ДОКЛАД относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите

17.5.2013 - (2012/2133(INI))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Висенте Мигел Гарсес Рамон

Процедура : 2012/2133(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0163/2013
Внесени текстове :
A7-0163/2013
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите

(2012/2133(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, така както е включена към Договорите по силата на член 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално член 38 от Хартата, който предвижда, че в политиките на Съюза се осигурява високо равнище на защита на потребителите,

–   като взе предвид член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който постановява, че „вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е осигурено в съответствие с разпоредбите на Договорите“,

–   като взе предвид член 3, параграф 3 от ДЕС, който ангажира Съюза да работи за „силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда“,

–   като взе предвид член 9 от ДФЕС, който постановява, че „при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве“,

–   като взе предвид член 11 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, в частност, за да се насърчи устойчивото развитие“,

–   като взе предвид член 12 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание при определянето и осъществяването на другите политики и действия на Съюза“,

–   като взе предвид член 14, член 114, параграф 3 и член 169 от ДФЕС и Протокол 26 към него относно услугите от общ (икономически) интерес,

–   като взе предвид член 169, параграф 1 от ДФЕС, който гласи, че „с цел подкрепа на интересите на потребителите и осигуряването на високо равнище на защита на потребителите, Съюзът съдейства за закрилата на здравето, сигурността и икономическите интереси на потребителите, както и за развитието на тяхното право на информация, просвета и самоорганизиране с цел защита на техните интереси“,

–   като взе предвид Препоръка на Съвета 98/560/EО от 24 септември 1998 г. за развитие на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудио-визуални и информационни услуги чрез подпомагане на национални мрежи, които са насочени към постигане на сравнимо и ефективно ниво на защита на малолетните и непълнолетните и на човешкото достойнство[1],

–   като взе предвид доклада относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите) (COM(2009)0336)[2],

–   като взе предвид Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/EИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“)[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2006 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие на Общността в областта на политиката за защита на потребителите (2007–2013 г.)[4],

–   като взе предвид Препоръка 2006/952/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство, и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудио-визуални и онлайн информационни услуги[5],

–   като взе предвид Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност[6],

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите 2007–2013 г. — Увеличаване на правата на потребителите, повишаване на тяхното благосъстояние, осигуряване на ефективната им защита“ и резолюцията на Европейския парламент от 20 май 2008 г. относно стратегията на ЕС за политика за защита на потребителите през периода 2007–2013 г.[7],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти, чиято цел е да създаде цялостна рамка от правила и принципи във връзка с акредитацията и надзора на пазара[8],

–   като взе предвид Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (Директива за безопасността на играчките)[9],

–   като взе предвид препоръката на Комисията от 29 юни 2009 г. относно мерки за подобряване на функционирането на единния пазар и препоръката на Комисията от 12 юли 2004 г. относно транспонирането в националното законодателство на директивите относно вътрешния пазар[10],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането на законодателството на Общността за защита на потребителите (COM(2009)0330) и доклада на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (COM(2009)0336),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на Регионите от 7 юли 2009 г. относно хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители (COM(2009)0346) и придружаващата го проектопрепоръка на Комисията (SEC(2009)0949),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския, озаглавено „ЕВРОПА 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–   като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно защитата на потребителите[11],

–   като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги[12], (кодифициран текст),

–   като взе предвид доклада относно съживяването на единния пазар на професор Марио Монти до Комисията от 9 май 2010 г., озаглавен „Нова стратегия за единния пазар“,

–   като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите[13],

–   като взе предвид своята резолюция от 21 септември 2010 г. относно доизграждането на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия[14],

–   като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно финансовата, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които трябва да се предприемат (междинен доклад)[15],

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 октомври 2010 г., озаглавен „Пазарите да работят за потребителите“, (4-то издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно) (SEC(2010)1257),

–   като взе предвид доклада от 27 октомври 2010 г., озаглавен „Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.: Премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС“ (COM(2010)0603),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 4 март 2011 г., озаглавен „Как потребителите да се чувстват уверени на вътрешния пазар“, 5-то издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно (SEC(2011)0299),

–   като взе предвид годишния доклад от 2011 г. на Службата за официални публикации на Европейския съюз относно мрежата на Европейските потребителски центрове за 2010 г.,

–   като взе предвид своята законодателна резолюция от 23 юни 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите[16],

–   като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно по-ефективен и справедлив пазар на дребно[17],

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от октомври 2011 г., озаглавен „Пазарите да работят за потребителите“ (6-то издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно) (SEC(2011)1271),

–   като взе предвид Декларацията от Краков, приета на първия Форум по въпросите на единния пазар, проведен в Краков (Полша) на 3–4 октомври 2011 г.,

–   като взе предвид предложението от 19 октомври 2011 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (COM(2011)0665),

–   като взе предвид своите резолюции от 23 октомври 2012 г. относно правата на пътниците за всички видове транспорт[18] и от 29 март 2012 г. относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.[19],

–   като взе предвид резолюцията си от 25 октомври 2011 г. относно функциониране и прилагане на установените права за лицата, пътуващи с въздушен транспорт[20],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите[21],

