeno, kje so zabeležene pravice in dolžnosti.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Vsakemu prostovoljcu se dodeli mentor iz organizacije gostiteljice, ki prostovoljca med napotitvijo nadzira in podpira.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Priznavanje in vrednotenje izkušenj prostovoljcev

 

1. Komisija podpira ukrepe vrednotenja izkušenj in priznavanja sodelovanja prostovoljca za priznanje njegovih izkušenj in potrditev dosežkov na poklicni in družbeni ravni. Izkušnje prostovoljcev se certificirajo po uspešni napotitvi na terenu.

 

2. Register lahko razlikuje med prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers glede na prejšnje izkušnje, pridobljene v okviru humanitarnih operacij.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija vzpostavi in upravlja mrežo prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers (v nadaljnjem besedilu: mreža).

1. Komisija vzpostavi in upravlja mrežo prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers (v nadaljnjem besedilu: mreža).

2. Z mrežo je poenostavljena interakcija med kandidati za prostovoljce in prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers, ki so udeleženi ali so bili udeleženi v pobudi; med temi prostovoljci in drugimi upravičenci do dejavnosti prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, zlasti tistimi iz člena 15; in med drugimi relevantnimi akterji. Z mrežo so zagotovljene priložnosti za virtualno interakcijo, zlasti z izmenjavo znanja in širjenjem informacij o pobudi EU Aid Volunteers, zagotovljena pa je tudi podpora drugim primernim dejavnostim, kot so seminarji in delavnice.

2. Z mrežo je poenostavljena interakcija med kandidati za prostovoljce in prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers, ki so udeleženi ali so bili udeleženi v pobudi EU Aid Volunteers; med temi prostovoljci in drugimi upravičenci do dejavnosti prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, zlasti tistimi iz člena 15; in med drugimi relevantnimi akterji. Z mrežo so zagotovljene priložnosti za virtualno interakcijo, zlasti z izmenjavo znanja in širjenjem informacij o pobudi EU Aid Volunteers, zagotovljena pa je tudi podpora drugim primernim dejavnostim, kot so seminarji in delavnice.

3. Z mrežo se zagotavljajo in spodbujajo tudi priložnosti za spletno prostovoljstvo, da bi se tako dopolnile in okrepile dejavnosti prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

3. Z mrežo se zagotavljajo in spodbujajo tudi priložnosti za spletno prostovoljstvo, da bi se tako dopolnile in okrepile dejavnosti prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija zagotavlja podporo ukrepom javnega obveščanja, komuniciranja in ozaveščanja za spodbujanje pobude EU Aid Volunteers in za spodbujanje prostovoljstva na področju humanitarne pomoči znotraj Unije in v tretjih državah, ki imajo koristi od teh ukrepov.

1. Komisija zagotavlja podporo ukrepom javnega obveščanja, komuniciranja in ozaveščanja za spodbujanje pobude EU Aid Volunteers in za spodbujanje prostovoljstva na področju humanitarne pomoči znotraj Unije in v tretjih državah, ki imajo koristi od teh ukrepov. Taki ukrepi podpirajo obstoječe pobude v državah članicah.

2. Komisija razvije akcijski načrt za obveščanje in komuniciranje o ciljih, ukrepih in rezultatih prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, v katerem so opredeljene dejavnosti komuniciranja in širjenja informacij, namenjene javnosti, zlasti evropskim državljanom in morebitnim prihodnjim kandidatom za prostovoljce ter upravičencem do ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers. Vsi upravičenci do ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, zlasti organizacije pošiljateljice in gostiteljice, izvajajo ta akcijski načrt.

2. Komisija razvije akcijski načrt za obveščanje in komuniciranje o ciljih, ukrepih in rezultatih prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, v katerem so opredeljene dejavnosti komuniciranja in širjenja informacij, namenjene javnosti, zlasti evropskim državljanom in morebitnim prihodnjim kandidatom za prostovoljce ter upravičencem do ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers. Vsi upravičenci do ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, zlasti organizacije pošiljateljice in gostiteljice, izvajajo ta akcijski načrt.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija zagotavlja podporo ukrepom javnega obveščanja, komuniciranja in ozaveščanja za spodbujanje pobude EU Aid Volunteers in za spodbujanje prostovoljstva na področju humanitarne pomoči znotraj Unije in v tretjih državah, ki imajo koristi od teh ukrepov.

1. Komisija zagotavlja podporo ukrepom javnega obveščanja, komuniciranja in ozaveščanja za spodbujanje pobude EU Aid Volunteers in za spodbujanje prostovoljstva na področju humanitarne pomoči znotraj Unije in v tretjih državah, ki imajo koristi od teh ukrepov.

2. Komisija razvije akcijski načrt za obveščanje in komuniciranje o ciljih, ukrepih in rezultatih prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, v katerem so opredeljene dejavnosti komuniciranja in širjenja informacij, namenjene javnosti, zlasti evropskim državljanom in morebitnim prihodnjim kandidatom za prostovoljce ter upravičencem do ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers. Vsi upravičenci do ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, zlasti organizacije pošiljateljice in gostiteljice, izvajajo ta akcijski načrt.

2. Komisija razvije akcijski načrt za obveščanje in komuniciranje o ciljih, ukrepih in rezultatih prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, v katerem so opredeljene dejavnosti komuniciranja in širjenja informacij, namenjene javnosti, zlasti evropskim državljanom in morebitnim prihodnjim kandidatom za prostovoljce ter upravičencem do ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers. Vsi upravičenci do ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, zlasti organizacije pošiljateljice in gostiteljice, izvajajo ta akcijski načrt.

3. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers po potrebi ob pomoči in usmerjanju organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic sodelujejo pri ustreznih dejavnosti obveščanja, komuniciranja in ozaveščanja pred napotitvijo, med njo in po njej, da bi tako zagotovili podporo prostovoljcem v okviru pobude EU Aid Volunteers in svojemu sodelovanju v tej enoti. Komisija opredeli navedene dejavnosti, s katerimi prostovoljcem niso naložene nesorazmerne obveznosti.

3. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers ob pomoči in usmerjanju organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic sodelujejo pri ustreznih dejavnosti obveščanja, komuniciranja in ozaveščanja pred napotitvijo, med njo in po njej, da bi tako zagotovili podporo prostovoljcem v okviru pobude EU Aid Volunteers in svojemu sodelovanju v tej enoti. Komisija opredeli navedene dejavnosti, s katerimi prostovoljcem niso naložene nesorazmerne obveznosti.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Poglavje III – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančne določbe

Programiranje in dodelitev sredstev

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

18. Upravičeni ukrepi

(Ne zadeva slovenske različice.)

1. Ukrepi iz člena 8 so upravičeni do finančne pomoči, vključno z ukrepi, ki so potrebni za njihovo izvedbo, in ukrepi, ki so namenjeni krepitvi usklajevanja med pobudo EU Aid Volunteers in drugimi ustreznimi programi na nacionalni in mednarodni ravni.

 

2. Dodelitve finančne pomoči iz odstavka 1 se lahko uporabijo tudi za kritje stroškov v zvezi z dejavnostmi v sklopu priprav, spremljanja, nadziranja, revizije in ocenjevanja, ki so nujne za upravljanje pobude EU Aid Volunteers in za uresničitev njenih ciljev.

 

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 18a

 

Večletni delovni programi

 

1. Komisija brez poseganja v pristojnosti proračunskega organa sprejme dva zaporedna večletna okvirna delovna programa, ki skupaj zajemata obdobje 2014–2020, v skladu s splošnimi načeli te uredbe. Programa predstavljata podlago za letno načrtovanje v okviru te uredbe.

 

2. Dokumenti Unije iz odstavka 1 se štejejo za strateške programske dokumente. Komisija sprejme te dokumente Unije z delegiranimi akti v skladu s členom 25.

 

3. Večletna delovna programa določata zastavljene cilje, prednostne naloge, pričakovane rezultate, metodo izvajanja, dodelitev sredstev v širšem smislu, v zvezi z nepovratnimi sredstvi pa prednostne naloge, ključna merila za ocenjevanje in najvišjo dovoljeno stopnjo financiranja.

 

4. Komisija izvede oceno rezultatov, pridobljenih v obdobju, ki ga zajema prvi večletni delovni program, ter kvalitativnih in kvantitativnih vidikov izvajanja te uredbe v skladu s členom 26. Komisija pri pripravi drugega večletnega delovnega programa v celoti upošteva ugotovitve te ocene in, če je to ustrezno, sprejme zakonodajni predlog spremembe te uredbe.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen – 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 18b

 

Letni delovni programi

 

1. Komisija brez poseganja v pristojnosti proračunskega organa sprejme letne okvirne delovne programe, ki temeljijo na večletnem delovnem programu, kot ga določa člen 18a, in so skladni z njim ter s splošnimi načeli te uredbe.

 

2. Dokumenti Unije iz odstavka 1 se sprejmejo z izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom preučitve iz člena 24(2).

 

3. Letni delovni programi vsebujejo opis ukrepov, ki se financirajo, navedbo zneska, dodeljenega vsakemu ukrepu, in okviren časovni razpored izvajanja.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna pomoč v okviru te uredbe se lahko dodeli fizičnim osebam in pravnim osebam zasebnega ali javnega prava, ki se na podlagi tega štejejo za finančne upravičence v smislu Finančne uredbe XX/2012.

Finančna pomoč v okviru te uredbe se lahko dodeli fizičnim osebam in pravnim osebam zasebnega ali javnega prava, ki se na podlagi tega štejejo za finančne upravičence v smislu Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije 1.

 

____________

 

1 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 20

Člen 20

Proračunska sredstva

Finančni referenčni znesek

Referenčni finančni znesek za izvajanje te uredbe v obdobju od leta 2014 do leta 2020 znaša 239 100 000 EUR v tekočih cenah.

Referenčni finančni znesek za izvajanje te uredbe v obdobju od leta 2014 do leta 2020 znaša […] EUR v tekočih cenah.

 

Proračunski organ odobri razpoložljiva letna proračunska sredstva brez poseganja v določbe uredbe, ki opredeljuje večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, in v Medinstitucionalni sporazum z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

Po potrebi se lahko odobrena sredstva vključijo v proračun po letu 2020 za kritje podobnih stroškov, da se omogoči upravljanje ukrepov, katerih izvajanje do 31. decembra 2020 še ne bo dokončano.

Po potrebi se lahko odobrena sredstva za plačila vključijo v proračun po letu 2020 za kritje podobnih stroškov, da se omogoči upravljanje plačil za ukrepe, katerih izvajanje do 31. decembra 2020 še ne bo dokončano.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija izvaja finančno pomoč Unije v skladu s Finančno uredbo XX/2012, ki se uporablja za proračun Unije.

1. Komisija izvaja finančno pomoč Unije v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za izvajanje te uredbe Komisija sprejme letni delovni program za pobudo EU Aid Volunteers v skladu s postopkom iz člena 24(2). V njem so določeni zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, metoda izvajanja in zanje namenjeni skupni znesek. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki jim bo namenjeno financiranje, navedbo zneskov, dodeljenih posameznemu ukrepu, in okvirni časovni razpored izvedbe. Kar zadeva donacije, program vključuje prednostne naloge, ključna merila za ocenjevanje in najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja.

črtano

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija lahko preuči dodano vrednost in prednosti pri upravljanju v zvezi z vzpostavitvijo skrbniškega sklada EU.

4. Komisija lahko preuči dodano vrednost in prednosti pri upravljanju v zvezi z vzpostavitvijo skrbniškega sklada EU, pri tem pa upošteva ustrezne določbe, zlasti pa člen 187 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

 

Če Komisija ustanovi skrbniški sklad EU, za sprejetje večletnega ali letnega delovnega programa tega sklada velja postopek iz člena 25.

 

Skrbniški sklad v okviru pobude EU Aid Volunteers se lahko vzpostavi le, če podrobna analiza uporabe skrbniških skladov EU za predvidene dejavnosti dokaže dodano vrednost tovrstnega skrbniškega sklada.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen v skladu s členom 17(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1257/96 o humanitarni pomoči. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen v skladu s členom 17(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1257/96 o humanitarni pomoči. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. Pri delu odbora sodeluje opazovalec Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(2) in člena 9 se Komisiji podeli za obdobje sedmih let od začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(2), členov 9 in 18a ter člena 21(4) se Komisiji podeli za obdobje sedmih let od začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Organizacije pošiljateljice, ki napotijo prostovoljce na operacije zunaj Unije, so odgovorne za spremljanje njihovih dejavnosti in Komisiji redno predlagajo poročila o spremljanju.

3. Organizacije pošiljateljice, ki napotijo prostovoljce na operacije zunaj Unije, so odgovorne za spremljanje njihovih dejavnosti in Komisiji redno posredujejo poročila o spremljanju, v katerih se ščitijo vse pravice posameznih prostovoljcev glede varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vmesno poročilo o ocenjevanju doseženih rezultatov ter kakovostnih in količinskih vidikov izvajanja te uredbe v prvih treh letih njenega izvajanja, vendar najpozneje do 31. decembra 2017;

(a) vmesno poročilo o ocenjevanju doseženih rezultatov ter kakovostnih in količinskih vidikov izvajanja te uredbe, tudi o učinku prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers na področju humanitarne pomoči in o stroškovni učinkovitosti programa, v prvih treh letih njenega izvajanja, vendar najpozneje do 30. junija 2017;

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavka 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

 

Uporablja se od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.

OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje in splošne opombe

Evropska komisija je 19. septembra 2012 sprejela predlog uredbe o ustanovitvi evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (EU Aid Volunteers), kot je predvideno v členu 214(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Njegov cilj je izraziti humanitarne vrednote Unije in solidarnost z ljudmi v stiski s spodbujanjem učinkovite in prepoznavne evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč, ki prispeva h krepitvi zmožnosti Unije, da se odziva na humanitarne krize, ter krepitvi zmožnosti in odpornosti skupnosti v tretjih državah, ki so ranljive ali so jih prizadele nesreče.

Predlog temelji na sporočilu iz leta 2010 z naslovom Prostovoljstvo kot izraz solidarnosti državljanov EU: prvi razmislek o Evropski prostovoljski enoti za humanitarno pomoč.

Poročevalka pozdravlja prizadevanje Komisije, da bi s to pobudo dopolnila in ne podvojila obstoječe strukture in organizacije.

Pozdravi lahko tudi dejstvo, da ukrepe enote vodijo humanitarna načela in Evropsko soglasje o humanitarni pomoči ter da napotitev temelji na potrebah, ugotovljenih na terenu.

Enota zapolnjuje vrzeli sedanjega humanitarnega prostovoljstva in prispeva tudi k ozaveščanju javnosti in ideji evropskega državljanstva.

Solidarnost je temeljna vrednota Unije, prostovoljstvo pa je njen konkreten in očiten izraz. Unija mora zagotoviti ustrezno humanitarno pomoč ob soočenju s povečanim številom in obsegom humanitarnih kriz. Prostovoljci lahko okrepijo operacije humanitarne pomoči EU.

Nekateri humanitarni partnerji so izrazili pomisleke glede te pobude, to je glede resnične dodane vrednosti, ki bi jo ta enota prispevala k humanitarnim ukrepom EU, in glede njenega financiranja.

Poročevalka podpira celotno pobudo ter se strinja z načeli in cilji, ki jih je Komisija določila v predlogu. Vendar nekatere določbe predloga uredbe ostajajo zelo nejasne, zato jih je treba dopolniti in določiti natančneje. Poročevalka tako predlaga več sprememb, zlasti da bi zagotovili resnično dodano vrednost predloga.