–   като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 9 ноември 2011 г. относно програма „Потребители“ за периода 2014–2020 г. (COM(2011)0707) и свързаните с него документи (SEC(2011)1320 и SEC(2011)1321),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно нова стратегия за политика за защита на потребителите[22],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 19 декември 2011 г. до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Европейска перспектива за пътниците: Съобщение относно правата на пътниците за всички видове транспорт“ (COM (2011)0898),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

–   като взе предвид предложението от 25 януари 2012°г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните) (COM(2012)0011),

–   като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г., озаглавена „Към съгласуван европейски подход за колективна защита“[23],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 20 април 2012°г., озаглавено „Стратегия за електронни обществени поръчки“ (COM(2012)0179),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 2 май 2012°г., озаглавено „Европейска стратегия за по-добър интернет за децата” (COM(2012)0196),

–   като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегията за укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение[24],

–   като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно индекса на вътрешния пазар[25],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2012 г. до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Европейска програма за потребителите — насърчаване на доверието и растежа“ (COM(2012)0225),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 29 май 2012 г., озаглавен “Индекс на условията за потребителите – как потребителите да се чувстват уверени на вътрешния пазар“ (7-мо издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно) (SWD(2012)0165),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 7 декември 2012 г., озаглавен „Пазарите да работят за потребителите“, (8-мо издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно) (SWD(2012)0432),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2012 г., озаглавено “Индекс на условията за потребителите – как потребителите да се чувстват уверени на вътрешния пазар“ (7-мо издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно) (SWD(2012)0165),

–   като взе предвид предложението от 4 юни 2012 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги за електронни трансакции на вътрешния пазар (COM(2012)0238),

–   като взе предвид работния документ на Комисията от 19 юли 2012 г. относно аспекти на подобряване на познанията относно правата на потребителите 2012–2014 г. (SWD(2012)0235),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Акт за единния пазар II: Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

–   като взе предвид резолюцията си от 11 декември 2012 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар[26],

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Европейска програма за потребителите — насърчаване на доверието и растежа“ (COM(2012)0225),

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0163/2013),

A. като има предвид, че насърчаването и защитата на потребителите и техните права са основни ценности на ЕС;

Б.  като има предвид съществената роля на потребителите в икономиката, тъй като потреблението е един от основните двигатели на растежа в Съюза;

В.  като има предвид, че гражданите на ЕС имат изключително важна роля като потребители за постигането на целите на „Европа 2020“ за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж и че ролята на потребителя следва да бъде съответно призната за част от икономическата политика на ЕС;

Г.  като има предвид, че ЕС има за цел постигане на високо ниво на информираност, оправомощаване и защита на потребителите, а също и постигане на точното равновесие по отношение на конкурентоспособността на предприятията и икономиките на Съюза, по-специално посредством опазване на здравето, безопасността и икономическите интереси на потребителите, както и насърчаване на тяхното право на информация, образование и организиране;

Д. като има предвид, че потребителите не представляват единна и еднородна група и свързаните с това различия трябва да бъдат разгледани в Европейската програма за потребителите, тъй като сред потребителите са налице сериозни различия от гледна точка на потребителски умения, информираност относно законодателството, отстояване на правата и желание за изискване на обезщетения; като има предвид, че е необходимо недискриминацията и достъпността да бъдат вземани предвид при прилагането на Европейската програма за потребителите;

Е.  като има предвид, че е необходимо да се насърчава самочувствието на потребителите, доверието им към пазара и познанията за техните права, с по-специално внимание към уязвимите групи потребители като например децата, възрастните хора и други потребители в уязвимо положение; като има предвид, че във връзка с това от съществено значение е на потребителите в Съюза да се предостави по-добра защита по отношение на продукти и услуги, които могат да застрашат здравето или безопасността им;

Ж. като има предвид, че подходяща и относима информация означава лесно достъпна, прозрачна, неподвеждаща и даваща възможност за сравнения информация;

З.  като има предвид, че постигането на правилно функциониращ вътрешен пазар е в съответствие с целите на Лисабонската стратегия за увеличаване на растежа и заетостта в служба на 500-те милиона потребители в ЕС;

И. като има предвид, че електронната търговия е особено полезна за всички потребители, поради огромния ѝ трансграничен потенциал, който дава възможност на потребителите да се възползват от единния пазар в най-голяма степен; като има предвид, че електронната търговия е също изключително полезна, като средство за приобщаване, за потребителите с увреждания или с намалена подвижност и за тези в селските райони с неблагоприятни географски условия;

Й. като има предвид, че несигурността, свързана с правата на потребителите по отношение на трансграничните покупки, ограничава ползите от пазарната интеграция;

K. като има предвид, че развитието на електронната търговия се забавя от все още съществуващото цифрово разделение сред гражданите на Съюза, по-специално в случая на по-възрастните хора; като има предвид, че повечето публични и частни уебсайтове все още са недостъпни за хора с увреждания или такива с по-ниска компютърна грамотност;