Razmišljanja o pripravi osnutka poročila so potekala na podlagi izkušenj, pridobljenih pri različnih preteklih in tekočih pilotnih projektih, povezanih s predlogom.

2. Glavni vidiki osnutka poročila

(a) Področje uporabe, cilji in splošna načela:

Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers bodo napoteni na operacije humanitarne pomoči v tretje države zaradi kriz, ki jih povzroči človek, ali zaradi naravnih nesreč.

Poročevalka predlaga jasno izključitev oboroženih konfliktov in notranjih nemirov, da se zagotovita varnost in zaščita prostovoljcev.

V primeru nesreč morajo biti prostovoljci – v okviru njihovega prispevka h krepitvi zmožnosti Unije, da se odziva na humanitarne krize – vključeni predvsem v priprave na nesreče, zmanjševanje nevarnosti nesreč in krepitev povezave med dejavnostmi pomoči, obnove in razvoja (LRRD). LRRD je v središču razmišljanj v Evropskem parlamentu, še zlasti v okviru pogajanj o instrumentu za financiranje razvojnega sodelovanja.

Poročevalka opozarja, da morajo ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers upoštevati Evropsko soglasje o humanitarni pomoči.

Da bi uresničili cilje uredbe, je treba ob začetku izvajanja programa vzpostaviti prostor za posvetovanje in dialog, ki bo združeval predstavnike Komisije, držav članic ter organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic.

(b) Dodana vrednost, humanitarne potrebe in učinki:

Število, obseg in zapletenost humanitarnih kriz po svetu so se znatno povečali. To je privedlo do vse večje potrebe po humanitarnih akterjih, ki bi zagotovili učinkovit odziv. Potrebe se povečujejo, vendar jim financiranje v tem obdobju finančnih kriz ne sledi. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers morajo ustvariti resnično dodano vrednost humanitarnih ukrepov EU, organizacij gostiteljic in lokalnih skupnosti, napotitev prostovoljcev pa mora temeljiti na potrebah, ugotovljenih na terenu.

Vrsta predlaganih sprememb krepi te točke, ki jih predlog Komisije že vsebuje. Pobuda EU Aid Volunteers mora biti v celoti humanitarni instrument, ki dopolnjuje in krepi humanitarne ukrepe EU z najboljšo možno uporabo predvidenih finančnih sredstev.

Napotitev bo morala biti odziv na resnične potrebe, ki jih na lokalni ravni izrazijo organizacije gostiteljice. Vloga prostovoljcev mora biti jasno opredeljena.

Komisija predlaga vmesno ocenjevalno poročilo. V njem bo treba oceniti učinek prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers na področju humanitarne pomoči in stroškovno učinkovitost programa.

(c) Operativni cilji in kazalniki za ocenjevanje:

Komisija predlaga operativne cilje. Napredek pri uresničevanju teh ciljev se ocenjuje na podlagi kazalnikov.

Predlagani kazalniki so okvirni in jih je mogoče spremeniti v skladu s postopkom za delegirane akte.

Predlagani kazalniki so samo kvantitativni, kar za poročevalko ni sprejemljivo. V predlogih sprememb predlaga, naj se doda najmanj en kvalitativni kazalnik za vsak operativni cilj, da bi bili ti zapisani v zakonodajnem aktu. Tako je treba oceniti zlasti dejanski humanitarni prispevek prostovoljcev in kakovost izvedenih ukrepov.

Komisija bo morala v okviru postopka za delegirane akte pripraviti kvalitativne kazalnike učinkovitosti, odziva na potrebe, opredeljene na terenu, in dodane vrednosti, ki jo ustvarijo prostovoljci.

(d) Upravna obremenitev in organizacije pošiljateljice:

Komisija vzpostavi mehanizem certificiranja za organizacije pošiljateljice.

Humanitarno pomoč GD ECHO izvajajo številni humanitarni partnerji, zlasti nevladne organizacije na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu. Male nevladne organizacije se morajo v odnosih s Komisijo spopadati z velikimi upravnimi bremeni.

Poročevalka meni, da si mora Komisija prizadevati za vzpostavitev preprostega sistema mehanizma certificiranja, ki bo zasledoval sinergije zlasti s partnerskimi instrumenti in obstoječimi humanitarnimi standardi.

(e) Standardi za prostovoljce:

Komisija bo sprejela standarde za določitev, izbor, usposabljanje in napotitev prostovoljcev. Pomembno je, da se ti standardi določijo na podlagi obstoječih standardov in programov v duhu skladnosti ter kopičenja izkušenj in praks.

Poročevalka meni, da je treba kandidate za prostovoljce določiti in izbrati na podlagi usposobljenosti in posebnih znanj. Pri določitvi in izboru bo treba upoštevati raznovrstnost profilov in usposobljenosti mladih in strokovnjakov, ki bodo ustrezali konkretnim potrebam.

Program usposabljanja, ki ga pripravi Komisija, bo moral temeljiti na obstoječih standardih in partnerstvu s specializiranimi institucijami. Poročevalka predlaga, naj se tako pripravljen program usposabljanja izvaja v tesnem sodelovanju z omenjenimi specializiranimi organizacijami.

Da bi organizacije pošiljateljice vključili v usposabljanje, bodo sodelovale pri ocenjevanju pripravljenosti kandidatov za prostovoljce.

Poročevalka predlaga tudi, da se pri napotitvi upoštevajo usposobljenost in jezikovno znanje prostovoljcev.

(f) Vrednotenje izkušenj in priznavanje sodelovanja prostovoljca:

Poročevalka v zvezi s tem predlaga vrsto sprememb.

Najprej, prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers so lahko po prvi napotitvi priznani kot certificirani prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers. Ti certificirani prostovoljci bodo lahko vpisani v register, ki ga je predvidela in ga bo upravljala Komisija.

Komisija bo poleg tega podpirala ukrepe vrednotenja izkušenj in priznavanja sodelovanja prostovoljca, da bi potrdili dosežke, priznane na poklicnem področju.

(g) Sodelovanje z drugimi državami:

Poročevalka predlaga, naj se iz določb o možnosti pridružitve prostovoljcem v okviru pobude EU Aid Volunteers črtajo državljani in organizacije pošiljateljice iz partnerskih držav v okviru evropske sosedske politike.

Tudi če Komisija predlaga, naj to sodelovanje temelji na odobrenih sredstvih teh držav, poročevalka meni, da gre za evropski program, ki krepi idejo evropskega državljanstva.

3. Horizontalni elementi v zvezi z instrumenti za financiranje zunanjega delovanja EU (2014–2020): postopek v odboru in izvrševanje na Komisijo prenesenih pooblastil:

Komisija za izvajanje nekaterih določb predloga uredbe predlaga, naj se glede na posamezni primer uporabijo postopek v odboru ali delegirani akti.

Poročevalka meni, da je Evropska komisija na splošno upoštevala posebne pravice in pristojnosti, ki jih Lizbonska pogodba podeljuje Evropskemu parlamentu v zvezi z zgoraj navedenima postopkoma.

Poročevalka vseeno predlaga določitev splošnega okvira načrtovanja, ki je drugačen od okvira, ki ga predlaga Komisija, ter skladen s posebnimi pravicami Parlamenta in njegovimi predlogi za nov instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (2014–2020).

Dva zaporedna večletna delovna programa bosta sprejeta z delegiranima aktoma. V njiju so določeni predvsem zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, metoda izvajanja in zanju namenjeni skupni znesek.

Letni delovni programi, s katerimi se izvajajo večletni programi, bodo sprejeti v postopku v odboru, vsebovali pa bodo nebistvene elemente, kot sta opis ukrepov in znesek, dodeljen posameznemu ukrepu.

Poročevalka v skladu z veljavnimi predpisi predlaga, naj se v predlog vnese, da se določbe o vzpostavitvi, opredelitvi ciljev, upravljanju in izvajanju skrbniškega sklada EU sprejmejo po postopku za delegirane akte.

MNENJE Odbora za proračun (5.3.2013)

za Odbor za razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč
(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

Pripravljavka mnenja: María Muñiz De Urquiza

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je 19. septembra 2012 predstavila predlog uredbe o ustanovitvi evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč. Gre za prvo pobudo za vzpostavitev vseevropskega mehanizma prostovoljcev, pripravljeno kot odgovor na ugotovljene vrzeli na področju prostovoljstva v EU, na primer pomanjkanje strukturiranega pristopa na ravni Unije, majhna odmevnost humanitarnih ukrepov EU, pomanjkanje enotnega mehanizma za izbiro prostovoljcev in pomanjkanje ustrezno usposobljenih prostovoljcev na področju humanitarne pomoči.

Cilj predloga Komisije je okrepiti zmožnost Unije pri odzivanju na humanitarne krize ter razviti celovit okvir standardov in postopkov, s katerimi bi vzpostavili mrežo prostovoljcev na področju humanitarne pomoči, ki bi bili ustrezno usposobljeni in kvalificirani, njihova varnost pa bi bila postavljena na prvo mesto.

Predlagani finančni referenčni znesek za obdobje večletnega finančnega okvira 2014–2020 je 210 milijonov EUR v stalnih cenah.

Čeprav je predlog Komisije dobra začetna podlaga za vzpostavitev evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč, ga želi pripravljavka mnenja dodatno okrepiti in natančneje uskladiti z novimi finančnimi pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (Uredba št. 966/2012), zlasti v zvezi s pooblastili Komisije za vzpostavitev in upravljanje skrbniškega sklada EU v okviru humanitarne pomoči. Čeprav skrbniški skladi niso vključeni v proračun, bi jih bilo treba upravljati v skladu s finančno uredbo, in sicer v takšnem obsegu, kot je potrebno za zagotavljanje varnosti in preglednosti sredstev Unije. Zato bi morala Komisija predsedovati upravnemu odboru, ustanovljenemu za posamezen skrbniški sklad, da bi na ta način zastopala donatorje in odločala o uporabi sredstev. Ustrezne določbe o skrbniških skladih so zajete v členu 187 nove finančne uredbe in členu 259 delegirane uredbe o pravilih za njeno uporabo.

Pripravljavka mnenja prav tako vztraja pri tem, da se morajo dejavnosti na ravni Unije in nacionalni ravni usklajevati in dopolnjevati ter da je treba sodelovati z drugimi mednarodnimi in lokalnimi donatorji.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a. poudarja, da so finančna sredstva, določena v zakonodajnem predlogu, le okvirna za zakonodajni organ in jih ni mogoče dokončno določiti, dokler ne bo dosežen dogovor o predlogu uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020;

Predlog spremembe    2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b. opozarja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo1; ponovno poudarja, da bodo v naslednjem večletnem finančnem okviru potrebna zadostna dodatna sredstva, da bi Uniji omogočili izpolnitev njenih sedanjih političnih prednostnih nalog in novih nalog iz Lizbonske pogodbe ter odzivanje na nepredvidene dogodke; poudarja, da se lahko za doseganje dogovorjenih ciljev Unije, za obveznosti in za načelo solidarnosti Unije nameni le omejen finančni prispevek, kljub povečanju sredstev v naslednjem večletnem finančnem okviru za najmanj 5 % v primerjavi z letom 2013; poziva Svet, naj, če se ne strinja s tem pristopom, jasno opredeli, katere od njegovih prednostnih političnih nalog ali projektov bi bilo mogoče kljub dokazani evropski dodani vrednosti povsem opustiti;

 

_______________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe    3

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1c (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1c. meni, da bi bilo treba za to pobudo zagotoviti ločeno financiranje in proračunska sredstva, hkrati pa bi se morala še naprej vzajemno dopolnjevati z drugimi instrumenti zunanje politike Unije;

Predlog spremembe    4

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1d (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1d. poudarja, da pobuda EU Aid Volunteers prispeva k razvoju sposobnosti in zaposljivosti mladih, ter tako posredno podpira prizadevanja EU za zmanjševanje brezposelnosti mladih; zato poudarja pomen zagotavljanja primernih finančnih sredstev za to pobudo.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Humanitarna pomoč Unije se zagotovi v razmerah, v katerih se uporabljajo drugi instrumenti, povezani z razvojnim sodelovanjem, kriznim upravljanjem in civilno zaščito. Delo prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers bi moralo biti skladno z relevantnimi politikami in instrumenti ter se dopolnjevati z njimi, da bi bila uporaba teh instrumentov čim bolj učinkovita, hkrati pa bi moralo sistematično spodbujati humanitarna načela in dolgoročne razvojne cilje. Prizadevati bi si bilo treba za sinergije ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers z mehanizmom Unije na področju civilne zaščite, s Središčem za odzivanje v izrednih razmerah, ustanovljenim s Sklepom XX/XXXX, ter z Evropsko službo za zunanje delovanje in delegacijami Evropske unije, da bi bilo mogoče koordinirati odziv Unije na humanitarne krize v tretjih državah.

(4) Humanitarna pomoč Unije se zagotovi v razmerah, v katerih se uporabljajo drugi instrumenti, povezani z razvojnim sodelovanjem, kriznim upravljanjem in civilno zaščito. Delo prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers bi moralo biti skladno z relevantnimi politikami in instrumenti ter se dopolnjevati z njimi, da bi bila uporaba teh instrumentov čim bolj učinkovita in bi se preprečilo podvajanje, hkrati pa bi moralo sistematično spodbujati humanitarna načela in dolgoročne razvojne cilje. Prizadevati bi si bilo treba za sinergije ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers zlasti z mehanizmom Unije na področju civilne zaščite, s Središčem za odzivanje v izrednih razmerah, ustanovljenim s Sklepom XX/XXXX, ter z Evropsko službo za zunanje delovanje in delegacijami Evropske unije, pa tudi z regionalnimi in lokalnimi akterji in mednarodnimi organizacijami, da bi bilo mogoče koordinirati odziv Unije na humanitarne krize v tretjih državah.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Boljše izvajanje in večja kakovost porabe bi morali biti vodilni načeli za doseganje ciljev instrumenta ob zagotavljanju optimalne in pregledne porabe finančnih sredstev.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) Za to pobudo je treba zagotoviti ločeno financiranje in proračunska sredstva, ob čemer se proračun za humanitarne dejavnosti ne bi smel zmanjšati, pobuda pa bi se morala še naprej vzajemno dopolnjevati z drugimi instrumenti zunanje politike Unije.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pri izvajanju te uredbe se zagotovi skladnost z drugimi področji zunanjega ukrepanja Unije in drugimi zadevnimi politikami Unije. Posebna pozornost se namenja zagotovitvi nemotenega prehoda od pomoči, do obnove in razvoja.

1. Pri izvajanju te uredbe se zagotovi skladnost in dopolnjevanje z drugimi področji zunanjega ukrepanja Unije in drugimi zadevnimi politikami Unije. Posebna pozornost se namenja zagotovitvi nemotenega prehoda od pomoči, do obnove in razvoja.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija in države članice si skupaj prizadevajo za izboljšanje doslednosti in skladnosti med ustreznimi nacionalnimi programi prostovoljstva in ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

2. Komisija in države članice si skupaj prizadevajo za izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti, doslednosti in skladnosti med ustreznimi nacionalnimi programi prostovoljstva in ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– število prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, ki so napoteni ali pripravljeni na napotitev;

– število prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, ki so napoteni ali pripravljeni na napotitev in so ustrezno usposobljeni;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– število oseb, ki jih je dosegla humanitarna pomoč Unije.