Л. като има предвид, че фрагментирането на цифровия единен пазар застрашава правата на потребителите; като има предвид, че някои уебсайтове не са подходящи за трансгранични купувачи и потребители; като има предвид, че Директивата за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) и Регламентът за онлайн решаване на потребителски спорове (ОРС) скоро ще влязат в сила и ще предоставят на потребителите някои полезни инструменти, по-специално по отношение на трансграничните сделки; като има предвид, че заслужава да се обмислят допълнително подходящи механизми за ефективно завеждане на колективни искове;

M. като има предвид, че неотдавнашната финансова криза подчерта силната необходимост от защита и осведомяване на потребителите в областта на финансовите и банковите услуги, тъй като тези продукти могат да окажат пряко въздействие върху цялостното им благосъстояние, както и необходимостта от по-безпристрастни консултации за потребителите;

Н. като има предвид, че Европейската програма за потребителите очертава политиката за потребителите на Съюза, като обединява мерки, предвидени да постигнат целите на „Европа 2020“;

O. като има предвид, че настоящата икономическа криза оказва сериозно влияние и върху покупателната способност на потребителите в рамките на общия пазар, по-конкретно на потребители в уязвимо положение, възникнало в резултат от техните социални и финансови обстоятелства; като има предвид във връзка с това, че правата на потребителите следва да се зачитат до необходимата степен;

П. като има предвид, че вътрешният пазар предлага на потребителите от Съюза широк набор от висококачествени продукти и услуги на конкурентни цени; като има предвид, че производството на екологосъобразни стоки и предлагането на съобразени с околната среда услуги насърчава отговорното потребление, като по този начин стимулира устойчиво развитие, заетост и икономически растеж; като има предвид, че Комисията следва да обмисли и проучи нови форми на потребление, като например съвместно потребление;

Р.  като има предвид, че поради развитието на техническите и научните познания ще трябва да бъдат въведени необходимите корекции по отношение на безопасността както на храните така и на други основни потребителски продукти;

С. като има предвид, че съществува необходимост от укрепване на ролята на сдруженията на потребителите във всички области, като се приемат необходимите правни и икономически мерки и като те биват подкрепяни при изграждането на капацитет; като има предвид, че сдруженията на потребителите играят единствена по рода си роля за гарантиране на доверието в единния пазар и неговото развитие;

Т.  като има предвид, че пътниците не са достатъчно информирани относно правата си и качеството на услугите, които имат право да очакват, а подаването на искове от страна на пътниците им често е свързано с трудности; като има предвид ,че са необходими насоки за улеснено и по-добро прилагане на различните регламенти относно правата на пътниците за всички видове транспорт; като има предвид, че при предстоящото преразглеждане на Директивата относно пакетните туристически пътувания е необходимо Комисията да направи пълно проучване на въздействието на електронната търговия и на цифровите пазари върху поведението на потребителите в рамките на европейската туристическа индустрия;

У. като има предвид, че съществуващото законодателство на ЕС предлага основна защита на пътниците във всички видове транспорт, но прилагането, наблюдението и привеждането в сила на някои от тези права не е достатъчно гарантирано за всички видове транспорт и във всички части на Съюза, факт, който представлява пречка пред свободното движение в рамките на единния пазар, тъй като оказва влияние върху доверието на гражданите при пътуване и подкопава лоялната конкуренция сред превозвачите;

Ф. като има предвид, че е необходимо пътниците да могат да правят ясно разграничение между задължителни оперативни разходи, включени в цената на билетите, и елементите, които могат да се резервират по избор в рамките на компютъризираните системи за резервация, регулирани от Регламент (EО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен)[27], тъй като това ще увеличи прозрачността на ценообразуването за пътниците, които резервират билети по интернет;

Х. като има предвид, че четирите основни цели в съобщението на Комисията относно Европейска програма за потребителите са: 1) увеличаване на безопасността на потребителите; 2) повишаване на знанията; 3) по-енергично прилагане и осигуряване на средства за правна защита и 4) съобразяване на правата и основните политики с икономическите и обществените промени; като има предвид, че Европейският парламент и националните парламенти следва да улесняват бързото и ефективно транспониране на законодателството за защита на потребителите;

Ц. като има предвид, че Съюзът е поставил цели за намаляване на емисиите на CO2, като се стреми да постигне целите за 2020 г. и да гарантира, че до 2050 г. основното количество от енергийните доставки се добива от възобновяеми енергийни източници;

Ч.  като има предвид, че е необходимо предложенията, които се изготвят, да бъдат в съответствие с поставените четири основни цели;

Засилване на осведомеността, увеличаване на знанията, безопасността и правата на потребителите

1.  приветства цялостния подход на Европейската програма за потребителите и по-специално факта, че тя обхваща почти всички важни области на политики, свързани с потребителите, и така изпраща силен сигнал относно нарастването на ролята и значението на безопасността и правата на потребителите на единния пазар и относно укрепването на сдруженията на потребителите; подчертава обаче, че това трябва да бъде отразено и в законодателните и другите предложения на Комисията;

2.  приветства желанието на Комисията за сътрудничество с търговци и посредници с цел насърчаване на инициативи за корпоративна социална отговорност, които да насърчават безопасността на потребителите; счита, че Комисията следва да бъде в постоянен диалог с частния сектор, така че инициативите да се приемат и прилагат на практика;