– število oseb, ki sta jih dosegli humanitarna pomoč in ocena učinkovitosti humanitarne pomoči Unije prek pobude EU Aid Volunteers.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– število usposobljenih prostovoljcev in kakovost usposabljanja glede na preglede in raven zadovoljstva;

– število prostovoljcev, ki so uspešno zaključili usposabljanje, ter ocena kakovosti usposabljanja glede na preglede, raven zadovoljstva;

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– število osebja v tretjih državah in prostovoljcev, ki so udeleženi pri ukrepih za krepitev zmožnosti.

– število osebja v tretjih državah in prostovoljcev, ki so udeleženi pri ukrepih za krepitev zmožnosti, ter, kadar je možno, kontinuiteta v organizaciji po končanem usposabljanju.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka e – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

število certificiranih organizacij pošiljateljic;

kvalitativna in kvantitativna ocena certificiranih organizacij pošiljateljic (na primer število, struktura, mehanizmi sodelovanja ipd.);

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija vzpostavi mehanizem certificiranja, ki zagotavlja, da organizacije pošiljateljice spoštujejo standarde iz člena 9, in diferenciran mehanizem certificiranja za organizacije gostiteljice.

1. Komisija vzpostavi mehanizem certificiranja, ki zagotavlja, da organizacije pošiljateljice spoštujejo standarde iz člena 9, in diferenciran mehanizem certificiranja za organizacije gostiteljice. Ta mehanizem je vključujoč in nediskriminatoren za katero koli upravičeno organizacijo.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija oblikuje program usposabljanja, da bi pripravila kandidate za prostovoljce na izvajanje humanitarnih dejavnosti in na napotitev na operacije humanitarne pomoči.

1. Komisija oblikuje program usposabljanja, da bi pripravila kandidate za prostovoljce na izvajanje humanitarnih dejavnosti in na napotitev na operacije humanitarne pomoči. Zagotovi se ustrezno financiranje nevladnih organizacij in drugih subjektov s pooblastili za usposabljanje prostovoljcev.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna pomoč v okviru te uredbe se lahko dodeli fizičnim osebam in pravnim osebam zasebnega ali javnega prava, ki se na podlagi tega štejejo za finančne upravičence v smislu Finančne uredbe XX/2012.

Finančna pomoč v okviru te uredbe se lahko dodeli fizičnim osebam in pravnim osebam zasebnega ali javnega prava, ki se na podlagi tega štejejo za finančne upravičence v smislu Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije1.

 

____________

 

1 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Referenčni finančni znesek za izvajanje te uredbe v obdobju od leta 2014 do leta 2020 znaša 239 100 000 EUR v tekočih cenah. Po potrebi se lahko odobrena sredstva vključijo v proračun po letu 2020 za kritje podobnih stroškov, da se omogoči upravljanje ukrepov, katerih izvajanje do 31. decembra 2020 še ne bo dokončano.

Okvirni referenčni finančni znesek, kot je opredeljen v točki [17] Medinstitucionalnega sporazuma z dne xx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju, znaša 239.100.000 EUR v tekočih cenah.

 

Proračunski organ odobri razpoložljiva letna proračunska sredstva brez poseganja v določbe uredbe, ki opredeljuje večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, in v Medinstitucionalni sporazum z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

 

Po potrebi se lahko odobrena sredstva za plačila vključijo v proračun po letu 2020 za kritje podobnih stroškov, da se omogoči upravljanje plačil za ukrepe, katerih izvajanje do 31. decembra 2020 še ne bo dokončano.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija izvaja finančno pomoč Unije v skladu s Finančno uredbo XX/2012, ki se uporablja za proračun Unije.

1. Komisija izvaja finančno pomoč Unije v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za izvajanje te uredbe Komisija sprejme letni delovni program za pobudo EU Aid Volunteers v skladu s postopkom iz člena 24(2). V njem so določeni zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, metoda izvajanja in zanje namenjeni skupni znesek. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki jim bo namenjeno financiranje, navedbo zneskov, dodeljenih posameznemu ukrepu, in okvirni časovni razpored izvedbe. Kar zadeva donacije, program vključuje prednostne naloge, ključna merila za ocenjevanje in najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja.

3. Za izvajanje te uredbe Komisija sprejme letni delovni program za pobudo EU Aid Volunteers v skladu s postopkom iz člena 25. V njem so določeni zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, metoda izvajanja in zanje namenjeni skupni znesek. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki jim bo namenjeno financiranje, in navedbo zneskov, dodeljenih posameznemu ukrepu. Kar zadeva donacije, program vključuje prednostne naloge, ključna merila za ocenjevanje in najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja. Okvirni časovni načrt za izvajanje letnega delovnega programa se sprejme v skladu s postopkom iz člena 24(2).

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija lahko preuči dodano vrednost in prednosti pri upravljanju v zvezi z vzpostavitvijo skrbniškega sklada EU.

4. Komisija lahko preuči dodano vrednost in prednosti pri upravljanju v zvezi z vzpostavitvijo skrbniškega sklada EU, pri tem pa upošteva ustrezne določbe, zlasti pa člen 187 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

 

Če Komisija ustanovi skrbniški sklad, za sprejetje večletnega ali letnega delovnega programa tega sklada velja postopek iz člena 25.

 

Skrbniški sklad v okviru pobude EU Aid Volunteers se lahko vzpostavi le, če podrobna analiza uporabe skrbniških skladov EU za predvidene dejavnosti dokaže dodano vrednost tovrstnega skrbniškega sklada.

POSTOPEK

Naslov

Ustanovitev evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč

Referenčni dokumenti

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

13.12.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

María Muñiz De Urquiza

18.12.2012

Datum sprejetja

4.3.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Jan Kozłowski, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (22.2.2013)

za Odbor za razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč
(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

Pripravljavec mnenja: Philippe Boulland

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Prostovoljstvo je konkreten in očiten izraz solidarnosti, ki posameznikom omogoča, da svoje znanje, spretnosti in čas namenijo delu s soljudmi, ne da bi bila njihova glavna skrb dobiček.

(2) Prostovoljstvo je konkreten in očiten izraz solidarnosti, ki posameznikom omogoča, da svoje znanje, spretnosti, izkušnje in čas namenijo delu s soljudmi, ne da bi bila njihova glavna skrb dobiček, in ker želijo zadostiti dodatnim potrebam v humanitarnih krizah, nesrečah, ki jih povzroči človek, in naravnih nesrečah.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Čeprav se prostovoljstvo pri mnogih dejavnostih vse bolj uveljavlja, je še vedno treba dodatno ozavestiti državljane Unije, obstaja pa tudi precej možnosti, da se dodatno razvije njihova solidarnost z žrtvami kriz in nesreč v tretjih državah.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Vizija Unije o humanitarni pomoči, vključno s skupnim ciljem, načeli in dobro prakso ter skupnim okvirom za zagotavljanje humanitarne pomoči Unije je opredeljena v Evropskem soglasju o humanitarni pomoči. Evropsko soglasje poudarja odločno zavezanost Unije k spoštovanju in spodbujanju osnovnih humanitarnih načel, tj. človekoljubnosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti. Evropsko soglasje o humanitarni pomoči bi moralo biti vodilo ukrepom evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (v nadaljnjem besedilu: prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers).

(3) Vizija Unije o humanitarni pomoči, vključno s skupnim ciljem, načeli in dobro prakso ter skupnim okvirom za zagotavljanje humanitarne pomoči Unije je opredeljena v Evropskem soglasju o humanitarni pomoči. Povečati je treba ozaveščenost o evropski humanitarni pomoči in njeno prepoznavnost med državljani Unije, saj jo pogosto zasenči pomoč drugih mednarodnih organizacij. Evropsko soglasje poudarja odločno zavezanost Unije k spoštovanju in spodbujanju osnovnih humanitarnih načel, tj. človekoljubnosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti. Evropsko soglasje o humanitarni pomoči bi moralo biti vodilo ukrepom evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (v nadaljnjem besedilu: prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Število, obseg in zapletenost humanitarnih kriz po svetu so se z leti močno povečali, kar je privedlo do vse večje potrebe po humanitarnih akterjih, ki bi zagotovili uspešen, učinkovit in skladen odziv ter podprli lokalne skupnosti tretjih držav, da bi te postale manj ranljive in bi se okrepila njihova odpornost proti nesrečam.