3.  призовава потребителите да могат да упражняват лесно и ефективно правата си в основните области, включително прехрана, здравеопазване, енергия, финансови и цифрови услуги, достъп до широколентови комуникации, защита на данните, транспорт и телекомуникации;

4.  призовава Комисията да сътрудничи тясно с националните правителства при провеждането в целия Съюз на кампанията за увеличаване на познанията относно правата и интересите на потребителите; подчертава, че за успеха на тази кампания е важно в нея да бъдат включени не само публичният сектор и организациите за защита на потребителите, но и частният сектор;

5.  счита, че е необходимо да бъдат насърчавани електронните платформи като Европейската мрежа за подкрепа на предприятията и уебсайта Your Europe (Вашата Европа), които допринасят за развитието на единния европейски пазар и предоставят полезна информация на потребителите и малките и средните предприятия;

6.  призовава Комисията да представи предложение как да се подобрят познанията на гражданите за финансовия сектор, така че хората да разполагат с необходимата информация, преди да решат да изтеглят кредит; счита, че специално внимание следва да бъде отделено на по-младото поколение и на образоването на обществото относно краткосрочните кредити;

7.  подчертава, че обучението на потребителите намалява рисковете от опасни изделия или фалшифицирани, спекулативни финансови продукти и заблуждаваща реклама; счита, че това обучение (включително финансовото образоване) и оправомощаването на потребителите трябва да бъдат постоянни, започвайки от училище; подчертава необходимостта да се избягва претоварването с информация, а вместо това да се намалява дефицитът в познанията и да се повишава осведомеността на потребителите чрез надеждна, ясна, съпоставима и целенасочена информация;

8.  подчертава, че за да могат потребителите да се възползват изцяло от правата си, не трябва да бъдат забравени ролята и обучението на предприятията; счита, че доброто познаване на правата на потребителите в предприятията е съществено с оглед постигането на пълно прилагане на съществуващото законодателство в областта на защитата на потребителите; призовава Комисията и държавите членки да предприемат необходимите мерки за тази цел, като се съсредоточат върху малките и средните предприятия;

9.  подчертава, че според констатациите на различни изследвания, потребителите в дългосрочен план се опасяват от евентуални различия в качеството на продуктите от една и съща марка и опаковка, които се разпространяват в рамките на единния пазар; счита, че потребителите в различните държави членки нямат достъп до едно и също равнище на качество при закупуване на продукти от една и съща марка и опаковка на единния пазар; подчертава, че дискриминацията между потребителите в каквато и да е форма е неприемлива;

10. призовава Комисията да извърши задълбочено разследване по този въпрос, което би позволило да се прецени дали е необходимо адаптиране на съществуващото законодателство на Съюза; призовава Комисията да информира Европейския парламент и потребителите относно резултатите от разследването;

11. призовава Комисията да създаде актуализирани и единни стандарти за гарантиране на безопасността и автентичността на продуктите; изразява надежда, във всички случаи, че предложението за изменение на Директива 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите ще гарантира високо равнище на безопасност на потребителските стоки;

12. приветства предложението на Комисията за въвеждане на правна рамка за безопасност на продуктите; в тази връзка подчертава значението на ефективния надзор на пазара, тъй като на единния европейски пазар все още има опасни продукти, включително продукти с маркировка „СЕ“;

13. призовава за това потребителите да се възползват безопасно от напредъка в областта на науката и технологиите и да имат достъп до информацията, безпристрастните консултации и инструментите, необходими за справедлива и ефективна защита;

14. призовава държавите членки и Комисията да насърчават инициативи, чиято цел е да превърнат резултатите от напредъка в областта на науката и технологиите и други иновации в ползи за потребителите при спазване на законодателството за безопасност на потребителските продукти;

15. призовава за адекватна защита на потребителите и безопасност на продуктите на пазарите на потребителски стоки, произведени с нанотехнологии и генетично модифицирани организми;

16. подчертава необходимостта да се гарантира независимостта и прозрачността на научните експертизи и регулаторните становища, по-специално в областта на здравеопазването, околната среда и политиките в областта на храните, за да се гарантира най-високо равнище на защита на здравето и доверието на потребителите;

17. подчертава, че е необходима по-добра защита на правата на групите уязвими потребители като децата и по-възрастните хора или други потребители в уязвимо положение, особено по отношение на транспортните средства, финансовите услуги, енергетиката и ИКТ; подчертава, че са необходими мерки както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, за да се предоставят достатъчно гаранции за защитата на тези потребители;

18. подчертава, че Комисията и държавите членки трябва да насърчават отговорното и устойчиво потребление, като се следват целите на стратегията „Европа 2020“; също така следва да се улеснява пълният достъп на потребителите до пазарите от перспективата на един солидарен Съюз със силно конкурентна социална пазарна икономика; счита, че е необходимо да се реши въпросът с разхищаването на храни, да се направят по-дълготрайни потребителските стоки, да се насърчи рециклирането и потреблението на стоки втора употреба и допълнително да се подобри енергийната ефективност на продуктите, които се предлагат в рамките на единния пазар;

По-добро въвеждане, по-енергично прилагане и осигуряване на средства за правна защита

19. настоява, че Комисията следва да продължава внимателно да наблюдава как се прилага законодателството в подкрепа на развитието на единния пазар; призовава Комисията да предприеме необходимите правни действия срещу държавите членки, които нарушават и не прилагат или изпълняват законодателството относно единния пазар в съответствие с Договора за функциониране на Европейския съюз;

20. приветства по-нататъшните законодателните инициативи, насочени към създаването на напълно интегриран единен пазар с цел увеличаване на конкуренцията и ефективността и предоставяне на по-голям избор на потребителите в Съюза;

21. призовава по-специално Комисията и държавите членки да гарантират навременното и последователно прилагане на законодателството на Съюза в областта на защитата на потребителите, по-специално Директивата относно правата на потребителите[28], Директивата относно нелоялните търговски практики[29] и Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама[30]; призовава освен това Комисията и държавите членки да осъществяват наблюдение над ефективността на законодателството в областта на защитата на потребителите; посочва доказателства, които подсказват, че гражданите все още не познават правата си на единния пазар, и съответно призовава Комисията и държавите членки да продължават да насърчават ясната и подробна информация за потребителите като част от процеса по прилагане, както и информацията относно наличните средства за защита на потребителите;

22. призовава Комисията да предприеме по-активни стъпки, за да оцени до каква степен гражданите на държавите членки имат достъп до банкови сметки; приканва Комисията да изготви доклад относно разглеждането на този проблем и да го представи пред Парламента до края на първото тримесечие на 2014 г.;

23. препоръчва наличната информация относно поведението на потребителите да се използва по-добре и счита по-специално, че е налице възможност за по-ефективно използване на индекса за развитие на пазарите на дребно; предлага съответно Съвместният изследователски център да осъществява анализа и наблюдението под формата на финансиран изследователски проект с цел определяне на приоритетните области за гражданите, когато става въпрос за засилване на правата им на потребители на единния пазар и съответно приспособяване на съдържанието, формата и работата на организациите, които разпространяват информация за потребителите;

24. подчертава, че политиките на ЕС трябва да насърчават сътрудничеството на сдруженията на потребителите с публичните институции във всички области, като по този начин се обезпечи лесен достъп до необходимите финансови ресурси и се стимулира обменът на добри практики и ноу-хау между тези сдружения; счита, че следва да се създаде регистър на европейските сдружения, който да подпомага създаването на такива сдружения;

Съобразяване на правата и основните политики с икономическите и обществените промени

25. счита, че Комисията следва да се съсредоточи не само върху закупуването на цифрово съдържание в цифровата среда, но и върху насърчаване на продажбите на стоки и услуги в цифровата среда, както и насърчаване на доверието на потребителите, така че потребителите да знаят как да защитават правата си и да пристъпват към разрешаване на спорове, ако са закупили продукт или услуга с ниско качество;

26. призовава Комисията да насочи специално внимание към защитата на потребителите при краткосрочните заеми, тъй като във време на криза тези финансови продукти се използват от най-уязвимите потребители, които не си дават напълно сметка за своите задължения и рискове като кредитополучатели;

27. припомня, че подходящата и целесъобразна информация за потребителите трябва да бъде придружена от мерки за овластяване, така че потребителите да могат да се възползват в максимална степен от възможностите, съществуващи на цифровия пазар;

28. призовава Комисията да сътрудничи с Европейския парламент и националните органи за подобряване на наличната за потребителите информация относно по-доброто управление на потреблението на енергия в домакинствата;

29. счита, че е необходимо да се осъществят трансграничните проекти, включени в програмата „Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)“, тъй като това ще насърчи конкуренцията между доставчиците на електричество и газ и ще увеличи автономността на енергийния сектор в държавите членки;

30. призовава за укрепване на политиката на Съюза в областта на конкуренцията и за насърчаване на правата на потребителите, които да заемат основно място в този процес; счита, че такова пренасочване е особено важно за развитието на стабилен цифров единен пазар; подчертава в тази връзка важната роля на уебсайтовете за сравняване на цени и необходимостта от гарантиране на тяхната независимост;

31. призовава Комисията и държавите членки да одобрят средствата, необходими за ефективното изпълнение на програмата, по отношение също така на многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г., и да провеждат систематични оценки на въздействието им;

Електронна търговия                                                                                                               

32. подчертава, че все по-бързото развитие на електронната търговия е от голямо значение що се отнася до потребителите, като предлага по-богат избор, особено на тези от тях, които живеят в по-трудно достъпни, отдалечени или периферни райони, както и на хората с намалена подвижност, които в противен случай не биха имали достъп до голям избор от стоки;

33. призовава Комисията да предприеме мерки за борба с неравното третиране на потребителите в рамките на единния пазар, което възниква от съществуващите ограничения за продажбите от разстояние, прилагани от някои дружества за трансгранични продажби от разстояние;

34. подчертава, че не всички потребители имат възможността или необходимите умения да използват интернет и че поради това следва им да се предлагат услуги посредством множество канали;

35. посочва, че доверието на потребителите е абсолютно необходимо за електронната търговия - както вътрешна, така и трансгранична; набляга на необходимостта да се гарантира качество, безопасност, проследяемост и автентичност на продуктите, да се избягват непочтени и нелоялни практики и да се спазват правилата относно защитата на личните данни, като се гарантира, по целесъобразност, че потребителят е дал недвусмислено и изрично съгласие за използването на личните му данни;