(5) Število, obseg in zapletenost humanitarnih kriz po svetu, tako naravnih kot tistih, ki jih povzroči človek, so se z leti močno povečali, ta trend pa se bo na žalost najverjetneje nadaljeval, kar je privedlo do vse večje potrebe po humanitarnih akterjih, ki bi zagotovili takojšen, uspešen, učinkovit in skladen odziv ter podprli lokalne skupnosti tretjih držav, da bi te postale manj ranljive in bi se okrepila njihova odpornost proti nesrečam.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Prostovoljci lahko okrepijo operacije humanitarne pomoči in prispevajo k profesionalizaciji zagotavljanja humanitarne pomoči, če so ustrezno izbrani, usposobljeni in pripravljeni na napotitev, s čimer je zagotovljeno, da imajo potrebne spretnosti in so usposobljeni, da lahko pomagajo ljudem v stiski na najbolj učinkovit način.

(6) Prostovoljci lahko okrepijo operacije humanitarne pomoči in prispevajo k profesionalizaciji zagotavljanja humanitarne pomoči, če so ustrezno izbrani, usposobljeni in pripravljeni na napotitev, s čimer je zagotovljeno, da imajo potrebne spretnosti, sposobnosti in zmožnosti, da lahko pomagajo ljudem v stiski na najbolj učinkovit način, in če so deležni zadostne podpore ali nadzora na terenu.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Programi prostovoljstva obstajajo v Evropi in po svetu ter se osredotočajo na napotitev v tretje države. Ti programi so pogosto nacionalni programi, katerih glavni ali izključni poudarek so razvojni projekti. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers bi se morali torej izogniti podvajanju prizadevanj in ustvariti dodano vrednost, tako da bi prostovoljcem zagotovili možnosti za skupni prispevek k operacijam humanitarne pomoči, s čemer bi krepili aktivno državljanstvo Evropske unije in spodbujali nadnacionalno sodelovanje izvajalskih organizacij, ki so udeležene pri ukrepih enote.

(7) Programi prostovoljstva obstajajo v Evropi in po svetu ter se osredotočajo na napotitev v tretje države. Ti programi so pogosto nacionalni programi, katerih glavni ali izključni poudarek so razvojni projekti. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers bi se morali torej izogniti podvajanju prizadevanj in ustvariti dodano vrednost, tako da bi prostovoljcem zagotovili možnosti za skupni prispevek k operacijam humanitarne pomoči, s čemer bi krepili aktivno državljanstvo Evropske unije, spodbujali nadnacionalno sodelovanje izvajalskih organizacij, ki so udeležene pri ukrepih enote, s čimer bi ustvarili pozitivno podobo Unije v svetu in spodbudili interes za vseevropske humanitarne projekte.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Varstvo in varnost prostovoljcev bi morala ostati najpomembnejša.

(9) Primerno usposabljanje, varstvo in varnost prostovoljcev bi morali ostati najpomembnejši, zato neizkušenih prostovoljcev ne bi smeli napotiti k projektom, kjer je varnost vprašljiva.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Unija izvaja svoje operacije humanitarne pomoči v partnerstvu z izvajalskimi organizacijami. Te organizacije bi morale imeti pomembno vlogo pri izvajanju pobude EU Aid Volunteers, da bi se zagotovila odgovornost akterjev na terenu zanjo in čim bolj povečala potencialna udeležba pri ukrepih prostovoljske enote. Unija bi morala izvajalskim organizacijam zaupati naloge, zlasti v zvezi z določitvijo, izborom, pripravami in napotitvijo prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers v skladu s standardi, ki jih je določila Komisija. Poleg tega bi morala imeti Komisija po potrebi možnost izbire med prostovoljci, ki so bili uspešno usposobljeni in pripravljeni na napotitev.

(10) Unija izvaja svoje operacije humanitarne pomoči v partnerstvu z izvajalskimi organizacijami. Te organizacije bi morale imeti pomembno vlogo pri izvajanju pobude EU Aid Volunteers, da bi se zagotovila odgovornost akterjev na terenu zanjo in čim bolj povečala potencialna udeležba pri ukrepih prostovoljske enote. Unija bi morala izvajalskim organizacijam zaupati naloge, zlasti v zvezi z določitvijo, izborom, pripravami, napotitvijo ter spremljanjem prostovoljcev med misijo in po njej v okviru pobude EU Aid Volunteers v skladu s standardi, ki jih je določila Komisija Poleg tega bi morala imeti Komisija po potrebi možnost izbire med prostovoljci, ki so bili uspešno usposobljeni in pripravljeni na napotitev.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči bi lahko pripomoglo k temu, da bi mladi ljudje ostali aktivni, prispevalo bi k njihovemu osebnostnemu razvoju in medkulturni ozaveščenosti ter izboljšalo njihovo usposobljenost in zaposljivost v svetovnem gospodarstvu. Tako bi prispevalo k pobudi Priložnosti za mlade in izboru drugih ključnih ciljev Unije, kot so socialna vključenost, zaposlovanje, aktivno državljanstvo, izobraževanje in razvoj spretnosti.

(12) Prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči bi lahko pripomoglo k temu, da bi mladi ljudje ostali aktivni, prispevalo bi k njihovemu osebnostnemu razvoju in medkulturni ozaveščenosti ter izboljšalo njihovo usposobljenost in zaposljivost v svetovnem gospodarstvu. Tako bi prispevalo k pobudi Priložnosti za mlade in izboru drugih ključnih ciljev Unije, kot so socialna vključenost, zaposlovanje, aktivno državljanstvo, izobraževanje, razvoj spretnosti ter potrditev prostovoljstva kot konkretnega izraza evropske solidarnosti z ljudmi, ki jih je prizadela kriza, s čimer bi spodbujali vrednote in načela Unije.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Poudarja, da bi morala biti takšna prostovoljna enota za pomoč stroškovno učinkovita, dopolnjevati bi morala obstoječe nacionalne in mednarodne prostovoljne sheme brez podvajanja, osredotočena pa bi morala biti na reševanje konkretnih potreb in vrzeli na humanitarnem področju;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. S to uredbo se ustanavlja Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč (v nadaljnjem besedilu: prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers) kot okvir za skupne prispevke evropskih prostovoljcev na področju operacij humanitarne pomoči Unije.

1. (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Varstvo in varnost prostovoljcev imata prednost.

3. Usposabljanje, varstvo in varnost prostovoljcev imajo prednost.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers spodbujajo skupne dejavnosti in udeležbo prostovoljcev iz različnih držav ter podpirajo skupne projekte in nadnacionalna partnerstva med izvajalskimi organizacijami, kakor je navedeno v členu 10.

4. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers spodbujajo skupne dejavnosti, tesno sodelovanje in udeležbo prostovoljcev iz različnih držav ter podpirajo skupne projekte in nadnacionalna partnerstva med izvajalskimi organizacijami, kakor je navedeno v členu 10; zagotavljajo usklajevanje, dopolnjevanje, usklajenost in stroškovno učinkovitost med različnimi obstoječimi prostovoljnimi shemami EU za krizne razmere v tretjih državah brez njihovega podvajanja.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „prostovoljec“ pomeni osebo, ki v skladu s svobodno voljo in lastno motivacijo, ne da bi bila njena glavna skrb dobiček, sodeluje pri dejavnostih, ki koristijo skupnosti, njej in družbi na splošno;

(a) „prostovoljec“ pomeni osebo, ki v skladu s svobodno voljo in lastno motivacijo, ne da bi bila njena glavna skrb dobiček, sodeluje pri dejavnostih, ki koristijo skupnosti in družbi na splošno ter po možnosti tudi njej;

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „prostovoljec v okviru pobude EU Aid Volunteers“ pomeni kandidata za prostovoljca, ki je bil izbran, usposobljen, ocenjen kot upravičen in vpisan v register kot razpoložljiv za napotitev na operacije humanitarne pomoči v tretjih državah;

(c) „prostovoljec v okviru pobude EU Aid Volunteers“ pomeni kandidata za prostovoljca, ki je bil izbran, ustrezno usposobljen, ocenjen kot upravičen in vpisan v register kot razpoložljiv za napotitev na operacije humanitarne pomoči v tretjih državah;

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ca) „vodilni prostovoljec“ pomeni osebo, ki nadzoruje ali vodi prostovoljce, in jih s svojimi izkušnjami usposablja in uri pred in po njihovi misiji ter med njenim trajanjem.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pri izvajanju te uredbe se zagotovi skladnost z drugimi področji zunanjega ukrepanja Unije in drugimi zadevnimi politikami Unije. Posebna pozornost se namenja zagotovitvi nemotenega prehoda od pomoči, do obnove in razvoja.

1. Pri izvajanju te uredbe se zagotovi usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost z drugimi področji zunanjega ukrepanja Unije in drugimi zadevnimi politikami Unije. Posebna pozornost se namenja zagotovitvi nemotenega prehoda od pomoči, do obnove in razvoja ter vzpostavitvi sinergij z mehanizmom Unije na področju civilne zaščite.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija in države članice si skupaj prizadevajo za izboljšanje doslednosti in skladnosti med ustreznimi nacionalnimi programi prostovoljstva in ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

2. Komisija in države članice si skupaj prizadevajo za izboljšanje doslednosti in skladnosti med ustreznimi nacionalnimi programi prostovoljstva in ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers, da se zagotovi večja stroškovna učinkovitost. Komisija bi morala uporabiti obstoječe evropske mreže, ki so učinkovite.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Unija spodbuja sodelovanje z relevantnimi mednarodnimi organizacijami, zlasti Združenimi narodi, ter drugimi partnerji na področju humanitarne pomoči pri izvajanju ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

3. Unija spodbuja sodelovanje z relevantnimi mednarodnimi organizacijami, zlasti Združenimi narodi, ter drugimi partnerji in interesnimi skupinami v regiji na področju humanitarne pomoči pri izvajanju ukrepov prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers si prizadevajo za uresničitev naslednjih operativnih ciljev:

1. Pobuda EU Aid Volunteers si prizadeva za uresničitev naslednjih operativnih ciljev:

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– število usposobljenih prostovoljcev in kakovost usposabljanja glede na preglede in raven zadovoljstva;

– število usposobljenih prostovoljcev in kakovost usposabljanja glede na preglede in raven zadovoljstva ter uspešnost;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b – alinea 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– ocena na novo pridobljenih sposobnosti in veščin na podlagi obstoječih orodij EU, kot so evropski potni list spretnosti ali evropski okvir kvalifikacij

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) Krepitev skladnosti in doslednosti prostovoljstva po državah članicah z namenom izboljšanja možnosti za državljane Unije, da se udeležijo dejavnosti in operacij humanitarne pomoči. Napredek pri uresničevanju tega operativnega cilja se ocenjuje na podlagi kazalnikov, kot so:

(e) Krepitev skladnosti, doslednosti in zanesljivosti prostovoljstva po državah članicah z namenom izboljšanja možnosti za državljane Unije, da se udeležijo dejavnosti in operacij humanitarne pomoči. Napredek pri uresničevanju tega operativnega cilja se ocenjuje na podlagi kazalnikov, kot so:

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

UKREPI PROSTOVOLJCEV V OKVIRU POBUDE EU AID VOLUNTEERS

UKREPI V OKVIRU POBUDE EU AID VOLUNTEERS

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers

Ukrepi v okviru pobude EU Aid Volunteers

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers si prizadevajo uresničiti cilje iz členov 3 in 7 z naslednjimi vrstami ukrepov:

Pobuda EU Aid Volunteers si prizadeva uresničiti cilje iz členov 3 in 7 z naslednjimi vrstami ukrepov:

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) določitev in izbor kandidatov za prostovoljce za napotitev na operacije humanitarne pomoči ter njihove priprave;

a) določitev, seznanjanje pred misijo in po njej, izbor kandidatov za prostovoljce za napotitev na operacije humanitarne pomoči ter njihove priprave;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. S temi standardi se zagotavlja dolžnost skrbnega ravnanja, zlasti pa so z njimi določeni odgovornosti organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic, minimalne zahteve za kritje dnevnic, nastanitve in drugih relevantnih stroškov, zavarovalno kritje, varnostni postopki ter drugi ustrezni elementi.

2. S temi standardi se zagotavlja dolžnost skrbnega ravnanja, zlasti pa so z njimi določeni odgovornosti organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic, nadzor, stalno usposabljanje in vodenje prostovoljcev, minimalne zahteve za kritje dnevnic, nastanitve in drugih relevantnih stroškov, zavarovalno kritje, varnostni postopki ter drugi ustrezni elementi, kot je kritje stroškov prehrane in nastanitve, prevoza z mednarodnega letališča do kraja misije, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje potovanja in njegov preklic, zagotavljanje socialne varnosti med služenjem, pomoč in podpora 24h/24h ekipi na terenu in na sedežu misije, kot tudi kritje drugih stroškov glede na državo delovanja, vrsto humanitarne pomoči in pogojev za razveljavitev misije s strani prostovoljca in/ali organa gostitelja ali pošiljatelja.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija vzpostavi mehanizem certificiranja, ki zagotavlja, da organizacije pošiljateljice spoštujejo standarde iz člena 9, in diferenciran mehanizem certificiranja za organizacije gostiteljice.

1. Komisija vzpostavi mehanizem certificiranja, oblikovan ob tesnem sodelovanju z nevladnimi organizacijami, znanimi po humanitarnem delovanju, ki zagotavlja, da organizacije pošiljateljice spoštujejo standarde iz člena 9, in diferenciran mehanizem certificiranja za organizacije gostiteljice.

 

Pri posodabljanju teh mehanizmov se je treba posvetovati s predstavniki prostovoljcev.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija oblikuje program usposabljanja, da bi pripravila kandidate za prostovoljce na izvajanje humanitarnih dejavnosti in na napotitev na operacije humanitarne pomoči.

1. Komisija oblikuje program usposabljanja, ki temelji na strokovnem znanju uglednih organizacij za humanitarno pomoč, da bi pripravila kandidate za prostovoljce na izvajanje humanitarnih dejavnosti in na napotitev na operacije humanitarne pomoči, zlasti z zagotavljanjem potrebnih osnovnih informacij o vlogi in vrednotah Unije glede humanitarnih vprašanj.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kandidati za prostovoljce, ki so bili določeni in izbrani v skladu s členom 11, so upravičeni do udeležbe v programu usposabljanja. Obseg in vsebina posameznega usposabljanja, ki ga mora opraviti vsak kandidat za prostovoljca, se določita na podlagi njegovih potreb, pri čemer se upoštevajo njegove predhodne izkušnje.

2. Kandidati za prostovoljce, ki so bili določeni in izbrani v skladu s členom 11, so upravičeni do udeležbe v programu usposabljanja. Obseg in vsebina posameznega usposabljanja, ki ga mora opraviti vsak kandidat za prostovoljca, se določita na podlagi njegovih potreb, pri čemer se upoštevajo njegove predhodne izkušnje. Prostovoljci v okviru pobude EU aid volunteers so pred napotitvijo deležni dodatnega usposabljanja, ki je posebej prilagojeno potrebam in posebnostim projekta ter posebnim razmeram v državi, kamor so napoteni.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kandidati za prostovoljce lahko v sklopu njihovega usposabljanja in zlasti njihovih priprav na napotitev opravijo vajeništvo v certificiranih organizacijah pošiljateljicah, če je mogoče, v državi, ki ni njihova država izvora.