36. подчертава, че защитата на личните данни е съществена предпоставка за защитата на потребителите и за функционирането и растежа на цифровия единен пазар;

37. подчертава, че потребителите очакват бързи, надеждни и конкурентни услуги по доставяне за електронната търговия и че са необходими добре функциониращи услуги по доставяне, за да се гарантира доверието на потребителите;

Финансови услуги, инвестиционни продукти и икономическата криза

38. приветства мерките, предвиждани от Комисията в областта на финансовите услуги, и подчертава необходимостта от всеобхватна правна рамка, която да гарантира независими консултации на потребителите, особено в областта на финансовите услуги; подчертава, че информацията за пазарите трябва да бъде надеждна, ясна и сравнима и да бъде достъпна по електронен път и в други форми; набляга на необходимостта да се води борба по съдебен път с нелоялните търговски практики и неравноправните клаузи в договорите; подчертава, че е необходимо да се защитават потребителите, попаднали в „капана“ на някой финансов продукт;

39. отбелязва новото предложение (COM(2013) 130 от 13 март 2013 г.) за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж; призовава списъкът с общи за всички видове транспорт права на пътниците да получи широко разпространение в кратка форма и на всички официални езици на Съюза;

40. настоява, че е необходимо да се улесни правото на достъп до основна разплащателна сметка за всички потребители и да им се предостави ясна и съществена информация за всички инвестиционни продукти, както се предвижда, наред с останалото, в предложението за регламент относно основните информационни документи за инвестиционни продукти (COM(2012)352); подчертава, че са необходими стриктни правила за регулиране на финансовите пазари; подчертава, че настоящата икономическа и финансова криза отслабва позицията на голям брой потребители, като ги прави все по-уязвими, и че засилването на несигурността на работните места, на безработицата и на загубата на покупателна способност увеличава неравенствата; призовава Комисията да взема предвид това ново развитие, когато разработва политики;

Сътрудничество между европейските и националните органи и потребителски организации

42. изтъква, че е необходимо тясно сътрудничество на европейските, националните и местните органи с асоциациите на потребителите за определяне на механизми за консултации и за изпълнение на мерките, предвидени в програмата;

43. изисква от Комисията системата за докладване RAPEX (система за бърз обмен на информация за нехранителни продукти) да бъде по-прозрачна и ефективна; трябва да се развият мрежата на европейските потребителски центрове (ECC) и мрежата за сътрудничество за защита на потребителите (CPC); счита, че Комисията следва да обмисли създаването на система за услуги от вида на RAPEX;

Разрешаване на спорове и правна защита

44. подчертава, че механизмите за правна защита, като например алтернативното разрешаване на спорове (АРС) или разрешаването на спорове онлайн, трябва да са бързи, достъпни и ефективни; подчертава, че ефективният достъп до правосъдие при трансгранични спорове не следва да бъде възпрепятстван от трудностите, произтичащи от трансграничния характер на спор, липсата на ресурси или липсата на информация относно достъпността на правната помощ; поради това призовава за по-добро изпълнение на Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. и при необходимост за преразглеждането й, за да се обърне внимание на нейните недостатъци;

45. подчертава, че алтернативното разрешаване на спорове и разрешаването на спорове онлайн не могат да заместят един механизъм за колективна правна защита; следователно призовава Комисията да проучи мерки, които биха довели до създаването на общовалиден за Съюза и съгласуван механизъм за колективна правна защита в областта на защитата на потребителите, приложим при трансгранични дела; подчертава, че некоординираните инициативи в рамките на Съюза биха могли да доведат до фрагментиране; подчертава, че за да се осигури ефикасност на колективната правна защита и да се избегнат евентуални злоупотреби, подходът на Съюза по отношение на колективната правна защита следва да включва единствено представителни действия от надлежно признати на национално равнище организации (публични органи като омбудсмани или потребителски организации); настоява подходът на Съюза към колективната правна защита да се основава на принципа на включване в иск при желание („opt-in“);

46. подчертава необходимостта да се гарантира достъпът до стоки и услуги в Съюза, като се обхващат области като застроената околна среда, транспорт и ИКТ; настоятелно призовава Комисията да представи амбициозен „акт на Съюза за достъпност“;

47. подчертава, че предстоящата многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 ще трябва да даде възможност на Европейската програма за потребителите да се ползва от достатъчно амбициозно финансиране;

48. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската комисия публикува на 22 май 2012 г. проект за Европейска програма за потребителите в съответствие със Стратегията на ЕС за политика за защита на потребителите 2007-2013 г. (COM (2007) 99 окончателен). Тук се включват редица инициативи за потребителите за периода от 2014 до 2020 г. Приветстваме този амбициозен подход и отправяме искане към Комисията да изготви също така Зелена книга за европейските потребители, която да бъде от полза за организациите за защита на правата на потребителите, гражданите и националните парламенти и правителства.

Гарантирането на безопасни хранителни продукти, здраве, енергия, финансови и цифрови продукти трябва да бъде най-висш приоритет в Европейската програма за потребителите. Също така Програмата идва по време на последната фаза на цифровия единен пазар, което изисква защита на потребителите онлайн, правна сигурност, гаранции за правата на потребителите и ефективни и надеждни услуги за транспортиране и доставка на стоки и услуги. Необходима е програма за потребителите, която да намали неравенството между потребителите в Европа и да допринесе за една нисковъглеродна икономика.

На световно равнище европейските потребители са изправени пред нови предизвикателства като глобализацията на пазарите, финансовата дерегулация, цифровизацията на икономиката и застаряването на населението. Всичко това означава, че инструментите за обезщетение и подкрепа на потребителите придобиват по-голямо значение. Нещо повече, настоящата финансова криза усложнява решенията, които потребителите трябва да вземат. Поради това е необходимо на разположение на потребителите да има ефикасна, прозрачна, надеждна и сравнима информация.

Извършващите се процеси на сливане между финансови субекти, които водят до загуби или за които за били необходими държавни капиталови инжекции, не следва да бъдат необратими. Такива случаи е необходимо да се изяснят, за да се постигне финансова стабилност, прозрачност и доверие от страна на потребителите.

Европейска програма за потребителите придава конкретен смисъл на заложения в Договора за Европейския съюз принципа, според който интересите на потребителите трябва да се взимат предвид във всички относими политики на ЕС.

Групите от лица, които са особено уязвими поради своето физическо или психологическо състояние или възрастта си или които стават уязвими поради своето социално или финансово положение, изискват специална защита, която да им позволи достъп до основните услуги и до необходимите финансови средства.

Индекс за развитие на пазарите на дребно и Програмата за оправомощаване на потребителите

Последните проучвания на Комисията показват, че потребителите трябва да развиват все по-голяма способност за вземане на решения по отношение на пазарите. Следователно трябва да се насърчават оправомощаването на потребителите, познаването на техните права и ясната и прозрачна информация, потребителските организации и простите и достъпни средства за правна защита.

Петото издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно, публикувано на 11 март 2011 г. от Европейската комисия, показва увеличаваща се пропаст между вътрешната и трансграничната електронна търговия, увеличаване на бедността, нарастване на трудностите по отношение на достъпа до основни стоки и услуги и огромна загриженост сред потребителите за безопасността на храните.

Съгласно пакета за оправомощаване на потребителите, публикуван от Европейската комисия на 11 април 2011 г., непознаването от страна на част от потребителите на техните права потвърждава необходимостта от тяхното информиране и образоване. От съществено значение е активната роля на публичните органи, както и на потребителските организации, и затова финансирането им трябва да бъде гарантирано.

Интересите на потребителите трябва да се вземат предвид в тяхната цялост, като се благоприятстват сдруженията на потребителите и тяхната способност да оказват влияние в Съюза и държавите членки. В този смисъл би било целесъобразно да се създаде европейски регистър на асоциациите, който да дава възможност за създаване на европейски асоциации.

Социална устойчивост и устойчивост на околната среда

Условията, при които действат потребителите, се различават значително на територията на Европейския съюз. Сред общото население от 499 милиона има около 80 милиона души, от които 19 милиона деца, които не могат да си позволят основни неща, като да плащат наем за домовете си или да разполагат с достойни здравни услуги и образование, а неравенствата за достъп до храна и социални услуги дори се увеличават. На тези условия на неравенство за потребителите трябва да се обърне внимание от перспективата на солидарността, присъща на европейския социален модел.

Програмата за потребителите трябва да разгледа начина, по който и личното потребление може да спомогне за насърчаване на нисковъглеродна икономика. Причините за бързото увеличаване на емисиите на CO2 в ЕС са транспортът и енергетиката. Затова следва да се насърчи потребление на местно равнище, намаляващо произлизащите от транспорта в ЕС емисии на CO2, да се стимулират рециклирането и потреблението на стоки втора употреба и на потребителите да се предлагат все по-енергийноефективни продукти.

Следва да се има предвид, че за насърчаването на устойчиво потребление решаваща роля има и възлагането на обществени поръчки. Поради това при възлагането на обществени поръчки задължително трябва да се установява висока степен на защита на околната среда, както и на трудовите права и колективните трудови договори.

Трябва да се разгледа възможността за създаване на финансова инспекция, която да установява нарушения и да може да санкционира субекти, които не спазват действащото законодателство, действаща по собствена инициатива или чрез жалби от отделни потребители или групи. За клиентите на финансови институции, които не разполагат с пари в наличност, но имат пари, „затворени“ от институциите в някакъв финансов продукт, тази инспекция следва да открива процедура срещу институцията, която не предлага разумно решение на потребителя.

По отношение на договорите за жилищни ипотечни кредити, когато става въпрос за жилище за лични жилищни цели, следва да се разгледа възможността, в случай на неплащане поради причини, недължащи се на потребителите, като напр. безработица, да се прекратява всякакво изгонване или принудително изпълнение, да се прилага мораториум върху месечните плащания, докато лицето не започне отново работа, или да се разрешават ипотечни плащания в натура и наемане с възможност за закупуване на същото жилище, или месечен наем под 20% от индивидуалния доход, за срок от най-малко 2 години.