3. Kandidatom za prostovoljce se v sklopu njihovega usposabljanja in zlasti njihovih priprav na napotitev ponudi možnost, da opravijo vajeništvo v certificiranih organizacijah pošiljateljicah, če je mogoče, v državi, ki ni njihova država izvora.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Brez poseganja v odstavek 3 se lahko certificirane organizacije pošiljateljice za kandidate za prostovoljce, ki še niso opravljali vajeništva, po potrebi organizira dodatne priprave na napotitev. Te priprave in vajeništvo so skladni s standardi za priprave iz člena 9(1)(a).

4. Brez poseganja v odstavek 3 se lahko certificirane organizacije pošiljateljice za kandidate za prostovoljce, ki še niso opravljali vajeništva, po potrebi organizira dodatne priprave na napotitev. Te priprave in vajeništvo so skladni s standardi za priprave iz člena 9(1)(a). Kandidate za prostovoljce, ki še niso mogli opraviti vajeništva, in tiste, ki so napoteni v tujo državo, je treba dodatno usposobiti.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Program usposabljanja vključuje oceno pripravljenosti kandidatov za prostovoljce na napotitev na operacije humanitarne pomoči.

5. Program usposabljanja vključuje oceno pripravljenosti kandidatov za prostovoljce na napotitev na operacije humanitarne pomoči, da bi pomagali zagotoviti zaščito in varnost ob napotitvi.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Če program usposabljanja traja več kot tri mesece, mora kandidat za prostovoljca prejeti mesečni prispevek za kritje stroškov bivanja na kraju usposabljanja, tudi med vajeništvom, če zanj ni predvideno plačilo.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kandidati za prostovoljce, ki so uspešno opravili ocenjevanje iz člena 12(5), se štejejo za prostovoljce v okviru pobude EU Aid Volunteers. Kot taki se lahko vpišejo v register prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers (v nadaljnjem besedilu: register) in so upravičeni do napotitve.

1. Kandidati za prostovoljce, ki so uspešno opravili ocenjevanje iz člena 12(5), se štejejo za prostovoljce v okviru pobude EU Aid Volunteers. Kot taki se lahko vpišejo v register prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers (v nadaljnjem besedilu: register) in so upravičeni do napotitve za obdobje, ki ni daljše od dveh let, po tem pa jih je treba ponovno oceniti.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija vzpostavi, vzdržuje in posodablja register ter ureja dostop do njega in njegovo uporabo.

2. Komisija vzpostavi, vzdržuje in posodablja register, predvsem s spremljanjem števila prostovoljcev, napotenih v države, ki so jih prizadele nesreče, ter ureja dostop do njega in njegovo uporabo.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V pogodbi med organizacijami pošiljateljicami in prostovoljcem se opredelijo posebni pogoji za napotitev prostovoljcev, vključno s trajanjem in lokacijo napotitve ter nalogami prostovoljca.

3. V pogodbi med organizacijami pošiljateljicami in prostovoljcem se opredelijo posebni pogoji za napotitev prostovoljcev, vključno s trajanjem in lokacijo napotitve ter nalogami prostovoljca. Pogodba med drugim vsebuje točne navedbe o kritju stroškov povratne letalske vozovnice, prehrane in nastanitve, prevoza z mednarodnega letališča ob prihodu do kraja misije, zavarovanja (zdravstveno, zavarovanje potovanja in njegov preklic), pomoči in podpori 24h/24h ekipi na terenu in na sedežu misije, drugih stroških glede na državo delovanja in vrsto humanitarne pomoči ter pogojev za razveljavitev misije s strani prostovoljca in/ali organa gostitelja ali pošiljatelja. V pogodbi morajo biti opredeljene pravice in dolžnosti prostovoljca ali pa mora biti v njej navedeno, kje so zabeležene pravice in dolžnosti.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Na podlagi certifikata, ki ga izda Komisija, se dejanski čas prostovoljstva v okviru pobude EU Aid Volunteers šteje kot obdobje delovnih izkušenj, če je pogodba med organizacijo pošiljateljico in gostiteljico sklenjena za več kot šest mesecev. Za pogodbe, sklenjene za manj kot šest mesecev, se izkušnje, pridobljene med prostovoljstvom, lahko priznajo kot pripravništvo na podlagi certifikata, ki ga izda Komisija.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ca) zaščito prostovoljcev z vsemi sredstvi, tudi s posebnim informiranjem lokalnih strani in partnerjev, zlasti na konfliktnih območjih

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – točka 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Mreža se uporabi za vzpostavitev mehanizma za izvolitev prostovoljnih predstavnikov dejavnih prostovoljcev, ki bodo zastopali prostovoljce podobno kot predstavniki osebja. O spremembah pravic in obveznosti prostovoljcev se je treba posvetovati s predstavniki prostovoljcev.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Z mrežo se zagotavljajo in spodbujajo tudi priložnosti za spletno prostovoljstvo, da bi se tako dopolnile in okrepile dejavnosti prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers.

3. Z mrežo se zagotavljajo in spodbujajo tudi priložnosti za spletno prostovoljstvo, da bi se tako dopolnile in okrepile dejavnosti prostovoljcev v okviru pobude EU Aid Volunteers. Komisija bi morala uporabiti obstoječe evropske mreže, ki so učinkovite, kot je mreža EURES. Mreža EURES bi bila lahko uporabna, saj bodo prostovoljci po šestih mesecih dela morda želeli uporabiti svoje izkušnje s področja humanitarne pomoči.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers po potrebi ob pomoči in usmerjanju organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic sodelujejo pri ustreznih dejavnosti obveščanja, komuniciranja in ozaveščanja pred napotitvijo, med njo in po njej, da bi tako zagotovili podporo prostovoljcem v okviru pobude EU Aid Volunteers in svojemu sodelovanju v tej enoti. Komisija opredeli navedene dejavnosti, s katerimi prostovoljcem niso naložene nesorazmerne obveznosti.

3. Prostovoljci v okviru pobude EU Aid Volunteers ob pomoči in usmerjanju organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic sodelujejo pri ustreznih dejavnosti obveščanja, komuniciranja in ozaveščanja pred napotitvijo, med njo in po njej, da bi tako zagotovili podporo prostovoljcem v okviru pobude EU Aid Volunteers in svojemu sodelovanju v tej enoti. Komisija opredeli navedene dejavnosti, s katerimi prostovoljcem niso naložene nesorazmerne obveznosti.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Organizacije pošiljateljice, ki napotijo prostovoljce na operacije zunaj Unije, so odgovorne za spremljanje njihovih dejavnosti in Komisiji redno predlagajo poročila o spremljanju.

3. Organizacije pošiljateljice, ki napotijo prostovoljce na operacije zunaj Unije, so odgovorne za spremljanje njihovih dejavnosti in Komisiji redno posredujejo poročila o spremljanju, v katerih se ščitijo vse pravice posameznih prostovoljcev glede varstva osebnih podatkov.

POSTOPEK

Naslov

Ustanovitev evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč

Referenčni dokumenti

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

22.10.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Philippe Boulland

27.11.2012

Obravnava v odboru

14.1.2013

24.1.2013

20.2.2013

 

Datum sprejetja

21.2.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

2

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Csaba Sógor

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher

POSTOPEK

Naslov

Ustanovitev evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč

Referenčni dokumenti

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Datum predložitve EP

19.9.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

13.12.2012

EMPL

22.10.2012

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Michèle Striffler

25.10.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2012

21.1.2013

19.2.2013

 

Datum sprejetja

23.4.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Andreas Picilidis (Andreas Pitsillides), Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini, Jan Zahradil

Datum predložitve

30.4.2013