Сливанията между финансови институции, които водят до загуби или за които са били необходими държавни капиталови инжекции, не следва да бъдат необратими и следва да могат да бъдат спирани със задна дата. Също така ще се извършват както вътрешни, така и външни разследвания за изясняване на събитията, причинили загубите, така че надзорните органи да могат да започват производство служебно, а в случаите, когато се констатират нередности, да се пристъпва към съдебно производство, с цел поддържане на финансова стабилност, прозрачност и доверие от страна на потребителите в подлежащите на отчет държави и в демократичните органи.

Безопасност на храните и продуктите

Неотдавнашни проучвания на организациите, членуващи в Европейското бюро на съюзите на потребителите, показват, че най-важният приоритет за потребителите е защитата в областта на финансовите услуги и на хранителните стоки. . Необходимо е аспектите, свързани с безопасността и етикетирането на храните, да бъдат включени в Програмата за потребителите, така както и защитата на потребителите от алчността на финансовите системи.

Друг проблем, който трябва да бъде разгледан в Програмата за потребителите, е разхищението на храна. Всяка година в ЕС се изхвърлят около 90 тона храна. Световното население ще достигне 9 милиарда през 2050 г. и търсенето на храна ще нарасне със 70%. Това ще постави големи предизвикателства пред световните селскостопански системи, а също така и пред потребителите в Европа. Това е още една причина да се насърчава местно и агроекологично производство на храни и да се стимулират къси вериги за предлагане на пазара и разпределение на храните.

Трябва да се вземе предвид необходимостта от гарантиране на сигурността на хранителната верига от производството до потреблението.

Етикетирането не е достатъчно, за да се води борба срещу наднорменото тегло, пестицидите и други опасни химикали. Следва да се забрани употребата на вещества като изкуствените трансмазнини, които се използват в повечето преработени храни и които допринасят за сърдечно-съдовите заболявания и произлизащите от тях разходи за здравните системи. В тази връзка трябва да се настоява етикетите задължително да съдържат енергетични и екологични данни, за да се увеличи полезната информация за потребителите.

Европейската програма за потребителите следва да разгледа постепенното премахване на широката и необоснована от медицината употреба на антибиотици в месната промишленост, която води до сериозни проблеми за човешкото здраве.

Също така Комисията трябва да предприеме конкретни действия в Програмата за потребителите за намаляване на излагането на потребителите и на околната среда на опасни химикали. Потребителите се сблъскват ежедневно с коктейл от химикали, за които се знае, че причиняват рак и нарушават функционирането на хормоналната система, като парабените, които се използват като консерванти в почти всички козметични продукти, кремове и шампоани. За тези опасни химикали, които се използват широко в потребителските стоки, етикетирането не е достатъчно. Комисията трябва да направи така, че да има повече проучвания на рисковете от парабените за здравето. Следва да се разгледа по-отблизо опитът на Дания, където парабените са забранени в продуктите, предназначени за малки деца.

Необходимо е системата за нотифициране RAPEX да стане по-прозрачна и ефективна, за да може законодателите да бъдат по-добре запознати с рисковете, свързани с определени потребителски продукти. Нормите за общата безопасност на продуктите трябва да бъдат подсилени и прилагани, а освен това е необходимо да се разработят или усъвършенстват конкретни норми за опасните продукти. Нанотехнологията и генетично модифицираните организми трябва да бъдат достатъчно добре регулирани, а продуктите, които ги съдържат, да бъдат етикетирани по подходящ начин.

Децата и пазарите

Децата са една много уязвима група потребители, изложена на много реклами. Налице е особено неотложна необходимост децата да бъдат защитени от рекламите на нездравословни храни.

В Швеция от 1991 г. са забранени телевизионните реклами, пряко насочени към деца под 12 години. Децата си остават деца, те не са потребители. Затова Програмата за потребителите трябва като основен приоритет да разгледа възможността за забрана на преките реклами, насочени към деца под 12 години.

Също така трябва да се избягва излагането на децата на вещества, които могат да навредят на здравето им.

Цифрова околна среда

Насърчаването на интересите на „цифровия потребител“ е едно от основните предизвикателства за бъдещето на политиката за европейските потребители. На потребителя трябва да се осигури безопасна цифрова околна среда и достъп до телекомуникационните мрежи, като особено се спазва защитата на личните данни. Освен това телекомуникационният пазар в ЕС трябва да гарантира правото на избор на потребителя.

Изпълнение и обезщетение

Колективната защита и алтернативното разрешаване на спорове (АРС) са важни елементи на една сериозна политическа стратегия за потребителите. Фактът, че алтернативното разрешаване на спорове е включено като приоритет в Акта за единния пазар, е значим, но при все това алтернативните решения не функционират адекватно без алтернативни системи. Комисията следва спешно да представи законодателно предложение за формализиране на юридически инструмент, който да гарантира достъпа до колективни средства за защита.

Алтернативните системи за разрешаване на спорове ще трябва да разполагат с арбитри, независими от дружествата, а в случай на финансови институции инспектори от централната банка (национална или европейска) ще изпълняват функцията на арбитри на страните по спора.

Необходимо е степента на изпълнение да бъде еднаква в целия ЕС и дейностите по наблюдение на пазара да бъдат ефикасни.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.4.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Paul Rübig, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Seán Kelly, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal